Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 1 Magistrát města České Budějovice odbor ochrany životního prostředí nám. Přemysla Otakara II., č. 1, České Budějovice Viz rozdělovník: Internet: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: OOŽP/7923/2015/Ji Ing. Jindová Iveta Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný podle 11 zákona š. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ustanovení 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle 15 odst. 4 vodního zákona a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne podala Obec Včelná, Husova 212, Včelná, Boršov nad Vltavou, IČO , v zastoupení na základě plné moci společností EKOEKO s.r.o.; zastoupená Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti, se sídlem Senovážné nám. č.1, České Budějovice, IČO (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Podle 15 vodního zákona ke stavbě vodního díla: v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í Obec Včelná Kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 497/3, 497/1, 537/3, 502/39, 502/11, 529/3, 537/2, 529/4, 538/1, 538/47, 538/48, 538/54, 523/4, 520, 517/3, 517/4, 517/5, 538/2, 515 v katastrálním území Včelná kraj Jihočeský, č.h.p , hydrogeologický rajón 2160, útvar povrchových vod IDVÚ: Vltava po soutok s tokem Malše, souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK: kanalizace splašková ŠS1 Y = X = ŠS40 Y = X = , kanalizace dešťová ŠD1 Y = X = ŠD28 Y = X = , vodovod V1 Y = X = V10 Y = X = Kompletní souřadnice viz. situační výkres stavby č.1. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. IČ: DIČ: číslo tel. ústředny:

2 Spis.zn. OOŽP/7923/2015/Ji str. 2 Stavební objekty: SO 01 KANALIZACE Kanalizace splašková Sběrač S DN250 dl. 30,0m DN300 dl. 421,0m Sběrač S1 DN250 dl. 143,0m DN300 dl. 106,0m Sběrač S2 DN250 dl. 50,0m DN300 dl. 324,5m Sběrač S2-1 DN250 dl., 215,0m DN300 dl. 25,0m Sběrač S2-2 DN250 dl. 91,0m Kanalizace dešťová Sběrač D DN300 dl. 102,5m DN600 dl. 121,5m DN800 dl. 176,0m Sběrač D1 DN400 dl. 130,0m Sběrač D2 DN300 dl. 215,0m DN400 dl. 110,5m Sběrač D2-1 DN300 dl. 86,5m SO 02 VODOVOD Řad 1 DN80 dl. 201,5m Řad 1-1 DN80 dl. 328,5m II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Vlastimil Hrubý; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 2. Budou dodrženy požadavky správců podzemních a nadzemních sítí. 3. Budou dodrženy požadavky provozovatele kanalizace a vodovodu společnosti ČEVAK a.s. ze dne č.j , zejména: - Na kanalizační revizní šachty použijte poklopy BEGU nebo poklopy samonivelační. - Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden do poklopů ovládacích armatur. - Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.

3 Spis.zn. OOŽP/7923/2015/Ji str. 3 - Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru. - Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově. - Před zahájením zemních prací nám bude předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude obsahovat podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. - Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných Čevak a.s.. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede na objednávku společnost Čevak, a.s (objednat nejméně 10 dní předem). - Společnosti Čevak a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. - Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dní předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a dle potřeby zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky). - Investor umožní přístup technikům Čevak a.s. na staveniště v průběhu realizace. - Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Čevak a.s. - O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti Čevak a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN a dle podmínek provozovatele. - Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárního hydrantu v souladu s TNV (článek 11) a ČSN V souladu s ČSN provede dodavatel výchozí kontroly hydrantu a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK a.s. - Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladových vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele. - Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Čevak a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte provozní středisko ČEVAK a.s. - K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat dokumentace a podklady viz. vyjádření (ze dne č.j ). Doporučení provozovatele vodohospodářských sítí ČEVAK a.s.: - Stávající kanalizační čerpací stanice Větrná a Horní bude nutné zrekonstruovat. Doporučujeme tyto čerpací stanice zrušit a splaškové vody odvádět gravitačně do nově vybudované kanalizace. 4. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti ČEPRO, a.s. ze dne , č.j. 2804/FŘ/15, SP/8497/15, zejména: - V projektové dokumentaci stavby požaduje ČEPRO a.s. doplnit informaci, že plánovaná stavba zasahuje do ochranného pásma produktovou. - Stavebník předloží společnosti ČEPRO a.s. ke schválení každý další stupeň projektové dokumentace stavby a každou jeho změnu dotýkající se vlastníka a zapracuje do ní, na vlastní náklady a odpovědnost případné požadavky a připomínky.

