(autorem textu je PaedDr. Vlastimil Kropáč) Počátky školství v obci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(autorem textu je PaedDr. Vlastimil Kropáč) Počátky školství v obci"

Transkript

1 (autorem textu je PaedDr. Vlastimil Kropáč) Počátky školství v obci Vranovice vstupují do historie koncem roku 1257 zmínkou o přifaření do Přibic. Obdobně byla řešena situace ve školní docházce dětí, kdy Vranovice byly přiškoleny do stejné obce a to až do konce 18.století. Počátkem historie vranovického školství je rok 1792, kdy byla zřízena exkurendní třída pro nejmenší děti v obci. Tyto malé žáky učil krejčí Matěj Folner. Rok 1802 znamenal zřízení samostatné školy v jedné třídě v č.p. 62. V roce 1857 byla vystavěna z obecních prostředků prostornější školní budova v č.p. 145 nákladem 5100 zlatých. V této době měly Vranovice 721 obyvatel. V roce 1870 byla postavena školní budova na místě obecní hospody v č.p. 78. Od roku 1881 byla škola trojtřídní, od roku 1898 čtyřtřídní, kdy se zvýšila o další poschodí a byl vybudován byt pro nadučitele. Náklady činily zlatých. V době vzniku školy bylo v obci 165 dětí. Vlivem výstavby železnice (1839), zlepšením pracovních příležitostí a výdělků, výstavbou a příchodem dalších obyvatel se zvýšil počet občanů na 1028, v roce 1890 na 1435 a v roce 1900 na 1554.Obecní zastupitelstvo správně postupovalo, když v květnu 1870 vydalo povolení ke stavbě, která byla postavena do konce roku. Dnem se už v jedné místnosti vyučovalo. První učitel byl pan Jan Bartuněk z Bludova, který měl 1. třídu, druhou třídu na staré škole učil pan Dominik Schaner. Dne 12. září 1871 byla školní budova děkanem ze Židlochovic vysvěcena.

2 Nutno vzpomenout starostu a předsedu školní rady pana Václava Procházku, muže šlechetného a oblíbeného, za jehož úřadování byla postavena radnice, kostel a škola. Zemřel 23. října 1891 (obecní kronika). V obci bylo pamatováno i na školní dětskou zahradu. Místnosti v domě pana Hořáka byly v používání od roku 1908, v srpnu 1910 tato mateřská škola byla zrušena pro nevhodné místnosti. Nárůstem dětí v obci a požadavkem na dokončení základního vzdělání vyvstal požadavek na postavení měšťanské školy. A tak byla povolena žádost obecního zastupitelstva na zřízení školy zemským výborem moravským. Mravní podporu poskytly obce Uherčice, Velké Němčice, Nosislav, Žabčice, Unkovice, Přísnotice, Přibice a Ivaň. Stavba začala po obecních volbách konaných nákladem zlatých. Stavitelem byl František Hodač ze Židlochovic. Slavnostní položení základního kamene proběhlo v březnu Stavba posvěcena byla ukončena na jaře 1912, V říjnu 1911 začalo prozatímní vyučování. Prvním ředitelem byl ustanoven pan Šimon Konečný, v lednu 1919 pan Rudolf Vacek, v září 1919 pan Antonín Marcelli, který byl později zvolen i starostou obce. Od se stává z měšťanské školy chlapecké škola smíšená. V říjnu 1923 byla zřízena v této škole pokračovací škola pro učně (celkem nastoupilo 36 učňů). Předměty vyučovali odborní učitelé z měšťanské školy. Vyučování se konalo ve středu odpoledne a v neděli dopoledne. Pokračovací škola byla zrušena v roce 1939.

