4 Výroènízpráva E n e r g e t i c k á, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s."

Transkript

1 Výroèní zpráva E n e r g e t i c k á, a. s.

2

3 03 4-Energetická... Výroèní zpráva Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího majetku Rozvaha v plném rozsahu 13 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 15 Pøíloha k úèetní závìrce 17 Kontaktní údaje 27 07

4

5 05 4-Energetická... Výroèní zpráva Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva Vá ené dámy a pánové, vá ení akcionáøi, dovolte mi seznámit vás struènì s nejdùle itìjšími událostmi minulého roku, které ve vìtší nebo menší míøe ovlivnily fungování spoleènosti 4-Energetická, a.s., a v koneèném dùsledku tak mìly vliv na dosa ené hospodáøské výsledky. Spoleènost 4-Energetická, a.s., byla zalo ena za úèelem uspokojování potøeb obèanù mìstské èásti Praha 4, a to pøedevším v oblasti zprostøedkování dodávek tepelné energie a teplé vody. Podnikání spoleènosti bylo v uplynulém roce zalo eno na principu nájmu zaøízení tepelného hospodáøství a výkonu dalších práv a povinností z toho plynoucích. Rok 2010 byl z pohledu 4-Energetické, a.s., do jisté míry rokem zlomovým. Spoleènost se stala na základì licencí udìlených ERÚ dodavatelem tepla a teplé vody do školských objektù (od ) a posléze také do bytových objektù (od ). Èinnost spoleènosti tak byla zamìøena pøedevším na smluvní ošetøení dodávek tepla, zajištìní øádné údr by pronajatých tepelných zaøízení, jejich opravy, odstraòování havárií a v neposlední øadì personální posílení firmy ve vztahu k uvádìným èinnostem. Celkovì lze rok 2010 hodnotit jako úspìšný. Spoleènost 4-Energetická, a.s., jednoznaènì prokázala, e je subjektem, který doká e teplo nejen vyrobit a distribuovat, ale následnì i øádnì vyúètovat. V prùbìhu roku 2010 se spoleènosti 4-Energetická, a.s., podaøilo dosáhnout mnoha úspìchù a splnit celou øadu nároèných úkolù. Dovolte mi proto, abych na tomto místì podìkoval všem, kteøí se na nich svou prací a úsilím podíleli. Dík patøí našim zamìstnancùm, spolehlivým dodavatelùm a hlavnì našim zákazníkùm, jejich spokojenost je pro nás tím nejsilnìjším hnacím motorem. Radek Lohynský, pøedseda pøedstavenstva

6

7 07 4-Energetická... Výroèní zpráva Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího majetku Profil spoleènosti Spoleènost 4-Energetická, a.s., byla zalo ena dne za úèelem uspokojování potøeb obèanù mìstské èásti Praha 4, pøedevším ve zprostøedkování dodávek tepelné energie a teplé vody, pøièem k tomuto rozhodnutí byl dle ustanovení 90 zákona è. 131/2000 Sb., o hlavním mìstì Praze, v platném znìní, udìlen souhlas nadpolovièní vìtšiny všech èlenù zastupitelstva. Základní kapitál spoleènosti èiní Kè a celý je tvoøen penì itým vkladem jediného zakladatele (mìstská èást Praha 4, Táborská 350/32, Praha 4, IÈO: ). Základní kapitál spoleènosti je rozvr en na 100 ks kmenových akcií, znìjících na jméno, vydaných v listinné podobì, o jmenovité hodnotì jedné akcie Kè. Akcie nejsou kotované. Zakladatel upsal akcie na celý základní kapitál spoleènosti, tedy 100 % souhrnu jmenovitých hodnot akcií spoleènosti, a to takto: Mìstská èást Praha 4 upsala 100 ks kmenových akcií spoleènosti znìjících na jméno, vydaných v listinné podobì, o jmenovité hodnotì jedné akcie Kè. Emisní kurz emitovaných a zakladatelem upsaných akcií spoleènosti je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurz jedné akcie je tedy Kè. Podnikatelské prostøedí Výroba a rozvod energie patøí mezi regulované odvìtví energetiky.

