Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s."

Transkript

1 Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele Portálu... 5 VI. Nabídka prodávajícího, reakce na poptávku... 6 VII. Poptávka kupujícího, reakce na nabídku... 7 VIII. Uzavření smlouvy mezi Firmami... 7 IX. Kredit, poplatky Provozovatele portálu... 8 X. Podmínky zpracování a užití osobních údajů... 9 XI. Pozastavení a zrušení registrace Firmy...10 XII. Řešení sporů, aplikovatelné právo...11 XIII. Závěrečná ustanovení...11 I. Definice základních pojmů Provozovatel Portálu - společnost SPOTCHEMI, a.s., IČ: , se sídlem Praha 6, Rybničná 18/1, PSČ , registrovaná u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka Portál - internetový portál provozovaný společností SPOTCHEMI, a.s. na adrese Firma právnická nebo fyzická osoba, podnikatel, registrovaná dle těchto Podmínek na Portálu, nabízející zboží k prodeji nebo poptávající zboží nabízené na Portálu. Účet firmy účet založený při registraci Firmy, obsahující jeho identifikační údaje a následně údaje o přiděleném Schváleném kreditu a o všech provedených nebo neprovedených obchodech, nabídkách, poptávkách. V rámci účtu Firmy mohou Oprávněné osoby jednotlivým Uživatelům založit vlastní podúčty. Tyto podúčty jsou součástí Účtu firmy (dále také jen Účet ). Oprávněná osoba - osoba zastupující Firmu, které je buď jejím statutárním zástupcem, nebo je v zaměstnaneckém nebo jiném smluvním poměru k Firmě, jejíž postavení jí opravňuje Firmu zastupovat při uzavírání obchodů na Portálu a jednat jménem Firmy se Spotchemi a.s. Uživatel osoba provádějící operace na Portálu, která získala toto oprávnění a je jí založen podúčet na základě souhlasu Oprávněné osoby příslušné Firmy. 1/11

2 Podmínky obchodní podmínky upravené Provozovatelem Portálu, za kterých se mohou Firmy na Portálu registrovat a provádět zde své obchody. Smlouva smlouva mezi Firmou a Provozovatelem Portálu uzavřená při první registraci, jejíž součástí jsou Podmínky. Schválený kredit je částka evidenční povahy, vyjádřená v měně EUR / USD, do jejíž výše je Firma pojistitelná a v jejíž výši může firma provádět obchodní operace na Portálu Spotchemi. O schválení tohoto kreditu firma žádá při registračním procesu, maximální výše u prvního kreditu však může být ,- / ,- USD. Tento kredit podléhá schválení, při kterém jsou zapojeny renomované mezinárodní ratingové společnosti. V případě závažných důvodů může být přidělení Schváleného kreditu odmítnuto, nebo jeho výše snížena. Přidělení Schváleného kreditu však neznamená pojištění případných obchodů. Kredit - objem peněžních prostředků, jež jsou evidovány na Účtu firmy a které slouží obchodování mezi Firmami. Kredit má povahu toliko evidenční, nepředstavuje reálné peněžní prostředky na účtu. Do výše hodnoty Kreditu bude moci Firma na Portále obchodovat. Kredit se obchodními operacemi postupně snižuje a po jeho částečném nebo úplném vyčerpání může firma požádat o jeho opětovné navýšení. Blokovaný kredit část kreditu, která je blokována z důvodu, že v odpovídající hodnotě Firma umístila na Portál své nabídky nebo poptávky, které jsou před expirací nebo které byly druhou smluvní stranou potvrzeny, ale obchod ještě nebyl ukončen. Disponibilní kredit - kredit, který má Firma v daný okamžik k dispozici pro umisťování svých nových nabídek a poptávek na Portál. Doba platnosti nabídky/poptávky doba, po kterou bude nabídka/poptávka umístěna na Portále; nejkratší dobou je jedna hodina. Expirace nabídky/poptávky uplynutí Doby platnosti, kdy na uvedenou nabídku/poptávku nikdo nereagoval, tj. zboží nekoupil nebo nenabídl ke koupi. Zrušení nabídky/poptávky zrušení nabídky/poptávky rozhodnutím Uživatele před její expirací. Závazná objednávka - potvrzením nabídky nebo potvrzením poptávky dojde ke vzniku závazné objednávky. Závazná jazyková verze - Obchodní podmínky Spotchemi jsou přeloženy do několika světových jazyků. Jestliže by došlo k rozporům mezi výkladem jednotlivých jazykových verzí, má vždy před ostatními jazykovými verzemi Podmínek přednost verze v anglickém jazyce. Zákaznické centrum - pracoviště Provozovatele portálu, které zajišťuje pro Firmy služby spojené s jejich využíváním portálu, pomáhá řešit případné problémy a zajišťuje zpětnou vazbu, sloužící k průběžnému zkvalitňování služeb. Uživatelský poplatek částka ve výši 136,- EUR / 176,- USD bez DPH, umožňující Firmě obchodovat na portálu po dobu 12 měsíců, nebo do vyčerpání schváleného Kreditu. Tato částka je Firmě fakturována Provozovatelem portálu při první registraci a také při každém dalším obnovení Kreditu (viz bod IX. těchto obchodních podmínek). 2/11

