Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí"

Transkript

1 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku

2 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy ve Valašském Meziříčí má po sedmnácti letech nového ředitele školy. Dne 1. července 2009 převzal vedení jedné z největších škol Zlínského kraje Mgr. Petr Pavlůsek, který v oblasti školství působí téměř dvacet let. Po absolvování vsetínského gymnázia studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci tělesnou výchovu a poté vystudoval dálkově na Ostravské univerzitě biologii. Profesně působil na obchodním učilišti, na Střední škole Kostka ve Vsetíně a v neposlední řadě také zastával funkci vedoucího odboru školství Krajského úřadu Zlínského kraje. Proč Vás zlákala zrovna ISŠ - COP Valašské Meziříčí? Jak jiţ bylo zmíněno, působil jsem dva roky na odboru školství Zlínského kraje, kde jsem se setkával s různými typy škol. Vím, ţe vzdělávací proces není jednoduchý v ţádné škole, ale zde vsázím přesně podle známého českého přísloví na zlaté české ruce. Vidím v ISŠ COP velkou budoucnost, jsem si jistý, ţe naše škola je opravdu perspektivní. V čem spatřujete perspektivu ISŠ - COP? Baví mě na ní multioborovost. ISŠ - COP zahrnuje obrovskou výseč sluţeb, integrujeme rozličné obory, vsázíme na tradiční obory a zároveň se přizpůsobujeme poţadavkům doby (jakým je například dvojjazyčné vyučování v oboru Mechanik elektronik). Jen díky tomu se u nás potkávají chemici, strojaři, ţáci elektrooborů, pekaři, řezníci, kuchaři, číšníci a jiní. A já doufám, ţe do budoucna se ještě bude mnoţství oborů rozšiřovat. Čím myslíte, ţe jste přesvědčil výběrovou komisi, ţe jste nejlepší? V první řadě konkrétně formulovanými cíli. Měl jsem jasnou představu, co pro mě vedení takové školy znamená. Mám za sebou bohaté pracovní zkušenosti ve školství a zároveň jsem v ideálním věku na to, abych škole dokázal nabídnout jistotu dlouhodobého stabilního rozvoje spojeného s mou osobou. V neposlední řadě vidím dobrou příleţitost adaptovat školu trţnímu prostředí. S jakými vizemi vstupujete do nového školního roku? Mám tři základní vize, kterými jsou silná škola, jeden tým a společný úspěch. Rád bych, abychom se v tomto školním roce zaměřili na vícezdrojové financování, abychom prohloubili

3 spolupráci s tuzemskými i zahraničními partnery. Jako další prioritu vidím úzkou spolupráci s firmami a také například důraz na uplatnitelnost našich absolventů v praxi. Od svého týmu očekávám především profesionalitu, pracovitost, loajalitu ke škole, lidskost a upřímnost. To samé nabízím i já. Sám za sebe všem slibuji, ţe budou moci uplatňovat vlastní nápady a dostávat prostor pro svou kreativitu a profesní růst. Jen tak získáme nezastupitelné místo v rozvoji vzdělávání našeho regionu a také sociální a osobní jistoty pro naše pedagogy. Jaké konkrétní změny hodláte zavést v novém školním roce? Velmi si váţím práce, kterou pro školu vykonala moje předchůdkyně ing. Milena Michalíková. Rád bych stavěl na základech, které na ISŠ - COP za sedmnáct let poloţila a zároveň chci školu dál rozvíjet a inovovat. Chci vést školu tak, aby představovala platformu pro otevřenou a perspektivní komunikaci - nejen pro studenty, ale také pro pedagogy. Nejsem zastánce náhlých bouřlivých změn, proto během prvních šesti měsíců své práce zanalyzuji dosavadní situaci a případné změny hodlám prosazovat zvolna a šetrně. V kaţdém případě nechci ohrozit základní myšlenku školy - chtěl bych, aby i nadále z naší školy vycházeli kvalitní absolventi, kteří se uplatní na trhu práce. Jednou z konkrétních změn je zavedení úředních konzultačních hodin pro veřejnost. Představte si, ţe je 30. června 2010, máte za sebou vydařený rok ve funkci ředitele ISŠ, takţe odcházíte s dobrým pocitem na dovolenou... Co všechno v deseti školních měsících musí předcházet onomu zmiňovanému dobrému pocitu na konci školního roku? Abych ukončil rok s dobrým pocitem, museli bychom mít pro další školní rok stejný /nebo ještě lépe vyšší/ počet uchazečů, coţ by byl výsledek opravdu kvalitní práce školního týmu. Dále bychom za sebou měli úspěšně zvládnuté tolik diskutované státní maturity, budou-li na pořadu dne. Velmi by mě také potěšilo, kdyby naši končící absolventi získali uplatnění v praxi. Abych odešel s úsměvem na tváři na prázdniny, museli bychom dobře zvládnout ekonomickou situaci. Samozřejmě bych byl rád, kdyby celý školní rok pokračoval v duchu kvalitní spolupráce se Zlínským krajem, který naši školu zřizuje.

