BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, Praha 8 Kobylisy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy"

Transkript

1 S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, Praha 8 Kobylisy Platné od 12. listopadu 2007

2 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem uspokojování bytových a s tím souvisejících ostatních potřeb svých členů, a to především za účelem koupě bytového domu č.p , Slancova ulice, Praha 8 Kobylisy. Článek 2 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Slancova. 2. Sídlem družstva je Slancova č.p.1255/16, PSČ , Praha 8 Kobylisy. Článek 3 1. Družstvo je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 2. Členové družstva neručí za závazky družstva a nemají uhrazovací povinnost dle ustanovení 222 odst. 2 obchodního zákoníku. Článek 4 Zapisovaný základní kapitál družstva 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů. 2. Výše základního kapitálu nesmí klesnout pod částku ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). ČÁST DRUHÁ Činnost družstva Článek 5 Předmětem činnosti družstva je nájem a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování pouze základních služeb s tím spojených. ČÁST TŘETÍ Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů družstva Článek 6 Vznik členství 1. Členem družstva může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a má trvalý pobyt na území České republiky; podmínka trvalého pobytu neplatí v případě uvedeném v článku 9 stanov. 2. U zakládajících členů vzniká členství dnem vzniku družstva. Zakládajícím členem může být pouze fyzická osoba, která ke dni konání ustavující schůze družstva má v domě Slancova trvalý pobyt, má platnou nájemní smlouvu na byt v tomto domě a to na dobu neurčitou, podala přihlášku do družstva, má vyrovnány veškeré finanční závazky vyplývající z nájemního vztahu, zaplatila příspěvek na založení družstva ve výši Kč 300,- a vstupní členský vklad ve výši Kč 2.000,-. 1

3 3. U nově přijímaného člena vzniká jeho členství dnem, kdy představenstvo rozhodlo o přijetí člena na základě jeho písemné přihlášky doplněné dokladem o zaplacení příspěvku na založení družstva a vstupního členského vkladu. 4. Představenstvo rozhodne o členské přihlášce nejpozději na svém zasedání ve lhůtě dvou měsíců následujících po dni, kdy družstvu došla. Rozhodnutí o přijetí musí být žadateli doručeno do vlastních rukou osobně nebo doporučeným dopisem. 5. Představenstvo zamítne žádost o přijetí za člena družstva, pokud žadatel nesplňuje podmínky členství v družstvu podle těchto stanov. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat odvolání a musí být žadateli o členství v družstvu doručeno osobně nebo dopisem do vlastních rukou. 6. Družstvo vrátí příspěvek a vstupní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí. Článek 7 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v družstvu. 2. Ze společného členství jsou oba manželé oprávnění a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas. 3. Právo společného nájmu družstevního bytu manžely a společného členství vznikne také v případě přechodu nebo převodu členství na jednoho z manželů. 4. Společné členství manželů podle bodu 1 a 3 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. 5. Zánik společného členství manželů musí být bez zbytečného odkladu oznámen družstvu. Oznámení musí též obsahovat ověřené fotokopie dokladů, prokazující zánik společného členství. Článek 8 Převod členství 1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě písemné dohody nepodléhá souhlasu představenstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu přecházejí z dosavadního člena na nabyvatele předložením smlouvy o převodu členských práv a povinností družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. 2. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členských práv a povinností nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členských práv a povinností a písemný souhlas nabyvatele členských práv a povinností. 3. Převodem členských práv a povinností nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na majetkové vypořádání. Vzájemné nároky vyplývající z převodu členských práv a povinností si vypořádávají účastníci převodu mezi sebou, nedohodnou-li se s družstvem jinak. 4. Za provedení převodu členských práv a povinností mezi osobami blízkými, kterými jsou příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manžel, zaplatí člen družstva převodce 200,- Kč a v ostatních případech nabyvatel zaplatí 5 000,- Kč. Článek 9 Přechod členství Úmrtím člena družstva přechází práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu na dědice zůstavitele. Členem družstva z titulu dědění se může stát i fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. 2

4 Článek 10 Přeměna členství K přeměně členství dochází v těchto případech: a) společné členství manželů se mění na samostatné členství jednoho z bývalých manželů, b) samostatné členství jednoho z manželů - společných nájemců družstevního bytu se výměnou družstevního bytu mění na společné členství manželů, c) samostatné členství nájemce družstevního bytu se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů. Člen družstva má právo zejména: Článek 11 Členská práva a povinnosti a) účastnit se osobně, prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo zmocněnce, kterému udělí písemnou plnou moc, na jednání a rozhodování členské schůze, b) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, c) předkládat družstvu návrhy, obracet se s podněty a připomínkami týkajícími se činnosti družstva, na příslušné orgány družstva a být informován o jejich vyřízení ve lhůtě 30ti dnů, být přizván orgánem družstva k projednání své záležitosti, d) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, včetně práva užívat byt, který má v nájmu, e) na podíl na zisku, na podíl na společném majetku družstva, na vypořádací podíl a na podíl na likvidačním zůstatku, f) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na základě rozhodnutí o pronájmu bytu vydaného představenstvem, na základě převodu nebo přechodu členských práv a povinností a na základě dohody o výměně bytu, g) na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, h) vyžádat si k nahlédnutí zápis z členské schůze a jeho přílohy, i) podat soudu návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva, j) na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu a bytu s výjimkou drobných oprav, které si člen hradí sám, k) požádat družstvo o pomoc při odstranění následků nezaviněných havárií a živelných pohrom v bytě a nepříznivých životních situacích, l) se souhlasem družstva dát byt či jeho část do podnájmu, m) žádat svolání mimořádné členské schůze, přičemž písemnou žádost musí podepsat nejméně třetina členů družstva, n) na uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce za podmínek dle čl. 45 a násl. stanov. 3

