PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 636/0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 636/0"

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 636/0 Návrh poslanců Soni Markové a Stanislava Mackovíka na vydání zákona o Horské službě České republiky Zástupce předkladatele: Marková S.,Mackovík S. Doručeno poslancům: 26. října 2015 v 11:07

2 Návrh zákona ZÁKON Horké službě České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje zřízení, postavení, úkoly, činnosti, práva a povinnosti Horské služby České republiky (dále jen Horská služba), financování Horské služby, jakož i povinnosti návštěvníků horských oblastí, provozovatelů služeb a organizátorů sportovních a turistických akcí v horských oblastech a sankce za porušení povinností ustanovených tímto zákonem. 2 Úvodní ustanovení (1) Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo ) zřizuje Horskou službu České republiky, (dále jen Horská služba ), jako obecně prospěšnou společnost. (2) Horská služba zajišťuje v rámci své územní působnosti samostatně nebo jako složka Integrovaného záchranného systému veškerou činnost horské služby v ČR a při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, i s mezinárodními organizacemi a institucemi a s sbory jiných států. Předmětem spolupráce je zejména stanovení práv a povinností při vzájemném poskytování pomoci a informací při mimořádných událostech, pokud tomu nebrání ustanovení jiných právních předpisů nebo mlčenlivosti. (3) Horská služba je oprávněna uzavírat se všemi subjekty uvedenými v odstavci 2 dohody upravující bližší podmínky a způsob vzájemné spolupráce.

3 (4) Horská služba plní i úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. 1),2), (5) Úkoly horské služby uvedené v tomto zákoně plní členové horské služby (dále jen horští záchranáři"). 2a Záchranná činnost (1) Záchrannou činností se podle tohoto zákona rozumí vyhledávání a vyprošťování osob v tísni, poskytování první pomoci osobě v tísni a její přeprava k nejbližšímu dopravnímu prostředku zdravotnické záchranné služby, nebo doprava k nejbližšímu poskytovateli zdravotních služeb, nebo doprava členů výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby k postižené osobě v horské oblasti. (2) Záchrannou činnost podle tohoto zákona může provádět jen horský záchranář s příslušnou odbornou způsobilostí vymezenou stanovami horské služby )Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 2)Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). HLAVA I Organizace, řízení a úkoly Horské služby 3 (1) Statutárním orgánem horské služby je ředitel - náčelník. Ředitele - náčelníka jmenuje a odvolává Správní rada horské služby. (2) V čele každé horské oblasti stojí náčelník oblasti, kterého jmenuje a odvolává ředitel náčelník horské služby. Náčelník oblasti může jmenovat své poradní orgány k zajištění činnosti oblasti a je odpovědný za činnost oblasti řediteli - náčelníkovi. (3)Ředitel náčelník a náčelníci oblasti jsou jmenováni na dobu 4 let a lze je odvolat i před uplynutím období, na které byli jmenováni. (4)Ředitelem náčelníkem, nebo náčelníkem oblasti může být jmenována osoba, která a) je plně svéprávná, b) je bezúhonná, c) má příslušnou odbornou způsobilost vymezenou stanovami horské služby.

4 4 (1) Orgánem horské služby je správní rada, kterou tvoří 9 členů jmenovaných ministerstvem. (2) Funkční období člena správní rady činí čtyři roky. (3) Správní rada dohlíží na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů a celkové hospodaření horské služby a rozhoduje zejména o a)schválení rozpočtu horské služby, b)schválení organizačního řádu a stanov horské služby, c) jmenování a odvolání ředitele - náčelníka, d)nákupu nemovitostí, hmotného a nehmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než Kč a e)dalších důležitých věcech, které souvisí s činností horské služby, které si k rozhodování vyhradí. (4) Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady, kteří svolávají a řídí její jednání. 5 Územní působnost (1) Horská služba plní své úkoly v těchto horských oblastech horstvech s objektivním nebezpečím: a) Šumava se sídlem v Železné Rudě, b) Krušné hory se sídlem v Božím Daru, c) Jizerské hory se sídlem v Bedřichově, d) Krkonoše se sídlem ve Špindlerově Mlýně, e) Orlické hory se sídlem v Deštné, f) Jeseníky se sídlem v Domašově, g) Beskydy se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí,