4 Studenti CH4M sledovali biotonický index vody Třída CH4M oboru Chemik operátor monitorovala v měsíci září Roţnovskou Bečvu z hlediska biotického indexu vody ve srovnání s chemickým ukazatelem kvality tekoucích vod. Biotický index je metoda pomocí níţ se stanovuje schopnost přírodního vodního systému dlouhodobě udrţet vyrovnané společenstvo (vodní organismy), které svým druhovým sloţením a funkční hierarchií nejlépe odpovídá dané oblasti a kvalitě vody. Výsledek čistoty Roţnovské Bečvy z hlediska biotického indexu studenti vyhodnotí jako vodní tok čistý, jakostní třídy II. Tento monitoring se provádí dvakrát do roka a to v měsících září/říjen a březen/duben. Autor příspěvku: Oldřich Riemer Předávání certifikátu Cisco Networking Academy studentům ISŠ - COP Studovali ve svém volném čase v on-line systému řízeném americkou firmou Cisco. Všechny studijní materiály jsou proto samozřejmě v angličtině, i všechny testy, i celé webové prostředí kurzu. Tvrdé byly hlavně začátky. Dnes ţáci nejen znají základy počítačových sítí, ale mohou se pochlubit i schopností samostatně studovat v cizím jazyce. V tomto školním roce se chystají zvládnout druhý semestr akademie. K odpolednímu studiu Cisco Networking Academy se můţe přihlásit kaţdý ţák naší školy. Studium stojí symbolickou částku Kč za semestr (cena pro "cizí" je Kč). Podrobnosti jsou např. na odkaz Předměty - Cisco. Další podrobnosti sdělí lektoři Ing. Bernkopf, Ing. Sadílek, Mgr. Holman. Autor příspěvku: Ing. Jaroslav Bernkopf

5 Restaurace přátelská rodině Studenti 2. a 3. ročníku gastronomických oborů Integrované střední školy Centra odborné přípravy ve Valašském Meziříčí se zapojili do projektu Zdravé město - Restaurace přátelská k rodině a v první polovině října 2009 se v rámci projektového vyučování vrhli na hodnocení restaurací ve Valašském Meziříčí a nejbliţším okolí podle předem zadaných kritérií. Projekt vyhlásila ISŠ - COP spolu s městem Valašské Meziříčí a jsem opravdu rád, že se jej naši žáci aktivně zúčastnili, sdělil na úvod ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek s tím, ţe se jedná o projekt dlouhodobějšího charakteru, jehoţ cílem je a bude získat co nejvíce poznatků z prostředí vybraných restauračních zařízení a kaţdoročně vyhodnotit nejlépe vyhovující podle daných kritérií. Mezi hlavní kritéria patřila mimo jiné skutečnost, zda je v okolí restaurace parkoviště, jestli je restaurace dostatečně osvětlena, zda se v provozovně kouří nebo také jestli je součástí dětský koutek, informovala ke kritériím jedna z koordinátorek Bc. Isabella Šrámková, která dodala, ţe velmi důleţitými otázkami bylo také to, jestli mají v dané restauraci příbory pro děti, dětské ţidličky, zda jsou v nabídce dětských porcí alespoň dvě jídla v souladu s poţadavky zdravé výţivy, případně jestli jsou v jídelním lístku mléčné nápoje. V neposlední řadě nás také zajímalo, jestli jsou v dosahu stroje a přístroje, které by mohly způsobit zranění dětí, zda jsou v restauraci kryty na přístupných zásuvkách nebo jestli se pohybuje teplota vzduchu mezi stupni, doplnila soubor podmínek druhá z koordinátorek Mgr. Dagmar Zetková s tím, ţe mezi vedlejší kritéria projektu zařadili moţnost venkovního posezení, pohodlnost a stabilitu sezení, působivost a nápaditost pokrmů nebo také to, jestli je venkovní posezení přizpůsobeno pro pobyt dětí. Po vyhodnocení výsledků jednotlivých restaurací budou vybrány tři provozovny, které vyhověly kritériím a požadavkům nejlépe. Ty mimo mediální propagace získají certifikát v podobě samolepky s logem Restaurace přátelská k rodině, řekla k hodnocení Bc. Isabella Šrámková. Těší mě, že se naši studenti tohoto projektu zhostili s nadšením, že zodpovědně provedli průzkum v terénu a prokázali nejen úroveň svého společenského jednání a vystupování, ale také úroveň svých komunikačních schopností, vyjádřil nadšení ze studentů ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek s tím, ţe zároveň děkuje za organizaci obou koordinátorkám i ostatním zúčastněným

6 Odborné exkurze studentů ISŠ - COP v Praze Ve dnech 7. aţ 9. října 2009 se ţáci tříd CH4M, S4M a CHE3M obor Chemik operátor - průmyslová chemie zúčastnili odborné exkurze v Praze. Studenti výše uvedeného oboru navštívili veletrh LABOREXPO 2009, který proběhl v Kongresovém centru. Zde se seznámili s novinkami v oblasti laboratorního vybavení jako jsou např. laboratorní pomůcky, chemikálie nebo laboratorní přístroje a zařízení. Ţáci třídy S4M pro změnu navštívili televizní věţ na Ţiţkově a někteří z nich Letecké muzeum Kbely, coţ je muzeum civilního a vojenského letectví Československa a České republiky v Praze. Muzeum se nachází v areálu vojenského letiště Praha-Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku samostatného Československa. Společně se všechny třídy také zúčastnily exkurze do pivovaru Staropramen, kde se seznámily s výrobou praţského zlatého moku. Součástí třídenní exkurze byla rovněţ prohlídka historického jádra Prahy, Praţského hradu a Vyšehradu se hřbitovem slavných osobností. Jiný pohled na centrum Prahy všem poskytla vyhlídka z věţe Staroměstské radnice a vyhlídková plavba po Vltavě. Nevšední záţitek přinesla pro všechny návštěva 3D kina, kde ţáci zhlédli film Podmořský svět. Autor příspěvku: Ing. Petr Steffek Fotbalisté ISŠ-COP dominovali i v okresním kole Fotbaloví reprezentanti naší školy si výborně vedli také v okresním finále středních škol, které se hrálo za účasti SŠIEŘ Roţnov pod Radhoštěm, SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, Gymnázia Valašské Meziříčí a naší školy. V silné konkurenci vybojovali první místo, o které se ale museli podělit se SOŠ Vsetín, neboť obě druţstva měla stejný počet bodů i skóre. O tom, kdo bude okres v dubnu reprezentovat na krajské úrovni, rozhodne dodatečná baráţ mezi oběma školami. Všichni hráči zaslouţí pochvalu, neboť se hrálo za krajně nepříznivých podmínek a trvalého sněţení.