3 II. Obecná ustanovení 1. Tyto podmínky používání internetového portálu upravují práva a povinnosti Provozovatele Portálu a Firmy při prodeji a nákupu zboží ze sortimentu, inzerovaného na internetovém Portálu Provozovatel Portálu je právnickou osobou, která provozuje internetový systém umožňující Firmám - prodávajícím nabízet zboží k prodeji a stanovit podmínky koupě a Firmám kupujícím, nabízené zboží poptávat a kupovat je. Firmy mohou být současně prodávající i kupující. 2. V souvislosti s umožněním služeb Portálu je Provozovatel Portálu oprávněn účtovat Firmám Uživatelský poplatek, který souvisí se správou jejich Účtu a službami souvisejícími s prováděním obchodů na Portálu, a to za podmínek stanovených v čl. IX těchto Podmínek. Součástí poplatku jsou již také poměrné náklady Provozovatele Portálu za zjišťování bonity Firem a jiné náklady ve smyslu čl. IV těchto Podmínek. 3. Tyto podmínky užívání Portálu jsou závazné pro všechny Firmy a Uživatele Portálu. Tyto Podmínky upravují zejména, ale nejenom, vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Portálu a Firmami. 4. Tyto Podmínky používání Portálu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti Provozovatele Portálu na adrese Provozovatel Portálu je oprávněn jednostranně tyto Podmínky měnit, o čemž bude registrované Firmy neodkladně informovat elektronickou poštou. 5. Veškeré vztahy mezi společností Provozovatele Portálu a Firmou, které nejsou těmito Podmínkami upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 6. Provozovatel Portálu zajišťuje jeho správu, údržbu a přiměřeně podporuje prodej zboží Firem, zasílá obchodní sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům zobrazovat nabídky Firem ostatním Firmám, včetně Firmou poskytnutého popisu prodávaného zboží, příp. fotodokumentace a Firma dává k takovému jejich užití souhlas. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány em osobám, které k tomu udělily souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Firmy jsou oprávněné po dohodě s Provozovatelem Portálu umisťovat na Portál reklamu; taková reklama může obsahovat výlučně inzerci zboží, nabízeného či poptávaného na Portále. Výši úplaty za reklamu Firmy stanoví Provozovatel Portálu v závislosti na době umístění a rozsahu předmětné reklamy. 7. Provozovatel Portálu neodpovídá za chyby v komunikaci vzniklé mezi Firmami z technických či jiných důvodů mimo Portál. 8. Firmy se nemohou dovolávat neplatnosti právních úkonů učiněných ve smyslu těchto Podmínek z důvodů pochybení na jejich straně, mezi které patří, mimo jiné, nezajištění včasného přístupu a dosažitelnosti Firmy pro zajištění komunikace v rámci Portálu. 3/11

