MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016"

Transkript

1 Odbor správy majetku V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Jan Tůma, MPA vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 1) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku parc. č. 71/8 k. ú. Písek do vlastnictví SVJ Gregorova 2653 lokalita Písek, vnitroblok Gregorova NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 71/8, ostatní plocha zeleň o výměře 1650 m 2 (odděleného a sloučeného geometrickým plánem č /2015 z pozemků parc. č. 71/1, č. 71/4, č. 71/2 a č. 71/3) vše k. ú. Písek do vlastnictví SVJ Gregorova 2653, Písek, IČ , se sídlem Písek, Gregorova 2653, PSČ za kupní cenu 50,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VIII. Kupní cena bude navýšena o DPH v zákonné výši. ( bud) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 145/14: K bodu 17) Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice U s n e s e n í č. 145/14 Zastupitelstvo města: 1. neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 78/7 k.ú. Písek o výměře cca 40 m2, pozemku parc. č. 73/2 k.ú. Písek o výměře 260 m2, části pozemku parc. č. 73/1 k.ú. Písek o výměře 39 m2, části pozemku parc. č. 78/9 k.ú. Písek o výměře 13 m2 společnosti Ivan Svatoš a.s., Palackého 1231, Vodňany za cenu Kč/m2, dále pozemku parc.č. 78/8 o výměře 108 m2 za cenu 50 Kč/m2 (veřejná zeleň). Prodej je podmíněn dokončením terénních úprav na p.p.č. 71/1, p.p.č. 71/4, p.p.č. 71/3 a p.p.č. 71/2, vše k.ú. Písek a dále opravou stávající plotové zdi oddělující tyto pozemky od p.p.č. 69/1 k.ú. Písek. 2. schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 71/4 k.ú. Písek o výměře 245 m2, pozemku parc. č. 71/3 k.ú. Písek o výměře 333 m2, pozemku parc. č. 71/2 k.ú. Písek o výměře 230 m2 a části pozemku parc. č. 71/1 k.ú. Písek o výměře cca 1150 m2 Sdružení vlastníků jednotek Gregorova čp. 2653, Písek za cenu 50 Kč/m2. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. 3. neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 71/1 k.ú. Písek o výměře 204 m2 společnosti Ivan Svatoš a.s., Palackého 1231, Vodňany za cenu Kč/m2. Prodej je podmíněn dokončením terénních úprav na p.p.č. 71/1, p.p.č. 71/4, p.p.č. 71/3 a p.p.č. 71/2, vše k.ú. Písek a dále opravou stávající plotové zdi oddělující tyto pozemky od p.p.č. 69/1 k.ú. Písek. 4. neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 71/4 o výměře 245 m2, dále pozemku parc.č. 71/3 o výměře 333 m2, pozemku parc.č. 71/2 o výměře 230 m2, části pozemku 71/1 o výměře cca 618 m2, vše k.ú. Písek, společnosti Ivan Svatoš a.s., Palackého 1231, Vodňany za cenu Kč/m2. Prodej je podmíněn opravou stávající plotové zdi oddělující tyto pozemky od p.p.č. 69/1 k.ú. Písek. 5. neschvaluje záměr prodeje tří parkovacích míst na části pozemku parc. č. 73/1, případně na části pozemku parc. č. st. 357/10, vše k.ú. Písek o výměře cca 45 m2 Společenství vlastníků jednotek Gregorova ulice 2563, Písek za cenu Kč/m2. Dále dne přijalo usnesení č. 173/14: Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní dle přílohy budoucí prodej pozemků parc. č. 71/2, ostatní plocha jiná plocha o výměře 230 m2, parc. č. 71/3, ostatní plocha jiná plocha o výměře 333 m2 a částí pozemků parc. č. 71/1, ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 1150 m2 a parc. č. 71/4, ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 230 m2 vše k. ú. Písek do vlastnictví SVJ Gregorova 2653, Písek, IČ , se sídlem Písek, Gregorova 2653, PSČ za kupní cenu 50,- Kč/m2, která bude případně navýšená o DPH v zákonné výši, pokud se ke dni prodeje pozemků budou na těchto pozemcích nacházet inženýrské sítě mladší 5 let. ( bud) stránka 2 (celkem 31)