7 Výsledky ISŠ COP: Gymnázium Valašské Meziříčí 1:0 (branka Roman Horák), SOŠ Vsetín 2:2 (branky: Lukáš Radko 2), SŠIEŘ Roţnov 0:0. Autor příspěvku: Mgr. Vladimír Štěpán Studenti ISŠ - COP pomáhali dobré věci Dne 15. října 2009 proběhla v České republice jiţ po desáté sbírka Bílá pastelka, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Tato veřejná sbírka vznikla na podporu speciálních výukových programů pro nevidomé a slabozraké a aktivně se jí jiţ tradičně účastnili také studenti ISŠ - COP z Valašského Meziříčí. Naše škola se v obdobných charitativních akcích angažuje celá léta, sdělila k tématu hlavní koordinátorka charitativních akcí na ISŠ COP Mgr. Dagmar Zetková s tím, ţe je ráda, ţe ona a její studenti takto vţdy mohou získat pomoc pro ty, kteří ji opravdu potřebují. Charitativní akce Bílá pastelka se účastnilo celkem dvanáct studentů, kteří byli rozděleni do dvojic. Tyto dvojice poté prodávali bílé pastelky po Valašském Meziříčí. Za finanční příspěvek lidé obdrželi originální Bílou pastelku jako symbol světa neviditelných, symbol solidarity těch, kteří přispěli na dobrou věc a jako symbol dobré vůle, informovala k činnosti studentů Dagmar Zetková s tím, ţe podpořit dobrou věc mohou studenti i zaměstnanci školy opět podpořit koupí vánočních hvězd na přelomu listopadu a prosince.

8 Soutěţ oborů Mechanik elektronik V úterý 20. října 2009 se uskutečnila na Integrované střední škole Centru odborné přípravy ve Valašském Meziříčí soutěţ odborných dovedností pro studenty třetích ročníků oboru Mechanik elektronik. Během dopoledne soupeřilo celkem třicet sedm soutěţících v teoretických a praktických znalostech a dovednostech. Teoretický test měl čtrnáct otázek a byl zaměřen prakticky, sdělil k testu ředitel soutěţe Igor Kundrát s tím, ţe studenti byli na vyplnění testu limitování třiceti minutami. Mnohem větší prostor měli soutěţící na praktickou práci zde dokazovali své dovednosti a zručnost téměř šest hodin. V praktické části museli soutěžící sestavit, oživit a naladit rozhlasový přijímač FM pro pásmo 87 až 108 MHz, doplnil detaily k praktické stránce soutěţe Igor Kundrát. Odborná porota v čele s předsedou soutěţe Miroslavem Chumchalem nakonec na základě výsledků mohla s potěšením oznámit, ţe vítězem soutěţe se stal student Ladislav Icela ze třídy E3M, který si díky sponzorům odnesl domů sportovní tašku, svazek CD a trhací bloček. Druhé místo obsadil Jakub Bayer ze stejné třídy, který za stříbrnou pozici získal sadu nářadí, sadu zápisníkových bloků a šipky. Bronzová příčka patřila Filipovi Křivovi z E3M, na kterého čekala sada zápisníkových bloků a šipky. Bramborovou pozici vybojoval Lukáš Riemer z E3M, který mimo sady zápisníkových bloků obdrţel kalkulačku. Na pátém místě se umístil Jan Močárník, který získal trhací bloček a kalkulačku. Jsem rád, že se této soutěže zúčastnilo tolik studentů a že prokázali, že ovládají tolik důležité propojení teorie a praxe. Mé poděkování také patří řediteli soutěže Igoru Kundrátovi, předsedovi soutěže Miroslavu Chumchalovi, ale také odborné porotě a vůbec všem, kteří se podíleli na přípravě studentů, zhodnotil soutěţ na závěr ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek.

9 Chemici zaznamenali prudký pokles teplot minulých dní na školní meteostanici V chemické laboratoři číslo čtyři je od prosince loňského roku nainstalovaná meteostanice. Studenti třídy CH4M pod vedením učitelky odborného výcviku Marcely Norkové naměřená data pravidelně zpracovávají a vyhodnocují. V rámci náhlých změn počasí, které postihly náš region v týdnu od 12. října do 16. října 2009, studenti vypracovali názorný graf měnících se teplot v jednotlivých dnech. Vyuţili informací z multifunkční meteostanice zaznamenávající hodnoty v elektronické podobě. Zpracovali i maximální a minimální hodnoty těchto teplot. Z grafu lze vyčíst prudký pokles teplot během pouhých tří dní, který způsobil kalamitní stav na českých horách (náhlé a rozsáhlé sněhové sráţky). Datum Prů. tep. min. tep. max. tep ,667 7,9 21, ,949 4,4 10, ,759 2,1 13, ,416 1, ,065 1,2 3

