OBSAH HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT POHLEDÁVKY ZÁVAZKY. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT POHLEDÁVKY ZÁVAZKY. Výroční zpráva 2012 1"

Transkript

1

2 OBSAH 2 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 HISTORIE SPOLEČNOSTI 7 ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE 10 VYBRANĚ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT POHLEDÁVKY ZÁVAZKY 12 AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 12 AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 12 AKTIVITY V PERSONÁLNÍ OBLASTI A V OBLASTI PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ 13 DALŠÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI 13 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 14 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK ROZVAHA 19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 21 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 31 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 38 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Výroční zpráva

3 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Společnost měla v roce 2012 dva hlavní strategické cíle. Prvním bylo dosažení kladných hodnot rozhodujících ekonomických ukazatelů dle finančního plánu pro rok 2012 a druhým realizace investice do nových plynových pecí. Hlavní cíl roku 2012, tj. dosažení obchodních tržeb ve výši 100 mil. Kč, nebyl splněn. Důvodem je především přetrvávající stagnace na trhu s gravitačně litými bronzovými odlitky a nižší poptávka po náhradních servisních dílech od zákazníků ze segmentu hutní výroby. Obchodní propad v této oblasti se společnosti bohužel v průběhu roku nepodařilo nahradit zakázkami z jiných segmentů. Dalšími dílčími cíly, které se v roce 2012 podařilo splnit, bylo zajištění nových krátkodobých finančních zdrojů pro společnost formou cash-poolingu a prodej nevyužitých strojů a zařízení z uzavřeného závodu Slévárna Hnátnice. Společnosti se také podařilo splatit větší část jejích dlouhodobých závazků. Vzhledem k aktuální situaci na trhu s gravitačně litými bronzovými odlitky a s přihlédnutím k produktivitě stávajícího technologického vybavení závodu Krnov byly pro rok 2013 stanoveny cílové tržby na hodnotu 85 mil. Kč. Pro rok 2013 jsou hlavními cíli společnosti: Dosažení kladných hodnot rozhodujících ekonomických ukazatelů dle finančního plánu pro rok 2013 Nákup čtyř nových plynových pecí s přispěním dotace z OPŽP Vytvoření strategického výhledu společnosti pro časový horizont Splacení veškerých dlouhodobých závazků společnosti Společnost se v roce 2013 v oblasti personální zaměří zejména na jazykové vzdělávání zaměstnanců. Velkou pozornost bude také třeba věnovat vlastní výchově mladých zaměstnanců tak, aby byla zachována kontinuita know-how pro stávající výrobní technologie a budoucí výrobní zaměření společnosti. Ing. Štefan Paluba a Ing. Konstantin Papasavoglu, jednatelé společnosti Výroční zpráva

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI NÁZEV: Spojené slévárny, spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka IČ: DIČ: SÍDLO: CZ Ruská 2887/101, Ostrava, Vítkovice VZNIK SPOLEČNOSTI: 30. prosince 1993 PRÁVNÍ FORMA: Společnost s ručením omezeným ZÁKLADNÍ KAPITÁL: ,00 Kč SPOLEČNÍCI: VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, IČ: (podíl 7/11 na základním kapitálu společnosti) E-INVEST, a.s., Václavské náměstí 773/4, Praha 1, IČ: (podíl 4/11 na základním kapitálu společnosti) MAJETKOVÉ ÚČASTI: Společnost nemá žádné majetkové účasti. STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI K Jednatel: Ing. Konstantin Papasavoglu (od ) Jednatel: Ing. Štefan Paluba (od ) PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: slévárenství, modelářství obráběčství zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona hostinská činnost Výroční zpráva

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Společnost má dva výrobní závody se sídlem v Krnově a v Hnátnici a dislokované pracoviště v Praze. SNK Krnov Slévárna Hnátnice Kancelář jednatele ul. 9. Května HNÁTNICE Václavské nám. 772/ Krnov Praha 1 Společnost nemá pobočky ani dislokovaná pracoviště v zahraničí. Výroční zpráva

6 HISTORIE SPOLEČNOSTI Společnost Spojené slévárny, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 za účelem realizování obchodní činnosti. Její nová historie se datuje od roku 2001, kdy byl uskutečněn akviziční nákup dvou slévárenských závodů Krnov a Hnátnice s dlouhodobou tradicí v oboru (od roku 1945 a od roku 1953), které byly do osmdesátých let součástí koncernů Elitex a Strojosvit. HISTORIE ZÁVODU KRNOV Tradice slévárenské výroby neželezných kovů v Krnově začíná v roce 1945, kdy firma Otakar Šmíd v bývalých prostorách textilní továrny zavedla v rámci kovovýroby i výrobu uměleckých odlitků z bronzu V roce 1948 se továrna stala součástí podniku STROJOSVIT a jako jeho závod 03 dále nesla i označení SNK Krnov. Ve slévárně byla postupně zavedena výroba odlitků z Cu a Al slitin, modelárna a strojní opracování odlitků V roce 1996 se novým majitelem stala společnost Casting Group, s.r.o. a byly zahájeny investice do zvýšení kapacity tavení a stabilizováno portfolio odběratelů Společnost Spojené slévárny, spol. s r.o. odkoupila závod v roce V roce 2003 získal závod certifikaci dle normy ISO 9001: Společnost Spojené slévárny, spol. s r.o. se stala součástí holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP Do provozu byla uvedena moderní technologie na odstředivé lití bronzu a hliníku. Závod KRNOV v současnosti odlévá více než 45 druhů bronzových slitin (od cínových, olovnatých až po hliníkové bronzy) a více než 25 druhů druhů hliníkových slitin, při kapacitě Výroční zpráva

