Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s."

Transkript

1 Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele Portálu... 5 VI. Nabídka prodávajícího, reakce na poptávku... 6 VII. Poptávka kupujícího, reakce na nabídku... 7 VIII. Uzavření smlouvy mezi Firmami... 7 IX. Kredit, poplatky Provozovatele portálu... 8 X. Podmínky zpracování a užití osobních údajů... 9 XI. Pozastavení a zrušení registrace Firmy...10 XII. Řešení sporů, aplikovatelné právo...11 XIII. Závěrečná ustanovení...11 I. Definice základních pojmů Provozovatel Portálu - společnost SPOTCHEMI, a.s., IČ: , se sídlem Praha 6, Rybničná 18/1, PSČ , registrovaná u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka Portál - internetový portál provozovaný společností SPOTCHEMI, a.s. na adrese Firma právnická nebo fyzická osoba, podnikatel, registrovaná dle těchto Podmínek na Portálu, nabízející zboží k prodeji nebo poptávající zboží nabízené na Portálu. Účet firmy účet založený při registraci Firmy, obsahující jeho identifikační údaje a následně údaje o přiděleném Schváleném kreditu a o všech provedených nebo neprovedených obchodech, nabídkách, poptávkách. V rámci účtu Firmy mohou Oprávněné osoby jednotlivým Uživatelům založit vlastní podúčty. Tyto podúčty jsou součástí Účtu firmy (dále také jen Účet ). Oprávněná osoba - osoba zastupující Firmu, které je buď jejím statutárním zástupcem, nebo je v zaměstnaneckém nebo jiném smluvním poměru k Firmě, jejíž postavení jí opravňuje Firmu zastupovat při uzavírání obchodů na Portálu a jednat jménem Firmy se Spotchemi a.s. Uživatel osoba provádějící operace na Portálu, která získala toto oprávnění a je jí založen podúčet na základě souhlasu Oprávněné osoby příslušné Firmy. 1/11

2 Podmínky obchodní podmínky upravené Provozovatelem Portálu, za kterých se mohou Firmy na Portálu registrovat a provádět zde své obchody. Smlouva smlouva mezi Firmou a Provozovatelem Portálu uzavřená při první registraci, jejíž součástí jsou Podmínky. Schválený kredit je částka evidenční povahy, vyjádřená v měně EUR / USD, do jejíž výše je Firma pojistitelná a v jejíž výši může firma provádět obchodní operace na Portálu Spotchemi. O schválení tohoto kreditu firma žádá při registračním procesu, maximální výše u prvního kreditu však může být ,- / ,- USD. Tento kredit podléhá schválení, při kterém jsou zapojeny renomované mezinárodní ratingové společnosti. V případě závažných důvodů může být přidělení Schváleného kreditu odmítnuto, nebo jeho výše snížena. Přidělení Schváleného kreditu však neznamená pojištění případných obchodů. Kredit - objem peněžních prostředků, jež jsou evidovány na Účtu firmy a které slouží obchodování mezi Firmami. Kredit má povahu toliko evidenční, nepředstavuje reálné peněžní prostředky na účtu. Do výše hodnoty Kreditu bude moci Firma na Portále obchodovat. Kredit se obchodními operacemi postupně snižuje a po jeho částečném nebo úplném vyčerpání může firma požádat o jeho opětovné navýšení. Blokovaný kredit část kreditu, která je blokována z důvodu, že v odpovídající hodnotě Firma umístila na Portál své nabídky nebo poptávky, které jsou před expirací nebo které byly druhou smluvní stranou potvrzeny, ale obchod ještě nebyl ukončen. Disponibilní kredit - kredit, který má Firma v daný okamžik k dispozici pro umisťování svých nových nabídek a poptávek na Portál. Doba platnosti nabídky/poptávky doba, po kterou bude nabídka/poptávka umístěna na Portále; nejkratší dobou je jedna hodina. Expirace nabídky/poptávky uplynutí Doby platnosti, kdy na uvedenou nabídku/poptávku nikdo nereagoval, tj. zboží nekoupil nebo nenabídl ke koupi. Zrušení nabídky/poptávky zrušení nabídky/poptávky rozhodnutím Uživatele před její expirací. Závazná objednávka - potvrzením nabídky nebo potvrzením poptávky dojde ke vzniku závazné objednávky. Závazná jazyková verze - Obchodní podmínky Spotchemi jsou přeloženy do několika světových jazyků. Jestliže by došlo k rozporům mezi výkladem jednotlivých jazykových verzí, má vždy před ostatními jazykovými verzemi Podmínek přednost verze v anglickém jazyce. Zákaznické centrum - pracoviště Provozovatele portálu, které zajišťuje pro Firmy služby spojené s jejich využíváním portálu, pomáhá řešit případné problémy a zajišťuje zpětnou vazbu, sloužící k průběžnému zkvalitňování služeb. Uživatelský poplatek částka ve výši 136,- EUR / 176,- USD bez DPH, umožňující Firmě obchodovat na portálu po dobu 12 měsíců, nebo do vyčerpání schváleného Kreditu. Tato částka je Firmě fakturována Provozovatelem portálu při první registraci a také při každém dalším obnovení Kreditu (viz bod IX. těchto obchodních podmínek). 2/11

