Mobile. Merya RTLS. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mobile. Merya RTLS. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob"

Transkript

1 Merya RTLS Merya RTLS mobile je bezdrátový systém pro monitorování osob pracuj?c?ch na rizikových nebo standardn?ch pracoviðt?ch pomoc? mobilních telefonù s OS Android a s bezpeènostní aplikací RLH-Mobile. Technologie slouží k urcování polohy osob a vecí v realném case (RTLS) formou D/3D vizualizace na mapovém podkladì v podobì zástupných ikon s jejich jmény. Systém využívá pùdorysné výkresy objektù nebo off-line mapy známé jako služba Aplikace v mobilu využívá integrované senzory pro detekci zmìny polohy osoby (ležící osoba), nehybnosti osoby (ztráta vìdomí atd.), volného pádu osoby a SOS pøivolání pomoci. Díky monitoringu lze zajistit bezpeènost Mobile obr. A - ukázka instalace detektorù -05bt v prùmyslové hale pacientù, starých a dezorintovaných lidí, dìtí na cestì do školy atd.. Systém lze napojit na dispeèink lalizaèní a záchranné služby Geriatrikus. Monitorování mùže být provedeno v jednotlivých oblastech objektu (budovy) a také mimo nìj. Pøesnost lalizace závisí uvnitø v budovách na poètu detektorù a mimo budovy na pøesnosti služby. MERYA RTLS zajiš uje signalizac i pohybu nebo setrvání v nebezpeèném prostoru. Systém zobrazuje polohu všech osob aktuálnì on-line nebo historicky ze záznamu. Merya RTLS umožnuje také monitoring osob v prostredí s nebezpecím výbuchu (EX) pomocí mobilního telefonu s certifikací do výbušného prostøedí.

2 Merya RTLS Aplikace RLH-Mobile je urèena pro mobiní telefony s OS Android s potøebným vybavením senzorù. Této podmínce dnes vyhoví celá velmi mnoho mobilních telefonù. Aplikace RLH-Mobile je velmi jednoduchá a pøehledná. Pro uživatele jsou všechny prvky umístìné na jediné obrazovce. Program lze (není podmínkou) nastavit tak, že telefon je výhradnì urèený jen pro tuto aplikaci a neumožòuje bìžným uživatelùm jiné operace. Aplikace RLH-mobile je chránìná heslem a bez nìj není možné aplikaci vypnout nebo zmìnit její provozní parametry. Aplikace umi detekovat ležící osobu (i když se osoba hýbe), nehybnost osoby (v pøípadì ztráty vìdomí, a pod.), volný pád a má k dispozici velkou ikonu SOS pro pøivolání pomoci v nouzi. Aplikace indikuje avízo pøed ostrým alarmem akusticky a vibracemi. V pøípadì, že osoba na avízo nereaguje, systém vyhlásí po nastavené dobì ostrý alarm. Výdrž akumulátoru je cca 15 hod a závisí na nastavení periody komunikace s centrální jednotkou RLU a na èetnosti probouzení displeje telefonu ze spánku (napø. pøi alarmu). Mobilní telefon lze jej nosit ve speciálním pouzdru (není souèásti dodávky) na pracovním odìvu. monitoring pozice osoby (venku pomocí ) monitoring pozice osoby (v budovì pomocí BlueTooth) senzor ležící osoby senzor nehybnosti osoby senzor volného pádu tlaèítko pøivolání pomoci v nouzi (SOS) lální indikace pre-alarmu povolené oblastí pro možné odložení zaøízení uživatelské ovládání režimù pomocí NFC tagù Výrobce doporuèuje používat tento typ mob. telefonu, který je otestován: Samsung Galaxy Xcover-3 SM-G388F stejné vlastnosti uvedené výše certifikovaný pro EX prostøedí, Ex-Zone 1/1, II G Ex ib IIC T4 Gb, II D Ex ib IIIC T4 Db Aplikace RLH-Mobile nonstop periodicky komunikuje s centrální jednotkou RLU a to standardnì prostøednictvím kanálu GPRS. Díky tomu umí systém indikovat jakýkoliv poruchový stvav telefonu nebo aplikace samotné. To zaruèuje 0% spolehlivost systému. Detekci všech klíèových událostí (nehybnost, vodorovný stav atd..) aplikace vyhodnocuje lálnì v telefonu. Informace o avízech a ostrých alarmech aplikace posílá (nad rámec pravidelné komunikace) centrální jednotce RLU. nehybnost - alarm

3 Na otevøeném prostranství se s výhodou využívá lalizace polohy osob pomocí satelitù. Tato poloha je pøedávána do centrální jednotky v pravidelných komunikaèních zprávách. Díky tomu mùže software on-line zobrazovat polohu a stav osob na on-line mapách (známých jako služba mapy.cz) 5: Clapton Eric : Vávra Evžen SOS 1: Jan Kožený Dohled celého systému a stav všech monitorovaných osob je možno provádìt prostøednictvím bìžného WEB prohlížeèe v rámci sítì nebo Internet. Program Merya RTLS umožòuje on-line zobrazovat pozici tagù pomocí grafické 3D vizualizace. Informace se z osobních tagù v reálném èase pøenášejí do centrální jednotky, která v pøipadì krizové události vyvolá alarmové scénáøe (siréna, svìtelný panel, SMS, mail, 3D vizualizace na monitoru, pøenos na dispeèink, natoèení PTZ kamer, atd..). Systém umí pøímo z jednotky RLU øídit všechny analogové PTZ kamery s protolem ovládání Pelco-D nebo implementované IP kamery Samsung, Axis, Panasonic, Dallmeier, Bosch. Po dohodì s v?robcem lze implementovat do systému také jiné typy IP kamer. Do pamìti centrální jednotky RLU se ukládají záznamy o výše uvedených alarmových situacích a také zda se osoby nacházely v jednotlivých oblastech oprávnìnì, èi neoprávnìnì.

