Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU: LISTŮ PŘÍLOH: DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Dana Nosková TEL.: V KRÁLÍKÁCH V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: novostavba septiku se zemním filtrem pro objekt čp. 105 Prostřední Lipka na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1135/1 (vodní plocha), 76/2 (zahrada), 1165 (ostatní plocha), stavební parcely parcelní číslo 38 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 73/3 (trvalý travní porost) a 76/1 (zahrada) v kat. území Prostřední Lipka, kterou podal Václav Matějka (nar ), K Obrázku 285, Družec, Družec a Daniela Matějková (nar ), K Obrázku 285, Družec, Družec takto: Podle 79 a 92 odst. 1 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby pro stavbu: novostavba septiku se zemním filtrem pro objekt čp. 105 Prostřední Lipka na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1135/1 (vodní plocha), 76/2 (zahrada), 1165 (ostatní plocha), stavební parcely parcelní číslo 38 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 73/3 (trvalý travní porost) a 76/1 (zahrada) v kat. území Prostřední Lipka. Stavba obsahuje: Biologický septik typ BS 12 pro 4-12 EO, se zemním filtrem ZF 12 EO a s vyústěním do Lipkovského potoka, splašková a odpadní kanalizace s revizními šachtami a výustním objektem v břehu potoka. Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1.Stavba objektu biologického septiku BS 12 EO u objektu čp.105 typ EČ 12 SBR-2 pro 4-12 EO, včetně vsakovacího objektu, splaškové kanalizace bude umístěna na rovinatém pozemku p.p.č.1165 a kanalizačním potrubím a revizní šachtou na p.p.č.76/1, 76/2, 73/3, 1135/1 v k.ú. Prostřední Lipka, přístup bude zajištěn po stávající přístupové komunikaci k objektu čp.105 p.p.č v k.ú.prostřední Lipka. Objekt čp.105 bude odkanalizován do novostavby biologického septiku BS 12 EO na p.p.č v k.ú. Prostřední Lipka a přes nově vybudovaný zemní filtr ZF 12 EO s revizní šachtou DN 600 na p.p.č.1165 v k.ú. Prostřední Lipka a dále odpadní kanalizací po p.p.č. 76/1, 76/2, 73/3 s výústním objektem do toku Lipkovského potoka p.p.č.1135/1 v k.ú. Prostřední Lipka ve správě Povodí Labe s.p., Hradec Králové. Jednotnou kanalizací budou rovněž odvedeny napojené dešťové vody z objektu čp. 105 Prostřední Lipka. Vše tak, jak je uvedeno v doložené dokumentaci z 10/2012 zpracovanou ing. Lukášem Novákem, Jablonné nad Orlicí, ČKAIT a jak je zakresleno v situačním výkresu stavby v měř.: 1: Pro uskutečnění navrhované stavby se vymezuje část pozemku p.p.č v k.ú. Prostřední Lipka jako pozemek stavební, jak je zakresleno a okótováno v přiložením situačním výkrese v měř. 1: Vlastní objekt novostavby biologického septiku BS 12 EO bude umístěn na p.p.č ve vzd.1,8 m od vlastního objektu RD čp.105 a ve vzd. 1 m společné hranice pozemku p.p.č. 76/1 a p.p.č.1165 v k.ú. Prostřední Lipka, ve vzd. 1 m od biologického septiku bude osazen zemní pískový filtr ZF-12 EO bude umístěn ve vzd.cca 1 m a 2,1 m od společné hranice s pozemkem p.p.č.76/1 v k.ú. Prostřední Lipka a ve vzd. cca 1 m od objektu zemního filtru bude osazena revizní šachta DN 600, od společné hranice s pozemkem p.p.č. 76/1 v k.ú /2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh

2 Prostřední Lipka ve vzd. 0,5 m a 1,4 m a odtud odpadním potrubím v dl.69 m s revizní šachtou DN 600 na p.p.č.73/3 k výústnímu objektu do Lipkovského potoka p.p.č.1135/1 v k.ú. Prostřední Lipka. 4. Kóta dna vlastního objektu novostavby biologického septiku BS 12 EO bude dnem min. cca 2 m pod upraveným terénem pozemku p.p.č.1165 v k.ú. Prostřední Lipka, novostavba zemního filtru ZF-12 EO bude dnem min. 1m pod upraveným terénem pozemku p.p.č.1165 v k.ú. Prostřední Lipka. 5. Projektant v dohodě s navrhovatelem provede potřebný průzkum staveniště za účelem zjištění poměrů spodních vod a únosnosti zákl. půdy 6. Odkanalizování - splaškové vody svedeny kanalizační přípojkou PVC 160 KG SN 4 v dl. 5 m a v dl. 7,5 m do revizní šachty DN 400 a dále potrubím PVC 160 KG SN 4 v dl.1 m do vlastního objektu biologického septiku průměru 2,8 m a výšce 2 m a dále odtokovou kanalizací z PVC 160 KG SN 4 v dl.1 m k osazenému zemnímu filtru o rozměru 5 x 2 m, výšce 1 m a dále odtokovou kanalizací z PVC trub DN 160 KG SN S v dl.2,5 m k revizní šachtě DN 600 a odtud odpadním potrubím jednotné kanalizace PP U2 280/250 v dl. 69 m přes revizní šachtu DN 600 do výustního objektu (kamenina rovnaná do betonového lože s vyspárováním) v břehu Lipkovského potoka p.p.č.1135/1 v k.ú. Prostřední Lipka. - dešťové vody likvidovány dešťovou kanalizací PVC 200 dl. 19 m a 18,5 m s revizní šachtou DN 400 (přípojka A) a dl.6,5 m (přípojka B) do revizní šachty DN 600 na p.p.č a odtud společně jednotnou kanalizací PP U2 v dl. 69 m k výletnímu objektu. 7. Přístup na staveniště bude zajištěn po stávajícím sjezdu k objektu čp.105 p.p.č. 1104, 1105, 1107 v k.ú.prostřední Lipka navazující na státní silnici III/31223 pozemek p.č.1061/1 v k.ú. Prostřední Lipka. 8. Projektová dokumentace bude navrhována v souladu s platnými normami (ČSN) a předpisy dle přílohy č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s podmínkami uvedenými v textu výroku tohoto rozhodnutí. 9. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou, bude předložen doklad o oprávnění k projektové činnosti. 10. Projektová dokumentace bude doplněna o osazení stavby do terénu a zastavovací situací v měřítku 1:250, ze které bude patrná návaznost na inženýrské sítě a okolí. 11. Na nezastavěných plochách stavebního pozemku bude pozemek upraven a zatravněn. 12. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku: Městský úřad - odbor školství a kultury: 182/2013/ŠKT/JD ze dne : - Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Případný archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí nálezce oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ve smyslu 23 odst.3 památkového zákona ponechány beze změn až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Dále upozorňujeme na povinnost stavebníka uvést po skončení prací povrch terénu do původního stavu. Městský úřad - odbor životního prostředí: 6017/2012/ŽP/RM/2-150 ze dne : - Odbor životního prostředí prostudoval přiložený materiál a vydává toto souhrnné stanovisko: 1. Orgán ochrany přírody a krajiny: - podle 5 odst. 3 zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích docházet k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Podle 7 odst. 1 jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Ve smyslu tohoto paragrafu stanovujeme k ochraně dřevin pásmo v šířce minimálně 3 metry od paty stromů. V tomto pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební materiál. - se stavbou souhlasíme za předpokladu respektování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů podle 5 a ochrany dřevin podle 7 a 8 zákona. - kácení dřevin rostoucích mimo les je podle 8 odst. 1 zákona možno provádět pouze na základě řádného rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody. 2. Orgán ochrany ZPF: - vzhledem k tomu, že z předložené situace je zřejmé, že stavbou bude dotčen pozemek, který je v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, není třeba odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - v ostatních případech je souhlas nezbytný 3. Orgán v oblasti nakládání s odpady: - s odpady vzniklými během realizace projektu musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy /2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh

3 - po dokončení stavby bude na požádání předložen přehled odpadů, které vzniknou při stavební činnosti a způsob jejich využití nebo odstranění 4. Vodoprávní úřad: Záměr řešený předloženou dokumentací je z pohledu zájmů chráněných vodním zákonem možný za předpokladu splnění následujících podmínek správce povodí (Povodí Labe s.p., Hradec Králové), které jsou uvedeny v jeho stanovisku vydaném dne pod zn.pvz/12/24423/hm/0 - žádost o povolení k nakládání s vodami (podle ustanovení 8 vodního zákona) a o povolení k provedení vodního díla (podle ustanovení 15 vodního zákona) je nutné předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to včetně potřebných dokladů. Povodí Labe, státní podnik: PVZ/12/24423/Hm/0 ze dne : a) Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný. b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a ostatními předpisy souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek. - DČOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby nebyly překročeny hodnoty stanovené pro kapacitu ČOV do 500 EO v příloze č.1 k nařízení vlády č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. K vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku bude mít provozovatel DČOV platné vodohospodářské povolení, které bude mít všechny náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod dle uvedeného nařízení vlády a souvisejících předpisů. K vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku bude mít provozovatel DČOV platné vodohospodářské povolení, které bude mít všechny náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod dle uvedeného nařízení vlády a souvisejících předpisů - Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou - Po vybudování systematické kanalizace s centrální ČOV obce budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo - Z hlediska správy vodního toku s navrhovaným záměrem souhlasíme, ze předpokladu splnění následujících podmínek: - Výustní objekt nesmí vyčnívat do průtočného profilu koryta toku a musí být realizován ve sklonu a linii stávajícího břehu, - před uvedením DČOV do provozu požadujeme ke kontrole stavby výustního objektu pracovníka Povodí Labe s.p., závod Pardubice, provozní středisko Vysoké Mýto. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky nebyly vzneseny. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Václav Matějka (nar ), K Obrázku 285, Družec, Družec Daniela Matějková (nar ), K Obrázku 285, Družec, Družec Účastníci řízení podle 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, V Ráji 919, Pardubice 2 Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky Josef Nun, Prostřední Lipka 39, Králíky Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3 Telefonica O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 85, Praha 3 O důvodnění Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Návrh byl doložen (i v průběhu územního řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy: Městský úřad Králíky, odbor ŽP, souhrnné stanovisko ze dne pod č.j.:6017/2012/žp/rm/2-150 Městský úřad Králíky, odbor ŠKTV, ze dne pod č.j. 182/2013/ŠKT/JD Krajská úřad Pardubice, odb.žp a Zem ze dne pod č.j /2013/OŽPZ/Pe /2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh

4 ČR Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice ze dne pod č.j. 1636/24409-ÚP/ Povodí Labe s.p., Hradec Králové, ze dne pod č.j.pvz/12/24423/hm/0 ze dne Telefonica O2 Czech Republic Praha, ze dne pod č.j /12 Vodovody a kanalizace Jablonné n./o., ze dne č.j.ja/ln/12/0235 RWE Brno s.r.o., ze dne pod zn Služby města Králíky s.r.o.ze dne pod zn LH Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Předložená žádost o umístění stavby je v souladu s 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Je podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly předloženy podklady dle 86 odst.2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti a došlé v průběhu řízení jsou založeny ve spisu stavebního úřadu v této věci. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je vypracována v souladu s přílohou č.4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a je zpracována osobami oprávněnými k výkonu činnosti ve smyslu 158 stavebního zákona. Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemku, na nichž se stavba novostavba biologického septiku typ BS 12 pro 4-12 EO, se zemním filtrem ZF 12 EO a splaškovou a odpadní kanalizací s revizními šachtami a výustním objektem v břehu potoka umisťuje (pozemek p.č.1165, 76/1, 76/2, 73/3 v k.ú. Prostřední Lipka), právo vlastnické, a s vyústěním do Lipkovského potoka jiné právo (souhlas správce toku Povodí Labe s.p., Hradec Králové). Tato skutečnost byla ověřena dálkovým přístupem v KN, souhlas správce toku doložen ve stanovisku správce povodí ze dne pod zn. PVZ/12/24423/Hm/0. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad opatřením ze dne oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den: (úterý) konané v místě: kancelář odboru UPaSU,1.patro,dveře č.8. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto; dále poučil účastníky řízení o právech a povinnostech vyplývajících ze správního řádu. Žadatel byl vyzván k tomu, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, který je předmětem územního řízení o umístění stavby. Byl upozorněn na to, že informace musí být ponechány na místě až do doby veřejného ústního jednání a že součástí informace musí být grafická část, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Žadatel byl upozorněn i na důsledky nesplnění uvedené povinnosti. O průběhu veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě byl sepsán protokol. Přítomní účastníci řízení byli seznámeni s podaným návrhem na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jeho přílohami, dokumentací k územnímu řízení a byly jim dána možnost nahlédnout do spisu stavebního úřadu vedeném v této věci a vyjádřit se k projednávané věci. Zároveň při ústním jednání bylo upřesněno umístění přístavby. Do doby konání ústního jednání a ani v jeho průběhu nebyly uplatněny nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti. Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. Stanovení okruhu účastníků řízení: Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): pozemkové parcely parcelní číslo 1138/3 (ostatní plocha), PK 73/1, 68/1 (zahrada) a 73/4 (trvalý travní porost) v kat. území /2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh

5 Prostřední Lipka a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Vzhledem k tomu, že je v území vydán územní plán, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v 85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Městský úřad Králíky, odbor územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Přezkoumal doklady podané spolu s žádostí i v průběhu řízení a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Zjistil, že umístění stavby vyhovuje požadavkům na umísťování staveb obsaženým v ustanoveních vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů. Navržená novostavba biologického septiku typ BS 12 pro 4-12 EO, se zemním filtrem ZF 12 EO a splaškovou a odpadní kanalizací s revizními šachtami a výustním objektem v břehu potoka u objektu čp. 105 Prostřední Lipka bude umístěna na okraji části obce Prostřední Lipka na rovinatém pozemku. Umístění stavby odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení ( stávající rekreační a rodinné domy se nachází v dostatečné vzdálenosti).umístěním stavby a jeho následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost na přilehlé pozemní komunikaci. Stavba je na pozemku osazen s ohledem na požadované odstupy od hranic pozemků a stávajících staveb. Je umístěna tak, že je umožněno jeho napojení na sítě technického vybavení a pozemní komunikaci a požárně nebezpečný prostor navrhované stavby dle předloženého bezpečnostního řešení nepřesahuje hranice stavebního pozemku. Objekt biologického septiku typ BS 12 pro 4-12 EO, se zemním filtrem ZF 12 EO a splaškovou a odpadní kanalizací s revizními šachtami a výustním objektem v břehu potoka jedná se typový výrobek. Zvlášť byl posuzován soulad stavby s cíli a záměry územního plánování. Závaznou územně plánovací dokumentací pro město Králíky je územní plán schválen městským zastupitelstvem v Králíkách dne Podle územního plánu města Králíky je pozemek p.p.č v kat. území Prostřední Lipka zahrnut do plochy s funkčním využitím území pro bydlení venkovské s hlavním využitím pro stavby určené k bydlení, přípustné využití pro sítě technického vybavení, zahrady atd., umístění biologického septiku pro objekt čp. 105 je možné. Při posuzování vlivu na životní prostředí vycházel stavební úřad ze stanoviska MěÚ Králíky, odboru ŽP ze dne pod č.j.:6017/2012/žp/rm/2-150 a investor doložil ve smyslu 45 i) č.114/1992 Sb. vyjádření Krajského úřadu Pardubice, odbor ŽP, ze dne pod č.j /2013/OŽPZ/Pe, že předložený záměr nemůže mít vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpadní splaškové vody budou svedeny novou kanalizační přípojkou PVC 160 KG SN 4 v dl. 5 m a v dl. 7,5 m do revizní šachty DN 400 a dále potrubím PVC 160 KG SN 4 v dl.1 m do vlastního objektu biologického septiku průměru 2,8 m a výšce 2 m a dále odtokovou kanalizací z PVC 160 KG SN 4 v dl.1 m k osazenému zemnímu filtru o rozměru 5 x 2 m, výšce 1 m a dále odtokovou kanalizací z PVC trub DN 160 KG SN S v dl.2,5 m k revizní šachtě DN 600 a odtud odpadním potrubím jednotné kanalizace PP U2 280/250 v dl. 69 m přes revizní šachtu DN 600 do výustního objektu (kamenina rovnaná do betonového lože s vyspárováním) v břehu Lipkovského potoka p.p.č.1135/1 v k.ú. Prostřední Lipka. Dešťové vody budou likvidovány dešťovou kanalizací PVC 200 dl. 19 m a 18,5 m s revizní šachtou DN 400 (přípojka A) a dl.6,5 m (přípojka B) do revizní šachty DN 600 na p.p.č a odtud společně jednotnou kanalizací PP U2 v dl. 69 m k výletnímu objektu. Stavba novostavby biologického septiku se zemním filtrem a jeho užívání nezhorší životní prostředí v dané lokalitě, nebude ohrožovat život, zdraví, zdravé životní podmínky uživatelů ani uživatelů okolních staveb, nebude způsobovat hluk a vibrace, není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na obyvatelstvo či strukturu a mimořádné funkční využití území. Svým charakterem se nezařazuje mezi objekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu stavby na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn stávajícím sjezdem k objektu čp.105 p.p.č. 1104, 1105, 1107 v k.ú.prostřední Lipka navazující na státní silnici III/31223 pozemek p.č.1061/1 v k.ú. Prostřední Lipka. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul do podmínek rozhodnutí pouze takové podmínky, které se týkají umístění stavby /2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh

6 Všeobecné podmínky nebo podmínky pro provádění stavby případně pro kolaudační souhlas nebyly do rozhodnutí zahrnuty. Stavební úřad se dále zabýval požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle které se jedná o stavbu, na kterou se nevztahují ustanovení citované vyhlášky. Vzhledem k tomu, že navržená stavba bude spojena se zemními pracemi, byla stavebnímu úřadu předložena vyjádření Telefonica O2 Czech Republic Praha, ze dne pod č.j /12, Vodovody a kanalizace Jablonné n./o., ze dne č.j.ja/ln/12/0235, RWE Brno s.r.o., ze dne pod zn , Služby města Králíky s.r.o.ze dne pod zn LH. Podmínky správců sítí obsažené v předložených vyjádřeních a stanoviscích byly zkoordinovány a zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Stavební úřad Králíky, po shromáždění všech potřebných podkladů a uplynutí lhůty podle 36,odst.3 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů k možnosti vyjádření se k podkladu před vydáním rozhodnutí i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě návrhu jeho doplnění vydává výše uvedené rozhodnutí. S touto skutečností seznámil účastníky řízení opatření ze dne a ve smyslu ustanovení 36 odst. 3 správního řádu, jim dal možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Seznam všech účastníků řízení: Krajský pozemkový úřad pro Pardubiký kraj, Václav Matějka, Daniela Matějková, Město Králíky, Ing. Lukáš Novák, Josef Nun, Povodí Labe, státní podnik, Telefonica O2 Czech Republic a.s.. P o učení Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad, Pardubice. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru majetkového a stavebního řádu Krajského úřadu, Pardubice podáním učiněným u Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního úřadu.odvolání se podává v počtu 3. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad, Králíky. Podané odvolání má v souladu s ustanovením /2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh

7 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Dana Nosková v. r. vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad Tento dokument musí být vyvěšen okamžitě po jeho obdržení způsobem v místě obvyklým na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. Zároveň žádáme o navrácení tohoto oznámení (rozhodnutí) s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu). Datum vyvěšení: Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko: Datum sejmutí: Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko: V elektronické podobě zveřejněno od: Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Razítko: V elektronické podobě zveřejněno do:... Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Razítko: R o z dělovník Účastníci řízení Doručení jednotlivě dle 85 odst. 1 stavebního zákona: Václav Matějka, K Obrázku 285, Družec, Družec, prostřednictvím zástupce: Ing. Lukáš Novák, Na Výsluní 504, Jablonné nad Orlicí Daniela Matějková, K Obrázku 285, Družec, Družec, prostřednictvím zástupce: Ing. Lukáš Novák, Na Výsluní 504, Jablonné nad Orlicí Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě dle 85 odst.2 stavebního zákona): Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, V Ráji 919, Pardubice 2 Ing. Lukáš Novák, Na Výsluní 504, Jablonné nad Orlicí Josef Nun, Prostřední Lipka 39, Králíky Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3 Telefonica O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 85, Praha 3 Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) MĚSTO KRÁLÍKY, Velké náměstí 5, Králíky Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí, nám. Komenského 215, Pardubice /2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh

8 Městský úřad - odbor životního prostředí, Velké náměstí 5, Králíky Městský úřad - odbor školství a kultury, Velké náměstí 5, Králíky Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, Pardubice 2 Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 1000,- Kč byl zaplacen hotově dne , číslo dokladu Přílohy - Ověřená dokumentace pro územní řízení bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí žadateli /2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 961/2012/ÚPSÚ/PI/ÚRSÚ - 5/PI/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 6171/2012 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT:

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2896/2010-4-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 21.10.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 66/2011-5-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.3.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice R O Z H O D N U T Í 1 - PDMUJI 13512/2011/Du/Rozh MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3711/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13512/2011/Du/Rozh Jilemnice,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j: výst/295222698/0/2012/čž - 5/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 21.9.2012 Vyřizuje: Petr Čížek E-mail: petr.cizek@mupisek.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 394/2012-6-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.6.2012 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice str. 1-872/2009-6-S-Rozh Č.j: 872/2009-6-S-Rozh Buchlovice, dne: 13.4.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Buchlovice,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2015/1595/460-154/44-4 Luka nad Jihlavou, dne: 17.9.2015 Vyřizuje: Roman Gőth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2835/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 12786/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 25.9.2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1841/2011-2012/sle/328/4-4. Bakov nad Jizerou, dne: 15.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_4082/2012/SU-24/330/BR Chotěboř, dne: 27.4.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1642/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1642/2012 Milín, dne: 26.3.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_8454/2013/SU-15/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 26.7.2013 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, 21.11. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Městský úřad Bučovice

Městský úřad Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor stavební Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel.: 517 324 444 Fax: 517 324 431 email: novotny@bucovice.cz IČO: 00291676 ID DS: td3be8p Obdrží: dle rozdělovníku Vaše značka : Naše

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.03.2012 ČJ.: MUMI 2985/2012 SP.ZN. 226/2012 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