3 Ze zajímavostí: Kronika školní je psána německým kurentem, od roku 1871 i česky. Kontrola a zápisy byly prováděny okresním školním dozorem (česky). Od roku 1868/69 dostávala škola knihy, učebnice, výtahy z katechismu pro chudé žáky. Před Štědrým večerem roku 1882 provedlo učitelstvo ve 3. třídě zdejší školy vánoční hru Štědrý večer od Františka Pravdy. Sbírkou získalo 42 zlatých 85 krejcarů, což bylo věnováno na koupi knih (117 kusů) pro školní knihovnu. Tak vznikla žákovská knihovna. V září 1919 se započalo učit na obecné škole nepovinnému předmětu němčině. V srpnu 1925 byl zaveden do školy elektrický proud. V roce 1926 byla zřízena školní zahrada na Přibické ulici. V roce 1932/33 bylo na měšťance 203 žáků, 134 chlapců a 69 dívek. 130 dětí ze 16 obcí bylo přespolních, 66 chodilo pěšky, 39 jezdilo vlakem, 25 jezdilo na kole. V roce 1933/34 měšťanskou školu navštěvovalo 197 žáků (124 chlapců, 73 dívek) z 18 obcí:

4 Vranovice 78 Pouzdřany 4 Popice 1 Ivaň 24 Sobotovice 4 Mušov 1 Přibice 21 Rajhrad 4 Holasice 1 Žabčice 15 Vojkovice 2 Jalovisko u Měnína 1 V.Němčice 5 Hrušovany 1 Uherčice 10 Ledce 1 Sociální složení žáků (dle rodičů): rolníků 47-24% zřízenců a úředníků 73-37% obchodníků a živnostníků 45-23% dělníků zaměstnaných 28-14% dělníků nezaměstnaných 4-2% Podle vyznání: katolíci 191 českobratrští evangelíci 5 bez vyznání 1 Rozpočet měšťanské školy na tento rok činil ,- Kč. Školní děti mimo obec platily ročně poplatek 125,- Kč. V 1. týdnu měsíce dubna pořádaly školy týden čistoty a pořádku. Vyučování začínalo v 8:30 hodin a končilo ve 13:30 hodin.

5 Škola v letech V roce 1939 po německé okupaci až do jara 1940 bylo v měšťanské škole ubytováno německé vojsko. Vyučovalo se na obecné škole 3 dny v týdnu. Od února si žáci chodili do školy pro úkoly. Pravidelné vyučování začíná V roce 1939 si Němci zřídili německou školu v č.p byl jmenován ředitelem měšťanky pan Ladislav Chmela. Na obecné škole byl řídícím učitelem od roku 1938 pan Alfred Kružík byla povolena mateřská škola s českým jazykem učitel pan Tomáš Fiala založil z vybraných žáků měšťanské školy dechovou kapelu. Od roku 1940 byly k Vranovicím přiškoleny obce Přibice, Ivaň, Přísnotice a Uherčice. V roce 1941 je měšťanská škola pojmenována na Hlavní školu. V roce 1943 se obec stává představeným školy, úkoly starostu obce. školních rad se přenášejí na Ke konci války školu obsazují pracovní oddíly, později je zde zřízena nemocnice. Obec je osvobozena Po příchodu sovětských vojsk je zde rovněž zřízena nemocnice bylo zahájeno vyučování i přesto, že během osvobozovacích bojů byla škola velmi poškozena.

6 bylo ustanoveno rodičovské sdružení. V roce 1948 byl vydán zákon o jednotné škole, název školy: Střední škola. Začalo se vyučovat podle nových osnov. V září 1951 se ředitelem školy stal pan Karel Sekený byly sloučeny obecná a střední škola a vytvořena Osmiletá střední škola. Ředitelem školy byl jmenován pan Karel Vaněk byla zřízena při škole družina mládeže a školní jídelna byla Osmiletá střední škola přeměněna na Základní devítiletou školu, správcem, později ředitelem byl jmenován pan Josef Hanák. Obec Uherčice byla převedena do školního obvodu obce Velké Němčice. V tomto roce byla vybudována školní dílna, jmenován výchovný poradce na škole a zřízena rozmisťovací komise byl ředitelem ustanoven pan Bohumil Pražan proběhla oslava 50. výročí měšťanské školy byla rozhodnutím JmKNV provedena úprava hranic okresu Brno-venkov. K obec Přibice byla přiškolena do Pohořelic a obec Přísnotice do Židlochovic.

