VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek DRŽIL CERTIFIKÁTU KVALITY 1. STUPNĚ SSŠČMS VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání s maturitní zkouškou 4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 4. Údaje o přijímacím řízení 8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěchové výsledky statistický přehled s komentářem Maturitní zkoušky Hodnocení výsledků výchovného působení školy Oblast výchovného působení Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o integrovaných žácích Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sportovní činnost v rámci soutěží AŠSK ČR Charitativní a nadační činnost Vzdělávací kulturně-společenské aktivity Nadstandardní vzdělávací programy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr 33 Přílohy: Příloha č.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 36 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy : Střední škola informačních technologií, s. r. o. (od ) Sídlo: Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Ředitel školy : Mgr. Radan Nachmilner (jmenován do funkce od ) IZO : IČO : Identit. práv.osoby: Tel : , Fax: E - mail: Web: Právní forma školy: společnost s ručením omezeným Zřizovatel: Jednatel s.r.o.: Zařazení do sítě : Změna v zařazení: PaedDr. Zdeněk Horák, Ing. Oldřich Hruzík CSc., Ing.Vladislav Cigánek Ing. Vladislav Cigánek , č. j / Soukromá střední odborná technická škola , č.j / Střední odborná technická škola, s.r.o. Poslední aktualizace: Výpis z rejstříku škol č.j. MSMT-45999/2013 ze dne Kontrolní činnost: Česká školní inspekce ( čj. ČŠIT-S675/11-T, audit za 2013) Školská rada: Složení rady: V souladu se zákonem č. 561/ Sb. (školský zákon), 167, pracuje na škole školská rada. Zřizovací listina školské rady byla vydána ke dni s účinností od Školská rada SŠINFOTECH Mgr. Milan ŠPONER (za pedagogické pracovníky) předseda Mgr. Sylva ZIENTKOVÁ (za pedagogické pracovníky) zapisovatelka Ing. Jaroslav MAREK (za zřizovatele) člen Ing. Ladislav SKARKA (za zřizovatele) člen Rudolf REVAY (za zletilé a nezletilé žáky) člen Mgr. Daniela TĚLECKÁ (za pedagogické pracovníky) člen Filip ŠIGUT (za zletilé studenty) člen RYCHLÝ PŘEHLED - STATISTICKÝ SUMÁŘ typ školy počet tříd zač. šk. roku odešlo / přišlo/přerušilo konec šk. - roku včetně maturantů počet žáků na třídu SOŠ / +6 / ,08 3

4 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU Nové obory dle RVP - ŠVP vyučované od (na neurčito) Počítačové sítě - SI Identifikace programu / oboru Název programu / oboru kód / číslo jednací Rámcový vzdělávací program (RVP) Informační technologie Kód: M/01 Školní vzdělávací program (ŠVP) Počítačové sítě Č.j:1820M/01-SI/2010/01 Počítačové systémy - PS Identifikace programu / oboru Název programu / oboru kód / číslo jednací Rámcový vzdělávací program (RVP) Informační technologie Kód: M/01 Školní vzdělávací program (ŠVP) Počítačové systémy Č.j:1820M/01-PS/2010/01 Počítačová grafika - PG Identifikace programu / oboru Název programu / oboru kód / číslo jednací Rámcový vzdělávací program (RVP) Obalová technika Kód: M/01 Školní vzdělávací program (ŠVP) Počítačová grafika Č.j:3442M/01-OT/2010/01 Seznam oborů vzdělání souhlasí s Rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a výpisem ze sítě škol č.j / s účinností od ve znění pozdějších změn Č.j.MSK14821/2006 Č.j.MSK / , Č.j / , Č.j / Č.j / , Č.j.MSK /2010 ze dne , Č.j. MSMT-45999/ poslední aktualizace ze dne (schváleno navýšení nejvyššího celkového počtu žáků školy z 340 na 360.). V tomto školním roce jsme úspěšně pokračovali v realizaci všech ŠVP a tím dále naplňovali postupné etapy dlouhodobého záměru rozvoje školy. Nutno podotknout, že podoba, obsah a především výsledky naplňování ŠVP na všech úrovních naplňují naše očekávání. Kromě jiného lze použít jeden fakt, který nejlépe dokumentuje výše uvedená fakta. Reálná poptávka po všech ŠVP trvale hluboce převyšuje možnou nabídku, a to v podmínkách demografické degrese, vzrůstající konkurence i dobíhajících důsledků hospodářské krize, což také v podmínkách finanční spoluúčasti rodičů na studiu významně volbu střední školy ovlivňuje. Podoba rejstříku disponuje pouze schválenými obory, již bez dobíhajících oborů vzdělávání. 4