4 III. Registrace Firmy 1. Obchodování na Portálu je dostupné všem Firmám, splňujícím některé z následujících kritérií: a) podnikající fyzické osoby zapsané v živnostenském, veřejném či jiném obdobném rejstříku nebo seznamu b) právnické osoby zapsané ve veřejném nebo jiném obdobném rejstříku. 2. Podmínkou nabízení zboží nebo jeho koupě prostřednictvím Portálu je registrace Firmy za dále uvedených podmínek, přičemž po úspěšné registrace dle těchto Podmínek zřídí Provozovatel Portálu Firmě na Portálu Účet Firmy. 3. Na registraci na Portálu a na zřízení Účtu Firmy (ke zřízení Účtu Firmy viz níže) není právní nárok. Záleží výlučně na uvážení Provozovatele Portálu, zda subjektu, který se na Portále registroval, zřídí Účet Firmy. Zamítavé stanovisko ke zřízení Účtu Firmy není Provozovatel Portálu povinen odůvodnit. 4. Firma, která je podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou, je povinna zadat při registraci na Portálu údaje, jež jsou systémem Provozovatele Portálu vyžadovány jako povinné. Za správnost těchto údajů odpovídá výhradně Firma. 5. Registraci je oprávněna provést pouze Oprávněná osoba - tedy podnikající fyzická osoba, popř. osoba jí zmocněná, nebo osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu, popř. osoba jí zmocněná. Pokud se taková osoba prohlásí za Oprávněnou, aniž jí skutečně je, a uvede tak Provozovatele Portálu v omyl, nese za takové jednání a důsledky z toho vzniklé plnou odpovědnost a odpovídá za škodu, která tím Provozovateli Portálu nebo jiným osobám vznikne. 6. Firma je povinna Provozovatele Portálu informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v odst. 4 až 5 tohoto článku a to neprodleně poté, co k takové změně dojde. Firma však není oprávněna své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Uživatelské jméno (login name) může obsahovat písmena a číslice. Uživatelské jméno nesmí obsahovat vulgární výrazy. Uživatelské jméno zadané během registrace nelze změnit. Pokud Firma poruší uvedené podmínky, potom může být její účet zablokován a případně na ní vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR. 7. Provozovatel Portálu je oprávněn vyzvat Firmu v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel Portálu oprávněn Účet Firmy zablokovat do doby, než Firma správnost údajů prokáže. 8. Firmy mají přístup ke svým údajům a mohou požádat o jejich změnu. Firmy jsou také oprávněny zažádat o jejich odstranění z databáze Provozovatele Portálu. 9. Uvedením veškerých povinných údajů, zaškrtnutím souhlasu s Obchodními podmínkami, prohlášením o pravdivosti zadaných údajů a kliknutím na pole Odeslat je zahájen proces registrace Firmy do systému Provozovatele Portálu. 4/11

