Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin"

Transkript

1 Jaub Vágner, Aleš Hába Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina. Úvod Vinuté pružiny typu flexi-coil jsou dnes jedním z nejvíce používaných prvů vypružení při stavbě olejových vozidel. Pomocí jedné pružiny ta lze realizovat nejen svislé vypružení, ale taé příčné resp. podélné vypružení. Příčná tuhost flexicoil pružin pa určuje zejména hodnotu momentu proti natáčení podvozu. Uplatnění nacházejí nejen v seundárním ale delší dobu taé v primárním vypružení. Při návrhu nového vozidla je nezbytné mít dispozici metodu, terou je možné stanovit tuto příčnou, resp. podélnou tuhost navrhované pružiny. V 6. letech minulého století bylo odvozeno a experimentálně ověřeno něoli empiricých vztahů něolia málo autory. Z nejvýznamnějších lze jmenovat práce od autorů Timošena a Ponomareva, Grosse, Whala, Sparinga. Je vša nutné zdůraznit sutečnost, že v 6. letech. století se tento typ pružin využíval zejména v seundárním vypružení vozidel a proto i experimentální ověření probíhalo na pružinách, jejichž rozměry odpovídaly právě rozměrům pružin seundárního vypružení. V současnosti lze bez problému využít modernější způsoby pro stanovení parametrů navrhovaných pružin prostřednictvím metody onečných prvů (MKP). Za účelem porovnání možností výpočtu příčné tuhosti flexi-coil pružin jsou v tomto příspěvu na příladu dvou reálných pružin prezentovány výsledy výpočtů jejich příčné tuhosti pomocí něolia nejznámějších empiricých vzorců a pomocí MKP analýzy. Ve všech výpočtech se příčná tuhost předpoládá jao poměr příčné síly (síla olmá na svislou osu pružiny) a příčné deformace pružiny (vzájemný posuv dosedacích ploch závěrných závitů ve směru příčné síly). Jeliož má na příčnou tuhost vliv taé svislé zatížení pružiny, ve všech výpočtech je svislé zatížení rovno hodnotě staticého zatížení pružiny. Ing. Jaub Vágner, 98, absolvent Dopravní faulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, obor Dopravní prostředy olejová vozidla, nyní postgraduální dotorsé studium na DFJP UPa KDPD, asistent na DFJP UPa KDPD. Tel.: 66 6, Ing. Aleš Hába, Ph.D., 979, absolvent Dopravní faulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, obor Dopravní prostředy olejová vozidla, nyní asistent na DFJP UPa KMMČS. Tel.: ,

2 . Parametry vybraných pružin Záladní rozměrové parametry obou vybraných pružin jsou uvedeny v tab.. Označení veličin je shodné pro všechny níže uvedené metody výpočtu. Hodnoty uvedené v tabulce jsou zísány z výresové doumentace výrobce pružiny, případně byly změřeny (ověřeny) na reálné pružině. Ostatní parametry byly vypočteny podle následujících vztahů: H Štíhlostní poměr nezatížené pružiny: β (a) D Štíhlostní poměr zatížené pružiny: Moment setrvačnosti průřezu drátu: H β (a) D d I π (a) 6 Polární moment setrvačnosti: I p d π (b) Svislá tuhost: z G d 8 D n () Deformace pod zatížením: Q () z z Tab. Rozměrové parametry vybraných pružin Veličina Označení Pružina A Pružina B Zdroj Počet činných závitů n [-] 9,8 7 Měření Celový počet závitů N [-],5 9 Měření Průměr drátu D [mm] 6 8 Výres / Měření Střední průměr pružiny D [mm] 8 Výres / Měření Volná výša H [mm] 65 6 Výres / Měření Zatížení jedné pružiny Q [N] Výres Svislá tuhost z [N.mm - ] 77,5 55,9 Vypočet () Deformace pod zatížením z [mm] 6 Výpočet () Výša zatížené pružiny H [mm] 5 57 Výpočet (H z) Moment setrvačnosti průřezu drátu I [mm ] Výpočet (a)