5 Škola: Rejstřík škol - upravený přehled (upraveno pro potřeby VZ) Střední škola informačních technologií, s.r.o. Schválená podoba rejstříku školy k MSMT-45999/ poslední aktualizace ze dne Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Dobíhající obor M/01 Informační technologie denní český 4 r. 0 měs. 240 Platné Ne M/01 Obalová technika denní český 4 r. 0 měs. 120 Platné Ne Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 360 Zdroj: Výběr z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 5

6 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Hierarchie školské organizace SŠINFOTECH ředitel zástupce ředitele ekonom školy učitelé výchovný poradce metodik ICT, správce sítě školní metodik prevence asistentka ředitele Pracovníci školy (celkový počet) 28 pedagogičtí pracovníci - 26 provozní pracovníci - 2 Učitelé - 26 interní - 24 externí - 2 asistentka ředitele - 1 ekonom školy - 1 Na plnění výchovně vzdělávacích úkolů a zajištění plynulého provozně ekonomického chodu školní organizace se podílelo 26 pedagogických pracovníků a 2 provozní zaměstnanci. Z tohoto počtu byl 1 starobní důchodce. Během školního roku nedošlo k žádnému přirozenému pohybu pracovních sil (příchod a odchod), ani změně pracovní náplně u žádného pracovníka. Během letních prázdnin zemřel 1 pedagog. Pedagogický sbor je konsolidovaným týmem odborníků s vysokým stupněm firemního patriotismu. Tento proces představuje cílenou snahu vedení školy o zkvalitnění výchovně - vzdělávací složky odborného vzdělávání ve vysoce specializovaných předmětech IT a počítačové grafiky. Požadovaná pedagogická a odborná způsobilost pedagogů Pedagogická způsobilost 97% Odborná způsobilost 100% V tomto školním roce došlo k dalšímu posunu v oblasti doplnění především specializované klasifikace. Udrželi jsme vysokou kvalifikační úroveň realizace projektu Cisco a Microsoft plnou kvalifikací všech odborných učitelů oblasti IT. 6

7 Ředitel - pozice Vzdělání Celková praxe Pedagogická praxe Vyučovaný předmět Mgr. Radan Nachmilner PDF tělesná výchova zástupce ředitele PaedDr. Karla Javorková PDF matematika, materiály, OT výchovný poradce Mgr. Jitka Solichová PDF matematika, technické kreslení školní metodik prevence PhDr. Hana Madziová FF UK ČJ, ZSV, komunikace učitelé Ing. Petr Dvorský ČVUT - DPS program.vybavení, zák.elektrotec. Ing. Yveta Kotuczová VŠB - DPS EK,Účet. management, NJ Mgr. Eva Mertová PDF český jazyk Mgr. Václav Návrat VŠB - DPS počítačové systémy a sítě, VT Mgr. Gabriela Olšáková PDF matematika, fyzika, účetnictví Mgr. Miroslav Paseka PDF počítačová grafika, VT Mgr. Pavel Přidal PDF elektr. poč., programování, Mgr. Erik Pala PDF - UP výpočetní technika, PGV Jaroslav Řehák SPŠ grafická příprava, tis.techniky Veronika Smilowská VŠCHT 3 3 Počítačová grafika Mgr. Irena Sváková PDF český jazyk, grafická příprava Mgr. Milan Šponer PDF anglický jazyk, tělesná výchova Mgr. Daniela Tělecká PDF německý jazyk, anglický jazyk Mgr. Sylva Zientková PDF anglický jazyk, německý jazyk Ing. Jana Hrabovská VŠB německý jazyk Mgr. Monika Hrubá PDF tělesná výchova Oldřich Košťál FTVS a PDF ZSV, ZPS Ing. Ladislav Skarka VŠB elektrotechnická měření, praxe Mgr. Pavel Šebesta OU - PŘF 8 4 Programování, IT Mgr. Josef Šebesta VÚT BRNO, DPS PG, číslicová technika Mgr.Taťána Zajícová OU. PDF tělesná výchova - anglický jazyk Mgr. Václav Jeništa OU. PDF Programování, IT ostatní zaměstnanci Helena Mádrová Ing. Vladislav Cigánek asistentka ředitele ekonom školy 7