7 cca 25 tun měsíčně na jednu výrobní směnu. Firma disponuje vlastní obrobnou a modelárnou. HISTORIE ZÁVODU HNÁTNICE Tradice slévárenské výroby v Hnátnici se datuje od roku 1953, kdy zde byla zprovozněna slévárna šedé litiny s modelárnou. Od tohoto roku se podnik rozvíjel zejména jako součást bývalého koncernu textilního strojírenství ELITEX. Za období příslušnosti k Elitexu byla výroba rozšířena o moderní technologii kokilového lití šedé litiny, která produkovala brzdné segmenty kol pro automobilový průmysl tehdejšího RVHP v řádech 100 tun měsíčně. Později bylo také zavedeno odlévání hliníku pod tlakem a ve vznikající nástrojárně výroba forem a obrábění hliníkových odlitků. K byla, rozhodnutím majitelů společnosti, ukončena činnost v závodu Slévárna Hnátnice. Důvodem byly hospodářské výsledky, které souvisely s příchodem hospodářské krize v roce 2008 a z toho plynoucím nedostatkem zakázek. Výroční zpráva

8 ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE Rozvaha /v tis. Kč/ K K K Aktiva celkem Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek podíl.cen.papíry a vklady v podn.s rozh. vlivem Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Cizí zdroje Výroční zpráva

9 Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci bankovní úvěry dlouhodobé Časové rozlišení Výroční zpráva

10 Výkaz zisku a ztráty /v tis. Kč/ Za rok 2012 Za rok 2011 Za rok 2010 Výkony a prodej zboží tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží změny stavu vnitropodnik. zásob vlastní činnosti aktivace Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhod.majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Tržby a výnosy z CP a podílů, z fin.majetku a z přecenění CP a derivátů Prodané CP a podíly, náklady z fin.majetku a z přecenění CP a derivátů Jiné finanční výnosy Jiné finanční náklady Finanční výsledek hospodaření včetně daně z příjmu z běžné činnosti Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady 0 0 Mimořádný výsledek hospodaření VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ Výroční zpráva

11 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI Obchodní tržby společnosti meziročně klesly z tis. Kč v roce 2011 na tis. Kč v roce Podíl exportu na obchodních tržbách byl přibližně třetinový, což je srovnatelné s hodnotou dosaženou v roce Nejvíce odlitků společnost exportovala do Francie ( tis. Kč), Rakouska (4 606 tis. Kč) a na Slovensko (4 125 tis. Kč). Celkově firma vyvezla do zemí EU odlitky za tis. Kč. V roce 2012 vytvořila společnost zisk ve výši tis. Kč, což mělo pozitivní dopad na výši vlastního kapitálu, který vzrostl v porovnání s předcházejícím obdobím o 13,7% na hodnotu tis. Kč. Rentabilita tržeb za rok 2012 meziročně vzrostla na hodnotu 4,2%. Kladné hospodaření v roce 2012 umožnilo společnosti doplatit zůstatek půjčky od mateřské společnosti ve výši tis. Kč a uhradit větší část dlouhodobých závazků ve výši tis. Kč. K tak dlouhodobé závazky společnosti činily tis. Kč. Podíl cizích zdrojů na bilanční sumě meziročně klesl ze 40% na 30%. Krátkodobé financování má společnost nově zajištěno prostřednictvím cash-poolingu mateřské společnosti. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH V tis. Kč Zisk + / Ztráta Výroční zpráva

12 OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT V tis. Kč Šedá litina Hliník Bronz Obrábění odlitků POHLEDÁVKY V tis. Kč Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Z toho z obchodních vztahů Z toho po splatnosti Ostatní pohledávky ZÁVAZKY V tis. Kč Dlouh. závazky Krátk. závazky z obchod. styku z toho po splatnosti ostatní Výroční zpráva

