STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města Karviné

2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Magistrátu města Karviné (dále jen magistrát) je základní organizační normou magistrátu. Upravuje vnitřní organizaci, rozdělení pravomocí, řízení a rozdělení činností v rámci magistrátu, jeho vztahy k ostatním orgánům obce a právnickým osobám, které statutární město Karviná zakládá nebo zřizuje. 2. Ustanovení organizačního řádu vycházejí z příslušných platných právních předpisů. Na organizační řád navazují ostatní řídicí akty magistrátu, jejichž obsah a uplatňování s ním nesmí být v rozporu. 3. Organizační řád a jeho změny schvaluje Rada města Karviné na návrh tajemníka magistrátu. Článek 2 Postavení a působnost magistrátu 1. Magistrát města Karviné je orgánem statutárního města Karviné. Postavení a působnost magistrátu upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a další předpisy. 2. Magistrát plní úkoly samosprávy v samostatné působnosti a v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu platných právních předpisů. Ve věcech samostatné působnosti odpovídá magistrát zastupitelstvu města (dále jen ZM) a radě města (dále jen RM). Výkon samostatné působnosti svěřené orgánům města kontroluje MV ČR, výkon přenesené působnosti svěřené orgánům města kontroluje krajský úřad v přenesené působnosti. 3. Statutární město Karviná je obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem. 4. Magistrát města Karviné je v přenesené působnosti pověřeným obecním úřadem a obecním úřadem s rozšířenou působností, přičemž vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost pro obce Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava. 5. Pro výkon přenesené působnosti nebo části přenesené působnosti za některou obec z vymezeného správního obvodu statutární město Karviná může uzavřít s touto obcí veřejnoprávní smlouvu. Článek 3 Organizační struktura magistrátu 1. Magistrát tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu a zaměstnanci města v magistrátu. V čele magistrátu je primátor. 2. RM tímto zřizuje pro jednotlivé úseky činnosti magistrátu odbory a oddělení. Postavení odboru ve smyslu zákona mají i odborné útvary magistrátu s názvem kancelář. 3. Organizační členění magistrátu: tajemník magistrátu Strana 1

3 Kancelář primátora (KP) oddělení pro věci ZM a RM oddělení sekretariátů bezpečnostní ředitel tiskový mluvčí Kancelář tajemníka (KT) oddělení informatiky oddělení personální a PaM oddělení právní a veřejných zakázek Odbor finanční (OF) oddělení rozpočtů oddělení účtárny Odbor investic (OI) Odbor místního hospodářství (OMH) oddělení místního hospodářství oddělení služeb a cestovního ruchu Odbor správy majetku (OSM) oddělení bytové oddělení majetkoprávní oddělení rozvoje Odbor správy poplatků a pohledávek (OSPP) oddělení pohledávek z bytů oddělení poplatků a pohledávek Odbor školství a kultury (OŠK) oddělení kultury oddělení správy zámku a památkové péče oddělení školství Odbor vnitřních věcí (OVV) oddělení hospodářské oddělení provozní Odbor dopravy (OD) oddělení dopravně-správních agend oddělení dopravy a silničního hospodářství Odbor sociálních věcí (OSV) oddělení pomoci v hmotné nouzi 1 oddělení pomoci v hmotné nouzi 2 oddělení sociálních služeb Odbor sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) oddělení péče o děti oddělení sociální prevence Odbor správní (OS) oddělení matriky a evidence obyvatel oddělení přestupkové Strana 2

4 oddělení živnostenské Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ) oddělení speciálního stavebního a vyvlastňovacího úřadu oddělení stavebního úřadu oddělení úřadu územního plánování Odbor životního prostředí (OŽP) oddělení ekologie průmyslu oddělení ochrany přírody a krajiny oddělení interního auditu a kontroly (podřízeno přímo primátorovi města) 4. Pro realizaci výkonu přenesené působnosti jsou podle zvláštních zákonů zřízeny zvláštní úřady u těchto odborů: OD - silniční správní úřad, dopravní úřad, OS - matriční úřad, městský živnostenský úřad, OÚPSŘ - stavební úřad, speciální stavební úřad, úřad územního plánování, vyvlastňovací úřad, OVV registrační úřad, OŽP - vodoprávní úřad. 5. Výše uvedené zkratky názvů odborů je možno oficiálně používat ve vnitřním styku. 6. Odbory řídí vedoucí odboru, kterého jmenuje a odvolává RM na návrh tajemníka magistrátu. Oddělení řídí vedoucí oddělení, se kterým uzavírá pracovní smlouvu tajemník magistrátu zpravidla na návrh vedoucího odboru. Vedoucího oddělení interního auditu a kontroly jmenuje a odvolává RM na návrh primátora. Jmenování vedoucích úředníků provádí vedoucí úřadu. Pokud není uvedeno oddělení, jedná se o činnosti řízené přímo vedoucím odboru. 7. V příloze č. 1 organizačního řádu je uvedeno organizační schéma Magistrátu města Karviné. 8. Náplně činností jednotlivých odborů jsou uvedeny samostatně v článku 8 organizačního řádu. Náplň práce vedoucích odborů je dána náplní činností příslušného odboru a ostatními vnitřními předpisy. Náplň práce ostatním zaměstnancům stanoví písemně příslušný vedoucí odboru po projednání s tajemníkem magistrátu v souladu s náplní činností odboru. 9. K zajištění vymezených úkolů v samostatné i přenesené působnosti orgány města zřizují a zakládají právnické osoby, zvláštní orgány města, městskou policii, organizační složky apod. Jejich organizační schéma a vztahy jednotlivých odborů magistrátu k nim jsou uvedeny v příloze č. 2. Článek 4 Působnost dlouhodobě uvolněných členů ZM 1. Primátor 1.1. Zastupuje město navenek, stojí v čele magistrátu a za výkon své funkce odpovídá ZM Se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka magistrátu, stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. Strana 3