4 Pro systém není ani absence signálu ze satelitù v budovách žádnou pøekážkou pro lalizaci polohy osoby. Tato lalizace se v totiž v budovách provádí prostøednictvím detektorù -05bt, vybavených kanálem BlueTooth. Dohled celého systému a stav všech monitorovaných osob se provádí stejnì jako u varianty monitoringu na otevøeném prostranství. Program Merya RTLS uvnitø v budovách ovšem využívá pro vizualizaci pùdorysné výkresy jednotlivých podlaží budov (ve formátu PNG). Pùdorysné výkres lze použít také pro vizualizaci polohy osob v blízkém olí budov, a to v pøípadì, že jsou také v tomto olí budov instalovány detektory. 5: Petr Kotrba -05bt 1: Jana Golíková mimo oblasti BlueTooth: 5: Clapton Eric 00: Jivo Viktorýn -05bt Detektory RBT nejsou napojeny na žádnou sbìrnici a nevyžadují kabeláž. Detektory RBT-03 jsou napájeny baterií, která má kapacitu na více než 1.5 let provozu. (alternativnì: Detektory RBT-0 jsou napájeny lálním napìtím, tøeba z adaptéru nebo centrálnì po kabelu). Detektory pravidelenì vysílají BlueTooh majáèky do dosahu cca 0-50m, dle pøekážek. Telefon, který detektuje alarmový stav pošle pomocí kanálu GSM/GPRS do centrální jednotky také informaci, vedle kterého detektoru se nacházív dosahu. Provoz systému je zcela nezávislý na poskytovateli komunikaèních služeb. Detektory RBT jsou cenovì dostupnìjší oproti detektorùm -BT (viz níže) a nevyžadují kabeláž. Detektory -05bt jsou napojeny na sbìrnici RS485, a dále prostøednictvím monitorovacích jednotek komunikují pøímo s centrální jednotkou RLU. Díky tomu není pro tuto variantu donce ani absence prytí signálem GSM/GPRS v budovách žádnou pøekážkou pro pøedávání alarmových zpráv do centrální jednotky. Pøenos alarmových zprávy totiž nevyžaduje tzv. prytí signálem telekomunikaèního operátora. Detektory -05bt pøíjmou alarmovou zprávu od telefonu a po sbìrnici RS485 nebo bezdrátovì nebo pøes Internet (prostøednictvím monitorovacích jednotek) komunikují pøímo s centrální jednotkou. Díky tomu je provoz systému zcela nezávislý na poskytovateli telekomunikaèních služeb. Díky této variabilitì lze realizovat témìø jakoukoliv zakázku tímto ojedinìlým hybridním systémem RTLS. SOS

5 Merya RTLS obr. A - detektor RBT-0 / 03 napájení 7-30V, prùmìrný odbìr = 6mA/1V napájení.v z baterií, prùmìrný odbìr = 300uA /, V, kapacita baterií > 1.5 ru provozu obr. C - detektor -05bt napájení 7-30V, prùmìrný odbìr = 6mA/1V komunikace a napájení po sbìrnici RS485 4x logický vstup (tísòové tlaèítko, infrazávory, atd.. ) x logický výstup (siréna, el. zámek dveøí, atd.. ) volitelnì bezdrátová komunikace se systémem senzor otøesu a náklonu detektoru, tamper konfigurace oprávnìní - neoprávnìní pøítomnosti osoby obr. B - detektor RBT-0 / 03 modul pro komunikaci s aplikací RLH-Mobile v mobilním telefonu s Androidem BlueTooth technologie - 4, krytí IP66, -5 C / +70 C, rádius oblasti vùèi mobilním telefonu je nastavitelný 1* reléový výstup (relé je v bìžném provozu sepnuté, rozepne pøi poruše BlueTooh èipu nebo celého detektoru.) anténa OUTSIDE dBm pro komunikaci na velkou vzdálenost ** pøipravujeme Bluetooth BlueTooth nastavitelný detekèní dosah obr. D - stvení dosahu modulu pomocí RSSI modul pro komunikaci s aplikací RLH-Mobile v mobilním telefonu s Androidem modul pro komunikaci s RFID tagy RLK, RLH, FLA (hybridní provoz i v pásmu 868 Mhz) BlueTooth technologie - 4, krytí IP66, -5 C / +70 C, rádius oblasti vùèi mobilním telefonu je nastavitelný 1* reléový výstup (relé je v bìžném provozu sepnuté, rozepne pøi poruše BlueTooh èipu nebo celého detektoru.) anténa OUTSIDE dBm pro komunikaci na velkou vzdálenost

6 reproduktor + vibrátor nehybost > sek bìžný provoz nehybnost - alarm na otevøeném prostranství v budovách s pomocí modulù nehybnosti Standardní režim. Ve standardním režimu musí být tag RLH stále (po nastavenou dobu) v pohybu a ve správné (svislé) poloze., náklon >60+30 sek indikace nehybnosti - avízo indikace nehybnosti- alarm zvuk + vibrátor reproduktor + vibrátor náklonu náklon - alarm lální siréna indikace režimu: Lální avízo Lální alarm (avízo) má upozornit osobu, která tuto událost vyvolala o reakci.odstraní-li osoba pøíèinu této události (postaví se), systém indikaci Avízo ukonèí a nepøejde do režimu ostrého alarmu. 63 sek reproduktor + vibrátor zapnutí volání SOS bìžný provoz indikace nehybnosti - avízo indikace nehybnosti- alarm lální siréna zvuk + vibrátor zvuk + vibrátor zvuk + vibrátor lální siréna indikace režimu: Ostrý alarm Neodstraníli osoba v definovaném èase pøíèinu této události (nepostaví se, nezaène se pohybovat), pøejde telefon do režimu ostrého alarmu a zašle do RLU alarmovou zprávu, která aktivuje všechny alarmové scénaøe, na které je systém nakonfigurován.