5 (2) Ministerstvo stanoví vyhláškou hranice horských oblastí podle odstavce 1. (3) Lyžařským areálem se rozumí lyžařská lokalita vytvořená obvykle v horstvech za účelem provozování zimních sportů, vybavená dopravními zařízeními, sjezdovými a běžeckými tratěmi, lyžařskými cestami a ostatními specifickými tratěmi, značená podle českých technických norem určených pro značení, zabezpečení a pohyb v lyžařském areálu. 3) ) ČSN Hlavní úkoly (1) Horská služba v horských oblastech zejména organizuje a provádí hlídkovou činnost na hřebenech, pohotovostní službu na stanicích a domech horské služby, organizuje záchranné a pátrací akce v horském terénu. (2) Zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic horské služby, poskytuje kvalifikovanou první pomoc a zajišťuje transport zraněných v horském terénu. Koordinuje činnost při poskytování pomoci a transportu postižených osob se zdravotnickou záchrannou službou, a to prostřednictvím operačních středisek. (3) Vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení a spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů. Spolupracuje s příslušnými orgány při aktualizaci map oblastí. (4) Informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách. (5) Sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje opatření k jejímu snížení. (6) Provádí lavinová pozorování a měření, stanovuje stupeň lavinového nebezpečí. v této oblasti provádí proškolení horských záchranářů. (7) Organizuje a provádí pravidelná školení horských záchranářů. (8) Provádí ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou zdravotní přípravu horských záchranářů. Zároveň obě složky spolupracují při výcviku členů horské služby a pracovníků letecké záchranné služby, zejména při nácviku záchrany osob v nepřístupném terénu s využitím lezeckého vybavení a vrtulníku. (9) Zajišťuje na základě žádosti formou asistencí bezpečnost jednorázových sportovních a turistických akcí v horstvu. (10) Zajišťuje instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení mimo lyžařské areály. (11) Spolupracuje s mezinárodními organizacemi, které působí v oblasti horské záchrany. (12) Může organizovat a provádět pravidelná školení veřejnosti a poskytovat poradenské služby v oblastech její činnosti. Horská služba spolupracuje s občanskými sdruženími, jinými

6 právnickými osobami a fyzickými osobami, které vykonávají záchrannou činnost v horských oblastech, vykonává školení dobrovolných záchranářů podílejících se na záchranné činnosti na základě dohody s horskou službou, podporuje činnost občanských sdružení vykonávajících záchrannou činnost v horských oblastech, (13) Horská služba je oprávněna prostřednictvím horských záchranářů požadovat prokázání totožnosti osob, které se dopustili porušení povinností podle tohoto zákona. 6a Oprávnění a povinnosti horských záchranářů (1) Horští záchranáři jsou oprávněni především a) vstupovat a vjíždět dopravními prostředky horské služby bez zvláštního povolení jinak vyžadovaného pro vstup a vjezd v horských oblastech, b) používat při záchranné činnosti bezplatně a přednostně technických lyžařských zařízení c) vydávat pokyny týkající se bezpečnosti osob v horské oblasti, (2) Horští záchranáři, se při plnění úkolů horské služby prokazují na vyžádání průkazem nebo odznakem. Vzory průkazu a odznaku jsou vyobrazeny v příloze tohoto zákona. 7 Příjmy Horské služby (1)Příjmy Horské služby tvoří a) platby za činnosti uvedené v 6 odst. 12 b) Příjmy z další vedlejší hospodářské činnosti c) výnosy z veřejných sbírek organizovaných Horskou službou, d) úvěry, výpůjčky, úroky z vkladů, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob, e) příspěvky z Evropské unie poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů, f) dary a dědictví, g) dotace z veřejných rozpočtů, (2) Zůstatky příjmů Horské služby se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího. 7a Rozpočet a účetnictví Horské služby (1) Horská služba sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu Horské služby, který předkládá prostřednictvím ministra pro místní rozvoj vládě vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Horské služby po případných změnách, které v něm provede, ke