5 Článek 12 Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) uhradit základní členský vklad (čl. 24), další členský vklad, další majetkovou účast - na úhradu kupní ceny domu a pozemků a platit další splátky další majetkové účasti ve stanovené výši a lhůtách, c) přispívat členskou schůzí či stanovami určenými prostředky na vytváření zajišťovacího fondu, d) platit včas a ve stanovené výši nájemné a zálohy a nedoplatky na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, e) hradit příspěvky na činnost družstva ve výši stanovené členskou schůzí, f) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní a provozní řád, předpisy o požární ochraně, řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu, g) oznamovat družstvu včas změny týkající se osobních poměrů člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou nezbytné pro vedení členské a bytové evidence, h) umožnit alespoň 1 krát ročně pověřeným zástupcům družstva, na základě předchozí dohody, zjištění technického stavu družstevního bytu, i) provádět stavební úpravy a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem družstva, přičemž souhlas družstva se vyžaduje v případech stanovených zákonem (především stavebním zákonem), j) podle svých možností přispívat k plnění úkolů družstva. Členství v družstvu zaniká: Článek 13 Zánik členství a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) úmrtím člena, d) vyloučením, e) zánikem družstva, f) prohlášením konkurzu na majetek člena, g) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, i) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností, j) jiným způsobem stanoveným zákonem. Článek 14 Dohoda o skončení členství 1. Dohodnou-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem. 2. Dohoda o skončení členství musí mít písemnou formu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dohody. 4

6 Článek 15 Vystoupení z družstva 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby 3 měsíců. Tato doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. 2. Oznámení o vystoupení z družstva může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Článek 16 Úmrtí člena 1. Dnem úmrtí člena, nejde-li o společné členství manželů, přecházejí práva a povinnosti spojená se členstvím v družstvu na jeho dědice. 2. S přechodem členských práv a povinností přechází na dědice i nájem družstevního bytu, a to za stejných podmínek jako měl zůstavitel. Článek 17 Vyloučení člena z družstva 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem, stanovami nebo rozhodnutím orgánů družstva, b) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda, c) buď sám nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují dobré mravy v domě, zejména porušují opakovaně pořádek v domě, d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členům družstva, e) neplatí úhradu za užívání bytu nebo služby s tím spojené či další finanční závazky vůči družstvu ve stanované výši a to po dobu delší než tři měsíce, 2. Představenstvo může o vyloučení člena z družstva rozhodnout jen tehdy, dalo-li představenstvo členovi předem dopisem doručeným do vlastních rukou výstrahu a člen ve stanovené lhůtě své pochybení nenapravil. 3. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod pro vyloučení (resp. je-li takové jednání člena předmětem šetření jiného orgánu, pak ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy družstvo dozvědělo o výsledku šetření), nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 4. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být vyloučenému členovi doručeno do vlastních rukou a musí v něm být uveden důvod vyloučení. Důvod vyloučení nelze dodatečně změnit. 5. Členství zaniká dnem, kdy bylo rozhodnutí o vyloučení doručeno členovi. 6. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může se do tří měsíců ode dne, kdy se dověděl nebo mohl dovědět o vyloučení odvolat k členské schůzi.odvolání má odkladný účinek. Nevyhoví-li členská schůze odvolání člena a vyloučení potvrdí, může se člen obrátit na soud, avšak nejpozději do jednoho roku od jejího konání. 5

7 7. Jestliže je důvodem návrhu podle bodu 6, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze. 8. Zánikem členství zaniká nájem vyloučeného člena k družstevnímu bytu. 9. Vyloučený člen má právo na vrácení vypořádacího podílu. Vypořádací podíl vyplatí družstvo členovi ve lhůtě 3 měsíců ode dne vyklizení pronajatého bytu. Článek 18 Zánik členství při zániku družstva Členství v družstvu zaniká dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Článek 19 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou obou manželů učiněnou ve formě notářského zápisu, b) písemnou dohodou rozvedených manželů, c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedenými manželi, d) úmrtím jednoho z manželů. 2. Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu. 3. Zanikne-li společné členství manželů v družstvu úmrtím jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel. Článek 20 Povinnosti družstva 1. Družstvo v rámci předmětu činnosti zabezpečuje údržbu a opravy domu a společných prostor v tomto rozsahu: a) vodorovný a svislý rozvod vody, plynu, kanalizačního odpadu, elektro-silnoproud a elektroslaboproud (kromě telefonního vedení) až k odbočkám do jednotlivých bytů, výtahu a nebytových prostor, b) vypuštěn c) konstrukce základů, vodorovné a svislé konstrukce domů, střešních plášťů, fasádního opláštění včetně výměny oken a nátěru vnějších částí oken, opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení a zařízení a strojovna výtahu, d) stavební konstrukce a povrchové úpravy společných prostor vymezených jejich podlahovými plochami. 6

