MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY"

Transkript

1 MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak s možností vzniku velkých problémů či škod při nedodržení parametrů kvality elektřiny. V ideálním případě by uživatel elektřiny měl tento produkt dostávat v podobě, v jaké je pro něj v elektrárně vyroben, tj. jako třífázovou souměrnou napěťovou soustavu s konstantní amplitudou, konstantním kmitočtem a čistě sinusovým průběhem. Čím dál více faktorů v elektrizační soustavě však působí proti tomuto ideálu. Objevují se různé rušivé vlivy, které mohou mít za následek problémy v procesu přenosu a užití elektřiny je to zejména důsledek většího zastoupení spotřebičů s nesinusovým průběhem odebíraného proudu a hrají zde roli i různé poruchové jevy. Uživatel elektřiny na jedné a distributor elektřiny na druhé straně smluvního vztahu často potřebují prostředky pro monitoring a analýzu těchto rušivých projevů. V zásadě se jedná o soustavu standardů definujících projevy rušení, metody jejich měření a přípustné limity rušivých jevů a dále o přístroje umožňující korektní a opakovatelné měření vybraných elektrických veličin a umožňující analýzu měřených dat s cílem průkazně rozhodnout, zda naměřené hodnoty jsou nebo nejsou v dovolených mezích a dokumentovat tuto skutečnost protokolem z měření. Souhrn těchto prostředků umožňuje monitorovat a analyzovat rušivé vlivy na rozhraní dodávky a spotřeby elektřiny. Zatímco soustava standardů je záležitostí v podstatě jednotnou, danou harmonizací našich norem a norem mezinárodních, nástroje pro měření a následnou analýzu měřených dat jsou k dispozici v široké škále provedení. Výhodou je sdružení monitoringu všech rušivých vlivů vyskytujících se v síti do jednoho přístroje východiskem je měření časových průběhů napětí a proudů a jejich následné zpracování podle standardů platných pro měření jednotlivých rušivých vlivů, z nichž základní pro tuto oblast jsou: harmonické a meziharmonické (v souladu s ČSN EN ) kolísání napětí blikání (v souladu s ČSN EN ) kvalita elektřiny komplexně (v souladu s ČSN EN 50160) Důležitou roli hraje nástroj následné prohlídky naměřených a vyhodnocených dat uložených v průběhu měření. Rozsah funkcí a uživatelský komfort tohoto nástroje často definují užitnou hodnotu celého systému pro koncového uživatele. Tento nástroj je zpravidla oddělen od vlastního přístroje je to aplikace běžící na personálním počítači v prostředí operačního systému tohoto počítače. Na těchto základech byl vyvinut modulární systém identifikace, monitoringu a analýzy kvality elektřiny BK ELCOM, který byl v loňském roce oceněn na mezinárodním strojírenském veletrhu oceněn zlatou medailí jako nejlepší vystavovaný exponát. Bylo tak završeno takřka desetileté úsilí věnované ve firmě Elcom, a.s. vlastnímu vývoji této třídy měřicích přístrojů. V posledních dvou letech došlo ve vývoji tohoto systému k výraznému pokroku: narostla variabilita hardwarových platforem, na kterých může být analyzátor provozován pro použití v provozu se objevila nová koncepce s oddělením měřicí a zobrazovací části analyzátoru vzrostl počet přístrojů, které lze v analyzátoru současně provozovat v podobě implementovaných SW modulů objevila se možnost plnohodnotné dálkové správy analyzátoru změnila se filozofie následného zpracování naměřených dat dává uživateli mnohem větší volnost, komfort a pohodlí při zpracování protokolů z měření 1

2 systém BK ELCOM byl dopracován do podoby stavebnice, ze které lze sestavit i distribuovaný stacionární systém monitoringu kvality elektřiny zastřešený databázovým serverem na bázi standardního prohlížeče www stránek byla umožněna prohlídka naměřených dat uložených na databázovém serveru HARDWAROVÉ PODOBY ANALYZÁTORU BK ELCOM Komplexní analyzátor sítí BK ELCOM je dnes nabízen v několika podobách, které pokrývají jak aplikační oblast přenosných přístrojů, tak i možnost stacionárního nasazení těchto prostředků v rámci distribuovaných systémů monitoringu a analýzy kvality elektřiny. V oblasti přenosných přístrojů k již známým podobám robustních přenosných personálních počítačů a kompaktního přístroje pro měření v terénu přibyla nová varianta provedení s oddělenou měřicí a zobrazovací částí. Toto nové a z hlediska designu velmi zdařilé řešení navrhli jeho tvůrci speciálně pro oblast měření energetického rušení v terénu. Vyznačuje se několika vlastnostmi výrazně usnadňujícími práci s analyzátorem. Následující obrázek ukazuje toto provedení analyzátoru BK ELCOM. Obr. 1: Komplexní analyzátor sítí BK ELCOM v provedení PNA 600 Stejně jako u všech ostatních provedení, skrývá i tento přístroj plnohodnotný a výkonný personální počítač. Rozměry základní jednotky se podařilo minimalizovat na hloubku cca 6 cm a formát 31 x 34 cm, což umožňuje snadný transport (k tomu přispívá i hmotnost cca 5 kg) a uzavření do rozvaděče během dlouhodobých měření. Měřicí jednotka má krytí IP 65, čehož bylo dosaženo utěsněním pracovního prostoru, speciálními konektory a vyváděním tepla z pracovního prostoru přes tepelný výměník. 2

