Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2009"

Transkript

1 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Praha, kvě ten 2010

2 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 3 3. Kvalita a kultura akademického života Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na VŠ Rozvoj VŠ Závěr 24 Přílohy Tabulková část Organizační schéma Přehled umělecké činnosti pedagogů

3 Výroční zpráva Akademie výtvarných umění o činnosti za rok Úvod Úplný název vysoké školy úplný název: Akademie výtvarných umění v Praze používaná zkratka: AVU Praha adresa: U Akademie 4, Praha 7 Organizační schéma Organizační schéma AVU je uvedeno v příloze této zprávy. Složení orgánů vysoké školy Správní rada předseda: JUDr. Miroslav Šipovič, advokát členové: PhDr. Ivana Kučerová, MČ Praha 7 ing. Josef Beneš, CSc., MŠMT ČR ing. Jiří Bělohlav, prezident, Metrostav a.s. prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor, JAMU Brno doc. PhDr. Lubomír Konečný, ředitel ÚDU AV ČR ing. Zdeněk Novák, Ministerstvo kultury ČR ing. Václav Petříček,CSc.,prezident komory pro hospodářské styky se SMS ing. Josef Pleskot, architekt, Ateliér J.Pleskot Umělecká rada předseda: členové: prof.ak.mal. Jiří Sopko prof.ak.mal. Zdeněk Beran prof.ak.soch. Jan Hendrych prof. Milan Knížák, DrA. prof.ak.mal. Jiří Lindovský prof.ak.arch.ing. Emil Přikryl prof.ak.mal.rest. Karel Stretti 1

4 p.h. Jiří Ševčík, CSc. doc.phdr. Jiří T. Kotalík, CSc. prof.ak.arch. Alena Šrámková prof.ak.mal. Rudolf Sikora prof.ak.soch. Hugo Demartini ak.soch. Bohumil Rak prof. Jaroslav Malina Akademický senát předseda: místopředseda: členové: doc.phdr. Jiří T. Kotalík, CSc. Tomáš Uhnák prof. Jan Hendrych prof. Vladimír Kokolia PhDr. Jan Kříž odb.as. Milan Perič prof. Emil Přikryl prof. Petr Siegl odb.as. Dalibor Smutný odb.as. Jan Stoss prof. Karel Stretti doc. Magdalena Vovsová prof. Jindřich Zeithamml Ondřej Oliva Michal Ožibko Tomáš Tichý Václav Krčál Tadeáš Kotrba Terezie Regnerová Karin Šrubařová Pavel Charypar Rektor: prof.ak.mal. Jiří Sopko tel.: Prorektoři: p.h. Jiří Ševčík, CSc. pro studijní a pedagogickou činnost tel.: Mgr. Jiří Příhoda pro zahraniční záležitosti tel.:

5 Vedoucí koordinátor vědeckého výzkumu: p.h. Jiří Ševčík, CSc. tel.: Vedoucí KTDU, předseda AS AVU: doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. tel.: Kancléř: Kvestor: prof.ak.soch.rest. Petr Siegl tel.: ing. Vladimír Kalugin tel.: Zastoupení VVŠ v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích viz tabulka č. 1 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy V Umělecké radě je zastoupena 1 žena, V Akademickém senátu 8 žen. 2. Kvalita a excelence akademických činností Kvalita a excelence AVU je založena především na tradičních hodnotách nejstarší české akademické instituce, zaměřené na výuku vysoké profesní specializace tvůrčí umělecké činnosti. Další oblastí, kde již od roku 1997 dosahuje AVU také excelence, je vědecký výzkum. Tyto tři oblasti, vzdělání v umělecké tvorbě, vlastní umělecká tvůrčí činnost pedagogů i studentů a vědeckovýzkumná činnost zůstávají nadále hlavními prioritami. Akademie výtvarných umění je systematicky rozvíjí a jejich integrace je stále základem jejího poslání. Akademie výtvarných umění přitom usiluje, aby zůstala zachována rovnováha mezi možnými přístupy k tvorbě uměleckého díla ve smyslu užití klasických médií a nových technologií. Impulzy z experimentálního ověřování možností kreativity a technologických inovací v rámci výuky jsou využívány k aktualizaci studijních programů a k postupně probíhající restrukturalizaci výuky, odpovídající nové sociální, politické a kulturní situaci. Nosným principem zůstává vzájemná korekce klasických a nových médií a technologií, a jejich propojování v rámci výuky jediného 3

6 studijního programu výtvarná umění. Akreditace osmi studijních oborů v rámci jediného studijního programu je odrazem dnešního širokého chápání pojmu umění ve všech jeho polohách i pestrosti a variability umělecké scény, na kterou AVU přirozeně vstupuje prostřednictvím realizace výsledků umělecké tvůrčí činnosti. Všechny parametry směřující ke zvýšení kvality a excelence akademických činnosti deklarovaných v dlouhodobém záměru AVU se daří postupně plnit. Pokud jde o programovou strukturu terciárního vzdělávání na AVU, její vnitřní systém nemá dvoustupňovou strukturu, ale zachovává si stále dlouhé šestileté magisterské studium. Má to svoje důvody právě v kontextu široké nabídky jednotlivých výtvarných disciplin a vnitřní prostupnosti školy umožňující mezioborové a meziateliérové přestupy. V krátkém bakalářském stupni by nebylo možno tuto sumu znalostí a dovedností absorbovat. V roce 2008 byla připravena a schválena reakreditace studijního programu výtvarná umění v oborech malířství/volná tvorba, sochařství/volná tvorba, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských, restaurování výtvarných děl sochařských, architektonická tvorba a prodloužena akreditace magisterského studia v oboru architektonická tvorba Studijní program oboru architektonická tvorba pochází momentálně v Bruselu procesem uznání notifikace tj. uznávání profesionální kvalifikace studijního programu tohoto oboru. Vzhledem k specifické podobě magisterského studia architektury na AVU, kde chybí bakalářský stupeň, se řízení na úrovni expertní komise EC v Bruselu protáhlo. V roce 1909 došlo k zásadnímu průlomu v tom smyslu, že model studia na AVU byl akceptován jako možný a zbývá doladit poslední formálně-administrativní kroky požadované bruselskou administrativou. Je třeba konstatovat, že v rámci tohoto procesu škola architektury vyvinula mnoho energie, spolupracovala úzce s ostatními architektonickými školami v ČR a těšila se podpoře České komory architektů. V souvislosti s novou akreditací byla provedena restrukturalizace jednotlivých studijních předmětů v rámci curicula, rozšířena nabídka volitelných předmětů a v souvislosti s nástupem nové vedoucí studijního oddělení učiněny nezbytné kroky ke stabilizaci a vyjasnění konkrétní náplně studia pro jednotlivé obory a zintezívněn proces kontroly a dokumentace studijních výsledků posluchačů. Dostatečnou rozmanitost a nabídku studijních příležitostí zaručují dále doktorské programy ve všech studijních oborech v distanční i prezenční formě a celoživotní vzdělávání v oblasti restaurování malířských a sochařských děl v pěti studijních modulech. AVU realizuje i specializované kurzy celoživotního vzdělávání pro veřejnost zaměřené na figurální kresbu a grafické techniky. Rozšířením programové struktury po dokončení magisterského studia je v souladu s velmi specializovanou profesní orientací na uměleckou tvorbu. Po reakreditaci doktorského studijního programu v roce 2008 a jeho rozšíření o prezenční formu se zvýšil se počet přijatých doktorandů, kteří jsou zařazováni do pedagogického procesu a vědeckého výzkumu. AVU podpořila své absolventy k dalšímu vzdělání v doktorském stupni, podařilo se jí tak posílit celkový potenciál akademické obce a zvýšit i kvalitu podaných projektů. V současné době na AVU studuje v oborech malířství, sochařství, intermediální tvorby, architektury a 4