7 schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky současně s návrhem státního rozpočtu České republiky. (2) Po skončení rozpočtového roku sestavuje Horská služba roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti Horské služby a předkládá ji prostřednictvím ministra pro místní rozvoj k projednání vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně do tří měsíců po skončení rozpočtového roku. Roční účetní závěrka Horské služby musí být před jejím předložením Poslanecké sněmovně ověřena auditorem. (3)Není-li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen rozpočet Horské služby na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření Horské služby v době od prvního dne rozpočtového roku do doby schválení rozpočtu na tento rozpočtový rok objemem příjmů a výdajů Horské služby schváleným pro předchozí rozpočtový rok. HLAVA II POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ, PROVOZOVATELŮ SLUŽEB A AKCÍ V OBLASTECH HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY 8 Povinnosti návštěvníků oblasti (1) Návštěvníci oblastí jsou povinni kromě obecných předpisů dodržovat návštěvní řád oblastí a písemné i ústní pokyny, které vydá horská služba a její členové podle tohoto zákona, a uposlechnout jejich výzvy směřující k odvrácení hrozící újmy na životě nebo zdraví lidí nebo narušení přírody nebo škody na majetku. (2) Návštěvníci musí dbát pokynů provozovatele technických a lyžařských zařízení, dodržovat bezpečnostní pravidla na lyžařské trati, řídit se výstražnými a informačními tabulemi, které usměrňují pohyb osob v horské oblasti. Musí dbát pokynů horských záchranářů. (3) Při provozování sjezdového lyžování a snowboardingu a při lezeckých výstupech s použitím lezeckého vybavení je povinností každého účastníka používat ochrannou přilbu. (4) Návštěvníci se musí chovat způsobem, který neohrožuje jejich vlastní život, zdraví, majetek a život jiných osob. (5) Návštěvníci mají povinnost ohlásit bezodkladně horské službě poškození vlastního zdraví nebo zdraví a nezvěstnosti jiné osoby v horské oblasti. (6) Návštěvníci mají povinnost na vyzvání horského záchranáře prokázat svou totožnost.

8 Povinnosti provozovatelů stravovacích, ubytovacích a rekreačních zařízení (1) Provozovatelé stravovacích, ubytovacích a rekreačních zařízení a jejich odpovědní zástupci jsou povinni poskytnout návštěvníkovi oblasti přístřeší, jestliže by v důsledku náhlého zhoršení počasí u něho došlo k ohrožení zdraví nebo života. (2) Provozovatelé ubytovacích zařízení jakéhokoli typu jsou povinni: a) neprodleně ohlásit horské službě pohřešování osoby, která byla ubytovaná v jeho zařízení b) neprodleně ohlásit horské službě a ubytovateli návštěvníka, že návštěvníkovi bylo poskytnuto přístřeší podle předchozího odstavce. (3) Provozovatelé stravovacích, ubytovacích a rekreačních zařízení jsou povinni na viditelném místě umístit pokyny horské služby a jiné údaje týkající se bezpečnosti osob v horské oblasti Povinnosti provozovatelů technických lyžařských zařízení (1) Provozovatelé technických lyžařských zařízení jsou povinni: a) na viditelném místě umístit pravidla chování na provozovaném zařízení a na přilehlých sjezdových a běžeckých tratích, jakož i oznámení, pokyny a zákazy horské služby, b) zajistit přivolání zdravotnické záchranné služby a horské služby k osobě, u které došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu nebo k úrazu, c) zajišťovat úpravu sjezdových tratí a lyžařských svahů a informovanost o jejich užívání, včetně označení sjezdových tratí a označení jejich náročnosti, c) v areálu, kde je prováděn zásah horské služby a složek integrovaného záchranného systému vytvořit optimální podmínky pro realizaci jejich zásahu, d) řídit se během zásahu pokyny členů horské služby a zasahujících složek integrovaného záchranného systému, e) záchranná činnost je prováděna osobou provozovatele lyžařského areálu, která je pro tuto činnost vyškolena, nebo na základě smluvního vztahu organizací provádějící záchrannou činnost.