3 Hlavní novinkou je oddělení základní měřicí jednotky od periférie pro konfiguraci přístroje a vizualizaci výsledků měření. Tato periférie je opatřena třmenem, takže je možné si ji navléct na jednu ruku, přičemž druhá zůstává volná pro ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky nebo pro manipulaci s proudovými kleštěmi nebo přívody měřeného napětí při těchto manipulacích lze pohodlně stát u rozváděče propojovací kabel se základní jednotkou je dostatečně dlouhý. Výhodou je i to, že po nakonfigurování analyzátoru lze periférii za chodu odpojit stačí tedy jedna konfigurační a vizualizační jednotka pro obsluhu více analyzátorů. Z hlediska komunikačních rozhraní je toto provedení analyzátoru standardně vybaveno rozhraním USB, Ethernet, a sériovým rozhraním RS-232 použitelným pro připojení komunikace s UPS nebo modem. V napájecím zdroji měřicí jednotky analyzátoru je velká kapacita, která dovoluje překlenout výpadky napájení do 3 sekund. Alternativou k popsanému provedení je provedení ENA 500 i v tomto velmi robustním a mechanicky odolném přenosném přístroji se skrývá výkonný personální počítač, měřící karta a obvody úpravy měřených signálů. Výhodou je zde větší počet měřicích kanálů standardní čtveřice napěťových a osmice proudových vstupů umožňuje současný monitoring dvou proudových vývodů se společným napěťovým systémem. Obr. 2: Komplexní analyzátor sítí BK ELCOM v provedení ENA 500 Úlohu konfigurační a vizualizační jednotky zde plní standardní notebook, na kterém běží modul dálkové správy analyzátoru umožňující konfigurovat, spouštět a zastavovat měření, prohlížet a stahovat naměřená data a dokonce i upgradovat firmware měřicí části analyzátoru. Pro komunikaci notebooku s měřicí částí analyzátoru lze využít propojení lokální počítačovou sítí, telekomunikační linkou. Největší komfort přináší využití bezdrátové technologie WiFi, která umožňuje komunikaci mezi notebookem a měřicí části analyzátoru na vzdálenost několika desítek metrů (není potřeba během měření vstupovat znovu přímo do místa připojení měřicí části). 3

4 Pro účely stacionárního monitoringu v rámci distribuovaných monitorovacích systémů je k dispozici provedení ENA 440. Toto provedení se hodí pro trvalou instalaci do rozvaděče. Obr. 3: Komplexní analyzátor sítí BK ELCOM v provedení ENA 440 I v tomto provedení je jádrem analyzátoru personální počítač s měřicí kartou. Obvody úpravy signálu jsou řešeny jako externí jednotka pro montáž na DIN lištu. Analyzátor je i zde vybaven standardně všemi komunikačními rozhraními (RS 232, USB, VGA, Ethernet). V místech, kde je potřeba sdružit monitoring kvality elektřiny z více míst, je možné nasadit analyzátor BK ELCOM v provedení ENA 400, které představuje standardní průmyslový počítač pro montáž do 19 rámu. V tomto provedení lze sdružit monitoring až pěti třífázových napěťových systémů do jednoho analyzátoru. I zde jsou obvody úpravy signálu řešeny jako externí jednotka pro montáž na DIN lištu. Obr. 4: Komplexní analyzátor sítí BK ELCOM v provedení ENA 400 4

5 PŘÍSTROJE SDRUŽENÉ V SYSTÉMU BK ELCOM Před deseti lety byl na půdě Katedry elektrických měření FEI VŠB TU v Ostravě ve spolupráci s firmou EL- COM, a.s. zahájen projekt vývoje komplexního analyzátoru sítě. Výstupy z tohoto projektu tvoří dnes nezastupitelnou složku trhu s analyzátory kvality elektřiny, a to nejen v rámci ČR. Je možné konstatovat, že původní koncepce analyzátoru, který je dnes součástí modulárního komplexního systému BK ELCOM i v současné době odpovídá směru, kterým kráčí ve světě měřicí techniky řada renomovaných světových výrobců. Od samého počátku si kladl projekt komplexního analyzátoru kvality elektřiny za cíl plnohodnotné využití možností virtuální instrumentace: využití grafického vývojového prostředí LabVIEW pro jeho flexibilitu a schopnost průběžně se přizpůsobovat potřebám koncového uživatele vytvoření otevřeného rámce připraveného pro implementaci dalších a dalších SW modulů možnost implementace dalších aplikací do stejného operačního systému,ve kterém běží aplikace tvořící firmware analyzátoru tímto způsobem je možné využívat standardní SW např. pro zpracovávání protokolů z měření plnohodnotné využití komunikace pro dálkovou správu analyzátoru a sdílení naměřených dat V současné době se neustále rozšiřuje sada přístrojů, ze kterých si uživatel může vybrat ty, které odpovídají jeho potřebám: analyzátor harmonických a meziharmonických monitor výkonů a energií osciloskop vektorskop měřič blikání monitor napětí podle normy ČSN EN transientní zapisovač analyzátor signálu HDO analyzátor symetrických složek sítě analyzátor impedance sítě monitor alarmů monitor efektivní hodnoty napětí za půlperiodu Z těchto přístrojů si lze zkombinovat analyzátor s takovými funkcemi, jaké koncový uživatel potřebuje aniž by musel zasahovat do hardwarové podoby přístroje. Z hlediska SW implementace se jedná o paralelně běžící procesy, z nichž základním procesem je sběr dat z měřicí karty. Nad těmito daty potom běží procesy jednotlivých implementovaných přístrojů, které naměřená data analyzují, vizualizují a archivují. Analyzátor je vybaven grafickými rozhraními k uživateli, které slouží k jednoduchému a intuitivnímu ovládání všech přístrojů implementovaných do analyzátoru s plným komfortem. K výhodám koncepce analyzátoru BK ELCOM patří velikost paměti pro archivaci měřených dat, možnost připojování standardních periférií přímo k analyzátoru (tiskárna, zapisovací jednotka CD ROM k archivaci výsledků měření, modem pro dálkovou správu analyzátoru, USB disk nebo USB kabel pro snadný transport dat do jiného počítače). Uživatel si může na analyzátor nainstalovat i běžný kancelářský software (např. MS Office) pro zpracování výsledků měření do podoby protokolů. Z hlediska licenční politiky je měřicí část licenčně chráněna a spustitelná pouze na originální měřicí jednotce, ale část zpracování naměřených dat je dodávána jako freeware a spustitelná i na více počítačích koncového uživatele. Systém je modulární uživatel si koupí pouze moduly přístrojů, které potřebuje, následný upgrade a rozšíření o další přístroje jsou velmi jednoduché a zvládnutelné i na dálku. Modul zpracování naměřených dat je automatickou součástí každého přístroje analyzátoru a jeho nová filozofie bude popsána dále. Na vyžádání lze zájemcům poskytnout demoverzi analyzátoru, která po instalaci na běžném PC umožní prohlídku všech přístrojů měřicí části analyzátoru a obsahuje i plnohodnotný modul zpracování naměřených dat. 5