7 restaurování celkem 23 doktorandů. Vzhledem ke specifice doktorských programů na AVU, které předpokládají spojení tvůrčích uměleckých i vědeckovýzkumných výstupů, je však počet uchazečů, schopných obě oblasti integrovat i do budoucna velmi limitovaný a AVU trvá na přísné výběrovosti a kvalitě specificky zaměřených disertačních prací. Pro zvýšení úrovně doktorského programu je připraven ve spolupráci digitální laboratoře a vědeckovýzkumného pracoviště speciální seminář určený pro doktorandy a studenty posledních ročníků magisterského programu. Součástí semináře kombinujícího prezentaci projektů, textové kritiky a diskuse jsou i vystoupení doktorandů příbuzných uměleckých škol (VŠUP, FAMU, FUUD UJEP, FaVU a dalších). V roce 2009 prošly doktorské studijní programy úspěšně hodnocením, které realizovala Akreditační komise prostřednictvím své Pracovní skupiny pro umění a uměnovědné obory. Programy celoživotního vzdělávání v oblasti restaurátorské činnosti, zavedené v roce , byly podrobeny prvním testovacím cyklům s malým počtem posluchačů. Restaurátorské školy si vytvořily předpoklady pro posílení a zpřesnění systému celoživotního vzdělávání na AVU. Tato oblast vzdělávání je jednou z možností, jak orientovat studium prokazatelně navenek, k širší společenské a kulturní praxi, odpovídající potřebě rekonstrukce a restaurování památek na centrální i regionální úrovni. Program celoživotního vzdělávání restaurátorské sochařské školy stejně jako restaurátorské školy malířské odpovídá dlouholeté tradici a zkušenosti, kterou Akademie výtvarných umění jako jediná vysoká škola rozvíjela, a současně reaguje na vzrůstající požadavky rozšířit specializovanou přípravu odborníků v oblasti restaurování malířských a sochařských uměleckých děl. Restaurátorská škola sochařská realizuje celoživotní program celoživotního vzdělání v 8 tématických okruzích a 3 studijních modulech. Věková struktura přijatých frekventantů se pohybuje od let. Z větší části se jedná o bývalé absolventy magisterského stupně na AVU, dále absolventy jiných vysokých škol s výtvarnou specializací (FAVU Brno, PF ZČU Plzeň). Teoretická i praktická výuka probíhá v laboratořích, posluchárnách a atelierech RSŠ AVU. Na realizaci programu celoživotního vzdělávání se podílejí interní pedagogové daného oboru a externí specialisté přizvaní k výuce jednotlivých odborných teoretických předmětů. Intenzita využívání prostorových kapacit pro jednotlivé výukové aktivity odpovídá zvolenému typu studijních okruhů a studijního modulu. Při výuce je kladen důraz na osvojení všeobecných a speciálních technologií, které jsou z hlediska restaurátorské specializace pro výkon povolání funkcí nezbytné. Tento typ studia je využitelný zejména pro nižší věkové skupiny, které se obtížně uplatní na trhu s volným uměním a po rekvalifikaci pro výkon restaurátora najdou uplatnění na jiném specializovaném trhu práce. Hodnocení zkušebního provozu celoživotního vzdělávání v oboru restaurování ověřilo kapacitu restaurátorských škol, optimální věkové a profesní složení uchazečů a přineslo řadu podnětů, týkajících se organizace a financování studia. Jednou z možností by mohly být účelové dotace nebo příspěvky z veřejných rozpočtů využité k realizaci studijních programů celoživotního vzdělávání. Finanční prostředky na účelové dotace by bylo možno mimo jiné získat i přehodnocením dotovaných programů, podporou podniků, z fondů EU (Evropský sociální fond), nebo případné spolufinancováním rekvalifikačních 5