4 Spis.zn. OOŽP/7923/2015/Ji str. 4 - Vzhledem k tomu, že linie kanalizace povede v blízkosti železničního svršku, zpracuje stavebník realizační projekt s ohledem na tuto skutečnost (viz. vyjádření ČEPRO a.s.) - Stavebník provede odpojení (zaslepení) vstupu stavby kanalizace do splaškové kanalizace skladu ČEPRO a.s. a provede přípravu, realizaci i zprovoznění stavby tak, aby nadále nebylo pro likvidaci odváděných vod využíváno zařízení naši společnosti. - Veškerá výstavba proběhne za zachování provozu zařízení ČEPRO a.s. a bez jeho omezení. - Před zahájením stavby požádá stavebník ČEPRO a.s., středisko Produktovody, odd. dálkovod DII o povolení vstupu do ochranného pásma produktovou. - Včas před předáním staveniště zhotoviteli stavby nebo před zahájením jakýchkoliv prací na pozemcích ČEPRO, a.s. objedná stavebník písemně u odborné firmy vytyčení podzemních sítí naší společnosti a vytyčení hranic pozemků. Před písemným předáním části staveniště na pozemcích vlastníka s vytyčením hranic a inženýrských sítí písemně potvrzeným vlastníkem pozemků a stavebníkem není stavebník oprávněn zahájit užívání majetku vlastníka, podmínkou předání pozemků stavebníkovi je úplné zaplacení nákladů vytyčení hranic pozemků a částí dotčených stavbou a inženýrských sítí ČEPRO, a.s. - Protokolárním předáním staveniště zhotoviteli stavby začne běžet doba nájmu pozemků ČEPRO, a.s. (nejdéle však po dobu 6 měsíců), tak jak je sjednáno v Nájemní smlouvě. Doba nájmu skončí protokolárním převzetím pozemků vpět vlastníkem. - Po dokončení stavby, nejméně však 30 dní před vydáním kolaudačního souhlasu předá stavebník ČEPRO, a.s. dokumentaci skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí jakož i změn provedených podle schváleného projektu na pozemcích a zařízeních vlastníka potvrzenou stavebním úřadem s geodetickým zaměřením v JTSK ČR i příslušnými protokoly (viz. vyjádření ČEPRO, a.s. bod h)). - Každá změna stavby, k níž dojde před kolaudací stavby (uvedením do provozu) a jež se bude dotýkat jejího umístění či zájmů naší společnosti nebude stavebníkem schválena ani realizována bez předchozího písemného souhlasu ČEPRO, a.s. - Stavebník umožní pověřenému zaměstnanci ČEPRO, a.s. kdykoliv přístup na stavbu v rozsahu vztahujícím se k věcem ve vlastnictví společnosti a kontrolu zemních prací před jejich zakrytím a umožní mu kdykoliv zápis do stavebního deníku a pokud bude stavba prováděna tak, že bude ohrožovat bezpečnost provozu věcí v majetku ČEPRO, a.s., bude mít stavebník povinnost na základě výzvy neprodleně odstranit závadný stav, jinak odpovídá za ohrožení bezpečnosti a jeho případné následky včetně náhrady škody. - Realizace výstavby nebude trvat déle než 6 měsíců ode dne protokolárního předání pozemků stavebníkovi a uskuteční se v době uvedené v nájemní smlouvě. - Stavebník nahradí škodu včetně ušlého zisku i vícenáklady vzniklé v souvislosti s výstavbou. - Zapracování případných dalších podmínek k zamezení negativního ovlivnění provozu věcí v majetku vlastníka, jež uplatní vlastník v průběhu vodoprávního řízení nebo kdykoliv v průběhu zpracování realizačního projektu a realizace stavby. - Po ukončení stavby provede stavebník kontrolu odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení a kontrolu provedených prací jakož i stav pozemků ČEPRO, a.s. a protokolárně je předá zpět vlastníkovi se všemi doklady prokazujícími jakost a způsob provedení v souladu se schváleným projektem. ČEPRO, a.s. má vůči stavebníkovi stejná práva plynoucí ze záruk jako stavebník vůči zhotoviteli, minimálně však v rozsahu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 5. Budou dodrženy podmínky a upozornění ze souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne zn /2015-OŘ PLZ-501/Kub. 6. Stanovisko České Dráhy, a.s., Regionální správa majetku Plzeň, ze dne zn. 1586/2015- RSMPLZ: - Veškeré případné zemní práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem. Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud k takové situaci dojde, je dodavatel