5 1.3. Vykonává činnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k oddělení interního auditu a kontroly, které je podřízeno přímo primátorovi. Předkládá RM návrh na jmenování a odvolání vedoucího tohoto oddělení V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje primátor pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy Rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu RM Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům ZM a tajemníkovi magistrátu Zabezpečuje tyto úkoly samosprávy: organizaci činnosti ZM, RM, výborů a komisí, propagaci města a informování veřejnosti o činnosti města, partnerské vztahy města a účast města ve sdruženích, svazech apod., řízení Rady obcí pro udržitelný rozvoj území, realizaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, bezpečnostní politiku a prevenci, tj. městská policie, prevence kriminality, protidrogová prevence, požární ochrana, krizové řízení, protipovodňová ochrana, privatizaci a údržbu bytového fondu, včetně příslušných majetkoprávních úkonů, městská ocenění, např. ceny statutárního města Karviné, ceny primátora, ocenění studentů, sportovců aj., stipendia, dary, koordinaci vztahu k založené právnické osobě BYTservis-služby, spol. s r. o., koordinaci činnosti náměstků primátora, navrhování RM nebo ZM způsobu nakládání s finančními prostředky Fondu primátora města Karviné na základě doporučení odborné pracovní skupiny, spolupráci s kontrolním výborem ZM a výborem pro národnostní menšiny ZM, další kompetence vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jiných zákonů. 2. Náměstkové primátora Zastupitelstvo města zvolilo čtyři náměstky primátora a svěřilo jim úkoly v oblasti samosprávy, z nichž vyplývají tyto konkrétní odpovědnosti: náměstek primátora pro oblast dotační politiky (získávání a poskytování dotací), regenerace bytového fondu, rozvoje města program rozvoje města, strategický plán, podpora podnikání, investiční pobídky, průmyslové zóny, včetně příslušných majetkoprávních úkonů, Strana 4

6 silniční a železniční dopravy, komunálních služeb hřbitovní správa, veřejné osvětlení, městský mobiliář, opravy a údržba místních komunikací, údržba veřejné zeleně, investiční činnost příprava a realizace investic v dopravní infrastruktuře a veřejné zeleni, lázeňství a cestovního ruchu (včetně propagace MPZ), koordinace vztahu k založené právnické osobě Technické služby Karviná, a. s., navrhování RM nebo ZM způsobu nakládání s finančními prostředky Fondu statické dopravy města Karviné na základě doporučení odborné pracovní skupiny, spolupráce s příslušnými komisemi RM, náměstek primátora pro oblast školství rozvoj vzdělávání a školských služeb, zabezpečení dostupnosti vzdělávání v základních školách, zabezpečení dostupnosti poskytování školských služeb v mateřských školách, zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky, zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, vztahy k poskytovatelům vzdělávání středním a vysokým školám, kultury objekty památkového zájmu, celoměstské akce, aktivní kultura, veřejné obřady, sportu rozvoj technické infrastruktury sportu, vztah města ke sportovním klubům a jednotlivým sportovcům, celoměstské akce, zdravotnictví vztah města k poskytovatelům zdravotní péče a jejich zřizovatelům a zakladatelům, podpora rozvoje zdravotní péče na území města, koordinace vztahu k založeným právnickým osobám STaRS Karviná, s. r. o., Městský dům kultury Karviná, Regionální knihovna Karviná, základní školy, mateřské školy, koordinace účasti města v Národní síti Zdravých měst ČR, navrhování RM nebo ZM způsobu nakládání s finančními prostředky Fondu kultury statutárního města Karviné a Fondu volného času dětí statutárního města Karviné na základě doporučení odborné pracovní skupiny, spolupráce s příslušnými komisemi RM, náměstek primátora pro oblast rozpočtu a finančního hospodaření města, nové bytové výstavby, investiční činnosti komplexní příprava a realizace investic, místních poplatků, pohledávek města, spolupráce s výborem finančním ZM a příslušnými komisemi RM, Strana 5

7 náměstek primátora pro oblast uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města, ochrany životního prostředí, energetiky, územního plánování, sociální politiky, včetně poskytování finančních příspěvků a podpor organizacím poskytujícím sociální služby, vztahů k občanským sdružením a občanským iniciativám, zastupování statutárního města Karviné v honebních společenstvech, koordinace vztahu k založené právnické osobě Sociální služby Karviná, navrhování RM nebo ZM způsobu nakládání s finančními prostředky Fondu životního prostředí města Karviné na základě doporučení odborné pracovní skupiny, spolupráce s příslušnými komisemi RM. RM pověřuje průběžně všechny náměstky primátora plněním dalších úkolů, které vyplynou z činnosti RM a ZM. Činnost náměstků primátora koordinuje primátor a za výkon své funkce odpovídají ZM. 3. Zastupování Primátora zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci, náměstek primátora, kterého určí ZM. Primátor a náměstci primátora mohou být zastupováni také na základě písemných plných mocí, ve kterých stanoví způsob a rozsah svého zastupování. Článek 5 Systém řízení magistrátu 1. Systém řízení magistrátu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 2. Při výkonu samostatné a přenesené působnosti se město řídí právními předpisy a rozhodnutími orgánů, jejichž rozsah platnosti a závaznosti je blíže uveden v zákoně o obcích. 3. Při výkonu činností se zaměstnanci řídí usneseními ZM a RM, úkoly a pokyny z porad uvolněných funkcionářů, porad vedoucích odborů, porad odborů či oddělení a příkazy svých nadřízených. 4. Jednotlivými prvky řízení v magistrátu jsou: primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu, vedoucí odborů a vedoucí oddělení. 5. Spolupráce odborů a systém koordinace stanovisek jednotlivých odborů magistrátu Odbory zřízené pro jednotlivé úseky činnosti magistrátu jsou povinny vzájemně si poskytovat nezbytné informace o úkolech, které plní, vydávat potřebná stanoviska a posudky. Všechny odbory jsou povinny koordinovat postup při zajišťování společných záležitostí, spolupracovat v rámci problematiky, která spadá do jejich působnosti. Jedná se především o shromažďování komplexních stanovisek, předkládání odborných názorů a týmové řešení zvlášť závažných úkolů, přesahujících rámec jednoho odboru. Odbory mají dále povinnost koordinovat stanoviska ve vztahu k jednotlivým podáním občanů. Strana 6