8 2. Družstvo zabezpečuje údržbu a opravy i uvnitř bytů, jsou-li bezprostředně vyvolány pracemi podle bodu 1. Ostatní opravy v bytě a náklady související s jeho užíváním hradí člen družstva; družstvo tyto opravy a služby může za úplatu zajistit nebo zprostředkovat. 3. Družstvo zajišťuje služby v tomto rozsahu: a) dodávku teplé a studené vody, tepla, plynu a elektrické energie, b) odvod splaškových vod a odvoz pevného domovního odpadu, c) provoz výtahu, d) úklid společných prostor domu a přilehlého chodníku, e) administrativní úkony spojené se správou domu, zejména účetnictví, včasnou úhradu poplatků, daní, pojištění a nájemného, f) výkony spojené s rekonstrukcí a stavebními změnami domu nebo jeho částí (kromě vlastních bytů), g) úkony spojení s vedením technické dokumentace domu a jeho částí včetně všech bytů a nebytových prostor, h) zabezpečuje revize technických zařízení domu stanovené platnými právními předpisy. Článek 21 Evidence členů 1. Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Současně vede i evidenci nájemců bytů a nebytových prostor - nečlenů družstva. Při nakládání s osobními údaji je družstvo povinno řídit se ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 2. Do evidence se zapisuje jméno, příjmení, titul a rodné číslo fyzické osoby-člena družstva. Dále se zapisuje výše jejího základního členského vkladu a dalšího členského vkladu, výše další majetkové účasti, datum zaplacení, příp. další rozhodné skutečnosti. 3. Do evidence se bez zbytečného odkladu vyznačují všechny změny evidovaných skutečností. 4. Představenstvo družstva umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. 5. Člen družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a o obsahu jeho zápisu v evidenci. Článek 22 Nájemci bytů a nebytových prostor - nečlenové družstva 1. Osoby, které ke dni vzniku družstva mají uzavřenu řádnou nájemní smlouvu k bytu v domě Slancova a nestaly se členy družstva, zůstávají nájemci bytů - nečleny družstva. 2. Vztah mezi nájemci bytů a družstvem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vztah mezi nájemci nebytových prostor a družstvem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor. ČÁST ČTVRTÁ 7

9 MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENA DRUŽSTVA Článek 23 Majetková účast 1. Majetkovou účast člena družstva tvoří základní členský vklad, další členský vklad a další majetková účast. 2. Majetková účast člena družstva nesmí po dobu členství klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Článek 24 Základní členský vklad Základní členský vklad činí 4.000,- Kč. Vstupní členský vklad činí 2.000,- Kč a člen družstva je povinen jej uhradit ke dni založení družstva nebo ke dni rozhodnutí o přijetí za člena družstva. Členský vklad ve výši Kč 2.000,- je každý člen povinen splatit ve lhůtě 3 let od vstupu do družstva. Článek 25 Další majetková účast 1. Další majetkovou účast je člen družstva povinen zaplatit v případě, že tak rozhodne členská schůze. 2. Další majetková účast je podmínkou koupě bytového domu č.p a splacení jeho kupní ceny. Další majetková účast bude hrazena nad rámec členského vkladu. 3. Další majetková účast vyjadřuje podíl člena družstva na kupní ceně bytového domu v přímé úměrnosti k velikosti bytu, jehož je člen družstva nájemcem, k počtu členů družstva a k velikosti jimi užívaných bytů v domě. 4. Další majetková účast bude hrazena ve splátkách, které budou určeny stanovami v souladu s kupní smlouvou o koupi bytového domu Slancova Článek 26 Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva vzniká bývalému členovi nárok na vypořádací podíl. 2. Příspěvek ve výši Kč 300,-, který byl uhrazen při vstupu do družstva, se nevrací. 3. Způsob výpočtu vypořádacího podílu stanoví ustan. 233 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. 4. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky družstva za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl ze zisku vzniká jen za období trvání členství. 5. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na vyklizení družstevního bytu, pokud byl člen nájemcem družstevního bytu. 6. Družstvo sníží vypořádací podíl o hodnotu všech svých pohledávek vůči bývalému členovi. 7. Nárok na vypořádací podíl nevzniká při převodu práv a povinností spojených s členstvím ani při výměně bytu. V těchto případech si účastníci převodu nebo výměny vzájemné nároky vypořádají mezi sebou přímo, bez účasti družstva. 8

10 ČÁST PÁTÁ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU Článek 27 Vznik nájmu 1. Nájem družstevního bytu vzniká uzavřením nájemní smlouvy, kterou družstvo přenechává byt svému členu nebo jiné osobě do užívání. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. 2. Není-li dohodnuta doba nájmu, má se zato, že smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. 3. Členovi vzniká právo na uzavření nájemní smlouvy: a) vznikem družstva, b) přijetím za člena družstva, c) převodem členských práv a povinností, d) na základě schválené a uskutečněné výměny bytu spojené s převodem členských práv a povinností, e) dědictvím členského podílu. 4. Člen družstva může užívat byt pouze pro svoji potřebu a potřebu blízkých osob, které s ním žijí ve společné domácnosti ( 116 občanského zákoníku). 5. Přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu jiné osobě, jakož i využívání části bytu k podnikatelským účelům vyžaduje souhlas představenstva. Porušení podmínky souhlasu představenstva je závažným porušením povinností člena družstva. Představenstvo družstva není oprávněno odepřít tento souhlas bez závažného důvodu. 6. Při přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu jiné osobě nájemce - člen družstva zaplatí za každý započatý rok jednorázový poplatek 1 000,- Kč. Článek 28 Výměna bytu 1. Nájemce bytu může uzavřít dohodu o výměně bytu. Dohoda o výměně bytu podléhá souhlasu představenstva. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu. Součástí dohody o výměně bytu musí být smlouva účastníků výměny o převodu členských práv a povinností. 2. Odepře-li družstvo dát souhlas s výměnou bytu, může soud svým rozhodnutím na návrh nájemce nahradit vůli družstva. 3. Při výměně bytu v rámci Bytového družstva Slancova nabývá dohoda platnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí představenstva o souhlasu s výměnou. Jde-li o výměnu bytů v různých družstvech nebo o výměnu bytu družstevního za nedružstevní, nabývá dohoda platnosti dnem, kdy bude dán souhlas posledním oprávněným pronajímatelem. 9

