VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Svitavy 2015

2 OBSAH 1 základní údaje o středisku přehled poskytovaných forem péče personální zabezpečení střediska provoz střediska (+ přijímání klientů, výsledky odborné péče, prevence soc pat jevů) aktivity a prezentace na veřejnosti výsledky inspekční činnosti základní údaje o hospodaření zapojení do programů a projektů spolupráce s partnery (+odbory, organizace zaměstnavatelů )... 11

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STŘEDISKU název školské právnické osoby: sídlo: Středisko výchovné péče Svitavska Květná 40, Polička zřizovatel: Květná Zahrada, z. ú., Květná 40, Polička IČ: datová schránka: 5i87wa rezortní identifikátor: zápis do rejstříku školských právnických osob ke dni: statutární zástupce: Mgr. Petr Dřínovský, ředitel tel webové stránky: Rada SVP Rada střediska má 5 členů. Jedná se o zástupce zřizovatele a zástupce jednotlivých obcí s rozšířenou působností, ve kterých máme zřízena detašovaná pracoviště. Mgr. Ferdinand Raditsch (Květná Zahrada, z. ú., ředitel) předseda rady PhDr. Milada Nádvorníková (MÚ Litomyšl, vedoucí odboru školství a sociální péče) Mgr. Dita Bomberová (Speciální ZŠ Bystré, ředitelka) Mgr. David Šimek (MÚ Svitavy, starosta města) Mgr. Zdeněk Navrátil (MÚ Moravská Třebová, oddělení sociálně právní ochrany dětí) Ve školním roce 2014/2015 se Rada sešla dvakrát, a to a Charakteristika střediska Činnost SVP je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních v platném znění, metodickým pokynem č.j / MŠMT upřesňující podmínky činnosti Středisek výchovné péče, vyhláškou č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče a příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče. Obecně středisko výchovné péče poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči a pomoc dětem s rizikovými projevy v chování a v sociálním vývoji. Středisko poskytuje pomoc a péči také osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům v oblasti vzdělávání, výchovy, sociálním vývoji a začleňování do společnosti. Preventivně výchovná péče je poskytována střediskem formou ambulantních, terénních a celodenních služeb. Rozsah naší lokální působnosti odpovídá regionu okresu Svitavy, tj. působnosti obcí Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová a Polička. Proto jsou na uvedených adresách zřízena jednotlivá pracoviště: Svitavy, Purkyňova 284/1 (budova Města Svitavy, ve správě Střediska volného času, bývalý Domov mládeže SZŠ) Květná 40, (sídlo z. ú. Květná Zahrada) Litomyšl, T. G. Masaryka 1145 (budova ZŠ T.G.M. Litomyšl)