7 V software, v agendì Tagy je k dispozici on-line informace, ve kterých oblastech a zónách se osoby nacházejí a v jakém jsou stavu z pohledu hlídání bezpeènosti. Merya RTLS: Vitkovice Steel home historie uživatelé Detektory Tagy Osoby Skupiny osob Oblasti Pøístup Bezpeènost FLU FLM FLE PTZ kamery Zobrazení 3D Zavrít on-line ID tagu konfigurace osoby: Pøíjmení: Jméno: osobní èíslo: ID tagu: Provozní stavy Typ: Dvoøák Filip PE Technické stavy Osoba Novák Dvoøák Novotný Hanuš Dragon Homolka Zamazal Koukal Hrubý Kubišta Skupina osob Kalièi Kalièi Kalièi Kalièi je v oblasti: kalírna slévárna øeditelna sklad B4 mimo sklad B7 kuøárna Osoba oprávnìní: - - slévárna neoprávnìn - - již po dobu 5 min 85 min 5 min 4 hodin 6 hodin 5 min 85 min 1 min 61 min 5 min Pohyb nehybný avízo-nehybný nehybný obr. B - Výpis historie pohybu a stavu osoby Daniel Wallker dne Náklon obr. A - Indikace stavu tagù on-line v programu Merya RTLS leží leží leží Alarm volný pád SOS tlaèítko Ucc baterií 3.55 V 3.54 V 3.55 V 3.51 V 3.38 V 3.0 V 3.75 V 3.76 V 3.5 V 3.40 V zobrazit formuláø pro: definice osoby on-line stav osob on-line stav osob Poèet zobrazen?ch z?znamù: Do historie se ukládají nejen všechny alarmové situace, ale také veškerý pohyb osob v areálu s èasovými údaji. K dispozici je celá øada filtrù. Merya RTLS: Vitkovice Steel home historie uživatelé Detektory Tagy Osoby Skupiny osob Oblasti Pøístup Bezpeènost FLU FLM FLE PTZ kamery Zobrazení 3D Zavrít on-line Filtr: od: 5:00 do: Datum èas Kategorie 6:00 6:01 6: 7:35 7:40 1:01 1:40 14:33 14:35 15:00 Status Kategorie: historie H1 vrátnice A Hala A pracovní oblast - soustruh pracovní oblast - lis Naèti z modulu do databáze pracovní oblast - výdejna pracovní oblast - sklad Naèti z databáze Událost User Oblast Oprávnìní Modul ležící osoba nehybnost pracovní oblast - soustruh Hala B Hala C ne ID modulu Program Merya RTLS umožòuje integraci do jiných nadøazených SW systémù. Komunikaci s tìmito nadøazenými systémy zajiš uje pøímo centrální jednotka RLU, která má integrován standardní konfigurovatelný komunikaèní protol SAP, SNMP-, OPC nebo proprietální protoly. Centrální jednotka RLU pak v reálném èase zasílá podrobné zprávy o alarmových událostech, jako napø.: osoba leží, nehybnost, pád, volání SOS, osoba v oblasti, neoprávnìný pobyt v oblasti, prùchod dveømi, inkognito prùchod, atd..). Jako dalším pøíkladovým využitím integrace je možné propojení centrální jednotky RLU s databází kamerového systému Milestone. Pøi alarmových událostech RLU pošle a uloží do databáze kamerového systému popis události a øadu stringù, podle kterých posléze umožòuje Milestone velmi komfortnì vyhledávat videa alarmových událostí. Možný dotaz: Najdi všechna videa, na kterých mìl uživatel Koudelka detekovu událost nehybnost v hale A-expedice. Merya RTLS umožòuje také HW integraci s jinými systémy a to pomoci expandérù FLE s 16-ti logickými výstupy nebo pomocí èteèek osobních tagù, které umí po standardním Wiegand rozhraní zaslat informaci o pøístupu osoby do jiných systémù

8 V této variantì systém nemá žádné detektory. Mobilními telefony s aplikaci RLH-mobile lálnì vyhodnocují stav osoby (držitele telefonu) s nakonfigurovanými parametry v aplikaci RLH-Mobile. V pøípadì alarmové situace (nehybnost, pád, SOS, atd..) vyhlašují alarm. Mobilní telefony pravidelnì komunikují prostøednictvím sítì GSM/GPRS s centrální jednotkou RLU a posílají ji informace: kde se na mapì podle souøadnic osoba nachází a také popøípadì alarmové zprávy z aplikace RLH-Mobile. RFID: 5 RFID: 007 GPRS sí RFID: 0 ID=1 ID= ID=3 ID=4 RFID: 040 RFID: obr. - Architektura varianty 0 - zcela bez detektorù RFID: 8 Internet obr. - Architektura varianty A - detektory typu RBT-03 U dohledové pracovište legenda Mobilní telefon s aplikací RLH-Mobile U RLU centrální jednotka legenda podklad je služba mapy.cz Detektory RBT-03 jsou napájeny bateriemi, které mají kapacitu na více než 1.5 let non-stop provozu. Detektory pravidelenì vysílají BlueTooh majáèky do dosahu cca 0-50m, dle pøekážek. Telefon, který detektuje alarmový stav pošle pomocí kanálu GSM/GPRS do centrální jednotky také informaci, vedle kterého detektoru se nachází v dosahu. Velmi snadná instalace. Relé detektoru RBT-0 indikuje funkènost BlueTooh èipu detektoru stabilním zpùsobem - tj. relé sepne až pøi poruše BlueTooh èipu. GPRS sí satelity satelity = OFF RFID: 007 RFID: 040 RFID: 8 Internet obr. - Architektura varianty A - detektory typu RBT-0 U dohledové pracovište podklad je pùdorys podlaží Mobilní telefon s RLH-Mobile RBT-03 detektor (baterie) U RLU centrální jednotka Detektory RBT-0 jsou napájeny centrálnì (Alternativou je napájení lálním adaptérem 1V). Detekèní a provozní schopnosti jsou naprosto stejné jako u detektoru RBT-03. Relé detektoru RBT-0 indikuje funkènost BlueTooh èipu detektoru labilním zpùsobem - tj. relé je v bìžném provozu sepnuté, rozepne pøi poruše BlueTooh èipu nebo celého detektoru. Tato relé jsou pøivedena na log. vstupy expandéru RLQ, který detekuje funkènost detektorù. atd.. GPRS sí satelity = OFF ID= ID=3 ID=4 Internet U Q dohledové pracovište legenda podklad je pùdorys podlaží Mobilní telefon s RLH-Mobile RBT-03 detektor Ucc RBT = 7-30V Q expandér s log. vstupy

