Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí"

Transkript

1 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku

2 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy ve Valašském Meziříčí má po sedmnácti letech nového ředitele školy. Dne 1. července 2009 převzal vedení jedné z největších škol Zlínského kraje Mgr. Petr Pavlůsek, který v oblasti školství působí téměř dvacet let. Po absolvování vsetínského gymnázia studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci tělesnou výchovu a poté vystudoval dálkově na Ostravské univerzitě biologii. Profesně působil na obchodním učilišti, na Střední škole Kostka ve Vsetíně a v neposlední řadě také zastával funkci vedoucího odboru školství Krajského úřadu Zlínského kraje. Proč Vás zlákala zrovna ISŠ - COP Valašské Meziříčí? Jak jiţ bylo zmíněno, působil jsem dva roky na odboru školství Zlínského kraje, kde jsem se setkával s různými typy škol. Vím, ţe vzdělávací proces není jednoduchý v ţádné škole, ale zde vsázím přesně podle známého českého přísloví na zlaté české ruce. Vidím v ISŠ COP velkou budoucnost, jsem si jistý, ţe naše škola je opravdu perspektivní. V čem spatřujete perspektivu ISŠ - COP? Baví mě na ní multioborovost. ISŠ - COP zahrnuje obrovskou výseč sluţeb, integrujeme rozličné obory, vsázíme na tradiční obory a zároveň se přizpůsobujeme poţadavkům doby (jakým je například dvojjazyčné vyučování v oboru Mechanik elektronik). Jen díky tomu se u nás potkávají chemici, strojaři, ţáci elektrooborů, pekaři, řezníci, kuchaři, číšníci a jiní. A já doufám, ţe do budoucna se ještě bude mnoţství oborů rozšiřovat. Čím myslíte, ţe jste přesvědčil výběrovou komisi, ţe jste nejlepší? V první řadě konkrétně formulovanými cíli. Měl jsem jasnou představu, co pro mě vedení takové školy znamená. Mám za sebou bohaté pracovní zkušenosti ve školství a zároveň jsem v ideálním věku na to, abych škole dokázal nabídnout jistotu dlouhodobého stabilního rozvoje spojeného s mou osobou. V neposlední řadě vidím dobrou příleţitost adaptovat školu trţnímu prostředí. S jakými vizemi vstupujete do nového školního roku? Mám tři základní vize, kterými jsou silná škola, jeden tým a společný úspěch. Rád bych, abychom se v tomto školním roce zaměřili na vícezdrojové financování, abychom prohloubili

3 spolupráci s tuzemskými i zahraničními partnery. Jako další prioritu vidím úzkou spolupráci s firmami a také například důraz na uplatnitelnost našich absolventů v praxi. Od svého týmu očekávám především profesionalitu, pracovitost, loajalitu ke škole, lidskost a upřímnost. To samé nabízím i já. Sám za sebe všem slibuji, ţe budou moci uplatňovat vlastní nápady a dostávat prostor pro svou kreativitu a profesní růst. Jen tak získáme nezastupitelné místo v rozvoji vzdělávání našeho regionu a také sociální a osobní jistoty pro naše pedagogy. Jaké konkrétní změny hodláte zavést v novém školním roce? Velmi si váţím práce, kterou pro školu vykonala moje předchůdkyně ing. Milena Michalíková. Rád bych stavěl na základech, které na ISŠ - COP za sedmnáct let poloţila a zároveň chci školu dál rozvíjet a inovovat. Chci vést školu tak, aby představovala platformu pro otevřenou a perspektivní komunikaci - nejen pro studenty, ale také pro pedagogy. Nejsem zastánce náhlých bouřlivých změn, proto během prvních šesti měsíců své práce zanalyzuji dosavadní situaci a případné změny hodlám prosazovat zvolna a šetrně. V kaţdém případě nechci ohrozit základní myšlenku školy - chtěl bych, aby i nadále z naší školy vycházeli kvalitní absolventi, kteří se uplatní na trhu práce. Jednou z konkrétních změn je zavedení úředních konzultačních hodin pro veřejnost. Představte si, ţe je 30. června 2010, máte za sebou vydařený rok ve funkci ředitele ISŠ, takţe odcházíte s dobrým pocitem na dovolenou... Co všechno v deseti školních měsících musí předcházet onomu zmiňovanému dobrému pocitu na konci školního roku? Abych ukončil rok s dobrým pocitem, museli bychom mít pro další školní rok stejný /nebo ještě lépe vyšší/ počet uchazečů, coţ by byl výsledek opravdu kvalitní práce školního týmu. Dále bychom za sebou měli úspěšně zvládnuté tolik diskutované státní maturity, budou-li na pořadu dne. Velmi by mě také potěšilo, kdyby naši končící absolventi získali uplatnění v praxi. Abych odešel s úsměvem na tváři na prázdniny, museli bychom dobře zvládnout ekonomickou situaci. Samozřejmě bych byl rád, kdyby celý školní rok pokračoval v duchu kvalitní spolupráce se Zlínským krajem, který naši školu zřizuje.