7 V roce 1968 byla zahájena I. etapa opravy školy (okna, dveře, sociální zařízení, rozvody vody, ústřední topení, podlahy atd.) v hodnotě ,- Kč. II. etapa byla ukončena Byl zmodernizován interiér i exteriér školy byl ředitelem školy jmenován pan František Florián byl ředitelem školy jmenován pan Jiří Pešek byl ředitelem školy jmenován pan Josef Varmužka. Do funkce zástupce byl jmenován pan Jan Drápal. V tomto roce byla provedena generální oprava elektrické instalace v části tzv. měšťanské školy byla realizována změna školního obvodu, zrušeno ředitelství ZDŠ v Ivani a škola byla převedena pod ředitelství ve Vranovicích. Obec Přibice byla převedena z Pohořelic zpět do školního obvodu Vranovice.

8 V roce 1977 byla ukončena celková přestavba školní dílny. V roce 1978 vznikla havarijní situace v učebnách tzv. národní školy (část budovy u kostela), původní dřevěné stropy praskaly, trámy se prohýbaly a proto byly stropy podepřeny traverzami. V roce 1981 byla provedena celková oprava střešní krytiny na celé budově (měšťanka měď, národní škola hliník). Byla též provedena výměna radiátorů a oprava systému ústředního topení bylo zrušeno ředitelství ZDŠ Přibice, školní zahrada zabrána na stavební místo a škole přidělen pozemek za budovou č.p starší školní budovu v Přibicích převzala do správy mateřská škola byla vydána vyhláška ministerstva školství o Základní škole s platností od V roce 1986 získává škola nový pozemek pro školní zahradu (u fotbalového hřiště) byla položena v učebnách nová podlahová krytina a provedena výměna kotle ústředního topení byla provedena oprava celého schodiště v hlavní budově (sešlapané schody). Ze zajímavostí: Místní školní rady byly zřizovány od roku 1874 (účast starosta, farář, nadučitel, správce měšť.). V roce 1921 se školní rady ruší a nastupují nové školní výbory. Každá politická strana volí školní výbor jako obecní radu musely být všechny školní kroniky zabaleny, zapečetěny a uloženy do školního archívu.

9 V těchto letech stanoveno pro učitele vyučovacích hodin za týden. Pokus učitelského sboru zřídit ve škole rodičovské sdružení v září 1935 a 1937 byl neúspěšný pro malou účast rodičů. Pojištění dětí ve škole bylo zajištěno u pojišťovny Čechoslavie v Brně, poplatek 150,- Kč za rok. V roce 1941 byla provedena revize učitelské a žákovské knihovny, byly vyřazeny knihy podle seznamu spisovatelů na indexu. Dne správce školy pan František Wenisch zřídil ve Vranovicích odbočku hudební školy Rudolfa Zavadila z Pohořelic. Ve školním roce 1949/50 byl zřízen školní rozhlas, v prosinci 1949 byl zaveden telefon do školy, byla zrušena místní školní rada a jejich funkci převzal školský referent MNV v čele školské komise. Na přelomu tisíciletí V roce 1989 proběhly změny politického směru v naší zemi. Na základě konkurzu nastupuje k pan Vladimír Hradil z odboru školství ONV Břeclav jako ředitel. Mění se i systém centralizovaného vedení škol obcí Vranovice, Přibice a Ivaň. Od působí školy samostatně, bylo odstraněno dojíždění dětí mimo obec. Nedostatek učeben škola řeší využitím 2 místností v budově kulturního střediska, které se ruší. Byla zřízena 9. třída pro děti, které se nedostaly do škol a učebních oborů. Rok 1992 je nositelem nových učebních plánů, školy získaly možnost rozhodovat o rozsahu jednotlivých předmětů a zavedení volitelných předmětů od 7. třídy (informatika, rýsování, německá konverzace, tělesná a výtvarná výchova, biologicko-chemické praktika).