8 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení (dále PŘ) pro školní rok 2014/2015 proběhlo plně v souladu s novelizovanou legislativou a vnitřními právními normami (sdělení ředitele k přijímacímu řízení). Vsadili jsme na osvědčené postupy a metodiku. Vzhledem k minulým školním rokům jsme věnovali mimořádnou pozornost legislativní přípravě, realizaci, ale i výstupním procedurám v procesu přijímacího řízení. Základem byla jednoduchost a pravdivost sdělení pro uchazeče a rodiče. Nosným prvkem tohoto procesu byla opět osobní jednání s rodiči uchazečů, která většinou probíhala formou hromadných, skupinových i individuálních schůzek. Možnost verifikace podávaných informací byla ve všech fázích PŘ pro uchazeče i jejich rodiče pilířem oboustranné důvěry. Tyto formy komunikace probíhaly již od první etapy přijímacího řízení, tedy v době vydání sdělení ředitele k PŘ. Významným faktorem a podmínkou této komunikace bylo to, že je vždy vedl ředitel školy. Touto časově i psychicky mimořádně náročnou činností, která byla podložena kvalitní marketingovou přípravou, jsme dosáhli stejně jako vloni odstranění virtuálního přijímacího procesu a docílili jeho reálné podoby. Jako jediná soukromá škola v regionu jsme realizovali náročné přijímací zkoušky (AJ, IT), které byly autentické, tedy vytvořeny týmem našich pedagogů s cílem, co nejvíce se přiblížit oborové specializaci. Výsledkem tohoto byla 100% naplněnost všech oborů již prvním kole PŘ. Nutno také uvést, že během přípravného období (podzim, zima) jsme tradičně využívali doprovodné a podpůrné prostředky prezentace, které také sehrály pozitivní úlohu. Mezi ně patřily prezentační akce (burzy oborů), běžné komunikační kanály (internet, tiskoviny atd.), dny otevřených dveří, přednášková činnost pro ZŠ a spolupráce s IPS ÚP Frýdek-Místek. To vše bylo možné jen při flexibilitě odpovědných pracovníků v čele s ředitelem školy. I přes trvalý pokles početních stavů dostupného trhu můžeme konstatovat, že proces PŘ byl realizován zcela transparentně, korektně a efektivně. Mimořádný stupeň komunikace, serióznosti a důvěry ze strany uchazečů, rodičů a školy, vedl k oboustranné spokojenosti a respektu. O tom svědčí fakt, že v průběhu PŘ nebylo podáno žádné odvolání, námitka ani stížnost. Nejdůležitějším výstupem celého procesu je ovšem fakt, že všichni přijatí uchazeči k nastoupili ke studiu. Závěrem této části výroční zprávy lze konstatovat, že i přes trvalý dopad demografického úbytku populace nastupující do středních škol, vzrůstající konkurenci a to jak oborové, tak i obecné, se podařilo v PŘ pro šk. rok 2014/2015 zaznamenat opět vynikající výsledek. 8

9 Nastup přijatých uchazečů k 1. září 2014 přijato pro školní rok 2014/2015 přihlášeno do 1. kola délka studia stupeň vzdělání Statistika přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 obor vzdělání ( denní ) M/01 ŠVP IT - Počítačové sítě (SI) M/01 ŠVP IT - Počítačové systémy -správa sítí (PS) M/01 ŠVP OT - Počítačová grafika (PG) střední s MZ střední s MZ střední s MZ 4, , , Další údaje: Odchody / příchody / přerušení v rámci školního roku 2013/2014 obory vzdělání odchod žáků příchod žáků přerušení studia Počítačové sítě Počítačové systémy - správa sítí Počítačová grafika K výše uvedených údajům je nutno podotknout, že všechny odchody žáků během a na konci školního roku proběhly na základě vzájemné komunikace, bez emocí a stížností. Z 90% se na odchodech žáků podílejí důvody prospěchové, kdy všem odcházejícím byla nabídnuta podobná forma studia jednoduššího obsahu, čehož takřka všichni využili. Zbylých 10% představují odchody na vlastní žádost, vynucené rodinnými důvody. Tato fakta jsou výsledkem vzdělávací strategie školy, vedoucí k posílení kvality výuky a především výstupu procesu vzdělávání MZ. 9