3 Na základě přijatého usnesení č. 173/14 byla dne uzavřena smlouva o budoucím uzavření smlouvy kupní (příloha č. 2). Konečná kupní smlouva měla být uzavřena poté až společnost IVAN SVATOŠ, a. s. na svoje náklady dokončí terénní úpravy a opraví stávající plotovou zeď oddělující prodávané pozemky od pozemku parc. č. 69/1 k. ú. Písek a dále poté až využití převáděných pozemků bude v souladu s Regulačním plánem Gregorova. 1. podmínka ohledně terénních úprav a opravy zdi byla splněna. Vzhledem k tomu že 4. změna Regulačního plánu Gregorova nebyla dosud povolena, došlo s SVJ k dohodě, že koupí pozemek již nyní před změnou regulačního plánu. Na náklady kupujících byl vyhotoven geometrický plán č /2015 (příloha č. 3), kterým byly odděleny a sloučeny převáděné části pozemků parc. č. 71/1, č. 71/2, č. 71/3 a č. 71/4 vše k. ú. Písek a převáděný pozemek byl označen jako parc. č. 71/8 o výměře 1650 m 2 k. ú. Písek. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Na základě přijatých usnesení, uzavřené smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní a vyhotoveného geometrického plánu byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej nemovitosti je příjmem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy č. 2 uzavřená smlouva o budoucím uzavření smlouvy kupní č. 3 vyhotovený geometrický plán č /2015 č. 4 zákres pozemků do mapy stránka 3 (celkem 31)

4 Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE město Písek, Velké náměstí 114, , Písek, IČ , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, jako prodávající a SVJ Gregorova 2653, Písek, IČ , se sídlem Písek, Budějovické Předměstí, Gregorova 2653, PSČ , zastoupené předsedou výboru RNDr. Annou Kozákovou, společenství je zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl S, vložka 4166, jako kupující uzavírají tuto k u p n í s m l o u v u I. Prodávající prohlašuje, že je na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění pozdějších předpisů výlučným vlastníkem pozemkových parcel č. 71/1 o výměře 1735 m 2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha), č. 71/2 o výměře 230 m 2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha), č. 71/3 o výměře 333 m 2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha) a č. 71/4 o výměře 245 m 2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha), jak je vedeno na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Písek v katastru nemovitostí, evidovaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Geometrickým plánem č /2015 ze dne , potvrzeným katastrálním úřadem dne pod PGP-928/ , který vyhotovil Ing. František Lebeda, geodetická kancelář, ul. 5. května 510, Strakonice, byla z pozemkové parcely č. 71/1 oddělena část a z pozemkové parcely č. 71/4 byla oddělena část vše k. ú. Písek. Oddělené části pozemkových parcel jsou spolu s pozemkovými parcelami č. 71/2 a č. 71/3 určeny ke sloučení do nové pozemkové parcely č. 71/8 o výměře 1650 m 2 vše k. ú. Písek. Předmětem prodeje dle této kupní smlouvy je pozemková parcela č. 71/8 k. ú. Písek, jak byla zaměřena geometrickým plánem č /2015, který je nedílnou součástí této kupní smlouvy. II. Prodávající touto kupní smlouvou prodává a kupující touto kupní smlouvou kupuje do svého výlučného vlastnictví pozemkovou parcelu č. 71/8 k. ú. Písek, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy, za kupní cenu 50,- Kč/m 2, celkem za Kč ,-- (slovy: osmdesátdvatisícepětset korun českých). Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy, účinnými ke dni uzavření této smlouvy. Kupující bere na vědomí, že na převáděné pozemkové parcele č. 71/8 k. ú. Písek je umístěna síť elektronických komunikací, dále podzemní vedení NN, dále plynovod STL, dále přípojka kanalizace a přípojka vodovodu a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě společnosti ELSAT, s. r. o. a zároveň prohlašuje, že se dobře seznámil s Vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., č. j /16 ze dne , dále s Vyjádřením o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., č. j. M ze dne , dále s Vyjádřením o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., č. j. M ze dne a s Vyjádřením společnosti ČEVAK, a. s., č. j. O ze dne Kopie jednotlivých vyjádření správců sítí budou předány kupujícímu při podpisu této smlouvy. Kupující dále bere na vědomí, že na částech pozemkové parcely č. 71/8 k. ú. Písek jsou zřízena následující věcná břemena: - věcné břemeno zřizování a provozování vedení umístění plynovodní přípojky v rozsahu dle geometrického plánu č /2012 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ , stránka 4 (celkem 31)