4 Studenti CH4M sledovali biotonický index vody Třída CH4M oboru Chemik operátor monitorovala v měsíci září Roţnovskou Bečvu z hlediska biotického indexu vody ve srovnání s chemickým ukazatelem kvality tekoucích vod. Biotický index je metoda pomocí níţ se stanovuje schopnost přírodního vodního systému dlouhodobě udrţet vyrovnané společenstvo (vodní organismy), které svým druhovým sloţením a funkční hierarchií nejlépe odpovídá dané oblasti a kvalitě vody. Výsledek čistoty Roţnovské Bečvy z hlediska biotického indexu studenti vyhodnotí jako vodní tok čistý, jakostní třídy II. Tento monitoring se provádí dvakrát do roka a to v měsících září/říjen a březen/duben. Autor příspěvku: Oldřich Riemer Předávání certifikátu Cisco Networking Academy studentům ISŠ - COP Studovali ve svém volném čase v on-line systému řízeném americkou firmou Cisco. Všechny studijní materiály jsou proto samozřejmě v angličtině, i všechny testy, i celé webové prostředí kurzu. Tvrdé byly hlavně začátky. Dnes ţáci nejen znají základy počítačových sítí, ale mohou se pochlubit i schopností samostatně studovat v cizím jazyce. V tomto školním roce se chystají zvládnout druhý semestr akademie. K odpolednímu studiu Cisco Networking Academy se můţe přihlásit kaţdý ţák naší školy. Studium stojí symbolickou částku Kč za semestr (cena pro "cizí" je Kč). Podrobnosti jsou např. na odkaz Předměty - Cisco. Další podrobnosti sdělí lektoři Ing. Bernkopf, Ing. Sadílek, Mgr. Holman. Autor příspěvku: Ing. Jaroslav Bernkopf

5 Restaurace přátelská rodině Studenti 2. a 3. ročníku gastronomických oborů Integrované střední školy Centra odborné přípravy ve Valašském Meziříčí se zapojili do projektu Zdravé město - Restaurace přátelská k rodině a v první polovině října 2009 se v rámci projektového vyučování vrhli na hodnocení restaurací ve Valašském Meziříčí a nejbliţším okolí podle předem zadaných kritérií. Projekt vyhlásila ISŠ - COP spolu s městem Valašské Meziříčí a jsem opravdu rád, že se jej naši žáci aktivně zúčastnili, sdělil na úvod ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek s tím, ţe se jedná o projekt dlouhodobějšího charakteru, jehoţ cílem je a bude získat co nejvíce poznatků z prostředí vybraných restauračních zařízení a kaţdoročně vyhodnotit nejlépe vyhovující podle daných kritérií. Mezi hlavní kritéria patřila mimo jiné skutečnost, zda je v okolí restaurace parkoviště, jestli je restaurace dostatečně osvětlena, zda se v provozovně kouří nebo také jestli je součástí dětský koutek, informovala ke kritériím jedna z koordinátorek Bc. Isabella Šrámková, která dodala, ţe velmi důleţitými otázkami bylo také to, jestli mají v dané restauraci příbory pro děti, dětské ţidličky, zda jsou v nabídce dětských porcí alespoň dvě jídla v souladu s poţadavky zdravé výţivy, případně jestli jsou v jídelním lístku mléčné nápoje. V neposlední řadě nás také zajímalo, jestli jsou v dosahu stroje a přístroje, které by mohly způsobit zranění dětí, zda jsou v restauraci kryty na přístupných zásuvkách nebo jestli se pohybuje teplota vzduchu mezi stupni, doplnila soubor podmínek druhá z koordinátorek Mgr. Dagmar Zetková s tím, ţe mezi vedlejší kritéria projektu zařadili moţnost venkovního posezení, pohodlnost a stabilitu sezení, působivost a nápaditost pokrmů nebo také to, jestli je venkovní posezení přizpůsobeno pro pobyt dětí. Po vyhodnocení výsledků jednotlivých restaurací budou vybrány tři provozovny, které vyhověly kritériím a požadavkům nejlépe. Ty mimo mediální propagace získají certifikát v podobě samolepky s logem Restaurace přátelská k rodině, řekla k hodnocení Bc. Isabella Šrámková. Těší mě, že se naši studenti tohoto projektu zhostili s nadšením, že zodpovědně provedli průzkum v terénu a prokázali nejen úroveň svého společenského jednání a vystupování, ale také úroveň svých komunikačních schopností, vyjádřil nadšení ze studentů ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek s tím, ţe zároveň děkuje za organizaci obou koordinátorkám i ostatním zúčastněným