4 Polička, Nádražní 304 (budova MěÚ) Moravská Třebová, Komenského 371/46 (budova za MP Moravská Třebová) Jevíčko, U Zámečku 784 (budova ZŠ Jevíčko) Ve Svitavách a v Květné jsou poskytovány ambulantní a celodenní služby, na ostatních pracovištích pouze služby ambulantní. 2 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH FOREM PÉČE Poskytujeme tyto formy péče - terénní programy pro třídní kolektivy přímo ve školách, příp. na výjezdních akcích, návštěvy škol (konzultace s pedagogy, žáky, rodiči, pozorování ve školním prostředí apod.), konzultace s klienty v místě jejich pobytu - ambulantní individuální nebo skupinové konzultace s klienty na všech pracovištích, výjezdní, zpravidla jednodenní, akce pro děti - celodenní pobyt dětí v celodenním oddělení ve dnech školního vyučování Využíváme řadu metod a způsobů práce 1) Psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika dětí - rodičům pomáháme zjišťovat příčiny výchovných potíží a poruch chování dětí. To umožňuje efektivně hledat vhodné postupy a východiska pro řešení aktuálních problémů. 2) Výchovné a psychologické poradenství v důvěrném poradenském rozhovoru si s rodiči ověřujeme vhodnost vlastních výchovných přístupů vůči dítěti, konfrontujeme sporné momenty i působení vnějších činitelů, které nemohou výchovně ovlivnit. Doporučujeme vhodné výchovné postupy, možná působení na dítě, či nasměrováváme na adekvátní poradenská zařízení a specialisty 3) Odborná pomoc při podezření, že je dítě šikanováno v případech školní šikany využíváme propracovaný systém pomoci, ve kterém je možné i za přispění dalších spolupracujících institucí hledat účinné způsoby řešení nepříznivého stavu (služba je určena dětem, rodičům i školám) 4) Odborná psychoterapeutická pomoc při zvládání krizových stavů, vztahových a osobních problémů dětí a adolescentů jde o dlouhodobější formy spolupráce, kdy klienti prostřednictvím hlubšího sebepoznání objevují vlastní zdroje pro překonávání svých problémů (akutní krizové stavy, poruchy chování, sociální izolovanost dětí, školní fobie, depresivní stavy, separační, partnerské a další specifické problémy adolescentů, apod.). 5) Diagnostika a následná péče o děti týrané a zneužívané v případech podezření na týrání či zneužívání dětí je pro nás důležité buď přímo, nebo ve spolupráci s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí pověřených městských úřadů v regionu zajistit možnost ve středisku objektivně posoudit míru a způsob traumatizace takto ohrožených dětí. Následně hledáme další vhodné způsoby péče a pomoci takto ohroženým dětem 6) Metody rodinné terapie práce s celou rodinou může být velmi efektivní způsob řešení konkrétních obtíží. Pokud je jejich příčinou výraznější nerovnováha v systému rodinných vztahů, pak se snažíme společnou prací zprostředkovat žádoucí změny směřující k řešení problémů dítěte i rodiny 7) Psychologická vyšetření se zaměřením na profesní orientaci dítěte volba vhodného studijního nebo učebního oboru u dítěte na konci povinné školní docházky je důležitým předpokladem pro jeho další úspěšné začleňování do společnosti. 8) Specifická práce s nezletilými a mladistvými pachateli trestné činnosti realizujeme speciální program, ve kterém figurují jako partneři další instituce. Jde o alternativu výchovného opatření dle zákona 218/2003 Sb., 93 odst.1, písm. d).

5 9) Interaktivní preventivně výchovné programy pro třídní kolektivy realizujeme programy pro třídy, ve kterých se vyskytují vztahové problémy (nemusí se ještě jednat o šikanu, ale třídní klima je takové, že by se zde později mohla šikana vyskytnout). Provádíme diagnostiku třídy a snažíme se o zlepšení třídního klimatu. Programy jsou koncipovány pro třídní kolektivy jak základních škol, tak i škol středních. 10) Interaktivní preventivně výchovné programy pro klienty organizujeme jednodenní setkání pro vybranou skupinu klientů, se kterými v rámci vrstevnické skupiny pracujeme na změně nežádoucího chování. 11) Celodenní péče o děti s hlubšími potížemi v chování kombinujeme dopolední plnění povinné školní docházky s odpoledním propracovaným programem. Mezi hlavní cíle patří zintenzivnění režimového vedení dětí, zlepšení školní docházky a prospěchu, zefektivnění využití volného času a zároveň vtažení do systematické péče rodinného i školního prostředí. 3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STŘEDISKA Ve školním roce 2014/2015 pracovali ve středisku ředitel Mgr. Petr Dřínovský psycholožky Mgr. Kamila Šiffelová, Mgr. Kateřina Vencálková speciální pedagogové - etopedi Mgr. Taťána Brodská, Mgr. Jiřina Horská, Mgr. Jan Mazák sociálně administrativní pracovník Dana Krchová učitelé Mgr. Lumír Pazdera, Mgr. Jana Machová vychovatelé Marie Vaculíková, Marie Janypková, DiS., Bc. Martin Suchomel, DiS. uklízečka Marie Krajzlová Od začátku školního roku, tj. od byli zaměstnáni P. Dřínovský, T. Brodská a J. Mazák. Od října 2014 také D. Krchová a K. Šiffelová. Od listopadu 2014, kdy jsme začali poskytovat celodenní služby, L. Pazdera, J. Machová, M. Janypková, M. Vaculíková a M. Krajzlová. Na přelomu ledna a února 2015 došlo k personální změně na pozici vychovatelů místo M. Janypkové začal pracovat M. Suchomel. Od března 2015 byla zaměstnána J. Horská a K. Vencálková. Na plný úvazek, tj. 1,0 ve středisku pracovali P. Dřínovský, J. Mazák, D. Krchová, L. Pazdera, M. Janypková, M. Suchomel a J. Horská. Na snížený úvazek pracovaly T. Brodská (0,7), K. Šiffelová (0,65), J. Machová (0,2) a M. Vaculíková (0,4). Na DPP pracovaly M. Krajzlová a K. Vencálková. Účetní služby nám zajištovala prostřednictvím fakturace účetní ze z. ú. Květná Zahrada. V průběhu celého roku jsme se snažili podporovat další odborný růst pedagogických i nepedagogických pracovníků. Absolvovali jsme výjezdní teambuildingovou akci, využívali služeb skupinové supervize (supervizorka Mgr. Markéta Sychrová), realizovali pravidelná intervizní setkávání.