3 II. Obecná ustanovení 1. Tyto podmínky používání internetového portálu upravují práva a povinnosti Provozovatele Portálu a Firmy při prodeji a nákupu zboží ze sortimentu, inzerovaného na internetovém Portálu Provozovatel Portálu je právnickou osobou, která provozuje internetový systém umožňující Firmám - prodávajícím nabízet zboží k prodeji a stanovit podmínky koupě a Firmám kupujícím, nabízené zboží poptávat a kupovat je. Firmy mohou být současně prodávající i kupující. 2. V souvislosti s umožněním služeb Portálu je Provozovatel Portálu oprávněn účtovat Firmám Uživatelský poplatek, který souvisí se správou jejich Účtu a službami souvisejícími s prováděním obchodů na Portálu, a to za podmínek stanovených v čl. IX těchto Podmínek. Součástí poplatku jsou již také poměrné náklady Provozovatele Portálu za zjišťování bonity Firem a jiné náklady ve smyslu čl. IV těchto Podmínek. 3. Tyto podmínky užívání Portálu jsou závazné pro všechny Firmy a Uživatele Portálu. Tyto Podmínky upravují zejména, ale nejenom, vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Portálu a Firmami. 4. Tyto Podmínky používání Portálu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti Provozovatele Portálu na adrese Provozovatel Portálu je oprávněn jednostranně tyto Podmínky měnit, o čemž bude registrované Firmy neodkladně informovat elektronickou poštou. 5. Veškeré vztahy mezi společností Provozovatele Portálu a Firmou, které nejsou těmito Podmínkami upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 6. Provozovatel Portálu zajišťuje jeho správu, údržbu a přiměřeně podporuje prodej zboží Firem, zasílá obchodní sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům zobrazovat nabídky Firem ostatním Firmám, včetně Firmou poskytnutého popisu prodávaného zboží, příp. fotodokumentace a Firma dává k takovému jejich užití souhlas. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány em osobám, které k tomu udělily souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Firmy jsou oprávněné po dohodě s Provozovatelem Portálu umisťovat na Portál reklamu; taková reklama může obsahovat výlučně inzerci zboží, nabízeného či poptávaného na Portále. Výši úplaty za reklamu Firmy stanoví Provozovatel Portálu v závislosti na době umístění a rozsahu předmětné reklamy. 7. Provozovatel Portálu neodpovídá za chyby v komunikaci vzniklé mezi Firmami z technických či jiných důvodů mimo Portál. 8. Firmy se nemohou dovolávat neplatnosti právních úkonů učiněných ve smyslu těchto Podmínek z důvodů pochybení na jejich straně, mezi které patří, mimo jiné, nezajištění včasného přístupu a dosažitelnosti Firmy pro zajištění komunikace v rámci Portálu. 3/11