8 programů státem v rámci politiky zaměstnanosti. K úvaze je předložen i návrh podpory z unijních fondů (např. předstrukturální programy Phare). V každém případě je nezbytné, aby byl zajištěn lepší přístup k celoživotnímu vzdělávání pro všechny absolventy uměleckých oborů a na všech úrovních vzdělávání, mj. i zavedením systém finančních půjček pro jednotlivce, kteří chtějí rozšířit, prohloubit nebo změnit svou kvalifikaci. Celoživotní vzdělávání v restaurátorské škole malířské AVU zavedlo podobně nové rozšiřující modifikované formy specializačního studia restaurování malířských uměleckých děl a polychromovaných plastik, které otevírají přístup k odborné specializaci pro absolventy magisterského uměleckého studia klasického zaměření. Výuka restaurování uměleckých děl na papíru a pergamenu na AVU až do realizace projektu celoživotního vzdělávání neexistovala. V současnosti je však výuka této specializace limitována na informativní workshopy pro studenty magisterského studijního programu. Výuku ostatních restaurátorských disciplin bylo nutné pro dosud omezené finanční prostředky zatím řešit přičleněním studentů celoživotního vzdělávání k magisterskému programu, na kterém se do jisté míry podílejí i doktorandi interního doktorského studia. Zájem o studium v akademickém roce 2009 v podstatě odpovídal vysoké stabilní poptávce, která v konkrétních číslech představuje 473 uchazečů v poměru k 53 přijatým. Přijímací řízení je vysoce selektivní a i při zvýšeném počtu přijatých uchazečů zaručuje vysoký stupeň studijní úspěšnosti. Je však patrné, že AVU musí počítat stále více s konkurencí rozšiřujícího se sektoru nově akreditovaných uměleckých škol různého zaměření a různé úrovně. Rozložení uchazečů se tím výrazně proměňuje a v následujících letech se proto budou postupně stále více redukovat zdroje uměleckých talentů. Jednou z hlavních priorit dlouhodobého záměru je proto důraz na konkurenceschopnost. AVU je kvalitou svých studijních programů, uměleckou úrovní tvůrčí činnosti a internacionální spoluprací ve vědeckovýzkumné činnosti na evropské úrovni schopná obhájit své přední místo, spolu s dalšími uměleckými školami, jako je VŠUP v Praze, AMU v Praze a JAMU v Brně. Umožňuje to princip výuky založený na individuálním přístupu a mezioborové prostupnosti. Širší přístup ke vzdělání v roce 2008 zajišťovala také širší nabídka odborných programů kratšího cyklu, jako byly odborné malířské a grafické kurzy pro veřejnost a kurzy večerního kreslení, které kromě veřejnosti slouží přípravě budoucích uchazečů a kultivaci odborných dovedností studentů nižších ročníků. Nově byly zavedeny i kurzy pro speciální programy jiných vysokých škol (VŠCHT). Další rozšíření o sochařské kurzy pro veřejnost je zatím ve fázi přípravy a ověřování zájmu. Širší spektrum kurzů pro řádné posluchače všech studijních oborů zahrnuje digitální laboratoř, která v tomto roce rozšířila a zkvalitnila své kurzy určené nižším ročníkům, které podporují zvyšování počítačové gramotnosti a aktuálně reagují na oborové inovace v nabídce počítačových programů. Digitální laboratoř nabízí svou kapacitu i školám nových médií.součástí rozšířené aktivity digitální laboratoře se staly pravidelné přednášky organizované spolu s vědeckovýzkumným oddělením a připravují se rozsáhlejší výukové programy a workshopy ve spolupráci s dalšími vysokými školami, pro něž jsou kvalifikovaně zpracovány grantové projekty. 6

9 Důležitým záměrem AVU k potřebné diverzifikaci programové struktury AVU zůstává stále nerealizované založení druhého ateliéru architektury. Tento krok se nepodařilo realizovat, protože do vypsaného konkurzu se nepřihlásil žádný zájemce. Situaci komplikuje i reálný kontinuální propad rozpočtu a zejména odkládaná rekonstrukce budovy školy architektury, která opakovaně nebyla zařazena do programu investiční podpory, přestože je v Dlouhodobém záměru deklarována priorita řadu let. Obohacením studijních programů byla už v roce 2007 legalizovaná instituce hostujícího profesora ze zahraničí. Prof. Markus Huemer, který se stal v roce 2007 vedoucím pedagogem jedné ze škol nových médií, aktualizoval a internacionalizoval studijní program studijního oboru. AVU připravuje jeho habilitaci a počítá s jeho dlouhodobějším působením. Kromě inovace studijního programu má přítomnost zahraničního pedagoga mimořádný význam pro komunikaci posluchačů v cizích jazycích a pro celkové rozšíření zahraničních kontaktů, zejména spolupráci posluchačů tohoto studijního oboru s významnými mediálními centry v Evropě. Rekonstrukcí tzv. Šalounova ateliéru je současně umožněno pravidelné krátkodobé semestrální působení zahraničních i domácích pedagogů, které je součástí studijních programů ve všech oborech AVU. Po zkušebním provozu zahájeném doc. Tono Čiernym z bratislavské VŠVU a prof. Magdaleně Jetel z mnichovské Akademie výtvarných umění obohatil v roce 2008 program krátkodobě působícího profesora významný polský umělec Zbygniev Libera a konečně v roce 2009 Jan Merta. Otázka zaměstnanosti absolventů a přípravy studentů na trh práce je jedním z hlavních kritérií kvality školy v materiálech Evropské asociace pro zajištění kvality ve vysokoškolském vzdělání. Akademie výtvarných umění usiluje o rozšíření a zavedení různých způsobů výuky, rozšíření studijních programů přesahujících do intermediálních oblastí a oblastí nových médií. Akademie však nezajišťuje studijní programy užitého umění a nemá proto přímé vztahy s výrobní a vývojovou sférou jako školy užitých umění a designu. Uplatnění na trhu práce, kterým je pro obory volné umělecké tvorby trh umění, je obtížné, protože umělecký provoz dosud není plně strukturovaný, chybí síť soukromých galerií, kultivovaná vrstva sběratelů, kvalitní podpůrné programy velkých muzeí a galerií. K lepšímu uplatnění na trhu práce přispívá možnost doplnit si na VŠUP studium absolvováním pedagogického minima po jehož absolvování získají absolventi osvědčení umožňující jim pedagogickou činnost na nižším stupni škol. Problém zaměstnanosti není možné ani sledovat ani řešit jako u jiných technických a univerzitních oborů, protože absolventi velmi často příležitostně střídají a kombinují krátkodobě různé druhy zaměstnání, umožňující získat prostředky pro vlastní volnou tvorbu. Specifika svobodného povolání neumožňují získání objektivních a relevantních údajů o zaměstnanosti absolventů AVU. Výzkum uplatnění absolventů volných uměleckých oborů AVU nebyl dosud proveden, protože vyžaduje naprosto individuální šetření a pracnou evidenci stále proměnlivých údajů. Dochází při něm, jak bylo uvedeno, k mimořádné difuzi do široké oblasti mediálních a jiných užitých aktivit, edagogických aktivit na nižší úrovni, nižších kvalifikačních uplatnění v restaurátorských profesích, filmovém průmyslu a příležitostných 7