6 Někteří pracovníci se účastnili odborných seminářů, školení a konferencí: Kurz první pomoci (všichni) Cesta vnitřní proměny (T. Brodská) Rorschachova metoda (K. Šiffelová) Studium ředitelů (P. Dřínovský) Sebepoškozování dětí (J. Horská) Sandplaying (K. Šiffelová) Oběti sexuálního násilí (T. Brodská) Finance v rodině (D. Krchová, J. Horská) Absolvovali jsme stáže a vzájemné návštěvy v jiných SVP: SVP Návrat Hradec Králové SVP Pyramida Pardubice SVP Archa Chrudim SVP Domek Zlín SVP Na Vyhlídce Šumperk SVP Kamenomlýnská Brno SVP Mimóza Ústí n. Orlicí 4 PROVOZ STŘEDISKA Provozní doba střediska ambulantní služby ve Svitavách Po Pá 7:00 17:00 hod ambulantní služby na detašovaných pracovištích - provoz odpovídá aktuálnímu zájmu na základě předem dohodnutých konzultací, vždy min. 1 den á 2 týdny v době od 8:00 17:00 hod celodenní služby ve Svitavách Po Pá 7:30 18,00 - konkrétní uspořádání pracovního dne je dáno časovým denním plánem během hlavních a vedlejších prázdnin jsou zajišťovány pouze ambulantní, příp. terénní služby Po Pá 7:30 15:30 hod Konzultace lze domlouvat telefonicky, elektronicky nebo osobně. Klienta do střediska přijímáme nejčastěji prostřednictvím sociálního pracovníka (příp. jiného odborného pracovníka), který provede úvodní konzultaci nebo telefonický rozhovor (v případě zájmu o program pro třídní kolektiv může být prostřednictvím elektronické či písemné komunikace) s klientem nebo zprostředkovatelem. Při úvodní konzultaci předáváme klientům důležité informace o středisku (poslání, cíle, nabídka odborné pomoci, práva a povinnosti klientů). Zároveň dochází ke zjištění základních údajů o klientovi, indikace ke spolupráci a nabídka odborné spolupráce. V případě dohody o vzájemné spolupráci následně vypracováváme příslušnou smlouvu a s tím související dokumenty.

7 Ambulantní spolupráci upravujeme smlouvou o poskytování ambulantní péče, uzavřenou mezi SVP a osobami odpovědnými na výchovu. V případě souhlasu osob odpovědných za výchovu také kontaktujeme kmenovou školu příslušným dotazníkem. Pobyt v celodenním oddělení upravujeme jednak smlouvou mezi SVP a osobami odpovědnými za výchovu, ale také dohodou mezi SVP a kmenovou školou dítěte. Kmenovou školu žádáme o informace prostřednictvím dotazníku škole a také o informace o aktuálním prospěchu žáka a stanovení učebního plánu na délku celodenního pobytu v SVP. Nezbytnou součástí základní klientské dokumentace je také získávání základních osobních a rodinných anamnestických údajů. Následně vytváříme individuální výchovný plán. Garant klienta (tj. odborný pracovník, který péči o klienta zajišťuje) při ukončení spolupráce koordinuje vypracování závěrečné zprávy, ve které vyhodnotí průběh a výsledky spolupráce a uvede další doporučení. Závěrečná zpráva je předána zákonnému zástupci či zletilému klientovi. Na závěrečné zprávě při celodenní péči se podílí psycholog, speciální pedagog - etoped, učitel, vychovatel a sociální pracovník. Zprávu vždy podepisuje také ředitel. Po ukončení pobytu ve středisku klient přechází do péče ambulantního oddělení. Preventivně výchovné činnosti v celodenním oddělení se skládají z prvků: - výuky - režimové terapie - expresivní terapie (dramaterapie, arteterapie, ergoterapie apod.) - sociálně psychologického výcviku - dynamicky orientované skupinové terapie - volnočasových a zážitkových aktivit Jednotlivé aktivity vždy cíleně plánujeme s ohledem na potřeby výchovné skupiny v pravidelných týdenních plánech. Poradenská činnost vychází z individuálních potřeb klienta. Konkrétní způsoby pomoci uvádíme v individuálním výchovném plánu klienta. Na poradenské činnosti se podílí speciální pedagog-etoped, psycholog a sociální pracovník. V celodenním oddělení také učitel a vychovatel. Po dobu pobytu v celodenním oddělení, příp. v průběhu ambulantní péče spolupracujeme se školou, jejímž je klient žákem. Výuka ve středisku probíhá individuální malotřídní formou (výchovná skupina je zpravidla složena z žáků z různých ročníků). Rozsah učiva v jednotlivých předmětech se řídí ŠVP kmenových škol, odkud děti přicházejí. Kmenová škola poskytuje příslušné informace v tzv. učebním plánu. Zároveň je v dohodě o spolupráci se školou při poskytování služeb celodenního oddělení možné dohodnout s kmenovou školou pravidelná přezkoušení či jednotný postup při ověřování znalostí písemnou formou.