6 DÁLKOVÁ SPRÁVA ANALYZÁTORU Stejně jako u jiných měřicích přístrojů, lze i u analyzátorů kvality elektřiny při existenci komunikačního rozhraní uvažovat o dálkové správě přístroje (konfiguraci přístroje pro měření a vyčítání naměřených dat). Dálková správa analyzátoru s těmito funkcemi umožňuje buď automatizovat proces měření s vyloučením lidského faktoru jako potenciálního zdroje chyb, nebo převést správu analyzátoru do vzdáleného místa. To umožňuje z jednoho centra prostřednictvím telefonní linky nebo počítačové sítě spravovat všechna místa, na kterých jsou analyzátory kvality elektřiny nasazeny. Vzniká tak možnost vytvářet distribuované systémy monitoringu a analýzy kvality elektřiny. Obr. 5: Grafické rozhraní pro dálkovou správu analyzátoru BK ELCOM ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT Obecným trendem v oblasti zpracování naměřených dat je zvyšování flexibility. Komplexní analyzátor sítí v modulárním systému BK ELCOM umožňuje v nové verzi firmware 2.x vyhodnocování naměřených dat, aniž by byl uživatel vázán SW modulem, v němž data vznikla a analyzátorem, který data naměřil. V duchu hierarchie uspořádání naměřených dat dostává na počátku analýzy uživatel k dispozici stromovou strukturu všech dat, která se nacházejí v daném archívu naměřených dat. V této hierarchii si uživatel může vybrat až dvě měření, u nichž chce analyzovat a srovnávat naměřená data. Vyhodnocovaná data mohou být i z různých míst měření. 6

7 V zásadě existuje několik základních pohledů na naměřená data: pohled v časové oblasti časový průběh libovolné veličiny pohled ve frekvenční oblasti spektrum libovolné veličiny pohled statistický histogram libovolné naměřené veličin pohled speciální pro některé SW moduly (ČSN EN , monitor HDO ) Obr. 6: Grafické rozhraní pro výběr naměřených dat pro analýzu v analyzátoru BK ELCOM Uživatel si má možnost vybrat jeden z výše uvedených pohledů nad vybraným měřením. Standardně má k dispozici dva grafy do protokolu, do nichž lze vybrat libovolnou měřenou veličinu. Grafy jsou vybaveny kurzory a lze v nich využívat lupy. V některých protokolech lze využít limitů definovaných standardy. Zpracování naměřených dat do podoby protokolu lze provádět přímo na analyzátoru, nebo po přenesení naměřených dat do stolního personálního počítače lze využít obvykle kvalitnějších periférií této sestavy (větší displej, standardní klávesnice, připojení do sítě, kvalitní tiskárny). 7

8 Výstup v podobě protokolu lze poslat na tiskárnu, do obrázku pro implementaci do protokolu vytvářeného např. ve Wordu, nebo do html souboru pro publikování na Internetu. Modul zpracování naměřených dat takto umožňuje pohodlnou a rychlou tvorbu standardní podoby protokolů. Obr. 7: Zobrazení časového průběhu naměřené veličiny v analyzátoru BK ELCOM K nejnovějším trendům patří unifikace ukládání naměřených dat do souborů se standardizovaným formátem PQDIF. Tato možnost otevírá cestu ke sdílení dat získaných v oblasti měření kvality elektřiny různými přístroji podporujícími tento mezinárodně standardizovaný formát. Systém BK ELCOM je vybaven konvertorem umožňujícím off-line transformaci naměřených dat do tohoto formátu. 8

9 Obr. 8: Zobrazení časového průběhu naměřené veličiny v analyzátoru BK ELCOM 9

10 Implementací popsaných nových vlastností se modul zpracování naměřených dat z analyzátorů BK ELCOM řadí plnohodnotně do řady produktů poskytovaných pro zpracování naměřených dat renomovanými dodavateli měřicích přístrojů pro oblast monitoringu a analýzy kvality elektřiny. Řada vylepšení poskytovaných uživatelům analyzátorů BK ELCOM pro pohodlné a rychlé zpracování naměřených dat vznikla jako výsledek zpětné vazby tvůrci tohoto systému bedlivě naslouchají potřebám koncových uživatelů a průběžně tyto potřeby naplňují v nových verzích softwaru. Nástrojem zpětné vazby k uživatelům je technická podpora průběžně poskytována firmou ELCOM buď na zavolání, nebo pomocí modulu Intranetu, který slouží pro oznamování přání či nalezených nedostatků. Rychlost odezvy na nedostatky, pomoc při řešení problémů uživatelů a plnohodnotná podpora v českém jazyce je další výhodou, kterou dnes systém BK ELCOM poskytuje. DISTRIBUOVANÝ SYSTÉM MONITORINGU KVALITY ELEKTŘINY Modulární systém BK ELCOM dnes obsahuje: různé hardwarové podoby vlastního analyzátoru (přenosný počítač, kompaktní přenosný přístroj, zodolněný přístoj s krytím IP 65 a externím displejem, přístroj k zabudování do 19 rámu) sadu SW modulů pro zkombinování funkcí analyzátoru (firmware je jednotný pro všechny HW platformy) modul dálkové správy analyzátoru včetně možnosti dálkově spustit postprocessing nad naměřenými daty modul replikace lokální databáze naměřených dat na centrální datový server modul publikování naměřených dat z centrálního datového serveru vytváří podle vzdálených požadavků dynamicky www stránky s protokolem z měření k prohlídce dat z tohoto serveru v dosahu Internetu nebo telefonní linky lze využít standardního prohlížeče www stránek bez nutnosti instalovat speciální software Pomocí těchto částí lze vybudovat stacionární distribuovaný systém monitoringu a analýzy kvalitativních parametrů elektřiny ve význačných místech rozvodné soustavy s centrálním uložením naměřených dat. V roce 2001 byl tento systém vyhodnocen jako nejlepší aplikace v rámci celosvětové konference National Instruments v kategorii Maintenance/Field Test [L1]. V roce 2003 byl takovýto distribuovaný systém monitoringu kvalitativních parametrů elektřiny vybudován v Západočeské energetice. Zajímavostí je při tomto nasazení spojení jeho funkcí s měřením okamžité polohy fázorů napětí pro potřeby dispečerů. Více informací o struktuře a funkcích distribuovaného systému monitoringu kvality elektřiny BK ELCOM lze získat na Internetu na adrese: Následující obrázek ukazuje blokovou strukturu distribuovaného systému monitoringu kvality elektřiny BK ELCOM. Data měřená na jednotlivých rozvodnách jsou replikována do centrálního datového úložiště. Zde je provozován databázový server pro archivaci těchto dat a prostředek pro publikování těchto dat v rozsahu intranetu. Pro prohlídku naměřených dat uložených na centrálním databázovém serveru může uživatel použít standardní prohlížeč www stránek, jak bude popsáno v následující části příspěvku. 10