8 08 Ceny tepla byly na základì zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, cenami vìcnì usmìròovanými a zpùsob jejich regulace byl v roce 2010 urèen vyhláškou Energetického regulaèního úøadu ( ERÚ ) è. 140/2009 Sb. Dle platného cenového rozhodnutí ERÚ è. 7/2008, se zmìnami podle cenového rozhodnutí è. 12/2008 a è. 3/2009, mohly ceny zahrnovat pouze ekonomicky oprávnìné náklady a pøimìøený zisk. Pro dodávky tepla urèené v koneèné spotøebì všem odbìratelùm byla v uvedených cenových rozhodnutích vydána pravidla, která stanovila postupy pøi kalkulaci a sjednání cen a vymezení oprávnìných nákladù v cenách tepla. Výroba a distribuce tepelné energie Výroba a distribuce tepelné energie je závislá na vnìjších klimatických podmínkách otopného období. Teplotní prùmìr otopného období roku 2010 byl srovnatelný s minulými roky, ale vzhledem k dlouhému otopnému období byl poèet denostupòù nejvyšší od roku Prùmìrná teplota otopného období roku 2010 èinila 4,74 C a trvala 267 vytápìcích dnù. Nejchladnìjším dnem byl 30. prosinec s prùmìrnou teplotou -11,2 C. Klimatické podmínky V porovnání s pìtiletým prùmìrem bylo v roce 2010 o 25 topných dní více, prùmìrná teplota v mìsících lednu a dubnu byla ni ší o cca 1,56 C a v záøí a prosinci ni ší o 0,98 C. Topná sezona 2010/2011 zaèala 3. záøí Zdroje, tepelné sítì, pøedávací stanice V roce 2010 byly realizovány dodávky tepla z celkem 116 tepelných zdrojù. Ze 30 % se jednalo o domovní a plynové kotelny, z 3 % o blokové kotelny v Choceradské ulici a ze 67 % se jednalo o dodávky z centrálního zásobování teplem (dálkové teplo). Rozhodujícími dodavateli energií byly v roce 2010 spoleènosti Pra ská teplárenská, a.s., Pra ská plynárenská, a.s., PRE a.s.

9 09 4-Energetická... Výroèní zpráva Porovnání objemù dodávaného tepla podle cenových lokalit za rok BlokovákotelnaChoceradská 3% 2 Výmìníkové stanice CZT 67 % 3 Domovní a plynové kotelny 30 % 2 Ochrana ivotního prostøedí V roce 2010 vìnovala spoleènost 4-Energetická, a.s., ochranì ivotního prostøedí vysokou pozornost. V roce 2010 splòovaly všechny tepelné zdroje provozované 4-Energetickou, a.s., základní emisní limity pro tuhé látky, oxid siøièitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý. Péèe o bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci v roce 2010 V roce 2010 byla bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci zajiš ována v souladu s platnou legislativou. Vysoká pozornost v celém uplynulém roce byla vìnována zejména identifikaci, hodnocení a minimalizaci rizik jak v oblasti bezpeènosti práce, tak v oblasti ochrany zdraví. Systém bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, který je ve 4-Energetické, a.s., zavádìn, je neustále zlepšován. Nedílnou souèástí tohoto systému je kontrolní èinnost v celé vertikále øízení. V prùbìhu roku nedošlo k ádnému pracovnímu úrazu. Prùbì nì byly monitorovány zmìny legislativy tak, aby systém bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci byl v neustálém souladu s po adavky legislativy.