8 statistika ambulantních konzultací na jednotlivých pracovištích v termínu počty / lokality počet jednotlivých počet klientů (rodin) z regionu příslušné obce konzultací celkem s rozšířenou působností pracoviště Svitavy 712 tj. Svitavsko 68 pracoviště Litomyšl 96 tj. Litomyšlsko 16 pracoviště Polička 118 tj. Poličsko 26 pracoviště Mor. Třebová 101 tj. Moravskotřebovsko 19 pracoviště Jevíčko 15 tj. Jevíčsko 4 celkem přehled termínů a počtu klientů v celodenním oddělení v termínu skupina Termín počet dětí ve skupině Poznámka první všichni absolvovali celý běh druhá dítě z prvního běhu, 1 dítě ukončilo pobyt, resp. 2, 1 dítě docházelo později pouze dopoledne Třetí všichni absolvovali celý běh Celkem celkem cca 8 měsíců celkem stacionář navštěvovalo 16 dětí programy pro třídní kolektivy stupeň školy / lokalita ZŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň SŠ a SOU celkem školy ze Svitavska školy z Litomyšlska školy z Poličska školy z Moravskotřebovska školy z Jevíčska celkem Programy byly realizovány pro 20 různých škol. U pěti programů šlo o jednorázovou akci, u devatenácti o opakovanou návštěvu s časovou dotací 5 10 hodin. U třinácti programů byla intervence v rozsahu 11 a více hodin přímé práce s klienty.

9 Organizace prevence rizikového chování Systém prevence rizikového chování vychází z individuálních výchovných plánů klientů, výukových obsahů příslušných vzdělávacích předmětů. Ve vnitřním řádu jsou stanoveny přesné postupy, týkající se zabezpečení hygienických požadavků, prevence bezpečnosti a ochrany zdraví, úrazů klientů i pracovníků, onemocnění klientů. Dále jsou přesně specifikovány postupy při zjištění intoxikace klienta alkoholem nebo jinými návykovými látkami, při sebeagresivním i agresivním chování klienta. 5 AKTIVITY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Aktivity střediska jsou prezentovány na webových stránkách Dále na řadě společných setkání s pedagogy ve školách, příp. u tzv. kulatých stolů, které zpravidla organizuje příslušný odbor MÚ. Několikrát jsme prezentovali své aktivity a nabídku služeb při příležitosti rodičovských schůzek, jednání školských rad, zasedání komisí prevence kriminality, příp. dalších tematických jednáních. Na všech detašovaných pracovištích máme vyvěšeny cedule s informací o našem působení na daném místě. Do všech typů a stupňů škol jsme plošně rozeslali informaci o našem vzniku a nabídce služeb. Při různých příležitostech rozdáváme vizitky, informační letáčky. O našem působení se některé školy i instituce zmiňují na svých webových stránkách, příp. ve svých informačních materiálech, periodikách 6 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ve dnech 18. a proběhla v našem středisku inspekční činnost na vlastní žádost. Trojčlenný inspekční tým (Mgr. Bc. Iva Morávková, vedoucí týmu; Mgr. Ivana Blažková a Mgr. Pavel Schönwälder) se zaměřil na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání poskytovaného školou, včetně hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu a posouzení jeho souladu s právními předpisy. Mezi závěry se objevilo několik silných stránek, jedna slabá a také několik návrhů na zlepšení stavu. Celkově bylo středisko hodnoceno jako průměrné, tudíž splnilo zákonný požadavek pro účely zvýšení dotací podle 5 zákona č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám a školským zařízením. 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ Středisko je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu v Pardubicích, se kterým máme uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace. Ve školním roce 2014/2015 nám náležela dotace ve výši 80 % příslušných normativů. A to proto, že šlo o první rok provozu tak, jak vyplývá z 5, zákona č. 306/1999 Sb. Kromě toho se nám podařilo získat finanční prostředky také z jiných zdrojů (Město Litomyšl, Město Svitavy, Město Jevíčko, Květná Zahrada, z. ú.). Na úplném začátku provozu jsme

