VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA"

Transkript

1 VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, LITVÍNOV Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci SPC podléhají. SPC je školským poradenským zařízením, jehož činnost je vymezena Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších změn a předpisů, Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn a předpisů a Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších změn a předpisů. SPC Litvínov je určeno klientům s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami z Mostecka a Chomutovska od raného věku do ukončení povinné školní docházky, v odůvodněných případech i déle. Hlavním úkolem SPC je depistáž dětí a mládeže s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, včasná a správná diagnostika, kvalifikované zařazování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do odpovídajícího typu vzdělávání, odborná speciálně pedagogická a psychologická pomoc při práci s těmito dětmi a mládeží a v odůvodněných případech přímá terapeutická činnost s klienty. SPC poskytuje klientům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým zařízením a pracovníkům jiných školských poradenských zařízení konzultace, spolupracuje s praktickými a odbornými lékaři, provádí odborně poradenskou činnost především v oblasti výchovy, vzdělávání a sociální oblasti. Od roku 2002 SPC poskytuje mimo jiné poradenství taktéž rodičům dětí s poruchami autistického spektra. Personální obsazení SPC Litvínov: Ředitelka školy a SPC Speciální pedagog pro předškolní a školní věk Psycholog Sociální pracovnice Mgr. Eva Sekyrková Mgr. Lenka Matějovská PhDr. Eva Lišková Romana Vagašiová

2 Provoz SPC se řídí těmito zásadami a pokyny: SPC je školské poradenské zařízení, které je součástí ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okr. Most. Telefonní čísla: kancelář sociální pracovnice SPC služební mobil SPC ředitelka školy a SPC Provozní doba zařízení: Pondělí: 7:00 17:00 hod. Úterý: 7:00 16:00 hod. Středa: 7:00 17:00 hod. Čtvrtek: 7:00 14:30 hod. Pátek: 7:00 14:00 hod. Práce SPC je organizována dle harmonogramu činností a časového rozvrhu pracovníků. Sociální pracovnice SPC v rámci depistáže kontaktuje poradnu pro rizikové děti při oddělení dětské neurologie nemocnice v Mostě, dětské praktické lékaře, odborné lékaře pedopsychiatry, klinické psychology a zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dětský stacionář, DOZP, MŠ, SpMŠ, ZŠ, ZŠ praktické a ZŠ speciální) ve spádové oblasti okresů Most a Chomutov. Na základě depistáže zařazuje klienty s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do klientely SPC. Postup při zařazení dítěte či žáka do klientely SPC. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce, na doporučení škol, školských, výchovných, ústavních a zdravotnických zařízeních (tzv. žádost o poskytnutí poradenských služeb v SPC Litvínov a žádost o poskytnutí konzultace v SPC Litvínov ), je dojednán termín speciálně pedagogického a psychologického vyšetření klienta, případně konzultace v SPC. Poradenská služba se začne poskytovat nejpozději do 3 měsíců ode dne převzetí žádosti (tuto lhůtu nelze dodržet v době letních prázdnin z důvodu čerpání dovolené pracovníků SPC Litvínov); přesný termín je oznámen žadateli nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí žádosti. Vyšetření a konzultace jsou realizovány ambulantně v SPC nebo v rodině či v jednotlivých zařízeních. Výše uvedených lhůt se nemůže dovolávat žadatel, který neposkytuje součinnost potřebnou ke splnění účelu poradenské služby. Stanovené termíny vyšetření a konzultací je nutné dodržet. V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit. Před vyšetřením dítěte, žáka v SPC zákonný zástupce požádá zařízení nebo školu, kterou dítě navštěvuje o vyplnění dotazníku ( hodnocení dítěte umístěného v rehabilitačním stacionáři nebo DOZP, hodnocení dítěte předškolního věku, hodnocení dítěte školního věku ). Tento dotazník je podkladem k vyšetření v SPC.