9 11 Povinnosti organizátorů a vedoucích sportovních a turistických akcí (1) Sportovními a turistickými akcemi podle tohoto zákona jsou akce organizované pro veřejnost a ostatní akce, v nichž počet účastníků přesáhne 10 osob (dále jen "akce"). (2) Organizátoři akce jsou povinni: a) nejméně 10 dnů předem oznámit horské službě konání akce (např. vytrvalostní běh nebo pochod, lyžařský závod, orientační závod, závod horských kol, závěsné bezmotorové létání), b) nejméně 10 dnů před zahájením akce projednat s horskou službou podmínky smlouvy o vzájemné spolupráci za úplatu, pokud organizátoři vyžadují její přímou asistenci, nebo je-li akce v horské oblasti, která je v gesci příslušné horské služby, 12 Povinnosti právnických osob a fyzických osob, které provozují rozhlasové nebo televizní vysílání v horských oblastech Právnické osoby a fyzické osoby, které provozují rozhlasové nebo televizní vysílání v horských oblastech jsou povinny na požádání horské služby bezplatně poskytnout vysílací čas nezbytně nutný na odvysílání oznámení souvisejících s bezpečností osob v horské oblasti. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 13 (1) Na Horskou službu zřízenou tímto zákonem přechází dnem účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti Horské služby o. p. s., vyplývající především z usnesení Vlády ČR č. 827 ze dne 1. září 2004 a statutu obecně prospěšné společnosti Horská služba ČR, o.p.s. (2) Pro rok 2017 se použije rozpočet Horské služby o.p.s., schválený podle pravidel platných před nabytím účinnosti tohoto zákona Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017

10 Příloha k zákonu

11

12 Důvodová zpráva Obecná část Horská sluţba ČR je organizace s právním postavením obecně prospěšné společnosti a působí v sedmi oblastech Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. Sídlo organizace je ve Špindlerově Mlýně. Vláda České republiky vyslovila souhlas se zaloţením obecně prospěšné společnosti Horská sluţba usnesením (č. 827 ze dne 1. září 2004) a určila, ţe funkci zakladatele bude jménem státu vykonávat Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6. Ministerstvo pro mistrní rozvoj zaloţilo zakládací listinou ze dne 19. listopadu 2004 obecně prospěšnou společnost Horská sluţba ČR, o.p.s. Společnost byla zapsána dne 21. prosince 2004 do rejstříku obecně prospěšných společností vedený Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu O vloţce 113. Jednotlivé oblasti se dále dělí na okrsky. Jejich počet se liší podle velikosti oblasti. Rozdělení v jednotlivých oblastech je následující: oblast HS Šumava okrsky Ţelezná Ruda, Zadov, Kubova Huť a Kramolín, oblast HS Krušné hory okrsky Telnice, Bouřňák, Klíny, Pyšná, Měděnec, Boţí Dar, Pernink a Bublava, oblast HS Jizerské hory okrsky Ještěd, Bedřichov, Jizerka, Špičák a Severák, oblast HS Krkonoše okrsky Harrachov, Rokytnice, Benecko, Stráţné, Špindlerův Mlýn, Černý Důl, Janské Lázně, Pec pod Sněţkou, Ţacléř a Pomezní boudy, oblast HS Orlické hory okrsky Deštné, Říčky a Čenkovice, oblast HS Jeseníky okrsky Červenohorské sedlo, Ovčárna, Karlov, Skřítek, Staré Město a Horní Morava, oblast HS Beskydy okrsky Velký Polom, Javorový, Lysá hora, Grup, Pustevny, Radhošť, Soláň a Javorníky. Celková rozloha obsluhovaného prostoru představuje km². Činnost Horské sluţby ČR lze charakterizovat následovně: řeší krizové situace v horských oblastech, provádí a organizuje pátrací a záchranné akce, poskytuje první pomoc a provádí transport do zdravotnických zařízení, provádí tyčové značení včetně jeho údrţby v hřebenových partiích hor v celkové délce 312 kilometrů, provádí instalaci a údrţbu výstraţného a informačního značení v terénu, provádí lavinová měření a kontrolu lavinových katastrů, provádí asistenci při sportovních a turistických akcích, poskytuje informace o schůdnosti a sjízdnosti horských cest a v rámci Integrovaného záchranného systému můţe být nasazena pro řešení krizových situací i mimo horské oblasti. Dále poskytuje celou škálu sluţeb pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění ţivota osob v příhraničních oblastech naší republiky v době přírodních kalamitních stavů, zajišťuje přepravu lékařské sluţby první pomoci nebo pacientů v místech, která nejsou dostupná běţnou dopravní technikou, atd.