4 III. Registrace Firmy 1. Obchodování na Portálu je dostupné všem Firmám, splňujícím některé z následujících kritérií: a) podnikající fyzické osoby zapsané v živnostenském, veřejném či jiném obdobném rejstříku nebo seznamu b) právnické osoby zapsané ve veřejném nebo jiném obdobném rejstříku. 2. Podmínkou nabízení zboží nebo jeho koupě prostřednictvím Portálu je registrace Firmy za dále uvedených podmínek, přičemž po úspěšné registrace dle těchto Podmínek zřídí Provozovatel Portálu Firmě na Portálu Účet Firmy. 3. Na registraci na Portálu a na zřízení Účtu Firmy (ke zřízení Účtu Firmy viz níže) není právní nárok. Záleží výlučně na uvážení Provozovatele Portálu, zda subjektu, který se na Portále registroval, zřídí Účet Firmy. Zamítavé stanovisko ke zřízení Účtu Firmy není Provozovatel Portálu povinen odůvodnit. 4. Firma, která je podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou, je povinna zadat při registraci na Portálu údaje, jež jsou systémem Provozovatele Portálu vyžadovány jako povinné. Za správnost těchto údajů odpovídá výhradně Firma. 5. Registraci je oprávněna provést pouze Oprávněná osoba - tedy podnikající fyzická osoba, popř. osoba jí zmocněná, nebo osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu, popř. osoba jí zmocněná. Pokud se taková osoba prohlásí za Oprávněnou, aniž jí skutečně je, a uvede tak Provozovatele Portálu v omyl, nese za takové jednání a důsledky z toho vzniklé plnou odpovědnost a odpovídá za škodu, která tím Provozovateli Portálu nebo jiným osobám vznikne. 6. Firma je povinna Provozovatele Portálu informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v odst. 4 až 5 tohoto článku a to neprodleně poté, co k takové změně dojde. Firma však není oprávněna své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Uživatelské jméno (login name) může obsahovat písmena a číslice. Uživatelské jméno nesmí obsahovat vulgární výrazy. Uživatelské jméno zadané během registrace nelze změnit. Pokud Firma poruší uvedené podmínky, potom může být její účet zablokován a případně na ní vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR. 7. Provozovatel Portálu je oprávněn vyzvat Firmu v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel Portálu oprávněn Účet Firmy zablokovat do doby, než Firma správnost údajů prokáže. 8. Firmy mají přístup ke svým údajům a mohou požádat o jejich změnu. Firmy jsou také oprávněny zažádat o jejich odstranění z databáze Provozovatele Portálu. 9. Uvedením veškerých povinných údajů, zaškrtnutím souhlasu s Obchodními podmínkami, prohlášením o pravdivosti zadaných údajů a kliknutím na pole Odeslat je zahájen proces registrace Firmy do systému Provozovatele Portálu. 4/11

5 IV. Aktivace Účtu Firmy 1. Zájmem Provozovatele Portálu je zajistit Firmám co nejvyšší míru právní jistoty. Proto Provozovatel Portálu ověřuje schopnost Firem plnit své závazky z obchodních vztahů. Při registraci Firmy posoudí Provozovatel Portálu ve spolupráci s renomovanými společnostmi bonitu Firmy a v případě pozitivního rozhodnutí jí následně přidělí Kredit, tj. konkrétní výši peněžních prostředků, jež bude stanovena v měně EUR / USD a do jejíhož vyčerpání bude moci Firma na Portále obchodovat. Výši Kreditu, o níž má registrující se Firma zájem, vyplní Firma při registraci. Podmínky nakládání s Kreditem upravuje čl. IX těchto Podmínek. Kredit je hodnotou toliko evidenční a prostředky zde zobrazené Firma Provozovateli Portálu ani jiné osobě nehradí. Posouzení bonity a přidělení Kreditu však neznamená pojištění obchodu. 2. Účet Firmy bude uchazeči o registraci aktivován až poté, co Provozovatel Portálu ověří správnost údajů uvedených v registračním formuláři, bude uhrazen Uživatelský poplatek dle čl. IX./2. Poté Provozovatel portálu přidělí Firmě Kredit. Aktivace Účtu probíhá obvykle do pěti pracovních dnů od odeslání registračního formuláře. O aktivaci Účtu bude Uživatel vyrozuměn neprodleně, a to na Účet Firmy a na kontaktní . V případě rozporu mezi údaji na Účtu a na u Firmy platí údaje uvedené na Účtu Firmy. 3. Pokud bude Firmě přidělen Kredit v nižší výši, než o jakou zažádal v registračním formuláři, je Firma oprávněna kontaktovat Zákaznické centrum Provozovatele Portálu za účelem projednání svého požadavku. První Kredit však může být přidělen pouze v maximální výši ,- / ,- USD. V. Ochrana práv a oprávněných zájmů Provozovatele Portálu 1. Celý Portál a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba internetových stránek Provozovatele Portálu a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel Portálu. Jakékoliv užití shora uvedených jakož i dalších autorských děl Provozovatele Portálu, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele Portálu. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu Provozovatele Portálu je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Provozovatel Portálu má v takovém případě mimo jiné nárok požadovat, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Provozovatele Portálu, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv a bezdůvodného obohacení a poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích a náhradu škody. 2. Firmy nejsou v souvislosti s používáním systému oprávněny užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce systému nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Provozovatele Portálu. Firmy dále nejsou oprávněny jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému. 3. Obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele Portálu popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně 5/11