5 IV. Aktivace Účtu Firmy 1. Zájmem Provozovatele Portálu je zajistit Firmám co nejvyšší míru právní jistoty. Proto Provozovatel Portálu ověřuje schopnost Firem plnit své závazky z obchodních vztahů. Při registraci Firmy posoudí Provozovatel Portálu ve spolupráci s renomovanými společnostmi bonitu Firmy a v případě pozitivního rozhodnutí jí následně přidělí Kredit, tj. konkrétní výši peněžních prostředků, jež bude stanovena v měně EUR / USD a do jejíhož vyčerpání bude moci Firma na Portále obchodovat. Výši Kreditu, o níž má registrující se Firma zájem, vyplní Firma při registraci. Podmínky nakládání s Kreditem upravuje čl. IX těchto Podmínek. Kredit je hodnotou toliko evidenční a prostředky zde zobrazené Firma Provozovateli Portálu ani jiné osobě nehradí. Posouzení bonity a přidělení Kreditu však neznamená pojištění obchodu. 2. Účet Firmy bude uchazeči o registraci aktivován až poté, co Provozovatel Portálu ověří správnost údajů uvedených v registračním formuláři, bude uhrazen Uživatelský poplatek dle čl. IX./2. Poté Provozovatel portálu přidělí Firmě Kredit. Aktivace Účtu probíhá obvykle do pěti pracovních dnů od odeslání registračního formuláře. O aktivaci Účtu bude Uživatel vyrozuměn neprodleně, a to na Účet Firmy a na kontaktní . V případě rozporu mezi údaji na Účtu a na u Firmy platí údaje uvedené na Účtu Firmy. 3. Pokud bude Firmě přidělen Kredit v nižší výši, než o jakou zažádal v registračním formuláři, je Firma oprávněna kontaktovat Zákaznické centrum Provozovatele Portálu za účelem projednání svého požadavku. První Kredit však může být přidělen pouze v maximální výši ,- / ,- USD. V. Ochrana práv a oprávněných zájmů Provozovatele Portálu 1. Celý Portál a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba internetových stránek Provozovatele Portálu a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel Portálu. Jakékoliv užití shora uvedených jakož i dalších autorských děl Provozovatele Portálu, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele Portálu. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu Provozovatele Portálu je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Provozovatel Portálu má v takovém případě mimo jiné nárok požadovat, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Provozovatele Portálu, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv a bezdůvodného obohacení a poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích a náhradu škody. 2. Firmy nejsou v souvislosti s používáním systému oprávněny užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce systému nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Provozovatele Portálu. Firmy dále nejsou oprávněny jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému. 3. Obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele Portálu popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně 5/11

6 rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Provozovatele Portálu je nepřípustný. 4. Chování Firem a Uživatelů, které by bylo v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a poškozovalo Provozovatele Portálu je zakázané. Šíření zpráv, které by mohly poškodit Provozovatele Portálu Firmou nebo osobou jemu blízkou, je nepřípustné. VI. Nabídka prodávajícího, reakce na poptávku VI. 1. Obecná pravidla nabízení zboží Firmou prodávajícím 1. Firma je oprávněna na Portálu nabízet své zboží, a to formou závazných nabídek obsahujících informace podle čl. VI. 2 a VI.3 těchto Podmínek. Firma je povinna umístit na Portál nabídky svého zboží po dobu minimálně jedné hodiny. Po umístění nabídky bude Firmě dočasně zablokován Kredit o hodnotu umístěné nabídky. Po uplynutí Doby platnosti nabídky bude nabídka zboží z Portálu stažena (bude viditelná pouze pro příslušnou Firmou pod záložkou Moje Obchody, nebude však již přístupná jiným Firmám). Následně bude Firmě odblokována zpět část Kreditu ve výši umístěné nabídky. 2. Nabídky jednotlivých Firem prodávajících jsou pro neregistrované návštěvníky Portálu (Host) viditelné jen ve zjednodušené formě a anonymizovaně. VI. 2 Nabídka zboží 1. Prodávající nabízí zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést položky, jež jsou ve formuláři označeny jako povinné. Nabídka umístěná prodávajícím na Portál se považuje za závaznou. 2. Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami bez DPH. VI. 3. Popis zboží 1. Popis zboží včetně jeho technické specifikace bude vždy uveden v anglickém jazyce, přičemž k němu je možno připojit rovněž popis i v jiném jazyce. Zboží, které bude prodávající nabízet, vybere ze seznamu produktů dostupného na Portále. V případě, že bude mít prodávající zájem nabízet zboží, které nebude zahrnuto do seznamu produktů výše, obrátí se prodávající na Zákaznické centrum Provozovatele Portálu, jemuž sdělí název a dodá technickou specifikaci produktu nebo zašle Provozovateli Portálu písemnou žádost. Administrátor Portálu zboží, nabízené prodávajícím, do seznamu po prověření přidá bez zbytečného odkladu. Na doplnění zboží, s nímž má prodávající v záměru obchodovat, do seznamu produktů dostupného na Portále není právní nárok. Popis zboží se smí týkat pouze zboží umístěného do nabídky. Popisu zboží nesmí být využíváno ke komunikaci mezi Firmami, ani jako inzerce či reklama na zboží a služby nabízené prodávajícím mimo Portál. VI. 4. Zrušení nabídky prodávajícím Prodávající je oprávněn celou svou nabídku v době platnosti nabídky zrušit. VI. 5. Objednání zboží kupujícím reakce na nabídku V případě zájmu kupujícího o nabízené zboží potvrdí kupující svůj zájem o nabízené zboží kliknutím na volbu Detail, jež se nachází pod detaily každé nabídky prodávajících a následně, po vyjádření souhlasu s Obchodními podmínkami, kliknutím na volbu Potvrdit. 6/11