13 Ke všem těmto činnostem má Horská služba ČR k dispozici několik desítek záchranných stanic, vozidel, sněţných skútrů a terénních čtyřkolek, dále pak pásová vozidla, radiostanice a mnoţství speciální záchranné techniky. Kromě volného terénu zajišťuje Horská sluţba ČR práce na 461 lanovkách a vlecích s celkovou hodinovou kapacitou osob na 332 kilometrech tratí a na kilometrech běţeckých tratí. zdroj Výroční zpráva Horské sluţby za rok 2013 Nároky na plnění činností Horské služby ČR na českých horách nepřetržitě rostou od roku Roste celkový počet úrazů ošetřených našimi záchranáři, narůstá počet návštěvníků, jakoţ i počet turistických středisek, prodluţuje se provozní doba lyţařských areálů díky umělému zasněţování a osvětlení, roste i počet dalších aktivit provozovaných na horách (turistika, horská kola, horolezectví, paragliding a další adrenalinové a outdoorové aktivity). Zpřístupňují se nové lokality pro vyuţití volného času. Postupně tak dochází k nutnosti celoročního nasazení členů i dobrovolníků Horské sluţby.

14 zdroj Výroční zpráva Horské sluţby za rok 2013 Cíle návrhu V důsledku těchto změn se mění i samotná Horská služba ČR. Od roku 1989, kdy bylo v řadách Horské sluţby ČR členů a dobrovolníků, je v současné době zaznamenáván výrazný pokles jejich stavů. Poţadavky jsou kladeny na podstatně rychlejší a kvalitnější ošetření zraněných, čímţ se sniţují následky úrazů a následně se sniţují náklady na léčbu a dobu rekonvalescence. Celá činnost Horské služby ČR je stále více postavená na profesionálech a dobrovolní členové jsou vyuţíváni jako pomoc o sobotách, nedělích a svátcích a pro nasazení v krizových situacích. Problémem zůstává počet profesionálů. Tento stav je dlouhodobě silně poddimenzovaný a do budoucna neudrţitelný. V době hlavní zimní sezóny je sice zvýšen, ale ani to nestačí stále se zvyšujícímu rozvoji sportovních a rekreačních středisek na horách. Těmto nárokům, jak se ukazuje, současná forma Horské sluţby v ČR, která je provozována formou obecně prospěšné společnosti (dále OPS), nevyhovuje. Má-li do budoucna být Horská sluţba v ČR dále rozvíjena, je pro její další činnost a rozvoj vhodnější zakotvit tuto organizaci přímo v právním řádu. S ohledem na zaměření činnosti Horské služby, kterou charakterizují především služby pro zajištění cestovního ruchu a služby pro obyvatele příhraničních oblasti, navrhujeme, aby funkci hlavního garanta plnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro zajištění činnosti Horské sluţby je potřeba zajistit především její financování, k čemuţ se rovněţ staví jako vhodnější přímé zakotvení této organizace prostřednictvím zákonné úpravy.