R O Z H O D N U T Í. Zahradní jezírko. Veřejná vyhláška. rozhodnutí o umístění stavby. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. Zahradní jezírko. Veřejná vyhláška. rozhodnutí o umístění stavby. stavební povolení Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. :738/08/V/23/Šp V Kunštátě dne 21.8.2008 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/138/2012/kol - 4 Polná, dne: 14.5.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice SZ: Sp - Nech 0709 /2012, čj. Nech 0709/2012 Nechanice, 14. 8. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4796/2014/ÚPSÚúPI - 3/PI//STRI/StPo ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 14978/2014 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 330 SK. ZNAK/ LHŮTA: V/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem IJ9 Městský Č.j.: MUSPR/4997/2012 Sp. zn.: 165/12-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1357/2015-4-Ca-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 15.2.2016 Vyřizuje: Bc. Bronislava Častková E-mail: bronislava.castkova@pozorice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 1/2012 OV MUMI 11981/2011 8.2.2012 Dobrota 487 805 004 487 805 044 dobrota@mestomimon.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/193/2012/kou - 4 Polná, dne: 19.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

Městský úřad Luhačovice

Městský úřad Luhačovice Městský úřad Luhačovice odbor stavební - stavební úřad nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Spis.zn.: 23397/2011//24/HV Č.j.: 01875/2012/24 Luhačovice, dne 08.02.2012 Vyřizuje: Hvozdenský (tel. 577 197

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2032/2015-8-Fi-STRI-StPo-/ Pozořice, dne: 25.5.2016 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-329/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 329/2012 Milín, dne: 23.4.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.9030/2009-Sl DATUM: 14.9.2009 Č.J.: MUZN 76687/2009 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing.Magda Slováčková 515 216 308

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010 Č.j: MMJ/SÚ/2490/2010-4 JID: 85639/2010/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 4.8.2010 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 020 Doporučeně, na doručenku Č.j.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí. Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí. Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 Vaše číslo jednací ze dne: vyřizuje: Martin Řehák telefon: 491

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 165, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO OVŽP/1464/2015-9 Polná, dne: 25.5.2015 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 464/2013/2300/11 Č.sp. 5324/2012/2300/11 V Letohradě dne 24.1.2013

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2526/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 28.06.2012 Naše čj.: METR 3292/2012

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 8692/OST/10 Vág V Rokycanech: 22.11.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 10657/OST/10 Miroslava

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 115/2013-ESH v Hodonicích dne 10.06.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j: výst/480436202/0/2012/bi - 6/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 3.4.2013 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Bican E-mail: jaroslav.bican@mupisek.cz

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: MUVB/2014/2582/331/st Č.J.: MUVB/2014/2582/331/st-5 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba

Více

V ý r o k. rozhodnutí o umístění stavby

V ý r o k. rozhodnutí o umístění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Tř. 9. května č.p. 1366/48, 408 01 Rumburk tel. 412356228 Č.j.: OSÚ/27028-10/3355-2010/Ra V Rumburku dne 10. listopadu 2010 Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j.:STÚ 402/11-JS v Hodonicích dne 18.01.2012 Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz Žadatel:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/75/2012 Velké Hamry dne 24.4.2012 Č.j. : muvh/0595/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Č.J.: 2472/2013/ŽP/GS/6/39 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 10506/2013 Vaše zn./ze dne: / 10.04.2013 Spisový znak: 231.8 skart. znak/ lhůta: ADRESÁT: Listů dokumentu: 10 listů

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 3891/11/STAV/Me Vyřizuje: Telefon: Melichová 321 612 135 Český Brod, dne 6.4.2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4317/2009 Sp.zn.: 308/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 6/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 734/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9790/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 1.8.2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/7231-10/1083-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 28. května 2010

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/11/2009

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/11/2009 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-2043/2009-341/HH Rousínov, dne 25. května 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 430/2012 Ivanovice na Hané, dne 26.02.2013 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice str. 1-1290/2009-4-S-Rozh Č.j: 1290/2009-4-S-Rozh Buchlovice, dne: 2.12.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městyse Buchlovice,

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 18052/10-782/10-RAJ-328.3 Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 17.06.2010

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS. Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 17434/2009/Ha Č.j.: 17434/2009-6 E-mail: Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/422/2012/kol - 6 Polná, dne: 19.12.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 212/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 15.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 1486/OST/12 May V Rokycanech: 11.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 4707/OST/12

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více