6 Odborné exkurze studentů ISŠ - COP v Praze Ve dnech 7. aţ 9. října 2009 se ţáci tříd CH4M, S4M a CHE3M obor Chemik operátor - průmyslová chemie zúčastnili odborné exkurze v Praze. Studenti výše uvedeného oboru navštívili veletrh LABOREXPO 2009, který proběhl v Kongresovém centru. Zde se seznámili s novinkami v oblasti laboratorního vybavení jako jsou např. laboratorní pomůcky, chemikálie nebo laboratorní přístroje a zařízení. Ţáci třídy S4M pro změnu navštívili televizní věţ na Ţiţkově a někteří z nich Letecké muzeum Kbely, coţ je muzeum civilního a vojenského letectví Československa a České republiky v Praze. Muzeum se nachází v areálu vojenského letiště Praha-Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku samostatného Československa. Společně se všechny třídy také zúčastnily exkurze do pivovaru Staropramen, kde se seznámily s výrobou praţského zlatého moku. Součástí třídenní exkurze byla rovněţ prohlídka historického jádra Prahy, Praţského hradu a Vyšehradu se hřbitovem slavných osobností. Jiný pohled na centrum Prahy všem poskytla vyhlídka z věţe Staroměstské radnice a vyhlídková plavba po Vltavě. Nevšední záţitek přinesla pro všechny návštěva 3D kina, kde ţáci zhlédli film Podmořský svět. Autor příspěvku: Ing. Petr Steffek Fotbalisté ISŠ-COP dominovali i v okresním kole Fotbaloví reprezentanti naší školy si výborně vedli také v okresním finále středních škol, které se hrálo za účasti SŠIEŘ Roţnov pod Radhoštěm, SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, Gymnázia Valašské Meziříčí a naší školy. V silné konkurenci vybojovali první místo, o které se ale museli podělit se SOŠ Vsetín, neboť obě druţstva měla stejný počet bodů i skóre. O tom, kdo bude okres v dubnu reprezentovat na krajské úrovni, rozhodne dodatečná baráţ mezi oběma školami. Všichni hráči zaslouţí pochvalu, neboť se hrálo za krajně nepříznivých podmínek a trvalého sněţení.

7 Výsledky ISŠ COP: Gymnázium Valašské Meziříčí 1:0 (branka Roman Horák), SOŠ Vsetín 2:2 (branky: Lukáš Radko 2), SŠIEŘ Roţnov 0:0. Autor příspěvku: Mgr. Vladimír Štěpán Studenti ISŠ - COP pomáhali dobré věci Dne 15. října 2009 proběhla v České republice jiţ po desáté sbírka Bílá pastelka, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Tato veřejná sbírka vznikla na podporu speciálních výukových programů pro nevidomé a slabozraké a aktivně se jí jiţ tradičně účastnili také studenti ISŠ - COP z Valašského Meziříčí. Naše škola se v obdobných charitativních akcích angažuje celá léta, sdělila k tématu hlavní koordinátorka charitativních akcí na ISŠ COP Mgr. Dagmar Zetková s tím, ţe je ráda, ţe ona a její studenti takto vţdy mohou získat pomoc pro ty, kteří ji opravdu potřebují. Charitativní akce Bílá pastelka se účastnilo celkem dvanáct studentů, kteří byli rozděleni do dvojic. Tyto dvojice poté prodávali bílé pastelky po Valašském Meziříčí. Za finanční příspěvek lidé obdrželi originální Bílou pastelku jako symbol světa neviditelných, symbol solidarity těch, kteří přispěli na dobrou věc a jako symbol dobré vůle, informovala k činnosti studentů Dagmar Zetková s tím, ţe podpořit dobrou věc mohou studenti i zaměstnanci školy opět podpořit koupí vánočních hvězd na přelomu listopadu a prosince.

8 Soutěţ oborů Mechanik elektronik V úterý 20. října 2009 se uskutečnila na Integrované střední škole Centru odborné přípravy ve Valašském Meziříčí soutěţ odborných dovedností pro studenty třetích ročníků oboru Mechanik elektronik. Během dopoledne soupeřilo celkem třicet sedm soutěţících v teoretických a praktických znalostech a dovednostech. Teoretický test měl čtrnáct otázek a byl zaměřen prakticky, sdělil k testu ředitel soutěţe Igor Kundrát s tím, ţe studenti byli na vyplnění testu limitování třiceti minutami. Mnohem větší prostor měli soutěţící na praktickou práci zde dokazovali své dovednosti a zručnost téměř šest hodin. V praktické části museli soutěžící sestavit, oživit a naladit rozhlasový přijímač FM pro pásmo 87 až 108 MHz, doplnil detaily k praktické stránce soutěţe Igor Kundrát. Odborná porota v čele s předsedou soutěţe Miroslavem Chumchalem nakonec na základě výsledků mohla s potěšením oznámit, ţe vítězem soutěţe se stal student Ladislav Icela ze třídy E3M, který si díky sponzorům odnesl domů sportovní tašku, svazek CD a trhací bloček. Druhé místo obsadil Jakub Bayer ze stejné třídy, který za stříbrnou pozici získal sadu nářadí, sadu zápisníkových bloků a šipky. Bronzová příčka patřila Filipovi Křivovi z E3M, na kterého čekala sada zápisníkových bloků a šipky. Bramborovou pozici vybojoval Lukáš Riemer z E3M, který mimo sady zápisníkových bloků obdrţel kalkulačku. Na pátém místě se umístil Jan Močárník, který získal trhací bloček a kalkulačku. Jsem rád, že se této soutěže zúčastnilo tolik studentů a že prokázali, že ovládají tolik důležité propojení teorie a praxe. Mé poděkování také patří řediteli soutěže Igoru Kundrátovi, předsedovi soutěže Miroslavu Chumchalovi, ale také odborné porotě a vůbec všem, kteří se podíleli na přípravě studentů, zhodnotil soutěţ na závěr ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek.