11 Datové úložiště Obr. 9: Bloková struktura distribuovaného systému monitoringu kvality elektřiny BK ELCOM 11

12 PROHLÍDKA A ANALÝZA NAMĚŘENÝCH DAT V DOSAHU INTERNETU Data replikovaná z jednotlivých míst měření na centrální datový server jsou ukládána do SQL databáze a publikována standardními technologiemi do sítě Internetu. Toto řešení umožňuje uživateli z libovolného počítače pomocí standardního prohlížeče www stránek prohlížet naměřená data. Na centrálním datovém serveru jsou dynamicky generovány www stránky s požadovanou podobou protokolu z měření. Uživatel si nemusí v místě prohlídky dat instalovat žádný dodatečný SW, má-li k dispozici standardní prohlížeč www stránek (MS Internet Explorer). Obr. 10: Ukázka výstupů ze standardního prohlížeče www stránek při prohlídce naměřených dat ZÁVĚR Široká škála provedení, ve kterých je dnes analyzátor BK ELCOM nabízen uživatelům umožňuje každému výběr podle zamyšleného nasazení ať už jako přenosného přístroje nebo stacionárně instalovaného analyzátoru. Funkčnost všech provedení z hlediska firmware je identická a představuje modulární systém, v němž má uživatel možnost výběru těch SW modulů, které potřebuje pro aktuální nasazení. 12

13 Použitá technologie virtuální instrumentace umožňuje využívat analyzátor i jako platformu pro provozování jiných SW produktů, např. kancelářského software pro tvorbu nestandardních protokolů. Modul dálkové správy analyzátoru umožňuje plnohodnotnou správu analyzátoru i ze vzdálených míst. V distribuovaných systémech monitoringu kvality elektřiny zastřešených centrálním datovým serverem je možno k prohlídce naměřených dat a tvorbě protokolů využít běžného prohlížeče webových stránek. Více informací o systému BK ELCOM lze nalézt na www stránkách firmy Elcom, a.s. ( 13

Inteligentní učebna a měřicí pracoviště

Inteligentní učebna a měřicí pracoviště Popis řešení modernizace AP9 (v1.1) Petr PFEIFER Liberec 2012-2015 TENTO MATERIÁL VZNIKL ZA PODPORY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY. Obsah Úvod, motivace... 3 Nová koncepce...

Více

VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE

VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE NADSTAVBA ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU MS6000 DIAGNOSTICKÝ DATAMONITOR ROZŠÍŘENÍ MONITOROVÁNÍ STAVU STROJŮ PREVENTIVNÍ DETEKCE ZÁVAD NÁSTROJ PREDIKTIVNÍ ÚDRŢBY MMS 6850 1/7 R 1/2010

Více

Strana 27-6. Strana 27-7

Strana 27-6. Strana 27-7 Strana -6 SOFTWARE PRO DOHLED A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ Struktura a aplikace založená na relačním databázovém systému MS SQL Prohlížení dat prostřednictvím běžných internetových prohlížečů Vysoce univerzální

Více

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje PMA a Company of WEST Control Solutions KS 108 easy Kompaktní řídicí a regulační přístroj pro průmyslové aplikace Kombinované funkce regulace, sekvenčního řízení a ovládání Rozsáhlá knihovna funkcí a ovládacích

Více

Univerzální regulační systém TERM 4M. Technická data vstupy Pt100. proud (IMEA) binární (BIN) výstupy binární: (OUTPUTS)

Univerzální regulační systém TERM 4M. Technická data vstupy Pt100. proud (IMEA) binární (BIN) výstupy binární: (OUTPUTS) TERM 4M Univerzální regulační systém TERM 4M Popis volně programovatelný systém překladač jednoduchého jazyka předinstalované programové moduly: - a programová regulace - třípolohová PID regulace - kaskádní

Více

Řídící systém jako nástroj zvyšování efektivnosti provozu úpravny vody Ing. Oldřich Hladký VAE Controls, s.r.o. Ostrava

Řídící systém jako nástroj zvyšování efektivnosti provozu úpravny vody Ing. Oldřich Hladký VAE Controls, s.r.o. Ostrava Řídící systém jako nástroj zvyšování efektivnosti provozu úpravny vody Ing. Oldřich Hladký VAE Controls, s.r.o. Ostrava Úvod Příspěvek se zabývá řídícím systémem úpravny vody jako účinným nástrojem pro