7 VII. Poptávka kupujícího, reakce na nabídku VII. 1. Poptávka kupujícího 1. Firma je oprávněna na Portálu poptávat zboží, a to formou závazných poptávek obsahujících informace podle čl. VII. 2 těchto Podmínek. Tato Firma odpovídá za aktuálnost poptávky. Firma je oprávněna umístit na Portál poptávky zboží po dobu minimálně jedné hodiny. Prodávající není oprávněn měnit podmínky již umístěné poptávky po Dobu platnosti poptávky. Po umístění poptávky bude Firmě blokován Kredit o hodnotu umístěné poptávky. Po uplynutí Doby platnosti poptávky, bude poptávka zboží z Portálu stažena (bude viditelná pouze pro příslušnou Firmu pod záložkou Moje Obchody, nebude však již přístupná jiným Firmám). Následně bude Firmě odblokována zpět část Kreditu ve výši umístěné nabídky. 2. Poptávky jednotlivých Firem kupujících jsou pro neregistrované návštěvníky portálu (Host) činěny anonymně. VII. 2. Poptávka po zboží Kupující poptává zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést položky, jež jsou ve formuláři označeny jako povinné. VII. 3. Popis zboží 1. Popis zboží včetně jeho technické specifikace bude vždy uveden v anglickém jazyce, přičemž je možno k němu připojit rovněž i popis v jiném jazyku. Zboží, které bude kupující poptávat, vybere ze seznamu produktů, dostupného na Portále. V případě, že bude mít kupující zájem poptávat zboží, které nebude zahrnuto do seznamu produktů výše, obrátí se Kupující na Zákaznické centrum Provozovatele Portálu nebo zašle písemnou žádost Provozovateli Portálu nebo Zákaznickému centru Provozovatele sdělí název a dodá technickou specifikaci produktu. Administrátor Portálu zboží, poptávané kupujícím, do seznamu po prověření přidá bez zbytečného odkladu. Na doplnění zboží, jež má kupující v záměru poptávat, do seznamu produktů dostupného na Portále není právní nárok. 2. Popis zboží se smí týkat pouze zboží umístěného do poptávky. Popisu zboží nesmí být využíváno ke komunikaci mezi Firmami, ani jako inzerce či reklama na zboží a služby nabízené prodávajícím mimo Portál. VII. 4. Zrušení poptávky kupujícím Kupující je oprávněn celou svou poptávku v Době platnosti poptávky zrušit. VII. 5. Reakce na poptávku V případě zájmu prodávajícího o poptávané zboží potvrdí prodávající svůj zájem o poptávané zboží kliknutím na volbu Detail, jež se nachází pod detaily každé poptávky kupujících a následně, po vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami, kliknutím na volbu Potvrdit. VIII. Uzavření smlouvy mezi Firmami 1. Bezprostředně po provedení voleb Detail (v případě prodávajícího) či Potvrdit (v případě kupujícího) bude oběma Firmám na jejich ové adresy automaticky doručena již potvrzená a pro strany závazná objednávka, obsahující identifikaci prodávajícího a kupujícího včetně jejich kontaktních údajů. dále obsahuje veškeré detaily zvolené nabídky prodávajícího či poptávky kupujícího, které jsou 7/11