10 Na budově školy ve Vranovicích byla provedena oprava okapních žlabů a svodů. Byl zaveden elektrický vrátný a domácí telefon v budově školy. V roce 1993 jsou do výuky zaváděny barevné televizory, videopřehrávače a radiomagnetofony. Od roku 1994 jsou žákům poskytovány bezplatně jenom učebnice, ostatní pomůcky si musí žáci hradit sami. Od je školní jídelna součástí školy. Na škole pracuje ZO ČMOS, která má asi 40 členů. Pracuje i SRPDŠ. Dne zahajuje výuku náboženství katechetka slečna Hana Hribová z Uherčic. Škola začíná vydávat svůj školní časopis. Buduje se počítačová učebna. Rok 1996 znamená rozšíření školních prostor obec koupila novou budovu (dříve JZD) č.p. 57 a zahajují se práce na úpravě dle projektu zpracovaného ateliérem Havlíček-Kristen, Brno. Stavební povolení vydáno Veřejnosti předána budova Celkové náklady na rekonstrukci ,- Kč. Rok 1997 se vyznačuje změnou ředitele školy, kdy odešel pan Vladimír Hradil a dne 2. května je vyhlášeno první kolo konkurzu. Řízením školy byl přechodně pověřen pan Josef Varmužka. Konkurzu se zúčastnili paní Mgr. Milada Hradilová a pan PaedDr. Vlastimil Kropáč, který uspěl a byl jmenován k ředitelem školy.

11 Byla ustanovena školní rada, za obec pan ing. Jiří Hrabec, paní Jarmila Dřímalová, za učitele paní Mgr. Marie Lucká a paní Mgr. Romana Nečasová, za rodiče paní Marcela Nečasová a paní Hana Krejčiříková. V roce 1999 škola obdržela právní subjektivitu. Do podřízenosti školy je převedena i MŠ. V roce 2000 byla zahájena výuka v nově vybudované jazykové učebně. Začíná se vydávat další dětský časopis Barbánek. V září byla zrekonstruována školní jídelna na Školní klub a cvičnou žákovskou kuchyni. Ze zajímavostí: kapacity kapacita školy 380 žáků kapacita školní jídelny 285 jídel kapacita školní družiny 25 žáků kapacita mateřské školy 75 dětí v hlavní budově (škola původní) je 13 učeben, tělocvična, školní dílna, sborovna, učebna výpočetní techniky, jazyková učebna v budově mateřské školy jsou 2 třídy, jídelna, dvůr, hřiště dětí od škola provozuje hospodářskou činnost zaměřenou na přípravu jídel pro cizí strávníky počty žáků 1998/99 celkem 341 žáků 1. stupeň (1.-5.) 141 žáků 2. stupeň (6.-9.) 200 žáků průměrný počet žáků na 1 třídu 1. stupeň 20,2 žáka 2. stupeň 25 žáků celkem 22,7 žáka

12 Oproti minulému roku klesl počet o 26 žáků. Z 46 žáků devátých tříd bylo 21 přijato na střední školy a učební obor s maturitou. 25 přijato na SOU nebo ISŠ do tříletého učebního oboru. ve školním roce 1999/2000 do mateřské školy zapsáno 55 dětí do školní družiny docházelo 25 dětí předškolních dětí bylo 32 žáků devátých tříd 67 celkem dětí 343 Nedávná historie Základní škola Vranovice je úplná základní škola a je součástí sítě škol. Do sítě byla zařazena rozhodnutím Školského úřadu Břeclav ze dne Na základě žádosti zřizovatele bylo rozhodnutí změněno dne 28. března 2000 pod č.j. 1041/2000 a bylo vydáno rozhodnutí nové. Ve školním roce 2001/2002 navštěvuje Základní školu 319 žáků, z toho do šesti tříd prvního stupně dochází celkem 139 dětí. Do osmi tříd na druhém stupni dochází 181 žáků. Průměrný počet žáků na třídu je 23. Součástí školy je mateřská škola, kterou navštěvuje 42 zapsaných dětí, školní družinu navštěvuje 25 žáků, školní klub navštěvuje 50 dětí a do školní jídelny dochází na obědy 180 strávníků z řad dětí a 105 strávníků dospělých. Škola pracuje od 1. července 1999 jako příspěvková organizace s vlastní právní subjektivitou, která jí byla přiznána zřizovatelem tj. Obcí Vranovice. Sídlem školy jsou Vranovice, Masarykova 178. Škola