5 Spis.zn. OOŽP/7923/2015/Ji str. 5 povinen ihned práce zastavit a havárii neprodleně oznámit. Všechny případné změny stavby, opravy, musí být předem projednány. - Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny směrem k drážnímu tělesu. - Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. - Po ukončení prací terén upravit a zhutnit. - Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí stavební firma dodržovat ustanovení 11 vyhlášky MDS č. 346/2000, kterou se mění vyhláška MD č. 177ú1995 Sb., (viz. Stanovisko ČD, a.s.). - Při provádění opravy dodržovat všechny platné předpisy BOZP a PO v platném znění. Upozorňujeme na možná rizika plynoucí z provádění prací v blízkosti koleje (hluk, vibrace, pohyb drážních vozidel). - Stavebník se zavazuje, že bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitosti. Stavebník musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy eventuelně způsobil. 7. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Plzeň ze dne zn. ML-SOL0462/15-2/Vc DUCR-37441/15/Vc: - Stavba bude provedena podle předložené dokumentace odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. - Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před možnými vlivy elektrické trakce dráhy. 8. Budou dodrženy stanovené podmínky pro umístění stavby z územních rozhodnutí ze dní zn. SU/311/2015 Bd (Kanalizace splašková a dešťová), zn. SU/3364/2012 Pa (rozšíření stávající vodovodní sítě) a jeho prodloužení dne zn. SU/7874/2014 Lh. 9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Magistrátu města České Budějovice odboru ochrany životního prostředí ze dne č.j. OOŽP/5939/2015/Pr. 10. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice odboru ochrany životního prostředí ze dne č.j. OOŽP/6436/2014/Mrš: - Stavba bude provedena dle předložené dokumentace. - Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v 13 a 20 lesního zákona. Musí být dodržovány předpisy požární ochrany. Případné odkácení stromů bude provedeno po konzultaci s odborným lesním hospodářem. - Nepovoluje se skladování zeminy, stavebního materiálu a odpadu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa; na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno žádné zařízení, ani dočasná stavba, související s výše uvedenou stavbou Obec Včelná kanalizace Čtyři chalupy. - Dojde-li při zřizování stavby k poškození okolních porostů nebo lesních pozemků, je investor povinen uvést terén do původního stavu, popřípadě nahradit vzniklé škody. 11. Bude respektováno upozornění ze sdělení Magistrátu města České Budějovice odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne zn.: ODaSH/15/9384/Ba-mk: - Před zahájením stavebních prací, v případě nutnosti zásahu např. do místní komunikace, chodníku, veřejného prostranství, apod., z prokazatelných technických důvodů, bude min. 6 týdnů před zahájením stavebních a montážních prací podána žádost o povolení zvláštního užívání se souhlasným vyjádřením vlastníků dotčených pozemků a předchozím souhlasem Policie ČR, dopravního inspektorátu České Budějovice. K vyřízení žádosti je příslušný Obecní úřad Včelná. - V dalším stupni řízení, v případě potřeby (pokud dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích) bude před zahájením prací požádáno na zdejším správním úřadu o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemcích komunikací /přechodné dopravní značení) se souhlasným vyjádřením Policie ČR, dopravního inspektorátu České Budějovice.