5 - věcné břemeno zřizování a provozování vedení plynovodní přípojky v rozsahu dle geometrického plánu č /2012 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ , - věcné břemeno zřizování a provozování vedení umístění zemního kabelového vedení NN v rozsahu dle geometrického plánu č /2011 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ , - věcné břemeno zřizování a provozování vedení podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě v rozsahu dle geometrického plánu č /2010 ve prospěch společnosti ELSAT, s. r. o., IČ , - věcné břemeno zřizování a provozování vedení podzemní komunikační vedení v rozsahu dle geometrického plánu č /2012 ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s., IČ Kupující prohlašuje, že je mu obsah a rozsah práv odpovídající výše uvedeným věcným břemenům znám, a zavazuje se je respektovat. Kopie uzavřených smluv o zřízení věcných břemen byly předány kupujícímu při podpisu smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní. Kupující touto smlouvou kupuje pozemkovou parcelu č. 71/8 k. ú. Písek za dohodnutou kupní cenu a přijímá ji do svého výlučného vlastnictví. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám skutečný stav kupované nemovité věci, a že odpovídá kupní ceně, kterou si sjednal. Prodávající prohlašuje, že na převáděné nemovité věci neváznou žádné dluhy, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo ani jiné právní závazky, které by kupujícího omezovaly ve výkonu vlastnických práv, vyjma 2. a 3. odstavce tohoto článku. Kupující bere na vědomí, že dle stávajícího regulačního plánu Gregorova se jedná z větší části o návrhové plochy zeleně parková úprava a zčásti (cca 60 m 2 ) o plochy obytné zóny (pojízdná část) viz. příloha. III. Celková kupní cena ve výši Kč ,-- bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího u Komerční banky, a. s., pobočka Písek, č. ú /0100, VS nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé částky kupní ceny na účet prodávajícího. Na základě přijaté platby vystaví prodávající daňový doklad, a to ve lhůtě stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si dále sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, minimálně však Kč 2.000,--. Případné následné odstoupení od smlouvy prodávajícím nemá na povinnost hradit smluvní pokutu vliv. Ke dni odstoupení však doba prodlení končí. IV. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající má právo od této kupní smlouvy písemnou formou odstoupit, jestliže kupující neuhradí kupní cenu v termínu, jak je stanoveno v čl. III. této kupní smlouvy. Tímto odstoupením se tato kupní smlouva od počátku ruší. V. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že prodávající podá po úhradě kupní ceny návrh na vklad této kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Kupující nabývá vlastnictví k nemovité věci, jak je uvedena v čl. II. této kupní smlouvy, vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení k okamžiku, kdy návrh na vklad byl doručen příslušnému katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem přejdou na kupujícího všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s koupenou nemovitou věcí. Smlouva je uzavřena okamžikem jejího oboustranného podpisu smluvními stranami a do dne vkladu práva podle této smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni. VI. Náklady spojené se sepsáním a podpisem kupní smlouvy (ověření podpisu na Městském úřadě Písek) a návrhem na vklad vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí hradí prodávající. Správní poplatek spojený s návrhem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na stránka 5 (celkem 31)