10 zaměstnáních. V roce 2009 byla z iniciativy AS realizováno dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou k dispozici. Vědeckovýzkumná činnost Vědeckovýzkumná pracoviště AVU: Vědeckovýzkumná činnost dosáhla v posledních dvou letech významných úspěchů. Dvě výzkumná pracoviště AVU kladou důraz na předchozí výzkumné výsledky a kontinuitu výzkumu od roku 1997 a podařilo se jí získat dva dlouhodobé záměry na období pěti a šesti let. Oba záměry mají komplementární tématické zaměření: k dějinám moderního umění a ke studiu malířských a sochařských historických metod, technik a materiálů v oborech restaurování. Granty dovolují posílit výzkumnou kapacitu, která zaručuje výzkum na mezinárodní úrovni, doložený např. spoluprací s Centrem nových médií (ZKM) v Karlsruhe na společné cizojazyčné publikaci v nakladatelství Canz. Uměnovědné vědecko výzkumné pracoviště AVU: Hlavním úkolem Vědecko-výzkumného pracoviště AVU (VVP AVU), založeného v roce 1997, je základní vědecký výzkum, zpracování pramenné dokumentace, kritické zhodnocení a reinterpretace dějin českého výtvarného umění po druhé světové válce až do dneška, s důrazem na reflexi dobového politicko-historického kontextu a se zřetelem k paralelnímu diskurzu světového umění. Specifické zaměření výzkumu k umění posledních šedesáti let s interdisciplinárními přesahy mimo oblast tradičního výtvarného umění významně doplňuje stávající nabídku okruhů vědecko-výzkumné činnosti Ústavu dějin umění Akademie věd ČR i dalších státních galerijních a muzejních institucí. Pokrývá prostor výzkumné oblasti, která není v současné době na těchto institucích v takovém rozsahu komplexněji řešena. VVP AVU řeší od roku 2007 Výzkumný záměr MSM s názvem České umění v období post-socialistické transformace ( ) a výzkumný projekt DD07P03OUK001 České umění let - reflexe a dokumentace. V rámci ČR unikátní pracoviště vysoké školy pro výzkum a vývoj, jejich vybavení a jejich nejvýznamnější výsledky v roce 2009 Uměnovědné vědecko výzkumné pracoviště AVU VVP AVU bylo založeno jako první pracoviště svého druhu na vysokých uměleckých školách u nás. Od svého vzniku v roce 1997 provádí komplexně vedený vědecký výzkum, zaměřený zejména na základní prameny, jejich shromažďování a kritickou analýzu. V roce 2009 se podílelo na výzkumu dějin českého umění 20. století v těchto oblastech: - výzkumný záměr MSM s názvem České umění v období postsocialistické transformace ( ) V letech se základní výzkum českého umění soustředí na interpretaci klíčových momentů, problémů a témat s důrazem na mimoestetické a intermediální přesahy v transformačním období od osmdesátých let 20. století do současnosti. Reflexe sociálních a politických 8

11 změn a nových strategií, kterými na ně umění reagovalo, vyžaduje nové přístupy v historiografii a teorii umění. Cílem výzkumného záměru je analýza těchto změn v lokálních souvislostech a jejich začlenění do širšího rámce soudobé kultury v transformující se postkomunistické Evropě s akcentem na česko-slovenské vztahy. - výzkumný projekt DD07P03OUK001 České umění let - reflexe a dokumentace Projekt veřejně přístupného dokumentačního střediska českého umění osmdesátých a devadesátých let je koncipováno tak, aby byly v první řadě vyplněny mezery v poznání období, které nejsilněji určuje současnou situaci v oblasti umění. K základnímu metodologickému postupu při takto koncipovaném výzkumu patří v první řadě shromažďování textové a obrazové dokumentace a následné kritické zpracovávání jednotlivých dokumentů (publikace, texty, další tištěné materiály), fotografií (dokumentace výstav a uměleckých děl), videodokumentací a portfólií. - on-line databáze Výsledky rešeršních, kritických a interpretačních prací jsou průběžně dokumentovány a editovány v neustále doplňovaných on-line databázích: bibliobáze - databáze bibliografických údajů; projekt i-datum - databáze současného umění a v aktualizovaném archivu fyzických dokumentů. Novou součástí i-data je od roku 2009 také kategorie videoarchiv, která zatím funguje pouze interně, ale postupně bude on-line zveřejňován soupis všech položek archivu českého videoartu (videoarchiv VVP AVU je sbírkou videoartu českých umělců, jehož hlavním smyslem je obsáhnout přehledově domácí videoart, zvláště z období od 80. let do současnosti). V roce 2009 se bibliobáze VVP AVU stala součástí Oborové brány ART (Databáze článků a časopisů). Oborová brána Umění a architektura (ART) umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze atd.) z oblasti umění a architektura a řady příbuzných oborů. - periodikum Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny VVP AVU vydalo další dvojčíslo (č. 6-7) periodika, které je koncipované jako úzkoprofilové periodikum zaměřené na teoretické a kritické texty, jež se dotýkají širších sociokulturních souvislostí vzniku, prezentace a recepce současného umění. Dvojčíslo 6-7 Sešitu je věnováno estetice a jejímu komplikovanému vztahu k současnému vizuálnímu umění a kultuře obecně. Estetika se hlásí k přesvědčení, že existuje specifický modus vztahu člověka ke světu, který umělecké techniky mají za cíl prostředkovat. S tímto vztahem se tradičně spojují výrazy jako bezzájmovost, krása, účelnost bez účelu, estetická zkušenost, estetický soud. Za posledních padesát let byly tyto termíny na poli teorie umění vystavěny těžké kritice. Dějiny západního umění, jak se zdálo, usvědčovaly estetickou teorii ze zastaralosti. Na teorii umění, která se chtěla oprostit od estetiky ale čekala nevyhnutelná volba: buď obhájit existenci svého předmětu v radikálně nových termínech, nebo rezignovat na to, že je jejím předmětem něco specifického, co vyžaduje vlastní kategorii. Obě možnosti skýtaly jisté přísliby, ale i nástrahy. Velmi neuspokojivé se například ukázaly pokusy dát nové odpovědi na to, co je to umění. A právě čím dál zjevnější omezení takových odpovědí vedla některé k potřebě vrátit se zpět a promyslet znovu konfiguraci moderního umění a 9

