VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek DRŽIL CERTIFIKÁTU KVALITY 1. STUPNĚ SSŠČMS VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání s maturitní zkouškou 4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 4. Údaje o přijímacím řízení 8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěchové výsledky statistický přehled s komentářem Maturitní zkoušky Hodnocení výsledků výchovného působení školy Oblast výchovného působení Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o integrovaných žácích Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sportovní činnost v rámci soutěží AŠSK ČR Charitativní a nadační činnost Vzdělávací kulturně-společenské aktivity Nadstandardní vzdělávací programy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr 33 Přílohy: Příloha č.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 36 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy : Střední škola informačních technologií, s. r. o. (od ) Sídlo: Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Ředitel školy : Mgr. Radan Nachmilner (jmenován do funkce od ) IZO : IČO : Identit. práv.osoby: Tel : , Fax: E - mail: Web: Právní forma školy: společnost s ručením omezeným Zřizovatel: Jednatel s.r.o.: Zařazení do sítě : Změna v zařazení: PaedDr. Zdeněk Horák, Ing. Oldřich Hruzík CSc., Ing.Vladislav Cigánek Ing. Vladislav Cigánek , č. j / Soukromá střední odborná technická škola , č.j / Střední odborná technická škola, s.r.o. Poslední aktualizace: Výpis z rejstříku škol č.j. MSMT-45999/2013 ze dne Kontrolní činnost: Česká školní inspekce ( čj. ČŠIT-S675/11-T, audit za 2013) Školská rada: Složení rady: V souladu se zákonem č. 561/ Sb. (školský zákon), 167, pracuje na škole školská rada. Zřizovací listina školské rady byla vydána ke dni s účinností od Školská rada SŠINFOTECH Mgr. Milan ŠPONER (za pedagogické pracovníky) předseda Mgr. Sylva ZIENTKOVÁ (za pedagogické pracovníky) zapisovatelka Ing. Jaroslav MAREK (za zřizovatele) člen Ing. Ladislav SKARKA (za zřizovatele) člen Rudolf REVAY (za zletilé a nezletilé žáky) člen Mgr. Daniela TĚLECKÁ (za pedagogické pracovníky) člen Filip ŠIGUT (za zletilé studenty) člen RYCHLÝ PŘEHLED - STATISTICKÝ SUMÁŘ typ školy počet tříd zač. šk. roku odešlo / přišlo/přerušilo konec šk. - roku včetně maturantů počet žáků na třídu SOŠ / +6 / ,08 3

4 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU Nové obory dle RVP - ŠVP vyučované od (na neurčito) Počítačové sítě - SI Identifikace programu / oboru Název programu / oboru kód / číslo jednací Rámcový vzdělávací program (RVP) Informační technologie Kód: M/01 Školní vzdělávací program (ŠVP) Počítačové sítě Č.j:1820M/01-SI/2010/01 Počítačové systémy - PS Identifikace programu / oboru Název programu / oboru kód / číslo jednací Rámcový vzdělávací program (RVP) Informační technologie Kód: M/01 Školní vzdělávací program (ŠVP) Počítačové systémy Č.j:1820M/01-PS/2010/01 Počítačová grafika - PG Identifikace programu / oboru Název programu / oboru kód / číslo jednací Rámcový vzdělávací program (RVP) Obalová technika Kód: M/01 Školní vzdělávací program (ŠVP) Počítačová grafika Č.j:3442M/01-OT/2010/01 Seznam oborů vzdělání souhlasí s Rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a výpisem ze sítě škol č.j / s účinností od ve znění pozdějších změn Č.j.MSK14821/2006 Č.j.MSK / , Č.j / , Č.j / Č.j / , Č.j.MSK /2010 ze dne , Č.j. MSMT-45999/ poslední aktualizace ze dne (schváleno navýšení nejvyššího celkového počtu žáků školy z 340 na 360.). V tomto školním roce jsme úspěšně pokračovali v realizaci všech ŠVP a tím dále naplňovali postupné etapy dlouhodobého záměru rozvoje školy. Nutno podotknout, že podoba, obsah a především výsledky naplňování ŠVP na všech úrovních naplňují naše očekávání. Kromě jiného lze použít jeden fakt, který nejlépe dokumentuje výše uvedená fakta. Reálná poptávka po všech ŠVP trvale hluboce převyšuje možnou nabídku, a to v podmínkách demografické degrese, vzrůstající konkurence i dobíhajících důsledků hospodářské krize, což také v podmínkách finanční spoluúčasti rodičů na studiu významně volbu střední školy ovlivňuje. Podoba rejstříku disponuje pouze schválenými obory, již bez dobíhajících oborů vzdělávání. 4