6 vyhotovení geometrického plánu hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. VII. Tato kupní smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy obdrží prodávající a kupující po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude připojeno k návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů. VIII. Účastníci této kupní smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek, a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Písku dne... V Písku dne... Za město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka Za SVJ Gregorova 2653, Písek RNDr. Anna Kozáková, předseda výboru Vyvěšeno na úřední desku dne Sejmuto z úřední desky dne Schváleno v radě města dne Schváleno v zastupitelstvu města dne: č. 145/14, č. 173/14, č../ stránka 6 (celkem 31)

7 Příloha smlouvy regulační plán Gregorova stránka 7 (celkem 31)

8 Příloha č. 2 stránka 8 (celkem 31)

9 stránka 9 (celkem 31)

10 stránka 10 (celkem 31)

11 stránka 11 (celkem 31)

12 stránka 12 (celkem 31)

13 Příloha č. 3 stránka 13 (celkem 31)

14 stránka 14 (celkem 31)

15 Příloha č. 4 stránka 15 (celkem 31)

16 2) Konečné znění kupní smlouvy výkup vodovodního řadu z vlastnictví investora lokalita Písek, Putimská Vysoká NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy výkup stavby vodovodního řadu PE D90 vybudovaného v rámci stavby Výstavba veřejné infrastruktury pro RD na parc. č. 1056/9 k. ú. Písek na pozemku parc. č. 1056/6 k. ú. Písek od investora za celkovou kupní cenu Kč 1.000,-- včetně DPH do majetku města Písek. (sml. č INF) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 66/13: Zastupitelstvo města souhlasí 1. s výkupem stavby vodovodního řadu DN 90 vybudovaného v rámci stavby Výstavba veřejné infrastruktury pro RD na parc. č. 1056/9 k. ú. Písek na pozemku parc. č. 1056/6 k. ú. Písek od investora za celkovou kupní cenu Kč 1.000,-- včetně DPH do majetku města Písek. 2. s konečným zněním smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní dle přílohy budoucí odkoupení stavby vodovodního řadu DN 90 vybudovaného v rámci stavby Výstavba veřejné infrastruktury pro RD na parc. č. 1056/9 k. ú. Písek na pozemku parc. č. 1056/6 k. ú. Písek od investora za celkovou kupní cenu Kč 1.000,-- včetně DPH do majetku města Písek. (sml. č INF bud) Na základě přijatého usnesení byla dne uzavřena smlouva o budoucím uzavření smlouvy kupní (příloha č. 2). Konečná kupní smlouva měla být uzavřena po předložení kolaudačního souhlasu na vybudovaný vodovodní řad. Kolaudační souhlas byl nyní předložen a vzhledem k tomu, byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Pozn.: Po uzavření budoucí kupní smlouvy došlo ke změně investora místo investora se investorem akce stala matka (na nového investora je vydán i kolaudační souhlas). Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za výkup je výdajem rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. stránka 16 (celkem 31)

17 Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 uzavřená smlouva o budoucím uzavření smlouvy kupní neveřejná příloha č. 3 zákres vybudovaného vodovodního řadu č. 4 zákres lokality do mapy Příloha č. 1 - návrh kupní smlouvy neveřejná příloha Příloha č. 2 uzavřená smlouva o budoucím uzavření smlouvy kupní neveřejná příloha stránka 17 (celkem 31)

18 Příloha č. 3 zákres vybudovaného vodovodního řadu stránka 18 (celkem 31)

19 Příloha č. 4 zákres lokality do mapy stránka 19 (celkem 31)

20 stránka 20 (celkem 31)