11 Článek 29 Zánik nájmu bytu 1. Nájem bytu, jehož nájemcem je člen družstva, zaniká: a) zánikem členství nájemce bytu v družstvu, b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem - nájemcem bytu, a to ke dni stanoveném v dohodě, c) písemnou výpovědí nájemce, kterou tento doručí představenstvu; ve výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně v trvání jednoho měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce. Není-li lhůta uvedena, skončí nájem bytu posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena; d) výpovědí, kterou dá družstvo nájemci družstevního bytu s přivolením soudu podle 711 odst. 1 písm. c), d) e), g) nebo h) občanského zákoníku. 2. Nájem bytu nájemce - nečlena družstva zaniká obdobně z důvodů uvedených v bodě 1. písm. b), c) a d). V případě, že nájem byl sjednán na dobu určitou, zaniká nájem uplynutím doby. 3. Poskytování bytových náhrad při výpovědi z nájmu bytu upravuje občanský zákoník. Článek 30 Nájem nebytových prostor Nájem nebytových prostor se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění. 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise. ČÁST ŠESTÁ ORGÁNY DRUŽSTVA Článek 31 Orgány družstva 2. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 3. Funkční období představenstva a kontrolní komise činí 2 roky. 4. Do orgánů družstva mohou být zvoleni pouze členové družstva starší 18 let. Orgány družstva se volí tak, aby jejich členové nebyli mezi sebou ve vztahu manžel - manželka, příbuzní v pokolení přímém, sourozenci nebo druh - družka. 5. Členové družstva mohou být do jeho orgánů voleni opakovaně. 6. Člen představenstva nebo kontrolní komise může ze své funkce odstoupit před uplynutím funkčního období. Písemné prohlášení o vzdání se funkce doručí odstupující člen předsedovi orgánu, jehož je členem. Výkon funkce odstupujícího člena končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je odstupující funkcionář členem. 10

12 7. O jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum, hodinu a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, e) přílohu, kterou je prezenční listina; v případě členské schůze dále i pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům, a písemná zmocnění k zastupování člena družstva jinou osobou, pokud k tomuto zastupování došlo. Zápis z jednání členské schůze musí být vyvěšen ve vývěskách jednotlivých domů a to do 10 ti dnů ode dne konání členské schůze. 8. Předseda nebo pověřený člen kontrolní komise má právo účastnit se jednání představenstva družstva. 9. Kolektivní orgány družstva mohou platně rozhodovat svým usnesením, jestliže byly řádně svolány a je na nich přítomna nadpoloviční většina jejich členů, pokud tyto stanovy nebo zákon nestanoví jinak. Usnesení je platně přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina přítomných hlasů, pokud není zákonem nebo stanovami určeno jinak. Kolektivní orgán družstva rozhoduje veřejným hlasováním, pokud se nerozhodne o určité otázce hlasovat tajně. 10. Členové představenstva nebo kontrolní komise mohou být jako podnikatelé dodavateli služeb nebo prací pro družstvo pouze se souhlasem členské schůze. Článek 32 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Členská schůze v rámci své výlučné pravomoci: a) přijímá a mění stanovy a vnitřní organizační normy družstva, b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, c) schvaluje řádnou roční účetní závěrku a roční rozpočet družstva, d) rozhoduje o použití zisku a úhradě případné ztráty, e) rozhoduje o výši a změně výše zapisovaného základního kapitálu, f) rozhoduje o předmětu činnosti družstva a dalších zásadních otázkách, g) rozhoduje o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení nebo o změně právní formy a zrušení družstva, h) schvaluje výši příspěvku členů na činnost družstva, i) stanoví výši dalšího členského vkladu, další majetkové účasti a lhůty jejich splácení, j) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí představenstva, k) jmenuje likvidátora a rozhoduje o likvidačním zůstatku, l) schvaluje na základě výsledků revize hospodaření odměny funkcionářům družstva, m) schvaluje úkony představenstva a obchodní smlouvy, na základě kterých vznikne družstvu povinnost uhradit závazky ve výši nad Kč ,- (a to v případech, kdy se jedná o obchodní vztahy, které nebyly uvažovány v rozpočtu družstva), n) rozhoduje o zatížení majetku družstva právy třetích osob (zřízení zástavních a předkupních práv, věcných břemen atp.), o) stanoví pravidla, na základě kterých bude představenstvo družstva uzavírat nájemní smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor, p) rozhoduje o dalších otázkách, které si k rozhodnutí vyhradí, r) schvaluje výši příspěvku členů do fondu údržby a oprav. s) rozhoduje o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s byty a nebytovými prostory v souladu s 239 odst. 4 písm. i) obchodního zákoníku. 11

13 Článek Jednání členské schůze svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jednou ročně. 2. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů družstva, nebo kontrolní komise, a to do 15 dnů od doručení výzvy. 3. Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. Místo, datum, hodina konání a pořad jednání členské schůze musí být oznámeno na pozvánkách zaslaných nejméně 14 dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka musí být též vyvěšena ve vývěskách jednotlivých vchodů. 4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. Souhlasu nadpoloviční většiny všech členů družstva je třeba v případě rozhodování podle článku 32 bodu 2 písm. a), b), c), e), g), h) a i). To neplatí, jde-li o náhradní členskou schůzi. 5. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá novou pozvánkou představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů od data konání původní schůze. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou se zachováním původního pořadu jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 6. Na základě rozhodnutí představenstva se členská schůze může uskutečnit i formou dílčích členských schůzí. Dílčí členské schůze však nemohou rozhodovat o zrušení družstva podle 254 odst. 2 písm.a) a 255, 256 a 69 obchodního zákoníku. Věta druhá, třetí a čtvrtá bodu 5 platí obdobně. 7. Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámí představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze, a nebyla-li svolána řádně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dověděl, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu. Článek Při hlasování má každý člen jeden hlas. Manželé - společní členové družstva mají rovněž jeden hlas. Člen družstva může zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. 2. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. Článek 35 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Rozhoduje o všech otázkách, které nejsou zákonem, stanovami nebo členskou schůzí vyhrazeny jinému orgánu družstva. 2. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 3. Představenstvo má 11 členů. Každý vchod je zastoupen v představenstvu minimálně jedním členem. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, může představenstvo, jehož počet členů zvolených členskou schůzí neklesl pod polovinu, zvolit náhradní členy představenstva do skončení jeho funkčního období. Kooptace náhradního člena představenstva bude zásadně provedena z domu, za který byl do představenstva zvolen odstupující člen představenstva. 12