10 Studenti ISŠ - COP si přivezli diplomy z Lázeňského poháru 2009 V první polovině října 2009 uspořádala Hotelová škola v Jeseníku osmý ročník mezinárodní koktejlové soutěţe Bacardi Lázeňský pohár Akce se uskutečnila pod záštitou Olomouckého kraje a mezi finalisty byli i studenti gastronomických oborů Integrované střední školy - Centra odborné přípravy z Valašského Meziříčí. Úkolem soutěţících bylo vykouzlit short drink a long drink, na coţ měli soutěţící vţdy šest minut na kaţdý z drinků. Receptura k drinkům musela být nová, nikde nezveřejněná a každý ze soutěžících si pro svůj drink musel vymyslet originální název, sdělila k soutěţi učitelka odborného výcviku Martina Caisbergerová s tím, ţe dekoraci k drinkům museli soutěţící vyrobit a zkompletovat během přípravy v přípravně nebo v tzv. open baru. Podmínkou bylo, aby se jednalo o jedlé dekorace. Časový limit na výrobu dekorace byl 15 minut. Jsem ráda, že jsme se prosadili v konkurenci studentů ze Slovenska a Mexika, pochválila soutěţící z ISŠ COP Martina Caisbergerová a dodala, ţe je potěšena o to víc, ţe soutěţící Jan Krátký z třídy KČ4M byl na barmanské soutěţi poprvé a získal stříbrný diplom. Honza připravil short drink MAMAMIA, který ozdobil řezem pomeranče a long drink BACOLA SIDO, ten ozdobil vodním melounem s pomerančovým závěsem. Úspěšná byla také studentka Barbora Holubcová ze třídy KČ3M, která si dovezla bronzový diplom. Bára okouzlila porotu short drinkem DIVOKÁ NOC, který ozdobila řezem citrónu. Long drinka nazvala BAMABEBR a jako dekoraci pouţila závěs z hroznového vína, ostruţinu a mátu. Poděkování za vzornou reprezentaci patří nejen Barboře Holoubcové a Janu Krátkému, ale také učitelce odborného výcviku Martině Caisbergerové, která je perfektně na soutěţ připravila, uzavřel téma Lázeňského poháru 2009 ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek.

11 Výměnná praxe v Budvě Kuchaři a číšníci z Integrované střední školy - Centra odborné přípravy z Valašského Meziříčí se v druhé polovině září účastnili výměnné praxe v Budvě. Ta probíhala v hotelovém komplexu Slovenska plaţa. Šest studentů tak mělo po deset dnů příleţitost zjistit, jak to v jejich branţi chodí o kilometrů dál. Kuchaři pomáhali chystat snídaně, obědy a večeře pro tisíc tři sta hostů. Jejich práce spočívala v přípravě masa, zeleniny, čištění ryb a jejich následné úpravě, sdělil k programu praxe vrchní učitel odborného výcviku Bc. Milan Románek. Servírky obsluhovaly hosty hotelu, a protože byly opravdu šikovné, mohly pracovat také v oddělení All inclusive, ocenil dovednosti svých studentek Milan Románek. Součástí výměnné praxe také byla příprava oběda ve spřátelené škole Danilo Kiš. Zde čeští kuchaři připravili typické české menu, které se skládalo z gulášové polévky, moravského vrabce se zelím a bramborovým knedlíkem a jako dezert byl podáván staročeský medovník.

12 Studenti se v Budvě nevěnovali pouze pracovním povinnostem. Ve svém osobním volnu se účastnili různých soutěží, v jeden podvečer např. pobavili turisty i obsluhující personál hotelu v plážových restauracích při překážkovém běhu s mořskou vodou na pláži, vzpomíná na úsměvnou historku Milan Románek s tím, ţe během pobytu proběhla také jazyková soutěţ v srbštině nebo soutěţ o nejlepší zápis ze dne. Každý žák totiž měl na starost zapsat průběh jednoho dne pobytu, doplnil k této soutěţi Milan Románek. Zajímavým záţitkem pro všechny byla společná večeře v jedné z místních restaurací. Zde jsme mohli pozorovat a obdivovat, jak obsluhují černohorští číšníci, a v neposlední řadě jsme ochutnali speciality černohorské a přímořské kuchyně, jakými jsou například Njeguški steak, Tygří krevety, telecí kotleta nebo grilovaný pstruh se špenátem, vyprávěli o černohorské večeři studenti Barbora Nováková a Jan Čoček. Náš velký dík patří Městskému úřadu Valašské Meziříčí za poskytnutí financí, bez kterých bychom se na výměnnou praxi za hranice naší republiky nedostali, poděkoval na závěr ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek. Exkurze ve Visteonu Ve dnech 20. a 21. října 2009 navštívili studenti maturitní třídy CH4M pod vedením učitelů odborného výcviku Oldřicha Riemera a Marcely Norkové Visteon Autopal, s.r.o. v Novém Jičíně. Studenti byli rozděleni do dvou skupin a měli jedinečnou příleţitost poznat chod firmy, která se zabývá vývojem a výrobou světelné, klimatizační a chladící techniky pro automobilový průmysl.

13 Exkurze byla zaměřená jak na vybavení a analýzy v laboratořích, tak na výjimečnou moţnost vidět testovací zkoušky při výrobě světelné techniky. Studenty zaujala i prohlídka výrobních hal, které viděli ke konci exkurze. Ţáci si podrobně prohlédli přístroje v laboratořích, které většinou slouţí k fyzikálním analýzám. Některé z analýz znají z hodin odborného výcviku, ale většina pro ně byla nová a studenti je se zájmem sledovali. Autor příspěvku: Marcela Norková Studenti ISŠ - COP se podíleli na Dnech zdraví ve Valašském Meziříčí Ve dnech 30. a 31. října 2009 proběhla v Kulturním zařízení města Valašského Meziříčí akce s názvem Dny zdraví, která zahrnovala přednáškový, pohybový a zdravotní program. Součástí byly i ochutnávky racionální výţivy, které zajišťovala ISŠ - COP Valašské Meziříčí se svými ţáky. Právě ti se podíleli na přípravě ochutnávky. Pekaři upekli dýňový, finský, toastový (Maxík) chléb a müsli koláčky, kuchaři připravili celerovou, tvarohovou pomazánku a salát z celozrnných těstovin. Zastoupeno bylo i zdravé maso v podobě Bio jehněčích klobásek. Návštěvníci byli z řad všech věkových kategorií a všem nabízené produkty velmi chutnaly netradičně ochucené pomazánky a zvláště pak pekařské zboţí, které není vůbec zastoupeno v běţné spotřebitelské maloobchodní síti prodejen. Během propagace se ukázalo, ţe v našem městě je zájem o zdravý ţivotní a naše škola se svými výrobky obstála na výbornou. Autor příspěvku: Michaela Kolaříková

