Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

2 OBSAH str. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 6 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 10 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ, VÝSLEDCÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 11 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 15 VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 16 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 18 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 23 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 23 XI. XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 23 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ 24 XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 25 XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 25 XV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH STANDARDIZOVANÝCH PRŮZKUMŮ 25 XVI. ÚDAJE O POČTECH ABSOLVENTŮ EVIDOVANÝCH NA ÚŘADECH PRÁCE 25 XVII. VIZE A AKTUÁLNÍ CÍLE ORGANIZACE 25 PŘÍLOHY 26 V Havlíčkově Brodě Mgr. Naděţda Vrbatová ředitelka školy 2

3 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 byla dána ke schválení školským radám. Školská rada střední školy ji projednala a schválila dne: podpis předsedy Školská rada vyšší školy ji projednala a schválila dne: podpis předsedy 3

4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE a/ Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod b/ Sídlo školy: Masarykova 2033, Havlíčkův Brod c/ Charakteristika školy, zřizovatel Škola má více jak 60letou tradici, byla zaloţena v roce Škola je zřízena jako samostatná příspěvková organizace IČ: Jejím zřizovatelem je od kraj Vysočina (IČO: ), Ţiţkova 57, Jihlava. Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 045/05/01/ZK dne 18. září Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace dle zřizovací listiny je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů kraje. Dle zřizovatele se však nevylučuje vzdělávání občanů jiných krajů na naší škole za stejných podmínek, jako mají občané kraje Vysočina (coţ se týká především školy vyšší, ale částečně i střední). Škola sdruţuje čtyři součásti, kterými jsou: 1) Střední zdravotnická škola IZO: (dále jen SŠ) Povolená kapacita je 270 ţáků. 2) Vyšší odborná škola zdravotnická IZO: (dále jen VOŠ) Povolená kapacita 330 ţáků. 3) Domov mládeže IZO: Odloučené pracoviště školy : Husova 3023, Havlíčkův Brod. Povolená kapacita 80 lůţek. 4) Školní jídelna-výdejna IZO: Odloučené pracoviště školy: Husova 3023, Havlíčkův. Povolená kapacita 150 jídel. Dodavatel stravy - Střední zemědělská škola Havlíčkův Brod. Škola (jak vyšší, tak střední) sídlí v budově na Masarykově ulici č. p. 2033, budova je v majetku kraje Vysočina. Domov mládeţe a jídelna výdejna jsou v Husově ulici č. p v areálu Nemocnice, budova je v majetku Nemocnice Havlíčkův Brod (majetkový odbor kraje Vysočina zřídil věcné břemeno ve prospěch domova mládeţe v souladu se smlouvou o sdruţení finančních prostředků). Budova v Masarykově ulici poskytuje prostorové moţnosti pro realizaci výchovně vzdělávacího procesu i provozu v rozsahu odpovídajícím výkonům školy. V případě nedostatku vyučovacích míst si škola pomáhá s prostory na domově mládeţe. Vyuţívána je zejména učebna psychologie a jídelna. Škola je vybavena bohatými sbírkami pomůcek jak pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, tak pro výuku předmětů odborných. Ve školním roce se dařilo doplňovat průběţně sbírky do výše přímých ONIV, coţ zajišťuje pouze udrţování přijatelného stavu. d/ Údaje o vedení školy ředitelka školy: Mgr. Naděţda Vrbatová statutární zástupkyně: Mgr. Eva Křišíková odborná zástupkyně: Mgr. Milena Ledvinková učitelka řídící praktické vyučování: Mgr. Renáta Svatošová vedoucí vychovatelka: Jana Neubauerová vedoucí hospodářského úseku: Marie Hurychová e/ Adresa pro dálkový přístup: f/ Údaje o školské radě: Ve škole působí dvě školské rady pro střední zdravotnickou školu a pro vyšší odbornou školu zdravotnickou. Rada střední zdravotnické školy má 6 členů, rada vyšší odborné školy zdravotnické má 3 členy. Rady pracují v rámci kompetencí, které jim stanovuje zákon 4

5 č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle pravidel kraje Vysočina. II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Výuka probíhala podle následujících základních pedagogických dokumentů: Na střední škole: čtyřleté denní studium pro absolventy základní školy Studijní obor zdravotnický asistent M/007 Profil absolventa, pojetí studia, učební plán a osnovy vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky po schválení s Ministerstvem zdravotnictví dne , č.j / , s platností od 1.září 2004 počínaje 1. ročníkem. Učební plán viz. příloha č. 1 Ve školním roce 2009/2010 jsme měli ve škole všechny 4 ročníky tohoto oboru. Studijní obor zdravotnické lyceum M/005 Profil absolventa, pojetí studia, učební plán a osnovy vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , č.j / , s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem. Učební plán viz. příloha č. 2 Ve školním roce 2009/2010 jsme měli ve škole všechny 4 ročníky tohoto oboru. Na vyšší škole: tříapůlleté a tříleté studium pro absolventy středních škol Studijní obor diplomovaná všeobecná sestra N/001 ve formě denní délka studia 3,5 let Profil absolventa, charakteristiku a blokové rozvrţení vzdělávacího programu i učební osnovy vyučovacích předmětů a učební plán schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky dne pod č.j /96-23 s účinností od 1. září 1996 počínaje 1.ročníkem. Od dle zákona č.96/2004 Sb. byla novými učebními dokumenty změněna délka i obsah výuky oboru Diplomovaná všeobecná sestra, z původních třech let na tři a půl let a obor je vyučován modulovým systémem. Tento obor je dobíhajícím a je nahrazen tříletým oborem diplomovaná všeobecná sestra N/1. Učební plán viz příloha č. 3 Studijní obor diplomovaná všeobecná sestra N/1. ve formě denní délka studia 3 roky Profil absolventa, charakteristiku a blokové rozvrţení vzdělávacího programu i učební osnovy vyučovacích předmětů a učební plán schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky dne pod č.j /2007 s účinností od 1. září 2008 počínaje 1.ročníkem. Akreditace byla prodlouţena dne pod č.j / do Učební plán viz příloha č. 4 5