6 Spis.zn. OOŽP/7923/2015/Ji str Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti ze Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne č.j. KHSJC 16553/2015/HOK.CBCK: - Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou. - Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování. 13. Stavba bude dokončena nejpozději do Po ukončení prací budou dány pozemky do původního stavu a případné vzniklé škody budou majitelům uhrazeny. 15. Investor zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení a dodržení podmítek správců těchto sítí. 16. Stavba musí být prováděna v souladu s vyhláškou č.590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb. 17. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 18. Při provádění výkopů na veřejných pozemcích a komunikacích se výkopy přiměřeně vybaví bezpečnými a dostatečně širokými přechody nebo přejezdy. Výkopy nesmějí zabraňovat přístupu ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků. V nočních hodinách budou výkopy vybaveny dostatečným osvětlením. 19. Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ust. 133 odst. (1) stavebního zákona budou prováděny podle plánu kontrolních prohlídek. Vodoprávní úřad by měl být před konáním kontrolní prohlídky telefonicky nebo písemně dostatečně předem o konání kontrolní prohlídky upozorněn. 20. Po ukončení prací podá investor vodoprávnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu. Přílohou žádosti o kolaudační souhlas budou: protokol o předání a převzetí stavby projektová dokumentace skutečného provedení stavby geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy certifikáty použitých materiálů prohlášení o shodě zápis o ověření těsnosti kanalizace kamerovou zkouškou protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodu protokol o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí protokol o proměření signálního vodiče doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (doklad o funkčnosti podzemního hydrantu) výchozí revize požárních hydrantů doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou rozbor vzorku vody dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací (zákon č. 274/ v platném znění) Upozornění: Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na respektování 22 a 23 zákona č. 20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Včelná, Husova 212, Včelná, Boršov nad Vltavou, IČO

7 Spis.zn. OOŽP/7923/2015/Ji str. 7 Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady. Vodoprávní úřad oznámil dne zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě nejpozději do 10 dnů po doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Vlastimil Hrubý, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT ) duben Projektová dokumentace stavby řeší: Jedná se o výstavbu vodovodního řadu a kanalizace oddílné splaškové a dešťové, za účelem zásobování pitnou vodou a odkanalizování pro budoucí výstavbu v lokalitě Čtyři chalupy v obci Včelná. Oddílná splašková kanalizace je navržena z potrubí PP DN v celkové délce 1405,5m a napojena je do stávajícího kanalizačního sběrače. Součástí stavby bude přepojení potrubí DN 800mm (zatrubněný úsek údolnice) na dešťový sběrač D. Přepojení bude provedeno před zaústěním sběrače D do retenční nádrže. Oddílná dešťová kanalizace je navržena z potrubí PP DN a ŽB DN v celkové délce 941,5 m svedena do stávající retenční nádrže. Do navržených kanalizačních sběračů budou svedeny splaškové vody z jednotlivých nemovitostí a srážkové vody z veřejné komunikace. Srážkové vody z nově zpevňovaných ploch a střech na soukromých pozemcích budou likvidovány v souladu s 5 odst. 3 vodního zákona a v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. Likvidace na jednotlivých parcelách investorů bude vyřešena buď to akumulací v podzemních nádrží o objemu cca 5 m 3 nebo vsakovánim dle konkrétních hydrogeologických podmínkách pozemků. Hlavní vodovodní řad bude z potrubí PE 90x5,4 Pn 10, SDR 17 v celkové délce 530 m, napojen na stávající vodovodní řad PVC DN 100. Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: - Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad - Územní rozhodnutí ze dne zn. SU/311/2015 Bd (Kanalizace splašková a dešťová) - Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad - Územní rozhodnutí ze dne zn. SU/3364/2012 Pa (rozšíření stávající vodovodní sítě) a jeho prodloužení dne zn. SU/7874/2014 Lh - Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad - Souhlas podle 15 stavebního zákona ze dne , Sp. zn.: SU/5071/2015 Ml - Sdělení Magistrátu města České Budějovice odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne zn.: ODaSH/15/9384/Ba-mk: - Vyjádření Magistrátu města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí ze dne zn.: OOŽP/5939/2015/Pr - Závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice odbor ochrany životního prostředí ze dne , zn.: OOŽP/6436/2014/Mrš - Vyjádření Obce Včelná ze dne č.j. OUV/298/ Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne č.j. KHSJC 16553/2015/HOK.CBCK - Vyjádření společnosti ČEVAK a.s. ze dne č.j Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik ze dne č.j.: 32522/ Stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, statní podnik ze dne č.j / Vyjádření Jihočeského vodárenského svazu ze dne zn. 699/A/ A - ČEPRO, a.s. ze dne , č.j. 2804/FŘ/15, SP/8497/15