12 estetický obor rozpravy, ve kterém byla tato konfigurace formulována. Intelektuální rámec modernistické umělecké praxe tvoří právě moderní estetika. Chceme-li tedy pochopit, co to je být moderní v umění a zda je to dobře, nebo špatně, musíme vzít v potaz slovník, který se formoval při promýšlení problémů, které se nám dnes mohou zdát mimo obzor relevance. To je alespoň přesvědčení sdílené většinou autorů zastoupených v tomto Sešitu. Projekt podpořilo MK ČR. V roce 2010 se pokusíme zapsat periodikum do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. - Edice VVP AVU V roce 2008 byla založena nová Edici VVP AVU, která se zaměřuje na překlady teoretických textů, které poskytují širší interdisciplinární vhled do historického, politického a socio-kulturního pozadí post-socialistické transformace v našem regionu. Po prvním svazku, kterým byla v roce 2008 kniha Slavoj Žižek, Podkova nade dveřmi. Výbor z textů, je do tisku připravována druhá kniha z této edice, antologie Tomáše Dvořáka Špinavé praktiky v umění a kultuře. Projekt je součástí plnění výzkumného záměru MŠMT. - přednáškový cyklus V roce 2009 pokračoval cyklus přednášek určených akademické i širší veřejnosti (přednáškový cyklus probíhá od roku 2007, kdy se v rámci vlastních prezentací představila řada současných výtvarných umělců, doplněná o teoretické přednášky kurátorů nebo historiků umění). V jarním semestru proběhly 2 přednášky (Jan Šerých a Jan Nálevka, Markéta Vaňková a hosté), v zimním semestru 3, tentokrát zaměřené na umělce tří generací, od nejmladších finalistů prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého, přes Ivana Voseckého (1963) po Ivana Kafku (1952). Nabídla tak současné umění i jeho sebereflexi prostřednictvím tvůrců. Na přednáškách technicky spolupracujeme s Digilabem, nově byla v tomto roce zahájena spolupráce s portálem ČT24 a ivysíláním České televize, kde je možné přednášky sledovat on-line a následně i v archivu. - mezinárodní spolupráce - Projekt i-datum databáze současného umění je součástí portálu databází evropského současného umění European-art.net, která prostředkuje informace a materiál o současném výtvarném umění pomocí jedné vyhledávací masky. Na výročním setkání partnerů, uskutečněném v únoru 2009 v Curychu, se jednání dotkly jak nových aspektů v projektech jednotlivých partnerů, tak hlavních strategií rozvoje EAN, perspektivy projektu na základě získávání nových partnerů a dlouhodobé technologické stálosti databáze v budoucnosti. - spolupráce na výstavních projektech Během roku 2009 pokračovala kurátorské spolupráce s Rakouským kulturním fórem v Praze, v jehož galerii bylo kurátorem Jiřím Ševčíkem za asistence VVP AVU realizováno několik výstavních projektů, které představily významné rakouské umělce: Manfréd Wolff-Plotteg, Michel Kienzer, Karl Karner, Stefan Glettler. 10

13 Vědecko-výzkumná činnost RŠM - Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA), společné pracoviště AVU a Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i. A. Vědecká činnost Granty a výzkumné záměry: Řešené: GAČR 203/07/1324: Hradil D. (ÚACH AV ČR, v.v.i., řešitel), Hradilová J. (AVU Praha, spoluřešitel): Nové metody v neinvazívní mikroanalýze středověké umělecké malby ve vztahu k původu pigmentů a procesům jejich chemické degradace ( ). MŠMT : Stretti K. (řešitel), spoluřešitelé podílející se na tvorbě výsledků za ALMA: Hradilová J., Hradil.D., Švarcová S., Bezdička B., Mislerová H., Vlčková J., Bauerová P.: Výzkum historických malířských technik a materiálů pro potřeby restaurování a umělecko-historického hodnocení výtvarných děl ( ). Mezioborový výzkum Na dokončený výzkum strukturních modifikací olovnatých žlutí (detailní popis v hodnotící zprávě za rok 2008) [1] navázala disertační práce restaurátorky Hany Kurkové - Mislerové, kde je výskyt Pb-Sb-Sn žlutě použit jako jeden z indikátorů obrazů vídeňského malíře F. Amerlinga. Bylo studováno 33 obrazů z deseti různých institucí (zejména v ČR, ale také na Slovensku a v Chorvatsku), na většině z nich byl proveden nedestruktivní průzkum pomocí přenosné rtg fluorescence a také odebrán vzorek podkladu na materiálovou analýzu. Probíhá zpracování výsledků. Již dříve jsme zjistili, že redukovaná barevnost nejstarších předrománských nástěnných maleb v kostele Sv. Juraje v Kostoľanech pod Tribečom (10. století) souvisí s vysokou vlhkostí (viz hodnotící zpráva za rok 2008). Dokončili jsme popis procesu, kdy modré a/nebo zelené měďnaté pigmenty byly nejprve alterovány solnou korozí (o čemž svědčí pozitivní korelace zbytkových koncentrací Cu a Cl) a poté vymyty díky vyšší rozpustnosti chloridů Cu působením vlhkosti kondenzující na stěnách. Klimatické poměry v kostele se v tomto ohledu výrazně zhoršily v 60. letech, po vybetonování podlahy a stropu. Podle zbytkových koncentrací mědi v barevných vrstvách je dnes možno alespoň částečně připomenout původní barevnost. Na rozdíl od vymytí měďnatých pigmentů je černání původně oranžového minia (Pb3O4) procesem přirozeným. K transformaci na hnědočerný platnerit (PbO2) došlo již mnohem dříve ve vlhkém prostředí [2]. Pojivem maleb bylo dolomitické vápno, malba byla provedena do vlhké omítky. Stopy kolagenních proteinů v některých částech malby indikují možné použití klihové tempery výlučně s měďnatými pigmenty. Dnešní barevnost maleb je určována přítomností žlutých hlinek, železité červeně, uhlíkaté černě, a zčernalého minia, běloba je výhradně vápenná. Stav maleb je trvale zhoršován pokračující degradací, související s vysokou vlhkostí. Nejde již o chemickou degradaci, ale o fyzikální proces, kdy jsou ze stěn smývány i nerozpustné pigmentové fáze a intenzita barev velmi rychle klesá [4,5,6]. V rámci mezinárodní spolupráce byl dokončen výzkum transylvánských gotických oltářů a také materiálové komparace s vybranými oltáři na SV Slovensku, které pojí obdobná umělecko-historická vazba na jižní Německo. 11