6 rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Provozovatele Portálu je nepřípustný. 4. Chování Firem a Uživatelů, které by bylo v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a poškozovalo Provozovatele Portálu je zakázané. Šíření zpráv, které by mohly poškodit Provozovatele Portálu Firmou nebo osobou jemu blízkou, je nepřípustné. VI. Nabídka prodávajícího, reakce na poptávku VI. 1. Obecná pravidla nabízení zboží Firmou prodávajícím 1. Firma je oprávněna na Portálu nabízet své zboží, a to formou závazných nabídek obsahujících informace podle čl. VI. 2 a VI.3 těchto Podmínek. Firma je povinna umístit na Portál nabídky svého zboží po dobu minimálně jedné hodiny. Po umístění nabídky bude Firmě dočasně zablokován Kredit o hodnotu umístěné nabídky. Po uplynutí Doby platnosti nabídky bude nabídka zboží z Portálu stažena (bude viditelná pouze pro příslušnou Firmou pod záložkou Moje Obchody, nebude však již přístupná jiným Firmám). Následně bude Firmě odblokována zpět část Kreditu ve výši umístěné nabídky. 2. Nabídky jednotlivých Firem prodávajících jsou pro neregistrované návštěvníky Portálu (Host) viditelné jen ve zjednodušené formě a anonymizovaně. VI. 2 Nabídka zboží 1. Prodávající nabízí zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést položky, jež jsou ve formuláři označeny jako povinné. Nabídka umístěná prodávajícím na Portál se považuje za závaznou. 2. Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami bez DPH. VI. 3. Popis zboží 1. Popis zboží včetně jeho technické specifikace bude vždy uveden v anglickém jazyce, přičemž k němu je možno připojit rovněž popis i v jiném jazyce. Zboží, které bude prodávající nabízet, vybere ze seznamu produktů dostupného na Portále. V případě, že bude mít prodávající zájem nabízet zboží, které nebude zahrnuto do seznamu produktů výše, obrátí se prodávající na Zákaznické centrum Provozovatele Portálu, jemuž sdělí název a dodá technickou specifikaci produktu nebo zašle Provozovateli Portálu písemnou žádost. Administrátor Portálu zboží, nabízené prodávajícím, do seznamu po prověření přidá bez zbytečného odkladu. Na doplnění zboží, s nímž má prodávající v záměru obchodovat, do seznamu produktů dostupného na Portále není právní nárok. Popis zboží se smí týkat pouze zboží umístěného do nabídky. Popisu zboží nesmí být využíváno ke komunikaci mezi Firmami, ani jako inzerce či reklama na zboží a služby nabízené prodávajícím mimo Portál. VI. 4. Zrušení nabídky prodávajícím Prodávající je oprávněn celou svou nabídku v době platnosti nabídky zrušit. VI. 5. Objednání zboží kupujícím reakce na nabídku V případě zájmu kupujícího o nabízené zboží potvrdí kupující svůj zájem o nabízené zboží kliknutím na volbu Detail, jež se nachází pod detaily každé nabídky prodávajících a následně, po vyjádření souhlasu s Obchodními podmínkami, kliknutím na volbu Potvrdit. 6/11