8 součástí uzavřeného obchodu, včetně čísla Objednávky, které jsou Firmy povinny uvádět při komunikaci se Zákaznickým centrem. 2. Kupující a prodávající jsou povinni vzájemně se kontaktovat bez zbytečného odkladu po doručení Závazné objednávky. Provozovatel Portálu nenese odpovědnost za to, že kupujícího či prodávajícího nebude po obdržení Závazné objednávky možno kontaktovat, že nedojde k plnění povinností smluvních stran z již uzavřené kupní smlouvy či k jiným vadám plnění kupní smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran. V případě, že jedna ze stran Závazné objednávky má důvodný zájem na zrušení již učiněné objednávky, je povinna bezodkladně, nejdéle však do 24 hodin od doručení Závazné objednávky o této skutečnosti prokazatelně (zasláním ové zprávy, či jiným způsobem) uvědomit druhou smluvní stranu a kontaktovat Zákaznické centrum Provozovatele Portálu. Při splnění všech uvedených podmínek současně nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi Firmami. K případné nedosažitelnosti některé ze smluvních stran se nepřihlíží. 3. Po obdržení Závazné objednávky jsou prodávající a kupující oprávněni vést veškerou vzájemnou komunikaci ve věci vzájemných plnění (zejména předání údajů nezbytných pro provedení platby a pro zaslání zboží, reklamace, odstoupení od smlouvy apod.) elektronicky na ové adresy, uvedené v Objednávce, případně na jiné adresy, o nichž se strany smlouvy prokazatelně informují. Je-li na základě této komunikace možno identifikovat obě strany smlouvy, považuje se použití elektronické komunikace za zachování písemné formy. 4. Dokončení obchodu: Po úspěšném ukončení obchodu jsou obě Firmy (prodávající i kupující) povinné kliknout na tlačítko Obchod ukončen, čímž potvrdí, že obchod proběhl řádně a že jim bylo zboží doručeno, příp. doručené zboží uhrazeno. Teprve poté je opět možné obnovit kredit až do původní výše. Zaměstnanci Zákaznického centra mohou v průběhu probíhajícího obchodu kontaktovat Firmu s dotazem na průběh obchodu a spokojenost se službami. Firma zadávající nabídku/poptávku má v rozmezí 24 hodin možnost konečného rozhodnutí o případném stažení nabídky/poptávky. IX. Kredit, poplatky Provozovatele portálu 1. Každé Firmě bude při aktivaci účtu dle čl. III těchto Podmínek přidělen tzv. Schválený kredit, který může být v maximální výši ,- / ,- USD. Schválený kredit je představován objemem peněžních prostředků, jež jsou evidovány na uživatelském účtu každého Uživatele, a které slouží pro umožnění bezpečného obchodování mezi Uživateli. Má povahu toliko evidenční, nepředstavuje reálné peněžní prostředky na účtu. Registrace na Portálu nebude umožněna Firmě, která neuhradí Uživatelský poplatek stanovený bodem IX./2 těchto obchodních podmínek, o které se nepodaří zjistit potřebné obchodní informace vyžadované těmito Podmínkami, anebo z takovýchto informací vyplyne, že pověřená renomovaná mezinárodní ratingová instituce nebude schopna nebo odmítne vystavit příslušný rating. 2. Při registraci a každém dalším navýšení kreditu, jehož platnost je 12 měsíců a výše se stanovuje s ohledem na zjištěnou bonitu Firmy, bude Provozovatelem portálu vystavena faktura ve výši 136,- EUR / 176,- USD bez DPH. Fakturu bude možné uhradit převedením finančních prostředků bankovním převodem, platební kartou on-line, nebo prostřednictvím služby PayPal. Firma se zavazuje uhradit tuto zálohovou fakturu ve lhůtě splatnosti, která činí 20 dnů a počíná běžet od data vystavení zálohové faktury Provozovatelem Portálu. 8/11