5 Škola: Rejstřík škol - upravený přehled (upraveno pro potřeby VZ) Střední škola informačních technologií, s.r.o. Schválená podoba rejstříku školy k MSMT-45999/ poslední aktualizace ze dne Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Dobíhající obor M/01 Informační technologie denní český 4 r. 0 měs. 240 Platné Ne M/01 Obalová technika denní český 4 r. 0 měs. 120 Platné Ne Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 360 Zdroj: Výběr z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 5

6 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Hierarchie školské organizace SŠINFOTECH ředitel zástupce ředitele ekonom školy učitelé výchovný poradce metodik ICT, správce sítě školní metodik prevence asistentka ředitele Pracovníci školy (celkový počet) 28 pedagogičtí pracovníci - 26 provozní pracovníci - 2 Učitelé - 26 interní - 24 externí - 2 asistentka ředitele - 1 ekonom školy - 1 Na plnění výchovně vzdělávacích úkolů a zajištění plynulého provozně ekonomického chodu školní organizace se podílelo 26 pedagogických pracovníků a 2 provozní zaměstnanci. Z tohoto počtu byl 1 starobní důchodce. Během školního roku nedošlo k žádnému přirozenému pohybu pracovních sil (příchod a odchod), ani změně pracovní náplně u žádného pracovníka. Během letních prázdnin zemřel 1 pedagog. Pedagogický sbor je konsolidovaným týmem odborníků s vysokým stupněm firemního patriotismu. Tento proces představuje cílenou snahu vedení školy o zkvalitnění výchovně - vzdělávací složky odborného vzdělávání ve vysoce specializovaných předmětech IT a počítačové grafiky. Požadovaná pedagogická a odborná způsobilost pedagogů Pedagogická způsobilost 97% Odborná způsobilost 100% V tomto školním roce došlo k dalšímu posunu v oblasti doplnění především specializované klasifikace. Udrželi jsme vysokou kvalifikační úroveň realizace projektu Cisco a Microsoft plnou kvalifikací všech odborných učitelů oblasti IT. 6

7 Ředitel - pozice Vzdělání Celková praxe Pedagogická praxe Vyučovaný předmět Mgr. Radan Nachmilner PDF tělesná výchova zástupce ředitele PaedDr. Karla Javorková PDF matematika, materiály, OT výchovný poradce Mgr. Jitka Solichová PDF matematika, technické kreslení školní metodik prevence PhDr. Hana Madziová FF UK ČJ, ZSV, komunikace učitelé Ing. Petr Dvorský ČVUT - DPS program.vybavení, zák.elektrotec. Ing. Yveta Kotuczová VŠB - DPS EK,Účet. management, NJ Mgr. Eva Mertová PDF český jazyk Mgr. Václav Návrat VŠB - DPS počítačové systémy a sítě, VT Mgr. Gabriela Olšáková PDF matematika, fyzika, účetnictví Mgr. Miroslav Paseka PDF počítačová grafika, VT Mgr. Pavel Přidal PDF elektr. poč., programování, Mgr. Erik Pala PDF - UP výpočetní technika, PGV Jaroslav Řehák SPŠ grafická příprava, tis.techniky Veronika Smilowská VŠCHT 3 3 Počítačová grafika Mgr. Irena Sváková PDF český jazyk, grafická příprava Mgr. Milan Šponer PDF anglický jazyk, tělesná výchova Mgr. Daniela Tělecká PDF německý jazyk, anglický jazyk Mgr. Sylva Zientková PDF anglický jazyk, německý jazyk Ing. Jana Hrabovská VŠB německý jazyk Mgr. Monika Hrubá PDF tělesná výchova Oldřich Košťál FTVS a PDF ZSV, ZPS Ing. Ladislav Skarka VŠB elektrotechnická měření, praxe Mgr. Pavel Šebesta OU - PŘF 8 4 Programování, IT Mgr. Josef Šebesta VÚT BRNO, DPS PG, číslicová technika Mgr.Taťána Zajícová OU. PDF tělesná výchova - anglický jazyk Mgr. Václav Jeništa OU. PDF Programování, IT ostatní zaměstnanci Helena Mádrová Ing. Vladislav Cigánek asistentka ředitele ekonom školy 7