6 dvouletý specializační vzdělávací program pro absolventy sesterských vzdělávacích programů Studijní program Ošetřovatelská péče o duševní zdraví teoretická část specializačního vzdělávacího programu Akreditaci k poskytování tohoto vzdělávání udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne , pod č.j /2008. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod má oprávnění k podnikání v předmětu Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona, obor ţivnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Do ţivnostenského rejstříku byla Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod zapsána Městským úřadem Havlíčkův Brod - Obecním ţivnostenským úřadem, dne pod č.j. ZUHB/106/2009/Pi/3, se zahájením provozování oboru dne Škola otevřela studium pro první uchazeče v březnu Učební plán viz příloha č. 5 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. Vedení školy Vedení školy má strukturu řízení zapracovanou v Organizačním řádu školy, který byl schválen radou kraje Vysočina pod čj. RK , př.1/6. V průběhu celého školního roku byla místa vedoucích pracovníků v souladu s organizačním řádem obsazena následovně: Ředitelka Od byla do funkce ředitelky školy jmenována hejtmanem kraje Vysočina Mgr. Naděţda Vrbatová, na základě usnesení rady kraje č. 166/07/2003/RK ze dne se souhlasem MŠMT ČR ze dne pod čj.: / Vzdělání: VŠ, aprobace pedagogika péče o nemocné, 30 let praxe, z toho 7 let ve funkci ředitelky. Ředitelce přímo podřízeni: Statutární zástupkyně ředitele - vedoucí úseku výchovně vzdělávací činnosti střední zdravotnické školy a všeobecné výuky Mgr. Eva Křišíková, vzdělání: VŠ, aprobace pedagogika péče o nemocné, 23 let praxe, 4 roky ve funkci statutární zástupkyně. Odborná zástupkyně ředitele vedoucí úseku vzdělávací činnosti vyšší zdravotnické školy a odborné výuky Mgr. Milena Ledvinková, aprobace pedagogika péče o nemocné, 31 let praxe, 6 let ve funkci odborné zástupkyně). Vedoucí vychovatelka vedoucí úseku domova mládeţe Jana Neubauerová, vzdělání Střední škola pedagogická, 38 let praxe, 11 let ve funkci vedoucí vychovatelky. Vedoucí hospodářského úseku Marie Hurychová, vzdělání: střední ekonomická škola, 37 let praxe, z toho 17 let ve funkci. Pracovník pověřený bezpečností a ochranou zdraví při práci, poţární ochranou a civilní ochranou firma BEPO Asistentka ředitelky Eva Kolísková, vzdělání: střední ekonomická škola, 23 let praxe 6

7 Odborné zástupkyni ředitele přímo podřízena: Učitelka řídící praktické vyučování Mgr. Renáta Svatošová, vzdělání VŠ, aprobace ošetřovatelství - pedagogika, 23 let praxe, 4 roky ve funkci. 2. Poradní a metodické orgány Pedagogická rada se sešla během roku celkem pětkrát. Zápisy z pedagogických porad jsou k dispozici ve sborovně a u ředitelky školy. Uţším poradním orgánem je vedení školy, které se schází průměrně 1x v měsíci a navíc dle potřeby ve sloţení: ředitelka školy, obě její zástupkyně, učitelka řídící praktické vyučování, vedoucí hospodářského úseku, vedoucí vychovatelka domova mládeţe. Dle zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pracují školské rady pro obě školy, jak pro střední školu, tak pro vyšší odbornou školu. Školská rada pro střední školu má 6 členů, školská rada pro vyšší odbornou školu má 3 členy. Práva a povinnosti školských rad vycházejí ze školského zákona. Obě školské rady zasedaly ve školním roce dvakrát. Na škole pracují dvě metodické komise: metodická komise odborných předmětů, vedená Mgr. R. Svatošovou, učitelkou řídící praktické vyučování, a metodická komise všeobecně vzdělávacích předmětů vedená Mgr. K. Chocenským. Výchovný poradce Výchovným poradcem školy je Mgr. J. Loudátová, která pro svou funkci dosáhla vzdělání v kurzu pro výchovné poradce na FF UK Praha. Funkci výchovného poradce shledáváme jako velmi uţitečnou, ţáci vyuţívají sluţeb výchovné poradkyně často a škola zaznamenává uţší kontakt ţáků se školou. Zpráva o činnosti výchovného poradce je součástí výroční zprávy jako příloha č. 6. Pravidelně i aktuálně se s ředitelkou, zástupkyněmi i vedoucí praktického vyučování scházejí zástupci ţákovské samosprávy ze střední a z vyšší školy (odděleně). O závěrech těchto schůzek je pořizován zápis a splnění jednotlivých úkolů je kontrolováno vţdy na další schůzce. Rodiče nezletilých ţáků jsou pravidelně zváni na konzultační odpoledne, kde se setkávají s pedagogy a v případě potřeby také s vedoucími pracovníky školy. S odborníky z terénu spolupracujeme formou individuálních i skupinových konzultací a setkání. Ve školním roce 2009/2010 byly činnosti školy zabezpečeny následujícími zaměstnanci: Interní zaměstnanci Jméno vzdělání aprobace ped. praxe funkce Pedagogové Mgr. Ballišová, M. FF UK Praha PED-Ošetřovatelství 24 učitelka (učitelství odb.předmětů pro SZŠ) Mgr. Beckerová, G. VŠP Hradec Králové, ANJ,TEV,RUJ 32 učitelka PF UP Olomouc Mgr. Beránková, T. PF UP Olomouc MAT, HUV 10 mateřská dovolená Mgr. Bočková, H. FF UK Praha PED-Péče o nem. 33 učitelka (učitelství odb.předmětů pro SZŠ) Mgr. Borovská, M. Pedf NEJ-CHE 44 učitelka PhDr. Broţková, I. FF UK Praha PED-Péče o nem. 24 učitelka (učitelství odb.předmětů pro SZdŠ) 7