10 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Prospěchové výsledky statistický přehled Z grafického přehledu a analýzy celkového prospěchu žáků je patrné, že celkové výsledky vzdělávání (2,34) je v porovnání s minulým školním rokem zlepšením stavu. Pro validitu analýzy výsledků prospěchu jsme použili výroční hodnocení, tedy výsledky za 2. pololetí sledovaného školního roku. Obecně lze konstatovat, že celkově dosahují třídy podobných výsledků, přičemž lze vypozorovat, že u vyšších ročníků dochází k postupné stabilitě kvality, a to pravděpodobně vzhledem k maturitním zkouškám. Příznivé jsou výsledky 1. ročníků. Příčiny těchto prospěchových výsledků tříd a oborů jsou, ale čitelné, přirozené a logické. Vycházejí ze školní strategie vzdělávací kvality, jež je založena na postupné adaptaci, náročnosti, soustavnosti a uvědomělosti a postupnosti. Znamená to využívat kvantity reálné poptávky dostupného trhu uchazečů, postupně je adaptovat na podmínky požadované kvality, v tomto trendu vytrvat a dosáhnout určitého stupně uvědomění samotných žáků, který vede úspěšnému výstupu. Z celkového počtu 336 žáků prospělo 36 žáků s vyznamenáním. Je to významný kvalitativní posun (23). Většina žáků, kteří měli vyznamenání je tentokrát ze 3. ročníků. V plnění vzdělávacích programů neuspělo 7 žáků, kteří ale opravnou zkoušku v září složili. To představuje snížení o 35 procent. Tento stav je důsledkem náročnějšího trendu, který je uplatňován objektivně a také je odrazem naplňování dlouhodobé vize, jež odráží snahu po dosažení co nejvyšší kvality absolventů v návaznosti na trvalý nárůst poptávky a požadavky státní maturity. 3 žáci ukončili během roku studium na vlastní žádost, kdy hlavním důvodem odchodu byla především vysoká náročnost výuky jednotlivých oborů. Všechny tyto odchody byly řešeny vzájemnou dohodou a byly transparentně komunikovány. Celkové výsledky musíme hodnotit v kontextu s několika faktory. Za hlavní považujeme vysokou náročnost studia, jež má stupňující charakter, a která odpovídá intenzivní realizaci našich ŠVP. Dalším faktorem je stále se zlepšující kvalita nových žáků, kde se výrazněji projevuje uvědomělost výběru uchazečů vzdělávacího programu naší školy a jejich profesní zaměření. Prospěchové výsledky školy jako celku, které by se na první pohled mohly zdát jako průměrné, jsou ovšem odrazem postupného, ale markantního trendu zvyšování náročnosti ve všech předmětech ŠVP s prvotním zaměřením na profilující oblasti informatiky, matematiky a jazykové výuky. Kvalitu výsledků vzdělávání ovlivňují i relativně nepodstatné faktory, které jsme v tomto školním roce významně rozvinuli a v případě internetové aplikace SASU, EduBase i uvedli v život. Posilují značně motivaci žáka k výkonu, transparentnost hodnocení VVP a budují na obou stranách vzájemnou důvěru, pochopení a úctu. Úspěšně nadále praktikujeme náš motivační stipendijní systém, který je 10

11 založen na diferencovaném školném, a jež posiluje snahu žáků po kvalitních výsledcích. Tuto naši filosofii (kvalita + logistika + náročnost a transparentnost) plně potvrdilo i vynikající poslední hodnocení ČŠI leden (hodnoty v grafu jsou zaokrouhleny) 2% 11% Prospěchové výsledky žáků školy vyznamenání prospělo 87% neprospělo 5.2. Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky proběhly v souladu s novelizovanou vyhláškou MŠMT ČR. Stručně rozdělíme hodnocení do dvou rovin. V té první, která obsahovala oblast organizace, logistiky a odpovědnosti i výkonnosti vedení odpovědných pedagogů, bychom mohli směle, že jsme obstáli výborně a v mnohém byli i příkladem pro ostatní. Příčinou je dlouhodobá, systematická a promyšlená příprava na nový model maturitní zkoušky. Druhá rovina zahrnuje samotné celkové výsledky maturitní zkoušky našich žáků. celkový počet studentů v maturitních ročnících všech oborů - 76 podmínky pro konání MZ v řádném termínu nesplnili dva studenti maturitní zkoušku tedy konalo z celkového počtu 76, studentů 74 zkoušku složilo 62 studentů, což představuje obecnou míru úspěšnosti 81,5 % Lze tedy velmi otevřeně konstatovat, že výsledky, kterých dosáhli naši maturanti, jsou velmi slušné. Vysoké procento maturantů se přihlásilo ke studiu na VŠ a na VOŠ. Celkem bylo podáno 91 přihlášek k dalšímu studiu, z čehož 89 % uchazečů bylo přijato na určené VŠ. PS4 SI4 PG4 Celkem Počet žáků ve třídě Počet žáků, kteří se hlásí ke studiu Počet podaných přihlášek na VŠ Počet podaných přihlášek na VOŠ Celkem Procentuálně vyšší úspěšnost dosáhli absolventi oboru IT, kde bylo přijato 95%. Nutno podotknou, že v současnosti se daří na trhu práce velmi dobře prosadit absolventům oboru 11