8 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení (dále PŘ) pro školní rok 2014/2015 proběhlo plně v souladu s novelizovanou legislativou a vnitřními právními normami (sdělení ředitele k přijímacímu řízení). Vsadili jsme na osvědčené postupy a metodiku. Vzhledem k minulým školním rokům jsme věnovali mimořádnou pozornost legislativní přípravě, realizaci, ale i výstupním procedurám v procesu přijímacího řízení. Základem byla jednoduchost a pravdivost sdělení pro uchazeče a rodiče. Nosným prvkem tohoto procesu byla opět osobní jednání s rodiči uchazečů, která většinou probíhala formou hromadných, skupinových i individuálních schůzek. Možnost verifikace podávaných informací byla ve všech fázích PŘ pro uchazeče i jejich rodiče pilířem oboustranné důvěry. Tyto formy komunikace probíhaly již od první etapy přijímacího řízení, tedy v době vydání sdělení ředitele k PŘ. Významným faktorem a podmínkou této komunikace bylo to, že je vždy vedl ředitel školy. Touto časově i psychicky mimořádně náročnou činností, která byla podložena kvalitní marketingovou přípravou, jsme dosáhli stejně jako vloni odstranění virtuálního přijímacího procesu a docílili jeho reálné podoby. Jako jediná soukromá škola v regionu jsme realizovali náročné přijímací zkoušky (AJ, IT), které byly autentické, tedy vytvořeny týmem našich pedagogů s cílem, co nejvíce se přiblížit oborové specializaci. Výsledkem tohoto byla 100% naplněnost všech oborů již prvním kole PŘ. Nutno také uvést, že během přípravného období (podzim, zima) jsme tradičně využívali doprovodné a podpůrné prostředky prezentace, které také sehrály pozitivní úlohu. Mezi ně patřily prezentační akce (burzy oborů), běžné komunikační kanály (internet, tiskoviny atd.), dny otevřených dveří, přednášková činnost pro ZŠ a spolupráce s IPS ÚP Frýdek-Místek. To vše bylo možné jen při flexibilitě odpovědných pracovníků v čele s ředitelem školy. I přes trvalý pokles početních stavů dostupného trhu můžeme konstatovat, že proces PŘ byl realizován zcela transparentně, korektně a efektivně. Mimořádný stupeň komunikace, serióznosti a důvěry ze strany uchazečů, rodičů a školy, vedl k oboustranné spokojenosti a respektu. O tom svědčí fakt, že v průběhu PŘ nebylo podáno žádné odvolání, námitka ani stížnost. Nejdůležitějším výstupem celého procesu je ovšem fakt, že všichni přijatí uchazeči k nastoupili ke studiu. Závěrem této části výroční zprávy lze konstatovat, že i přes trvalý dopad demografického úbytku populace nastupující do středních škol, vzrůstající konkurenci a to jak oborové, tak i obecné, se podařilo v PŘ pro šk. rok 2014/2015 zaznamenat opět vynikající výsledek. 8

9 Nastup přijatých uchazečů k 1. září 2014 přijato pro školní rok 2014/2015 přihlášeno do 1. kola délka studia stupeň vzdělání Statistika přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 obor vzdělání ( denní ) M/01 ŠVP IT - Počítačové sítě (SI) M/01 ŠVP IT - Počítačové systémy -správa sítí (PS) M/01 ŠVP OT - Počítačová grafika (PG) střední s MZ střední s MZ střední s MZ 4, , , Další údaje: Odchody / příchody / přerušení v rámci školního roku 2013/2014 obory vzdělání odchod žáků příchod žáků přerušení studia Počítačové sítě Počítačové systémy - správa sítí Počítačová grafika K výše uvedených údajům je nutno podotknout, že všechny odchody žáků během a na konci školního roku proběhly na základě vzájemné komunikace, bez emocí a stížností. Z 90% se na odchodech žáků podílejí důvody prospěchové, kdy všem odcházejícím byla nabídnuta podobná forma studia jednoduššího obsahu, čehož takřka všichni využili. Zbylých 10% představují odchody na vlastní žádost, vynucené rodinnými důvody. Tato fakta jsou výsledkem vzdělávací strategie školy, vedoucí k posílení kvality výuky a především výstupu procesu vzdělávání MZ. 9