9 Chemici zaznamenali prudký pokles teplot minulých dní na školní meteostanici V chemické laboratoři číslo čtyři je od prosince loňského roku nainstalovaná meteostanice. Studenti třídy CH4M pod vedením učitelky odborného výcviku Marcely Norkové naměřená data pravidelně zpracovávají a vyhodnocují. V rámci náhlých změn počasí, které postihly náš region v týdnu od 12. října do 16. října 2009, studenti vypracovali názorný graf měnících se teplot v jednotlivých dnech. Vyuţili informací z multifunkční meteostanice zaznamenávající hodnoty v elektronické podobě. Zpracovali i maximální a minimální hodnoty těchto teplot. Z grafu lze vyčíst prudký pokles teplot během pouhých tří dní, který způsobil kalamitní stav na českých horách (náhlé a rozsáhlé sněhové sráţky). Datum Prů. tep. min. tep. max. tep ,667 7,9 21, ,949 4,4 10, ,759 2,1 13, ,416 1, ,065 1,2 3

10 Studenti ISŠ - COP si přivezli diplomy z Lázeňského poháru 2009 V první polovině října 2009 uspořádala Hotelová škola v Jeseníku osmý ročník mezinárodní koktejlové soutěţe Bacardi Lázeňský pohár Akce se uskutečnila pod záštitou Olomouckého kraje a mezi finalisty byli i studenti gastronomických oborů Integrované střední školy - Centra odborné přípravy z Valašského Meziříčí. Úkolem soutěţících bylo vykouzlit short drink a long drink, na coţ měli soutěţící vţdy šest minut na kaţdý z drinků. Receptura k drinkům musela být nová, nikde nezveřejněná a každý ze soutěžících si pro svůj drink musel vymyslet originální název, sdělila k soutěţi učitelka odborného výcviku Martina Caisbergerová s tím, ţe dekoraci k drinkům museli soutěţící vyrobit a zkompletovat během přípravy v přípravně nebo v tzv. open baru. Podmínkou bylo, aby se jednalo o jedlé dekorace. Časový limit na výrobu dekorace byl 15 minut. Jsem ráda, že jsme se prosadili v konkurenci studentů ze Slovenska a Mexika, pochválila soutěţící z ISŠ COP Martina Caisbergerová a dodala, ţe je potěšena o to víc, ţe soutěţící Jan Krátký z třídy KČ4M byl na barmanské soutěţi poprvé a získal stříbrný diplom. Honza připravil short drink MAMAMIA, který ozdobil řezem pomeranče a long drink BACOLA SIDO, ten ozdobil vodním melounem s pomerančovým závěsem. Úspěšná byla také studentka Barbora Holubcová ze třídy KČ3M, která si dovezla bronzový diplom. Bára okouzlila porotu short drinkem DIVOKÁ NOC, který ozdobila řezem citrónu. Long drinka nazvala BAMABEBR a jako dekoraci pouţila závěs z hroznového vína, ostruţinu a mátu. Poděkování za vzornou reprezentaci patří nejen Barboře Holoubcové a Janu Krátkému, ale také učitelce odborného výcviku Martině Caisbergerové, která je perfektně na soutěţ připravila, uzavřel téma Lázeňského poháru 2009 ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek.

11 Výměnná praxe v Budvě Kuchaři a číšníci z Integrované střední školy - Centra odborné přípravy z Valašského Meziříčí se v druhé polovině září účastnili výměnné praxe v Budvě. Ta probíhala v hotelovém komplexu Slovenska plaţa. Šest studentů tak mělo po deset dnů příleţitost zjistit, jak to v jejich branţi chodí o kilometrů dál. Kuchaři pomáhali chystat snídaně, obědy a večeře pro tisíc tři sta hostů. Jejich práce spočívala v přípravě masa, zeleniny, čištění ryb a jejich následné úpravě, sdělil k programu praxe vrchní učitel odborného výcviku Bc. Milan Románek. Servírky obsluhovaly hosty hotelu, a protože byly opravdu šikovné, mohly pracovat také v oddělení All inclusive, ocenil dovednosti svých studentek Milan Románek. Součástí výměnné praxe také byla příprava oběda ve spřátelené škole Danilo Kiš. Zde čeští kuchaři připravili typické české menu, které se skládalo z gulášové polévky, moravského vrabce se zelím a bramborovým knedlíkem a jako dezert byl podáván staročeský medovník.