12 počítačová grafika. Důvodem je, že velká oborová specializace a vysoká konkurenceschopnost našich absolventů. To jim dává poměrně slušné šance na uplatnění i bez vysokoškolského studia. Jejich dovednosti, flexibilita a umění se vzdělávat informálními metodami v oblasti IT je zřetelně favorizují na trhu práce. 12

13 6 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ ŠKOLY 6.1. Oblast výchovného působení Ve výchově se škola zaměřuje především na prevenci negativních sociopatologických jevů, výchovu ke zdravému životnímu stylu a k vytváření zdravého přátelského klimatu ve škole. SŠINFOTECH má zpracovánu koncepci poradenských služeb, která zahrnuje oblasti výchovného poradenství, školní preventivní metodiku, výchovné působení třídních učitelů i oblast integrace handicapovaných žáků, kteří se na škole již několik let vzdělávají. V této hierarchii hraje významnou úlohu i výchovné působení vedení školy v čele s ředitelem. Dle cílů vlastní metodiky činnosti a působnosti vzdělávacích služeb školy realizujeme komplexní systém výchovného poradenství a prevence. Významným kladem je skutečnost, že negativní výchovná opatření jsou především nižšího stupně a mají trvale sestupnou tendenci. Vyplývají hlavně z běžného způsobu chování a jednání této věkové skupiny adolescentů. Za těmito výsledky je jednoznačně vidět kvalitní práce všech pedagogů v čele s výchovnou poradkyní a skutečnost, že všechny negativní jevy byly v zárodku podchyceny a výchovně řešeny v celém školním fóru. Hlavní příčinou tohoto stavu je velmi pozitivní a přátelské a přitom pracovní klima školy. Přehled o počtu udělených výchovných opatření (2013/2014, 2.pololetí) Třída (tř.učitel) DTU DŘŠ Podmínečné vyloučení ze studia Vyloučení ze studia 2. stupeň z chování SI stupeň z chování PS1 1 PG SI2 3 PS2 1 PG SI3 3 PS3 1 3 PG3 1 2 SI4 2 1 PS PG4 TU Pochvala Celkem ŘŠ 13

14 Na škole pracuje poradní orgán ředitele školy výchovná komise (VK), kterou tvoří VP, ŠMP a ZŘ. Schází se nepravidelně k operativnímu a preventivnímu řešení složitějších výchovných situací. Úzce spolupracuje s třídními učiteli a připravuje podklady pro rozhodnutí ředitele školy. VP i ŠMP využívají pro efektivní výchovnou práci konzultační a poradenskou činnost, a to jak pro žáky, tak i pro rodiče. Služeb tohoto tytu ve školním roce 2013/2014 využilo 18 žáků a 3 rodiče. V průběhu roku nebyla zaznamenána žádná mimořádná výchovná událost. Komise projednávala 5 výchovných případů, kde byla řešena problematika neomluvené absence a nevhodného chování. Z dalších významných aktivit v oblasti výchovného poradenství jsme se zabývali otázkami kariérového poradenství a integrace žáků se SVP. Závěrem této podkapitoly lze konstatovat, že výchovná situace na škole je stabilizovaná s pozitivním výhledem na další období. 6.2 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní preventivní strategie s vypracovaným minimálním preventivním programem umožňují předcházet vzniku školních úrazů a sociálně patologických jevů formou jednorázových a průběžných preventivních aktivit. Oblast primární prevence negativních jevů je zaměřena na vytvoření příznivého sociálního klimatu ve škole i v jednotlivých třídních kolektivech, posílení role třídního učitele a pravidelné řešení problémů třídy. Ve spolupráci s kontaktním centrem Renarkon Ostrava jsme uskutečnili pro žáky druhých a třetích ročníků školy již tradiční prožitkový program zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností a sociálních vztahů ve skupině. Pravidelně analyzujeme sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany. Školní preventivní strategie, která je zpracovaná ŠMP (PhDr. Hana Madziová), je realizována celým pedagogickým sborem ve spolupráci s ředitelem školy, výchovnou poradkyní a předmětovými komisemi. Je zahrnuta do plánu práce školy. Základem prevence je logistika, obsah, zpětná vazba a participace všech stran. Tato strategie je otevřeným procesem. Primární prevence a) vytvoření příznivého sociálního klimatu ve škole a v jednotlivých třídách, orientace na posílení dobrých vztahů v třídních kolektivech, výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, aktivní zapojení třídních učitelů b) prezentace vědomostí a dovedností studentů mimo prostory školy c) zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a jiných oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých ji lze uplatnit d) používání netradičních technik pedagogické práce s mládeží e) průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů 14