10 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Prospěchové výsledky statistický přehled Z grafického přehledu a analýzy celkového prospěchu žáků je patrné, že celkové výsledky vzdělávání (2,34) je v porovnání s minulým školním rokem zlepšením stavu. Pro validitu analýzy výsledků prospěchu jsme použili výroční hodnocení, tedy výsledky za 2. pololetí sledovaného školního roku. Obecně lze konstatovat, že celkově dosahují třídy podobných výsledků, přičemž lze vypozorovat, že u vyšších ročníků dochází k postupné stabilitě kvality, a to pravděpodobně vzhledem k maturitním zkouškám. Příznivé jsou výsledky 1. ročníků. Příčiny těchto prospěchových výsledků tříd a oborů jsou, ale čitelné, přirozené a logické. Vycházejí ze školní strategie vzdělávací kvality, jež je založena na postupné adaptaci, náročnosti, soustavnosti a uvědomělosti a postupnosti. Znamená to využívat kvantity reálné poptávky dostupného trhu uchazečů, postupně je adaptovat na podmínky požadované kvality, v tomto trendu vytrvat a dosáhnout určitého stupně uvědomění samotných žáků, který vede úspěšnému výstupu. Z celkového počtu 336 žáků prospělo 36 žáků s vyznamenáním. Je to významný kvalitativní posun (23). Většina žáků, kteří měli vyznamenání je tentokrát ze 3. ročníků. V plnění vzdělávacích programů neuspělo 7 žáků, kteří ale opravnou zkoušku v září složili. To představuje snížení o 35 procent. Tento stav je důsledkem náročnějšího trendu, který je uplatňován objektivně a také je odrazem naplňování dlouhodobé vize, jež odráží snahu po dosažení co nejvyšší kvality absolventů v návaznosti na trvalý nárůst poptávky a požadavky státní maturity. 3 žáci ukončili během roku studium na vlastní žádost, kdy hlavním důvodem odchodu byla především vysoká náročnost výuky jednotlivých oborů. Všechny tyto odchody byly řešeny vzájemnou dohodou a byly transparentně komunikovány. Celkové výsledky musíme hodnotit v kontextu s několika faktory. Za hlavní považujeme vysokou náročnost studia, jež má stupňující charakter, a která odpovídá intenzivní realizaci našich ŠVP. Dalším faktorem je stále se zlepšující kvalita nových žáků, kde se výrazněji projevuje uvědomělost výběru uchazečů vzdělávacího programu naší školy a jejich profesní zaměření. Prospěchové výsledky školy jako celku, které by se na první pohled mohly zdát jako průměrné, jsou ovšem odrazem postupného, ale markantního trendu zvyšování náročnosti ve všech předmětech ŠVP s prvotním zaměřením na profilující oblasti informatiky, matematiky a jazykové výuky. Kvalitu výsledků vzdělávání ovlivňují i relativně nepodstatné faktory, které jsme v tomto školním roce významně rozvinuli a v případě internetové aplikace SASU, EduBase i uvedli v život. Posilují značně motivaci žáka k výkonu, transparentnost hodnocení VVP a budují na obou stranách vzájemnou důvěru, pochopení a úctu. Úspěšně nadále praktikujeme náš motivační stipendijní systém, který je 10

11 založen na diferencovaném školném, a jež posiluje snahu žáků po kvalitních výsledcích. Tuto naši filosofii (kvalita + logistika + náročnost a transparentnost) plně potvrdilo i vynikající poslední hodnocení ČŠI leden (hodnoty v grafu jsou zaokrouhleny) 2% 11% Prospěchové výsledky žáků školy vyznamenání prospělo 87% neprospělo 5.2. Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky proběhly v souladu s novelizovanou vyhláškou MŠMT ČR. Stručně rozdělíme hodnocení do dvou rovin. V té první, která obsahovala oblast organizace, logistiky a odpovědnosti i výkonnosti vedení odpovědných pedagogů, bychom mohli směle, že jsme obstáli výborně a v mnohém byli i příkladem pro ostatní. Příčinou je dlouhodobá, systematická a promyšlená příprava na nový model maturitní zkoušky. Druhá rovina zahrnuje samotné celkové výsledky maturitní zkoušky našich žáků. celkový počet studentů v maturitních ročnících všech oborů - 76 podmínky pro konání MZ v řádném termínu nesplnili dva studenti maturitní zkoušku tedy konalo z celkového počtu 76, studentů 74 zkoušku složilo 62 studentů, což představuje obecnou míru úspěšnosti 81,5 % Lze tedy velmi otevřeně konstatovat, že výsledky, kterých dosáhli naši maturanti, jsou velmi slušné. Vysoké procento maturantů se přihlásilo ke studiu na VŠ a na VOŠ. Celkem bylo podáno 91 přihlášek k dalšímu studiu, z čehož 89 % uchazečů bylo přijato na určené VŠ. PS4 SI4 PG4 Celkem Počet žáků ve třídě Počet žáků, kteří se hlásí ke studiu Počet podaných přihlášek na VŠ Počet podaných přihlášek na VOŠ Celkem Procentuálně vyšší úspěšnost dosáhli absolventi oboru IT, kde bylo přijato 95%. Nutno podotknou, že v současnosti se daří na trhu práce velmi dobře prosadit absolventům oboru 11