7 VII. Poptávka kupujícího, reakce na nabídku VII. 1. Poptávka kupujícího 1. Firma je oprávněna na Portálu poptávat zboží, a to formou závazných poptávek obsahujících informace podle čl. VII. 2 těchto Podmínek. Tato Firma odpovídá za aktuálnost poptávky. Firma je oprávněna umístit na Portál poptávky zboží po dobu minimálně jedné hodiny. Prodávající není oprávněn měnit podmínky již umístěné poptávky po Dobu platnosti poptávky. Po umístění poptávky bude Firmě blokován Kredit o hodnotu umístěné poptávky. Po uplynutí Doby platnosti poptávky, bude poptávka zboží z Portálu stažena (bude viditelná pouze pro příslušnou Firmu pod záložkou Moje Obchody, nebude však již přístupná jiným Firmám). Následně bude Firmě odblokována zpět část Kreditu ve výši umístěné nabídky. 2. Poptávky jednotlivých Firem kupujících jsou pro neregistrované návštěvníky portálu (Host) činěny anonymně. VII. 2. Poptávka po zboží Kupující poptává zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést položky, jež jsou ve formuláři označeny jako povinné. VII. 3. Popis zboží 1. Popis zboží včetně jeho technické specifikace bude vždy uveden v anglickém jazyce, přičemž je možno k němu připojit rovněž i popis v jiném jazyku. Zboží, které bude kupující poptávat, vybere ze seznamu produktů, dostupného na Portále. V případě, že bude mít kupující zájem poptávat zboží, které nebude zahrnuto do seznamu produktů výše, obrátí se Kupující na Zákaznické centrum Provozovatele Portálu nebo zašle písemnou žádost Provozovateli Portálu nebo Zákaznickému centru Provozovatele sdělí název a dodá technickou specifikaci produktu. Administrátor Portálu zboží, poptávané kupujícím, do seznamu po prověření přidá bez zbytečného odkladu. Na doplnění zboží, jež má kupující v záměru poptávat, do seznamu produktů dostupného na Portále není právní nárok. 2. Popis zboží se smí týkat pouze zboží umístěného do poptávky. Popisu zboží nesmí být využíváno ke komunikaci mezi Firmami, ani jako inzerce či reklama na zboží a služby nabízené prodávajícím mimo Portál. VII. 4. Zrušení poptávky kupujícím Kupující je oprávněn celou svou poptávku v Době platnosti poptávky zrušit. VII. 5. Reakce na poptávku V případě zájmu prodávajícího o poptávané zboží potvrdí prodávající svůj zájem o poptávané zboží kliknutím na volbu Detail, jež se nachází pod detaily každé poptávky kupujících a následně, po vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami, kliknutím na volbu Potvrdit. VIII. Uzavření smlouvy mezi Firmami 1. Bezprostředně po provedení voleb Detail (v případě prodávajícího) či Potvrdit (v případě kupujícího) bude oběma Firmám na jejich ové adresy automaticky doručena již potvrzená a pro strany závazná objednávka, obsahující identifikaci prodávajícího a kupujícího včetně jejich kontaktních údajů. dále obsahuje veškeré detaily zvolené nabídky prodávajícího či poptávky kupujícího, které jsou 7/11

8 součástí uzavřeného obchodu, včetně čísla Objednávky, které jsou Firmy povinny uvádět při komunikaci se Zákaznickým centrem. 2. Kupující a prodávající jsou povinni vzájemně se kontaktovat bez zbytečného odkladu po doručení Závazné objednávky. Provozovatel Portálu nenese odpovědnost za to, že kupujícího či prodávajícího nebude po obdržení Závazné objednávky možno kontaktovat, že nedojde k plnění povinností smluvních stran z již uzavřené kupní smlouvy či k jiným vadám plnění kupní smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran. V případě, že jedna ze stran Závazné objednávky má důvodný zájem na zrušení již učiněné objednávky, je povinna bezodkladně, nejdéle však do 24 hodin od doručení Závazné objednávky o této skutečnosti prokazatelně (zasláním ové zprávy, či jiným způsobem) uvědomit druhou smluvní stranu a kontaktovat Zákaznické centrum Provozovatele Portálu. Při splnění všech uvedených podmínek současně nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi Firmami. K případné nedosažitelnosti některé ze smluvních stran se nepřihlíží. 3. Po obdržení Závazné objednávky jsou prodávající a kupující oprávněni vést veškerou vzájemnou komunikaci ve věci vzájemných plnění (zejména předání údajů nezbytných pro provedení platby a pro zaslání zboží, reklamace, odstoupení od smlouvy apod.) elektronicky na ové adresy, uvedené v Objednávce, případně na jiné adresy, o nichž se strany smlouvy prokazatelně informují. Je-li na základě této komunikace možno identifikovat obě strany smlouvy, považuje se použití elektronické komunikace za zachování písemné formy. 4. Dokončení obchodu: Po úspěšném ukončení obchodu jsou obě Firmy (prodávající i kupující) povinné kliknout na tlačítko Obchod ukončen, čímž potvrdí, že obchod proběhl řádně a že jim bylo zboží doručeno, příp. doručené zboží uhrazeno. Teprve poté je opět možné obnovit kredit až do původní výše. Zaměstnanci Zákaznického centra mohou v průběhu probíhajícího obchodu kontaktovat Firmu s dotazem na průběh obchodu a spokojenost se službami. Firma zadávající nabídku/poptávku má v rozmezí 24 hodin možnost konečného rozhodnutí o případném stažení nabídky/poptávky. IX. Kredit, poplatky Provozovatele portálu 1. Každé Firmě bude při aktivaci účtu dle čl. III těchto Podmínek přidělen tzv. Schválený kredit, který může být v maximální výši ,- / ,- USD. Schválený kredit je představován objemem peněžních prostředků, jež jsou evidovány na uživatelském účtu každého Uživatele, a které slouží pro umožnění bezpečného obchodování mezi Uživateli. Má povahu toliko evidenční, nepředstavuje reálné peněžní prostředky na účtu. Registrace na Portálu nebude umožněna Firmě, která neuhradí Uživatelský poplatek stanovený bodem IX./2 těchto obchodních podmínek, o které se nepodaří zjistit potřebné obchodní informace vyžadované těmito Podmínkami, anebo z takovýchto informací vyplyne, že pověřená renomovaná mezinárodní ratingová instituce nebude schopna nebo odmítne vystavit příslušný rating. 2. Při registraci a každém dalším navýšení kreditu, jehož platnost je 12 měsíců a výše se stanovuje s ohledem na zjištěnou bonitu Firmy, bude Provozovatelem portálu vystavena faktura ve výši 136,- EUR / 176,- USD bez DPH. Fakturu bude možné uhradit převedením finančních prostředků bankovním převodem, platební kartou on-line, nebo prostřednictvím služby PayPal. Firma se zavazuje uhradit tuto zálohovou fakturu ve lhůtě splatnosti, která činí 20 dnů a počíná běžet od data vystavení zálohové faktury Provozovatelem Portálu. 8/11