15 f) vytvoření informační nástěnky s kontakty na odborníky, na které je možno se obrátit v různých obtížných životních situacích. Součástí nástěnky je i schránka důvěry g) vytvoření příruční knihovny se studijními a propagačními materiály, odběr časopisu Psychologie a Závislost a my h) spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově mládeže i) poskytování poradenských služeb školního metodika prevence studentům a jejich rodičům v konzultačních hodinách i jindy podle dohody j) účast na schůzkách metodiků prevence organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a na dalším vhodném vzdělávání školních metodiků prevence Minimální preventivní program na období 2013/2014 Minimální preventivní program (MPP) byl realizován celým pedagogickým sborem ve spolupráci s ředitelem školy, výchovnou poradkyní a předmětovými komisemi. Byl zahrnut do plánu práce školy. Součástí byl Školní preventivní program proti šikaně. Jednotliví učitelé organizovali a spoluorganizovali aktivity pro studenty a se studenty, začleňovali preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů. V rámci výuky byly kromě tradičních metod práce využívány další metody, které se osvědčily samostatná práce na určená témata, projekty, referáty, prezentace, informace z tisku, besedy, diskuse, párová, skupinová práce ve třídě, obhajoba určitého názoru a další. Osvědčil se mezipředmětový přístup k problematice témat z oblasti zdravého životního stylu, asertivního sebeprosazování, komunikace, sounáležitosti ke škole a přátelského prostředí ve škole. Učitelé a zejména třídní učitelé umožňovali studentům participovat na přípravě a realizaci programu. Studenti měli možnost využívat schránky důvěry na webových stránkách školy i schránku důvěry umístěnou na chodbě školy ve III. patře. Na webu školy a na nástěnkách byly zveřejněny kontakty a konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodičky prevence. Studenti mohli využívat poradenství i mimo tyto konzultační hodiny. Na webových stránkách školy byl ředitelem školy zpracován přehledný průvodce všemi možnými školními i životními situacemi s odkazy na kontakty, studentům tak bylo umožněno bez zbytečného stresu řešit své studijní i životní situace, získali okamžitou prvotní informaci na koho se se svým problémem obrátit. Prioritou školy bylo a je upřednostňovat nespecifickou primární prevenci zapojovat studenty do školních akcí, spolupracovat s nimi, brát je jako partnery, naslouchat jejich názorům apod. Výsledkem je přátelské prostředí školy a tím i menší potřeba specifické primární prevence prostřednictvím odborných organizací (Renarkon, PPP, sociální odd. MÚ, CNN apod.) 15