Více

Digitální multimetry DMG 600-610

Digitální multimetry DMG 600-610 Digitální multimetry DMG 600-610 Digitální multimetry DMG 600-610 jsou schopné zobrazovat naměřené hodnoty s vysokou přesností na širokém LCD displeji, který umožňuje řídit rozvodné energetické sítě. 4

Více

Měřící a řídicí systémy Miroslav KOCUR

Měřící a řídicí systémy Miroslav KOCUR Měřící a řídicí systémy Miroslav KOCUR Řídicí systém MCS MCS MCS - distribuovaný systém pro řízení a sběr dat v reálném čase Určení systému pro aplikace: rozvodny vysokého napětí systémy pro sledování

Více

software Ruční měřicí přístroje Zobrazovače / Regulátory Loggery / EASYBus GDUSB FastView EASYControl net EASYBus Configurator GSOFT 3050 GSOFT 40k

software Ruční měřicí přístroje Zobrazovače / Regulátory Loggery / EASYBus GDUSB FastView EASYControl net EASYBus Configurator GSOFT 3050 GSOFT 40k EBS 20M EBS 60M GMH 3xxx a GMH 5xxx EASYBus a EASYLog TLogg GDUSB 1000 GSOFT 3050 operační systémy Windows XP / 7 98 SE / 7 98 SE / 7 98 SE / 7 XP / 7 XP / 7 XP / 7 možnost použití více rozhraní současně

Více

Komunikační jednotka MEg202.2

Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 Měřící Energetické Aparáty Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 1/ CHARAKTERISTIKA Komunikační jednotka GPRS MEg202.2 v základním provedení zajišťuje

Více

Malá měřicí drezína MMD pro měření geometrie tratě

Malá měřicí drezína MMD pro měření geometrie tratě Komerční železniční výzkum Malá měřicí drezína MMD pro měření geometrie tratě Malá měřicí drezina je navržena pro měření geometrie tratě rychlostí do 40km/h pod zatížením. Toto zařízení je určeno pro použití

Více

Problematika distribuovaného monitoringu kvalitativních parametrů elektrické energie

Problematika distribuovaného monitoringu kvalitativních parametrů elektrické energie PPROBLEMATIKA DISTRIBUOVANÉHO MONITORINGU KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE Autor: Bilík P., Hula J., Kaminský D., Starzyk M., Žídek J. Katedra elektrických měření, FEI, VŠB TU Ostrava,, Divize

Více

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 Převodník USB na 8x RS485/RS422 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 SB8485 Katalogový list Vytvořen: 12.10.2007 Poslední aktualizace: 8.9 2010 15:03 Počet stran: 20 2010 Adresa: Strašnická

Více

Kompaktní RTU...11. Modulární RTU...17. Signalizační a HMI panely...45. Příslušenství k RTU...49. Testovací přístroje...53

Kompaktní RTU...11. Modulární RTU...17. Signalizační a HMI panely...45. Příslušenství k RTU...49. Testovací přístroje...53 Obsah Jednotky RTU pro řízení, chránění, sběr dat a komunikaci...1 Kompaktní RTU...11...17 Signalizační a HMI panely...45 Příslušenství k RTU...49 Testovací přístroje...53 Redundantní napájecí zdroj RPS

Více

- technologická úroveň - snímače a akční členy (sběr dat-ovládání technologie)

- technologická úroveň - snímače a akční členy (sběr dat-ovládání technologie) Řídicí systémy dodávané naší společností jsou projektovány "na míru" dle požadavku zákazníka a dané technologie. Typický řídicí systém můžeme rozdělit do následujících celků: - technologická úroveň - snímače

Více

FOERSTER. MAGNATEST D Zkušební systém 3.623. Vlastnosti

FOERSTER. MAGNATEST D Zkušební systém 3.623. Vlastnosti FOERSTER MAGNATEST D Zkušební systém 3.623 Obr. 1: MAGNATEST D 3.623 FOERSTER MAGNATEST D 3.623 je zkušební systém pro nedestruktivní kontrolu rùzných magnetických a/nebo elektrických vlastností kovových

Více

Vážící systém pro kontrolu hotově baleného zboží

Vážící systém pro kontrolu hotově baleného zboží Vážící systém pro kontrolu hotově baleného zboží Vážící systém pro kontrolu hotově baleného zboží dále jen HBZ podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č.328/2000sb ve znění vyhlášky 404/2008sb.

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 645 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS715 Obslužný, alarmový a software pro zpracování úloh v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací

Více

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MĚSTSKÝ ÚŘAD Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky VALAŠSKÉ KLOBOUKY VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. ÚČEL Směrnice Provozní řád počítačové sítě stanovuje pravidla pro užívání

Více

Technická specifikace k veřejné zakázce

Technická specifikace k veřejné zakázce Revitalizace VO / Příloha č.1 1/9 Příloha č. 1 - Technické podmínky - požadavky na zařízení VO při výběrovém řízení Rekonstrukce veřejného osvětlení města ZUBŘÍ Technická specifikace k veřejné zakázce

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k průběžné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: Název projektu: TA02011056 Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru

Více

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Fiber To The Office Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Řešení MICROSENS založená na optických vláknech jsou inteligentní, spolehlivá a výkonná. naturally connected KONCEPCE

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

Řídicí systémy řady 400 str.2 z 16 MICROPEL

Řídicí systémy řady 400 str.2 z 16 MICROPEL Řídicí systémy řady 400 2. verze dokumentu, MICROPEL s.r.o. 01.2014 - opravena chyba v číslování svorek I/O na str.7 - aktualizovány všechny ilustrace na změněné umístění portu Řídicí systémy řady 400

Více

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 Úvod Elektronické záznamové zařízení je určeno jako doplňující zařízení ke stávajícím nebo novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS v reléové verzi používaných v síti Českých drah. Uvedená PZS

Více

PC Software eddyassist

PC Software eddyassist PC Software eddyassist PC program pro vzdálenou kontrolu nad zkušebními přístroji a MAG- NATEST ECM Uživatelsky komfortní nastavení testovacích a instalačních parametrů Online zobrazení signálu Instalační