14 Dobroty z domova i Evropy Studenti Integrované střední školy Centra odborné přípravy z Valašského Meziříčí se v minulých dnech zúčastnili akce Dobroty z domova i Evropy. Ţáci gastronomických oborů připravili pro návštěvníky akce trnkovou omáčku s mandlemi, uzené maso a bramborový knedlík. Tradiční valašské menu doplnili trnkovým frgálem a trnkovým moučníkem. Součástí prezentace ISŠ COP byla ukázka vyřezávání zeleniny a prezentace biovýrobků z moštárny VERONICA HOSTĚTÍN a jablečného moštu z firmy SADY LUČICE. Ţáci oboru Číšník zajišťovali obsluhu hostů a návštěvníků degustačními porcemi soutěţních výrobků. Spoluautor příspěvku: Ing. Josef Vrátník Kuchaři, číšníci a cukráři přivezli diplomy z Gastrojunioru Cukráři, kuchaři a číšníci z Integrované střední školy Centra odborné výuky z Valašského Meziříčí se na počátku listopadu zúčastnili soutěţe Gastrojunior, odkud si opět přivezli nejcennější medaile. Obor Cukrář reprezentovala studentka prvního ročníku nástavbového studia Tereza Zedková, kterou na soutěţ připravovala učitelka odborného výcviku Pavla Volková. Tereza měla za úkol připravit čtyři porce moderního teplého dezertu, odvozeného od tradiční české gastronomie. Na výrobu této pochutiny měla časový limit 45 minut. Tereza připravila tvarohovou loďku s jablečným ragú a švestkovou omáčkou. To doplnila smetanovo-švestkovým dezertem a ozdobou z binexu, informovala o dezertu soutěţící z ISŠ COP učitelka odborného výcviku Martina Caisbergeová a dodala, ţe Tereza získala zlatý diplom a stala se absolutní vítězkou v regionálním kole v oboru Cukrář.

15 Také Martina Holubcová z třetího ročníku reprezentovala ISŠ COP na výbornou, neboť si domů přivezla bronzový diplom. Soutěţící oboru Číšník měli celkem tři úkoly. Nejprve měli za úkol připravit ovocný dezert v tradičním pojetí regionů pro dvě osoby a ten museli naservírovat před zraky hostů. Druhým úkolem byla příprava teplého alkoholického či nealkoholického nápoje. Opět se jednalo o dvě porce a i v této části proběhl servis před zraky hostů, sdělila k úkolům při číšníky Martina Caisbergerová a doplnila, ţe třetím úkolem byla jazyková zkouška, při které museli soutěţící komunikovat v anglickém, německém nebo ruském jazyce s hostem restaurace. Na přípravu a provedení soutěţních úkolů měli soutěţící vţdy po dvaceti minutách. Barbora Holubcová zaujala porotu nápojem Višeň po Valašsku a ovocným dezertem, kterým byl lívaneček se švestkovou omáčkou a praţenými mandlemi a odlehčeným tvarohovým nočkem. Kuchaři, kteří v rámci Gastrojunioru soutěţili, měli připravit čtyři porce moderního teplého pokrmu s hlavní a odlehčenou přílohou. Základní surovinou byl Ryb Eye, coţ je chlazené jihoamerické maso z býků od firmy Nowaco. Soutěţící byli povinni připravit čtyři porce pokrmu, jehoţ součástí bylo 150 gramový steak s vhodnou českou přílohou. Před zahájením soutěţního úkolu si soutěţící vylosovali přání hosta jednu ze tří moţností tepelné úpravy, podle které steak dále připravovali. Roman Horák ze čtvrtého ročníku, kterého na soutěţ připravovala učitelka odborného výcviku Marie Paprstkářová, za 45 minut vykouzlil Steak RIB EYE JA, pohankové trojúhelníky plněné bramborovou kaší se sýrem Gouda, váleček mrkvového pyré na lůţku pikantní restované zeleniny s fazolkami, doplněné hořčicovou omáčkou s růţovým pepřem a slaninovým chipsem. Za tuto dobrotu si domů přivezl zlatý diplom. S uznáním vždy sleduji úspěchy našich studentů, o to víc jsem vždy potěšen, když si domů přivezou medaili. Jsem rád, že naši studenti na Gastrojunioru opět zazářili mezi konkurencí a že postupují do celostátního finále, které se koná na počátku března v Brně. Můj dík patří také všem, kteří se podíleli na jejich přípravě, zhodnotil tento úspěch školy ředitel Mgr. Petr Pavlůsek.

