Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014"

Transkript

1 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Ing. Tomáš Komprs Ing. František Svoboda Mgr. Karel Švábenský Ing. Karel Souček PaedDr. Petra Kappelová Bc. Iva Dvořáčková, tajemnice Michaela Kšicová, asistentka tajemnice Omluveni: Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Zápis z jednání komise likvidační ze dne Uzavření rámcových kupních smluv na nákup výpočetní techniky a dalšího zboží 5. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Rozšíření informačního systému GINIS města Tišnova 6. Prominutí 1/2 poplatku z prodlení T. B. 7. Navýšení provozního příspěvku Mateřské škole, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace 8. Plán zimní údržby 2014/ Uzavření Smlouvy o zřízení práva užívání vymezených komunikací ve vlastnictví města Tišnova 10. Pronájem části pozemku parc.č. 1847/31 v k.ú. Tišnov 11. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Tišnov na stavbu Reko MS Tišnov ul. Brněnská + 5, k.ú. Tišnov 12. Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 13N13/23 mezi městem Tišnov a ČR - Státním pozemkovým úřadem 13. Souhlas s ubytováním D. B. 14. Revokace přijatých usnesení Nájemní smlouva P. Z., Dohoda o ukončení nájmu bytu P. Z. 15. Revokace přijatých usnesení Nájemní smlouva I. V. 16. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově 17. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Halouzkova 34 v Tišnově 18. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 19. Pronájem bytu č. 15 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 20. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 7/3 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově 21. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem Z. S. 22. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní N. S. 23. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní M. J. 24. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 6/2014 ze dne Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodeb v bytové nástavbě na nám. 28.října 1708 v Tišnově 26. Uzavření Smlouvy o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí pro zpětný odběr přenosných baterií 27. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby Sanace skalní stěny pod Květnicí 28. Vyhlášení výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku Vybavení učeben ZŠ Smíškova 29. Dotazy, podněty, připomínky 1

2 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Starosta Ing. Tomáš Komprs za ověřovatele navrhl: PaedDr. Petru Kappelovou zapisovatelkou stanovil: Michaelu Kšicovou Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 21/2014 Rady města Tišnova PaedDr. Petru Kappelovou a zapisovatelkou stanovuje Michaelu Kšicovou. Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Starosta Ing. Komprs navrhl zařadit bod s názvem Dohoda o ukončení trvání Příkazní smlouvy na organizační zajištění výběrového řízení na dodávku elektrické energie pro rok 2015 jako bod č. 29 a bod s názvem Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dodávky elektrické energie pro rok 2015, jako bod č. 30, do programu jednání. Rada města Tišnova schvaluje doplněný program jednání schůze č. 21/2014 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Schválený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Zápis z jednání komise likvidační ze dne Uzavření rámcových kupních smluv na nákup výpočetní techniky a dalšího zboží 5. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Rozšíření informačního systému GINIS města Tišnova 6. Prominutí 1/2 poplatku z prodlení T. B. 7. Navýšení provozního příspěvku Mateřské škole, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace 8. Plán zimní údržby 2014/ Uzavření Smlouvy o zřízení práva užívání vymezených komunikací ve vlastnictví města Tišnova 10. Pronájem části pozemku parc.č. 1847/31 v k.ú. Tišnov 11. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Tišnov na stavbu Reko MS Tišnov ul. Brněnská + 5, k.ú. Tišnov 12. Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 13N13/23 mezi městem Tišnov a ČR - Státním pozemkovým úřadem 13. Souhlas s ubytováním D. B. 14. Revokace přijatých usnesení Nájemní smlouva P. Z., Dohoda o ukončení nájmu bytu P. Z. 15. Revokace přijatých usnesení Nájemní smlouva I. V. 16. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově 17. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Halouzkova 34 v Tišnově 18. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 19. Pronájem bytu č. 15 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 20. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 7/3 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově 21. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem Z. S. 22. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní N. S. 23. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní M. J. 24. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 6/2014 ze dne Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodeb v bytové nástavbě na nám. 28.října 1708 v Tišnově 26. Uzavření Smlouvy o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí pro zpětný odběr přenosných baterií 27. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby Sanace skalní stěny pod Květnicí 28. Vyhlášení výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku Vybavení učeben ZŠ Smíškova 2