12 počítačová grafika. Důvodem je, že velká oborová specializace a vysoká konkurenceschopnost našich absolventů. To jim dává poměrně slušné šance na uplatnění i bez vysokoškolského studia. Jejich dovednosti, flexibilita a umění se vzdělávat informálními metodami v oblasti IT je zřetelně favorizují na trhu práce. 12

13 6 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ ŠKOLY 6.1. Oblast výchovného působení Ve výchově se škola zaměřuje především na prevenci negativních sociopatologických jevů, výchovu ke zdravému životnímu stylu a k vytváření zdravého přátelského klimatu ve škole. SŠINFOTECH má zpracovánu koncepci poradenských služeb, která zahrnuje oblasti výchovného poradenství, školní preventivní metodiku, výchovné působení třídních učitelů i oblast integrace handicapovaných žáků, kteří se na škole již několik let vzdělávají. V této hierarchii hraje významnou úlohu i výchovné působení vedení školy v čele s ředitelem. Dle cílů vlastní metodiky činnosti a působnosti vzdělávacích služeb školy realizujeme komplexní systém výchovného poradenství a prevence. Významným kladem je skutečnost, že negativní výchovná opatření jsou především nižšího stupně a mají trvale sestupnou tendenci. Vyplývají hlavně z běžného způsobu chování a jednání této věkové skupiny adolescentů. Za těmito výsledky je jednoznačně vidět kvalitní práce všech pedagogů v čele s výchovnou poradkyní a skutečnost, že všechny negativní jevy byly v zárodku podchyceny a výchovně řešeny v celém školním fóru. Hlavní příčinou tohoto stavu je velmi pozitivní a přátelské a přitom pracovní klima školy. Přehled o počtu udělených výchovných opatření (2013/2014, 2.pololetí) Třída (tř.učitel) DTU DŘŠ Podmínečné vyloučení ze studia Vyloučení ze studia 2. stupeň z chování SI stupeň z chování PS1 1 PG SI2 3 PS2 1 PG SI3 3 PS3 1 3 PG3 1 2 SI4 2 1 PS PG4 TU Pochvala Celkem ŘŠ 13

14 Na škole pracuje poradní orgán ředitele školy výchovná komise (VK), kterou tvoří VP, ŠMP a ZŘ. Schází se nepravidelně k operativnímu a preventivnímu řešení složitějších výchovných situací. Úzce spolupracuje s třídními učiteli a připravuje podklady pro rozhodnutí ředitele školy. VP i ŠMP využívají pro efektivní výchovnou práci konzultační a poradenskou činnost, a to jak pro žáky, tak i pro rodiče. Služeb tohoto tytu ve školním roce 2013/2014 využilo 18 žáků a 3 rodiče. V průběhu roku nebyla zaznamenána žádná mimořádná výchovná událost. Komise projednávala 5 výchovných případů, kde byla řešena problematika neomluvené absence a nevhodného chování. Z dalších významných aktivit v oblasti výchovného poradenství jsme se zabývali otázkami kariérového poradenství a integrace žáků se SVP. Závěrem této podkapitoly lze konstatovat, že výchovná situace na škole je stabilizovaná s pozitivním výhledem na další období. 6.2 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní preventivní strategie s vypracovaným minimálním preventivním programem umožňují předcházet vzniku školních úrazů a sociálně patologických jevů formou jednorázových a průběžných preventivních aktivit. Oblast primární prevence negativních jevů je zaměřena na vytvoření příznivého sociálního klimatu ve škole i v jednotlivých třídních kolektivech, posílení role třídního učitele a pravidelné řešení problémů třídy. Ve spolupráci s kontaktním centrem Renarkon Ostrava jsme uskutečnili pro žáky druhých a třetích ročníků školy již tradiční prožitkový program zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností a sociálních vztahů ve skupině. Pravidelně analyzujeme sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany. Školní preventivní strategie, která je zpracovaná ŠMP (PhDr. Hana Madziová), je realizována celým pedagogickým sborem ve spolupráci s ředitelem školy, výchovnou poradkyní a předmětovými komisemi. Je zahrnuta do plánu práce školy. Základem prevence je logistika, obsah, zpětná vazba a participace všech stran. Tato strategie je otevřeným procesem. Primární prevence a) vytvoření příznivého sociálního klimatu ve škole a v jednotlivých třídách, orientace na posílení dobrých vztahů v třídních kolektivech, výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, aktivní zapojení třídních učitelů b) prezentace vědomostí a dovedností studentů mimo prostory školy c) zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a jiných oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých ji lze uplatnit d) používání netradičních technik pedagogické práce s mládeží e) průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů 14