12 Studenti se v Budvě nevěnovali pouze pracovním povinnostem. Ve svém osobním volnu se účastnili různých soutěží, v jeden podvečer např. pobavili turisty i obsluhující personál hotelu v plážových restauracích při překážkovém běhu s mořskou vodou na pláži, vzpomíná na úsměvnou historku Milan Románek s tím, ţe během pobytu proběhla také jazyková soutěţ v srbštině nebo soutěţ o nejlepší zápis ze dne. Každý žák totiž měl na starost zapsat průběh jednoho dne pobytu, doplnil k této soutěţi Milan Románek. Zajímavým záţitkem pro všechny byla společná večeře v jedné z místních restaurací. Zde jsme mohli pozorovat a obdivovat, jak obsluhují černohorští číšníci, a v neposlední řadě jsme ochutnali speciality černohorské a přímořské kuchyně, jakými jsou například Njeguški steak, Tygří krevety, telecí kotleta nebo grilovaný pstruh se špenátem, vyprávěli o černohorské večeři studenti Barbora Nováková a Jan Čoček. Náš velký dík patří Městskému úřadu Valašské Meziříčí za poskytnutí financí, bez kterých bychom se na výměnnou praxi za hranice naší republiky nedostali, poděkoval na závěr ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek. Exkurze ve Visteonu Ve dnech 20. a 21. října 2009 navštívili studenti maturitní třídy CH4M pod vedením učitelů odborného výcviku Oldřicha Riemera a Marcely Norkové Visteon Autopal, s.r.o. v Novém Jičíně. Studenti byli rozděleni do dvou skupin a měli jedinečnou příleţitost poznat chod firmy, která se zabývá vývojem a výrobou světelné, klimatizační a chladící techniky pro automobilový průmysl.

13 Exkurze byla zaměřená jak na vybavení a analýzy v laboratořích, tak na výjimečnou moţnost vidět testovací zkoušky při výrobě světelné techniky. Studenty zaujala i prohlídka výrobních hal, které viděli ke konci exkurze. Ţáci si podrobně prohlédli přístroje v laboratořích, které většinou slouţí k fyzikálním analýzám. Některé z analýz znají z hodin odborného výcviku, ale většina pro ně byla nová a studenti je se zájmem sledovali. Autor příspěvku: Marcela Norková Studenti ISŠ - COP se podíleli na Dnech zdraví ve Valašském Meziříčí Ve dnech 30. a 31. října 2009 proběhla v Kulturním zařízení města Valašského Meziříčí akce s názvem Dny zdraví, která zahrnovala přednáškový, pohybový a zdravotní program. Součástí byly i ochutnávky racionální výţivy, které zajišťovala ISŠ - COP Valašské Meziříčí se svými ţáky. Právě ti se podíleli na přípravě ochutnávky. Pekaři upekli dýňový, finský, toastový (Maxík) chléb a müsli koláčky, kuchaři připravili celerovou, tvarohovou pomazánku a salát z celozrnných těstovin. Zastoupeno bylo i zdravé maso v podobě Bio jehněčích klobásek. Návštěvníci byli z řad všech věkových kategorií a všem nabízené produkty velmi chutnaly netradičně ochucené pomazánky a zvláště pak pekařské zboţí, které není vůbec zastoupeno v běţné spotřebitelské maloobchodní síti prodejen. Během propagace se ukázalo, ţe v našem městě je zájem o zdravý ţivotní a naše škola se svými výrobky obstála na výbornou. Autor příspěvku: Michaela Kolaříková

14 Dobroty z domova i Evropy Studenti Integrované střední školy Centra odborné přípravy z Valašského Meziříčí se v minulých dnech zúčastnili akce Dobroty z domova i Evropy. Ţáci gastronomických oborů připravili pro návštěvníky akce trnkovou omáčku s mandlemi, uzené maso a bramborový knedlík. Tradiční valašské menu doplnili trnkovým frgálem a trnkovým moučníkem. Součástí prezentace ISŠ COP byla ukázka vyřezávání zeleniny a prezentace biovýrobků z moštárny VERONICA HOSTĚTÍN a jablečného moštu z firmy SADY LUČICE. Ţáci oboru Číšník zajišťovali obsluhu hostů a návštěvníků degustačními porcemi soutěţních výrobků. Spoluautor příspěvku: Ing. Josef Vrátník Kuchaři, číšníci a cukráři přivezli diplomy z Gastrojunioru Cukráři, kuchaři a číšníci z Integrované střední školy Centra odborné výuky z Valašského Meziříčí se na počátku listopadu zúčastnili soutěţe Gastrojunior, odkud si opět přivezli nejcennější medaile. Obor Cukrář reprezentovala studentka prvního ročníku nástavbového studia Tereza Zedková, kterou na soutěţ připravovala učitelka odborného výcviku Pavla Volková. Tereza měla za úkol připravit čtyři porce moderního teplého dezertu, odvozeného od tradiční české gastronomie. Na výrobu této pochutiny měla časový limit 45 minut. Tereza připravila tvarohovou loďku s jablečným ragú a švestkovou omáčkou. To doplnila smetanovo-švestkovým dezertem a ozdobou z binexu, informovala o dezertu soutěţící z ISŠ COP učitelka odborného výcviku Martina Caisbergeová a dodala, ţe Tereza získala zlatý diplom a stala se absolutní vítězkou v regionálním kole v oboru Cukrář.