8 Mgr. Dejmalová, J. Přírodověd.fakulta CHE MAT 35 učitelka UK Praha Doškářová, A. SZŠ a DPS OSE 34 učitelka PF Masarykovy Un.Brno Mgr. Drahozalová, E. FF UK Praha PED-OSE 44 učitelka (učit. všeob.vzděl.předmětů) Ing. Hromadová, J. VŠ zem. Praha MAT 38 učitelka Mgr. Chocenský, K. FF UK Praha CJL DEJ 37 učitel Ing. Kopicová, H. ZF JU České Budějovice EKO, NEJ 0 učitelka Mgr. Krovová, B. PF UP Olomouc odb.předměty 15 učitelka (učit.odb.před.pro SZŠ) Mgr. Křenková, M. PF UJEP Brno TEV, ZEM 33 učitelka Mgr. Křepinská, R. FF UK Praha PED-OSE 23 mateřská dovolená (učit. všeob.vzděl.předmětů) Mgr. Křišíková, E. PF UP Olomouc odb.předměty 23 stat.zástupkyně (učit.odb.předmětů pro SZŠ) PhDr. Kvačková, J. FF UK Praha CJL-PED 26 učitelka Mgr. Kubátová, I. FF UK Praha odb.předměty 24 učitelka učit.odb.předmětů pro SZŠ) Mgr. Ledvinková, M. PF UP Olomouc PED-OSE 31 odborná zástupkyně (učit.odb.předmětů pro SZŠ) Mgr. Letková, A. PF UP Olomouc odb.předměty 11 učitelka (učit.odb.před.pro SZŠ) Mgr. Loudátová, J. FF UK Praha PED-OSE 29 učitelka (učit. všeob.vzděl.předmětů) výchovná poradkyně FF UK Praha(vých.poradenství) Malečková, D. SZŠ a DSP OSE 46 učitelka (PF UJEP Brno) Bc. Němcová, M. LF UK Praha OSE 30 učitelka DPS PF UM Brno Mgr. Novotná, Ţ. VŠP Hradec Králové BIO, TEV 17 učitelka Mgr. Offenbartlová, N. FF UM Brno FIL-LAJ 12 mateřská dovolená Mgr. Svatošová, R. FF UK Praha PED-OSE 23 učitelka (učit. všeob.vzděl.předmětů) řídící praktické vyučování Mgr. Šupitová, J. PedF PED-RUJ-VV-ANJ 30 učitelka Mgr. Švecová, M. FF UK Praha PED-OSE 33 učitelka (učit. všeob.vzděl.předmětů) Mgr. Tomková, M. FF UK Praha PED-OSE 32 učitelka (učit. všeob.vzděl.předmětů) Bc. Večeřová V. LF Plzeň OSE 10 učitelka, (ošetřovatelství) mateřskádovolená Mgr. Vlčková, E. FF UK Praha PED-OSE 24 učitelka, (učit. všeob.vzděl.předmětů) mateřská dovolená Mgr. Vonešová, J. PF České Budějovice CJ, NJ 22 učitelka (učit. všeob.vzděl.předmětů) Mgr. Voráčková, J. F.hum.studií UK Praha zdravotní vědy 14 učitelka, mateřská dovolená Mgr. Vrbatová, N. FF UK Praha PED-Péče o nemocné 30 ředitelka (učitelka odb. předmětů pro SZŠ) Vychovatelky Caklová, J. Střední pedagog. škola vychovatelství 25 vychovatelka Březinová, J. Střední pedagog. škola vychovatelství 30 vychovatelka Neubauerová, J. Střední pedagog. škola vychovatelství 38 vedoucí vychovatelka Rudolfová, I. Střední pedagog. škola vychovatelství 27 vychovatelka THP a ostatní pracovníci Balounová, P. výuč. list 13 uklizečka Fričová, L. výuč. list 26 uklizečka Gruberová, H. výuč.list 25 dělnice na DM 8