14 4. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. 5. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 6 týdnů. V případě, že na základě výzvy kontrolní komise družstva nedojde k nápravě nedostatků, musí se představenstvo sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise družstva. 6. O účasti dalších osob na schůzi představenstva rozhoduje představenstvo na návrh předsedy družstva. 7. Představenstvo družstva zve na své schůze předsedu kontrolní komise. 8. V případě havarijních, živelných a jiných pohrom je představenstvo oprávněno rozhodnout o finančních výdajích bez omezení výše s tím, že v nejkratší lhůtě po vzniklé situaci svolá členskou schůzi za účelem schválení svého postupu. 9. Představenstvo je povinno učinit veškeré právní úkony nutné pro uzavření kupní smlouvy o koupi bytového domu Slancova , Praha Představenstvo je povinno nakládat s majetkem družstva s péčí řádného hospodáře. Článek Právní úkony družstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda nebo místopředseda spolu se dvěma dalšími členy představenstva. Ostatní právní úkony činí předseda družstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný představenstvem pověřený člen. 2. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva jiné fyzické nebo právnické osoby. 3. Předseda družstva je povinen a oprávněn: a) organizovat a řídit jednání představenstva družstva, b) jednat jménem představenstva, c) podepisovat se jménem družstva spolu se dvěma dalšími členy představenstva. 4. Předseda družstva odpovídá za výkon funkce představenstvu. 5. Předsedu v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu zastupuje místopředseda nebo jiný k tomu představenstvem určený člen představenstva. Článek 37 Kontrolní komise družstva 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva. 3. Kontrolní komise má 5 členů. Pokud člen kontrolní komise zemře, vzdá se funkce, může kontrolní komise, jejíž počet členů zvolených členskou schůzí neklesl pod polovinu, zvolit náhradní členy kontrolní komise do skončení jejího funkčního období. Kooptace náhradního člena kontrolní komise bude provedena z domu, za který byl do kontrolní komise zvolen odstupující člen kontrolní komise. 4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. 5. Zasedání kontrolní komise svolává její předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. 6. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi. 13

15 ČÁST SEDMÁ HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 38 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně a na vlastní účet. 2. Družstvo vytváří v souladu s právními předpisy a zásadami schválenými členskou schůzí fondy potřebné k jeho činnosti. 3. Družstvo vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Článek 39 Úhrada nákladů 1. Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů hospodaření se svým majetkem a z činnosti realizované dle těchto stanov z příspěvku členů, popř. z jiných zdrojů a v souladu se zákonem 2. Ekonomicky oprávněnými náklady jsou: a) náklady na opravy, údržbu, rekonstrukci a modernizaci bytu nebo domu a jeho příslušenství, b) náklady na správu domu, c) náklady na pojištění domu, d) odpisy domu maximálně ve výši odpovídající rovnoměrnému odpisování, e) daň z nemovitosti, není-li dům osvobozen od této daně, 3. Náklady spojené s poskytováním služeb se hradí takto: a) náklady na topení a dodávku teplé užitkové vody se rozpočítávají podle obecně závazných právních předpisů b) náklady na dodávku studené vody se rozpočítávají podle počtu osob v bytě (v případě instalace průtokových vodoměrů podle hodnot odečtených na vodoměrech) c) ostatní služby, zejména úklid společných prostor v domě, osvětlení společných prostor v domě, užívání výtahu a odvoz pevného domovního odpadu podle počtu členů domácnosti nebo podle počtu osob v bytě bydlících, zjišťovaných v průběhu roku na základě ohlašovací povinnosti nájemce bytu. Nájemce bytu oznámí vlastníku domu skutečnosti rozhodné pro případnou změnu cen služeb do 30 dnů po jejich vzniku. Změní-li se skutečnosti rozhodné pro případnou změnu cen služeb, změní se jejich výše od prvého dne měsíce následujícího po změně těchto skutečností. Nedodržení ohlašovací povinnosti je závažným porušením povinností člena družstva. 4. Součet ekonomicky oprávněných nákladů uvedených v odstavci 2 se sníží o zdaněný příjem z užívání bytů jinými osobami než členy družstva, z nebytových prostorů, popřípadě o jiný příjem z domu, a to ve výši, o které rozhodne příslušný orgán. Výsledná částka se rozpočítá na jednotlivé byty užívané členy družstva podle poměru jejich podlahových ploch k celkové podlahové ploše bytů užívaných členy družstva v domě. 5. Na opravy většího rozsahu vytváří družstvo na vrub příjmů z bytového hospodářství rezervu na opravy v souladu s platnými právními předpisy. 14