3 Veličina Označení Pružina A Pružina B Zdroj Polární moment setrvačnosti I p [mm ] Výpočet (b) Štíhlostní poměr nezatížené pružiny β [-],5,65 Výpočet (a) Štíhlostní poměr zatížené pružiny Β [-],79, Výpočet (b) Modul pružnosti v tahu E [MPa] - Modul pružnosti ve smyu G [MPa] V následujících apitolách je proveden výpočet podle jednotlivých metod. Ve všech případech se předpoládá, že dosedací plochy závěrných závitů jsou rovnoběžné, svislé zatížení je rovno staticému zatížení pružiny a není zohledněna poloha závěrných závitů.. Výpočty příčné tuhosti pružin podle vybraných empiricých vztahů.. Výpočet příčné tuhosti podle Grosse Empiricý vztah podle Grosse pro určení příčné tuhosti: ygross Q H tg α H + α H s (5) Příčná tuhost podle Grosse je závislá na onstantě α, terá je závislá na tzv. ohybové tuhosti o a na tzv. smyové tuhosti s. Výpočet onstanty α je dán následujícím vztahem: α Q Q s (6) Ohybová a smyová tuhost jsou veličiny závislé na materiálových charateristiách E a G a na momentech setrvačnosti průřezu drátu pružiny I a I p. Ohybová tuhost je určena podle vztahu (7), smyová tuhost podle vztahu (8): H D π n E I + G I p (7)

4 s E H I D π n (8) Vypočtené hodnoty ohybové a smyové tuhosti se dosadí do vztahu (6) pro onstantu α, terá se dosadí již přímo do vztahu (5) pro příčnou tuhost pružiny. Výsledy výpočtu jsou uvedeny v tab.. Tab. Výsledy výpočtu příčné tuhosti pružin podle Grosse Veličina Označení Pružina A Pružina B Vztah Ohybová tuhost o [N.mm ], 9,9 9 (5) Smyová tuhost s [N],7 5 7,9 5 (6) Konstanta α [mm - ] 5,59 -,9 - () PŘÍČNÁ TUHOST - GROSS ygross [N.mm - ] 7, 85,66 ().. Výpočet příčné tuhosti podle Wahla Ve vztahu pro výpočet příčné tuhosti podle Wahla je důležitým parametrem onstanta U, jejíž hodnota je dána graficy dle štíhlostního poměru β nezatížené pružiny. Graficý průběh závislosti U f (β ), terý je uveden na obr., byl nahrazen regresním polynomem. řádu následujícího tvaru: U β,68 β +, β,6 β +,89 +,5 (9) Pro provedenou náhradu řivy regresním polynomem (9) je hodnota oeficientu spolehlivosti regrese R Lze tedy onstatovat, že náhrada je dostatečně spolehlivá a jedinou chybou je pouze vliv nepřesnosti odečtu z grafu.

5 y.68x +.x.6x +.89x +.5 R.9856 WAHL Polynom Obr. Určení onstanty U z grafu [] Výpočet příčné tuhosti podle Wahla je pa dán následujícím vztahem []: ywahl.6 z +.77 β Q U H z () Výsledy výpočtu jsou uvedeny v tab.. Tab. Výsledy výpočtu příčné tuhosti pružin podle Wahla Veličina Označení Pružina A Pružina B Vztah Štíhlostní poměr nezatížené pružiny β [-],5,65 (a) Štíhlostní poměr zatížené pružiny β [-],79, (b) Konstanta U U [-],65,9 (9) PŘÍČNÁ TUHOST - WAHL ywahl [N.mm - ], 95,8 ().. Výpočet příčné tuhosti podle Sparinga Výpočet příčné tuhosti podle Sparingova empiricého vztahu je stejně jao u předešlého výpočtu dle Wahla založen na určení doplňujícího parametru na záladě dané graficé závislosti. V tomto případě je vša onen parametr (označen A) závislý (viz obr. ) na dvou poměrných veličinách a a b. 5