9 Dokud nebude platba za fakturu připsána na účet Provozovatele portálu, nebude provedena aktivace Účtu Firmy a Firma není oprávněna začít s obchody na Portálu (umísťovat nabídky a poptávky, nakupovat, atd.). V případě platby bankovním převodem začne proces prověření žádající Firmy teprve po připsání Uživatelského poplatku na účet Provozovatele. V případě, že Firma nebude schválena spolupracující ratingovou společností a nebude jí umožněno obchodování, bude žádající Firmě vrácen Uživatelský poplatek, snížený o reálné a doložitelné náklady na prověření její bonity a zpracování profilu, ve výši 50,- /. 3. Pokud v Době platnosti nabídky či v Době platnosti poptávky dojde k jejich potvrzení prodávajícím či kupujícím (čl.vi.5 a VII.5 Podmínek), Kredit, zablokovaný o hodnotu takové poptávky či nabídky při umístění na Portál (čl. IX, odst. 3, 4), se Firmě již nevrací a nebude o tuto hodnotu zpětně navýšen. Další postup Firem se řídí ustanoveními čl. IX. těchto Podmínek. 4. Do hodnoty Kreditu se nezapočítává hodnota zboží, jež je aktuálně umístěno v nabídce či poptávce na Portálu (blokovaná část kreditu); k potenciálnímu navýšení Kreditu v důsledku uplynutí lhůty platnosti takové nabídky pro případ, že nebude ve své Době platnosti potvrzena, se nepřihlíží. 5. Provozovatel Portálu není povinen doplnit Firmě Kredit v případě, kdy je Firma s úhradou peněžitých závazků vůči Provozovateli Portálu v prodlení. 6. Pokud Firma vyčerpá Kredit, může požádat o jeho navýšení. V takovém případě Provozovatel portálu vystaví fakturu na částku 136,- EUR / 176,- USD bez DPH, splatnou do 20 dnů, přičemž možnosti úhrady jsou uvedeny v bodě IX/2 těchto obchodních podmínek. Po jejím uhrazení bude Kredit navýšen. 7. V případě, že po skončení doby platnosti Kreditu nebyl tento plně vyčerpán, zbytek částky propadá. I v takovém případě však Firma může požádat o další Kredit. Opětovné obnovení Kreditu bude realizováno po uhrazení nově vystavené faktury v uvedené výši. X. Podmínky zpracování a užití osobních údajů 1. Tím, že Firma sdělí Provozovateli Portálu své osobní údaje v souvislosti s registrací a s odesláním objednávky zboží, uděluje Provozovateli Portálu souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně kontaktů elektronické pošty ( , telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje Firma na dobu neurčitou s tím, že je oprávněna jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu Provozovatele Portálu. 2. Sdělením kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla Provozovateli Portálu vyslovuje Firma souhlas s tím, aby mu jejich prostřednictvím byla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Provozovatele Portálu či jejích obchodních partnerů. Nesouhlasí-li Firma s tím, aby mu byla prostřednictvím kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Provozovatele Portálu či jejích obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku formuláře nebo tuto skutečnost nahlásí osobně na Zákaznickém centru Provozovatele Portálu nebo tuto 9/11