8 Případnou koordinaci odborných stanovisek více odborů zabezpečuje tajemník magistrátu nebo zaměstnanec, pověřený řízením týmu. Pracovní tým jmenuje tajemník magistrátu za účelem vyřešení jednorázového úkolu zásadního významu s trváním časově omezeným, a to do vyřešení zadaného úkolu. 6. Řešení sporů při zabezpečování pracovních úkolů Spory vznikající při zabezpečování pracovních úkolů řeší příslušný vedoucí zaměstnanec. Spory mezi odbory řeší vedoucí odborů, a to především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají spor k řešení tajemníkovi magistrátu. Pracovněprávní spory spadající do pravomoci statutárního orgánu zaměstnavatele řeší tajemník magistrátu. V případě, že nedojde k vyřešení sporu, rozhoduje soud. Spory spadající do oblasti přenesené působnosti řeší tajemník magistrátu. Spory spadající do oblasti samostatné působnosti řeší primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu. Nedojde-li k dohodě, předloží primátor řešení sporu RM. 7. Zastupování zaměstnanců města v magistrátu Tajemník magistrátu písemným pověřením určí svého zástupce a rozsah jeho práv a povinností pro dobu své nepřítomnosti. Rovněž vedoucí odboru písemně určí svého zástupce pro dobu své nepřítomnosti, a to se souhlasem tajemníka magistrátu. Se souhlasem příslušného vedoucího odboru pověří i vedoucí oddělení svého zástupce pro dobu své nepřítomnosti. Vedoucí odborů i vedoucí oddělení vymezí svým zástupcům rozsah zastupovaných činností, a to tak, aby zastupující splňoval zákonem stanovené podmínky pro výkon těchto činností (např. zvláštní odborná způsobilost). Zastupovaný a zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon práce na zastupovaném pracovním místě. O zastupování zaměstnanců odboru rozhoduje jejich nejblíže nadřízený vedoucí zaměstnanec. V případě nepřítomnosti oprávněné úřední osoby rozhodne její představený o tom, kdo bude oprávněnou úřední osobou, která bude vykonávat úkony ve správním řízení. 8. Předávání a přebírání pracovního místa O předávání pracovního místa na delší období (nad 4 týdny plánované nepřítomnosti) se provede písemný zápis formou předávacího protokolu. Předávací protokol podepíše předávající, přejímající a jim nadřízený vedoucí zaměstnanec, který ho předá oddělení personálnímu a PaM KT. Při předávání pracovního místa (i ústním) je předávající povinen komplexně a bez výhrad informovat přejímajícího o průběhu a stavu prací a o důležitých věcech, vztahujících se k předávaným činnostem. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň písemně mimořádná inventarizace. 9. Soustava norem magistrátu Vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a z ostatních předpisů, souvisejících s výkonem samostatné a přenesené působnosti a upravujících pracovněprávní vztahy. Pro uplatnění jednotného systému řízení a kontroly uvnitř magistrátu jsou vydávány tyto normy: Strana 7

9 organizační organizační řád podpisový řád kontrolní řád dopravně-provozní řád spisový a skartační řád směrnice k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky upravující práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích kolektivní smlouva pracovní řád vnitřní pracovněprávní předpisy řídicí zásady schválené ZM a RM směrnice tajemníka magistrátu usnesení ZM a RM příkazy primátora příkazy tajemníka příkazy vedoucích odborů zápisy z porad uvolněných funkcionářů a porad vedoucích odborů zápisy z porad odborů či oddělení informativní instrukce tajemníka magistrátu instrukce vedoucích odborů 10. Kontrolní činnost Kontrolní činnost je prováděna pro potřeby řídících činností a informovanosti o stavu a kvalitě plnění odborných a vnějších kontrolních funkcí odbory magistrátu. Pro realizaci těchto úkolů je zřízeno oddělení interního auditu a kontroly, které je podřízeno přímo primátorovi. Kontrolní činnost vykonávají na svěřeném úseku všechny odbory magistrátu. Kontrolní činnost probíhá v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolním řádem a dalšími právními a vnitřními předpisy, které se vztahují k provádění kontrolní činnosti. Součinnost s dalšími kontrolními orgány je stanovena příslušnými právními předpisy a závaznými nařízeními. Kontrolu správnosti vyhotovovaných písemností v řízení podle správního řádu může vedoucí zaměstnanec vykonávat tím, že stanoví svým podřízeným zaměstnancům povinnost předkládat tyto písemnosti k parafování vedoucímu zaměstnanci před vypravením písemnosti. 11. Stížnosti a petice Centrální evidenci stížností a peticí vede oddělení interního auditu a kontroly. Šetření stížností a peticí a přijímání odpovídajících závěrů je povinností všech odborů i jednotlivých zaměstnanců v souladu se zásadami pro jejich přijímání a vyřizování. 12. Porady Strana 8

10 K zajištění úkolů a operativní výměně informací svolává primátor poradu uvolněných funkcionářů (PUF), za účasti tajemníka magistrátu a vedoucí KP, případně jiných pozvaných zaměstnanců. K zajištění úkolů a přenosu informací svolávají náměstkové primátora porady s vedoucími odborů, za jejichž činnost odpovídají podle bodu 4.2. K zajištění přenosu informací a úkolů ve vztahu k jednotlivým odborům svolává tajemník poradu vedoucích odborů (PVO). Tajemník na svolané porady vedoucích odborů zve podle potřeby dlouhodobě uvolněné členy ZM, ředitele městské policie, případně jiné zaměstnance. K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost zaměstnanců svolávají vedoucí odborů, případně vedoucí oddělení, pracovní porady. V zájmu racionálního využívání pracovní doby musí být rozsah porad a jejich časový průběh omezen na nezbytně nutnou míru. Z porad jsou pořizovány zápisy, příp. jsou úkoly definovány v programu Outlook. Článek 6 Postavení vedoucích zaměstnanců magistrátu 1. Základní práva a povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývají především ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, ze zákoníku práce, z tohoto organizačního řádu a pracovního řádu. 2. Práva a povinnosti tajemníka magistrátu Na základě 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je na magistrátu zřízena funkce tajemníka magistrátu. Tajemníka magistrátu jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu primátor. Tajemník je zaměstnancem města zařazeným do magistrátu. Ze své činnosti v oblasti samostatné i přenesené působnosti je odpovědný primátorovi. Je vázán základními povinnostmi zaměstnance, vedoucího zaměstnance a vedoucího úřadu. V souladu se zákonem o obcích, zákonem o úřednících územních samosprávných celků a jinými právními předpisy tajemník: zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města, podle správního řádu je představeným vůči vedoucím odborů, určuje okruh oprávněných úředních osob na magistrátu a vede jejich stálý seznam; v rámci tohoto stanoveného okruhu osob přidělují správní případy oprávněným úředním osobám vedoucí odborů podle bodu 3. tohoto článku, vytváří koncepci rozvoje statutárního města včetně koncepce komplexního zajišťování přeneseného výkonu státní správy, plní úkoly uložené mu ZM, RM nebo primátorem, stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města v magistrátu, plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města v magistrátu, provádí jmenování vedoucích úředníků, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města v magistrátu, Strana 9