6 Obr. Určení onstanty A z grafu [] Veličiny a a b jsou dány následujícími vztahy: a H z st b d D H d () Ze vztahů () je patrné, že parametr a je u dané pružiny závislý na zvolené staticé deformaci. V tomto případě byla provedena náhrada odečtených hodnot regresním polynomem, což umožňuje měnit hodnotu svislé deformace (v původním zdroji označenou jao y) bez nutnosti odečtu z grafu. Z předešlého textu je vša zřejmé, že tuto náhradu je potřeba provést pro aždou pružinu zvlášť. Tvar regresního polynomu. řádu je pro pružinu A je vyjádřen vztahem (), pro pružinu B vztahem (). A 65,7 a 66, a + 9, a 5,86 a +,599 () A,78 a +,896 a, a +, a +,9769 () Na záladě vztahu (), resp. () je stanovena hodnota veličiny A, terá se dosadí přímo do Sparingova vztahu pro výpočet příčné tuhosti daného následujícím vztahem: 6

7 ysparing.6 z H d A +.77 D () Výsledy výpočtu jsou uvedeny v tab.. Tab. Výsledy výpočtu příčné tuhosti pružin podle Sparinga Veličina Označení Pružina A Pružina B Vztah Veličina a a [-],, () Veličina b b [-],, () Konstanta A A [-],8,7 (), () PŘÍČNÁ TUHOST - Sparing ysparing [N.mm - ] 6,6, ().. Výpočet příčné tuhosti podle British Standard Pro výpočet příčné tuhosti podle British Standard [] je nutné nejdříve stanovit bezrozměrnou veličinu X, terá je dána vztahem: X H D Q.8 Q + H.6 z z H (5) Veličina X se po té dosadí přímo do vzorce pro výpočet příčné tuhosti podle British Standard: ybs D Q.8.8+ Q z H tg ( X ) H (6) Výsledy výpočtu jsou uvedeny v tab. 5. Tab. 5 Výsledy výpočtu příčné tuhosti pružin podle BS Veličina Označení Pružina A Pružina B Vztah Pomocná veličina X [-],7, (5) PŘÍČNÁ TUHOST - BS ybs [N.mm - ] 8, 78,98 (6).5. Výpočet příčné tuhosti podle Timošena-Ponomareva Lze se domnívat, že nejlépe podloženou metodou pro výpočet příčné tuhosti flexi-coil pružin je metoda vypočtu příčné tuhosti podle Timošena-Ponomareva. Odchyly této metody od hodnot naměřených u reálných pružin byly zjištěny 7

8 do %. Zjednodušený Timošeno-Ponomarevův empiricý vztah je dán následovně: ytim Pon z D ( γ ) ( H ψ d),96 +,8 D ( H,5 d) (7) V uvedeném vztahu se vysytují dvě pomocné veličiny. První pomocnou veličinou je bezrozměrná proměnná γ, terá je závislá na štíhlostním poměru zatížené pružiny. Právě podle hodnoty štíhlostního poměru se tato pomocná veličina vypočte jedním z následujících vztahů: Q d γ.57 β β.5 pro β <. 6 (8) H D z Q β z H γ.8 ( β β 6.87) pro β. 6 (9) Druhou pomocnou veličinou je onstanta ψ zohledňující způsob uložení závěrných závitů (loubové nebo tuhé uložení). Pro počítané pružiny je tato onstanta rovna hodnotě,5, terá odpovídá tuhému uložení. Výsledy výpočtu jsou uvedeny v tab. 6. Tab. 6 Výsledy výpočtu příčné tuhosti pružin podle Timošena - Ponomareva Veličina Označení Pružina A Pružina B Vztah Štíhlostní poměr nezatížené pružiny β [-],5,65 () Štíhlostní poměr zatížené pružiny β [-],758, () Konstanta ψ [-],5,5 - Konstanta (tuhé uložení onců) M [-] - Pomocná veličina při (β <,6) γ [-],67,9 (8) Pomocná veličina při (β,6) γ [-],89,6 (9) PŘÍČNÁ TUHOST (β <,6), 7,6 ytim-pon [N.mm - ] PŘÍČNÁ TUHOST (β,6) 8,8,86 (7) 8