15 Také Martina Holubcová z třetího ročníku reprezentovala ISŠ COP na výbornou, neboť si domů přivezla bronzový diplom. Soutěţící oboru Číšník měli celkem tři úkoly. Nejprve měli za úkol připravit ovocný dezert v tradičním pojetí regionů pro dvě osoby a ten museli naservírovat před zraky hostů. Druhým úkolem byla příprava teplého alkoholického či nealkoholického nápoje. Opět se jednalo o dvě porce a i v této části proběhl servis před zraky hostů, sdělila k úkolům při číšníky Martina Caisbergerová a doplnila, ţe třetím úkolem byla jazyková zkouška, při které museli soutěţící komunikovat v anglickém, německém nebo ruském jazyce s hostem restaurace. Na přípravu a provedení soutěţních úkolů měli soutěţící vţdy po dvaceti minutách. Barbora Holubcová zaujala porotu nápojem Višeň po Valašsku a ovocným dezertem, kterým byl lívaneček se švestkovou omáčkou a praţenými mandlemi a odlehčeným tvarohovým nočkem. Kuchaři, kteří v rámci Gastrojunioru soutěţili, měli připravit čtyři porce moderního teplého pokrmu s hlavní a odlehčenou přílohou. Základní surovinou byl Ryb Eye, coţ je chlazené jihoamerické maso z býků od firmy Nowaco. Soutěţící byli povinni připravit čtyři porce pokrmu, jehoţ součástí bylo 150 gramový steak s vhodnou českou přílohou. Před zahájením soutěţního úkolu si soutěţící vylosovali přání hosta jednu ze tří moţností tepelné úpravy, podle které steak dále připravovali. Roman Horák ze čtvrtého ročníku, kterého na soutěţ připravovala učitelka odborného výcviku Marie Paprstkářová, za 45 minut vykouzlil Steak RIB EYE JA, pohankové trojúhelníky plněné bramborovou kaší se sýrem Gouda, váleček mrkvového pyré na lůţku pikantní restované zeleniny s fazolkami, doplněné hořčicovou omáčkou s růţovým pepřem a slaninovým chipsem. Za tuto dobrotu si domů přivezl zlatý diplom. S uznáním vždy sleduji úspěchy našich studentů, o to víc jsem vždy potěšen, když si domů přivezou medaili. Jsem rád, že naši studenti na Gastrojunioru opět zazářili mezi konkurencí a že postupují do celostátního finále, které se koná na počátku března v Brně. Můj dík patří také všem, kteří se podíleli na jejich přípravě, zhodnotil tento úspěch školy ředitel Mgr. Petr Pavlůsek.

16 Hledáme mladé technické talenty Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy se zapojila do krajského projektu Hledáme mladé technické talenty. Projekt je zaměřený na cílovou skupinu ţáků ve vybraných technických oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Obecně je zaměřený na spolupráci firem, škol a dalších subjektů při propagaci a rozvoji technických řemesel v těchto směrech - strojírenství a strojírenská výroba, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Obecným cílem projektu je spolupráce firem, škol a dalších relevantních subjektů při propagaci a rozvoji technických řemesel. Úkolem pracovníků, kteří zabezpečují tento projekt, je zpracování katalogů technický oborů, příprava a organizace odborných technický soutěţí, zajištění zahraniční mobility ţáků a učitelů zaměřené na výměnu a získávání zkušeností. Hlavní těţiště spolupráce škol a firem spočívá v přípravě a organizaci odborných technických soutěţí (školní aţ krajská kola). Záměr vychází z myšlenky, ţe soutěţ je hra a naplňuje se tak známé "škola hrou". Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy se zapojila v tomto projektu s učebními obory Elektrikář, Nástrojař, Obráběč kovů a Mechanik opravář pro stroje a zařízení. Ţáci vzdělávající se ve výše uvedených oborech jsou do projektu zapojeni v rámci teoretických odborných předmětů i v rámci odborného výcviku. Jsou motivováni k účasti v soutěţích takto: účast a případný úspěch bude zohledněn v klasifikaci ţáka ředitel školy udělí za reprezentaci školy pochvalu ředitele nejúspěšnější ţáci ve školních kolech získají věcné ceny úspěšní ţáci v krajských kolech těchto soutěţí budou mít moţnost v rámci mobilit získávat a vyměňovat si zkušenosti na zahraničních stáţích a exkurzích nejúspěšnější ţáci v krajských soutěţích získají ocenění Technický talent roku pro daný obor a věcné ceny tito ţáci a další účastnici krajských kol budou více v pozornosti odborných firem a budou mít moţnost lépe nalézt uplatnění