13 je spádovou školou pro děti z Ivaně, Pouzdřan a Přibic. Provoz školy je financován obcí. Součástí školy je mateřská škola, školní družina, školní klub a školní jídelna. Kapacita školy je 380 žáků, mateřské školy 75 dětí, školní družiny 25 dětí, školního klubu 50 dětí, školní jídelny 285 jídel. Kapacita součástí školy není z důvodu slabších populačních ročníků zcela využita. Škola pracuje ve třech budovách. V hlavní budově je 13 učeben, tělocvična, školní dílna, učebna výpočetní techniky a učebna jazyků. Od školního roku 2000/2001 má škola novou cvičnou žákovskou kuchyni a uvedla do pravidelné činnosti školní klub, který vznikl rekonstrukcí prostor bývalé školní jídelny. Tato budova byla vybavena novým nábytkem a zařízením, včetně nových učebních pomůcek. Rekonstrukci finančně zabezpečil zřizovatel a vybavení ŠK bylo hrazeno z prostředků získaných na nové kapacity. Začátkem školního roku byla dána do užívání nová sborovna pro osm pedagogických pracovníků, která je moderně vybavena. Další prostory školy jsou omezené, chybějí šatny pro žáky a sklady. Škola nemá vlastní sportovní hřiště, k výuce tělesné výchovy využívá areálu Sokola Vranovice a fotbalové hřiště SK Vranovice. Stav hlavní budovy školy je dobrý. Od roku 1981 jsou v pravé části školní budovy stropy podepřené ocelovými nosníky. Stavebními úpravami je stav budovy zlepšován a modernizován. Během prázdnin byla zrekonstruována kotelna, která byla přepojena na vytápění zemním plynem. Postupně se daří zlepšovat i stav vnitřního vybavení. Vše je limitováno finančními prostředky školy. Od roku 1996 pracuje škola také v nově rekonstruované budově z bývalého JZD. V rekonstruované budově jsou tři třídy prvního stupně, školní družina a školní jídelna. Tato budova je od hlavní budovy vzdálena asi 500 metrů.

14 Pro děti předškolního věku máme budovu mateřské školy, která je vzdálena od hlavní budovy asi 200 metrů. V této budově jsou dvě velmi dobře vybavené třídy a jídelna se společenskou místností pro hry dětí, v budově je i školní kuchyně. Budova mateřské školy má dvůr s pískovištěm, prolézačkami a dalším vybavením. Od 1. července 1999 škola provozuje hospodářskou činnost zaměřenou na přípravu jídel pro cizí strávníky, pohoštění při rodinných a společenských oslavách a další činnost a služby pro žáky školy, pracovníky a veřejnost. Ve školním roce 2001/2002 na ZŠ Vranovice vyučovali: PaedDr. Kropáč Vlastimil - ředitel pan Josef Varmužka - zástupce ředitele Mgr. Nečasová Romana - 1.A paní Doležalová Ludmila - 2.A Mgr. Sedláčková Jana - 3.A Mgr. Machová Petra - 4.A paní Krejčiříková Libuše 5.A Mgr. Hnízdová Eva - 5.B Mgr. Masaříková Jana - 6.A pan Plch Pavel - 6.B Mgr. Ševčíková Zdeňka - 7.A Mgr. Beňušová Blanka - 7.B Mgr. Odložilíková Svatava 8.A RNDr. Hnízdo Jindřich - 8.B Mgr. Lucká Marie 9.A