9 . Analýza příčné tuhosti vybraných pružin pomocí MKP.. Vstupní model pružin Obě analyzované pružiny jsou pro MKP analýzu modelovány pouze svými činnými závity jao těleso rozdělené pomocí rovnoměrné sítě na 8-uzlové trojrozměrné prvy. Zobrazení obou pružin jao drátového modelu v daném souřadném systému je uvedeno na obr.. Obr. Modely obou pružin v daném souřadném systému.. Stanovení přesnosti popisu modelu pružin pro MKP analýzu Přesnost výsledů výpočtů MKP je vša závislá na hustotě sítě. Z toho důvodu byl proveden rozbor za účelem zjištění optimální hustoty sítě vzhledem potřebné přesnosti výsledů. Tento rozbor je založen na porovnávání výsledů svislé deformace pružiny vyvolané svislým staticým zatížením prostřednictvím MKP analýzy při různé hustotě sítě současně s výsledy analyticého výpočtu svislé deformace pružiny dle vztahu (), resp. (). Při svislém zatěžování pružin jsou spodnímu oncovému průřezu drátu ve všech uzlech předepsány nulové hodnoty všech posuvů i rotací, hornímu oncovému průřezu drátu jsou ve všech uzlech předepsány nulové hodnoty všech rotací a nulové hodnoty posuvů ve směru osy x a y. Do aždého uzlu horního oncového průřezu je dále předepsáno zatížení svislou osamělou silou orientovanou proti smyslu osy z. Hodnota síly v aždém uzlu odpovídá příslušné části celového svislého zatížení (dle počtu uzlů v průřezu). Výsledy rozboru přesnosti svislé deformace zjištěné pomocí MKP analýzy jsou uvedeny v tab. 7 a v tab. 8, de jsou v obou případech vždy v posledním sloupci uvedeny odečtené hodnoty deformace uzlů zatíženého horního oncového průřezu drátu pružiny. 9

10 Tab. 7 Rozbor přesnosti MKP výpočtového modelu pružina A Počet prvů na průměr drátu Počet prvů na závit Celový počet prvů Celový počet uzlů Zobrazení Svislá deformace F ZA 77 N ,8 mm , mm ,8 mm , mm ,8 mm 6 FZA DA z A d A n E ča ( + μ) ,8 ( +,) 6 8,6 mm () Tab. 8 Rozbor přesnosti MKP výpočtového modelu pružina B Počet prvů na průměr drátu Počet prvů na závit Celový počet prvů Celový počet uzlů Zobrazení Svislá deformace F ZB 686 N ,8 mm ,7 mm ,6 mm , mm ,5 mm 6 FZB DB z B d B n E čb ( + μ) ( +,) 8, mm ()