Více

#ešení pro vedení provozu

#ešení pro vedení provozu #ešení pro vedení provozu PHOENIX CONTACT, s.r.o. Dornych 47 CZ-617 00 Brno +420 542 213 401 16.03.2016 phoenixcontact.cz #ešení pro vedení provozu P#ehled Vypovídající úrove# dat je podstatným základem

Více

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Ing. Jan Tupý TM 2012_10_10 10. 10. 2012 OSC, a. s. tel: +420 (5) 416 43 111 Staňkova 557/18a fax: +420 (5) 416 43 109 602

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Název projektu: Číslo přidělené projektu v r. 2006: Zařazen v programu: Zařazen v podprogramu:

Více

Sestava kamery s mot. objektivem Tamron

Sestava kamery s mot. objektivem Tamron Sestava kamery s mot. objektivem Tamron Uživatelský Manuál 02/2016 ATEsystem s.r.o. www.atesystem.cz Informace o dokumentu Číslo revize Autor Datum revize Popis 0 Gustav Hrudka 25.2.2016 Vytvoření manuálu

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Snadné a přesné získávání charakteristik půdní vlhkosti

Snadné a přesné získávání charakteristik půdní vlhkosti Datový list Snadné a přesné získávání charakteristik půdní vlhkosti Obsah půdní vlhkosti nikoliv pouze trendy Nízká citlivost na salinitu a teplotu Přenosný měřič vhodný pro měření na mnoha místech Jednoúčelová

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Typový list 705001 Strana 1/9 JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Centrální jednotka Krátký popis Centrální jednotka jako jeden ze základních modulů, je srdcem celého systému. Zahrnuje

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

HW DECT Family Funkční souprava DECT/FHSS RS232 "Unbuilt Kit" HW DECT Family Advanced Radio Telemetry

HW DECT Family Funkční souprava DECT/FHSS RS232 Unbuilt Kit HW DECT Family Advanced Radio Telemetry HW DECT Family Funkční souprava DECT/FHSS RS232 "Unbuilt Kit" Advanced Radio Telemetry Modulární funkční souprava pro zákaznické sestavení vícekanálového datového radiomodemu standardu DECT, pro obousměrný

Více

Veřejné zakázky s.r.o., Praha 6, Bubeneč, Na Hutích 661/9, PSČ 160 00 Tel./fax: 224 318 907, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz

Veřejné zakázky s.r.o., Praha 6, Bubeneč, Na Hutích 661/9, PSČ 160 00 Tel./fax: 224 318 907, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz Veřejné zakázky s.r.o., Praha 6, Bubeneč, Na Hutích 661/9, PSČ 160 00 Tel./fax: 224 318 907, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz V Praze dne 9.4.2014 Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č.2

Více

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka.

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka. MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) IT SYSTEMS a.s. Mnoho společností má implementovány aplikace, které byly vyvíjeny (případně

Více

FDA241, FDA221 Nasávací hlásiče kouře Siemens

FDA241, FDA221 Nasávací hlásiče kouře Siemens FDA241, FDA221 Nasávací hlásiče kouře Siemens Patentovaná technologie Kompatibilní s hlásičovými linkami Siemens FDnet/C-NET (modul FDCC221S) Pokročilá optická detekce s duální vlnovou délkou (modrá &

Více

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin.

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. testo 320 Efektivní měření pouze s jedním přístrojem. Přístroj testo 320 je Váš spolehlivý partner pro efektivní

Více

GO80 TargGR-EM. Čtečka tf hit pro panely Targha. Kompletní příručka

GO80 TargGR-EM. Čtečka tf hit pro panely Targha. Kompletní příručka GO80 TargGR-EM Čtečka tf hit pro panely Targha Kompletní příručka 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné pro FW

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek.

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek. Předmět: INFORMATIKA roč.: 9 č.šab.: 2 téma: Textový editor WORD Vzdělávací materiál: prac. list Oblast:Informatika - Vytvoření stylu odstavců, vložení obsahu Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní

Více

DIRIS DIGIWARE. Multifunkční měřicí a monitorovací systém pro elektrické sítě

DIRIS DIGIWARE. Multifunkční měřicí a monitorovací systém pro elektrické sítě DIRIS DIGIWARE Multifunkční měřicí a monitorovací systém pro elektrické sítě 2016 DIRIS Digiware Úspora času a prostoru, snížení nákladů a zlepšení přesnosti Systém DIRIS Digiware je inovativní způsob

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868-TI (Bezdrátový teploměr - interiérový) Modul WM868-THI (Bezdrátový teploměr a vlhkoměr - interiérový) SOFTLINK s.r.o., Tomkova

Více

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Série OS Měřící zařízení

Série OS Měřící zařízení Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale

Více

Váhy stohu s funkcí počítání papíru

Váhy stohu s funkcí počítání papíru DIATECH PRAHA, SPOL. S R. O. List 1 Váhy stohu s funkcí počítání papíru pro další zpracování v tiskárně, skladovou evidenci aj. Proč používat váhu stohu: Váha stohu slouží k průběžné kontrole počtu zpracovaných

Více

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Maturitní témata předmět Informační a komunikační technologie Dominik Janák 2015 třída 4I Dominik Janák Maturitní otázky Výpočetní

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. v rámci realizace projektu "Nové výukové metody

Více

Popis produktů série GDS-3000. Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce:

Popis produktů série GDS-3000. Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce: Popis produktů série GDS-3000 Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce: Příslušenství součástí dodávky Uživatelská příručka, napájecí kabel GTP-351R 350 MHz (10:1) pasivní sonda pro GDS-3352/3354

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr Edice: 2017 03 Vytvořil: Luboš Fistr 7 barevný dotykový displej robustní kovové tělo IP 65 provozní teplota 0 50 C k dispozici pro trvalé nebo mobilní měření v kufříku možnost připojit až 12 libovolných

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Technik PC a periferií (kód: 26-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Technik PC a periférií Kvalifikační

Více

POZOR! Při zadávání kódu je potřeba nejdřív zadat pořadové číslo a pak kód: například uživatel 25 který má kód 1234 zadá 00251234. 2.