9 V této variantì systém nepotøebuje pro svou 0% funkci ani satelitní sí, ani GPRS sí (prytí poskytovatelem). Typický pøíklad využití: ve sklepech pivovarù, kde není ani prytí signálem pro standardní zavolání. Detektory -05-bt jsou napájeny a komunikují po sbìrnici RS485, která je zakonèena v monitorovací jednotce FLM. Detektory -05-bt komunikují s mobilními telefony v jejich dosahu a dostávají od nich pøes BlueTooth alarmové a systémové pravidelné zprávy, které pøeposílají monitorovací jednotce po sbìrnici RS485 nebo bezdrátovì. Zajímavá alternativa u této metody je ještì vidìt u detektoru s ID=5, který komunikuje s monitorovací jednotkou pouze bezdrátovì. RFID: 5 Monitorovací jednotky FLM mohou komunikovat s centrální jednotkou volitelnì pøes Ethernet (v síti ) nebo pøostøednictvím sbìrnice RS 485, která slouží také pro distribuci napájení všem modulùm. Centrální jednotka RLU je pouze jedna a tvoøí srdce celého systému. Systém Merya RTLS nevyžaduje v místì instalace žádný poèítaè ani software, všechny moduly pracují jako embedded. Také tato skuteènost žaruèuje velmi vysou stabilitu a nezávislou funkènost celého systému! PTZ kamera, IP 1-30V 1-30V 1-30V BUS- BUS- BUS- BUS- RS 485, kabel FTP 0 ks max.. RS 485, kabel FTP satelity = OFF GPRS sí = off kabel FTP BUS- RS485 ID=8 ID=7 ID=6 Ucc= 7-8V ID=5 RF RFID: 8 RS 485, kabel FTP RFID: 5 obr. - Architektura varianty A - detektory typu -05bt BUS- MASTER RS 485, kabel FTP BUS- 0 ks max.. 0 ks max.. 0 ks max.. 0 ks max.. 0 ks max.. komunikace pøes Etherent komunikace pøes RS 485 SLAVE RS 485, kabel FTP obr. C Všechny tøi základní varianty architektury 0, A, B mohou pracovat u jednoho systému hybridnì. SLAVE RS 485, kabel FTP SLAVE RS 485, kabel FTP U dohledové pracovište BUS-1 BUS-3 U legenda PTZ kamera, analog legenda podklad je pùdorys podlaží Mobilní telefon s RLH-Mobile -05bt detektor FLM monitorovací jednotka antenna UMTS OMNI -05bt detektor Terminator dohledové pracovište FLM monitorovací jednotka U RLU centrální jednotka

10 Telefon má dva základní režimy: zapnutí / vypnutí støežení bezpeènosti ( nehybnosti, náklonu, volného pádu, SOS tlaèítka). Tyto režimy lze uživatelsky velmi komfortnì pøepínat pomocí NFC tagù, které jsou umístìny na klíèových místech, kde se umístí dva NFC tagy, barevnì nebo textovì odlišené. Èervený NFC tag slouží pro vypnutí støežení bezpeènosti a zelený NFC tag pro zapnutí støežení bezpeènosti. NFC tagy jsou velmi tenké, nalepovací, velikosti cca x cm. Pro øádnou identifikaci je tøeba telefon k NFC tagu pøiblížit na cca 1 cm po dobu > sek v jeho støední zadní èásti. V telefonu musí být v konfiguraci uveden seznam všech NFC tagù sloužících k tomuto úèelu. > sek pøiložení k tagu Vypnutí støežení Vypnu tí støežen í obr. X - Ovládání pøerušení støežení pomocí NFC tagù > sek pøiložení k tagu Zapnutí støežení obr. X - nalepovací NFC tag

# 09 VZ vozík. Eda Sobotík. PTZ kamera. obr. 1 - Pùdorysná dispozice detekce pøítomnosti a rizikových stavù osob on-line v prùmyslové hale

# 09 VZ vozík. Eda Sobotík. PTZ kamera. obr. 1 - Pùdorysná dispozice detekce pøítomnosti a rizikových stavù osob on-line v prùmyslové hale copyright 2013 Merya RTLS Merya RTLS je bezdrátový systém pro monitorování osob pracuj?c?ch na rizikových pracovišt?ch pomoc?inteligentn?ch RFID tagù a detektorù. Osobní tagy mají zabudované senzory pro

Více

Merya RTLS. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob

Merya RTLS. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob Merya RTLS RFIS monitoring osob pracujících na rizikových pracovištích Systém lze provozovat také v prostředí s nebezpečím výbuchu (EX) RTLS monitorování pohybu a přítomnosti pracovníků v objektu a na

Více

obr. A - ukázka instalace detektorù RLS-04bt v prùmyslové hale

obr. A - ukázka instalace detektorù RLS-04bt v prùmyslové hale Merya RTLS Merya RTLS mobile je bezdrátový systém pro monitorování osob pracuj?c?ch na rizikových nebo standardn?ch pracoviðt?ch pomoc? mobilních telefonù s OS Android a s bezpeènostní aplikací RLH-Mobile.