15 f) vytvoření informační nástěnky s kontakty na odborníky, na které je možno se obrátit v různých obtížných životních situacích. Součástí nástěnky je i schránka důvěry g) vytvoření příruční knihovny se studijními a propagačními materiály, odběr časopisu Psychologie a Závislost a my h) spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově mládeže i) poskytování poradenských služeb školního metodika prevence studentům a jejich rodičům v konzultačních hodinách i jindy podle dohody j) účast na schůzkách metodiků prevence organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a na dalším vhodném vzdělávání školních metodiků prevence Minimální preventivní program na období 2013/2014 Minimální preventivní program (MPP) byl realizován celým pedagogickým sborem ve spolupráci s ředitelem školy, výchovnou poradkyní a předmětovými komisemi. Byl zahrnut do plánu práce školy. Součástí byl Školní preventivní program proti šikaně. Jednotliví učitelé organizovali a spoluorganizovali aktivity pro studenty a se studenty, začleňovali preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů. V rámci výuky byly kromě tradičních metod práce využívány další metody, které se osvědčily samostatná práce na určená témata, projekty, referáty, prezentace, informace z tisku, besedy, diskuse, párová, skupinová práce ve třídě, obhajoba určitého názoru a další. Osvědčil se mezipředmětový přístup k problematice témat z oblasti zdravého životního stylu, asertivního sebeprosazování, komunikace, sounáležitosti ke škole a přátelského prostředí ve škole. Učitelé a zejména třídní učitelé umožňovali studentům participovat na přípravě a realizaci programu. Studenti měli možnost využívat schránky důvěry na webových stránkách školy i schránku důvěry umístěnou na chodbě školy ve III. patře. Na webu školy a na nástěnkách byly zveřejněny kontakty a konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodičky prevence. Studenti mohli využívat poradenství i mimo tyto konzultační hodiny. Na webových stránkách školy byl ředitelem školy zpracován přehledný průvodce všemi možnými školními i životními situacemi s odkazy na kontakty, studentům tak bylo umožněno bez zbytečného stresu řešit své studijní i životní situace, získali okamžitou prvotní informaci na koho se se svým problémem obrátit. Prioritou školy bylo a je upřednostňovat nespecifickou primární prevenci zapojovat studenty do školních akcí, spolupracovat s nimi, brát je jako partnery, naslouchat jejich názorům apod. Výsledkem je přátelské prostředí školy a tím i menší potřeba specifické primární prevence prostřednictvím odborných organizací (Renarkon, PPP, sociální odd. MÚ, CNN apod.) 15