POZOR! Při zadávání kódu je potřeba nejdřív zadat pořadové číslo a pak kód: například uživatel 25 který má kód 1234 zadá 00251234. 2. 1. Popis Systémová venkovní čtečka karet EM 125kHz s podsvícenou klávesnicí. Možnost připojení externí čtečky nebo výstupu protokolem Wiegand 26 bitů. Spojení až 32 čteček do jedné sítě pomocí RS485. Software

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

AREM 63 MREM 63. Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka

AREM 63 MREM 63. Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka AREM 63 MREM 63 Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus Uživatelská příručka 2004 2012, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2012/04/25,

Více

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0 1. Úvod Modul Smart GM02 slouží k jednoduchému ovládání libovolného zařízení se spínacím vstupem, jako jsou například závory, vrata a podobná zařízení, prostřednictvím mobilního telefonu. Pro ovládaní

Více

Fides Card Reader 2.0.0.8

Fides Card Reader 2.0.0.8 Trade FIDES, a.s. Fides Card Reader 2.0.0.8 (aktualizace - 8/2015) Popis software Manuál technika systému 2 Fides Card Reader 2 Obsah 1 Popis produktu...4 1.1 Úvod...4 2 Instalace software...5 2.1 Nutné

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868 RFE (WACO Ethernet GateWay rev. 1 ) SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 Tel.: 315 707 111; Fax: 315

Více

Montážní sestava MEg40/DIN

Montážní sestava MEg40/DIN Montážní sestava MEg40/DIN Měřící Energetické Aparáty Montážní sestava MEg40/DIN 1/ Účel a popis Základem montážní sestavy MEg40/DIN je univerzální monitor MEg40, viz [1], který je spolu s trojpólovým

Více

Strana 28-2. Strana 28-3

Strana 28-2. Strana 28-3 Strana -2 ROZŠIŘUJICÍ MODULY ŘADY EXP Digitál vstupy a výstupy Analogové vstupy a výstupy Vstupy pro čidla PT100 Komunikač rozhra (RS232, RS485, atd.) GSM/GPRS modem Paměť pro záznam dat s hodinami reálného

Více

Nový přístroj testo 380 - určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic.

Nový přístroj testo 380 - určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic. Nový přístroj testo 380 - určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic. testo 380: inovativní a komplexní řešení pro měření na spalovacích zařízeních pro pevná paliva, olej a plyn. testo 380

Více

Řada UR. Ultrakompaktní průmyslová rádiová dálková ovládání se zvýšenou bezpečností. 1 Popis Obsah. Typické aplikace:

Řada UR. Ultrakompaktní průmyslová rádiová dálková ovládání se zvýšenou bezpečností. 1 Popis Obsah. Typické aplikace: Ultrakompaktní průmyslová rádiová dálková ovládání se zvýšenou bezpečností Řada UR Typické aplikace: Průmyslová zvedací zařízení Mostové jeřáby, zvedáky, otočné jeřáby Průmyslová zařízení Manipulační systémy

Více

Identifikace a predikce poškození kabelů metodou vyhodnocování signálů

Identifikace a predikce poškození kabelů metodou vyhodnocování signálů ÚJV Řež, a. s. Identifikace a predikce poškození kabelů metodou vyhodnocování signálů Jan Svatek 8.4.2013 Charakteristika projektu Výchozí předpoklady Mechanické poškození izolace kabelů, zejména působením

Více

DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL

DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL Abstrakt Albert Bradáč 1, Rostislav Hadaš 2 Krátké seznámení s možnostmi měření vybraných jízdních dynamických parametrů vozidel. Ukázka vyvíjených

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

Projekční podklad NIBE SMO 40

Projekční podklad NIBE SMO 40 Projekční podklad NIBE SMO 40 Řídící modul LEK PP CZ V26052014 Obsah 1 Popis řídícího modulu SMO 40... Hlavní vlastnosti... Možnosti systému s regulátorem SMO 40... Popis rozšiřujících funkcí... Příklady

Více

1) PC učebna ZŠ Přichystalova 6ks

1) PC učebna ZŠ Přichystalova 6ks 1) PC učebna ZŠ Přichystalova 6ks Požadováno Nabídka Cena Základní deska Procesor Paměti Grafická karta Síťová karta Zvuková karta Pevný disk DVD Skříň + zdroj Klávesnice Myš Operační systém Monitor Podpora

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení a servisu systému EPS v objektu KS ČSÚ Ostrava SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Dodávka EPS Popis a rozsah systému EPS: Předmětem plnění je zřízení nového systému

Více

Diagnostika signálu vlakového zabezpečovače

Diagnostika signálu vlakového zabezpečovače VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 7 Pavel Štolcbart Diagnostika signálu vlakového zabezpečovače Klíčová slova: vlakový zabezpečovač (VZ), mobilní část vlakového zabezpečovače, traťová část vlakového

Více

animeo IB+ animeo IB+ řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 -

animeo IB+ animeo IB+ řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 - animeo IB+ řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 - Řídicí systém SOMFY animeo IB+ představuje novou generaci řídicích systémů, která uživateli poskytuje bohaté možnosti

Více

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management Katalog výrobků Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management MicroCorr Digital DX Digitální radiový přenos Digitální senzor MicroCALL+ DigiCALL MicroCorr 7 SoundSens "i" Analogový senzor

Více

Střídače PIKO flexibilní, komunikativní a jednoduše ovladatelné

Střídače PIKO flexibilní, komunikativní a jednoduše ovladatelné flexibilní, komunikativní a jednoduše ovladatelné Kompetence firmy KOSTAL inteligentní získávání energie. Přesvědčivé. Rodina KOSTAL Střídače PIKO Nastavení země / certifikace Komunikační systém Uspořádání