Více

RTLS Locator wireless technology. copyright 2012 Ronyo Technologies s.r.o. review: Q1-20.11.2012. prezentace

RTLS Locator wireless technology. copyright 2012 Ronyo Technologies s.r.o. review: Q1-20.11.2012. prezentace prezentace senzor náklonu senzor nehybnosti osoby senzor pádu reproduktor, LED spona na opasek nebo paži velmi odolné provedení krytí IP53, rozmìry: 87*50*20 mm. senzor nehybnosti osoby pro upevnìní na

Více

Mobile. Merya RTLS. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob

Mobile. Merya RTLS. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob Merya RTLS Merya RTLS mobile je bezdrátový systém pro monitorování osob pracuj?c?ch na rizikových nebo standardn?ch pracoviðt?ch pomoc? mobilních telefonù s OS Android a s bezpeènostní aplikací RLH-Mobile.

Více

area: HALL A Eric Clapton soustruh obr. 1 - Pùdorysná dispozice detekce pøítomnosti a rizikových stavù osob on-line v prùmyslové hale

area: HALL A Eric Clapton soustruh obr. 1 - Pùdorysná dispozice detekce pøítomnosti a rizikových stavù osob on-line v prùmyslové hale Merya RTLS - RFID Merya RTLS je bezdrátový systém pro monitoring osob pracuj?c?ch pøevážnì na rizikových pomoc? inteligentn?ch RFID tagù a detektorù. Vysílací frekvence je 868 MHz. Technologie slouží k

Více

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka Ústředna EZS Easy Series Referenční příručka Obsah 3 1. Základní informace 2. Přehled systému 5 2.1 Klávesnice řady Easy Series 6 Stavy displeje Easy Series: 7 2.2 Ústředna a zařízení 10 2.3 Bezdrátová

Více

Ústředna EZS Easy Series Referenční příručka

Ústředna EZS Easy Series Referenční příručka Ústředna EZS Easy Series Referenční příručka Obsah 1. Klíčové údaje Tato revoluční ústředna spojuje výhody výjimečně snadné instalace a mimořádně snadné obsluhy. 1. Klíčové údaje 3 2. Klávesnice 6 3. Kapesní

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Merya RTLS - RFID. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob

Merya RTLS - RFID. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob copyright 2016 Merya RTLS - RFID Merya RTLS je bezdrátový systém pro monitoring osob pracuj?c?ch pøevážnì na rizikových pomoc? inteligentn?ch RFID tagù a detektorù. Vysílací frekvence je 868 MHz. Technologie

Více

obr. 1 - RFID detektor FLA

obr. 1 - RFID detektor FLA Anarya Anarya ID systém předmětové ochrany střežení materiálu, automobilů, stavebních strojů atd. Možnost rozšíření systému o ID kontrolu obchůzky strážných v prostoru perimetru, Snadná instalace a jednoduché

Více

GO80 TargGR-EM. Čtečka tf hit pro panely Targha. Kompletní příručka

GO80 TargGR-EM. Čtečka tf hit pro panely Targha. Kompletní příručka GO80 TargGR-EM Čtečka tf hit pro panely Targha Kompletní příručka 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné pro FW

Více

AREM 63 MREM 63. Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka

AREM 63 MREM 63. Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka AREM 63 MREM 63 Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus Uživatelská příručka 2004 2012, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2012/04/25,

Více

Emergenční síť BlueAlarm

Emergenční síť BlueAlarm Emergenční síť BlueAlarm BlueAlarm Damian Kajaba Lokalizační záchranná služba ČR-GERIATRICUS o. s. Roman Kašperlík 7 Marsyas Development a. s. 1/20 24. 4. 2012 RFID FUTURE 2012 PRAHA Lokalizační záchranná

Více

ASSET. Integrovaný systém PZTS, EKV, docházky a jednoduchého měření fyzikálních veličin.

ASSET. Integrovaný systém PZTS, EKV, docházky a jednoduchého měření fyzikálních veličin. ASSET Integrovaný systém PZTS, EKV, docházky a jednoduchého měření fyzikálních veličin. Základní vlastnosti Technologie modulární výstavby určená pro malé, střední a rozsáhlé objekty, nebo areály Systém

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

OCHRÁNCE VAŠEHO DOMOVA

OCHRÁNCE VAŠEHO DOMOVA Bezdrátový zabezpečovací systém OCHRÁNCE VAŠEHO DOMOVA i ALEXOR - OCHRÁNCE DOMOVA A BEZPEČÍ Bezdrátový zabezpečovací systém ALEXOR je varovné zařízení, které majiteli objektu podá okamžitou informaci v

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Dahua IP video domovní telefony Instalační manuál Stránka 1

Dahua IP video domovní telefony Instalační manuál Stránka 1 Dahua IP video domovní telefony Instalační manuál Stránka 1 Dveřní jednotky VTO6100C : dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, bez jmenovky, provedení bílý plast, 1,3Mpx barevná kamera, H264 komprese,

Více

Vše otestováno. Ústředna EZS - Easy Series Snadné zabezpečení s využitím wlsn* * bezdrátová lokální bezpečnostní síť