10 skutečnost písemně Provozovateli Portálu sdělí společně se svými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem. 3. Provozovatel Portálu prohlašuje, že bude údaje získané dle odst. 1 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze Firem, za účelem vyhodnocování cílových skupin Firem jednotlivých výrobků, za účelem vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek Portálu, za účelem zaslání zakoupeného zboží a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele Portálu anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. 4. Provozovatel Portálu prohlašuje, že osobní údaje takto Firmou poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu Firmy k vlastním údajům je zaručeno. 5. V případě, že Provozovatel Portálu poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má Firma právo požadovat na Provozovateli Portálu vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. XI. Pozastavení a zrušení registrace Firmy 1. Provozovatel Portálu je oprávněn pozastavit Účet Firmy, která podstatným způsobem porušuje tyto Podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele Portálu, případně u kterého má Provozovatel Portálu důvodné podezření, že má taková Firma v úmyslu svým jednáním způsobit Provozovateli Portálu škodu. 2. Provozovatel Portálu je oprávněn zrušit Účet Firmy zejména v případě: a. uvedení nepravdivých údajů při registraci, b. neoznámení změn údajů uvedených při registraci, c. vyzývání k prodeji či nákupu zboží mimo Portál, d. zmaření transakce tím, že prodávající bez závažného důvodu nedodal zboží; e. zmaření transakce tím, že kupující bez závažného důvodu nepřevzal zboží nebo neuhradil kupní cenu; f. vzniku spammingu; g. neplnění závazků Firmy vůči Provozovateli Portálu (zejména prodlení s úhradou poplatků Provozovatel Portálu dle čl. VIII Podmínek); 3. Zrušení účtu Firmy z výše uvedených důvodů se považuje za odstoupení Provozovatele Portálu od poskytování služeb. 4. Firmě, které byl pozastaven nebo zrušen účet v souladu s těmito Podmínkami, již nemusí být opětovně nový uživatelský účet zřízen. 5. Vyjde-li najevo, že Provozovatel Portálu od Smlouvy odstoupil v důsledku omylu, a má-li Firma na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel Portálu Účet Firmy zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace. 6. Zrušením Účtu Firmy podle čl. XI. odst. 2 těchto Podmínek nezanikají nároky Provozovatele Portálu vůči této Firmě, plynoucí ze Smlouvy a z Podmínek, které jsou její 10/11

11 nedílnou součástí. Firmě v tomto případě nevzniká nárok na vrácení již uhrazených částek Provozovateli Portálu, tyto částky účtované na základě zálohové faktury budou Provozovatelem Portálu vyúčtovány do 30 dnů po zrušení uživatelského účtu. XII. Řešení sporů, aplikovatelné právo 1. Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem Portálu a Firmou se budou řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. 2. Veškeré spory mezi Provozovatelem Portálu a Firmou vyplývající z používání Portálu se budou řešit především smírně. Nebude-li možné spor vyřešit smírně, bude tento spor podle českého práva řešen místně a věcně u příslušného soudu v souladu s obecně závaznými českými právními předpisy. 3. V případě uzavření jakékoli smlouvy mezi Provozovatelem Portálu a některou z Firem bude právem rozhodným pro smlouvu české právo, pokud si strany nedohodnou jinak. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Tyto Podmínky se týkají převážně vztahů souvisejících s registrací na Portálu provozovaném na stránkách 2. Písemnou dohodou mezi Provozovatelem Portálu a Firmou může být užití jednotlivých ustanovení těchto Podmínek, popřípadě užití Podmínek jako takových, vyloučeno. 3. Provozovatel Portálu má právo tyto Podmínky změnit jednostranně v souladu s právními předpisy, dle kterých se tyto Podmínky řídí. O těchto změnách musí neodkladně informovat Firmy. 4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem /11

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více