15 Rizika a důvody pro nutnost zakotvení v národní legislativě: Stabilita a důvěryhodnost vůči ostatním státům, českým institucím a exekutivě Existence Horské sluţby, o.p.s. je v tuto chvíli vlastně postavena na soukromoprávním základě, který je sice pruţný, ale zároveň nestabilní a relativně snadno ohrozitelný. Stabilitu a dodrţení závazků tak nelze de facto garantovat ani ve vztahu k ostatním státům, ani ve vztahu k českým institucím a exekutivě. Bez zákonné úpravy a definice alespoň základních funkcí nelze stabilitu a dodrţení závazků garantovat ani ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, neboť výkon jednotlivých funkcí v zásadě závisí na trvání delegace úkolů ze strany státu. Úprava vnitřních okolnosti fungování, hospodaření a povinností pracovníků Horské sluţby, o.p.s., dle našeho názoru vykonává v materiálním slova smyslu veřejnou správu, ale není vzhledem k jeho soukromoprávní zřejmé, zda musí plnit povinnosti, běţné pro jiné orgány veřejné správy (mlčenlivost pracovníků, auditor schvalovaný správní nebo dozorčí radou, majetková přiznání dle zákona č. 159/2006 o střetu zájmů apod.). Domníváme se, ţe tato nejistota je neţádoucí a potenciálně ohroţuje všechny subjekty, které se na činnosti Horské sluţby, o.p.s. Shrnutí: Z výše uvedených argumentů, dle našeho názoru jednoznačně vyplývá, ţe legislativní zakotvení Horské sluţby, o.p.s. je, kromě Horské sluţby, o.p.s. samotné, v bytostném zájmu státu. Dále je dle našeho názoru zjevné, ţe pro naplnění účelu musí být úprava v národní legislativě dostatečně konkrétní z hlediska názvu, formy, okolností fungování, práv a povinností a zajišťovaných základních funkcí. Soulad s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR Navrhovaná změna není v rozporu s ústavním pořádkem, ani neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Soulad s právem Evropských společenství Navrhovaná změna není v rozporu s právními akty Evropských společenství. Další specifikace Předkládaný návrh by nemá ţádný negativní vliv na podnikatelské prostředí, nepřináší ţádné negativní dopady sociální, ani na ţivotní prostředí, jakoţ i na rovnost muţů a ţen. Předpokládané dopady návrhu zákona Návrh zákona s sebou přináší určité dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty resp. předpokládá, ţe v současnosti nastavené parametry financování Horské sluţby budou nadále zachovány. Dopady na veřejné rozpočty tak nepředpokládáme ve smyslu jejich většího zatíţení, pouze ve smyslu další formalizace a zpřesnění finančních toků, které pro svou činnost Horská sluţba potřebuje. Pro rok 2013 byl schválen provozní rozpočet v celkové výši 132, 6 milionů korun z toho 100 milionů korun tvořila provozní dotace ze státního rozpočtu, 19, 7 milionů korun vlastní zdroje a 12, 9 milionů korun prostředky z grantů a dotace z krajů. V průběhu roku pak došlo k navýšení investičních dotací ve výši 15 milionů korun na obnovu dopravní techniky a výstavbu a rekonstrukci záchranných stanic Horské sluţby.

16 Celkové skutečné náklady na zajištění provozu Horské sluţby v roce 2013 činily 149, 424 milionu Kč, kromě přirozeného nárůstu neočekáváme a návrh nepředpokládá zvýšení zátěţe veřejných rozpočtů. Dotace z veřejných rozpočtů 2013 zdroj Výroční zpráva Horské sluţby za rok 2013 Další příjmy zdroj Výroční zpráva Horské sluţby za rok 2013 Zvláštní část K 1 Toto ustanovení vymezuje předmět úpravy navrţeného zákona - především zřízení, postavení, úkoly, činnosti, práva a povinnosti Horské sluţby České republiky. K 2-4 Rubrikovaná pasáţ návrhu obsahuje bazální organizační strukturu Horské sluţby České republiky, včetně výčtu některých pravomocí správní rady Horské sluţby České republiky a definici záchranné činnosti. K 5 5 přebírá současnou územní strukturu Horské sluţby o.p.s., dává Ministerstvu pro místní rozvoj zmocnění prováděcím předpisem specifikovat přesné hranice horských oblastí, zároveň toto ustanovení definuje pojem lyţařský areál.