16 Článek 40 Fondy družstva Družstvo vytváří v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podle svých potřeb tyto fondy: nedělitelný fond, fond údržby a oprav, fond dalších majetkových účastí, zajišťovací fond a fond odměn. Článek 41 Nedělitelný fond 1. Družstvo při svém vzniku zřídí nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu, tj ,- Kč. 2. Tento fond družstvo doplňuje nejméně ve výši 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše tohoto fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu, tedy ,- Kč. 3. Prostředky nedělitelného fondu lze použít na úhradu ztráty družstva, k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření družstva nebo na převod do zajišťovacího fondu. 4. Za trvání družstva se fond nesmí použít k rozdělení mezi členy. Článek 41a Fond údržby a oprav 1. Družstvo zřizuje fond údržby a oprav společných částí domu 2. Příjmy fondu tvoří především pravidelné příspěvky členů družstva. Jejich výši určí členská schůze. Příspěvek do fondu oprav se zvýší vždy k 1. dubnu, pokud meziroční nárůst inflace index růstu spotřebitelských cen) dosáhl za předešlý rok více než 2%. 3. Prostředky fondu údržby a oprav družstvo čerpá ke krytí výdajů spojených s údržbou a opravami domu. Článek 41 b Fond odměn 1. Družstvo zřizuje fond odměn. 2. Příjmy fondu odměn tvoří především pravidelné příspěvky členů družstva. Jejich výši určí členská schůze. Příspěvek do fondu odměn se zvýší vždy k 1. dubnu, pokud meziroční nárůst inflace (index růstu spotřebitelských cen) dosáhl za předešlý rok více než 2%. 3. Prostředky fondu odměn družstvo čerpá na výplatu odměn členů představenstva a kontrolní komise. Výši čerpání odměn schvaluje každoročně členská schůze na základě výsledků hospodaření družstva. Článek 42 Fond další majetkové účasti 1. Fond další majetkové účasti se tvoří splátkami členů družstva na úhradu kupní ceny domu a pozemků. 2. Fond další majetkové účasti se snižuje pouze v případě výplaty vypořádacího podílu podle těchto stanov. Článek 43 Zajišťovací fond 1. Zajišťovací fond se tvoří úhradami dalších členských vkladů či majetkových účastí člena družstva za účelem financování modernizace a rekonstrukcí domu. 2. Fond se tvoří také přídělem ze zisku podle rozhodnutí členské schůze. V tomto případě se zvyšují podíly členů družstva v poměru jejich splaceného podílu ke splaceným podílům všech členů. 3. Fond lze použít ke krytí ztráty družstva vzniklé zejména z nedostatku finančních prostředků na opravy domu. 15

17 Článek 44 Řádná účetní závěrka, použití zisku, úhrada ztráty 1. Představenstvo je povinno zajistit sestavení řádné účetní závěrky za každý rok, a to do 6 měsíců po skončení účetního období. 2. Při projednávání řádné roční účetní závěrky se členská schůze usnáší na určení výše zisku, který se má rozdělit mezi členy. 3. Zisk, který družstvu zůstal po úhradě zákonem stanovených daní a ostatních povinností včetně povinného doplnění nedělitelného fondu, se může rozdělit mezi členy, a to v poměru jejich splaceného podílu ke splaceným podílům všech členů. 4. Pokud členství v roce, za který má být zisk rozdělen, trvalo pouze po jeho určitou část, podíl se poměrně zkrátí. 5. Členská schůze může rozhodnout o jiném vymezení podílu člena na zisku, který má být rozdělen. 6. Pokud skončí hospodaření družstva ztrátou, použijí se k jejímu krytí prostředky z nedělitelného fondu, případně ze zajišťovacího fondu; pokud tyto zdroje nestačí, může členská schůze rozhodnout o příspěvku členů družstva na krytí ztráty. O této otázce rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou všech členů družstva. 7. Členové družstva si mohou vyžádat k nahlédnutí řádnou roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty. ČÁST OSMÁ PŘEVOD BYTU DO VLASTNICTVÍ ČLENA DRUŽSTVA Článek Po splnění všech podmínek a závazků vyplývajících pro člena družstva z kupní smlouvy uzavřené mezi družstvem a Obvodním úřadem Praha 8 může člen požádat o bezúplatný převod družstevního bytu, jehož je nájemcem, do svého vlastnictví. 2. Družstvo se zavazuje zajistit provedení úkonů vyplývajících ze zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví k bytům). Zejména vypracuje Prohlášení vlastníka budovy, kterým vymezí jednotlivé bytové a nebytové jednotky a které předloží k registraci příslušnému katastrálnímu úřadu, a dále připraví návrh smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky. Družstvo je povinno smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky s nájemcem předmětného bytu uzavřít bez zbytečného odkladu po splnění všech zákonných předpokladů a nemá-li žádné závazky z titulu dlužné splátky, tj. podílu na kupní ceně za objekt (tzv. hypotéky), dlužného nájemného (příspěvků do fondů družstva), vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu včetně předepsaných zálohových plateb na služby, případně bezdůvodného obohacení a náhrady škody z titulu užívání bytu, smluvních pokut, a poplatků a úroků z prodlení, včetně příslušenství a nákladů spojených s vymáháním těchto pohledávek a současně s ním není veden soudní spor o přivolení k výpovědi z nájmu bytu a nebo soudní spor o vyklizení bytu a není mu dána výpověď z nájmu bytu.. 16