15 Mgr.Říhovská Zdeňka - 9.B Mgr. Varmužková Helena výchovný poradce Mgr. Stekleinová Marie Mgr. Kadlec Petr a pan Uher Lukáš V mateřské škole vyučovala: Dvořáčková Jarmila, Kropáčová Anna a Dlapková Kateřina. Ve školní družině a klubu pracovala Kneblová Dagmar a Hladíková Hana. Ve školní jídelně pracovala: Korčáková Eva vedoucí Francová Jana, Rausová Jitka, Janíčková Jana, Korčáková Anna - kuchařky. Provoz školy zajišťovali: Koubková Marie hospodářka Hanuška Jan - školník, Vacková Marie školnice Celnarová Ivana školnice Janíková Marie, Alexová Hana a Dvořáková Jitka - uklízečky.

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Vranovice příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Ve Vranovicích, 14. října 2011 Čj. 448/2011 1 ZŠ a MŠ Vranovice Škola: Do sítě škol byla zařazena

Více

Dějiny českého školství v Horní Suché

Dějiny českého školství v Horní Suché Dějiny českého školství v Horní Suché V Horní Suché byla první škola založena v roce 1810. Školní budovou byla podezděná dřevěná chalupa na tak zvaném starém dvoře. Dnes již tato budova neexistuje. Prvním

Více

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Městská část Praha-Kunratice Praha 2006 1 Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006)

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

ISBN 978-80-87387-27-6

ISBN 978-80-87387-27-6 ISBN 978-80-87387-27-6 Slovo úvodem Ve školním roce 2014/2015 si Základní škola Morkovice připomíná 90 let od dokončení stavby budovy současné školy. Toto výročí je velmi významné a zaslouží si důstojné

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

Školství ve Vnorovech

Školství ve Vnorovech Školství ve Vnorovech Vystopovat počátky školství v naší obci je dnes již velmi obtížné. V minulosti patřily školy pod správu církve a existovaly vždy v sídlech farností. Byly to vlastně jakési církevní

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou rosického občasníku žáků ZŠ Rosice Vydáno dne 16.9 2006 k oslavě výročí 80ti let od stavby základní školy v Rosicích Dějiny stavby školy První

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem

Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem 1925-1935 Dne 13. září 1925 byla v Klenčí pod Čerchovem slavnostně otevřena nová budova o b e c n é a m ě š ť a n s k é školy. K poctě prezidenta

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 18 - ŘÍJEN 2007. ZDARMA. Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu 120. výročí založení školy na Bařinách která se koná v neděli 14. října

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6,7 2) Školská rada str. 7 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 8,9 b) Velikost školy

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Základní škola Dolní Újezd v letech 1945 1989 Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

STRUČNÁ HISTORIE ČELADENSKÝCH ŠKOL

STRUČNÁ HISTORIE ČELADENSKÝCH ŠKOL STRUČNÁ HISTORIE ČELADENSKÝCH ŠKOL Čeladná 2013 Mgr. Zdenka PŘADKOVÁ Dnes už jen zažloutlé stránky několika dochovaných školních kronik vypovídají o existenci několika škol ve zdejší rozlehlé obci, o každodenních

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71 tel.323 602 794 www.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3 Zpracovala : Mgr.Svatava Škroníčková I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY š k o l n í r o k 2011 2012 Miroslav Šimek Zprávu zpracoval : Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena : 31. 08. 2012 Zpráva byla předána :Městskému úřadu odd. školství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1.Identifikační údaje Předkladatel výroční zprávy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 V Milevsku 4. 9. 2008 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

Stručná historie gymnaziálního vzdělávání na Mladoboleslavsku

Stručná historie gymnaziálního vzdělávání na Mladoboleslavsku Stručná historie gymnaziálního vzdělávání na Mladoboleslavsku Kosmonoská éra 1688 až 1784 Mladoboleslavsko se ještě dlouho po bělohorské katastrofě nemohlo vzpamatovat z utrpěných ran. Úpadek v oblasti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více