CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními, kterou navštěvuje asi 75 žáků. Většina žáků školy se stravuje ve školní jídelně, kde se vaří každý den asi 240 obědů. Počty žáků ve všech ukazatelích kolísají dle aktuálního stavu. Charakteristika žáků a pedagogického sboru I. HISTORIE ŠKOLY ZŠ Luže má 2 budovy, budovu 1.stupně a budovu 2.stupně. Využívá také tělocvičnu, která v době mimo školní vyučování slouží široké veřejnosti. Nejstarší část školy byla postavena a zahájila činnost již v předminulém století, v průběhu dalších let docházelo k mnoha přístavbám a rekonstrukcím. K poslední došlo asi před 12 lety. V celé dlouhodobé historii školy bylo vždy cílem zajistit kvalitní výchovně vzdělávací proces pro žáky spádového obvodu této většinou zemědělské a na pracovní příležitosti chudé části pomezí okresů Chrudim a Ústí nad Orlicí. Škola byla vždy závislá na dojíždění žáků i zaměstnanců. Přesto je až do současné doby její provoz poměrně stabilní. Jen dochází k soustavnému poklesu žáků, zejména pro ubývající možnosti zaměstnání v regionu a také díky odlivu mladých lidí z venkova do měst. Od je ZŠ Luže příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. V současné době školu navštěvují žáci z působnosti 9 městských a obecních úřadů. Zřizovatelem je MěÚ Luže. II. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR Základní škola Luže je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky rozčleněnými na I. stupeň (1. 5. ročník) a II. stupeň (6. 9. ročník), tj. celkem k žáků, tj. průměr 21,8 žáků/třídu. Z celkového počtu je 6 žáků integrovaných. Součástí ZŠ jsou i tři oddělení ŠD (75 žáků) a školní jídelna s počtem asi 240 strávníků (215 žáků ZŠ a 25 zaměstnanců ZŠ). 3

2 Areál ZŠ Luže se skládá z hlavní dvouposchoďové budovy 2.stupně, ke které přiléhá školní zahrada s pozemkem, dále z jednoposchoďové budovy 1.stupně se školní jídelnou a družinou, která je od hlavní budovy vzdálena asi 800 m. Mezi oběma budovami leží sportovní hala, která vznikla rekonstrukcí výrobní haly asi před 15 lety. Škola táž využívá fotbalové hřiště místního klubu a hřiště s umělým povrchem. Exteriér školy dokresluje relativně čisté životní prostředí, kouty nádherné přírody údolí řeky Novohradky, plocha Voletického rybníka, siluety zříceniny hradu Košumberk a poutního kostela na Chlumku. Školní budova 2.stupně se skládá z mezipater, ve kterých jsou umístěny kmenové třídy i odborné učebny. V přízemí je zrekonstruovaná šatna, občerstvení pro žáky, školní knihovna a školní dílna. V budově je plynové ústřední vytápění s kotelnou na půdě. K budově přiléhá krytá kolárna, dílna školníka a byt školníka. Budova 1.stupně má přízemí, ve kterém jsou zrekonstruované šatny, byt školníka, přistavěná velká tělocvična, školní družina, kuchyně a školní jídelna. V prvním poschodí jsou všechny třídy, sborovna a kabinety. Ve všech prostorách školy je zrekonstruované sociální zařízení, které splňuje současné hygienické normy. Obě školní budovy byly také zatepleny a byla vyměněna okna za nová, což se příznivě projevilo nejen na vzhledu školy, ale také na úsporách za vytápění. Snahou vedení školy i zřizovatele je samozřejmě co nejlepší vzhled a vybavení interiéru školy. V naprosté většině případů však tato snaha naráží na nedostatek potřebných finančních prostředků zřizovatele. Proto modernizace celé školy musí probíhat postupně, po etapách, dle finančních možností zřizovatele a s využitím pomoci sponzorů. III. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor ZŠ Luže tvoří ředitel, zástupce ředitele, 11 třídních učitelů, 4 učitelé bez třídnictví a 3 vychovatelky školní družiny. Ve sboru je 5 mužů a 12 žen. Věkové složení pracovníků je pestré, převládají však pedagogové středního věku a starší. Jak ubývá počet žáků ve škole, ubývá i počet potřebných pedagogických pracovníků. S ubývajícím počtem učitelů částečně klesá aprobovanost. V současné době mají všichni učitelé magisterské vysokoškolské vzdělání nebo jiné vysokoškolské s doplněním pedagogické způsobilosti. Takže nekvalifikovaného učitele nemáme. V oblasti relativní četnosti neaprobovaně vyučovaných hodin převládají Ov, Rv, Aj, naopak téměř stoprocentní aprobovanost mají Čj, D, M, Př, Ch. Celková aprobovanost je asi 71 procent. V pedagogickém sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péči o žáky dyslektické asistentky. Důležitou oblastí práce pedagogického sboru je DVPP, v současné době zaměřené na akce spojené s výukou dle ŠVP a příprava učitelů s cílem zajištění proškolení směrem 4