17 Den otevřených dveří na ISŠ - COP Na konci října proběhl na ISŠ COP ve Valašském Meziříčí den otevřených dveří. V rámci tohoto dne mohla široká veřejnost navštívit tuto druhou největší školu Zlínského kraje a měla jedinečnou příleţitost zhlédnout prezentaci technických a potravinářských oborů. Stejnou moţnost mohou potencionální zájemci o studium vyuţít v pondělí 16. listopadu Na tento den je stejně jako na ostatních středních školách ve Valašském Meziříčí naplánován den otevřených dveří. Široké veřejnosti budou zpřístupněny prostory ISŠ - COP od 8:00 do 17:00 hodin. Návštěvníci si mají moţnost prohlédnout odborné učebny školy, jakými jsou například počítačová CISCO učebna, učebny výpočetní techniky, prostory, ve kterých se vyučují humanitní předměty či třídu určenou pro výuku gastronomických předmětů. Mimo těchto míst jsou průvodci studenti čtvrtého ročníku - připraveni představit dílny odborného výcviku, cvičnou kuchyni, školní prodejnu potravin, internát a informační centrum. Rodiče a ţáci mají jedinečnou příleţitost získat informace o chodu školy, přijímacích zkouškách či novinkách v příštím školním roce přímo od vedení školy, které bude v 10:00 a v 15:00 hodin k dispozici v aule školy.

18 Ve vestibulu školy čeká návštěvníky minikavárna, ve které se mohou posilnit drobným cukrovím a kávou. Mimo výše zmíněného čeká návštěvníky ISŠ COP hudební produkce a doprovodný program. V neposlední řadě mohou potencionální studenti soutěţit o finanční příspěvek 300 Kč na nákup učebních pomůcek v příštím školním roce. Více informací čeká návštěvníky v infostánku, který naleznou u hlavního vchodu školy na Palackého ulici 49. Chemici z CHE3M přednášeli pro osmáky na ZŠ Ţerotínova Studenti třetího ročníku CHE3M oboru Chemik operátor z Integrované střední školy Centra odborné přípravy z Valašského Meziříčí přednášeli pro ţáky ze Základní školy Ţerotínova. V rámci projektu Zlínská liga CO 2 si připravili ekologické přednášky na aktuální zajímavá témata. Bětka Balharová a Jana Hromádková informovaly ţáky osmých ročníků o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie. Jana Hromádková s Jardou Krulichem předvedli prezentaci o oxidu uhličitém, Mirka Maříková a Jana Hrazdilová seznámili ţáky s desaterem domácí ekologie. Hlavními průvodci programu byly Nikola Pišosová, Lucie Chlápková a Miroslava Maříková. Poděkování patří nejen koordinátorce projektu Ing. Slávce Pobucké, která studenty na prezentaci důkladně připravila, ale také Mgr. Marcele Matysčákové, která umoţnila studentům ISŠ COP přednášet na ZŠ Ţerotínova.

19 Gastrofestival Ostrava 2009 Studenti Integrované střední školy Centra odborné přípravy z Valašského Meziříčí se ve dnech listopadu 2009 zúčastnili soutěţe GASTROFESTIVAL OSTRAVA Devátý ročník soutěţe se nesl v duchu festivalu a nových trendů. Přesně tak zněl i podtitul celé akce. Soutěţní část festivalu byla realizována díky finanční podpoře Magistrátu Statutárního města Ostrava. Studenti ISŠ COP zazářili mezi konkurencí a domů si přivezli nejcennější medaile. Naši studenti soutěžili v kategoriích umělecká pekařina, vyřezávání zeleniny, vyřezávání dekorativní dýně. Součástí Gastrofestivalu byla také barmanská soutěž, sdělil k soutěţním kategoriím vrchní učitel odborného výcviku Bc. Milan Románek s tím, ţe ve všech kategoriích studenti ISŠ COP Valašské Meziříčí zazářili. V kategorii Umělecká pekařina měli soutěţící za úkol prezentovat dekorativní uměleckou práci z chlebového těsta s vánoční tématikou, dále měli upéct slavnostní vánočku a dekorovanou vánoční štolu. Za naši školu soutěžili Lucie Tarabusová a Ondřej Fojtík a se svými výrobky obsadili druhé místo, pochválil své studenty Milan Románek. Vsoutěţi Czech carving cup, ve které studenti ISŠ COP vyřezávali zeleninu, opět exceloval student Radek Vrána. Nejdříve získal bronzovou medaili za dýni s motivem Asterix a Obelix, poté byl oceněn stříbrnou medailí za vyřezávání dýně s libovolným motivem, v závěru se stal absolutním vítězem kategorie za vyřezávanou halloweenskou dýni. Ve stejných kategoriích byli také velmi úspěšné i studentky Jana Icelová, která zaujala porotu dekorativní dýní na volné téma a získala bronzovou medaili, a Miroslava Palacká, která si domů přivezla stříbrnou medaili v kategorii Talent.