14 S ohledem na vazbu slovenských gotických děl na oblasti jižního Polska byla zahájena spolupráce s Jagellonskou univerzitou v Krakově, která bude dále pokračovat v rámci projektu mezinárodní spolupráce AV ČR. Na základě vyhodnocení analýz deskových oltářů z století v rumunské Transylvánii (spolupráce s Akademií výtvarných umění v Bukurešti a University of Central Lancashire, Preston (UK) bylo možno klasifikovat tato dříve nezkoumaná díla podle složení podkladů pod zlacení. Vedle dobových materiálových znaků byly nalezeny i materiály se silnou regionální vazbou např. vivianit (FePO4), který byl těžen v jižním Německu. Tyto a další nálezy dosvědčují, že se tento unikátní soubor děl i přes své umístění váže ke střední Evropě nejen umělecky (vliv podunajské školy, Vídně, Norimberka) a historicky (komunita saských Němců), ale také materiálově a technologicky. Publikace se připravuje. [7] Vývoj metod materiálové analýzy Bylo dokončeno testování přenosného kompaktního analyzátoru XRF na reálných objektech. V návaznosti byly testovány možnosti plošného prvkového mappingu in situ mobilní technikou s využitím přenosného detektoru vyvinutého Ústavem experimentální a aplikované fyziky ČVUT. K tomu byly využity modelové vzorky barevných vrstev vyrobených v naší laboratoři. Spolupráce bude pokračovat i v roce Začlenění práškové rentgenové mikrodifrakce do analytického postupu umožnilo mimo jiné rozlišení chemicky podobných měďnatých solí i identifikaci dosud neznámého uměle vyrobeného měďnatého pigmentu cumengeitu - Pb21Cu20Cl42(OH)40 ve středověké malbě. Identifikace zdánlivě nepodstatných příměsí arseničnanů Cu a Zn zase vedla k určení přírodního zdroje původně modrého azuritu v gotických malbách v Sázavském klášteře, přestože pigment již v některých částech malby degradoval na zelený atakamit. [3,8] Byly připraveny čisté bazické octany měďnaté, kterých se podle literatury vyskytuje několik variant, avšak chybí pro ně relevantní strukturní data. Sérií experimentů se podařilo připravit Cu2(OH)3(CH3COO) H2O v různé kvalitě krystalinity a čistoty. Byly tedy zahájeny experimenty zaměřené na optimalizaci celého postupu tak, aby poskytl dostatečné množství vzorku pro rentgenovou strukturní analýzu z práškových dat i pro další doplňkové charakterizační metody (TGA, infračervená spektroskopie, elektronová mikroskopie ad.). Mimo hlavní produkt při syntézách vznikly vedlejší produkty, které se od hlavního produktu strukturně odlišují. Jedná se o fáze dosud nepublikované v databázi difrakčních dat a v současné době probíhá jejich charakterizace ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou Krakov. Byl kalibrován přenosný spektrofotometr propojený vláknovou optikou s měřicí sondou a/nebo integrační koulí, kterým mají být sledovány změny barevnosti v souvislosti s procesy degradace na modelových vzorcích a zejména in situ na reálných výtvarných dílech. V rámci testování byla provedena srovnávací měření reflektance nestárnutých modelových vzorků žloutkové tempery s různým obsahem olovnaté běloby v UV-Vis oblasti pomocí standardní laboratorní difúzně-reflexní spektroskopie. Zjištěné odlišnosti jsou způsobeny rozdílným geometrickým uspořádáním přístrojů, což se výrazně projevuje zejména u lesklých vzorků (laky). U nelesklých vzorků vykazují výsledky velmi dobrou shodu. 12

15 Studium degradace anorganických pigmentů a stárnutí pojiv Na základě dlouhodobých laboratorních experimentů bylo zjištěno, že všechny měďnaté pigmenty jsou v různé míře korodovány solnými roztoky v prostředí vápenné nástěnné malby. Odolnost vůči solné korozi klesá v řadě malachit > azurit > atakamit > octan měďnatý. Důležitým faktorem, který celý proces korozní přeměny měďnatých pigmentů výrazně urychluje, je přítomnost kyseliny šťavelové. Kyselina šťavelová se na nástěnných malbách může vyskytovat jako metabolický produkt mikroorganismů, jež zde žijí, ale může být na malby rovněž zanášena jako složka některých čisticích restaurátorských přípravků. I nízké koncentrace (kolem 3 hm. %) H2C2O4 mohou přispět k úplné transformaci jinak relativně stabilního malachitu. [3,8] V klimatické komoře byly teplotně stárnuty směsi pigment-pojivo nanesené na křemíkové a smrkové destičky v různém poměru obou složek. Zvýšená teplota a běžná teplota vedly v různých režimech k podobným barevným změnám již po jednom týdnu umělého stárnutí. Byla zaznamenána barevná změna bílkovinného pojiva. Pokusy budou pokračovat. Reference Publikace v impaktovaných vědeckých časopisech [1] Rosi F., Manuali V., Miliani C., Brunetti B.G., Sgamellotti A., Grygar T., Hradil D. (2009): Raman scattering of lead pyroantimonate compounds: implication for the non-invasive identification of yellow pigments on ancienit ceramics. Part I. XRD and Raman characterization of Pb2Sb2O7 doped with tin and zinc. Journal of Raman Spectrometry 40, (IF = 3.5) [2] Kotulanová E., Bezdička P., Hradil D., Hradilová J., Švarcová S., Grygar T. (2009): Degradation of lead-based pigments by salt solutions. Journal of Cultural Heritage 10, (IF = 0.9) [3] Švarcová S., Hradil D., Hradilová J., Kočí E., Bezdička P. (2009): Microanalytical evidence of origin and degradation of copper pigments found in Bohemian Gothic murals. Analytical and Bioanalytical Chemistry 395, (IF = 3.3) Ostatní články v recenzovaných časopisech a sbornících, monografie [4] Hradilová J., Hradil D., Kotulanová E., Švarcová S. (2009): Nástěnné malby v Kostoľanech pod Tribečom: materiály, technika a příčiny jejich poškození. Kapitola v monografické čísle časopisu Monumentorum Tutela 21, [5] Blažek J., Zitová B., Beneš M., Hradilová J. (2009): Fresco restoration: digital image processing approach. Proceedings of 17th European Signal Processing Konference (EUSIPCO 2009), Glasgow, Scotland, August , Příspěvky na konferencích: [6] Maříková-Kubková J., Hradilová J.: St. George s church in Kostoľany pod Tribečom, Slovakia. International conference on Medieval Wall Painting in Central Europe, Balatonfüred, Maďarsko, Zvaná přednáška. [7] Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Vlčková J.: Mineralogical and arthistoric traits in the investigation of anonymous paintings. 25th European Crystallographic Meeting, Istanbul, Turecko, Přednáška a předsednictví mikrosymposia Crystallography in Art and Cultural Heritage 13