21 3) Konečné znění kupní smlouvy - výkup pozemků a lesních cest v areálu bývalého vojenského cvičiště Oldřichov - ČR Ministerstvo obrany NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. výkup pozemků v areálu bývalého vojenského cvičiště Oldřichov parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 1851 m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 266 m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 1595/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 1599/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 2042/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, parc. č. 2042/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 827 m 2, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 503 m 2, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, parc. č lesní pozemek o výměře m 2 vše k. ú. Mladotice u Drhovle, parc. č. 1617/1 lesní pozemek o výměře 99 m 2 k. ú. Oldřichov u Písku a parc. č. 404/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2 a parc. č. 414/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2 vše k. ú. Nepodřice od ČR Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha - Hradčany za kupní cenu ve výši ,- Kč + daň z nabytí nemovitosti ve výši 4% z kupní ceny. 2. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy - výkup pozemků parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 1851 m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 266 m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 1595/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 1599/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 2042/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, parc. č. 2042/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 827 m 2, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 503 m 2, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, parc. č lesní pozemek o výměře m 2 vše k. ú. Mladotice u Drhovle, parc. č. 1617/1 lesní pozemek o výměře 99 m 2 k. ú. Oldřichov u Písku a parc. č. 404/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2 a parc. č. 414/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2 vše k. ú. Nepodřice od ČR Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha - Hradčany za kupní cenu ve výši ,- Kč parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 1851 m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 266 m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 1595/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 1599/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 2042/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, parc. č. 2042/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 827 m 2, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 503 m 2, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, parc. č lesní pozemek o výměře m 2 vše k. ú. Mladotice u Drhovle, parc. č. 1617/1 lesní pozemek o výměře 99 m 2 k. ú. Oldřichov u Písku a parc. č. 404/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2 a parc. č. 414/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2 vše k. ú. Nepodřice od ČR Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha - Hradčany za kupní cenu ve výši ,- Kč + daň z nabytí nemovitosti ve výši 4% z kupní ceny. stránka 21 (celkem 31)

22 Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 257/15: Zastupitelstvo města schvaluje přihlášení města Písku do výběrového řízení obálkovou metodou na výkup pozemků z vlastnictví ČR Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha - Hradčany: parc. č o výměře m2, parc. č o výměře 1851 m2, parc. č o výměře 266 m2, parc. č o výměře m2, parc. č. 1595/2 k. ú. Písek o výměře m2, parc. č. 1599/1 o výměře m2, parc. č. 2042/2 o výměře m2, parc. č. 2042/4 o výměře 827 m2, parc. č o výměře 503 m2, parc. č o výměře m2, parc. č o výměře m2 vše k. ú. Mladotice u Drhovle, parc. č. 1617/1 o výměře 99 m2 k. ú. Oldřichov u Písku a parc. č. 404/2 k. ú. Nepodřice o výměře m2, parc. č. 414/1 o výměře m2 vše k. ú. Nepodřice s nabídnutou cenou maximálně ve výši 20 mil. Kč. Vratná kauce ve výši Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem Prohlášení zájemce o koupi dle přílohy Město Písek se přihlásilo do výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nepotřebného nemovitého majetku státu na objekt Písek - cvičiště Oldřichov - pozemky, k. ú. Mladotice u Drhovle, obec Drhovle, k. ú. Oldřichov u Písku a Nepodřice, obec Dobev, které bylo vyhlášeno dne a jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Za pozemky o celkové výměře m 2 město nabídlo cenu ,--Kč, tj. 52,- Kč/m 2. ČR Ministerstvo obrany Nyní ČR Ministerstvo obrany zaslalo návrh kupní smlouvy, který předkládáme ke schválení. Kupní smlouva by měla být uzavřena do 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy, pokud je třeba schválit v zastupitelstvu, prodlužuje se doba o dobu nezbytně nutnou k tomuto schválení. Kupní cena bude splatná po nabytí platnosti kupní smlouvy převážně po schválení smlouvy příslušným ministerstvem, vždy před podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Návrh smlouvy byl zkontrolován kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují uzavřít smlouvu dle přílohy (usnesení 1a+2a). Vztah k rozpočtu: Částka na výkup pozemku není zahrnuta v rozpočtu města, kap. 739 na rok Bude třeba řešit rozpočtovou změnou. Způsob určení ceny: Navržená cena ve výběrovém řízení. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: -- Přílohy: č. 1 - návrh kupní smlouvy č. 2 - katastrální mapa se zákresem pozemků stránka 22 (celkem 31)