9 Hurychová, M. Střední ekon.škola 37 ved.hospod.úseku Kolísková, E. Střední ekon.škola 23 asistentka Ondrouchová, Z. Střední odb.učiliště s maturitou 11 administ.prac. na DM, dělnice na DM Pertlová, V. Střední ekon.škola 29 samost.referentka Přibyl, J. výuč.list 54 topič údrţbář Přibylová, B. výuč.list 50 školnice Špačková, J. Střední ekon.škola 26 účetní Zoubková, J. Střední knihovnická škola 42 knihovnice Externí zaměstnanci Jméno vzdělání předmět MUDr. Bárta, J. LF Chirurgie MUDr. Betlach, J. LF Patologie Mgr. Borovská, M. Jih.U Biochemie, farmakologie Ing. Drinka, M. VŠZ Ekonomika MUDr. Hnulík, J. LF Gynekologie Holenda, J. soudní Znaková řeč tlumočník znakové řeči Mgr.Homolka, P. PF Fyzika Hurych, Z. SŠ úklid Mgr. Jedličková, M. Přír.F. Fyzika Mgr. Karas, M. VUT Anglický jazyk Mgr. Kníţková, J. UK Psychiatrické ošetř. Kocmanová, P. SŠ pěvecký sbor Mgr. Kotrč, M. PF Anglický jazyk MUDr. Liška, M. LF Vnitřní lékařství MUDr. Lukáš, J. LF Psychiatrie Ing. Maťátko, M. VŠ Informačni a komunikační technologie MUDr. Pipek, M. LF Pediatrie Mgr. Schwarzová, T. VŠ Fyzika Mgr. Vápeníková, Z. VŠ Matematika Mgr. Vošický, Z. Pedf Biofyzika Mgr. Vydlák, Z. VŠ Fyzika Mgr. Zdraţilová, A. UK Zdravotnické právo Mgr. Zimplová, K. VŠ Chemie Personál školy svým počtem, kvalitou i strukturou odpovídal v tomto školním roce úkolům, které organizace v rámci své hlavní činnosti plnila. Na mateřské dovolené byly celý školní rok učitelky Mgr. Beránková a Mgr. Křepinská, Mgr. Večeřová, Mgr. Vlčková a Mgr. Voráčková. Kvalifikovanost učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů je téměř stoprocentní, kromě výuky cizích jazyků. Kvalifikovanost odborných učitelek dosahovala ke konci školního roku 87,5% (v tom dvě bakalářky a 16 magister). Dvě odborné učitelky nad 45 let věku jsou bez vysokoškolského vzdělání, tj. 12,5%. Problémem je kvalifikovanost externích vyučujících - lékařů, kteří v kontextu současných podmínek ve zdravotnictví (časových a finančních) ve své drtivé většině neabsolvovali doplňující pedagogické studium a jen těţko je moţné je k takovému kroku motivovat. 9

10 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A/ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého denního studia oborů zdravotnický asistent (kód M/01) a zdravotnické lyceum (kód M/005) se zahájením 1. září / Přijímací řízení proběhlo na základě platné legislativy, tzn. v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění 2/ Ředitelka stanovila pro přijímací řízení kritéria: dosavadní prospěch na základní škole, zdravotní předpoklady 3/ Přijímací řízení proběhlo ve třech termínech. a) V prvním termínu (přijímací řízení 22. a ) podalo přihlášku na obor zdravotnický asistent 102 uchazečů, z nich bylo 30 přijato bez přijímacích zkoušek. Zápisových lístků bylo odevzdáno 15, a 15ti uchazečům bylo vyhověno autoremedurou zápisových lístků bylo podáno 8. Celkem bylo ke studiu z prvního kola zapsáno 23 ţáků, proto se konalo druhé kolo. Na obor zdravotnické lyceum podalo přihlášku 78 uchazečů, z nich bylo 30 přijato bez přijímacích zkoušek. Zápisových lístků bylo odevzdáno 8, a 19ti uchazečům bylo vyhověno autoremedurou zápisových lístků bylo podáno 17. Celkem bylo ke studiu z prvního kola zapsáno 25 ţáků, proto se konalo druhé kolo. b) Na druhý termín (přijímací řízení ) podalo přihlášku na obor zdravotnický asistent 12 uchazečů. Zápisových lístků bylo odevzdáno 6, a 1 uchazeči bylo vyhověno autoremedurou, po které bylo ke studiu z druhého kola zapsáno 7 ţáků. Kapacita pro tento obor byla po druhém kole naplněna. Na obor zdravotnické lyceum podali přihlášku 4 uchazeči, zápisové lístky byly odevzdány 2. Kapacita oboru se ve druhém kole nenaplnila (27 přijatých ţáků), proto se konalo třetí kolo. c) Ve třetím termínu (přijímací řízení ) na obor zdravotnické lyceum podali přihlášku 2 uchazeči, oba odevzdali zápisový lístek. 4) Celkem odevzdalo zápisových lístků do 1. ročníku 30 uchazečů pro obor zdravotnický asistent (kód M/01) a 29 uchazečů pro obor zdravotnické lyceum (kód M/005) ke dni

11 B/ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Přijímací řízení do prvního ročníku tříletého denního studia oboru diplomovaná všeobecná sestra (kód N/1.) se zahájením výuky / Přijímací řízení proběhlo na základě platné legislativy, tzn. v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s vyhláškou č. 10/2004 Sb. o vyšším odborném vzdělávání 2/ Ředitelka stanovila pro přijímací řízení kritéria: zdravotní stav, maturita na střední škole 3/ Přijímací řízení proběhlo ve třech termínech ( , a ) Kapacita pro obor byla 60 míst, k je zapsáno celkem 49 uchazečů. Přijímací řízení do prvního ročníku tří a půlletého kombinovaného studia oboru diplomovaná všeobecná sestra (kód N/1.) se zahájením výuky Nově povolený a akreditovaný obor a forma 1/ Přijímací řízení proběhlo na základě platné legislativy, tzn. v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s vyhláškou č. 10/2004 Sb. o vyšším odborném vzdělávání 2/ Ředitelka stanovila pro přijímací řízení kritéria: zdravotní stav, maturita na střední škole 3/ Přijímací řízení proběhlo v jednom termínu ( ) Kapacita pro obor nebyla omezena. K je zapsáno celkem 71 uchazečů. V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ, VÝSLEDCÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ A/ Údaje o prospěchu a chování ţáků střední zdravotnické školy Výsledky klasifikace na konci 2. pololetí školního roku (k ): Třída Počet Prospěl Prospěl Neprospěl Neklasifiţáků s vyz. kováno Dodatečné a opravné zkoušky koná Prospěch průměr 1.A ,03 65,18 1.L ,65 2.A ,37 2.L ,18 3.A.A ,17 3.L ,63 4.A B ,75 Zameš. hod./průměr ţák 11