3 29. Dohoda o ukončení trvání Příkazní smlouvy na organizační zajištění výběrového řízení na dodávku elektrické energie pro rok Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dodávky elektrické energie pro rok Dotazy, podněty, připomínky 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3. Zápis z jednání komise likvidační ze dne Rada města Tišnova schvaluje vyřazení majetku dle návrhu komise likvidační dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá Odboru správních a vnitřních věcí zajistit fyzickou likvidaci vyřazeného majetku vedeného na MěÚ Tišnov, v termínu do Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 4. Uzavření rámcových kupních smluv na nákup výpočetní techniky a dalšího zboží Rada města Tišnova schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy mezi městem Tišnov a firmou Alza.cz a.s., IČ: , se sídlem v Praze dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy mezi městem Tišnov a firmou T.S. Bohemia a.s., IČ: , se sídlem v Olomouci dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 7: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Rozšíření informačního systému GINIS města Tišnova Úvodní informace podal starosta Ing. Komprs. Ing. Souček poznamenal, že by v komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek neměl být zainteresován starosta Ing. Komprs. Novým členem komise byl z toho důvodu navržen Ing. Souček namísto Ing. Komprse. Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 3

4 Rada města Tišnova schvaluje znění zadávací dokumentace a zveřejnění výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku Rozšíření informačního systému GINIS města Tišnova dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 8: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Rozšíření informačního systému GINIS města Tišnova dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 9: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 6. Prominutí 1/2 poplatku z prodlení T. B. Rada města Tišnova schvaluje prominutí jedné poloviny vyfakturovaného poplatku z prodlení za neplacení nájemného ve výši Kč panu B. T., trvale bytem T., dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 10: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7. Navýšení provozního příspěvku Mateřské škole, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace Úvodní informace podal starosta Ing. Komprs. Sdělil, že poskytnutý příspěvek bude použit k zakoupení potřebných věcí pro 15 nových dětí v souvislosti s navýšením kapacity ze 125 na 140 dětí. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit navýšení provozního příspěvku na rok 2014 Mateřské škole, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace o ,- Kč. Hlasování č. 11: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 8. Plán zimní údržby 2014/2015 Rada města Tišnova schvaluje Plán zimní údržby 2014/2015 dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 12: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 9. Uzavření Smlouvy o zřízení práva užívání vymezených komunikací ve vlastnictví města Tišnova Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva užívání vymezených komunikací ve vlastnictví města Tišnova mezi městem Tišnov a Tělocvičnou jednotou Sokol Tišnov, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 8 zápisu. 4

5 Hlasování č. 13: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 10. Pronájem části pozemku parc.č. 1847/31 v k.ú. Tišnov Úvodní informace podal starosta Ing. Komprs. Ing. Souček navrhl provedení úpravy v textu důvodové zprávy materiálu, a to ve formulaci 12 měsíční výpovědní lhůty, která byla změněna na 24 měsíční výpovědní lhůtu. Poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na pronájem části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1847/31 o výměře 8 m2 mezi městem Tišnov a společností itself s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 14: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Tišnov na stavbu Reko MS Tišnov ul. Brněnská + 5, k.ú. Tišnov Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. st. 833, parc. č. 1754/7, parc. č. 1756/7, parc. č. 1756/18, parc. č. 1756/24, parc. č. 1760/5, parc. č. 1762/9, parc. č. 1762/16, parc. č. 1767/5, parc. č. 1767/7, parc. č. 1772/3, parc. č. 1772/5, parc. č. 1772/10, parc. č. 1772/11, parc. č. 1772/12, parc. č. 1772/13, parc. č. 1772/14, parc. č. 1775/1, parc. č. 1775/2, parc. č. 1775/3, parc. č. 1783/4, parc. č. 1813/1, parc. č. 1813/6, parc. č. 2036/1, parc. č. 2351/1, parc. č. 2352/1, parc. č. 2354/1, parc. č. 2355/9, parc. č. 2356, parc. č. 2400/15, parc. č. 2400/16, parc. č. 2400/17, parc. č. 2400/25, parc. č. 2401/2, parc. č. 2631/24, parc. č. 2632/11, parc. č. 2634/2 a parc. č. 2661, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: , se sídlem v Ústí na Labem, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 15: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 12. Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 13N13/23 mezi městem Tišnov a ČR - Státním pozemkovým úřadem Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 13N13/23 mezi městem Tišnov a ČR - Státním pozemkovým úřadem, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 16: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 13. Souhlas s ubytováním D. B. Rada města Tišnova souhlasí s ubytováním paní D. B., trvale bytem Č., Slovensko na adrese Dlouhá 1809 v Tišnově. 5