3 K vyšetření přinese zákonný zástupce k nahlédnutí lékařské zprávy z vyšetření u odborných lékařů, zprávy z lázeňského pobytu dítěte, zprávy ze školských poradenských zařízení atd., mají-li je k dispozici, aby mohl speciální pedagog, či psycholog, našeho školského poradenského zařízení při přípravě zprávy ze speciálně pedagogického, psychologického, či komplexního vyšetření vycházet rovněž z klinické diagnózy a léčebných opatření odborného lékaře nebo klinického psychologa, který tuto péči dítěti poskytuje. Při každém vyšetření v SPC vyplní sociální pracovnice se zákonnými zástupci povinnou dokumentaci informovaný souhlas, souhlas se zasláním zprávy z vyšetření, souhlas s poskytováním telefonických konzultací, práva žáků a jejich zákonných zástupců při poskytování poradenských služeb, souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, anamnestický dotazník, případně další formuláře dle potřeby (např. žádost o vyhotovení návrhu na IVP, souhlas se zařazením dítěte do pravidelné ambulantní péče, žádost o jiný způsob plnění povinné školní docházky ). V případě potřeby (např. z důvodu zveřejnění fotografií na www stránkách, prezentace práce s dětmi při přednáškové činnosti pracovníků SPC, při propagaci a prezentaci SPC atd.) vyplní sociální pracovnice se zákonnými zástupci souhlas s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se klienta nebo jeho projevů osobní povahy (dle Zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a předpisů). Po vyšetření bude speciální pedagog, či psycholog, se zákonným zástupcem konzultovat výsledky vyšetření a doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání jeho dítěte, tzn. zákonný zástupce bude seznámen s aktuálně zjištěnou diagnózou dítěte, s možnými navrhovanými postupy a podpůrnými či vyrovnávacími opatřeními ve výchovně vzdělávací intervenci dítěte s ohledem na jeho speciální vzdělávací potřeby. Tyto informace budou následně uvedeny v písemné zprávě z vyšetření a v doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Následně speciální pedagog, či psycholog, sepíše se zákonným zástupcem prohlášení o seznámení se s výsledky vyšetření a s doporučením obsahujícím návrhy úprav ve vzdělávání žáka. Zákonný zástupce může k výše uvedenému uplatnit své výhrady. Toto prohlášení bude součástí zprávy z vyšetření. V případě, že bude dítěti doporučena docházka do předškolního zařízení tzn. do rehabilitačního stacionáře, do jeslí, do mateřské školy, do speciální třídy mateřské školy, do přípravné třídy základní školy, nebo do přípravného stupně základní školy speciální, poskytne speciální pedagog, či psycholog, zákonnému zástupci informace o nabízených službách a o péči, která bude dítěti poskytována v tomto zařízení. Následně sepíše se zákonným zástupcem informovaný souhlas se zařazením dítěte do předškolního zařízení, který bude součástí zprávy z vyšetření. V případě, že bude žákovi na základě výsledků speciálně pedagogického nebo psychologického vyšetření v SPC doporučeno vzdělávání podle vzdělávacího programu upraveného pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, podle vzdělávacího programu upraveného pro vzdělávání žáků v základní škole speciální, nebo podle vzdělávacího programu upraveného pro vzdělávání žáků v praktické škole (jednoleté nebo dvouleté), poskytne speciální pedagog, či psycholog, zákonnému zástupci informace o