12 V oblasti chování byly řešeny tři případy závaţných přestupků proti školnímu řádu, a sankcemi byly sníţené známky z chování. B/ Výsledky maturitních zkoušek Řádný termín: Třída K maturitě Prospělo s Prospělo Neprospělo Moţnost opakování vyznamenáním 4.A L Podzimní termín: Třída K maturitě Prospělo s Prospělo Neprospělo Moţnost opakování vyznamenáním 4.A (jeden předmět) 4.L Struktura maturitních předmětů: Obor zdravotnický asistent: Povinné maturitní předměty: český jazyk a literatura, ošetřovatelství, psychologie, praktická zkouška z ošetřování nemocných. 1 povinně volitelný předmět: cizí jazyk (angličtina, němčina), somatologie, chemie, matematika, občanská nauka Dobrovolná maturitní zkouška: cizí jazyk (angličtina, němčina), somatologie, chemie, matematika, občanská nauka Obor zdravotnické lyceum: Povinné maturitní předměty: český jazyk a literatura, biologie, cizí jazyk (anglický nebo německý), praktická zkouška z odborných předmětů (biologie, psychologie nebo první pomoc) 1 povinně volitelný předmět: psychologie, první pomoc, matematika, chemie, občanská nauka Dobrovolná maturitní zkouška: psychologie, první pomoc, matematika, chemie, občanská nauka Celkový přehled o absolventech po řádném a podzimním termínu maturitních zkoušek: Ve třídě 4. A bylo z celkového počtu ţáků ve třídě 31 připuštěno k maturitní zkoušce v řádném termínu celkem 29 ţáků, u maturity prospělo 24 ţáků, podzimní termín maturit byl určen pro 5 ţákyň, které nevykonaly maturitní zkoušku z jednoho předmětu. Tyto ţákyně v opravném termínu maturit uspěly. V podzimním termínu byl řádný datum pro 2 ţákyně, které nebyly klasifikovány v červnu a ročník uzavíraly v srpnu. V tomto řádném podzimním termínu byla k maturitě připuštěna pouze 1 ţákyně a ta nesloţila jednu zkoušku ze somatologie (má další šanci v lednu 2011). Ve třídě 4. L bylo z celkového počtu ţáků ve třídě 28 připuštěno k maturitní zkoušce v řádném termínu celkem 27 ţáků, u maturity neprospěla 1 ţákyně, která v opravném podzimním termínu prospěla. Pro 1 ţákyni byl podzimní termín řádný a ta uspěla. 12

13 C/ Údaje o prospěchu studentů na vyšší odborné škole Ve školním roce 2009/2010 bylo v denním studiu ke dni studentů v oboru Diplomovaná všeobecná sestra, celkem v pěti třídách. Klasifikace probíhala ve dvou obdobích, zimním, které bylo ukončeno k a v letním, které se uzavírá V zimním období prospěli všichni studenti. Absolutorium bylo v řádném termínu dle učebního plánu v lednu 2010 (potřetí končil tří a půlletý studijní obor DVS). Řádný termín leden 2010: Třída K absolutoriu Prospělo s Prospělo Neprospělo Moţnost opakování vyznamenáním 4.DVS D/ Uplatnění absolventů střední i vyšší školy Důleţitým ukazatelem výsledků vzdělávací práce školy je uplatnitelnost ţáků a studentů, kteří ji opouštějí po úspěšném absolvování studia maturitou nebo absolutoriem. Jiţ několik let je struktura uplatnění absolventů obou škol obdobná a dle našeho názoru se jedná o poměrně solidní výstup naší práce. Z přiloţených grafů je patrná orientace i uplatnění našich absolventů. Umístění absolventů SZŠ z roku 2009 (obor Zdravotnický asistent) maturita květen 2009 (zpracovala Mgr. J. Loudátová) IV.A celkový počet absolventů: 19 Studium - na VOŠ 8 - na VŠ 7 - jazyková škola 1 Praxe - ve zdravotnictví 2 - mimo obor 1 13

14 IV.B celkový počet absolventů: 16 Studium na VOŠ 6 - na VŠ 6 Praxe - ve zdravotnictví 2 - mimo obor 2 Celkový počet absolventů: 35 Studium - na VOŠ 14 ( 40%) - na VŠ 13 ( 37%) jazyková škola 1 ( 3%) Praxe - ve zdravotnictví 4 ( 11%) - mimo obor 3 ( 9%) Umístění absolventů SZŠ 3% 11% 9% 40% Studium na VOŠ Studium na VŠ Studium na jazykové škole Praxe ve zdravotnictví Praxe mimo obor 37% 14

15 Umístění absolventů VOŠ z roku 2010 (absolutorium leden 2010) (zpracovala Mgr. J. Loudátová) Celkový počet absolventů: 26 Praxe - ve zdravotnictví 23 (88%) Nezjištěno 3 (12%) Umístění absolventů VOŠ 12% Praxe ve zdravotnictví Nezjištěno 88% VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Škola má vypracovaný systém prevence sociálně patologických jevů a určené odborníky z pedagogického sboru, které tuto problematiku odborně zajišťují. Ve školním roce působila na střední škole v této oblasti Alena Doškářová a na vyšší škole Mgr. Andrea Letková. Harmonogram primární strategie: (vypracovaly A. Doškářová a Mgr. A. Letková)) Září 2009 Uskutečnění Peer programu pro studenty 1. ročníků SZŠ v rámci adaptačního dne Účast studentů prvních ročníků SZŠ v PL Jihlava v rámci Dnů duševního zdraví divadlo s protidrogovou tématikou (Sdruţení Podané ruce) Motivační přednáška pracovníka z Fokusu Vysočina s cílem náboru dobrovolníků (z VOŠ 1 studentka se zúčastnila zahraničního pobytu jako osobní asistent tělesně postiţeného klienta) Na konzultačním odpoledni seznámení rodičů studentů 1. ročníků SZŠ s programem prevence rizikového chování školy, poskytnutí informačních letáků (pro případné řešení problémů s návykovými látkami informace o institucích, na které se lze obrátit) Říjen 2009 Vytvoření informačního letáku o moţnostech kontaktování pedagog. pracovníků, v případě potřeby kteří se věnují oblasti výchovného poradenství a primární prevenci 15