10 získali množství vybavení (nepotřebný kancelářský i školní nábytek, vyřazená informační technika apod.) od řady dárců, kterým patří velký dík: Základní škola T. G. Masaryka, Litomyšl Základní škola Felberova, Svitavy Základní a mateřská škola Lačnov, Svitavy Základní škola Riegrova, Svitavy Mateřská škola Pražská, Svitavy Střední zdravotnická škola, Svitavy Nádvorníkovi, Jiříkov, Dolní Újezd Dřínovští, Sebranice Krchovi, Svitavy paní Fialová, Svitavy paní Táňa Brodská, Písečná paní Radka Renzová, Svitavy Květná zahrada z.ú., Květná Saint - Gobain Adfors, Litomyšl Přehled příjmů a výdajů ve školním roce 2014/2015 Příjmy Příjmy z MŠMT prostřednictvím KÚ Pardubického kraje Příjmy z ostatních zdrojů Překlenovací půjčka Města Svitavy ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výdaje Mzdové prostředky celkem ,- Kč - mzdové prostředky - mzdy ,- Kč - mzdové prostředky OON 1 623,- Kč - zákonné odvody ,- Kč Ostatní neinvestiční výdaje celkem ,- Kč - učební pomůcky ,- Kč - nákup vody, paliv, energie ,- Kč - služby pošt 1 001,- Kč - služby telekomunikací 7 444,- Kč - DVPP ,- Kč - programové vybavení ,- Kč - nájemné ,- Kč - opravy a udržování ,- Kč - cestovné ,- Kč - ostatní ,- Kč

11 8 ZAPOJENÍ DO PROGRAMŮ A PROJEKTŮ V tomto školním roce jsme se zapojili co projektu MÚ Svitavy, týkající se aktivit sociální prevence v roce Konkrétně aktivity Výcvik pro delikventy Cesta. Ve spolupráci s partnery (MÚ Svitavy, o.s. Bonanza, Probační a mediační služba Svitavy, Okresní soud Svitavy) proběhl tříměsíční výcvik skupiny osmi dětí. V průběhu čtrnácti setkání, které koordinovali dva etopedi střediska, měli děti možnost zažít řemeslné aktivity, práci na statku, dozvěděli se spoustu věcí o sobě samých, byly intenzivně podporovány jejich kladné kompetence. To vše s cílem minimalizovat jejich projevy rizikového chování. V tomto projektu i nadále pokračujeme. 9 SPOLUPRÁCE S PARTNERY Snažíme se o komplexní péči, která úzce souvisí s intenzivní spoluprací s dalšími zainteresovanými partnery. Partnery střediska jsou klienti samotní (děti, osoby odpovědné za výchovu, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení). Dále to jsou pak zástupci státních i nestátních institucí. Spolupracujeme intenzivně se školami (všechny typy i stupně), dalšími školskými zařízeními (Pedagogicko psychologickou poradnou všechna detašovaná pracoviště v regionu, středisky výchovné péče zejména s Mimózou v Ústí n. O., Návratem v Hradci Králové a Pyramidou v Pardubicích), se sociálními pracovníky z oddělení sociálně právní ochrany dětí, s Probační a mediační službou, s Krizovým centrem J. J. Pestalozziho, s Poradnou pro rodinu, s nestátními neziskovými organizacemi (Charita, Bonanza apod.), s Policií ČR i Městskou policií, se soudci, zabývající se mládeží, s pediatry, klinickými psychology, dětskými psychiatry, s koordinátory prevence kriminality a dalšími. Výroční zpráva byla projednána Radou SVP Svitavska dne Mgr. Petr Dřínovský, ředitel SVP Svitavska