17 K 6 Toto ustanovení definuje hlavní úkoly Horské sluţby České republiky. Horská sluţba České republiky tak zejména: organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, poskytuje první pomoc, zajišťuje transport nemocných a raněných, vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic Horské sluţby, provádí instalaci a údrţbu výstraţných a informačních zařízení, vydává a rozšiřuje preventivně-bezpečnostní materiály, informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a svých opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách, sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě které provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu sníţení, provádí hlídkovou činnost na hřebenech hor a na sjezdových tratích, pohotovostní sluţbu na stanicích a domech Horské sluţby a lavinová pozorování, K 7 7a Financování V 7 7a nastavuje návrh parametry příjmů Horské sluţby a proces schvalování jejího rozpočtu. Toto ustanovení je koncipováno tak, aby nedocházelo k nadbytečné zátěţi veřejných rozpočtů, ale vzhledem právě k charakteru Horské sluţby, jakoţto instituce vykonávající veřejnou sluţbu a činnost, je třeba její financování nastavit co moţná nejpřesněji a zajistit i kontrolovatelnost plnění tohoto rozpočtu. K Hlavě II 8 stanovuje některé povinnosti návštěvníků oblasti na příklad - dodrţovat návštěvní řád, písemné i ústní pokyny horské sluţby, povinnost dbát pokynů provozovatele technických a lyţařských zařízení, pouţívat ochrannou přilbu. 9 zakládá některé povinnosti provozovatelům stravovacích, ubytovacích a rekreačních zařízení - poskytnout návštěvníkovi oblasti přístřeší, neprodleně ohlásit horské sluţbě pohřešování osoby, která byla ubytovaná v jeho zařízení, neprodleně ohlásit horské sluţbě a ubytovateli návštěvníka, ţe návštěvníkovi bylo poskytnuto přístřeší podle předchozího odstavce. 10 obsahuje povinnosti provozovatelů technických lyţařských zařízení, především umístit pravidla chování na provozovaném zařízení a na přilehlých sjezdových a běţeckých tratích, jakoţ i oznámení, pokyny a zákazy horské sluţby. 11 návrhu zákona stanovuje i určité povinnosti organizátorů a vedoucích sportovních a turistických akcí především informačního charakteru. 12 ukládá právnickým a fyzickým osobám, které provozují rozhlasové nebo televizní vysílání v horských oblastech povinnost na poţádání horské sluţby bezplatně poskytnout vysílací čas nezbytně nutný na odvysílání oznámení souvisejících s bezpečností osob v horské oblasti. V přechodných a závěrečných ustanoveních je řešen přechod stávajících závazků Horské sluţby o. p. s. na Horskou sluţby České republiky.

18 K účinnosti Navrhuje se účinnost zákona od Praha Předkladatelé: Soňa Marková, v.r. Stanislav Mackovík, v.r.

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část Horská sluţba ČR je organizace s právním postavením obecně prospěšné společnosti a působí v sedmi oblastech Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky

Více

Návrh zákona ZÁKON. Horké službě České republiky. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Návrh zákona ZÁKON. Horké službě České republiky. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh zákona ZÁKON Horké službě České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje zřízení, postavení, úkoly, činnosti, práva a povinnosti Horské

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 131 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona, o Úřadu práce České republiky a o

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 4. ledna 2006 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 730/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 730/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 730/0 Návrh poslankyně Markéty Adamové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění

Více

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 Článek 1 Úvodní ustanovení ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Ministerstvo zemědělství zřizuje Monitorovací výbor PRV na období 2014-2020

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

zakládací listinu obecně prospěšné společnosti

zakládací listinu obecně prospěšné společnosti Zakladatelé: Občanské sdružení Rybka, se sídlem Nuzice 24, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 14501791, registrované u Ministerstva vnitra České republiky pod čj. II/s-OS/1-26385/95-R zastoupené předsedkyní výboru

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST Zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 201, ze dne 29.11.2004. Projednávání v PSP ČR: sněmovní tisk 682 585 ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Parlament

Více

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 216/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č.

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011,

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011, 4. SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou

Více

ODDÍL C. CELOCÍRKEVNÍ FONDY ZŘIZOVANÉ SYNODEM NEBO KONVENTEM

ODDÍL C. CELOCÍRKEVNÍ FONDY ZŘIZOVANÉ SYNODEM NEBO KONVENTEM ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE OBSAH: PREAMBULE ODDÍL A. OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI Čl. 1. Působnost řádu Čl. 2. Církevní sbory Čl. 3. Shromáždění a správní orgány sborů Čl. 4. Zvláštní zařízení církevní služby Čl. 5.

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 3. září 2014 č. 724 Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro energetickou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 944 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU

328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Systém ASPI - stav k 28.8.2008 do částky 102/2008 Sb. a 24/2008 Sb.m.s. Obsah a text 328/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 429/2003 Sb. 328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. září 2001

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích N á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

NÁVRH USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKE REPUBLIKY

NÁVRH USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKE REPUBLIKY 241 9. funkční období 241 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

S T A N O V Y. Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s.