11 Z porovnání výpočtů zjištěné svislé deformace prostřednictvím MKP analýzy pro různé hodnoty hustoty sítě je patrné, že v obou případech je odchyla mezi dvěma posledními modely menší než mm. Rozdíl mezi deformací zjištěnou pomocí posledních dvou nejpřesnějších modelů MKP analýzy (vždy poslední dva řády v tab. 7 a 8) je méně než mm. Odchyla analyticého výpočtu je sice větší (,8 mm u pružiny A a, mm u pružiny B), avša poud stanovíme v tomto případě riterium přesnosti 5 %, což odpovídá toleranci pro svislou deformaci sutečné pružiny, lze nejpřesnější z uvedených modelů považovat za dostatečně přesný. Dalším zvýšením hustoty sítě by se jistě odchyly ještě zmenšily, avša pro účely porovnání příčné tuhosti pružiny zjištěné MKP analýzou a vypočtené pomocí výše uvedených empiricých vztahů má model s uvedenou nejhustší postačující přesnost... Rozbor příčné tuhosti pružin Důležitou vlastností příčné tuhosti šroubovité pružiny je proměnlivost její hodnoty v závislosti na směru namáhání a poloze oncových průřezů. V této souvislosti je provedena MKP analýza u obou vybraných pružin pro různé směry a taé různé hodnoty příčné deformace. Vzhledem e složitosti namáhání drátu pružiny zatížené v příčném směru totiž autoři nepředpoládali lineární charateristiu. Pružina je namáhána ve dvou na sebe olmých směrech, a to v obou smyslech, přičemž jeden ze směrů je vždy rovnoběžný s rovinou horního oncového průřezu. Příčná tuhost byla u aždého směru i smyslu namáhání zjišťována pro deformace 5,,, a 6 mm. Obr. Zobrazení obou analyzovaných pružin při příčné deformaci 6 mm Spodnímu oncovému průřezu drátu jsou ve všech uzlech předepsány nulové hodnoty všech posuvů i rotací, hornímu oncovému průřezu drátu jsou ve všech uzlech předepsány nulové hodnoty všech rotací a nulová hodnota posuvu v příčném směru olmém na směr namáhání. Do všech uzlů horního oncového průřezu je dále předepsáno posunutí ve směru osy z a proti smyslu této osy o hodnotu svislé deformace 9,8 mm u pružiny A, resp. 5,5 mm u pružiny B (hodnota svislé deformace vypočtená při samotném svislém zatížení předepsanou silou viz tab. 7 a 8) a posunutí o požadovanou hodnotu příčné deformace v příslušném směru

12 a smyslu. Na záladě součtu reačních sil v horním oncovém průřezu je pa stanovena v jednotlivých směrech namáhání pro aždou deformaci hodnota výsledné reační síly v horním oncovém průřezu. Zjištěné zatěžovací charateristiy pro oba směry jsou pro obě pružiny uvedeny na obr Pružina A. Pružina B 6.. směr x. směr y Zatížení [N].. směr y Zatížení [N] směr x Deformace [mm] Deformace [mm] Obr. Zatěžovací charateristiy příčného namáhání pružin zjištěné MKP analýzou Proti předpoládanému očeávání autorů je možné jednoznačně onstatovat, že příčná charateristia flexi-coil pružin je v celém svém rozsahu lineární, pouze u pružiny A je zřetelná mírná odchyla od přímy tuhosti v oblasti malých deformací. Vliv změny směru namáhání v příčné rovině má pouze za následe posunutí příčné charateristiy pružiny, což vša ve výsledu znamená i jinou hodnotu příčné reace při stejné deformaci v různém směru. Významně se tato sutečnost projevuje zejména při malých deformacích. Při porovnání obou grafů je možné si též povšimnout, že při deformaci pružiny B ve směru rovnoběžném s rovinou horního oncového průřezu drátu (a zároveň i spodního, jeliož pružina B má celý počet závitů) obdržíme charateristiu centrovanou, zatímco u pružiny A tomu ta není. Na tomto místě je důležité podotnout, že pružina A nemá celý počet závitů, nicméně do celého počtu závitů jí chybí,9 závitu. Lze jednoznačně předpoládat, že v případě celého počtu závitů pružiny A ( závitů), by její zatěžovací charateristia byla rovněž centrovaná, jao je tomu u pružiny B. Posunutí jednotlivých charateristi při zatěžování v různém směru je pa zřejmě mírou právě změny směru zatěžování pružiny. 5. Zhodnocení a porovnání výsledů výpočtů příčné tuhosti V tab. jsou pro přehlednost souhrnně uvedeny vypočtené hodnoty příčných tuhostí pro jednotlivé pružiny dle jednotlivých výše uvedených metod. Na obr. 5 jsou tyto hodnoty uvedené v tab. pro názornější porovnání zobrazeny též formou sloupcových grafů. Porovnání jednotlivých způsobů výpočtu je provedeno ta, že výsledy všech empiricých metod byly vztaženy relativně výsledům MKP analýzy.