9 Dokud nebude platba za fakturu připsána na účet Provozovatele portálu, nebude provedena aktivace Účtu Firmy a Firma není oprávněna začít s obchody na Portálu (umísťovat nabídky a poptávky, nakupovat, atd.). V případě platby bankovním převodem začne proces prověření žádající Firmy teprve po připsání Uživatelského poplatku na účet Provozovatele. V případě, že Firma nebude schválena spolupracující ratingovou společností a nebude jí umožněno obchodování, bude žádající Firmě vrácen Uživatelský poplatek, snížený o reálné a doložitelné náklady na prověření její bonity a zpracování profilu, ve výši 50,- /. 3. Pokud v Době platnosti nabídky či v Době platnosti poptávky dojde k jejich potvrzení prodávajícím či kupujícím (čl.vi.5 a VII.5 Podmínek), Kredit, zablokovaný o hodnotu takové poptávky či nabídky při umístění na Portál (čl. IX, odst. 3, 4), se Firmě již nevrací a nebude o tuto hodnotu zpětně navýšen. Další postup Firem se řídí ustanoveními čl. IX. těchto Podmínek. 4. Do hodnoty Kreditu se nezapočítává hodnota zboží, jež je aktuálně umístěno v nabídce či poptávce na Portálu (blokovaná část kreditu); k potenciálnímu navýšení Kreditu v důsledku uplynutí lhůty platnosti takové nabídky pro případ, že nebude ve své Době platnosti potvrzena, se nepřihlíží. 5. Provozovatel Portálu není povinen doplnit Firmě Kredit v případě, kdy je Firma s úhradou peněžitých závazků vůči Provozovateli Portálu v prodlení. 6. Pokud Firma vyčerpá Kredit, může požádat o jeho navýšení. V takovém případě Provozovatel portálu vystaví fakturu na částku 136,- EUR / 176,- USD bez DPH, splatnou do 20 dnů, přičemž možnosti úhrady jsou uvedeny v bodě IX/2 těchto obchodních podmínek. Po jejím uhrazení bude Kredit navýšen. 7. V případě, že po skončení doby platnosti Kreditu nebyl tento plně vyčerpán, zbytek částky propadá. I v takovém případě však Firma může požádat o další Kredit. Opětovné obnovení Kreditu bude realizováno po uhrazení nově vystavené faktury v uvedené výši. X. Podmínky zpracování a užití osobních údajů 1. Tím, že Firma sdělí Provozovateli Portálu své osobní údaje v souvislosti s registrací a s odesláním objednávky zboží, uděluje Provozovateli Portálu souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně kontaktů elektronické pošty ( , telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje Firma na dobu neurčitou s tím, že je oprávněna jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu Provozovatele Portálu. 2. Sdělením kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla Provozovateli Portálu vyslovuje Firma souhlas s tím, aby mu jejich prostřednictvím byla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Provozovatele Portálu či jejích obchodních partnerů. Nesouhlasí-li Firma s tím, aby mu byla prostřednictvím kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Provozovatele Portálu či jejích obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku formuláře nebo tuto skutečnost nahlásí osobně na Zákaznickém centru Provozovatele Portálu nebo tuto 9/11