3 k využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky, využívání interaktivní tabule. IV. PŘÍLEŽITOSTI Na ZŠ Luže jsme v oblasti zvýšení poptávky velmi limitováni úbytkem žáků a špatným dopravním spojením. Přesto, že se budeme neustále snažit výchovně vzdělávací proces a podmínky jeho uskutečňování zkvalitňovat ve všech oblastech, těžko další žáky, kteří nejsou z našeho spádového obvodu, získáme. Brání v tom totiž omezenost dopravních spojů a hlavně trvalý úbytek pracovních příležitostí v regionu a tím úbytek mladých rodin s dětmi. V. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Asi polovina dětí je z Luže, druhá polovina dojíždí ze 16 okolních obcí. Většina dětí chodí na první stupeň do naší školy jen několik žáků chodí ještě do malotřídní školy Řepníky a do Luže přichází jen někteří až v 6.ročníku. Škola má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se SPUCH. Žáci s významnější poruchou mají na základě doporučení PPP nebo SPC zpracován vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován. Škola se zabývá i žáky se sociálním znevýhodněním, avšak jednotlivé případy jsou řešeny individuálně s rodiči a s pracovnicemi MěÚ Chrudim, odd. péče o děti a mládež. O talentované žáky je nouze, zejména proto, že ti nejvýraznější odcházejí již v 5.ročníku na gymnázia nebo specializované školy. Přesto dosahují naši žáci dobrých výsledků v celé řadě soutěží pořádaných DDM i okolními školami, postupují do okresních kol a někdy dokonce do kola krajského. VI. DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 1. Adopce na dálku 2. Recyklohraní 3. Sběr léčivých rostlin 4. Noc s Andersenem Témata předmětových projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Projekty jsou většinou školní. Seznam projektů je součástí osnov jednotlivých předmětů a je každým rokem aktualizován. VII. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY: Zdravé zuby I. stupeň Čas proměn ve spolupráci s Johnsson & Johnsson 9. ročník 5

4 kurz plavání žáků 2. a 3. ročníku lyžařský kurz žáků 7. ročníku bohatá nabídka zájmových kroužků pitný režim Školní mléko školní knihovna, KMČ a Knižní klub každoroční humanitární akce žáků i zaměstnanců využívání školní keramické dílny fotografování tříd zařazení volitelných předmětů na II. stupni práce s počítačem, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, chemicko-biologická praktika, společensko-vědní praktika, sportovní hry, informatika a komunikační dovednosti účast v předmětových olympiádách Dopravní olympiáda Coca Cola Školský pohár v kopané McDonald Cup besedy s tématikou Kriminalita mládeže, Návykové látky besedy z oblasti environmentální výchovy divadelní a filmová představení, koncerty pro žáky vycházky, exkurze a výlety, atd VIII. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Základní škola úzce spolupracuje s rodiči svých žáků při zajišťování informování rodičů formou třídních schůzek a spoluprací s výborem SRPDŠ. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně telefonicky či osobně dle přání zákonných zástupců. Od školního roku 2005/2006 na základě zákona č. 561/2004 Sb., 167, 168 zřídil zřizovatel šestičlennou Školskou radu ZŠ Luže složenou ze 2 zástupců zřizovatele, 2 pedagogických pracovníků a 2 zástupců z řad rodičů. Dalšími důležitými partnery jsou obecní úřady ze spádového obvodu školy, spolupráce s nimi je zatím bezproblémová. IX. SERVISNÍ SLUŽBY Školní družina je základním článkem zájmového vzdělávání - její aktivity směřují k zabezpečení mimoškolní zájmové činnosti, odpočinku a rekreaci dětí. Místnosti ŠD jsou vybavené moderním žákovským nábytkem. Školní družina má 3 oddělení s 75 zapsanými žáky. Zájem o umístění dětí je velký, i když klesá počet žáků na 1.stupni a družina je za poplatek. Funkci informačního centra školy plní školní a učitelská knihovna, učebny výpočetní techniky s 28 počítači připojenými k internetu a s tiskárnami. 6

5 10 zájmových kroužků pracují každoročně od do a vedoucími jsou pedagogičtí zaměstnanci školy Pronajímání tělocvičny tělocvična je pronajímána za úplatu zájmovým sdružením místních občanů a sportovním družstvům k jejich tréninkové činnosti KMČ a Knižní klub vyučující ČJ na I. stupni umožňuje objednávku a distribuci knih z KMČ a Knižního klubu Bývalí absolventi ZŠ mají možnost pořádat v budově školy svá setkání spojená s prohlídkou školy Sportovní areál TJ Sokol Luže protože ZŠ využívá pro své tělovýchovné aktivity areál místní TJ, pomáhá recipročně s jeho údržbou (pomoc při úklidu, hrabání listí apod.) 7

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2007 V Proboštově dne 30.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Vranovice příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Ve Vranovicích, 14. října 2011 Čj. 448/2011 1 ZŠ a MŠ Vranovice Škola: Do sítě škol byla zařazena

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1894/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1894/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1894/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Nový

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více