11 vydává spisový a skartační řád a pracovní řád a další vnitřní předpisy magistrátu, nevydává-li je RM, zúčastňuje se zasedání ZM a schůzí RM s hlasem poradním, navrhuje RM jmenování a odvolání vedoucích odborů, zabezpečuje jednotný postup odborů a jejich spolupráci při plnění úkolů magistrátu v samostatné i přenesené působnosti, přijímá státoobčanský slib občana, kterému bylo uděleno MV ČR státní občanství ČR, řídí odbornou pracovní skupinu pro regeneraci městské památkové zóny, zastupuje město ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, uzavírá jménem zaměstnavatele kolektivní smlouvu s odborovou organizací, zabezpečuje vztahy zaměstnavatele s odborovou organizací, které jsou legislativně upraveny zejména zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje předsedy a členy interních pracovních komisí, např. ústřední inventarizační komise, škodní, pro projednávání škody vzniklé zaměstnanci, pro BOZP apod., plní úkoly statutárního orgánu podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a řídí bezpečnostního ředitele, jako evidenční orgán podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů řídí vedení registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, rozhoduje o kompetenčním přidělení přestupkových spisů k vyřízení v případech, které nejsou uvedeny v článku 8 organizačního řádu. 3. Práva a povinnosti vedoucích odborů V čele odboru je vedoucí odboru, který řídí a kontroluje činnost zaměstnanců v odboru. Odpovídá za splnění všech úkolů jím řízeného odboru, za vytváření účinného vnitřního kontrolního systému v rámci svého odboru a za spolupráci s ostatními odbory magistrátu a orgány města. Vedoucího odboru jmenuje a odvolává RM na návrh tajemníka magistrátu. V případě, že je vedoucí odboru zároveň vedoucím úředníkem, provádí jeho jmenování vedoucí úřadu. Má zejména tato práva a povinnosti: stanoví v rozsahu odboru konkrétní úkoly a přijímá opatření k jejich zajištění, se souhlasem tajemníka vymezuje práva a povinnosti podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních a hodnotí jejich činnost; předkládá tajemníkovi návrhy na jmenování vedoucího oddělení, který je zároveň vedoucím úředníkem, resp. návrhy na uzavření pracovní smlouvy, předkládá tajemníkovi návrhy na stanovení platů podřízeným zaměstnancům, předkládá tajemníkovi písemné pověření, kterým určuje svého zástupce pro dobu své nepřítomnosti a rozsah jeho kompetencí, zajišťuje spolupráci s ostatními odbory, vymezuje rozsah oprávnění podřízených zaměstnanců k jednání jménem odboru, přiděluje k vyřízení správní případy jednotlivým oprávněným úředním osobám, a to buď v rámci rozdělování konkrétní došlé pošty nebo na základě jím stanoveného automatizovaného systému přidělování správních případů (např. vymezením rozsahu účastníků správního řízení podle abecedního rejstříku, podle typů správních případů, Strana 10

12 podle trvalého pobytu účastníka řízení apod.); vedoucí odboru může svým příkazem pověřit jednotlivé vedoucí oddělení, aby přidělovali správní případy oprávněným úředním osobám určitým způsobem nebo v určitých situacích (např. zastupování stávající oprávněné úřední osoby apod.), v rozsahu působnosti odboru plní případné úkoly vyplývající z funkce zakladatele nebo zřizovatele, dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky, vykonává řídící kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a podle kontrolního řádu, spolupracuje s příslušnými kontrolními orgány, případně s orgány činnými v trestním řízení, zodpovídá za dodržování předpisů o BOZP a o požární ochraně, odpovídá za vybavení pracovišť a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky a zajišťuje další podmínky nezbytné pro chod odboru. 4. Práva a povinnosti vedoucích oddělení V čele oddělení je vedoucí oddělení, který řídí a kontroluje jeho činnost. Podle pokynů vedoucího odboru zabezpečuje plnění úkolů vymezených článkem 8 organizačního řádu v náplni činností oddělení a opatření uložených vedoucím odboru, kterému je za plnění těchto úkolů odpovědný. V případech stanovených vedoucím odboru může vedoucí oddělení přidělovat správní řízení konkrétní oprávněné úřední osobě. Vedoucího oddělení, který je zároveň vedoucím úředníkem, jmenuje a odvolává tajemník magistrátu, v ostatních případech uzavírá pracovní smlouvu, zpravidla na návrh vedoucího odboru. Vedoucího oddělení interního auditu a kontroly jmenuje RM na návrh primátora, primátor jej pověřuje plněním úkolů podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 5. Každý zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího zaměstnance, jímž je řízen a jemuž je za svou činnost odpovědný. Článek 7 Obecná působnost odborů magistrátu 1. Pro zabezpečení vnitřního chodu magistrátu vykonávají všechny odbory a oddělení interního auditu a kontroly i tyto obecné činnosti: na úseku samostatné působnosti plní úkoly uložené ZM nebo RM, připravují materiály pro zasedání ZM a schůze RM v souladu s jednacími řády těchto orgánů, provádějí poradenskou a konzultační činnost pro členy ZM, napomáhají příslušným výborům ZM, komisím RM a zvláštním orgánům města v jejich činnosti, sledují potřebu úpravy, platnost, aktuálnost a úplnost vnitřních předpisů a soulad mezi nimi, předkládají návrhy na jejich vydání, změnu nebo zrušení, ve vztahu k příspěvkovým organizacím města připravují pro orgány města návrhy na zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkových organizací, návrhy zřizovacích listin a jejich změn, připravují návrhy na jmenování a odvolání ředitelů příspěvkových organizací a návrhy na stanovení jejich platů podle zvláštních předpisů, Strana 11