10 skutečnost písemně Provozovateli Portálu sdělí společně se svými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem. 3. Provozovatel Portálu prohlašuje, že bude údaje získané dle odst. 1 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze Firem, za účelem vyhodnocování cílových skupin Firem jednotlivých výrobků, za účelem vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek Portálu, za účelem zaslání zakoupeného zboží a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele Portálu anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. 4. Provozovatel Portálu prohlašuje, že osobní údaje takto Firmou poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu Firmy k vlastním údajům je zaručeno. 5. V případě, že Provozovatel Portálu poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má Firma právo požadovat na Provozovateli Portálu vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. XI. Pozastavení a zrušení registrace Firmy 1. Provozovatel Portálu je oprávněn pozastavit Účet Firmy, která podstatným způsobem porušuje tyto Podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele Portálu, případně u kterého má Provozovatel Portálu důvodné podezření, že má taková Firma v úmyslu svým jednáním způsobit Provozovateli Portálu škodu. 2. Provozovatel Portálu je oprávněn zrušit Účet Firmy zejména v případě: a. uvedení nepravdivých údajů při registraci, b. neoznámení změn údajů uvedených při registraci, c. vyzývání k prodeji či nákupu zboží mimo Portál, d. zmaření transakce tím, že prodávající bez závažného důvodu nedodal zboží; e. zmaření transakce tím, že kupující bez závažného důvodu nepřevzal zboží nebo neuhradil kupní cenu; f. vzniku spammingu; g. neplnění závazků Firmy vůči Provozovateli Portálu (zejména prodlení s úhradou poplatků Provozovatel Portálu dle čl. VIII Podmínek); 3. Zrušení účtu Firmy z výše uvedených důvodů se považuje za odstoupení Provozovatele Portálu od poskytování služeb. 4. Firmě, které byl pozastaven nebo zrušen účet v souladu s těmito Podmínkami, již nemusí být opětovně nový uživatelský účet zřízen. 5. Vyjde-li najevo, že Provozovatel Portálu od Smlouvy odstoupil v důsledku omylu, a má-li Firma na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel Portálu Účet Firmy zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace. 6. Zrušením Účtu Firmy podle čl. XI. odst. 2 těchto Podmínek nezanikají nároky Provozovatele Portálu vůči této Firmě, plynoucí ze Smlouvy a z Podmínek, které jsou její 10/11

11 nedílnou součástí. Firmě v tomto případě nevzniká nárok na vrácení již uhrazených částek Provozovateli Portálu, tyto částky účtované na základě zálohové faktury budou Provozovatelem Portálu vyúčtovány do 30 dnů po zrušení uživatelského účtu. XII. Řešení sporů, aplikovatelné právo 1. Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem Portálu a Firmou se budou řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. 2. Veškeré spory mezi Provozovatelem Portálu a Firmou vyplývající z používání Portálu se budou řešit především smírně. Nebude-li možné spor vyřešit smírně, bude tento spor podle českého práva řešen místně a věcně u příslušného soudu v souladu s obecně závaznými českými právními předpisy. 3. V případě uzavření jakékoli smlouvy mezi Provozovatelem Portálu a některou z Firem bude právem rozhodným pro smlouvu české právo, pokud si strany nedohodnou jinak. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Tyto Podmínky se týkají převážně vztahů souvisejících s registrací na Portálu provozovaném na stránkách 2. Písemnou dohodou mezi Provozovatelem Portálu a Firmou může být užití jednotlivých ustanovení těchto Podmínek, popřípadě užití Podmínek jako takových, vyloučeno. 3. Provozovatel Portálu má právo tyto Podmínky změnit jednostranně v souladu s právními předpisy, dle kterých se tyto Podmínky řídí. O těchto změnách musí neodkladně informovat Firmy. 4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem /11

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.flreality.cz a účast na elektronických aukcích (dále též jen Všeobecné podmínky, či VOP ).

Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.flreality.cz a účast na elektronických aukcích (dále též jen Všeobecné podmínky, či VOP ). Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.flreality.cz a účast na elektronických aukcích (dále též jen Všeobecné podmínky, či VOP ). I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Předmět úpravy a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ Tyto obchodní podmínky upravují proces kontraktace a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy, jakož i související skutečnosti,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

1.1.8 Systém Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby.

1.1.8 Systém Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY provozu a užívání systému Burza Drahých Kovů, společnosti SILVERUM s.r.o., sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 5, PSČ 120 00, IČO 28887832 Platnost od 26.5.2014 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 DEFINICE

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění dnešního dne, měsíce a roku mezi CZECH MULTIMEDIA

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky

E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel David Procházka se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha- Staré město identifikační číslo: 03670589 zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 1 pro

Více