18 Článek Součástí smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví nájemce - člena bytového družstva bude úprava práv a povinností člena - vlastníka a družstva při zabezpečování správy a provozu domu, které souvisejí s vlastnictvím bytu a spoluvlastnictvím společných prostor a zařízení domu. 2. Před uzavřením smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena je člen družstva povinen uhradit družstvu účelně vynaložené náklady, které družstvu v souvislosti s převodem bytu vznikly. O výši těchto nákladů rozhoduje členská schůze na základě návrhu připraveného představenstvem. 1. Družstvo se zrušuje: ČÁST DEVÁTÁ ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA Článek 47 a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu. 2. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem. 3. Družstvo zaniká dnem jeho výmazu z obchodního rejstříku. 4. Likvidace, sloučení, splynutí a rozdělení družstva se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. ČÁST DESÁTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 48 Rozhodnutí orgánů družstva 1. Rozhodnutí orgánů družstva týkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva se doručují těmto členům nebo orgánům. 2. Proti rozhodnutí orgánů družstva lze podat odvolání. 3. Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů, s výjimkou článku 17 bodu 6, a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. 4. Za včas podané odvolání se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené lhůty (nejpozději však do tří měsíců od doručení rozhodnutí), pokud se člen řídil nesprávným poučením o odvolání nebo jestliže poučení o odvolání nebylo v rozhodnutí uvedeno. 5. Představenstvo může o odvolání proti svém rozhodnutí rozhodnout samo, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. Článek 49 Doručování 1. Družstvo doručí svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, která je uvedena v evidenci členů. 2. Doručování písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami nebo obecně závazným právním předpisem. 3. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jestliže pošta písemnost doručí, nebo jakmile ji pošta vrátí z poslední známé adresy člena jako 17

19 nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí nebo převzetí odmítne. 4. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: a) při doručování písemnosti funkcionářem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí nebo odmítne, b) při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Není-li adresát písemnosti zastižen, ačkoliv se v místě zdržuje, nastanou účinky doručení dle ustn. 47 občanského soudního řádu. ČÁST JEDENÁCTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Záležitosti těmito stanovami neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném zněním, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy. 2. Tyto stanovy byly přijaty na ustavující schůzi Bytového družstva Slancova konané dne 9. července 1998 a tímto dnem nabývají účinnosti. 3. Dne 22. června 1999 čl. schůze schválila změny a doplňky článků 32; 35; 37; 39; 40 a Dne 8. června 2000 čl. schůze schválila změny a doplňky článků 8 a Dne 22. ledna 2002 představenstvo BD Slancova schválilo úpravu stanov provedenou pouze v rozsahu stanoveném novelou Obchodního zákoníku 6. Dne 24. listopadu 2004 čl. schůze schválila změny a doplňky článků 33 a 35. NZ 328/ Dne 13. listopadu 2006 čl. schůze schválila změny a doplňky článků 2; 11; 20; 39; 40; 41a; 41b a 44. NZ 365/ Dne 12. listopadu 2007 čl. schůze schválila změny a doplňky článků 7; 45; 50 NZ 492/2007 Praha 12. listopadu 2007 předseda představenstva Ing. Jaromír Fabiánek v.r. místopředseda představenstva Ing. Josef Urban v.r. místopředseda představenstva Mgr. Kateřina Jirmanová v.r. Upravená ustanovení schválená Členskou schůzi : - Čl. 7 formální úprava (přečíslování bodů 1-5) - Čl. 45; bod 2 doplnění textu - Čl. 50 aktualizace a doplnění změn stanov dle skutečnosti 18

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21. STANOVY Úplné znění, schválené Shromážděním delegátů 8. 6. 2009

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21. STANOVY Úplné znění, schválené Shromážděním delegátů 8. 6. 2009 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY Úplné znění, schválené Shromážděním delegátů 8. 6. 2009 1 OBSAH: ČÁST I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 str. 8 čl. 2 str. 8 ČÁST II

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 3. Předmět činnosti a podnikání družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 3. Předmět činnosti a podnikání družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, a to pořizováním či výstavbou

Více

Stanovy STANOVY LÍPA, bytové družstvo - 1 -

Stanovy STANOVY LÍPA, bytové družstvo - 1 - STANOVY LÍPA, bytové družstvo - 1 - Část I. Základní ustanovení Obchodní firma družstva zní: Čl. 1 Obchodní firma a sídlo LÍPA, bytové družstvo Sídlo družstva je na adrese: Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ

Více

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva S T A N O V Y Preambule : Tyto STANOVY upravují právní poměry družstva, založeného zemědělskými prvovýrobci a podnikateli dle příslušných ustanovení zákona za účelem uplatnění vlivu prvovýroby v oblasti

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves II. Sídlo a IČO Sídlem společenství

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

1767/14, 100 00 10 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y

1767/14, 100 00 10 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y Bytové družstvo občanů, se sídlem Dubečská 1767/14, 100 00 Praha 10 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr., vložka 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y Tyto stanovy byly

Více

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1 HLAVA VI DRUŽSTVO Díl 1 Obecná ustanovení o družstvu Oddíl 1 Základní ustanovení (1) Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

S T A N O V Y. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I. Obchodní firma a sídlo Družstva

S T A N O V Y. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I. Obchodní firma a sídlo Družstva S T A N O V Y Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I. Obchodní firma a sídlo Družstva (1) Obchodní firma : Družstvo 99 Háje, bytové družstvo (2) Sídlo : Praha 4, Steinerova 602, PSČ 149 00 (3) IČ : 261 44 450

Více

STANOVY Bytového družstva Na Padesátém 1,3

STANOVY Bytového družstva Na Padesátém 1,3 STANOVY Bytového družstva Na Padesátém 1,3 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: Bytové družstvo Na Padesátém 1,3. 2) Sídlo: Bytové družstvo má sídlo v obci Praha, na adrese Praha 10, Strašnice,

Více

OBSAH: Základní ustanovení Čl. 1, 2. Čl. 3

OBSAH: Základní ustanovení Čl. 1, 2. Čl. 3 OBSAH: ČÁST I. ČÁST II. ČÁST IIII. ČÁST IV. ČÁST V. Základní ustanovení Čl. 1, 2 Činnosti družstva Čl. 3 Členství v družstvu Čl. 4 5 Vznik členství Čl. 6 Družstevní podíl Čl. 7-8 Společné členství manželů