13 kontrolují, zda je činnost vykonávána v souladu s hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, a stanoveným předmětem činnosti včetně činnosti doplňkové, předkládají RM návrhy opatření k odstranění nedostatků zjištěných v činnosti příspěvkových organizací, poskytují informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, řídí se přitom směrnicí o poskytování informací, zabezpečují ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávaných orgány města, ve spolupráci s oddělením interního auditu a kontroly prošetřují a vyřizují stížnosti (s výjimkou stížností na činnost příslušného odboru), písemné návrhy a podněty občanů a připravují podklady k vyřízení petic, předávají písemnosti k pohledávkám k dalšímu řízení OSPP a KT, zabezpečují úkoly vyplývající z předpisů o BOZP a o požární ochraně, vedou evidenci a zabezpečují inventarizaci majetku svěřeného do správy odboru v souladu se směrnicí k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky, odpovídají za úplnost majetku uvedeného na inventárních seznamech a řádnou péči o něj, nakládání s tímto majetkem podle dispozic OVV nebo oddělení informatiky KT, ohlašují neprodleně jeho poškození, přemístění, ztrátu nebo závady, připravují návrh rozpočtu města za příslušné odvětví a s OF spolupracují při provádění změn rozpočtu, zajišťují zpracování návrhu rozpočtu odboru, zabezpečují nakládání s prostředky rozpočtu města, které jsou jeho rozpisem svěřeny příslušné ORJ a jsou povinny dodržovat hospodárnost, efektivnost a účelnost při jejich použití; pověřený zaměstnanec vyhodnocuje čerpání rozpočtu a vystupuje jako správce rozpočtu a příkazce operací ve smyslu 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávají roční podklady pro daňového poradce pro přiznání daně z příjmů, zpracovávají projekty s cílem získání finančních prostředků z různých dotačních zdrojů státní rozpočet, strukturální fondy Evropské unie, různé granty apod. zabezpečují spisovou, archivní a skartační službu v souladu s příslušnými předpisy a pokyny, zabezpečují zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách a podle směrnice k aplikaci zákona o veřejných zakázkách, připravují návrhy stanovisek ve věcech, kde je město účastníkem správního řízení, u stanovených typů smluv, pokud je to vhodné a účelné, používají vzorové smlouvy, sestavené oddělením právním a veřejných zakázek KT a umístěné v elektronické podobě v počítačích v nabídce Windows Start Šablony ; pokud se smluvní případ odchyluje od vzorového znění smlouvy, smluvní případ konzultují s oddělením právním a veřejných zakázek, které doporučí zvláštní úpravu smlouvy v průvodce ke smlouvě, spolupracuje s oddělením informatiky KT na tvorbě geografického informačního systému (GIS) a městského informačního systému (MIS), na úseku přenesené působnosti Strana 12

14 vykonávají činnosti uložené zvláštními předpisy v rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud tyto činnosti nejsou svěřeny zvláštnímu orgánu, v rámci této působnosti vydávají prvoinstanční rozhodnutí, projednávají v 1. stupni přestupky uvedené ve speciálních zákonech a přestupky uvedené v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, související s náplní činností odborů, zajišťují vyřizování žádostí občanů o vydání předběžného opatření podle 5 občanského zákoníku v tom případě, že se jedná o předběžné opatření vztahující se k nemovitému majetku, jehož je příslušný odbor správcem, na úseku finanční kontroly v rozsahu své působnosti plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají předběžnou, průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu u kontrolované osoby, u žadatelů o veřejnou podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim město poskytuje, v oblasti právních předpisů při své činnosti průběžně analyzují právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů, ve Sbírce mezinárodních smluv a ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí ve vztahu k působnosti města, aplikují je ve své činnosti a neprodleně navrhují případné potřebné změny organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů, při přípravě návrhů právních předpisů města analyzují předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů, zda z nich nevyplývá povinnost města vydat právní předpis, návrhy připravují z hlediska věcného obsahu a neprodleně je předávají k formálně-právnímu zpracování KT, sledují a vyhodnocují aktuálnost platných právních předpisů města, navrhují jejich změny nebo zrušení. Článek 8 Náplně činností odborů 1. KANCELÁŘ PRIMÁTORA 1.1 Členění odboru oddělení pro věci ZM a RM oddělení sekretariátů bezpečnostní ředitel tiskový mluvčí 1.2 Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny oddělení pro věci ZM a RM zabezpečuje po organizačně-technické stránce činnost RM a ZM a vlastní průběh jejich zasedání a schůzí, sepisuje zápis a usnesení ze zasedání a schůzí, vyřizuje interpelace a náměty členů ZM, ve spolupráci s odbory magistrátu připravuje plány práce RM a ZM, ve spolupráci se členy RM a ZM zpracovává jednací řády RM a ZM, zabezpečuje vzdělávání členů ZM, jejich účast na odborných konferencích, seminářích apod. Strana 13

15 vede agendu darů poskytovaných občanům za jejich práci pro město, zabezpečuje vztah k občanským iniciativám, zabezpečuje systém MATES (MATEriálový Systém - systém správy dokumentů) a obsluhu hlasovacího zařízení na jednáních ZM, komplexně zajišťuje autoprovoz a údržbu svěřených dopravních prostředků včetně oprav v souladu s dopravně-provozním řádem a platnými právními předpisy, na úseku autoprovozu provádí ekonomické vyhodnocování vynaložených prostředků, připravuje návrh rozpočtu, sleduje jeho čerpání, provádí dílčí ekonomické rozbory, organizuje výběrová řízení na nákup automobilů, oddělení sekretariátů zajišťuje chod sekretariátů primátora, náměstků primátora a vedoucího KP, vyřizuje jejich korespondenci, spravuje rozpočet odboru a zajišťuje všechny související činnosti, vede agendu peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, vede agendu odměňování členů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM, vede agendu Svazku měst a obcí okresu Karviná, vede agendu Komory statutárních měst, zabezpečuje organizační, technické a administrativní práce související s činností Rady pro udržitelný rozvoj území, vede agendu poradní komise primátora pro koordinaci strategického ekonomického rozvoje města, vede agendy přísedících u soudu, vede agendu městských ocenění, v okrajových částech města Karviná-Doly a Karviná-Louky zabezpečuje styk s občany v úřadovnách, vede evidenci požadavků a zajišťuje jejich vyřízení, zajišťuje administrativní práce pro: tiskového mluvčího, bezpečnostního ředitele, zajišťuje ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, tiskový mluvčí zajišťuje přenos informací z magistrátu směrem k hromadným sdělovacím prostředkům, tvoří a zajišťuje audiovizuální a jiné elektronické produkty týkající se propagace města, zastupuje město v plném rozsahu směrem k médiím, organizuje tiskové konference dle aktuální potřeby, jako vedoucí redaktor Karvinského zpravodaje plně zodpovídá za obsahovou náplň, grafickou úpravu a distribuci zpravodaje. 1.3 Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k organizačním složkám města, příspěvkovým organizacím nebo společnostem, jejichž zakladatelem je město nevykonává. 1.4 Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města koordinuje činnost výborů ZM a komisí RM, zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností výboru pro národnostní menšiny. Strana 14