10 10 Zamìstnanci Spoleènost 4-Energetická, a.s., pova uje péèi o pracovní i osobní rùst svých zamìstnancù za jednu ze svých priorit. Proto umo òuje svým zamìstnancùm pro udr ení a prohloubení jejich kvalifikace úèast na pravidelných oborových školeních, návštìvy veletrhù apod. K zamìstnávala 4-Energetická, a.s., pìt kmenových pracovníkù. S nárùstem aktivit zejména v oblasti zajištìní dalšího rozvoje spoleènosti pak souvisí plánované navýšení poètu pracovníkù. Vztahy s veøejností Spoleènost 4-Energetická, a.s., se sna í udr ovat dobré vztahy se svými zákazníky, obchodními partnery, státními institucemi a širokou veøejností. Vztahy s veøejností chápe jako celkové pùsobení spoleènosti v regionu, ve kterém podniká. Výhled do budoucna Hlavním úkolem 4-Energetické, a.s., je zajiš ování spolehlivých dodávek tepla. Tento úkol zùstane i nadále prioritou a jeho plnìní budou podøízeny všechny ostatní èinnosti, které spoleènost vykonává. Plán hospodaøení 4-Energetické, a.s., na rok 2011 lze urèit na základì ekonomických ukazatelù z roku 2010 a z relativnì pøesné prognózy na rok V roce 2011 bude prodej tepla uskuteèòován následujícím kategoriím odbìratelù: školám a mateøským školám, bytovým objektùm a postupnì i nebytovým objektùm. Oèekávaný prodej tepla školám a mateøským školám èiní pro rok 2011 cca GJ. Okolo stejné hodnoty se bude pohybovat i prodej tepla bytovým domùm GJ. Na základì expertního odhadu je v pøíštím roce oèekáván prodej tepla nebytovým objektùm v úrovni cca GJ. Vývoj spoleènosti 4-Energetická, a.s., bude ve støednìdobém a dlouhodobém výhledu zásadním zpùsobem ovlivòovat vysoký stupeò morálního a fyzického opotøebení provozovaných TZ. Podstatná èást tohoto zaøízení se nachází na hranici své ivotnosti. Celkovì negativní stav ovlivnila nesystematická údr ba a nahodilé provádìní oprav ze strany pøedchozích provozovatelù tepelných zaøízení, které má 4-Energetická, a.s., v nájmu.

11 11 4-Energetická... Výroèní zpráva Podnikatelský plán na rok 2011 je ze strany 4-Energetické, a.s., s ohledem na dlouhodobá strategická rozhodnutí koncipován jako plán krátkodobý, zohledòující zahájení provozu TZ, zmapování a pøevzetí veškerých tepelných zdrojù (nebytové objekty, vklad do majetku 4-Energetické, a.s., rozhodnutí o financování investièních nákladù ze strany mìstské èásti Praha 4 v pøechodné dobì realizace vkladu atd.) pro období stabilizace spoleènosti. Souèasný nárùst objemu prodaného tepla je dán postupným navyšováním poètu TZ. Do budoucna však musíme poèítat s opaèným trendem (pokles dodaného objemu tepla) v závislosti na realizovaných úsporných opatøeních na stranì odbìratelù tepla (zateplení objektù, výmìna oken, vyregulování otopných soustav a provádìní energetického managementu). Ne nepodstatným faktorem mù e být i odpojování odbìratelù tepla od systémù CZT. V prùbìhu roku 2011 bude proto v rámci 4-Energetické, a.s., vybudováno obchodní oddìlení, aby zajistilo mo né rozšíøení obchodních aktivit spoleènosti v oblasti investièní výstavby nových tepelných zaøízení a nabízení údr by a správy tìchto zaøízení, a to s jednoznaèným cílem nejen eliminovat negativní dopady výše øeèeného, ale i zároveò zajistit další rozvoj spoleènosti.

12 12 Finanèní èást

13 13 4-Energetická... Výroèní zpráva Rozvaha v plném rozsahu k Aktiva Bì né úèetní období Minulé úèetní období (v tis. Kè) Brutto Korekce Netto Aktiva celkem B. Dlouhodobý majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Samostatnì movité vìci a soubory movitých vìcí Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek C.II Obì ná aktiva C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahù Stát daòové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy C.IV. Krátkodobý finanèní majetek C.IV.1. Peníze Úèty v bankách

14 14 Pasiva (v tis. Kè) Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.IV. Výsledek hospodaøení minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaøení bì ného úèetního období (+/-) B. Cizí zdroje B.II. Dlouhodobé závazky 0 63 Závazky z obchodních vztahù 0 16 Závazky ke splatnosti 0 47 B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahù Závazky k zamìstnancùm Závazky se sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní Stát daòové závazky C.I. Èasové rozlišení C.I.1. Výdaje pøíštích období

15 15 4-Energetická... Výroèní zpráva Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k (v tis. Kè) II. Výkony II.1. Tr by za prodej vlastních výrobkù a slu eb B. Výkonová spotøeba B.1. Spotøeba materiálu a energie B.2. Slu by Pøidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a dru stva C.3. Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní C.4. Sociální náklady D. Danì a poplatky 37 9 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 16 3 H. Ostatní provozní náklady -1 0 * Provozní výsledek hospodaøení X. Výnosové úroky 1 1 O. Ostatní finanèní náklady 22 2 * Finanèní výsledek hospodaøení Q Daò z pøíjmu za bì nou èinnost Q.1. splatná 275 0