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017 OBSAH 1 základní údaje o středisku... 3 2 přehled poskytovaných forem péče... 4 3 personální zabezpečení střediska... 5 4 provoz střediska... 7 5 aktivity a prezentace na veřejnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Manželská a rodinná poradna Zařízení sociální intervence Kladno Kontaktní, organizační a personální informace: sídlo: Jana Palacha 1643, 272 01, Kladno tel: 312 292 344 email:

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Za školní rok 20010/2011 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246 odloučené pracoviště SVP DOMEK Česká ul. 4789

Více

Zpráva o činnosti školského zařízení

Zpráva o činnosti školského zařízení Pedagogické-psychologická poradna Vary Zpráva o činnosti školského zařízení PhDr. Jolana Mižikarová 2014/2015 Zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2014/2015 Základní údaje o školském zařízení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Karlovarská 67, Plzeň e-mail: dduplzen@dduplzen.cz web:

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín Tým ŠPP Školní psycholog a koordinátor: Mgr. Kateřina Drahá Metodik prevence: Ing. Mgr. Hana Vacková Výchovný poradce: RNDr. Pavlína Hartmannová Kontakty Školní

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Pedagogicko psychologické poradenství

Pedagogicko psychologické poradenství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Pedagogicko psychologické poradenství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Otázky Jaké instituce podle Vás patří do poradenského

Více

typický klient dítě zákonní zástupci třídní kolektivy pedagogové

typický klient dítě zákonní zástupci třídní kolektivy pedagogové Mgr. Petr Dřínovský, 2014 vznik SVP původní záměr a smysl. absence instituce, která by mohla být nápomocná školám při řešení výchovných obtíží s žáky, příp. jejich zákonnými zástupci; při spolupráci s

Více

POTŘEBY DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ V NÁVAZNOSTI NA PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

POTŘEBY DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ V NÁVAZNOSTI NA PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Potřeby dětí z dětských domovů v návaznosti na psychologické služby na území ORP Poděbrady POTŘEBY DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ V NÁVAZNOSTI NA PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Jičín, Pod Čeřovkou 709 Adresa: Pod Čeřovkou 709, 506 01 Jičín Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim školní rok 2014/2015. Školní program proti šikanování

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim školní rok 2014/2015. Školní program proti šikanování Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim školní rok 2014/2015 Školní program proti šikanování dle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice-Polabiny, Družby 334 Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny Identifikátor: 600 034 003 Termín konání

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Zpráva o činnosti OS SVP HELP ME Brno za rok 2006

Zpráva o činnosti OS SVP HELP ME Brno za rok 2006 Zpráva o činnosti OS SVP HELP ME Brno za rok 2006 Středisko výchovné péče pro děti a mládež je občanským sdružením, které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. Předmětem činnosti

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-651/11-C Název právnické osoby Základní škola Kaňka o. p. s. vykonávající činnost školy: Sídlo: Helsinská 2 731, 390 05 Tábor IČ: 28060080

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2014/2015 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Obsah 1 Kontaktní údaje:...

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-74/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 084 342/99-1165 Signatura: vh5ns102 Oblastní pracoviště č. 8 Liberec Okresní pracoviště Semily INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální mateřská škola při Dětském centru

Více

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR Předkládaná zpráva přináší výsledky výzkumu mapujícího psychologické poradenství poskytovaného na českých vysokých školách. Jeho cílem bylo zjistit, jaké

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory 8c Cílem tohoto kritéria je zajištění koordinátora pro každý řešený případ a řízení konkrétního případu jedním koordinátorem, který zná své povinnosti a zodpovědnost Koordinátor případu je zaměstnanec

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vypracoval: Mgr. Eva Pipková, zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Jarmila Vodičková, školní metodik prevence Schválil:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2008/09 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2015/2016

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2015/2016 Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. se sídlem Trhanovské náměstí 129/8, Praha 10, PSČ 102 00 IČ 25100289, DIČ CZ25100289, neplátce DPH, zápis v obchodním rejstříku