Více

Bytové družstvo Boučkova 5 a 7

Bytové družstvo Boučkova 5 a 7 Bytové družstvo Boučkova 5 a 7 STANOVY bytového družstva 1) Firma: Bytové družstvo Boučkova 5 a 7. Část I. Základní ustanovení Článek 1 2) Sídlo: Praha 6, Boučkova 1815/7, PSČ 162 00. 3) Bytové družstvo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Název společenství vlastníků jednotek: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170-1174, Praha 6 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Praha 6 - Řepy, Vondroušova

Více

STANOVY. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PŘEROV Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02

STANOVY. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PŘEROV Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PŘEROV Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02 LEDEN 2014 1 OBSAH STANOV strana ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 II. ČINNOSTI DRUŽSTVA 4 III. ČLENSTVÍ

Více

------------------------------------ u s n e s e n í ---------------------------------------

------------------------------------ u s n e s e n í --------------------------------------- OPIS S t e j n o p i s NOTÁŘSKÝ ZÁPIS NZ 1193/2014 N 1264/2014 sepsaný dne osmnáctého června roku dvoutisícího čtrnáctého (18.06.2014) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské

Více

Stavební bytové druţstvo Škodovák 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY

Stavební bytové druţstvo Škodovák 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY Stavební bytové druţstvo Škodovák 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY Úplné znění, schválené Shromáţděním delegátů dne 18.11.2013 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: Stavební bytové

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název a sídlo společenství vlastníků jednotek Název: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2232-2229 v Nedvězské ulici, Praha 10

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Žlutice 2) Sídlo: Obránců míru 399, 364 52 Žlutice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín Nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín, IČ: 65138562. Stanovy Bytového družstva Žerotínova Vsetín

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín Nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín, IČ: 65138562. Stanovy Bytového družstva Žerotínova Vsetín Bytové družstvo Žerotínova Vsetín Nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín, IČ: 65138562 Stanovy Bytového družstva Žerotínova Vsetín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma družstva zní: Bytové družstvo Žerotínova

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

STANOVY OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA BRUNTÁL. Část I. Základní ustanovení

STANOVY OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA BRUNTÁL. Část I. Základní ustanovení STANOVY OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA BRUNTÁL Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Okresní stavební bytové družstvo Bruntál 2) Sídlo: Krnov Pod Bezručovým vrchem, Březinova 990/23, PSČ

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

STANOVY BD VEGA, bytové družstvo

STANOVY BD VEGA, bytové družstvo STANOVY BD VEGA, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: BD VEGA, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1114, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

STANOVY 2014 Družstvo pro výstavbu a správu garáží CHOMUTOV

STANOVY 2014 Družstvo pro výstavbu a správu garáží CHOMUTOV STANOVY 2014 Družstvo pro výstavbu a správu garáží CHOMUTOV 25. 10. 2013 v2 1 STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Družstvo pro výstavbu a správu garáží Chomutov 2) Sídlo: Chomutov, Mostecká

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

N Á V R H S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A V Ý Š K O V I C K Á 1 7 4

N Á V R H S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A V Ý Š K O V I C K Á 1 7 4 N Á V R H S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A V Ý Š K O V I C K Á 1 7 4 Preambule Bytové družstvo Bytové družstvo Výškovická 174 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

Stavební bytové družstvo Venkov Šenov u Nového Jičína Dukelská 253 PSČ 742 42 S T A N O V Y

Stavební bytové družstvo Venkov Šenov u Nového Jičína Dukelská 253 PSČ 742 42 S T A N O V Y Stavební bytové družstvo Venkov Šenov u Nového Jičína Dukelská 253 PSČ 742 42 S T A N O V Y Stavební bytové družstvo Venkov, Dukelská 253, 742 42 Šenov u Nového Jičína STANOVY bytového družstva Část I.

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-venkov Okres: 3703 Brno - venkov Obec: 583391 Modřice katastrální území: 697931 Modřice číslo popisné: 574 Ulice:

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČNOSTI FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti, internetové stránky 1. Obchodní firma společnosti zní: FILMSERVICE a.s. 2. Sídlo společnosti: Praha.

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

Bytové dru stvo Hv zdova 35/1259

Bytové dru stvo Hv zdova 35/1259 STANOVY bytového dru stva Bytové dru stvo Hv zdova 35/1259 ást I. Základní ustanovení lánek 1 1) Firma: Bytové dru stvo Hv zdova 35/1259. 2) Sídlo: Praha 4 Nusle, Hv zdova 35/1259, PS 140 00. 3) Bytové

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

S T A N O V Y. I. Preambule

S T A N O V Y. I. Preambule S T A N O V Y akciové společnosti Liberecká IS, a. s. Stanovy byly schváleny rozhodnutím jediného zakladatele a akcionáře. Společnost se ve smyslu ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/180/2016 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou Tato pravidla upravují závazný postup pro uzavírání nájemních smluv k bytům nebo k jiným nemovitostem

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. Část první Základní ustanovení. Článek 1. Část druhá Předmět činnosti společenství

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. Část první Základní ustanovení. Článek 1. Část druhá Předmět činnosti společenství STANOVY Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483 Část první Základní ustanovení Článek 1 1) Název: Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. 2) Sídlo: Matěje Kopeckého 483, Ostrava-Poruba,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou, která vznikla

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Stavoka Kosice, a.s. se sídlem Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 252 75 119, zapsané v OR Krajského soudu v Hradci Králové, vložka B 1689

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2006 pod

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

1. Názvem společenství zní: Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha

1. Názvem společenství zní: Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha STANOVY společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 864,865,868 na pozemcích parc. č. 1211, 1212/3, 1213 k.ú. Vršovice s názvem Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha Čl. I. Základní

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více