16 Metodička prevence v roce 2011 absolvovala Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů akreditovaný MŠMT v rozsahu 80 hodin. V říjnu 2013 se účastnila 7. Krajské konference prevence rizikových forem jednání v Malenovicích, průběžně je v kontaktu s oblastní metodičkou Zdenkou Neničkovou. Dotazníkové šetření sociálního klimatu ve škole Šetření se účastnili studenti všech ročníků a oborů (1. 4. ročník SI, PS, PG). Ve školním roce 2013/2014 studuje 340 studentů. Celkem bylo vyplněno 296 dotazníků (87,05% studentů školy). V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky šetření a porovnány s šetřením sociálního klimatu, které na škole proběhlo v roce 2008/2009. Výsledky jsou pro školu potěšující, protože ukazují, že se studenti ve škole cítí dobře a bezpečně. Souhrn odpovědí za všechny ročníky a obory (1. až 4. ročník PG, PS a SI 2013/14) 2013/14 souhlasím 2013/14 nesouhlasím 2013/14 bez odpovědi škola mě baví chtěl/a bych přestoupit na jinou školu s učiteli vycházím dobře ve škole je dobrá atmosféra učitelé se málo baví se studenty ve škole se cítím bezpečně třídy, kde se učíme, se mi líbí rodiče/zákonní zástupci se o naši školu zajímají rodiče/zákonní zástupci jsou s naší školou spokojeni učitelé mi věří ve škole mi naslouchají ve škole mě berou vážně ve škole můžu vyjadřovat svůj názor vím, co ode mě učitelé očekávají většina práce ve škole je zajímavá se spolužáky vycházím dobře se studenty se ve škole jedná příliš přísně ve škole platí férová pravidla cítím, že do této školy patřím jsem podporován/a v tom, abych ve třídě vyjadřoval/a své názory učitelé ode mě ve škole očekávají příliš ve škole je po mně požadováno nést důsledky svého jednání ostatní studenti mě berou takového/takovou jaký/á jsem prostory školy (chodby, posezení na 3., 4. a 5. patře ) se mi líbí nemám problém hovořit se svými učiteli pokud jde o disciplínu ve škole, tak je ke všem studentům přistupováno stejně studentům se za jejich výkon ve škole dostává takového uznání, jaké si zaslouží škola je přátelská a dokáže úspěšně začlenit nové studenty když mám nějaké problémy ve škole nebo i doma, vím, který z učitelů mi poradí pokud při vyučování něčemu nerozumím, můžu se na to učitelů bez obav zeptat Legenda: převažují souhlasné nebo nesouhlasné odpovědi souhlasné a nesouhlasné odpovědi jsou skoro shodné 16

17 Souhrn odpovědí za všechny ročníky a obory (1. až 4. ročník OT, EPS, SIS 2008/09 a PG, PS a SI 2013/14) 2008/09 souhlasím 2013/14 souhlasím 2008/09 nesouhlasím 2013/14 nesouhlasím 2008/09 bez odpovědi 2013/14 bez odpovědi škola mě baví chtěl/a bych přestoupit na jinou školu s učiteli vycházím dobře ve škole je dobrá atmosféra učitelé se málo baví se studenty ve škole se cítím bezpečně třídy, kde se učíme, se mi líbí rodiče/zákonní zástupci se o naši školu zajímají rodiče/zákonní zástupci jsou s naší školou spokojeni učitelé mi věří ve škole mi naslouchají ve škole mě berou vážně ve škole můžu vyjadřovat svůj názor vím, co ode mě učitelé očekávají většina práce ve škole je zajímavá se spolužáky vycházím dobře se studenty se ve škole jedná příliš přísně ve škole platí férová pravidla cítím, že do této školy patřím jsem podporován/a v tom, abych ve třídě vyjadřoval/a své názory učitelé ode mě ve škole očekávají příliš ve škole je po mně požadováno nést důsledky svého jednání ostatní studenti mě berou takového/takovou jaký/á jsem prostory školy (chodby, posezení na 3., 4. a 5. patře ) se mi líbí nemám problém hovořit se svými učiteli pokud jde o disciplínu ve škole, tak je ke všem studentům přistupováno stejně studentům se za jejich výkon ve škole dostává takového uznání, jaké si zaslouží škola je přátelská a dokáže úspěšně začlenit nové studenty když mám nějaké problémy ve škole nebo i doma, vím, který z učitelů mi poradí pokud při vyučování něčemu nerozumím, můžu se na to učitelů bez obav zeptat Legenda: převažují souhlasné nebo nesouhlasné odpovědi ve školním roce 2013/14 souhlasné a nesouhlasné odpovědi jsou skoro shodné ve školním roce 2013/14 převažují souhlasné nebo nesouhlasné odpovědi ve školním roce 2008/09 souhlasné a nesouhlasné odpovědi jsou skoro shodné ve školním roce 2008/ Údaje o integrovaných žácích: Ve sledovaném školním roce vykazujeme 14 žáků OZP (osoba se zdravotním postižením), 19 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (z toho 2 dívky). Pro jednoho žáka byl pedagogy zpracován IVP (individuální vzdělávací plán). Na realizaci programu spolupracuje škola se SPC, PPP, s rodiči a učiteli předmětů, jichž se podle povahy znevýhodnění žáka úprava učebního 17