Vše otestováno. Ústředna EZS - Easy Series Snadné zabezpečení s využitím wlsn* * bezdrátová lokální bezpečnostní síť Vše otestováno Ústředna EZS - Easy Series Snadné zabezpečení s využitím wlsn* * bezdrátová lokální bezpečnostní síť 2 Výkonná a přesto jednoduchá Ústředna EZS Výkonná ústředna EZS nemusí být složitá. Vynikajícím

Více

LTC 8500 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant

LTC 8500 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant CCTV LTC 85 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant LTC 85 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant Přepínání 64 kamer na 8 monitorech 8 nezávislých klávesnic Modulární konstrukce

Více

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka AWGD 46 MWGD 46 Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO Uživatelská příručka 2004 2012, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

TOPOLOGIE SYSTÉMU. PIO vstupněvýstupní. reflektor. PDS detekční senzor. PVJ vyhodnocovací jednotka. Magnetický kontakt. Dohledové pracoviště

TOPOLOGIE SYSTÉMU. PIO vstupněvýstupní. reflektor. PDS detekční senzor. PVJ vyhodnocovací jednotka. Magnetický kontakt. Dohledové pracoviště TOPOLOGIE SYSTÉMU PIO vstupně-výstupní modul reflektor PDS detekční senzor PVJ vyhodnocovací jednotka Magnetický kontakt PIO vstupněvýstupní modul Dohledové pracoviště SOUČÁSTI SYSTÉMU PVJ vyhodnocovací

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 PROGRAMOVATELNÝ PRVEK SYSTÉMU INTELIGENTNÍ DOMÁCNOSTI Lukáš SMOLKA Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava-Poruba

Více

Série OS Měřící zařízení

Série OS Měřící zařízení Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

STARTER KIT hit.acs Instalační manuál

STARTER KIT hit.acs Instalační manuál STARTER KIT hit.acs Instalační manuál Čtečka pro řízení přístupu Obsah balení Před montáží si překontrolujte obsah balení, které by mělo sestávat z následujících dílů: 1x 1x 1x 1x 2x 1x 5x 1x 1x Pravidla

Více

E.ON Bezpečí. pouze pro zákazníky E.ON Energie, a.s. JABLOTRON 100 Alarm s revolučním ovládáním

E.ON Bezpečí. pouze pro zákazníky E.ON Energie, a.s. JABLOTRON 100 Alarm s revolučním ovládáním E.ON Bezpečí Speciální nabídka pouze pro zákazníky E.ON Energie, a.s. JABLOTRON 100 Alarm s revolučním ovládáním Ovládání Ústřednu může ovládat až 300 uživatelů. Pro ovládání systému jsou k dispozici sběrnicové

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

Plotový systém verze 3.00. Manuál

Plotový systém verze 3.00. Manuál verze 3.00 Manuál FP 301 FP 601 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600, technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz technik@variant.cz

Více

RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU

RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU RADIOFREKVENČNÍ SYSTÉM - PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU V ZÁKLADNÍM REŽIMU Nastavení v Základním režimu Tento režim umožňuje snadné a rychlé nastavení komponent RF systému v základních funkcích - ZAP / VYP, stmívání

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace

Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace Návod k obsluze Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace Částečná aktivace Deaktivace systému Utišení poplachu Plná aktivace podsystému Částečná aktivace podsystému Deaktivace podsystému

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3 Upevnění

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0

Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0 Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0 řídící panel hlavice se senzory Základní popis systému Zřízení je určeno k montáži do automatizované linky za plničku a šroubovačku lahví. Systém Neurologic

Více

Merya RTLS. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob

Merya RTLS. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob copyright 2014 Merya RTLS Merya RTLS je bezdrátový systém pro monitorování osob pracuj?c?ch na rizikových nebo standardn?ch pracovišt?ch pomoc? inteligentn?ch RFID tagù a detektorù. Osobní tagy mají zabudované

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Uživatelský manuál terminál AXT-500/510

Uživatelský manuál terminál AXT-500/510 Uživatelský manuál terminál AXT-500/510 Obsah Několik bodů pro správné fungování terminálu AXT... 4 Zásady používání biometrie... 5 Zásady používání identifikátorů... 7 HW konfigurace terminálu AXT...

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

New Automation Technology. Beckhoff I/O. Průmyslová PC. Beckhoff Image 1

New Automation Technology. Beckhoff I/O. Průmyslová PC. Beckhoff Image 1 New Automation Technology Beckhoff Průmyslová PC Software I/O Pohony Beckhoff Image 1 Beckhoff Automation Vývoj celosvětového obratu Beckhoff Image 2 PC-based Control Architektura pro otevřené řízení HMI

Více

Digitální dveřní kukátko s GSM, 5

Digitální dveřní kukátko s GSM, 5 Digitální dveřní kukátko s GSM, 5 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nejlepší model kukátka LCD displej 5 Možnost provozu přes 3G SIM kartu www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu b) Vnější

Více

elan-rf-003 Návod / rev.3 Strana 1 z 13

elan-rf-003 Návod / rev.3 Strana 1 z 13 Strana 1 z 13 1. Úvod... 3 2. Instalace elan-rf-003, IP adresa... 4 3. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-003... 4 4. Nastavení... 5 Konfigurační panel... 6 Popis konfiguračního panelu a funkcí...