4 rozdílech mezi jednotlivými vzdělávacími programy, možných důsledcích pro společenské uplatnění absolventa a právech spojených se zařazením žáka do příslušného vzdělávacího programu. Následně speciální pedagog, či psycholog, sepíše se zákonným zástupcem informovaný souhlas se zařazením žáka do vzdělávacího programu upraveného pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, informovaný souhlas se zařazením žáka do vzdělávacího programu upraveného pro vzdělávání žáků v základní škole speciální, nebo informovaný souhlas se zařazením žáka do vzdělávacího programu upraveného pro vzdělávání žáků v praktické škole (jednoleté nebo dvouleté). Tento informovaný souhlas bude následně součástí zprávy z vyšetření v SPC. Žádá-li zákonný zástupce o zařazení dítěte do běžné mateřské či základní školy formou individuální nebo skupinové integrace, je podrobně informován o podmínkách, právech a povinnostech zákonných zástupců i školy, které souvisí s integrací. SPC Litvínov může přidělit integrační posudek pouze dětem a žákům s diagnostikovaným mentálním postižením nebo s poruchami autistického spektra. Odstoupení od integrace je možné pouze v odůvodněných případech na písemnou žádost zákonného zástupce po konzultaci s vedením školy, kterou žák navštěvuje. Zpráva z vyšetření bude vyhotovena nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení poskytování poradenské služby. Zákonný zástupce je informován o tom, že podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn a předpisů, je povinen vyzvednout si zprávu z vyšetření svého dítěte v SPC Litvínov osobně. Zákonný zástupce se tohoto práva může vzdát a trvat na zaslání zprávy z vyšetření na doručovací adresu poštou. Ve zprávě z vyšetření bude uvedena platnost zprávy a termín, kdy bude zákonný zástupce kontaktovat SPC Litvínov a požádá o provedení kontrolního vyšetření svého dítěte v SPC Litvínov. Na základě výsledků vyšetření v SPC může být klient v odůvodněných případech zařazen do ambulantní terapeutické péče SPC. Jedná se o klienty, kteří dosud nenavštěvují žádné zařízení (rehabilitační stacionář, DOZP, MŠ, SpMŠ, ZŠ, ZŠ praktickou, ZŠ speciální) a o klienty v předškolním věku a klienti s hlubokým mentálním postižením, kteří mají rozhodnutí z KÚ Ústí n. Labem o jiném způsobu plnění povinné školní docházky. Termíny ambulantní péče v SPC jsou stanoveny vždy po předchozí osobní nebo telefonické domluvě podle aktuálních potřeb klienta. Klienti jsou metodicky vedeni také po adaptační období dítěte v zařízení. Na požádání je možno zapůjčit na dobu určitou odbornou literaturu nebo pomůcky. Výpůjčka je zapsána do knihy výpůjček. V případě ztráty zapůjčené literatury či pomůcek je klient povinné nahradit v plném rozsahu tuto pomůcku. Veškeré služby SPC jsou poskytovány bezplatně. Pro klienty je určený hlavní vchod školní budovy. Pro imobilní klienty je určen bezbariérový boční vstup do budovy, umístěný na pravé straně školní budovy. Rodiče by měli používat zvonek označený kancelář SPC. Pro čekající klienty a jejich doprovod je vyhrazena pouze vstupní chodba a herna centra. Všichni klienti SPC musí být pod neustálým dohledem zákonného zástupce nebo

5 pracovníka SPC. Klienti se nemohou volně pohybovat po SPC ani po jiných prostorách budovy školy. Klienti mohou používat sociální zařízení, případně sprchu, určené i pro imobilní klienty, které je v přízemí za prosklenými dveřmi vpravo od kanceláře SPC. Klíče od sociálního zařízení a sprchy jsou umístěny v kanceláři SPC a jsou vydány rodičům na požádání. Klienti si mohou odkládat osobní věci pouze na místo k tomu určené, tzn. do kanceláře SPC. Za osobní věci zanechané bez dozoru na chodbě SPC neručí. Klienti jsou povinni nahlásit případné poškození zařízení či ztrátu věcí v učebnách SPC a na chodbách v kanceláři SPC. Dojde-li k úrazu nebo ke zdravotním potížím, ohlásí zákonný zástupce situaci neprodleně v kanceláři SPC. Úraz je zapsán do knihy úrazů u ředitelky školy. Klienti i zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady BOZP a požární ochrany. Klienti a jejich zákonní zástupci jsou povinni opustit prostory SPC bezprostředně po ukončení práce s klientem. V celém areálu školy platí zákaz kouření. K výjezdům zaměstnanců SPC je možno využívat služební vozidlo, které může řídit pouze osoba s referenční zkouškou. Příkaz k výjezdu vystaví na požádání ředitelka školy. Technický průkaz je uložen u ředitelky školy. Bližší informace jsou uvedeny ve směrnici o autoprovozu. Pracovníci centra zodpovídají za zabezpečení centra v době, kdy byl ukončen provoz. Tento vnitřní řád je součástí školního řádu Základní školy speciální Litvínov, Šafaříkova 991. Platnost: od V Litvínově: Sestavila: Romana Vagašiová sociální pracovnice Mgr. Eva Sekyrková ředitelka školy a SPC

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola,základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35 Č.j.: 580/2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Lovecká Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Provozní

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanoví podle

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Směrnice č. 4. Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka školy

Směrnice č. 4. Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 4 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka školy Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S Č.j. 104/2014 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391. Školní řád Mateřské školy, Alšova 1930, Písek

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391. Školní řád Mateřské školy, Alšova 1930, Písek Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Název: Školní řád Mateřské školy, Alšova 1930, Písek Číslo směrnice: 4 (9.MŠ) 4 Spisový znak: Skartační znak: Č.j. Počet listů: P

Více

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace Organizační řád část: Školní řád Č.j.: ZŠ/ 97/ 2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV. Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV. Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D Školní řád: MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV Čj.: MŠ-02/2015 Platnost od: 1.1.2015 Spisový a skartační znak: Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 4/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více