16 Metodička prevence v roce 2011 absolvovala Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů akreditovaný MŠMT v rozsahu 80 hodin. V říjnu 2013 se účastnila 7. Krajské konference prevence rizikových forem jednání v Malenovicích, průběžně je v kontaktu s oblastní metodičkou Zdenkou Neničkovou. Dotazníkové šetření sociálního klimatu ve škole Šetření se účastnili studenti všech ročníků a oborů (1. 4. ročník SI, PS, PG). Ve školním roce 2013/2014 studuje 340 studentů. Celkem bylo vyplněno 296 dotazníků (87,05% studentů školy). V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky šetření a porovnány s šetřením sociálního klimatu, které na škole proběhlo v roce 2008/2009. Výsledky jsou pro školu potěšující, protože ukazují, že se studenti ve škole cítí dobře a bezpečně. Souhrn odpovědí za všechny ročníky a obory (1. až 4. ročník PG, PS a SI 2013/14) 2013/14 souhlasím 2013/14 nesouhlasím 2013/14 bez odpovědi škola mě baví chtěl/a bych přestoupit na jinou školu s učiteli vycházím dobře ve škole je dobrá atmosféra učitelé se málo baví se studenty ve škole se cítím bezpečně třídy, kde se učíme, se mi líbí rodiče/zákonní zástupci se o naši školu zajímají rodiče/zákonní zástupci jsou s naší školou spokojeni učitelé mi věří ve škole mi naslouchají ve škole mě berou vážně ve škole můžu vyjadřovat svůj názor vím, co ode mě učitelé očekávají většina práce ve škole je zajímavá se spolužáky vycházím dobře se studenty se ve škole jedná příliš přísně ve škole platí férová pravidla cítím, že do této školy patřím jsem podporován/a v tom, abych ve třídě vyjadřoval/a své názory učitelé ode mě ve škole očekávají příliš ve škole je po mně požadováno nést důsledky svého jednání ostatní studenti mě berou takového/takovou jaký/á jsem prostory školy (chodby, posezení na 3., 4. a 5. patře ) se mi líbí nemám problém hovořit se svými učiteli pokud jde o disciplínu ve škole, tak je ke všem studentům přistupováno stejně studentům se za jejich výkon ve škole dostává takového uznání, jaké si zaslouží škola je přátelská a dokáže úspěšně začlenit nové studenty když mám nějaké problémy ve škole nebo i doma, vím, který z učitelů mi poradí pokud při vyučování něčemu nerozumím, můžu se na to učitelů bez obav zeptat Legenda: převažují souhlasné nebo nesouhlasné odpovědi souhlasné a nesouhlasné odpovědi jsou skoro shodné 16

17 Souhrn odpovědí za všechny ročníky a obory (1. až 4. ročník OT, EPS, SIS 2008/09 a PG, PS a SI 2013/14) 2008/09 souhlasím 2013/14 souhlasím 2008/09 nesouhlasím 2013/14 nesouhlasím 2008/09 bez odpovědi 2013/14 bez odpovědi škola mě baví chtěl/a bych přestoupit na jinou školu s učiteli vycházím dobře ve škole je dobrá atmosféra učitelé se málo baví se studenty ve škole se cítím bezpečně třídy, kde se učíme, se mi líbí rodiče/zákonní zástupci se o naši školu zajímají rodiče/zákonní zástupci jsou s naší školou spokojeni učitelé mi věří ve škole mi naslouchají ve škole mě berou vážně ve škole můžu vyjadřovat svůj názor vím, co ode mě učitelé očekávají většina práce ve škole je zajímavá se spolužáky vycházím dobře se studenty se ve škole jedná příliš přísně ve škole platí férová pravidla cítím, že do této školy patřím jsem podporován/a v tom, abych ve třídě vyjadřoval/a své názory učitelé ode mě ve škole očekávají příliš ve škole je po mně požadováno nést důsledky svého jednání ostatní studenti mě berou takového/takovou jaký/á jsem prostory školy (chodby, posezení na 3., 4. a 5. patře ) se mi líbí nemám problém hovořit se svými učiteli pokud jde o disciplínu ve škole, tak je ke všem studentům přistupováno stejně studentům se za jejich výkon ve škole dostává takového uznání, jaké si zaslouží škola je přátelská a dokáže úspěšně začlenit nové studenty když mám nějaké problémy ve škole nebo i doma, vím, který z učitelů mi poradí pokud při vyučování něčemu nerozumím, můžu se na to učitelů bez obav zeptat Legenda: převažují souhlasné nebo nesouhlasné odpovědi ve školním roce 2013/14 souhlasné a nesouhlasné odpovědi jsou skoro shodné ve školním roce 2013/14 převažují souhlasné nebo nesouhlasné odpovědi ve školním roce 2008/09 souhlasné a nesouhlasné odpovědi jsou skoro shodné ve školním roce 2008/ Údaje o integrovaných žácích: Ve sledovaném školním roce vykazujeme 14 žáků OZP (osoba se zdravotním postižením), 19 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (z toho 2 dívky). Pro jednoho žáka byl pedagogy zpracován IVP (individuální vzdělávací plán). Na realizaci programu spolupracuje škola se SPC, PPP, s rodiči a učiteli předmětů, jichž se podle povahy znevýhodnění žáka úprava učebního 17