16 rizikového chování pro studenty celé školy, informování studentů a vyvěšení v kaţdé třídě, v šatnách školy Duben 2010 Uskutečnění besedy s pracovnicemi MPČ pro studenty 1. ročníků VOŠ na téma Domácí a sexuální násilí Květen 2010 Poskytnutí informačních broţur Medea Kultur studentům prvních ročníků SZŠ - pro případné řešení problémů s návykovými látkami informace o institucích, na které se lze obrátit Červen 2010 Exkurze prvního ročníku studentů zdravotnického lycea do K Centra v Jihlavě Účast studentů prvních a druhých ročníků SZŠ na Komponovaném programu Sdruţení Podané ruce na téma Drogy a mýty Projektové 2 dny zaměřené na prevenci rizikového chování Přednášky pracovníků z MPČ na téma Sekty, Kyberšikana, skupinové práce na téma rovnoprávnost ţen, odborné exkurze na PL, HZZ, MPČ, Terapeutických dílen Fokus Vysočina VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDÉLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Vzdělávání pedagogických pracovníků - dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění, probíhalo ve školním roce podle plánu personálního rozvoje, v souladu s dlouhodobými cíli a dílčími cíli pro školní rok. Plán dalšího vzdělávání je pro rok 2009/10 uloţen na veřejných místech ve škole. Plán personálního rozvoje sleduje tyto oblasti: Vzdělávání vedoucích pracovníků Personální politika státu a zřizovatele neskýtá záruku, ţe finanční prostředky a časové investice vloţené do případného dlouhodobého studia školského managementu na některé z univerzit, by byly dostatečně zúročeny. Jedná se především o studium k rozšíření odborné kvalifikace. Přesto zástupkyně ředitelky školy toto vzdělání zahájila. Další vzdělávání bylo zaměřeno na vyuţívání smysluplných jednorázových akcí z nabídky vzdělávacích institucí převáţně akreditovaných. V případě zástupkyň ředitelky a učitelky řídící praktické vyučování - stejně jako v případě ostatních odborných učitelek - bylo nutné účastnit se také MŠMT neakreditovaných odborných zdravotnických akcí (s akreditací Lékařské komory, České asociace sester nebo zaštítěných výraznou odbornou autoritou např. univerzitou, fakultní nemocnicí, výzkumným ústavem, WHO /Světová zdravotnická organizace/) jedině touto cestou lze udrţet kontakt školy s moderními trendy v ošetřovatelství a vazbu mezi teorií a praxí, neboť ošetřovatelství a zdravotnictví prochází dynamickým rozvojem. Priority při výběru vzdělávacích akcí pro vedení školy: - legislativa, její novely a interpretace, včetně školské legislativy, zejména oblast státních maturit - školský management, metodika řízení výchovně vzdělávacího procesu a školy jako instituce - transformace školství, školská politika s důrazem na rozvoj moţností naší školy 16

17 - jazykové kurzy (v souvislosti se zapojením školy do projektů mezinárodní spolupráce) - vzdělávání v oblasti informační gramotnosti (ICT) 2) Vzdělávání pedagogických pracovníků A) v oblasti cizích jazyků Učitelkám cizích jazyků byla umoţněna účast na kurzech vedoucích ke zdokonalení v angličtině a němčině B) v oblasti informačních technologií Škola sledovala vývoj názorů, pravidel a financí MŠMT v této oblasti a racionálně vyuţívala aktuálních moţností při zachování a rozvoji motivace jednotlivých pedagogů pro vzdělání a sebevzdělání v této oblasti. Škola vedla vyučující k integraci a vyuţití INTERNETU ve výuce a v domácí přípravě ţáků (potaţmo také učitelů). Jako poměrnou ztrátu vidí škola v absenci státní dotační politiky ve školství na vzdělávání v ICT. V projektech SIPVZ si naše škola zajistila poměrně solidní proškolení svých zaměstnanců, ale nyní bude škola jen stěţí hledat finanční prostředky na školení svých zaměstnanců v této oblasti. Většina pedagogických pracovníků naší školy (64%) má trvalý zájem o další vzdělávání v oblasti ICT. C) v dalších prioritních oblastech stanovených MŠMT financovaných pomocí finančních prostředků účelově vyčleněných na tyto priority Dlouhodobě se škola snaţí zvýšit nebo alespoň udrţet potřebnou kvalifikovanost odborných učitelek, coţ v situaci, kdy v ČR je malý počet vysokých škol s magisterským kvalifikačním programem (Univerzita Olomouc, Praha) je poměrně obtíţné. Komplikací je zejména absence dálkové či distanční formy studia. Univerzity v akademickém roce 2009/10 otevíraly opět pouze denní formu. D) Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Škola vyuţívala aktuální nabídky akreditovaných akcí při výběru preferovala: - akce související s transformací maturitní zkoušky, posílila účast zejména učitelů CJL a cizích jazyků - akce související s moderními trendy a novými informacemi v ošetřovatelství a zdravotnictví a ve zdravotnickém školství - akce inovující učivo v předmětech aprobace jednotlivých vyučujících - metodické komise s celorepublikovou působností pro obor Zdravotnický asistent V komisích zastupuje naši školu Mgr. Dejmalová CHE, BIO, MAT, FYZ, Mgr. Chocenský - společenské vědy, CJL a Mgr. Ballišová - PSL Samostudium dle zákona č. 563, 24, odst. 7 přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce. Trvá li pracovní poměr jen část školního roku, přísluší za kaţdý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina, coţ je jeden den. Při sjednání nebo povolení kratší neţ stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníţí rozsah volna k samostudiu. Čerpání volna určila ředitelka školy na dobu, kdy tomu nebránily váţné provozní důvody. Kariérní systém pedagogických pracovníků 17