13 Tab. 9 Tabelární porovnání výsledů všech použitých metod výpočtu příčné tuhosti vybraných pružin Pružina A Pružina B Metoda výpočtu Příčná tuhost [N/mm] Relativně MKP [%] Příčná tuhost [N/mm] Relativně MKP [%] Gross 7, % 85,66 7% Wahl, 9% 95,8 77% Sparing 6,6 6%, 86% BS 8, 5% 78,88 7% Timošeno- Ponomarev,67 %,86 95% MKP 7 % 55 % N/mm Porovnání vypočtených tuhostí Gross Wahl 5 Sparing BS Timošeno-Ponomarev MKP 5 5 Příčná tuhost A Příčná tuhost B Obr. 5 Graficé porovnání výsledů všech použitých metod výpočtu příčné tuhosti vybraných pružin

14 Z provedeného porovnání je patrné, že největší shodě došlo u pružiny B, a jedná se onrétně o shodu MKP výsledu analýzy a metody Timošena- Ponomareva, terá právě ja již bylo výše zmíněno je metodou obecně nejlépe podloženou. Naopa výsledů MKP analýzy v porovnání s výsledy empiricých metod u pružiny A jsou zcela odlišné. Je vhodné připomenout, že pružina B má na rozdíl od pružiny A celý počet závitů. Tato sutečnost vša má zřejmě vliv pouze na posunutí její charateristiy příčného zatěžování, ja již bylo uvedeno výše. Nicméně významnějším vliv zde zřejmě bude mít štíhlostní poměr pružin, terý je taé rozdílný. Lze vyslovit domněnu, že pružina B s nižším štíhlostním poměrem a tím typičtějším tvarem pro použití v seundárním vypružení olejových vozidel je právě typicým představitelem pružin, podle terých byly sestaveny ony empiricé vztahy pro výpočet příčné tuhosti flexi-coil pružin v 6. letech minulého století. Na tomto místě je tedy možné vyslovit závěr, že výpočty příčné tuhosti pružiny pomocí empiricých vztahů nejsou pro všechny druhy pružin spolehlivě použitelné. Toto tvrzení je vša možné onstatovat pouze v případě, že MKP analýza posytuje pro tento typ zatěžování pružiny sutečně spolehlivé výsledy. Sutečné ověření vša je pa možné provést pouze experimentálně. Zde je vša nutné podotnout, že reálná pružina je navíc opatřena ještě závěrnými závity jejichž tvar a poloha může mít rovněž vliv na hodnotu příčné tuhosti. V souvislosti s další analýzou příčné tuhosti flexi-coil pružin, týající se zejména jejich stability při příčném zatěžování, budou autoři dále ve studiu této problematiy poračovat ve formě přesnější MKP analýzy se zahrnutím závěrných závitů pružiny a ontatu jejich dosedacích ploch za účelem důladné teoreticé přípravy na experimentální analýzu příčné poddajnosti reálných flexi-coil pružin. Literatura [] IZER, J., JANDA, J., MARUNA, Z., ZDRŮBEK, S. Kolejové vozy. Bratislava: Alfa, s. ISBN [] MOHYLA, Miloslav. Nové poznaty o příčné tuhosti šroubových pružin. Technicé zprávy VÚKV, 98, roč., č. 6, s Příspěve vznil za podpory projetu MŠMT M59 Výzumné centrum olejových vozidel. Pardubice, září Letoroval: Ing. Pavel Janouše VUZ, a.s.

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

1.3 Druhy a metody měření

1.3 Druhy a metody měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.3 Druhy a metody měření Měření je soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu měřené fyzikální veličiny.