18 plánu týká. Koordinaci plnění IVP zajišťuje ředitel školy, výchovná poradkyně, ZŘ a třídní učitel. Nebyl evidován žádný žák s vývojovými poruchami učení ani chování. 18

19 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Cíle SŠINFOTECH v oblasti DVPP Okruh hlavních i dílčích cílů v DVPP se rekrutuje z výše uvedeného pojetí a filosofie chápání DVPP na naší škole. Je nutno jasně konstatovat, že tyto cíle, stejně jako DVPP, jsou procesem dlouhodobým a přímo korespondují s mnoha faktory, jež je mohou determinovat. Taxativní termínový plán zadání a splnění cíle považujeme za neefektivní a postupně ho opouštíme. Z důvodů organizačních, materiálních, a pochopitelně i finančních měly níže stanovené cíle pro školní rok 2013/2014 operativní charakter a byly jednoznačně přizpůsobeny novému pojetí maturitní zkoušky. Podařilo se tak pro tento nelehký úkol zabezpečit plně kvalifikovaný, proškolený tým pedagogů, kteří splňují v dostatečném počtu požadavky pro výkon všech funkcí v zabezpečení nových maturit. Pochopitelně pokračujeme v projektu vzdělávání pedagogů v rámci síťové akademie Cisco a Microsoft a zabezpečujeme plynulá školení v oblasti BOZP. Významným úkolem, který je již průběžně plněn jsou školení v oblastí zvládnutí softwaru EduBase, který realizujeme vlastním školicím střediskem, a který přispívá ke zkvalitnění elektronické podpory učiva pro žáky školy. 1. dosažení plné odborné a především pedagogické způsobilosti - významný posun oproti výchozímu stavu - 97% úroveň kvalifikovanosti jak pedagogické, tak odborné 2. dosažení odborné způsobilosti v oblasti strategických úkolů (SAS, MATURITA, EduBase, Cisco, ITC, SAS) - plnění cíle je na odpovídající úrovni 3. dosažení odborné způsobilosti v oblasti specializovaných úkolů (VP, ŠMP, ICT) - VP z hlediska plnění cílů na vynikající úrovni absolvovala odborná školení a semináře, v roce 2015 zahájí odborné studium VP, v rámci programu celoživotního vzdělávání OU. - ŠMP z hlediska plnění cílů na vynikající úrovni absolvovala odborná školení a semináře, v roce 2013 dokončila odborné studium prevence social. patologických jevů - metodik ICT z hlediska plnění cílů na vynikající úrovni absolvoval odborná školení a semináře IT1-2, SAS, CISCO, ECDL, vyhl. 50. pedag. i odborně způsobilý 4. efektivní personální politika vedení školy - ve smyslu způsobilosti pro výkon profese - 97% úroveň kvalifikovanosti jak pedagogické, tak odborné 5. preference vzájemné supervize učitelů v oblasti DVPP týmový transfer informací - postupný cíl, nutná příprava managementu, využití PPK - stav velmi dobrý 6. orientace a získávání poznatků v oblasti projekt. činnosti ve školství (MŠMT, ESF) - postupný cíl, provedena sebereflexe a výběr odpovědných pracovníků (KT, TE PPK) 7. využití vlastních prostředků (oblast IT) k dalšímu vzdělávání v této sféře - průběžně plněno na odpovídající úrovni (nový Office) 19

20 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk. roce 2013/14 školení k maturitní zkoušce: PaedDr. Karla Javorková Mgr. Václav Návrat další vzdělávání: Mgr. Václav Návrat školení ECDL Mgr. Pavel Přidal + PaedDr. Karla Javorková SAS Mgr. Václav Návrat školení Cisco Mgr. Jitka Solichová školení výchovných poradců Mgr. Erik Pala + Mgr. Václav Návrat školení Cisco Ing. Petr Dvorský školení Cisco Ing. Petr Dvorský, Ing. Ladislav Skarka školení a zkoušky Vyhl. č.50, Mgr. Pavel Šebesta školení a zkoušky Vyhl. č.50 Mgr. Václav Návrat školení testování PISA Mgr. Irena Sváková školení aplikace ČJK PhDr. Hana Madziová školení metodiků prevence Mgr. Erik Pala + Mgr. Václav Návrat školení Cisco 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více