18 Zákon definuje kariérní systém jako soubor pravidel stanovených pro zařazení pedagogických pracovníků do kariérních stupňů. Tento kariérní systém má umoţnit pedagogickým pracovníkům postup v povolání v jednotlivých stupních jeho profesní kariéry. Zařazení pedagogického pracovníka do příslušného kariérního stupně probíhá podle: sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané činnosti, vykonávané specializované činnosti, plnění odborné kvalifikace a dalších kvalifikačních předpokladů Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebyl projednán s odborovým orgánem, neboť odborová organizace na škole nepůsobí od , ale projednává se na provozní schůzi, která se koná vţdy v měsíci září daného školního roku. VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. Školní projekty Projekt Mikuláš v nemocnici Kaţdoročně v podvečer na Mikuláše navštěvují skupiny studentů a studentek klienty v nemocnici. Jsou v maskách Mikuláše, čerta, anděla. Předávají malé pozornosti, které vyrobili. Největší odezvu mají na dětském oddělení, ale i dospělým udělají svojí návštěvou radost. Často zazní i koledy (nejen od studentů). Zprávu podala vedoucí projektu Dagmar Malečková Vánoční dílna Před vánočními prázdninami se uskutečnila vánoční dílna, kde si studenti mohli vyrobit voskové svíčky, mýdlo, vánoční papírové ozdoby nebo přání a figurky na ozdobení stromečku. Zprávu podala vedoucí projektu Mgr. B. Krovová Projekt interkulturní výchova V lednu 2010 byl ukončen projekt v rámci IKV ve třetím ročníku oboru Zdravotnické lyceum výsledkem jsou prezentace reagující na témata v osnovách tohoto předmětu. Prezentace jsou vyvěšeny na internetových stránkách naší školy. Zprávu podala vedoucí projektu Mgr. B. Krovová Projekty červen 2010 Ve školním roce byly na naší škole uskutečněny naučné projekty pro ţáky 1. aţ 3. ročníků střední školy. Organizačně je zajistili pedagogičtí pracovníci školy. Obsahová náplň projektů byla velmi pestrá. Celkem proběhlo pět projektů a byly zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů. Realizovány byly v prostorách školy či v okolí Havlíčkova Brodu. 2. Prezentace školy na veřejnosti Škola spolupracuje s městem Havlíčkův Brod, s několika občanskými sdruţeními, se všeobecnou zdravotní pojišťovnou, základními a středními školami a s různými organizacemi, kterým zajišťuje odborný zdravotní dohled a přímé vedení zdravotnické činnosti. Jedná se např. o ČČK, klub Zvoneček, Sluníčko a další. Studentky VOŠ a ţákyně SZŠ velmi účinně a se zájmem zajišťují různé aktivity těchto institucí a reprezentují tak velmi zdařile jak naší školu, tak i zmíněné instituce. Příklad některých aktivit: - účast na vítání občánků na Městském úřadě v Havl. Brodě - zdravotně výchovné akce v MŠ - v rámci předmětu Výchova ke zdraví - průzkumné práce na téma Zdravý ţivotní styl (v ZŠ a SŠ v místě bydliště studentů) - turnaj ve volejbalu s klienty Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod - za naši školu se 18

19 zúčastnila dvě druţstva studentů VOŠZ proti klientům oddělení 6, 6A - školení první pomoci na Gymnáziu dr. Aleše Hrdličky v Humpolci 2.1 FARG Naši školu významně a velice dobře reprezentuje skupina Farg. Na podzim roku 2006 zaloţili ţáci střední školy skupinu v projektu Help Trans (projekt zaměřený na pomoc lidem s postiţením). V té době jich bylo asi 7. Nyní mají přes 40 členů z prvních aţ čtvrtých ročníků a jejich aktivity se velmi rozšířily. Jde o skupinku ţáků - dobrovolníků, kteří se zabývají první pomocí, prevencí HIV a AIDS, projektem Help Trans a dalšími souvisejícími tématy. Schází se jednou týdně, vymýšlí projekty, jednorázové akce a procvičují si první pomoc. Snaţí se rozvíjet myšlení a vlastní názory členů skupiny. Jejich styl výuky probíhá bez učitelů, které ale často zvou. Dalo by se říci, ţe jsou peer - aktivisty. Za 3 roky jejich činnosti pořádali akce jako např. Pochod světla (procházka symbolizující boj proti HIV a AIDS), The Model situation (soutěţ v první pomoci), pomáhali při organizaci Běhu Terryho Foxe, zajišťovali zdravotnický dozor na akci Kafemlejnek, pomáhali při projektu, který pořádala naše škola - Měření krevního tlaku a procent tuku v těle. V minulém školním roce zcela samostatně navázali kontakt s italskými dobrovolnými záchranáři v Miláně a uspořádali výměnné soutěţe první pomoci v prosinci 2008 u nás, a v květnu 2009 v Miláně a v prosinci 2009 opět u nás v Havlíčkově Brodě. Také docházeli na základní školy a poskytovali kurzy první pomoci. Spousta z nich zajišťuje záchranářské práce pro sportovní kluby. Členové této skupiny reprezentovali školu při cvičení integrovaného záchranného systému v areálu Čepro v dubnu 2009 a zásluhou jejich výkonů si zajistili nominaci na mezinárodní soutěţ Kalokagatia, která se uskutečnila v září 2009 v nitranském kraji na Slovensku. Do budoucna plánují nový projekt, který ve středních školách na Havlíčkobrodsku dosud není. Jedná se o projekt Polytrauma a těhotentství - Nezbytnost a prevence (chtějí tak upozornit na nezbytnost pouţívání bezbečnostních pásů v těhotenství i mimo něj). Od září 2009 má tato skupina status občanského sdruţení, s.r.o. 3. Zahraniční kontakty a stáţe, zahraniční exkurze a cesty Je třeba konstatovat, ţe po oslabení kontaktu s německou zdravotnickou školou a nemocnicí v Deeggendorfu, kde se po sedm let konaly stáţe našich ţáků, jen obtíţně hledáme zahraničního partnera. V tomto nám je nápomocná kancelář LEONARDA v Praze, nicméně zatím se nám nepodařilo získat partnera v zahraničí pro smysluplnou spolupráci, a to ani po intenzivní písemné komunikační linii zprostředkovávané učiteli jazyků. V prosinci 2009 naše škola přivítala záchranáře z Milána, a připravila pro ně třídenní pobyt, který byl jak odborný (návštěva nemocnice Havlíčkův Brod, RZS Havlíčkův Brod, RZS Jihlava, výrobního závodu zdravotnického materiálu RICO Havlíčkův Brod), tak společenský (zájezd do Prahy). Škola pořádá kaţdoročně zahraniční cesty, které jsou určeny studentům, jeţ mají o moţnost kontaktu s cizojazyčným prostředím zájem. V letošním školním roce mohli studenti vyjet do Vídně a Hornu. Zahraniční cesty jsou zatím jednodenní. Zpráva Mgr. N. Offenbartlové: Dne 14. října 2009 navštívili studenti školy výstavy v Hornu a Telči konané v rámci Dolnorakouské zemské výstavy. V rakouském Hornu byly prezentovány společné soudobé události od první světové války po integraci obou států do EU. Výstava v Telči pak znázorňovala rakousko-české vztahy na poli uměleckém a kulturním. Zpráva Mgr. J. Vonešové: 19