Více

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úloha č. 4 Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úkoly měření:. Určete moment setrvačnosti vybraných těles, kruhové a obdélníkové desky.. Stanovení momentu setrvačnosti proveďte s využitím dvou rozdílných

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

4 Vyhodnocení naměřených funkčních závislostí

4 Vyhodnocení naměřených funkčních závislostí 4 Vyhodnocení naměřených funkčních závislostí Kromě měření konstant je častou úlohou měření zjistit, jak nějaká veličina y (závisle proměnná, jinak řečeno funkce) závisí na jiné proměnlivé veličině x (nezávisle

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES Datum odevzdání: Měřicí skupina: Měřili: Semestr/rok: Datum měření: Zpráva o výsledcích experimentálních prací

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. ZÁŘÍ 2013 Název zpracovaného celku: VZPĚR VZPĚR U všech předcházejících druhů namáhání byla funkce součásti ohroţena překročením

Více

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 32 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 1O POLOHOVÉ VYTYČOVÁNÍ Pod pojem polohového vytyčování se

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A Elektrické měření definice.: Poznávací proces jehož prvořadým cílem je zjištění: výskytu a velikosti (tzv. kvantifikace) měřené veličiny při využívání známých fyzikálních jevů a zákonů. MP - mpérmetr R

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYBRANÉ KAPITOLY UČEBNÍ POMŮCKA PRO PŘEDMĚT ZÁKLADY PROJEKTOVÁNÍ II. VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení 25. Charakteristikami zatížení jsou: a) normová

Více

Město Znojmo Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, jiných veřejných prostranství a číslování budov ve městě Znojmě č.

Město Znojmo Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, jiných veřejných prostranství a číslování budov ve městě Znojmě č. Město Znojmo Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, jiných veřejných prostranství a číslování budov ve městě Znojmě č. 6/2015 Článek 1 Základní ustanovení Tyto zásady určují postup při navrhování,

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty Fyzikální praktikum IV. Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty - verze Úloha č. 9 Měření ryhlosti zvuku a Poissonovy konstanty 1) Pomůky: Kundtova trubie, mikrofon se sondou, milivoltmetr, měřítko,

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

Obr. 30 - Příklady ručních nástrojů

Obr. 30 - Příklady ručních nástrojů Často je zapotřebí opracovat pultrudované profily před jejich konečným použitím. Jde o jednoduchý proces. Obrábění pultrudovaných profilů se dá porovnat s obráběním dřeva, a proto se také používá stejného

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU ING. JAROSLAV

Více

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI Petr Kábrt Jan Šanovec ČVUT FS Praha, Ústav strojírenské technologie Abstrakt Numerická simulace procesu lisování nachází stále větší uplatnění jako činný

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Obor: Nástrojař Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA FYZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméno TUREČEK Daniel Datum měření 3..6 Stud. rok 6/7 Ročník. Datum odevzdání 3..7 Stud. skupina 3 Lab.

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Metoda konečných prvků. 6. přednáška Tělesové prvky - úvod (lineární trojúhelník a lineární čtyřstěn) Martin Vrbka, Michal Vaverka

Metoda konečných prvků. 6. přednáška Tělesové prvky - úvod (lineární trojúhelník a lineární čtyřstěn) Martin Vrbka, Michal Vaverka Metoda konečných prvků 6. přednáška Tělesové prvky - úvod (lineární trojúhelník a lineární čtyřstěn) Martin Vrbka, Michal Vaverka Diskretizace Analýza pomocí MKP vyžaduje rozdělení řešené oblasti na konečný

Více

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy Zpracoval Česká pošta, s.p. Datum vytvoření 14.04.2010 Datum aktualizace 17.04.2014 Počet stran 20 Počet příloh 0 Obsah dokumentu 1.

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.03.2005 KOM(2005) 80 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o další změně nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha e-mail: nsmhp@cervenykriz.eu tel.: 224 18 2790 fax: 224 18 2038 www.cervenykriz.eu/nsmhp

Více

3.1.4 Trojúhelník. Předpoklady: 3103. Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelník. C. Co to je, víme. Jak ho definovat?

3.1.4 Trojúhelník. Předpoklady: 3103. Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelník. C. Co to je, víme. Jak ho definovat? 3..4 Trojúhelní Předpolady: 303 Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelní. o to je, víme. Ja ho definovat? Př. : Definuj trojúhelní jao průni polorovin. Trojúhelní je průni polorovin, a.