Více

Wisensys Platforma bezvodičového měření. Bezdrátový přenos. automatizace a měření

Wisensys Platforma bezvodičového měření. Bezdrátový přenos. automatizace a měření Bezdrátový přenos automatizace a měření Wisensys Platforma bezvodičového měření Vydání z března 2015 Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl Sp. z o.o. 40-519, Katovice, ul. Kościuszki 112 tel.:

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

LTC 8500 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant

LTC 8500 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant CCTV LTC 85 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant LTC 85 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant Přepínání 64 kamer na 8 monitorech 8 nezávislých klávesnic Modulární konstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Druh zakázky: Předmět zakázky: Operační program Praha - Adaptabilita Inovace bakalářského studijního programu

Více

DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5

DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5 1 DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5 VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení Příspěvek popisuje způsoby přístupů k řídicím systémům na nejnižší

Více

NÁVOD K OBSLUZE CENTRAL BOX 100, CENTRAL BOX 200

NÁVOD K OBSLUZE CENTRAL BOX 100, CENTRAL BOX 200 NÁVOD K OBSLUZE CENTRAL BOX 100, CENTRAL BOX 200 Vydal JETI model s.r.o. 7. 11. 2013 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1 VLASTNOSTI...3 2. POPIS...3 2.1 CENTRAL BOX 200...3 2.2 CENTRAL BOX 100...4 2.3 MAGNETICKÝ SPÍNAČ...5

Více

STŘEDISKO PRO POMOC STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI NÁROKY

STŘEDISKO PRO POMOC STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI NÁROKY MASARYKOVA UNIVERZITA STŘEDISKO PRO POMOC STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI NÁROKY Polygraf aplikace pro zpřístupnění přednášek prostřednictvím vizualizace synchronního přepisu mluveného slova a zobrazení prezentace

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA A MONTÁŽ VÝPOČETNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKY A SOFTWARE Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli

Více

Obsah. 1. Upozornění. 2. Všeobecný popis

Obsah. 1. Upozornění. 2. Všeobecný popis Obsah 1. Upozornění... 1 2. Všeobecný popis... 1 3. Obsah servisního CD... 2 4. Hlavní elektronické části LES-RACK:... 2 5. Nastavení Ethernetového modulu zařízení LES-RACK... 2 6. Použití servisního programu

Více

Otevřete dveře se systémem kontroly vstupu Aliro. Nová éra moderní zabezpečovací techniky. www.vanderbiltindustries.com

Otevřete dveře se systémem kontroly vstupu Aliro. Nová éra moderní zabezpečovací techniky. www.vanderbiltindustries.com Otevřete dveře se systémem kontroly vstupu Aliro Nová éra moderní zabezpečovací techniky www.vanderbiltindustries.com Aliro jednoduché a moderní řízení přístupu Aliro je zcela nový systém postavený na

Více

testovací přístroje Jednotky RTU Testovací přístroje < 45 >

testovací přístroje Jednotky RTU Testovací přístroje < 45 > Testovací přístroje < 45 > EPG7 Základní vlastnosti tříkanálový generátor proudů v rozsahu 0 až 45mA AC a 0 až +/-60mA DC v rozšířené verzi tříkanálový generátor napětí 0 až 7V AC a 0 až +/-10V DC ochrana

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 1 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst.3 ve spojení s 18 odst.5 zákona č. 137/26

Více

Vynikající výkon v každém směru. Řada stolních SIP telefonů KX-HDV

Vynikající výkon v každém směru. Řada stolních SIP telefonů KX-HDV Vynikající výkon v každém směru Řada stolních SIP telefonů KX-HDV Úspora nákladů bez kompromisů Inovativní řada stolních SIP telefonů KX-HDV vám zprostředkuje výjimečný komunikační výkon, bezchybnou spolehlivost

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE H01

TECHNICKÁ ZPRÁVA JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE H01 1 z 23 RE-DI-GO, s.r.o. Ing. Pavel Ondřich Střítež 3 387 01 Volyně Stavba: JE Dukovany Akce : TECHNICKÁ ZPRÁVA JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE H01 TG SP 10, 50 Provozní celek : Provozní soubor : PS

Více

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 12/25

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 12/25 4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Poslední období je vyústěním výzkumných a vývojových aktivit celého projektu. V tomto roce bylo plánováno dosažení většiny zásadních výstupů projektu, které byly na základě přístupů

Více

Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty

Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty Úvod Laboratorní úloha se zabývá měřením voltampérových charakteristik vybraných elektrických prvků pomocí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Nákup ICT a síťování Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): dodávka Datum vyhlášení zakázky: 14. 5. 2014 Název/ obchodní firma zadavatele: Obchodní akademie,

Více

Tabulka mandatorních požadavků stojanové rozvaděče pro servery s elektroinstalací Požadavek na funkcionalitu Minimální Odůvodnění

Tabulka mandatorních požadavků stojanové rozvaděče pro servery s elektroinstalací Požadavek na funkcionalitu Minimální Odůvodnění Název veřejné zakázky: Dodávka datového a výpočetního centra pro projekty NTIS a CTPVV Část 2 veřejné zakázky - Dodávka výpočetního clusteru a serverů pro virtualizaci vymezení technických podmínek veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3117

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 Obsah O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 KAPITOLA 1 Obecně o přenosných systémech 25 Definice přenosného

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Special Electronics. ...lepší přehled. ReDat. Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory

Special Electronics. ...lepší přehled. ReDat. Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory Special Electronics...lepší přehled ReDat Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory ReDat od společnosti RETIA představuje komplexní řešení nahrávání hovorů

Více

Elcometer 130 Přístroj pro měření obsahu solí

Elcometer 130 Přístroj pro měření obsahu solí Elcometer 130 Přístroj pro měření obsahu solí zapsán v OR u KOS v Ostravě, oddíl C/11228 Verze: V1_24_05_13 1 / 6 Přístroj pro měření obsahu solí Elcometer 130 rychle a přesně měří množství rozpuštěných

Více