23 Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE stránka 23 (celkem 31)

24 stránka 24 (celkem 31)

25 stránka 25 (celkem 31)

26 stránka 26 (celkem 31)

27 stránka 27 (celkem 31)

28 stránka 28 (celkem 31)

29 stránka 29 (celkem 31)

30 Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě č " D O L O Ž K A ve smyslu ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb. ) Město Písek ve smyslu ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že u právních jednání obsažených v kupní smlouvě č , byly ze strany kupujícího splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. Výkup pozemků parcel. č. 1403, č. 1407, č. 1416, č. 1591, č. 1595/2, č. 2042/4, č. 2044, č. 2046, č vše k. ú. Mladotice u Drhovle, obec Drhovle, pozemku parcel. č. 1617/1 k. ú. Oldřichov u Písku, obec Dobev a pozemků parcel. č. 404/2 a č. 414/1 vše k. ú. Nepodřice, obec Dobev, byl schválen Zastupitelstvem města Písek č. 257/15 ze dne a č... ze dne Předmětná kupní smlouva č byla schválena usnesením č.... ze zasedání Zastupitelstva města Písek dne V Písku, dne Mgr. Eva Vanžurová starostka stránka 30 (celkem 31)

31 Příloha č. 2 katastrální mapa se zákresem pozemků stránka 31 (celkem 31)

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15 v,, v SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, #1545/CST/2015-CSTM@- 1545/CST/2015-CSTM.j.: UZSVM/CST/1695/2015-CSTM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená JUDr.

Více

Prodej nemovitého majetku Hotel Balkán, Praha 5 - Smíchov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Prodej nemovitého majetku Hotel Balkán, Praha 5 - Smíchov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Prodej nemovitého majetku Hotel Balkán, Praha 5 - Smíchov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Jan Čermák bytem: Jabloňová 2891/2, Záběhlice, Praha 10, PSČ: 106 00 dat. nar.: 22.3.1937

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A č.j. OLP/1508/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen obč. zák.) mezi těmito smluvními

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 29414873

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu:

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu: smlouva č í s l o Kupní smlouva Smluvní strany:, prodávající strana: S^fÉŽto Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 01, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Zastupitelstvo města Pelhřimova na svém 18. zasedání dne 7. dubna 2009 schválilo návrh na prodej stavebních pozemků

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 #2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 2702/ULN/2012-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3075/2012-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 Odbor správy majetku Odbor školství a kultury V Písku dne: 26.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Národní technické muzeum Praha, příspěvková organizace ukončení

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Odbor školství a kultury V Písku dne: 11.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Smlouvy k video prezentacím města Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města 1. Smlouvu

Více

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA 10/2015 Veškeré informace k výběru uchazeče a samotnému prodeji Tento leták je připraven jako komplexní informace k akci pod názvem Prodej stavebních

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna MM2016000000268 m ZMll//ff Z7/16. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 15.3.2016 Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833 Obsah: návrh

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #1923/SBE/2016-SBEM@j 1923/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1811/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #2679/SBE/2016-SBEM@. 2679/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/2612/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ.

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: IČ: 11200138 se sídlem Bubenská 25, Praha 7, PSČ 170 00, - jako budoucí prodávající na straně jedné a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou IČ: 00262552 se sídlem:

Více

SMLOUVA SMĚNNÁ Uzavřená podle 2184 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA SMĚNNÁ Uzavřená podle 2184 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku SMLOUVA SMĚNNÁ Uzavřená podle 2184 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku č. 2060/2015-SML 1. Smluvní strany: 1.1. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 31.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informativní materiál záměr výstavby bytového domu v ulici Gregorova firmou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 Vodárenská správa Písek V Písku dne: 5.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0003/15/1506/DS na akci Rekonstrukce