Více

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.*, Ing. Daniel Makovička** *ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Praha 6, **Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora 1 ÚVOD Obecně se dynamickým

Více

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Návody do měření Září 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Měření zemního odporu zemniče Úkol

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: 1. na str. 3 požadujete: Volání a SMS mezi zaměstnanci zadavatele zdarma bez paušálního poplatku za tuto službu. Tento požadavek

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Měření prostorové průchodnosti tratí

Měření prostorové průchodnosti tratí Štefan Mayerberger, Vít Bureš Klíčové slovo: průchodnost tratí. Cíl projektu Měření prostorové průchodnosti tratí Ve firmě ROT-HSware spol. s r.o. ve spolupráci s Výzkumným ústavem železničním, pracoviště

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Diamantová suma - řešení příkladů 1.kola

Diamantová suma - řešení příkladů 1.kola Diamantová suma - řešení příladů.ola. Doažte, že pro aždé přirozené číslo n platí.n + 2.n + + n.n < 2. Postupujeme matematicou inducí. Levou stranu nerovnosti označme s n. Nejmenší n, pro než má smysl

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Kritická síla imperfektovaných systémů

Kritická síla imperfektovaných systémů Kritická síla imperfektovaných systémů Petr Frantík 1, Jiří Macur 2 Úvod V minulém století nově vzniklé obory, opírající se o studium silně nelineárních systémů, jako jsou teorie katastrof, teorie bifurkací

Více

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2014 Fakulty strojní VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního

Více

NEXIS 32 rel. 3.60. Základové patky

NEXIS 32 rel. 3.60. Základové patky SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu: Úloha Autoři Zaměření FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE 2. Měření modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku Martin Dlask Měřeno 11. 10., 18. 10., 25. 10. 2012 Jakub Šnor SOFE Klasifikace

Více

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 1.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 29/2010 Sb.m.s. Obsah a text 3/2008 Sb. - poslední stav textu 3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, o provedení některých ustanovení zákona č.

Více

č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008

č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008 č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008 o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Ve znění: Předpis

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků 1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky fotovoltaického článku při změně intenzity světelného záření.

Více

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky F43 Jednotlivé elementy pružinové jednotky předpružené pružinové a distanční jednotky 246. Pružina FIBROFLEX 244.4. Pružinové podložky 2441.3. Misky pružiny

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

Název: Lakovací linka s robotem v hale S1 společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Brandýs nad Labem HLUKOVÁ STUDIE

Název: Lakovací linka s robotem v hale S1 společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Brandýs nad Labem HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: GALATEK a.s., Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou Investor: Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Průmyslová 1851, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Místo: Středočeský

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení KM 12 2432 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátory axiální přetlakové APF 1800 až

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK květen 2011 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5 Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5 Záměrem této koncepce je co nejefektivněji a nejúčelněji využít nemovitý majetek MČ P5 (byty a nebyty) a to cestou komplexního přístupu k tomuto

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE:

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŢÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE ODBOR REALIZACE MAJETKU 35146/A/2011-REMR VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NAŠE

Více

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. Prvá část: VŠEOBECNĚ MĚSTO A JEHO REGIONY 1. Město je pouze součástí ekonomického,

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 16. ČERVNA 2012 Název zpracovaného celku: NOSNÍKY NOSNÍKY Nosníky jsou zpravidla přímá tělesa (pruty) uloţená na podporách nebo

Více

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU Policejní sportovní klub UNION PRAHA sportovní střelba Popis disciplín PŘÍLOHA č. 2008/01 k pravidlům střeleckého závodu Praha, ČR 1. dubna 2008 7 D 1 PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU Startovní pozice:

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015 Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 209/2012 ze dne 04.07.2013 C 12684 Bezúplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu jedním z manželů od jeho rodičů nepředstavuje investici

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více