8 Spis.zn. OOŽP/7923/2015/Ji str. 8 - Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne zn /2015-OŘ PLZ-501/Kub a vyjádření SŽDC ze dne zn. 9103/2014-OŘ PLZ-327/Kub - Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Plzeň ze dne zn. ML- SOL0462/15-2/Vc DUCR-37441/15/Vc - Stanovisko České Dráhy, a.s., Regionální správa majetku Plzeň, ze dne zn. 1586/2015- RSMPLZ - Souhrnné stanovisko ČD Telematika a.s., Úsek servis infrastruktury ze dne zn. 240/2015-O - Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ze dne č.j. HSCB /2015 KŘ - Vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. ze dne zn. ZD 245/15 - Vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne č.j.: /14 - E.ON Česká republiko, s.r.o. správa sítě plyn ze dne zn.: M E.ON Česká republiko, s.r.o. elektrická síť ze dne zn.: H Vyjádření o existenci sítí ČEVAK a.s. ze dne č.j Vyjádření ČEPRO, a.s. jako vlastníka a správce technické infrastruktury ze dne zn.: 1758/FŘ/14 SP/5354/vy/14 - Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice ze dne , Sp.zn / OÚZ-ČB - MERO ČR, a.s. ze dne , č.j. 2014/000317/1 - ČEPS, a.s. ze dne , zn. 629/14/KOC/Sy/5 Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby (identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru): Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, jedná se o pozemky: dotčené pozemky stavbou - parc. č. 497/3, 497/1, 537/3, 502/39, 502/11, 529/3, 537/2, 529/4, 538/1, 538/47, 538/48, 538/54, 523/4, 520, 517/3, 517/4, 517/5, 538/2, 515 v katastrálním území Včelná. Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno, jedná se o pozemky: vlastníci sousedních pozemků parc. č. 486, 485/1, 487, 489/2, 490/2, 490/3, 488/3, 497/5, 497/6, 490/1, 496/2, 488/4, 488/1, 496/3, 496/4, 502/58, 502/57, 497/2, 502/55, 528, 526/1, 529/71, 502/53, 502/37, 502/6, 502/52, 502/51, 502/50, 502/38, 502/1, 537/4, 529/19, 523/3, 523/1, 529/70, 529/84, 529/101, 529/111, 529/118, 529/114, 529/119, 529/97, 529/90, 529/121, 537/2, 529/112, 537/5, 529/122, 538/38, 538/46, 523/2, 523/9, 523/8, 522/1, 519, 538/55, 512/2, 512/1, 502/40, 502/41, 502/42, 507, 508, 513/3, 504, 526/2, 513/1, 514, 516, 502/38, 519, 518 v katastrálním území Včelná ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, E.ON Servisní, s. r. o., elektrická síť, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, E.ON Servisní, s. r. o., správa sítě plyn, Gerstnera 2151/6, České Budějovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, Praha 7,, Obec Včelná, Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, Plzeň, České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Plzeň, pracoviště České Budějovice, Nádražní 12, České Budějovice.