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. / byt + garážové stání

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. / byt + garážové stání EUFI - european financing & investment s.r.o. a Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. / byt + garážové stání Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli následující účastníci: 1. Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale

Více

SMLOUVA. o zřízení věcného břemene

SMLOUVA. o zřízení věcného břemene č.sml. SMLOUVA o zřízení věcného břemene uzavřená podle ust. 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 458/2000

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP stavby "Rekonstrukce

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 4857/2010 OV 04 V Uhříněvsi dne: 7.9.2010 Sp.zn.: MC22 1352/2010 OV 04 Vyřizuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í 1639/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1413/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/75/2013-VŘ a jeho podmínkách

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Starosta 14. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH KOMUNIKACE P.P.Č. 1333. Lukáš Pohanka, starosta

Starosta 14. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH KOMUNIKACE P.P.Č. 1333. Lukáš Pohanka, starosta Starosta 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 14. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Více

KUMSP80D6UU8. DAROVACÍ SMLOUVA a SMLOUVA O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle 2055 a násl. a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

KUMSP80D6UU8. DAROVACÍ SMLOUVA a SMLOUVA O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle 2055 a násl. a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. L KUMSP80D6UU8. DAROVACÍ SMLOUVA a SMLOUVA O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle 2055 a násl. a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník AO.SE.EZSKÝ KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD i:: SMUMJVV í,)0datm

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dnem 26.8.2013. Čl. 1 Prodávaný majetek spoluvlastnický podíl ve výši 98/1000 celku na níže uvedených nemovitostech:

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dnem 26.8.2013. Čl. 1 Prodávaný majetek spoluvlastnický podíl ve výši 98/1000 celku na níže uvedených nemovitostech: 1614/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1417/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/70/2013-VŘ a jeho podmínkách

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Kupní smlouva. Smluvní strany

Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Kupní smlouva. Smluvní strany Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Smluvní strany Kupní smlouva 1. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Pardubice, IČ 150 49 680 se sídlem Terezy Novákové 503, Pardubice 530

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í #3397/ULT/2015-ULTM@j 3397/ULT/2015-ULTM.j.: UZSVM/ULT/3350/2015-ULTM ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4161/2012 ÚPaSŘ Ze dne : 25.10.2012 Č.j. METR 5483/2012MaPe

Více

Prodej nemovitostí z majetku ČEZ. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky. Bývalá ubytovna Petříkovická č.p. 518 Poříčí u Trutnova

Prodej nemovitostí z majetku ČEZ. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky. Bývalá ubytovna Petříkovická č.p. 518 Poříčí u Trutnova Prodej nemovitostí z majetku ČEZ Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Bývalá ubytovna Petříkovická č.p. 518 Poříčí u Trutnova 1. Prodávající: ČEZ, a.s. se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle z. č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb. Číslo OM vodovodu:.

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0505/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

Oznámení o konání opakované dražby nedobrovolné Dražební vyhláška o konání opakované dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Oznámení o konání opakované dražby nedobrovolné Dražební vyhláška o konání opakované dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Oznámení o konání opakované dražby nedobrovolné Dražební vyhláška o konání opakované dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem Praha 5, Holečkova č.p.103,č.or.31,

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis. značka: Naše č.j.: 625/2015-OŽP/TC-5 Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL:

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNí STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAšíNOVO NÁBŘEŽí 42,12800 PRAHA 2 ÚZEMNí PRACOViŠTĚ ÚSTí NAD LABEM ODBOR ODLOUČENÉ PRACOViŠTĚ LOUNY, POD NEMOCNiCí 2381, 440 01 LOUNY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 18244/12-NoL Sp.zn.: VYST/3122/2012-NoL Vlašim, dne 24. října 2012 Oprávněná úřední

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Městská část Praha - Kunratice. a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO

Městská část Praha - Kunratice. a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO Městská část Praha - Kunratice a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO TATO SMLOUVA O DÍLO BYLA UZAVŘENA DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU V SOULADU S USTANOVENÍM 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více