16 Hledáme mladé technické talenty Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy se zapojila do krajského projektu Hledáme mladé technické talenty. Projekt je zaměřený na cílovou skupinu ţáků ve vybraných technických oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Obecně je zaměřený na spolupráci firem, škol a dalších subjektů při propagaci a rozvoji technických řemesel v těchto směrech - strojírenství a strojírenská výroba, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Obecným cílem projektu je spolupráce firem, škol a dalších relevantních subjektů při propagaci a rozvoji technických řemesel. Úkolem pracovníků, kteří zabezpečují tento projekt, je zpracování katalogů technický oborů, příprava a organizace odborných technický soutěţí, zajištění zahraniční mobility ţáků a učitelů zaměřené na výměnu a získávání zkušeností. Hlavní těţiště spolupráce škol a firem spočívá v přípravě a organizaci odborných technických soutěţí (školní aţ krajská kola). Záměr vychází z myšlenky, ţe soutěţ je hra a naplňuje se tak známé "škola hrou". Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy se zapojila v tomto projektu s učebními obory Elektrikář, Nástrojař, Obráběč kovů a Mechanik opravář pro stroje a zařízení. Ţáci vzdělávající se ve výše uvedených oborech jsou do projektu zapojeni v rámci teoretických odborných předmětů i v rámci odborného výcviku. Jsou motivováni k účasti v soutěţích takto: účast a případný úspěch bude zohledněn v klasifikaci ţáka ředitel školy udělí za reprezentaci školy pochvalu ředitele nejúspěšnější ţáci ve školních kolech získají věcné ceny úspěšní ţáci v krajských kolech těchto soutěţí budou mít moţnost v rámci mobilit získávat a vyměňovat si zkušenosti na zahraničních stáţích a exkurzích nejúspěšnější ţáci v krajských soutěţích získají ocenění Technický talent roku pro daný obor a věcné ceny tito ţáci a další účastnici krajských kol budou více v pozornosti odborných firem a budou mít moţnost lépe nalézt uplatnění

17 Den otevřených dveří na ISŠ - COP Na konci října proběhl na ISŠ COP ve Valašském Meziříčí den otevřených dveří. V rámci tohoto dne mohla široká veřejnost navštívit tuto druhou největší školu Zlínského kraje a měla jedinečnou příleţitost zhlédnout prezentaci technických a potravinářských oborů. Stejnou moţnost mohou potencionální zájemci o studium vyuţít v pondělí 16. listopadu Na tento den je stejně jako na ostatních středních školách ve Valašském Meziříčí naplánován den otevřených dveří. Široké veřejnosti budou zpřístupněny prostory ISŠ - COP od 8:00 do 17:00 hodin. Návštěvníci si mají moţnost prohlédnout odborné učebny školy, jakými jsou například počítačová CISCO učebna, učebny výpočetní techniky, prostory, ve kterých se vyučují humanitní předměty či třídu určenou pro výuku gastronomických předmětů. Mimo těchto míst jsou průvodci studenti čtvrtého ročníku - připraveni představit dílny odborného výcviku, cvičnou kuchyni, školní prodejnu potravin, internát a informační centrum. Rodiče a ţáci mají jedinečnou příleţitost získat informace o chodu školy, přijímacích zkouškách či novinkách v příštím školním roce přímo od vedení školy, které bude v 10:00 a v 15:00 hodin k dispozici v aule školy.

18 Ve vestibulu školy čeká návštěvníky minikavárna, ve které se mohou posilnit drobným cukrovím a kávou. Mimo výše zmíněného čeká návštěvníky ISŠ COP hudební produkce a doprovodný program. V neposlední řadě mohou potencionální studenti soutěţit o finanční příspěvek 300 Kč na nákup učebních pomůcek v příštím školním roce. Více informací čeká návštěvníky v infostánku, který naleznou u hlavního vchodu školy na Palackého ulici 49. Chemici z CHE3M přednášeli pro osmáky na ZŠ Ţerotínova Studenti třetího ročníku CHE3M oboru Chemik operátor z Integrované střední školy Centra odborné přípravy z Valašského Meziříčí přednášeli pro ţáky ze Základní školy Ţerotínova. V rámci projektu Zlínská liga CO 2 si připravili ekologické přednášky na aktuální zajímavá témata. Bětka Balharová a Jana Hromádková informovaly ţáky osmých ročníků o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie. Jana Hromádková s Jardou Krulichem předvedli prezentaci o oxidu uhličitém, Mirka Maříková a Jana Hrazdilová seznámili ţáky s desaterem domácí ekologie. Hlavními průvodci programu byly Nikola Pišosová, Lucie Chlápková a Miroslava Maříková. Poděkování patří nejen koordinátorce projektu Ing. Slávce Pobucké, která studenty na prezentaci důkladně připravila, ale také Mgr. Marcele Matysčákové, která umoţnila studentům ISŠ COP přednášet na ZŠ Ţerotínova.

19 Gastrofestival Ostrava 2009 Studenti Integrované střední školy Centra odborné přípravy z Valašského Meziříčí se ve dnech listopadu 2009 zúčastnili soutěţe GASTROFESTIVAL OSTRAVA Devátý ročník soutěţe se nesl v duchu festivalu a nových trendů. Přesně tak zněl i podtitul celé akce. Soutěţní část festivalu byla realizována díky finanční podpoře Magistrátu Statutárního města Ostrava. Studenti ISŠ COP zazářili mezi konkurencí a domů si přivezli nejcennější medaile. Naši studenti soutěžili v kategoriích umělecká pekařina, vyřezávání zeleniny, vyřezávání dekorativní dýně. Součástí Gastrofestivalu byla také barmanská soutěž, sdělil k soutěţním kategoriím vrchní učitel odborného výcviku Bc. Milan Románek s tím, ţe ve všech kategoriích studenti ISŠ COP Valašské Meziříčí zazářili. V kategorii Umělecká pekařina měli soutěţící za úkol prezentovat dekorativní uměleckou práci z chlebového těsta s vánoční tématikou, dále měli upéct slavnostní vánočku a dekorovanou vánoční štolu. Za naši školu soutěžili Lucie Tarabusová a Ondřej Fojtík a se svými výrobky obsadili druhé místo, pochválil své studenty Milan Románek. Vsoutěţi Czech carving cup, ve které studenti ISŠ COP vyřezávali zeleninu, opět exceloval student Radek Vrána. Nejdříve získal bronzovou medaili za dýni s motivem Asterix a Obelix, poté byl oceněn stříbrnou medailí za vyřezávání dýně s libovolným motivem, v závěru se stal absolutním vítězem kategorie za vyřezávanou halloweenskou dýni. Ve stejných kategoriích byli také velmi úspěšné i studentky Jana Icelová, která zaujala porotu dekorativní dýní na volné téma a získala bronzovou medaili, a Miroslava Palacká, která si domů přivezla stříbrnou medaili v kategorii Talent.