16 1.5 Vztah k rozpočtu města zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ Úkoly v přenesené působnosti bezpečnostní ředitel zpracovává krizový plán města podle úkolů a požadavků hasičského záchranného sboru kraje, zajišťuje a koordinuje připravenost správního obvodu na krizové situace včetně návrhů opatření, zpracovává podklady pro zpracování krajského krizového plánu podle požadavků krajského úřadu a hasičského záchranného sboru kraje, koordinuje spolupráci v oblasti krizového řízení a plánování mezi právnickými a fyzickými osobami a městem, zpracovává návrh objemu finančních prostředků vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu, zabezpečuje úkoly podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a z něho vyplývajících prováděcích předpisů, týkajících se krizového řízení a plánování, činnosti bezpečnostní rady města a krizového štábu města, vykonává funkci tajemníka bezpečnostní rady města a krizového štábu města, zajišťuje a koordinuje přípravu správního obvodu města na řešení mimořádných událostí, záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatel ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému ve městě v rozsahu stanovené zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, spolupracuje s OVV při zabezpečování úkolů v oblasti vztahu ke krizovému řízení vyplývajících ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), zajišťuje u magistrátu úkoly vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, klasifikované na stupeň VYHRAZENÉ, zabezpečuje označení, evidenci, manipulaci a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti v oblasti krizového řízení a bezpečnostní rady města. 1.7 Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni nevykonává. 2. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 2.1 Členění odboru oddělení informatiky oddělení personální a PaM oddělení právní a veřejných zakázek 2.2 Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny oddělení informatiky Strana 15

17 sleduje vývoj ve všech oblastech informačních technologií, zpracovává informační strategii magistrátu a rozpracovává ji v dílčích koncepčních projektech, navrhuje modernizaci systémů a zajišťuje jejich realizaci, zpracovává bezpečnostní politiku informačních systémů magistrátu a dohlíží na její dodržování, podílí se na přípravě návrh rozpočtu a sleduje jeho čerpání, zabezpečuje budování počítačových sítí včetně síťových prvků a serverů a jejich bezchybný, nepřetržitý chod, vyjadřuje se k přípravě staveb a rekonstrukcí budov, ve kterých se nacházejí pracoviště magistrátu, z hlediska provozu informačních technologií, zabezpečuje nákup technického vybavení (hardware) včetně komunikačních zařízení (vyjma telekomunikačních zařízení ve správě OVV), osobních počítačů, servis jednotlivých počítačů, tiskáren a dalších periferií, zabezpečuje výběr, nákup, provoz a údržbu softwaru provozovaného na síti magistrátu městský informační systém (MIS), spravuje a eviduje svěřený majetek včetně inventarizace, spravuje a eviduje majetek zapůjčený centrálními orgány k provozování centrálních registrů včetně zpracování inventurních sestav majetku, zodpovídá za zálohování dat na všech serverech provozovaných v rámci sítě magistrátu, zabezpečuje antivirovou ochranu provozovaného LAN (Local Area Network - lokální síť) systému, zajišťuje odstranění případných následků napadení viry, zabezpečuje kompletní administraci sítí, elektronické pošty, uživatelských účtů uživatelů, spravuje internetovou prezentaci města na webovských stránkách ( včetně prezentace informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, po stránce technické zabezpečuje aktuálnost zveřejněných údajů, zajišťuje bezchybný provoz intranetu MukaNet (počítačová síť magistrátu) včetně všech databázových aplikací, vytváří a spravuje geografický informační systém (GIS) na magistrátu, zajišťuje provoz a správu mapového serveru, vytváří a provozuje digitální technickou mapu města Karviné (DTMMK) a spolupracuje se správci inženýrských sítí při jejich tvorbě, zajišťuje poskytování datových výstupů z GIS pro žadatele, shromažďuje údaje o copyrightu, licenčních a autorských právech k údajům obsaženým v GIS, zajišťuje jejich správné využívání a ochranu před zneužitím, zabezpečuje správu uživatelských účtů a uživatelskou podporu k Dálkovému přístupu k údajům katastru nemovitostí, zabezpečuje provozní podmínky pro provozování centrálních registrů a agend v podmínkách magistrátu (centrální živnostenský registr, registr řidičů a motorových vozidel, registr dopravců, registr cestovních dokladů a OP, agendu hmotné nouze a sociálních služeb), zajišťuje metodickou pomoc pro uživatele při práci s počítači, zajišťuje školení uživatelů vlastními zaměstnanci oddělení i dodavatelsky, zabezpečuje bezproblémový chod rezervačního a vyvolávacího systému na OS a OD budovy D. oddělení personální a PaM Strana 16

18 vytváří koncepci rozvoje personální správy a zajišťuje komplexní agendu personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců statutárního města Karviné v Magistrátu města Karviné, vytváří podmínky pro výběr zaměstnanců v návaznosti na potřebu kvalifikační a profesní struktury zaměstnanců a úředníků, zajišťuje s tím spojenou agendu včetně organizování výběrových řízení, zajišťuje přijímání, přeřazování a propouštění zaměstnanců v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vede osobní spisy zaměstnanců a centrální evidenci personálních údajů, zajišťuje ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci zařazování zaměstnanců do platových tříd a stanovení platů, vydává platové výměry, zajišťuje komplexní platovou agendu a platové účetnictví, zajišťuje agendu sociálního pojištění, zdravotního pojištění a daně ze závislé činnosti včetně odvodů, hlášení a výkazů, vede evidenční listy důchodového zabezpečení, zajišťuje agendu spojenou s podáváním žádostí o důchod a agendu spojenou se zaměstnáváním důchodců, potvrzuje dobu zaměstnání a zpracovává podklady pro důchodové řízení bývalým zaměstnancům Okresního úřadu Karviná a dalších organizací, jejichž osobní spisy a mzdové listy byly předány do spisovny statutárního města Karviné, kromě pedagogických a správních zaměstnanců škol, zajišťuje poskytování odměn za výkon funkce členům ZM, provádí na požádání zaměstnavatelů refundace náhrad mezd členů ZM a poskytuje náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům ZM, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání, zajišťuje závodní preventivní péči o zaměstnance včetně preventivních prohlídek, zpracovává pracovní řád a další vnitřní předpisy v oblasti pracovněprávní, podílí se na přípravě návrhu kolektivní smlouvy a její realizaci, spolupracuje se závodním výborem odborové organizace, zajišťuje ve spolupráci s úřadem práce úkoly v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů, zejména při získávání zaměstnanců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zajišťuje ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci komplexní agendu personálního rozvoje, vzdělávání úředníků, prohlubování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců, zajišťuje komplexní agendu spojenou s účastí zaměstnanců na odborných konferencích, eviduje a ukládá uzavřené smlouvy a dohody pracovněprávní povahy, smlouvy o zajištění služeb z oblasti vzdělávání a závodní preventivní péče, dohody o zabezpečení odborné praxe studentů aj., poskytuje metodickou pomoc v oblasti personální a platové, zajišťuje činnost sekretariátu tajemníka magistrátu, zajišťuje vedení stálého seznamu oprávněných úředních osob podle bodu b), spravuje rozpočet odboru a zajišťuje všechny související činnosti, zajišťuje agendu spojenou s životními a pracovními výročími zaměstnanců, oddělení právní a veřejných zakázek zpracovává právní stanoviska a výklady právních předpisů pro potřeby města a magistrátu, Strana 17