6 Hlasování č. 17: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 14. Revokace přijatých usnesení Nájemní smlouva P. Z., Dohoda o ukončení nájmu bytu P. Z. Úvodní informace podal starosta Ing. Komprs. Ing. Svoboda doplňuje návrh usnesení o dodatek: z důvodu rozsáhlejší rekonstrukce bytu. Celý návrh usnesení pak zní: Rada města Tišnova revokuje usnesení Rady města Tišnova č. 24/15/2014 a 25/15/2014 ze dne 9. července 2014 týkající se uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 7 v budově č.p. 35, která je součástí pozemku p.č.st 497 v k.ú. Tišnov a uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 12 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st 1800 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov a paní P. Z., trvale bytem T., z důvodu rozsáhlejší rekonstrukce bytu. Poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova revokuje usnesení Rady města Tišnova č. 24/15/2014 a 25/15/2014 ze dne 9. července 2014 týkající se uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 7 v budově č.p. 35, která je součástí pozemku p.č.st 497 v k.ú. Tišnov a uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 12 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st 1800 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov a paní P. Z., trvale bytem T., z důvodu rozsáhlejší rekonstrukce bytu. Hlasování č. 18: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 15. Revokace přijatých usnesení Nájemní smlouva I. V. Úvodní informace podal starosta Ing. Komprs. Ing. Svoboda doplňuje návrh usnesení o dodatek:.z důvodu rozsáhlejší rekonstrukce bytu. Celý návrh usnesení pak zní: Rada města Tišnova revokuje usnesení Rady města Tišnova č. 26/15/2014 ze dne 9. července 2014 týkající se uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 12 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st 1800 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov a paní I. V. trvale bytem T., z důvodu rozsáhlejší rekonstrukce bytu. Poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova revokuje usnesení Rady města Tišnova č. 26/15/2014 ze dne 9. července 2014 týkající se uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 12 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st 1800 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov a paní I. V. trvale bytem T., z důvodu rozsáhlejší rekonstrukce bytu. Hlasování č. 19: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 16. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Jungmannova 934 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v budově č.p. 934, která je součástí pozemku p.č.st. 23/2 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov a paní L. B., a panem L. V., oba trvale bytem T. a to na dobu určitou tři roky od do , dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 20: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 17. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Halouzkova 34 v Tišnově 6

7 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 v budově č.p. 34, která je součástí pozemku p.č.st. 96 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov a panem M. M., trvale bytem T. a to na dobu určitou tři roky od do , dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 21: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 18. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov a panem D. K., trvale bytem T. a to na dobu určitou dva měsíce od do , dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 22: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 19. Pronájem bytu č. 15 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 15 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov paní N. V. a panu M. V., oba trvale bytem T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 23: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 20. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 7/3 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. C 7/3, 3+kk, Dlouhá 1808, z paní Ing. J. M., bytem B. a pana Ing. J. M., bytem B. na paní Z. H., bytem D., dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 24: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 21. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem Z. S. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem Z. S., trvale bytem T., dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 25: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7

8 22. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní N. S. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní N. S., trvale bytem T., dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 26: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 23. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní M. J. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní M. J., trvale bytem T., dle přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 27: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 24. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 6/2014 ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 6/2014 ze dne Hlasování č. 28: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 25. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodeb v bytové nástavbě na nám. 28.října 1708 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodeb v bytové nástavbě na nám.28 října 1708 v Tišnově dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 29: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodeb v bytové nástavbě na nám. 28 října 1708 v Tišnově dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 30: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 26. Uzavření Smlouvy o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí pro zpětný odběr přenosných baterií 8