20 Pozadu v sbírání medailí nezůstali ani naši barmani. Ti se v sobotu 21. listopadu 2009 účastnili barmanské soutěže v kategorii Junior, uvedl Milan Románek s tím, ţe měli za úkol připravit long drink. V časovém limitu 6 minut měli soutěţící vykouzlit svůj vlastní drink dle předem zadaných poţadavků. ISŠ COP reprezentovala Barbora Holubcová s nápojem Vášnivá Gren, kterou připravila s těchto ingrediencí: Griotte, Gin, juice ananas, sirup Fabri Grenadina a neperlivá voda. S tímto originálním drinkem se umístila mezi 38 soutěţícími na 9. místě. Oceňuji nadšení našich studentů pro obory, které studují a vážím si jejich ochoty reprezentovat ISŠ COP na všech soutěžích. Také bych vyzdvihl aktivitu učitelů odborného výcviku, kteří výše zmíněné studenty vedou a podporují v jejich mimoškolních aktivitách, vyslovil na závěr uznání ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek a dodal, ţe by byl velmi rád, kdyby tomu tak bylo i nadále. Rekordní výtěţek charitativní akce také díky ISŠ COP Studenti, pedagogové i ostatní pracovníci ISŠ - COP se v prosinci 2009 aktivně podíleli na charitativní akci Vánoční hvězda, která probíhala jiţ po dvanácté v historii na území celé České republiky. Také díky příspěvkům ISŠ - COP, kterým tímto organizátoři ještě jednou děkují, se vybrala dosud největší částka, a sice Kč. Výtěţek byl věnován na humanizaci prostředí a léčby pro děti na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky v Olomouci. Přesněji na financování výtvarné výzdoby posledního dětského pokoje pro malé pacienty, na sociální program pro rodiny nemocných dětí - placení poplatků za pobyt v nemocnici za dítě a matku, zakoupení dárků dětem na narozeniny, svátek a ukončení léčby. Organizátoři dále z vybraných prostředků poskytnou finanční podporu rodině v případě, ţe nemocné dítě musí podstoupit transplantaci kostní dřeně v Praze. Cílem organizátorů je co nejvíce zpříjemnit dětem jejich dlouhodobý a náročný pobyt v nemocnici. Část výtěţku bude vyuţita pro realizaci rekondičních pobytů v letním a zimním období, které usnadňují dětem po ukončení léčby návrat do běţného ţivota, neboť podporují jejich psychickou a fyzickou kondici. Za tým organizátorů i koordinátorů z ISŠ - COP děkuje všem, kteří tuto charitativní akci podpořili a těší se na další spolupráci v roce 2010.

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace z OPVK ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Závěrečná zpráva Food Festival Karlovy Vary spolupráce s CzechTourism

Závěrečná zpráva Food Festival Karlovy Vary spolupráce s CzechTourism Závěrečná zpráva Food Festival Karlovy Vary spolupráce s CzechTourism FOOD FESTIVAL KARLOVY VARY 2014 Tisková zpráva, 5. 5. 2014 Food Festival Karlovy Vary odstartoval sezónu gastronomických festivalů

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Restaurace Altány Kampa

Restaurace Altány Kampa Restaurace Altány Kampa Rautová nabídka Aktualizováno v únoru 2014 Prostory v naší restauraci jsou ideální pro různé typy akcí, jako jsou svatby, firemní večírky, společenské akce či různé oslavy. Občerstvení

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Občerstvení formou rautu:

Občerstvení formou rautu: Krakonošův raut: sortiment Občerstvení formou rautu: Okurkový řez se sýrovou pěnou s ořechy Plněné rajské jablíčko pěnou z modrého sýra Rostbífová rolka s pěnou ze žervé Kanapky s různými pěnami Sušená

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou Předkrmy 80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou 80g Zapečený kozí sýr s medovým pórkem a cherry rajčatkem 59 Kč 79 Kč 69Kč Polévky 0,33l Silný

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

Vážení hosté. Vítáme Vás V Pivovaru. V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757. a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří

Vážení hosté. Vítáme Vás V Pivovaru. V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757. a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří Vážení hosté Vítáme Vás V Pivovaru V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757 a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří Věříme, že rozmanitý výběr jídel z naší kuchyně a bohatě

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více

Vydávání účastnických listů a mezinárodních certifikátů v programu CARVINGOVÉ AKADEMIE (CA)

Vydávání účastnických listů a mezinárodních certifikátů v programu CARVINGOVÉ AKADEMIE (CA) CZECH CARVING STUDIO s.r.o. K Pazderně 2024, 256 01 Benešov Czech Republic tel. +420 777 024 048 e-mail:info@carving-studio.eu www.carving-studio.eu IČ 27138828, DIČ CZ 27138828 Vydávání účastnických listů

Více

ohodnoťte nás Facebook

ohodnoťte nás Facebook Jídelní lístek Úvodní slovo Posaďte se a vychutnejte si atmosféru stylové restaurace Valašská Koliba, která hostila své první hosty už před 100 lety. Nechejte se hýčkat naši obsluhou a osvěžte chuťové

Více

Grundle smažené dozlatova, koprový dip, citron 100g 65,-

Grundle smažené dozlatova, koprový dip, citron 100g 65,- Jídelní lístek Předkrmy Grilovaný ovčí sýr na salátku s cherry rajčátky 100g 85,- Staročeská šunka od kosti (křen, hořčice, okurka) 100g 75,- Tatarský biftek z pravé svíčkové, topinky 100g 140,- Carpaccio