20 Pozadu v sbírání medailí nezůstali ani naši barmani. Ti se v sobotu 21. listopadu 2009 účastnili barmanské soutěže v kategorii Junior, uvedl Milan Románek s tím, ţe měli za úkol připravit long drink. V časovém limitu 6 minut měli soutěţící vykouzlit svůj vlastní drink dle předem zadaných poţadavků. ISŠ COP reprezentovala Barbora Holubcová s nápojem Vášnivá Gren, kterou připravila s těchto ingrediencí: Griotte, Gin, juice ananas, sirup Fabri Grenadina a neperlivá voda. S tímto originálním drinkem se umístila mezi 38 soutěţícími na 9. místě. Oceňuji nadšení našich studentů pro obory, které studují a vážím si jejich ochoty reprezentovat ISŠ COP na všech soutěžích. Také bych vyzdvihl aktivitu učitelů odborného výcviku, kteří výše zmíněné studenty vedou a podporují v jejich mimoškolních aktivitách, vyslovil na závěr uznání ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek a dodal, ţe by byl velmi rád, kdyby tomu tak bylo i nadále. Rekordní výtěţek charitativní akce také díky ISŠ COP Studenti, pedagogové i ostatní pracovníci ISŠ - COP se v prosinci 2009 aktivně podíleli na charitativní akci Vánoční hvězda, která probíhala jiţ po dvanácté v historii na území celé České republiky. Také díky příspěvkům ISŠ - COP, kterým tímto organizátoři ještě jednou děkují, se vybrala dosud největší částka, a sice Kč. Výtěţek byl věnován na humanizaci prostředí a léčby pro děti na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky v Olomouci. Přesněji na financování výtvarné výzdoby posledního dětského pokoje pro malé pacienty, na sociální program pro rodiny nemocných dětí - placení poplatků za pobyt v nemocnici za dítě a matku, zakoupení dárků dětem na narozeniny, svátek a ukončení léčby. Organizátoři dále z vybraných prostředků poskytnou finanční podporu rodině v případě, ţe nemocné dítě musí podstoupit transplantaci kostní dřeně v Praze. Cílem organizátorů je co nejvíce zpříjemnit dětem jejich dlouhodobý a náročný pobyt v nemocnici. Část výtěţku bude vyuţita pro realizaci rekondičních pobytů v letním a zimním období, které usnadňují dětem po ukončení léčby návrat do běţného ţivota, neboť podporují jejich psychickou a fyzickou kondici. Za tým organizátorů i koordinátorů z ISŠ - COP děkuje všem, kteří tuto charitativní akci podpořili a těší se na další spolupráci v roce 2010.

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2010-2011 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajţman Mgr. Jana Müllerová

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ

EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ Dne 9. 12. 2010 zorganizovala naše škola exkurzi do Vídně. Zájezdu se zúčastnily třídy oborů SCR, NS, další ţáci školy a pedagogický doprovod Mgr. H. Schwarzová, Mgr. J. Vyskočilová

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA Mgr. Marta Sakalová 1 ZÁŘÍ 1. MĚSÍC START VOLBA CESTA CÍL NEJTĚŢŠÍ JE ZAČÍT... SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ PŮJDEME S TEBOU 1. Vítáme všechny naše i nové

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o škole... 4 3. Přehled oborů vzdělání

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Nade Mží 1, 318 00 Plzeň Hotelova-skola-plzen.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Září 2014 Mgr. Jitka Sochorová ředitelka školy Obsah 1. Charakteristika školy

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2006-2007 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

Souhra 2014-15. již 15. ročník! Časopis Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou

Souhra 2014-15. již 15. ročník! Časopis Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou Souhra 2014-15 již 15. ročník! Časopis Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou STUDIJNÍ OBORY čtyřleté studijní obory Gastronomie Cestovní ruch tříleté učební obory Cukrář

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: A. Charakteristika školy... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 7 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Na naší škole již několik let probíhá úspěšný grantový program spolupráce s Domovem Petra v Mačkově. Domov Petra Mačkov je samostatnou příspěvkovou

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Exkurze PRAŽSKÉ PIVOVARY str.2 Exkurze POSLANECKÁ SNĚMOVNA str.2 Sbírka JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY str.3. Přednášky PREVENTIVNÍ PROGRAM str.

Exkurze PRAŽSKÉ PIVOVARY str.2 Exkurze POSLANECKÁ SNĚMOVNA str.2 Sbírka JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY str.3. Přednášky PREVENTIVNÍ PROGRAM str. k 1S O číslo 5 červen 2015 SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY na závěr školního roku Vážení a milí, deset měsíců uplynulo jako voda a přichází kýžený čas prázdnin. Ještě před ním však nastane čas zúčtování za počáteční,

Více

Poezie žije. V Poděbradech dvojnásob

Poezie žije. V Poděbradech dvojnásob 9. května 2013 Ročník 22 Číslo 10 Cena 9 Kč Škola chystá proměnu Budova Základní školy T. G. Masaryka na Žižkově se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci. 2 Kulinářská oslava Mezinárodní soutěž Gastro Poděbrady

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2005-2006 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více