9 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí pro zpětný odběr přenosných baterií mezi městem Tišnov a společností Ecobat s.r.o., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 31: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 27. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby Sanace skalní stěny pod Květnicí Rada města Tišnova schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby Sanace skalní stěny pod Květnicí dle přílohy č. 23 zápisu. Hlasování č. 32: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 28. Vyhlášení výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku Vybavení učeben ZŠ Smíškova Úvodní informace podal starosta Ing. Komprs. Navázal Ing. Souček, který předkládá přílohy materiálu k prostudování, jelikož nebyly z důvodu obsáhlosti nakopírovány členům. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Vybavení učeben ZŠ Smíškova dle přílohy č. 24 zápisu. Hlasování č. 33: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Vybavení učeben ZŠ Smíškova dle přílohy č. 25 zápisu. Hlasování č. 34: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 29. Dohoda o ukončení trvání Příkazní smlouvy na organizační zajištění výběrového řízení na dodávku elektrické energie pro rok 2015 Úvodní informace podal místostarosta Ing. Svoboda. V souvislosti s ukončením Příkazní smlouvy informoval ostatní členy o možnosti zapojení města do projektu Společného nákupu silové elektřiny pro rok 2015, jehož se zúčastní i další města jako Kuřim, Blansko atd. V rámci této spolupráce je očekávána nižší cena než při využití e-aukce. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje Dohodu o ukončení trvání Příkazní smlouvy na organizační zajištění výběrového řízení na dodávku elektrické energie pro rok 2015 mezi městem Tišnov a společností ENSYTRA s.r.o., IČ: , se sídlem v Mohelnici, dle přílohy č. 26 zápisu. Hlasování č. 35: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 30. Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dodávky elektrické energie pro rok 2015 Úvodní informace podal místostarosta Ing. Svoboda. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a poté bylo přistoupeno 9

10 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dodávky elektrické energie pro rok 2015 mezi městem Tišnov a společností Organizačně správní institut, o.p.s., IČ: se sídlem v Brně, dle přílohy č. 27 zápisu. Hlasování č. 36: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 31. Dotazy, podněty, připomínky PaedDr. Kappelová informovala o nadcházející schůzi Komise kulturní a školské a jejím programu. Dále bylo diskutováno o návrhu programu akce Udělení čestného občanství a ceny města a programu oslav Nového roku 2015, včetně návrhu rozpočtu na obě události. Schůzi Rady města Tišnova ukončil Ing. Komprs, starosta města Tišnova v 11:49 hodin. Zápis ověřili: v. r. PaedDr. Petra Kappelová ověřovatel v. r. Ing. František Svoboda 1. místostarosta v. r. Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova Zapsala: Michaela Kšicová 10

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

1. Smlouva o umístění reklamní plochy Technické muzeum (Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová)

1. Smlouva o umístění reklamní plochy Technické muzeum (Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2014 konané dne 30. 09. 2014 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta Ing. Oldřich Štarha místostarosta, PaedDr. David Holman, Zdeněk Kříž členové rady

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 16. prosince 2015

Zápis z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 16. prosince 2015 Zápis z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 16. prosince 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - Ověřovatelé zápisu: p. Bauer, p. Roháč Zapisovatelka: Alena Dalecká Starosta

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zápis č.6/2015 ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zasedání začalo v 19:20 hodin a bylo ukončeno v 20:10 hodin. Přítomni obecní zastupitelé

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 7. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 28.08. 2015 od

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 3.9.2007 Přítomno: 14 členů zastupitelstva, omluvena p. Tučková

Více

Z á P is. v restauraci v Libkově.

Z á P is. v restauraci v Libkově. Obec Libkov 34506 Kdyně Z á P is ze zasedání zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 28.12.2015 v 19:00 hodin v restauraci v Libkově. Přítomni: Bc. Černý Vladimír, Pf1anzer Jan, Černá Barbora, Tauscherová

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Omluveni: Hosté: T. Bergmann, M. Eichnerová, O. Jakob, J. Klimentová,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS. o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 5.10.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta zahájil

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 15.7.2015 Program: 1. Prodej pozemku parc.č.st. 656 v k.ú. Přezletice - záměr 2. Žádost o odkoupení

Více

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 9. 6. 2014, od 17:00 hodin v kině v Kyselce.

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 9. 6. 2014, od 17:00 hodin v kině v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 217 / 2014 Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 26.2.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 26.2.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 26.2.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Věra Grubnerová, Ing. Petr Kollert,

Více

Z Á P I S (06/01/2015)

Z Á P I S (06/01/2015) Z Á P I S (06/01/2015) ze zasedání zastupitelstva obce Rašín (dále jen zastupitelstvo obce nebo ZO ) konaného dne 8.12.2015 Přítomni: Renáta Kučerová, Markéta Kučerová, Markéta Kvardová, Ing. Miroslav

Více

Zápis č.5/2013. konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná

Zápis č.5/2013. konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná Zápis č.5/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny p. Jelínek, p. Bauer Alena Dalecká Starosta zahájil jednání:

Více

Zápis 6. zasedání ZO Kobylnice dne 13.12.2011

Zápis 6. zasedání ZO Kobylnice dne 13.12.2011 Zápis 6. zasedání ZO Kobylnice dne 13.12.2011 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, 1 člen omluven, viz prezenční listina pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková, Marie Ustohalová Program: 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 18/2011 konaného dne 12.9.2011 od 16,05 hod. do 18,00 hod. Jaroslav Kratochvíl

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 18/2011 konaného dne 12.9.2011 od 16,05 hod. do 18,00 hod. Jaroslav Kratochvíl * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 21.12.2015

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 21.12.2015 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 21.12.2015 Přítomno: dle presenční listiny - 7 členů zastupitelstva obce, přítomni 2 občané, 2 hosté Zasedání bylo zahájeno v 17.00

Více

ZÁPIS. o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015

ZÁPIS. o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 16.7.2012, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 30. 7. 2015 v 15 hodin v

Více

Zápis. ze 78. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 78. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 78. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Soňa Petrjánošová do 20:20 Jaroslav

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 06.01.2014

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 06.01.2014 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 06.01.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 6.1.2014 Program: 1. Pověření starostky přípravou výběr.řízení (ul. Kaštanová, ul. V Podskalí)

Více

Zápis č. 24/2018. z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 1. října 2018 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 24/2018. z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 1. října 2018 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 24/2018 z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 1. října 2018 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Anna Hanáková, František Novák, Marta Růžičková, Ing. Petr Ullman,

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Přitomni: 7 členů zastupitelstva obce omluven Luboš Šorfa a Jaroslav Kaufman Zapisovatelka: Bc. Jitka Pohnerová Občané v počtu

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015 Zúčastnění členové ZO: Omluveni: Hosté na jednání: Jan Kreuz, Jaromír Steinberger, Petr

Více

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková Zápis č. 10/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. října 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé: paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Macourek, Sedlák

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomna: Ing. Jana Jersenská

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Obec Chraštice, okres Příbram 2011. Ad 1) Volba zapisovatele pan místostarosta K.Derfl navrhl, aby zapisovatelem byla paní D. Čejková. Bylo schváleno.

Obec Chraštice, okres Příbram 2011. Ad 1) Volba zapisovatele pan místostarosta K.Derfl navrhl, aby zapisovatelem byla paní D. Čejková. Bylo schváleno. Obec Chraštice, okres Příbram 2011 Zápis č.3/2011 ze zasedání Obecního zastupitelstva (ze dne 18.4.2011, 19.00-21.00 hodin) PŘÍTOMNI: D.Čejková, K.Derfl, M.Cíza, P.Jouja, J.Vostarek, H.Krejčová, M.Peterková,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ58 konané dne 06. 11. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ58 konané dne 06. 11. 2012 Přítomni: Ověřovatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ58 konané dne 06. 11. 2012 místostarosta - Stanislav Kyzlink Program jednání: 1. Kontrola plnění

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více

Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání zastupitelstva obce:

Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání zastupitelstva obce: Anonymizovaný zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 23.4.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,25 hod Přítomno: 8 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Ing. Jiří Šulc JUDr. Josef Pavel Ing. René Budjač Ing. Jiří Behenský Ing. Petr Fiala Bc. Radomil Gold

Ing. Jiří Šulc JUDr. Josef Pavel Ing. René Budjač Ing. Jiří Behenský Ing. Petr Fiala Bc. Radomil Gold ZÁPIS z 1. ustavujícího zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. července 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 08. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 19. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod

Více

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 Přítomni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 14.12.2015 Místo konání: Salonek Hospody NARPA, Lány Jednání probíhalo od - do: 18:00 19.20 hodin Členů zastupitelstva obce: 11

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z 36. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.3.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 36. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.3.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 36. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.3.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin. Přítomni: viz prezenční listina Z á p i s z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 18. 4. 2013 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko.

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko. Rada města Konice dne 25.5.2015: Usnesení č.11/2015 1. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu na vzájemný prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú, Čunín mezi městem Konice

Více

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-03/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov Předsedající, starosta

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

~is z veřejného jednání za Uherce ze dne 20. 11. 2013

~is z veřejného jednání za Uherce ze dne 20. 11. 2013 ,, ~is z veřejného jednání za Uherce ze dne 20. 11. 2013 konaného od 18.00 hodin na becním úřadě Úherce Přítomni: Blažek, Mgr. Hošková, Ing.Urbášková, Fořt, M.MatollŠek, A.Matoušek mluveni: M.Pavlíček

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 5/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 5/2015 Zápis č. 5/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 23. února 2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více