9 Spis.zn. OOŽP/7923/2015/Ji str. 9 Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Ing. Svatopluk Mika vedoucí odboru ochrany životního prostředí Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle 115 odst. 8 vodního zákona na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města České Budějovice). Žádáme Obec Včelnou o vyvěšení tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů dle 115 odst. 8 vodního zákona na místně příslušné úřední desce obecního úřadu. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města České Budějovice). Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

10 Spis.zn. OOŽP/7923/2015/Ji str. 10 Obdrží: Navrhovatel doručení dodejkou EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí č.1, České Budějovice K umístěníí na úřední desce po dobu 15 dnů (dodejka) Magistrát města České Budějovice Kancelář tajemníka - Úřední deska Obecní úřad Včelná, Husova 212, Včelná, Boršov nad Vltavou Účastníkům stavebního řízení podle 109 odst.1 písm. c) až g) stavebního zákona, mezi které patří rovněž vlastníci vedení dopravní a technické infrastruktury je doručováno veřejnou vyhláškou, dle ustanovení 144 správního řádu v návaznosti na 113 stavebního zákona. Účastníci stavebního řízení podle 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: účastníci řízení doručení veřejnou vyhláškou dotčené pozemky stavbou - parc. č. 497/3, 497/1, 537/3, 502/39, 502/11, 529/3, 537/2, 529/4, 538/1, 538/47, 538/48, 538/54, 523/4, 520, 517/3, 517/4, 517/5, 538/2, 515 v katastrálním území Včelná vlastníci sousedních pozemků parc. č. 486, 485/1, 487, 489/2, 490/2, 490/3, 488/3, 497/5, 497/6, 490/1, 496/2, 488/4, 488/1, 496/3, 496/4, 502/58, 502/57, 497/2, 502/55, 528, 526/1, 529/71, 502/53, 502/37, 502/6, 502/52, 502/51, 502/50, 502/38, 502/1, 537/4, 529/19, 523/3, 523/1, 529/70, 529/84, 529/101, 529/111, 529/118, 529/114, 529/119, 529/97, 529/90, 529/121, 537/2, 529/112, 537/5, 529/122, 538/38, 538/46, 523/2, 523/9, 523/8, 522/1, 519, 538/55, 512/2, 512/1, 502/40, 502/41, 502/42, 507, 508, 513/3, 504, 526/2, 513/1, 514, 516, 502/38, 519, 518 v katastrálním území Včelná, ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, E.ON Servisní, s. r. o., elektrická síť, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, E.ON Servisní, s. r. o., správa sítě plyn, Gerstnera 2151/6, České Budějovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, Praha 7,, Obec Včelná, Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, Plzeň, České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Plzeň, pracoviště České Budějovice, Nádražní 12, České Budějovice, dotčené orgány: (na vědomí) Magistrát města České Budějovice - stavební úřad Magistrát města České Budějovice odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí, odd. ochrany lesa Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, České Budějovice 3, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, České Budějovice, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, Plzeň

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i votní h o p r o s tředí n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č.

Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 2241/13/Kr/roz Zliv, dne 6.3.2013 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

ROZHODNUTÍ veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 3160/14/ZPR/Kal V Sušici dne 13.1.2015 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví N á m. P ř e mys l a Otaka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního hospodářství

Více

Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č.

Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České e O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České e Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního

Více

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor životního prostředí Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Sp.zn.: 100/7185/2015 Č.j.: 100/12814/2015/Fry Vyřizuje: Ing. Lenka Fryčová Telefon: 325 501 452 Nymburk 16.3.2015

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2138/2015-Jan VUP 11384/15-JAN-2138/2015 Marie Janoušková 388 459

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1013/12/Kr/roz Zliv, dne 10.8.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/0446154/2014 5400/OD/MMB/0446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-06-02 Zn.: 11/10-R/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/842/13 ŽP/7848/13/Šp Vyřizuje:

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: MUVB/2014/2582/331/st Č.J.: MUVB/2014/2582/331/st-5 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/617/15 Číslo jednací: ŽP/6420/15/Šp Vyřizuje: Ing. Špačková Tel.: 376 347 383 E-mail: lspackova@mukt.cz Datum: 11. 9. 2015 Povolení k vodním

Více

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Slaný odbor životního prostředí Velvarská 136, 274 01 Slaný E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz číslo jednací došlého 25787/2015/OŽP číslo jednací: MUSLANY 25787/2015/OŽP dokumentu: vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/10933/OST/12 Dvo V Rokycanech: 28.3.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: Email: ID datové schránky: MeRo/2546/OST/13 Alena Dvořáková DiS. 371 706 147 alena.dvorakova@rokycany.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/4258/2012/podm SÚ/3305/2012/Po Podholová Marta telefon: 323 666 317 Mnichovice

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 43882/2012-Bi Č.j.: MUCK 49725/2012 Český Krumlov, dne 12.11.2012 Vyřizuje: Lukáš Bína

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: 03487/2011/SÚ 04964/2011/SÚ Michaela Braunová 318 403 170 Březnice dne 19.9.2011 ROZHODNUTÍ

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/04490/15 00554/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správy majetku Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SM-05707/2015/Ka Neratovice dne 24.4.2015 Č.j.: MěÚN/21995/2015 Vyřizuje: Ing.Kalinová/tel.315650344

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 846/2014/OÚPSŘ-280/13/Suš-7 17.3.2014 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č. j.: MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši Jeseník, dne 9. 5. 2016 Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431 Spis. a skartační znak:231.2, A/20 Povodí Odry, státní

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 17372/12-KLI-925/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 27.8.2012

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07.

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07. odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Magda Salíková Jiráskova 1603

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČJ.: MMCH/69261/2015 SP. ZNAČKA: SZ MMCH/69261/2015/3 Dle rozdělovníku! VYŘIZUJE: BC. Vladislav Rybář TEL.: 474 637 285 E-MAIL: v.rybar@chomutov-mesto.cz DATUM: 25.8.2015

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI21999/2015-3 tel/fax:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: MeUKM/063980,063981/2014/05/153/OZP/Vo V Kroměříži 11.11.2014 Č.j. : MeUKM/072415/2014 Oprávněná

Více

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04253/2012/ŽPSÚ/Kř Č.j.: MUHO/07575/2012 Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 4645/14/VYS/Oud 29687/14-3 V Sušici dne: 5.3.2015

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu S00RP80KP55J SO0RX00LI4VM IVlěstský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn MUBR-S 85197/2012 OSŘOŽÚ/Ty-330 Břeclav, dne 14.05.2013 Čj. MUBR 23087/2013

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./3653/10-Gr HP - 4207/2010 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 18605/2016 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/38415/2016/VaL 9.4.2015 VYŘIZUJE: Lenka Váňová TELEFON:

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4224/2015/STP PR-OŽP-STP/30737/2015 Petr Štěpanovský

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis.zn.: 6723/SÚ/13/Sz Karlovy Vary dne 3.7.2013 Č.j.: 9256/SÚ/13 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo, linka 737 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení k nakládání s vodami

Více

Městský úřad Znejme odbor dopravy

Městský úřad Znejme odbor dopravy Městský úřad Znejme odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36,66922 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Žížková Znojmo 11. dubna 2014 Tel.: 515216442 Fax: 515216441 E-maíl: Ivana.lízkova@muznojmo.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: 2421/11/STAV/Som Č. j. MUCB 22674/2012 Vyřizuje: Bc.Sommerová Telefon: 321 612 137 Český Brod, dne

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 21025/10-944/10-NOV-328.3/330 Obdrží: Vyřizuje: Petr Nový - dle rozdělovníku (příloha č. 1)

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více