16 [8] Švarcová S., Hradil D., Hradilová J., Kočí E., Bezdička P.: Use of X-raybased microanalytical methods for explanation of origin and corrosion of copper-based pigments. Konference TECHNART 2009, Atény, Řecko, Přednáška. [9] Bezdička P., Beckers D., Kotrlý M.: Laboratory X-ray Powder Diffraction: methodology, limits and applications in forensic science. Modern Methods for Identification of Counterfeit and Illicit Drugs, Bonn, Německo, Zvaná přednáška. B. Tvorba společné výsledkové databáze Výsledky vytvořené ve společné laboratoři ALMA financované z veřejných zdrojů byly publikovány průběžně a stávající pracovní archiv nebyl komerčně využíván. C. Pedagogická činnost Výuka J. Hradilová: Odborné přednášky Chemie pro II. a III. ročník a studenty CŽV RŠM. Konzultace a materiálový průzkum studovaných děl v ateliéru (IV. a IV. ročník a CŽV). Konzultace a materiálový průzkum pro zahraničení studenty na stáži v RŠM (3 z Chorvatska). Zahraniční expert postgraduálního studia MgA Cristiny Cerendan The Techniques of Gilding and Gilt Decorations in the Medieval Panel Painting from Transylvania (Akademie výtvarných umění v Bukurešti, obhájeno ) v rámci mezinárodní výzkumné spolupráce (D.Hradil, J. Hradilová, J. Vlčková) H. Millerová: Přednáškový kurs Malířské techniky podle historických receptur II. ročník studentů RŠM Studenti zapojení do práce ALMA Bakalářské studium: 1 studentka PřF UK (školení J. Hradilová) Magisterské studium: Vlasta Vašutová (PřF UK Praha, školení D. Hradil) Veronika Košařová (MU Brno, školení D. Hradil) Doktorské studium: Ing. Eva Kočí, PhD. (Chemie a technologie anorganických materiálů VŠCHT, školitel P. Bezdička) studium bylo úspěšně dokončeno v listopadu 2009 obhajobou disertační práce s názvem Fázová mikroanalýza v barevné vrstvě a studium korozních jevů na uměleckých předmětech. Ing. Silvie Švarcová (Chemie a technologie anorganických materiálů VŠCHT, školitelé P. Bezdička, D. Hradil) MgA. Hana H. Mislerová (Škola restaurování malířských děl AVU Praha) Další aktivity vysoké školy Roku 2009 uspořádala Galerie AVU celkem 15 výstav vlastních i hostujících ateliérů a jednotlivých studentů a hostů. Vystřídali se tak vedle sebe výtvarníci zaměření na malbu, intermediální umění, sochu, konceptuální umění, nová média, konceptuální umění, kresbu či monumentální tvorbu. 14

17 Podle konceptu Galerie, která slouží jako tzv. testovací prostor pro studenty AVU, mohou vystavovat studenti spolu se svými hosty, jednotlivé ateliéry a nepravidelně i hostující zástupci jiných vysokých umělecký škol z ČR i zahraničí. V roce 2009 získali studenti AVU po druhé možnost vystavovat v Galerii Vyšehrad, kde v termínu proběhla prezentace prací studentů Jiřího Lautenkrance a Ondřeje Olivy s názvem olla. Přidružená studentská Galerie Pavilon (Mostecká 3, Praha 1, která vznikla pod supervizí AVU roku 2008, vystavila v roce 2009 osm umělců. Pod vedením studentů Jana Pfeiffera a Pavla Sterce a na základě oslovení kurátorů vytvořili pestrý výstavní program. Ateliér Ladislava Šalouna, který slouží pro hostujícího pedagoga a jeho žáky, uspořádal pod vedením Antona Čierneho výstavu Místo, kde se poplácává po zádech, kde se roní slzy a to v termínu GAVU - leden-prosinec Visual pleasure (Gabriela Jurkovičová - videoprojekce) Diplomové práce studentů architektury - chodba AVU (Marek Fexa - malba 5 umělců) Past perfect (Anita Mueller - krátké filmy) Litina (výstava ateliéru Socha II Jindřicha Zeithammla) Obraz-objekt-akce (David Hřivňacký a 8 dalších umělců) Bez názvu (Vojtěch Frohlich, Jan Šimánek) Sériová monogamie (Nikola Čulík, Dana Sahánková, Lenka Jirková) Místní posunutí/nemístní posunutí (Jan Trejbal, Erik Sikora; debaty) Můj šálek čaje. Druhý nálev (J. Trojak, B. Klímová) Vadí, nevadí? - Ateliér Multimédia a prostorová tvorba M. Dopitové Česká státnost D. Šubrtová a spol. - ateliér sochařství K. Gebauera Malba studentů atelierů Michaela Rittsteina Hluboko uvnitř - Tomáš Tichý, Tomáš Spěvák Present of a presentation - ateliér monumentílni tvorby J. Příhody Galerie Pavilon - únor-prosinec Kateřina Držková - Albena Lenka Vitková - A řekla - textová instalace Štefan Papčo - prostorová instalace - Zkrotená hora Pavla Sceranková - prostorová instalace Ondřej Přibil - fotografie Aleš Čermák - Příběh bez konce (kapitoly) Johana Pošová, kurátor- Markéta Stará Pavla Sceránková Zaseklá ruka 15

18 V termínu se uskutečnila pravidelná výstava Diplomanti AVU, tentokrát ve Velké dvoraně Veletržního paláce Národní galerie v Praze. Kurátory byl prof. J. Lindovský a odb. as. Dalibor Smutny. Zúčastnilo se jí celkem 41 absolvujících studentů, byl vydán barevný katalog s doprovodným CD. 3. Kvalita a kultura akademického života poradenství V potřebných případech, např. soudních sporů o výživné, AVU poskytla bezplatné právní porady, stejně jako jsou poskytovány poradenské služby pro všechny zájemce o studium na AVU. znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů Kvalita a kultura akademického života vysoké umělecké školy je na standardní úrovni a k žádnému sociálnímu nebo kulturnímu vylučování nikdy nedocházelo. sociální záležitosti studentů a zaměstnanců V potřebných případech, např. soudních sporů o výživné, AVU poskytla bezplatné právní porady, stejně jako jsou poskytovány poradenské služby pro všechny zájemce o studium na AVU. ubytovací a stravovací služby VVŠ (tabulka č. 11) Ubytovací služby na koleji jsou nabízeny všem posluchačům, ale využívá jich jen menší část, protože v poslední době dochází k výrazné a trvalejší změně ve způsobu bydlení (kolektivní pronájmy) i financování studia (vysoké procento zaměstnaných). využívání stipendijního fondu (tab.č.11a) Stipendia jsou vyplácena ve velmi omezené míře, neboť nedochází k naplnění stipendijního fondu. 4. Internacionalizace Strategie VŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti AVU nadále podporuje pouze krátkodobou mobilitu (3-4 měsíce), která je pro studenty finančně únosná. Delší než týdenní pedagogické stáže by bylo obtížné realizovat vzhledem k systému výuky na AVU. 16