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-113/12-U Název právnické osoby Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. vykonávající činnost: Sídlo: U Nových lázní 1286/9,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-715/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-715/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-715/11-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Trhové Sviny, Nové Město

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1598/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1598/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1598/10-T Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín-Šunychl 463 Adresa:

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, VRCHLABÍ, ŽIŽKOVA 497 Tel.:499 421 516 IČO: 60153423 PSČ: 543 01 Tel./fax: 499 421 228 ČNB HK č. ú.: 1434601/0710 Č.j.:DDaŠJ 365/2015 Vrchlabí 9. 10. 2015 VNITŘNÍ ŘÁD Dětského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 200/20 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 V Zápolí 250/2, Praha 4, 4 00 e-mail: specialniskola@volny.cz www.tvojeskolicka.cz V ničem se nedejte ovládat ctižádostí

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Metodická zpráva č. 6

Metodická zpráva č. 6 Metodická zpráva č. 6 AKTUÁLNÍ VZTAH RODINY A ŠKOLY. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI PRACOVIŠTI. PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová ÚVOD Metodická zpráva č. 6, kterou zpracovávali

Více

MPP prevence proti šikaně

MPP prevence proti šikaně 1.Charakteristika šikanování MPP prevence proti šikaně (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-335/14-A. reditel@dmneklanova.cz

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-335/14-A. reditel@dmneklanova.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-335/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 Sídlo Neklanova 32, 128 00 Praha 2 E-mail právnické

Více

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009 Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačních titulů Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené

Více

Oblastní pracoviště. Inspekční zpráva. Speciálně pedagogické centrum

Oblastní pracoviště. Inspekční zpráva. Speciálně pedagogické centrum ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště LIBEREC Inspekční zpráva Speciálně pedagogické centrum při Soukromé zvláštní a pomocné škole pro žáky s více vadami Alvalída, s. r. o. Hanychovská 743, 460 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/0, příspěvková organizace telefon 485 32 875, e-mail spzs.nemocnice@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 Zpracovala

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0108/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE Základní škola Hostivař Kozinova 1000, Praha 10, 102 00, Tel. 271 750 630 Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č.j. ČŠIK - 614/10-K. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č.j. ČŠIK - 614/10-K. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č.j. ČŠIK - 614/10-K Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Husova 600, 362 21 Nejdek IČO:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-312/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-312/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-312/12-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 4, Kukučínova 1150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Kukučínova 1150, 142 00 Praha

Více

Organizační směrnice č. 14/2014/SŘ Individuální plán výchovné práce s žáky 2. stupně základní školy ubytovanými na internátě

Organizační směrnice č. 14/2014/SŘ Individuální plán výchovné práce s žáky 2. stupně základní školy ubytovanými na internátě Organizační směrnice č. 14/2014/SŘ Individuální plán výchovné práce s žáky 2. stupně základní školy ubytovanými na internátě Čj.: SŠNM/653/2014 Zpracovali: Mgr. Lenka Krausová, psycholožka, Mgr. Jakub

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC I. Charakteristika organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves Stará Ves 204, 751 07 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Zpracoval: Mgr. Jan Tomiga, ředitel 1. Identifikace zařízení 1.1 Název: Název zařízení: Církevní

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodik prevence Předkládá: Mgr.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov, Cheb, Goethova 16

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov, Cheb, Goethova 16 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov, Cheb, Goethova 16 Goethova 16, 350 02 Cheb Identifikátor školy: 600 028 470 Termín konání

Více

Výroční zpráva Květná Zahrada, z.ú. za rok 2015

Výroční zpráva Květná Zahrada, z.ú. za rok 2015 1. Zpráva o činnosti Výroční zpráva Květná Zahrada, z.ú. za rok 2015 Květná Zahrada vnikla jako občanské sdružení registrací Ministerstvem vnitra ke dni 13. 7. 2005. Po zahájení poskytování sociálních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 2016/2017 1. Úvod S respektem k specifikům školního prostředí a možnostem Základní školy Dr. Milady Horákové (dále jen školy) tento plán práce školního psychologa tvoří rámec

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY V PRAZE OD 1.7.2006 PPP pro Prahu 1,2 a 4 PPP pro Prahu 3 a 9 PPP pro Prahu 5 PPP pro Prahu 6 PPP pro Prahu 7 a 8 PPP pro Prahu 10 PPP pro Prahu 11 a 12 KPPP Praha a okolí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více