13 AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost nerealizovala v roce 2012 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Nákladové středisko Slévárna je emitentem emisí v oblasti TZL, Zn a NOx. Provoz slévárny probíhá v souladu se schváleným Provozním řádem zdroje znečišťování ovzduší IČP Pravidelné autorizované měření emisí zajišťuje společnost ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. Slévárna splňuje všechny zákonem předepsané limity ve sledovaných oblastech. AKTIVITY V PERSONÁLNÍ OBLASTI A V OBLASTI PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ Společnost k zaměstnávala 60 zaměstnanců v průměrném věku 47 let. Z toho bylo 9 žen. Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců činil 12% a podíl zaměstnanců s ÚSO vzděláním s maturitou činil 18%. Práce personálního úseku byla v roce 2012 zaměřena především do oblasti vyhledávání nových mladých zaměstnanců s cílem do budoucna snížit věkový průměr zaměstnanců pod 43 let. Spojené slévárny v této oblasti spolupracovali především s personálním úsekem společnosti Vítkovice, a.s. a VŠB-TU Ostrava. V roce 2012 bylo do vzdělávání zaměstnanců investováno 96 tis. Kč. V oblasti pracovně právních vztahů nevede společnost žádné soudní spory. Společnost neeviduje žádné požadavky současných nebo bývalých zaměstnanců, které by mohli mít nepříznivý vliv na hospodářský výsledek společnosti. Výroční zpráva

14 DALŠÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI Společnost nenabyla vlastních obchodních podílů smlouvou o převodu obchodního podílu, vlastních akcií či zatímních listů, ani obchodních podílů, akcií či zatímních listů ovládající osoby. V současné době neprobíhá žádný soudní či mimosoudní obchodní spor. VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI Výrobní činnost v závodu Hnátnice (výroba zde byla z důvodu nedostatku zakázek zastavena k ) se v průběhu let nepodařilo obnovit. Z tohoto důvodu byla v roce 2012 prodána část nevyužitého majetku (strojního vybavení) ze závodu Hnátnice. Získané prostředky byly využity k úhradě části dlouhodobých závazků a v roce 2013 budou tyto prostředky využity také k modernizaci vybavení slévárny neželezných kovů v Krnově. Na slévárenském trhu gravitačně litých odlitků z barevných kovů přetrvávala i v roce 2012 táhlá recese předchozích let. Volatilita cen vstupních surovin (především slitin mědi) byla v roce 2012 poměrně nízká (meziročně došlo k cca 4% nárůstu cen měděných slitin). Obdobný stav je predikován také pro rok Celkové tržby společnosti za vlastní výrobky a služby dosáhly v roce 2012 výše 71,3 mil. Kč. Společnost exportovala do zahraničí výrobky za 22,7 mil. Kč. Společnost plánuje v nejbližších letech investovat v závodě SNK Krnov do: změny média pro tavení na zemní plyn za využití přiznané dotace z OPŽP (2013), optimalizace pracoviště stojní výroby hliníkových odlitků (2013), nákupu nového spektrometru (2013), odzkoušení nové formovací směsi, tzv. samotuhnoucí směsi na bázi geopolymerů (2013) Výroční zpráva

15 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK Hlavním cílem pro rok 2013 je udržení pozice společnosti na trhu tvarových odlitků z bronzových slitin, navýšení výroby hliníkových odlitků a odstředivě litých odlitků. 2. Obchodní úsilí společnosti bude zaměřeno především na zvýšení podílu exportu společnosti s cílem zvýšit především podíl exportu opracovaných odlitků. 3. V polovině roku 2013 dojde k realizaci dlouhodobě plánované investice do nových, plynových tavících pecí. Na tuto investici společnost získala dotaci z OP MŽP prioritní osy Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí. ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH SKUTEČNOSTECH, K NIMŽ DOŠLO DO DATA V tomto období nebyly provedeny žádné změny v obchodním rejstříku ani nedošlo k významnějším změnám v hodnotě aktiv či pasiv. Výroční zpráva

16 Výroční zpráva

17 Výroční zpráva

18 Výroční zpráva

19 Výroční zpráva

20 Výroční zpráva

21 Výroční zpráva

22 Výroční zpráva

23 Výroční zpráva

24 Výroční zpráva

25 Výroční zpráva

26 Výroční zpráva

27 Výroční zpráva

28 Výroční zpráva

29 Výroční zpráva

30 Výroční zpráva

31 Výroční zpráva

32 Výroční zpráva

33 Výroční zpráva

34 Výroční zpráva

35 Výroční zpráva

36 Výroční zpráva

37 Výroční zpráva

38 Výroční zpráva

39 Výroční zpráva

40 Výroční zpráva

41 Výroční zpráva

42 Výroční zpráva

43 Výroční zpráva

44 Výroční zpráva

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2009 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Základní identifikační údaje a profil společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. Základní kapitál a akcie 3 1.3. Organizační struktura společnosti

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s.

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s. V ý r o č n í z p r á v a BUZULUK a.s. 2013 1. Úvod..... 4 1.1. Dopis generálního ředitele společnosti akcionářům 1.2. Statutární orgány akciové společnosti 1.3. Organizační struktura společnosti 2. Základní

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 1-5/2015 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Základní identifikační údaje Složení orgánů společnosti Ostatní všeobecné a zákonné informace Hlavní údaje roční

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více