20 Dne se studenti SZŠ a VOŠZ zúčastnili jednodenní exkurze do Berlína. Navštívili jsme Říšský sněm, Braniborskou bránu, Pergamonské muzeum. Poté jsme přejeli autobusem do západní části Berlína, kde jsme si prohlédli vánoční trhy. Exkurze se všem líbila. 4. Účast v soutěţích, olympiádách Mezinárodní soutěţ Kalokagatia V září 2010 se pětičlenné druţstvo školy zúčastnilo mezinárodní soutěţe Kalokagatia v Nitranském samosprávném kraji. Jednalo se o multidisciplinární soutěţ, která prověřovala fyzickou kondici, orientaci v terénu, střelbu na cíl, a společenské vědomosti. Soutěţe se účastnila druţstva ze Slovenska, Maďarska a Českou republiku, čili i kraj Vysočina, zastupovalo jedno druţstvo, a to z naší školy. Naše škola se účastnila olympiády v němčině a angličtině. Olympiáda v němčině - zpráva Mgr. Drahozalové: Školní kolo olympiády v němčině proběhlo Zúčastnilo se 10 ţáků 2. a 3. ročníků. Vítězka školního kola, ţákyně ze 3. L, se zúčastnila okresního kola, kde obsadila 7. místo. Ve školním roce se ţáci školy účastnili mnoha sportovních soutěţí, ve kterých byli velice úspěšní a přinášeli z nich do školy velké mnoţství trofejí. Stále však vidíme i druhou stránku této příjemné záleţitosti, a tou je nespokojenost některých vyučujících s tím, ţe sportovně nadaní ţáci mají časté absence v jejich výuce. Jako příklad uvádíme činnosti, ve kterých byli naši ţáci úspěšní: stolní tenis, volejbal, florbal, futsal, šachy, házená, apod. Středoškolská futsal. liga Mgr. Křenková Chlapci Havl. Brod - 3.místo Dívky Telč 2.místo postup Stolní tenis okresní kolo Mgr. Křenková Chlapci- 1. místo Dívky - 1. Místo Stolní tenis regionální kolo HROTOVICE Mgr. Novotná Chlapci - 2. místo Dívky - 4. místo Házená- Dívky LEDEČ n. Sáz., 3. místo Mgr. Křenková Florbal Dívky Havl. Brod 2. místo Mgr. Novotná Naše škola kaţdý rok pořádá soutěţ první pomoci. Vítězové ze školního kola postupují do kola celostátního, které se koná pravidelně v Brně. Naši ţáci se umísťují vţdy na solidních místech. Kaţdý rok také přijímáme pozvání na účast v mezinárodní soutěţi první pomoci do Mladého Bříště, kterou pořádá SZŠ a VOŠZ Jihlava. Umístění ţáků je vţdy rovněţ velmi dobré. Zpráva za školního kola Mgr. B. Krovové: dne proběhlo školní kolo soutěţe první pomoci, účastnilo se 16 druţstev ze 3 tříd. Soutěţ proběhla na třech stanovištích, kde bylo notné ošetřit 2 3 raněné. Byl imitován například výbuch domácí pyrotechniky, pád z horolezecké stěny, nebo střet ve vinárně se střelbou a bodným poraněným. Soutěţ Psychologie Zpráva Mgr. M. Ballišové: Ve šk. roce 2009/10 se poprvé na naší škole konala soutěţ v psychologii, a to na téma "Síla pochvaly" vyhlášená celostátní předmětovou komisí. 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 OBSAH str. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 RÁMCOVÝ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 1 OBSAH str. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 4

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2015/2016

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2015/2016 1 OBSAH str. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 4

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více