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0 Digital Video Recorder Uživatelská příručka V4.0 Prohlášení: Copyright 2014 Bez písemného souhlasu společnosti, nemůže žádná společnost či jednotlivec, kopírovat část nebo celý obsah této příručky a šířit

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Mobilní aplikace docházkového programu

Mobilní aplikace docházkového programu Mobilní aplikace docházkového programu 2010 2014 GACC s.r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 1/17 Obsah 1. Instalace a nastavení... 3 2. Popis funkcí... 7 3. Docházkový terminál... 8 4. Přehled

Více

Autonomní přístupová čtečka E KR11

Autonomní přístupová čtečka E KR11 Návod na použití Autonomní přístupová čtečka E KR11 Úvod: E KR11 je autonomní přístupová čtečka zabezpečující ovládání elektrického zámku přiložením bezkontaktní přístupové karty nebo zadáním přístupového

Více

Fibaro Z-Wave mod uly : Kompatibilní se všemi Z-Wave automatickými systémy, Cenově konkurenceschopné. tel.: www.yatun.cz

Fibaro Z-Wave mod uly : Kompatibilní se všemi Z-Wave automatickými systémy, Cenově konkurenceschopné. tel.: www.yatun.cz Přehled produktů Fibaro Z-Wave mod uly : Kompatibilní se všemi Z-Wave automatickými systémy, Fibaro elektronické moduly jsou nejmenší zařízení tohoto druhu na světě a mohou být instalovány do všech běžných

Více

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 C 208 Dálkové ovládání GB060 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 Aplikační list Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním

Více

elan-rf-wi-003 Webové rozhraní / rev.3 Strana 1 z 15

elan-rf-wi-003 Webové rozhraní / rev.3 Strana 1 z 15 Strana 1 z 15 1. Úvod... 3 2. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 4 3. Nastavení... 5 Konfigurační panel... 6 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 7 Přidání RF prvků do floorplanu...15

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management Katalog výrobků Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management MicroCorr Digital DX Digitální radiový přenos Digitální senzor MicroCALL+ DigiCALL MicroCorr 7 SoundSens "i" Analogový senzor

Více

Strana 1 (celkem 11) - 1 -

Strana 1 (celkem 11) - 1 - Strana 1 (celkem 11) - 1 - Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Výroba a zapojení výukového panelu bezpečnostních technologií ZOUL Antonín - 1 - Strana

Více

Smart Watch Garett M26 návod

Smart Watch Garett M26 návod Smart Watch Garett M26 návod 1 SMARTWATCH Garett M26 Bezpečnostní tipy Ilustrace v tomto návodu jsou referencemi a můžou se lišit v závislosti na modelu. POZOR Pokyny k baterii Baterie se nesmí vyhodit

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy. Čeština BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy. Nikdy neotvírejte kryt sami! Veškeré opravy by měl provádět pouze vyškolený pracovník firmy Ferguson. Udržujte zařízení

Více

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Uživatelská příručka www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz . Obsah balení Název Počet ks Poznámka Přístupová jednotka Q3 Uživatelská příručka Plastové hmoždinky 2 Samořezné šrouby 2 Šroubováček Pro bezpečnostní

Více

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Uživatelský manuál Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Obsah ÚVOD... 2 PLATEBNÍ TERMINÁL icmp... 2 Provozní podmínky... 2 Údržba... 2 Popis platebního terminálu... 3 Funkce

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ios

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ios PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ios ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Indikátor netěsností Wigam Discovery. Detekuje úniky CFC, HFC a HCFC chladiv včetně jejich složek. Návod k použití

Indikátor netěsností Wigam Discovery. Detekuje úniky CFC, HFC a HCFC chladiv včetně jejich složek. Návod k použití Indikátor netěsností Wigam Discovery Detekuje úniky CFC, HFC a HCFC chladiv včetně jejich složek. Návod k použití Představení Indikátor netěsností Discovery je založen na technologii zahřívání senzoru

Více

Technická specifikace požadovaného systému

Technická specifikace požadovaného systému Technická specifikace požadovaného systému Základní požadované parametry MIS Použitá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

IMPACT IMPACTpro. IM PA C T : stavebnictví telekomunikace kanalizace tunely uzavřené prostory

IMPACT IMPACTpro. IM PA C T : stavebnictví telekomunikace kanalizace tunely uzavřené prostory IMPACT IMPACTpro Pop is p r o d u k tu Impact přenosné multiplynové monitory jsou schopny monitorovat a zobrazovat až čtyři plyny současně, včetně hořlavých a kyslíkových plynů, stejně jako až dvou dalších

Více

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast)

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) Obsah Návod pro práci se zařízením BenQ Qcast... 3 1. Popis zařízení... 4 2. Jednorázová instalace zařízení... 5 3. Používání zařízení...

Více

Obrazovka. Návod k aplikaci

Obrazovka. Návod k aplikaci Návod k aplikaci Změněno: St, 18 Květen, 2016 at 4:24 PM Uživatelská příručka pro aplikaci není k dispozici v tištěné podobě, protože je neustále aktualizována tak, aby odpovídala dalším funkcím průběžných

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF OBSAH SOUPRAVY 12 13 4x 4x 2 Černý 3 Modrý 6 19 15 PRIMER 4298UV 3,3-4 10 20 4x 27 9 2,4-3,2 22 4x 4x 14 4x 25 18 5x 24 11 21 Černo-žlutý: Hnědý: rychlostní signál GND km/h

Více

CLASSE 100 Standard (V12E) Video telefon

CLASSE 100 Standard (V12E) Video telefon P N POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. CLASSE 00 Standard (VE) Video telefon

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 Převodník USB na 8x RS485/RS422 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 SB8485 Katalogový list Vytvořen: 12.10.2007 Poslední aktualizace: 8.9 2010 15:03 Počet stran: 20 2010 Adresa: Strašnická

Více

emachines D620 řady Stručné pokyny

emachines D620 řady Stručné pokyny emachines D620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 09/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

Obchůzkový systém v reálném čase Active Guard - využívání služby Monitoring obchůzek a SW KronosNET

Obchůzkový systém v reálném čase Active Guard - využívání služby Monitoring obchůzek a SW KronosNET Obchůzkový systém v reálném čase ACTIVEguard služba Monitoring obchůzek Obchůzkový systém v reálném čase Active Guard - využívání služby Monitoring obchůzek a SW KronosNET Manuál Vydání 1.1 0 Obsah: 1.