19 Neupřednostňujeme žádné oblasti nebo země, vysílání/přijímání studentů se řídí zájmem o pobyt na určité škole u příslušného pedagoga. Bilaterální dohody jsou podepsány celkem se 28 evropskými vybranými školami (LLP Erasmus) a v rámci přímé spolupráce AVU uskutečňuje výměnný program s osmi školami mimo Evropské společenství (USA, Izrael, Peru, Brazílie a Austrálie), ze kterých si studenti a pedagogové mohou vybrat. Loni vycestovalo 9 studentů. Strategii AVU v oblasti mezinárodní spolupráce zůstává na dva základní okruhy s doplňkem programu hostujícího profesora v Šalounově ateliéru na Praze 2. Prvním je plně vytížen a rozběhnut výměnný programu EU LLP Erasmus, dříve Socrates. Druhý je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění okruhu výměnných studentských stáží v evropských státech, jež nejsou součástí EU, a dále škol na všech zbývajících kontinentech. Ad 1.) Programy výměnných stáží v rámci Evropské unie byly rozšířeny o spolupráci s National University of Arts v Bukurešti a obnoveny kontakty s Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Bilaterální dohody jsou podepsány celkem s 28 vybranými školami. Záměrem pro budoucí rok je vyprofilovat tento program tak, aby pokrýval všechny hlavní města Evropské unie a v nich ty nejkvalitnější umělecké školy, nejlépe strukturou podobné AVU Praha. Ad 2.) prioritní oblastí zájmů AVU Praha vzhledem k stále silnější globální pozici se stávají umělecké školy v Asii. Během uplynulých let 2008 až 2010 proběhlo několik výměn s KNUA Soul v Jižní Koreji, TNUA na Taiwanu a připravují se i výměnné stáže pedagogů. Spolupracujeme v současnosti s 10 školami. Vedle využití možností grantů v rámci Rozvojových programů MŠMT ČR jsme na konci minulého roku úspěšně získali grant vyhlášený Magistrátem hlavního města Prahy z Evropských rozvojových fondů pro program hostujícího pedagoga. Tento program probíhá úspěšně již třetím rokem a stal se tak účinným doplňkem internacionalizace naší školy. Vzhledem k narůstajícímu zájmů studentů o mezinárodní vzdělávání budeme žádat o navýšení prostředků z výše uvedených grantů. Zapojení VVŠ do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje AVU je od roku 1997 zapojena do Evropského programu Erasmus (28 škol) a realizuje tento program ve formě 3 4 měsíčních studentských stáží a týdenních pobytů pedagogů. V loňském roce v programu LLP Erasmus vycestovalo 13 studentů a 8 učitelů. Mobilita studentů a akademických pracovníků (tab.č. 12a, b, c) Mobilita studentů a akademických pracovníků podle jednotlivých zemí (tab. 12d) 17

20 5. Zajišťování kvality činností realizovaných na AVU Specifikem vysokých uměleckých škol typu Akademií je ateliérová výuka. Základem hodnocení kvality vzdělávání na AVU je periodické vnitřní hodnocení, které probíhá formou ročníkových postupových zkoušek a obhajob studentských prací. Roční penzum práce každého studenta je přitom podrobeno zevrubnému hodnocení prostřednictvím komise sestavené z pedagogů školy a externistů, jmenovaných vždy mimo rámec příslušného ateliéru.. V rámci objektivity celého hodnotícího procesu není vedoucí pedagog členem této komise. Ke zkvalitnění vědomostního základu v oblasti klíčového teoretického předmětu Dějiny umění a architektury dále pokračovala realizace souborné Státní zkoušky v 5. studijním ročníku. Její složení je předpokladem k připuštění k obhajobě diplomové práce. Státní zkouška je opět hodnocena komisionálně za účasti externistů z jiných vysokých škol a významných kulturních institucí. Součástí vnitřního hodnotícího procesu jsou samozřejmě i periodicky svolávaná zasedání Kolegia vedoucích pedagogů, kde jsou veřejně diskutovány a hodnoceny výsledky jednotlivých ateliérů. Jako novum bylo zavedeno i pololetní hodnocení, které není nadále pouze záležitostí vedoucího pedagoga, ale podléhá revizi kolegia všech vedoucích pedagogů, kteří kolektivně vystavenou semestrální produkci zhlédnou, komentují, hodnotí a konfrontují výsledky ateliérové výuky ve všech studijních oborech AVU. V roce 2009 Akademický senát AVU z iniciativy jeho studentské komory připravil a realizoval rozsáhlé dotazníkového šetření mezi studenty, pedagogy i absolventy AVU. Přestože vzorek respondentů byl spíše náhodný a neúčastnili se všichni oslovení, šlo o první skutečně dokončenou obdobnou anketu na škole realizovanou. Výsledky dotazníkového šetření byly vyhodnoceny a zveřejněny. Tento materiál bude nadále využíván při aktualizaci dlouhodobého záměru a, naplňování strategie školy i efektivity denního provozu školy a zlepšování studijních podmínek Výsledky hodnocení a jejich využití Výsledky hodnotících procesů jsou zveřejňovány, diskutovány v ateliérech, na kolegiích pedagogů a v senátu a slouží jako podklad k dalšímu rozvoji vzdělávání. Výsledky jsou dále využívány při udílení výročních ateliérových cen, které jsou vyhlašovány při slavnostní promoci a slouží jako motivační impuls pro studenty. Vzhledem k tomu, že všechny pracovní úvazky pedagogů na AVU jsou termínovány, procházejí pravidelným hodnocením v rámci periodicky organizovaných rekonkurzů a konkurzů. Tím je zajištěna odpovídající kvalita, inovace i žádoucí obměna pedagogického sboru. V roce 2009 rekonkurzy nebyly realizovány z důvodu ukončení funkčního období rektora a je s nimi počítáno v roce Vnější hodnocení, včetně mezinárodních hodnocení Hlavním nástrojem vnějšího hodnocení však nadále zůstává činnost AVU, jako kulturní instituce otevřené veřejnosti a její podíl na formování soudobé 18

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze V Praze 5.3.2003 Sekr.2261/2003 Směrnice kvestorky č. 2/2003 o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze S platností od 1.3. 2003

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2010

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Praha, kvě ten 2011 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 4 3. Kvalita a kultura akademického života

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK 2017 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Mise Základní misí Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 Komise se sejde v pondělí a úterý (13 a 14. 6. 2016) v 8:45 hodin v uvedeném ateliéru ke krátké poradě. V 9 hodin začínají obhajoby jednotlivých studentů.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Systém vnitřního hodnocení kvality na vybraných vysokých školách.

Systém vnitřního hodnocení kvality na vybraných vysokých školách. Systém vnitřního hodnocení kvality na vybraných vysokých školách. Obsah: 1. Zdůvodnění srovnávací analýzy o vnitřním hodnocení kvality na VŠ 2. Vysoké školy, které poskytly podklady o vnitřním hodnocení

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Konference ekonomických radů

Konference ekonomických radů Konference ekonomických radů Spolupráce vládních resortů při podpoře vnějších vztahů 20. června 2016 Ing. Robert Plaga, Ph.D. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Preambule Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více