19 vypracovává nebo spolupracuje na tvorbě smluv, konzultuje znění smluv nebo se účastní procesu jejich uzavírání; pro opakující se typy smluv, pokud je to vhodné a účelné, vydává vzorové smlouvy, které umísťuje do intranetu; umístěním vzorových smluv odpovídá za formálně-právní správnost a aktuálnost těchto vzorů, posuzuje dokumenty předložené odbory či orgány města z hlediska právní správnosti a zákonnosti, zajišťuje právní službu pro město a magistrát, v soudních sporech a jiných právních věcech zastupuje město a na žádost a na základě plné moci také základní školy a mateřské školy města, vypracovává nebo spolupracuje na tvorbě předpisů města a magistrátu, vede jejich evidenci a zajišťuje jejich zveřejňování na internetu, intranetu a v automatizovaném systému právních informací (ASPI), vypracovává připomínky k návrhům zákonů včetně zpracování nových návrhů jejich znění pro jednotlivá legislativní řízení u ústředních orgánů státní správy, zajišťuje vymáhání pohledávek města včetně příslušenství, s výjimkou pohledávek z bytů a pohledávek vymáhaných podle zákona o správě daní a poplatků, zpracovává podklady pro pravidelné zprávy o stavu pohledávek vymáhaných odborem pro orgány města, zajišťuje procesní řízení zadávání veřejných zakázek města nad 2 mil. Kč (u veřejných zakázek na stavební práce nad 6 mil. Kč) v souladu s příslušnými právními předpisy a Směrnicí k aplikaci zákona o veřejných zakázkách a zákona o veřejné podpoře, vede centrální evidenci veřejných zakázek nad 200 tis. Kč. 2.3 Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k organizačním složkám města, příspěvkovým organizacím nebo společnostem, jejichž zakladatelem je město nevykonává. 2.4 Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města nevykonává. 2.5 Vztah k rozpočtu města zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ Úkoly v přenesené působnosti oddělení informatiky technicky zabezpečuje průběh voleb, referenda a sčítání lidu, oddělení personální a PaM zajišťuje ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, zajišťuje administrativní úkony spojené s vedením registru podle zákona o střetu zájmů, zejména s přijímáním, evidencí, uchováváním a poskytováním údajů z registru, oddělení právní a veřejných zakázek vymáhá pohledávky státu na úseku sociálních věcí, provádí řízení o vydání předběžného opatření podle 5 občanského zákoníku, pokud se ochrana práv nevztahuje k majetku města (cizí majetek na území města a majetek na území obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava), zajišťuje ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, pro potřeby odboru vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Strana 18

20 2.7 Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni nevykonává. 3. ODBOR FINANČNÍ 3.1 Členění odboru oddělení rozpočtů oddělení účtárny 3.2 Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny oddělení rozpočtů sestavuje návrh rozpočtu k projednání v RM, ZM a s občany města, kontroluje a vyhodnocuje čerpání rozpočtu; pověřený zaměstnanec vystupuje jako správce rozpočtu podle 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, sestavuje návrh závěrečného účtu, navrhuje rozpočtová opatření a po schválení ZM, případně RM, zajišťuje jejich realizaci a evidenci, zpracovává návrh na finanční vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím kraje, sleduje nakládání s finančními prostředky na peněžních fondech, zabezpečuje sledování hospodaření peněžních fondů v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovými opatřeními, zpracovává finanční analýzy, z pověření RM řídí peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků, připravuje stanovisko s údaji, v jaké míře je město schopno z vlastního rozpočtu pomoci jiným osobám při obnově majetku sloužícího k zabezpečování základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou, zpracovává podklady pro přijetí nebo poskytnutí úvěrů a zjišťuje plnění dluhové služby města, na základě rozhodnutí ZM zabezpečuje podle platných předpisů emitování vlastních dluhopisů, zabezpečuje styk s peněžními ústavy, předkládá návrh na přezkum hospodaření města auditorem, v součinnosti s odvětvovými odbory a řediteli příspěvkových organizací města zabezpečuje rozborovou činnost finančního hospodaření formou čtvrtletních rozborů hospodaření, navrhuje opatření k odstranění vzniklých odchylek a při závazném porušení kázně navrhuje opatření, vede evidenci o akciích ve vlastnictví města a o výnosech z dividend, zajišťuje nákup a prodej akcií na základě usnesení ZM, zabezpečuje pojištění majetku města, kontakt s vybranou pojišťovnou, případně makléřem a vede agendu související s pojištěním majetku města, zpracovává daňové přiznání v případech, kdy je poplatníkem statutární město Karviná, mimo daně z převodu nemovitostí, které zpracovává OSM, spolupracuje s daňovým poradcem při zpracování daňového přiznání daně z příjmů za statutární město Karvinou a zodpovídá za včasné podání daňových přiznání, Strana 19

21 oddělení účtárny vede účetnictví o vlastním hospodaření; pověřený zaměstnanec vystupuje jako hlavní účetní podle 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává stanovené účetní výkazy a zajišťuje sumarizaci výkazů za příspěvkové organizace, spolupracuje na finančním vypořádání a sestavování závěrečného účtu města, spolupracuje při sestavování a kontrole plnění rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné v magistrátu a dlouhodobě uvolněných členů ZM, zabezpečuje inventarizace majetku města v souladu se směrnicí k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky a vede písemnosti ústřední inventarizační komise, předkládá tajemníkovi magistrátu k podpisu návrh na ustavení ústřední inventarizační komise, zabezpečuje styk s peněžními ústavy včetně zřizování a zrušování účtů, zabezpečuje zpracování statistických výkazů dle dispozic a potřeb orgánů statistiky, finančního úřadu, příp. dalších institucí, obstarává platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků, kontroluje správnost konstantních a variabilních symbolů uváděných na dokladech v rámci platebního zúčtovacího styku, upravuje oběh dokladů v rámci směrnice k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky a dbá o aktualizaci a dodržování podpisových vzorů, provádí vyúčtování cestovních dokladů zaměstnanců statutárního města Karviné a členů ZM, dbá o řádnou a běžnou archivaci a skartaci účetních písemností, provozuje archiv odboru, spravuje přísně zúčtovatelné tiskopisy a pokutové bloky, zabezpečuje průběžné plnění úkolů vyplývajících pro odbor ze zásad pro nakládání s majetkem města. 3.3 Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k organizačním složkám města, příspěvkovým organizacím nebo společnostem, jejichž zakladatelem je město nevykonává. 3.4 Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností výboru finančního. 3.5 Vztah k rozpočtu města zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ Úkoly v přenesené působnosti oddělení rozpočtů předkládá krajskému úřadu údaje potřebné pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu pro průběžné hodnocení státního rozpočtu a pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, zajišťuje ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, oddělení účtárny Strana 20