Více

ZPRÁVA O EVROPSKÉM PROJEKTOVÉM DNU: EVROPA NA TALÍŘI 13. 6. 2013

ZPRÁVA O EVROPSKÉM PROJEKTOVÉM DNU: EVROPA NA TALÍŘI 13. 6. 2013 Odborné učiliště, Cvrčovice 131 Cvrčovice 131, 691 23 Pohořelice telefon/fax: 519 424 829/519 426 567, e-mail: sekretariat@oucvrcovice.cz ZPRÁVA O EVROPSKÉM PROJEKTOVÉM DNU: EVROPA NA TALÍŘI 13. 6. 2013

Více

Máme stále co nabídnout

Máme stále co nabídnout Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Máme stále co nabídnout Termín pro podání přihlášek do prvních ročníků středních škol se nezadrţitelně blíţí. Ţáci vycházejících ročníků základních škol

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele:

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

PRESTO ve Vaší kanceláři. OFFICE CATERING zajišťují moderní kantýny Presto

PRESTO ve Vaší kanceláři. OFFICE CATERING zajišťují moderní kantýny Presto PRESTO ve Vaší kanceláři OFFICE CATERING zajišťují moderní kantýny Presto Florentinum The Park Chodov Na jaře roku 2015 přibyla v Praze druhá samoobslužná restaurace Presto v Business Centru - The Park

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Jídelní lístek. Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili.

Jídelní lístek. Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili. U Královny Elišky ZALOŽENO 1965 Brno Jídelní lístek Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili. 1 Mendlovo náměstí 1b 603 00 Brno tel. 543 212 578 e-mail:

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

2týdenní praxe žáků v oboru obráběč kovů v německých firmách v Rodingu firma DB matic, Stangl a thermo-tec.

2týdenní praxe žáků v oboru obráběč kovů v německých firmách v Rodingu firma DB matic, Stangl a thermo-tec. Podklady do výroční zprávy školní rok 2014-15 Mezinárodní spolupráce 21.10.2014 5 žáků- účastníci pilotního projektu Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice navštívilo chamskou školu a společně poskytli

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013)

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) Na přelomu července a srpna 2013 proběhl mezinárodní šampionát ve znalosti produktů MS Word, MS Excel a MS Powerpoint ve Washingtonu,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA SVALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKO VÉ ZKOUŠKY PALACKÉHO 49, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení č. j.

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev****

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Catering Coffee break Standard Ekonom Komfort Business Obchodní snídaně Clarion Konferenční menu 3chodové á 250 Kč 3chodové á 350 Kč Konferenční bufet od 450 Kč Večerní rauty od 500 Kč Coffee break Ekonom,

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

Restaurace Altány Kampa

Restaurace Altány Kampa Restaurace Altány Kampa Nabídka pro cestovní kanceláře Aktualizováno v únoru 2014 Prostory restaurace a lokace v centru Prahy jsou ideální pro cestovní agentury. Naše restaurace se nachází 300m od Karlova

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Naše škola je druhým rokem zapojena do mezinárodního projektu Socrates s názvem Where do we come from where do we go to?. S partnerskými školami z Německa,

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Ve čtvrtek 12.12. 2013 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzace v ruském jazyce. Ve třech kategoriích se školního kola zúčastnilo 11 studentů z prvního

Více

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými saláty, brusinkovým vinegretem a černým chlebem se soleným máslem s pažitkou

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými saláty, brusinkovým vinegretem a černým chlebem se soleným máslem s pažitkou MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY Tenké plátky uzené šunky s nakládanými okurčičkami, křenovou pěnou, pikantní hořčicí a opečeným chlebem s hermelínovou pomazánkou Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými

Více

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,--

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,-- Předkrmy 100g Pomazánka z vepřových výpečků s cibulkou, čerstvý chléb 90g Uzené pstruží filátko, bylinkové máslo, toast 120g Špízky z baby mozzarellky a cherry rajčátek na čerstvém salátu 150g Kuřecí ragů

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

PŘEDKRMY. Marinovaný losos s máslovými toasty, listovými saláty a vinegretem

PŘEDKRMY. Marinovaný losos s máslovými toasty, listovými saláty a vinegretem PŘEDKRMY Tatarský biftek s česnekovými topinkami a jarní cibulkou 189 Kč Marinovaný losos s máslovými toasty, listovými saláty a vinegretem 119 Kč Domácí paštika z husích jater a libové slaniny s brusinkovým

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Tak a máme po první letošní ochutnávce Regionální potraviny Olomouckého kraje 2014 na Přerovsku a v Olomouckém kraji vůbec!

Tak a máme po první letošní ochutnávce Regionální potraviny Olomouckého kraje 2014 na Přerovsku a v Olomouckém kraji vůbec! Tak a máme po první letošní ochutnávce Regionální potraviny Olomouckého kraje 2014 na Přerovsku a v Olomouckém kraji vůbec! V pátek 6.6.2014 uspořádala firma Salix Morava a.s. Horní Moštěnice Den otevřených

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Sponzoři soutěže učňů 2015

Sponzoři soutěže učňů 2015 Soutěž učňů 2015 Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015 23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku najdete kompletní zprávu o průběhu soutěže

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Speciality na Tandooru

Speciality na Tandooru Speciality na Tandooru ( připravené na tvrdém dřevě v tradiční kavkazské peci ) 1 1 LOVECKÁ VEČEŘE (4 OSOBY) Kuřecí steak 400g, vepřový šašlik 400g, lovecká klobáska500g, podávané s brambory, lilkem, žampiony,

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více