18 plánu týká. Koordinaci plnění IVP zajišťuje ředitel školy, výchovná poradkyně, ZŘ a třídní učitel. Nebyl evidován žádný žák s vývojovými poruchami učení ani chování. 18

19 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Cíle SŠINFOTECH v oblasti DVPP Okruh hlavních i dílčích cílů v DVPP se rekrutuje z výše uvedeného pojetí a filosofie chápání DVPP na naší škole. Je nutno jasně konstatovat, že tyto cíle, stejně jako DVPP, jsou procesem dlouhodobým a přímo korespondují s mnoha faktory, jež je mohou determinovat. Taxativní termínový plán zadání a splnění cíle považujeme za neefektivní a postupně ho opouštíme. Z důvodů organizačních, materiálních, a pochopitelně i finančních měly níže stanovené cíle pro školní rok 2013/2014 operativní charakter a byly jednoznačně přizpůsobeny novému pojetí maturitní zkoušky. Podařilo se tak pro tento nelehký úkol zabezpečit plně kvalifikovaný, proškolený tým pedagogů, kteří splňují v dostatečném počtu požadavky pro výkon všech funkcí v zabezpečení nových maturit. Pochopitelně pokračujeme v projektu vzdělávání pedagogů v rámci síťové akademie Cisco a Microsoft a zabezpečujeme plynulá školení v oblasti BOZP. Významným úkolem, který je již průběžně plněn jsou školení v oblastí zvládnutí softwaru EduBase, který realizujeme vlastním školicím střediskem, a který přispívá ke zkvalitnění elektronické podpory učiva pro žáky školy. 1. dosažení plné odborné a především pedagogické způsobilosti - významný posun oproti výchozímu stavu - 97% úroveň kvalifikovanosti jak pedagogické, tak odborné 2. dosažení odborné způsobilosti v oblasti strategických úkolů (SAS, MATURITA, EduBase, Cisco, ITC, SAS) - plnění cíle je na odpovídající úrovni 3. dosažení odborné způsobilosti v oblasti specializovaných úkolů (VP, ŠMP, ICT) - VP z hlediska plnění cílů na vynikající úrovni absolvovala odborná školení a semináře, v roce 2015 zahájí odborné studium VP, v rámci programu celoživotního vzdělávání OU. - ŠMP z hlediska plnění cílů na vynikající úrovni absolvovala odborná školení a semináře, v roce 2013 dokončila odborné studium prevence social. patologických jevů - metodik ICT z hlediska plnění cílů na vynikající úrovni absolvoval odborná školení a semináře IT1-2, SAS, CISCO, ECDL, vyhl. 50. pedag. i odborně způsobilý 4. efektivní personální politika vedení školy - ve smyslu způsobilosti pro výkon profese - 97% úroveň kvalifikovanosti jak pedagogické, tak odborné 5. preference vzájemné supervize učitelů v oblasti DVPP týmový transfer informací - postupný cíl, nutná příprava managementu, využití PPK - stav velmi dobrý 6. orientace a získávání poznatků v oblasti projekt. činnosti ve školství (MŠMT, ESF) - postupný cíl, provedena sebereflexe a výběr odpovědných pracovníků (KT, TE PPK) 7. využití vlastních prostředků (oblast IT) k dalšímu vzdělávání v této sféře - průběžně plněno na odpovídající úrovni (nový Office) 19

20 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk. roce 2013/14 školení k maturitní zkoušce: PaedDr. Karla Javorková Mgr. Václav Návrat další vzdělávání: Mgr. Václav Návrat školení ECDL Mgr. Pavel Přidal + PaedDr. Karla Javorková SAS Mgr. Václav Návrat školení Cisco Mgr. Jitka Solichová školení výchovných poradců Mgr. Erik Pala + Mgr. Václav Návrat školení Cisco Ing. Petr Dvorský školení Cisco Ing. Petr Dvorský, Ing. Ladislav Skarka školení a zkoušky Vyhl. č.50, Mgr. Pavel Šebesta školení a zkoušky Vyhl. č.50 Mgr. Václav Návrat školení testování PISA Mgr. Irena Sváková školení aplikace ČJK PhDr. Hana Madziová školení metodiků prevence Mgr. Erik Pala + Mgr. Václav Návrat školení Cisco 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Strana 2 (celkem 26) 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Frýdek-Místek Palackého 123 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 IČ:00601373 Schválil a odpovídá: Ing. Petr Tyleček ředitel školy Zpracovala: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více