22 kontroluje využití dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu kraje ve vazbě na číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček, kontroluje správnost údajů pro hodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí pro potřebu zpracování kraje. 3.7 Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v I. stupni nevykonává. 4. ODBOR INVESTIC 4.1 Členění odboru odbor se dále nečlení 4.2 Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny zabezpečuje zpracování investičních záměrů včetně zajištění vypracování předprojektové a projektové dokumentace jmenovitých akcí, obstarává studie, analýzy, posudky, průzkumy aj. (varianty řešení, proveditelnost a technicko-ekonomické zhodnocení akcí), zabezpečuje podklady pro vyjádření, schválení, rozhodnutí a povolení příslušných orgánů, organizací a osob pro zajištění realizace, zpracovává podklady k majetkoprávnímu vypořádání záležitostí jmenovitých akcí k dalšímu řízení a zpracovává v rámci své působnosti podklady a organizuje zadávání veřejných zakázek, zajišťuje realizaci jmenovitých akcí (smluvní vztahy, inženýrskou činnost, technický dozor, kontrolu bezpečnosti práce), dále provádí věcnou a finanční kontrolu včetně likvidace faktur, přejímací a předávací řízení, podklady pro kolaudační rozhodnutí, vyvedení akcí z investic a jejich převod na správce, reklamace, kontrolu odstranění vad a nedodělků, vytýkání vad, reklamační řízení, kontrolu odstranění vad a nedodělků apod., spravuje rozpočet odboru a zajišťuje všechny související činnosti, zpracovává podklady pro strategické a rozvojové programy včetně vyhodnocení, provádí činnosti za účelem získání finančních prostředků v rámci vyhlašování různých programů (dotace, granty aj.), podává podněty nebo návrhy na změny jednotlivých územně plánovacích dokumentací a vyjádření k územně plánovací dokumentaci, zastupuje statutární město Karvinou jako stavebníka ve správních řízeních týkajících se majetku jemu svěřenému do správy, před správním orgánem, který je příslušný k řízením podle správního řádu a zvláštních zákonů, činí jménem statutárního města Karviné veškeré úkony spojené s uplatněním práv a povinnosti obce podle 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a veškeré úkony spojené s uplatněním práv a povinností vlastníka stavby a pozemku, nájemce nebo oprávněného z věcného břemena nebo jiného věcného práva, a to včetně vzdání se práva odvolání. 4.3 Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k organizačním složkám města, příspěvkovým organizacím nebo společnostem, jejichž zakladatelem je město nevykonává. Strana 21

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení Organizační řád Městské policie Nová Včelnice 1. Základní ustanovení 1.1.Organizační řád Městské policie Nová Včelnice (dále jen MP ) je základní organizační normou MP, která upravuje nejen organizační

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39 M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR Tajemník městského úřadu Organizační řád Městského úřadu v Příboře Platnost od 1. října 2012 1 / 39 Obsah: strana Čl. 1 Úvodní ustanovení 3 Čl. 2 Působnost úřadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou Rada města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání konaném dne 7.04.203 usnesla vydat v souladu s ustanovením 02 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 28/2000

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je univerzitní vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,

Více

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu 6200 Bytový odbor 1 - zpracovává koncepce bydlení ve městě a rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města, včetně svěřeného majetku MČ a zajišťuje jejich realizaci 2 - vyžaduje stanoviska

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu)

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) STANOVY SVAZU CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA z.s. Článek I - Název a sídlo Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek IČO: 60161370 Článek

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou 1 Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Typ vnitřní normy: Směrnice č. 11/2017 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou Zpracoval: Ing. Ivana

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

Organizační řád dodatek č. 1

Organizační řád dodatek č. 1 Čj.: SVKPlzen/950/10 Čj.: 344/2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Směrnice S 10/09 Organizační řád dodatek č. 1 Ředitelka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) tímto

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1 Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1 Obsah I. ÚVOD 3 1. OBECNÉ PŦSOBNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VŠECH PRACOVIŠŤ 3 a) Agenda spisové sluţby 3 b) Agenda nakládání

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků S T A N O V Y Českého odborového svazu energetiků I. Základní ustanovení a sídlo odborového svazu Článek 1 - Základní ustanovení 1.1 Český odborový svaz energetiků (dále jen ČOSE) je nezávislé, samostatné,

Více

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku L871/RDZ/MSPH STANOVY SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL, z.s. Čl. 1 Název spolku: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. (dále též spolek ) Sídlo spolku: Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Město Uherské Hradiště na základě rozhodnutí Zastupitelstva města č. 169/XII. ze dne 1. listopadu 2004 podle ustanovení 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SMĚRNICE č. 5/2008 Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 pro řešení krizových situací Vydává Zpracoval Tajemník Magistrátu

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

Organizační řád KCHČF

Organizační řád KCHČF Organizační řád KCHČF Název klubu: Klub chovatelů českých fousků (KCHČF) o.s. Sídlo klubu: Jungmannova 25, Praha 1 Staré Město Článek 1 Základní ustanovení 1. Klub chovatelů českých fousků (dále jen KCHČF)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa EVIDENČNÍ ČÍSLO VÝTISKU: 1 ZÁSADY RADY MĚSTA zřizovaných městem POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 1. 11. 2015 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Jméno Datum Podpis Zpracoval Ing. Martina Bartáková Jana Veindlová Zdeňka Semerádová

Více

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Název: SRDCE JAROŠOVA, občanské sdružení (dále jen sdružení ) Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 1, Jarošov, 378 41. Čl. 1. Název a sídlo Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 1.9.2015 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Katastrální úřad pro Středočeský kraj Katastrální úřad pro Středočeský kraj O r g a n i z a č n í ř á d ze dne 27.12. 2010 č.j. KÚ - 9658/2010-200-1001-1, ve znění dodatkŧ č. 1 č.j. KÚ-1333/2011-200-1001-1 ze dne 22.2.2011, č. 2 č.j. KÚ- 8426/2011-200-1001-1

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

1 Předmět úpravy. 1a Priority v oblasti sportu. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 1a Priority v oblasti sportu. 2 Základní pojmy 115 ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti

Více

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení ST STANOVY Cechu elektrické požární signalizace České republiky Základní ustanovení Cech elektrické požární signalizace České republiky (dále jen Cech EPS ČR) je dobrovolným zájmovým sdružením založeným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více