Více

jeklová vrata svařovaný plot ID=8074 ID=8075 ID=8049 on-line natočení PTZ kamery sektor ID=8074 ID= 0103 drátěný plot

jeklová vrata svařovaný plot ID=8074 ID=8075 ID=8049 on-line natočení PTZ kamery sektor ID=8074 ID= 0103 drátěný plot Varya Perimeter nikátní RFID bezdrátový perimetrický systém střežení plotu Přímé navádění PTZ kamer na místo narušení perimetru s přesností +/ 3m Možnost rozšíření systému o RFID kontrolu obchůzky strážných

Více

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010 Kód zboží Název zboží Měna s DPH Komunikátory programovatelné GB 060 300 GSM KOMUNIKÁTOR CZK 6 770,00 8 124,00 GB 060 300A GSM KOMUNIKÁTOR (set A) CZK 7 410,00 8 892,00 GB 060 301 GSM KOMUNIKÁTOR (záložní

Více

VIDEX 4203 / 0-1-2-1D-2D DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY. DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL VIDEX série 4000 (pro domovní telefony série 900 a 3000)

VIDEX 4203 / 0-1-2-1D-2D DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY. DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL VIDEX série 4000 (pro domovní telefony série 900 a 3000) VIDEX DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL VIDEX série 4000 (pro domovní telefony série 900 a 3000) 4203 / 0-1-2-1D-2D Návod pro nastavení a instalaci VID-9194-1 4203.DOC POPIS Venkovní

Více

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR Nástěnný GSM alarm FLAJZAR (obj. kód: GSM-MD1) Návod 23.09.2015 UPOZORNĚNÍ: pro nové funkce hlídání, denní a noční zóny, je třeba používat firmware 206.100.1 a vyšší. Jednoduché zabezpečení prostor s hlášením

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 -

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 - Konfigurátor idům Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: Systém Melody: Změna čísla telefonu (ID)... Povolit/zakázat interkom u telefonu Změna doby otevření dveří.... Změna doby otevření

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

ACASYS-KS Komunikace v systému ACASYS

ACASYS-KS Komunikace v systému ACASYS Komunikace v systému ACASYS Programátorská příručka Verze 1.05 acasys-ks_ms_cz_105 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup Dálkové ovládání GB060 C 208 Aplikační list Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací GSM komunikací Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním telefonem GSM.

Více

Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20

Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20 Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20 Návod pro instalaci Verze hardware SL20.3 od verze firmware: 2.67 Popis SL20 v2.67.doc - strana 1 (celkem 12) Popis funkce SL20 je sběrnicová jednotka pro ovládání dvou

Více

Bezpečnost, ventilace a univerzální I/O

Bezpečnost, ventilace a univerzální I/O Bezpečnost, ventilace a univerzální I/O Start Back End Next Michal Bassy Strana 1 Obsah Start End Funkce dohledu: Dohled nad detektory kouře Dohled nad okny a dveřmi Poruchové vstupy Alarmy: Poruchové

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Texecom. www.texe.com. www.atisgroup.cz. AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x)

Texecom. www.texe.com. www.atisgroup.cz. AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x) Texecom www.texe.com Uživatelská příručka www.atisgroup.cz AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x) Obsah 1. Zabezpečovací systém... 3 Úvod... 3 Zóny (smyčky)...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

Mikroprocesorový Pøepínaè/Øídící systém

Mikroprocesorový Pøepínaè/Øídící systém Mikroprocesorový Pøepínaè/Øídící systém Návod k obsluze LTC 8100 Série LTC 8200 Série LTC 8300 Série Dùležitá bezpeènostní opatøení 1. Pøeètìte si instrukce - Všechny instrukce týkající se bezpeènosti

Více

Otevřete dveře se systémem kontroly vstupu Aliro. Nová éra moderní zabezpečovací techniky. www.vanderbiltindustries.com

Otevřete dveře se systémem kontroly vstupu Aliro. Nová éra moderní zabezpečovací techniky. www.vanderbiltindustries.com Otevřete dveře se systémem kontroly vstupu Aliro Nová éra moderní zabezpečovací techniky www.vanderbiltindustries.com Aliro jednoduché a moderní řízení přístupu Aliro je zcela nový systém postavený na

Více

(c) 2006 Mikrovlny s.r.o. HDO SPÍNAČ zásuvka ovládaná HDO příkazy. uživatelský manuál. Manuál zařízení GSM SPÍNAČ

(c) 2006 Mikrovlny s.r.o. HDO SPÍNAČ zásuvka ovládaná HDO příkazy. uživatelský manuál. Manuál zařízení GSM SPÍNAČ HDO SPÍNAČ zásuvka ovládaná HDO příkazy uživatelský manuál 1. Popis zařízení HDO SPÍNAČ slouží k ovládání spotřebičů pomocí HDO kódu (HDO - hromadné dálkové ovládání) a to převážně k přepínání VT a NT

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU VE VÍTKOVICÍCH A.3.4. PROJEKT EPS A EZS Vypracoval: Ing. Pavel Vank

Více

Inteligentní detektor RAKSA

Inteligentní detektor RAKSA Inteligentní detektor RAKSA Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Špičkový a současně miniaturní produkt Detekuje všechny běžné zdroje signálu Velmi citlivý www.spyshops.cz Stránka 1 1. Specifikace produktu

Více