S T A N O V Y. Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s. S T A N O V Y Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s. 2 0 1 4 Čl. 1 Právní postavení 1) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s." (dále jen SCHP, nebo Svaz) je zájmové sdružení chovatelů,

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

o zdravotnické záchranné službě

o zdravotnické záchranné službě Návrh ZÁKON ze dne.. o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 220/2000 Sb. a zákonem č. 342/2005 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, PŘEJÍCE SI přijmout statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jak to

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ IV. PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÉHO DOPLNĚNÍ (1) V České republice působí tyto další

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Stanovy Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Čl. I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Pobeskydí je právnickou

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

252/2. 9. funkční období USNESENÍ

252/2. 9. funkční období USNESENÍ 252/2 9. funkční období 252/2 USNESENÍ Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu č. 212 ze dne 15. května 2014 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Návrh. pozdějších předpisů

Návrh. pozdějších předpisů Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2014, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí

Více

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s.

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Stanovy spolku Preambule Rodiče studentů Gymnázia v Ústavní ulici v Praze 8, vědomi si nezastupitelné úlohy podílu rodiny na zvyšování kvality výchovy a vzdělávání

Více

S T A T U T. (Statut Rady pro jakost OPK MD) Úplné znění

S T A T U T. (Statut Rady pro jakost OPK MD) Úplné znění MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1 S T A T U T Rady pro jakost oboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy (Statut Rady pro jakost OPK MD) Úplné

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

S T A N O V Y. ZO OS PHGN Dolu ČSM, Stonava ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1

S T A N O V Y. ZO OS PHGN Dolu ČSM, Stonava ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 S T A N O V Y ZO OS PHGN Dolu ČSM, Stonava 1) Název odborové organizace je ZO OS PHGN Dolu ČSM, Stonava (dále jen organizace) 2) Sídlem organizace je Důl ČSM, Stonava č.p.1077 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

S T A N O V Y (úplné znění ke dni 15. 4. 2015)

S T A N O V Y (úplné znění ke dni 15. 4. 2015) S T A N O V Y (úplné znění ke dni 15. 4. 2015) zájmového sdružení právnických osob s názvem Židovské muzeum v Praze, se sídlem v Praze 1, Jáchymova 3, založeného zakladatelskou smlouvou ze dne 22. září

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení ST STANOVY Cechu elektrické požární signalizace České republiky Základní ustanovení Cech elektrické požární signalizace České republiky (dále jen Cech EPS ČR) je dobrovolným zájmovým sdružením založeným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

Zakládací listina společnosti. CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

Zakládací listina společnosti. CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s. Zakládací listina společnosti CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s. PhDr. Kamila Řasová RČ: 745219/0548 trvalý pobyt: Slezská 2219/130, 130 00 Praha

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ 280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Změna: 10/1993 Sb., 15/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb.

Více

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení)

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

282/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

282/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 282/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. června 1991 o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Změna: 149/2003 Sb. Změna: 222/2006 Sb. Změna: 167/2008 Sb. Změna: 227/2009

Více

377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ

377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ stav k 30.6.2009 do částky 59/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 377/2005 Sb. - poslední stav textu 377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 697/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

Více

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 64946851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT. Článek 1. Základní ustanovení

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT. Článek 1. Základní ustanovení HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT Článek 1. Základní ustanovení 1. Základním posláním Hospodářské komory Praha 1 (dále jen komora ) je spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a podpora podnikatelských

Více

Organizační řád KCHČF

Organizační řád KCHČF Organizační řád KCHČF Název klubu: Klub chovatelů českých fousků (KCHČF) o.s. Sídlo klubu: Jungmannova 25, Praha 1 Staré Město Článek 1 Základní ustanovení 1. Klub chovatelů českých fousků (dále jen KCHČF)

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

273/2015 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 1

273/2015 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 1 273/2015 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

STANOVY České obce sokolské (úplné znění)

STANOVY České obce sokolské (úplné znění) Stanovy České obce sokolské přijaté 1. sjezdem Československé obce sokolské a schválené dne 21. února 1990 pod čj. OV-154/P-90, ve znění změn a doplňků, vzatých Ministerstvem vnitra České republiky na

Více

Jednací řád Kongresu Spojených států. HLAVA I. Obecná ustanovení

Jednací řád Kongresu Spojených států. HLAVA I. Obecná ustanovení Článek 1 Kongres Spojených států Jednací řád Kongresu Spojených států HLAVA I. Obecná ustanovení Kongresu Spojených států (dále jen Kongresu ), který se skládá ze Sněmovny reprezentantů Spojených států

Více