16 16 (Výkaz zisku a ztráty pokraèování) ** Výsledek hospodaøení za bì nou èinnost *** Výsledek hospodaøení za úèetní období (+/-) **** Výsledek hospodaøení pøed zdanìním

17 17 4-Energetická... Výroèní zpráva Pøíloha k úèetní závìrce 1. Základní údaje Úèetní jednotka N á z e v : 4-Energetická, a.s. P r á v n í f o r m a : akciová spoleènost S í d l o : Táborská 350/32, Praha 4 I d e n t i f i k a è n í è í s l o : D a t u m z á p i s u d o O R : 20. bøezna 2009 Pøedmìt podnikání: výroba,obchodaslu byneuvedenévpøílohách1a 3 ivnostenskéhozákona Z á k l a d n í k a p i t á l : Kè Údaje o spoleènících Jméno: Adresa: Vklad: Splaceno: Obchodní podíl: Ú è e t n í o b d o b í : D a t u m v y h o t o v e n í ú è e t n í z á v ì r k y :

18 18 2. Organizaèní struktura Organizaèní struktura v prùbìhu úèetního období prodìlala následující zmìny: Statutární orgán (orgány) k Pøedstavenstvo Údaje o statutárních orgánech/èlenech statutárních orgánù Jméno: RadekLohynský A d r e s a : Školní 1/8, Praha 4 D e n v z n i k u : F u n k c e : pøedseda J m é n o : František Kadleèek A d r e s a : Psohlavcù 1499/55, Praha 4 D e n v z n i k u : F u n k c e : místopøedseda J m é n o : Radovan Vašek A d r e s a : Tererova 1353/13, Praha 4 D e n v z n i k u : Funkce: èlen Jméno: MarekBenda A d r e s a : Vlastislavova 605/20, Praha 4 D e n v z n i k u : Funkce: èlen

19 19 4-Energetická... Výroèní zpráva J m é n o : Bc. Radek Juriš A d r e s a : Pod vilami 854/3, Praha 4 D e n v z n i k u : Funkce: èlen Statutární orgány (èlenové statutárních orgánù) jsou oprávnìni jednat jménem spoleènosti dle následující dohody: Za pøedstavenstvo jednají navenek jménem spoleènosti v dy spoleènì dva èlenové pøedstavenstva, z nich alespoò jeden je pøedsedou nebo místopøedsedou pøedstavenstva. Dozorèí orgány k Dozorèí rada Údaje o èlenech dozorèích orgánù J m é n o : Mgr. Milan Mikunda A d r e s a : Za Dvorem 1863, Praha 4 J m é n o : Miloš Hájek A d r e s a : Matìchova 1038/16, Praha 4 J m é n o : JUDr. Jan Kotík A d r e s a : Na Jezerce 1197/3, Praha 4

20 20 Úèetní jednotka má podstatný vliv v tìchto spoleènostech: Spoleènost: Výše podílu na základním kapitálu v této spoleènosti: Výše úèetního výsledku hospodaøení za poslední úèetní období (tis. Kè): Úèetní jednotka má rozhodující vliv v tìchto spoleènostech: Spoleènost: Výše podílu na základním kapitálu v této spoleènosti: Výše úèetního výsledku hospodaøení za poslední úèetní období (tis. Kè): Úèetní jednotka má neomezený vliv v tìchto spoleènostech: Úèetní jednotka uzavøela následující ovládací smlouvy, nebo smlouvy o pøevodech zisku: Z tìchto smluv vyplývají pro spoleènost tyto povinnosti:

21 21 4-Energetická... Výroèní zpráva Údaje Prùmìrný roèní pøepoètený stav zamìstnancù 5 z toho èlenù øídících orgánù 1 Výše osobních nákladù na zamìstnance (tis.) z toho na øídící orgány 396 Odmìny jednatelùm (tis. Kè) Odmìny èlenùm statutárních orgánù (tis. Kè) 720 Odmìny èlenùm dozorèích orgánù (tis. Kè) 192 Penzijní závazky k bývalým èlenùm výše uvedených orgánù (tis. Kè) Úèetní jednotka poskytla pùjèky statutárním orgánùm (tis. Kè) èlenùm statutárního orgánu (tis. Kè) èlenùm dozorèích orgánù (tis. Kè) bývalým èlenùm výše zmínìných orgánù (tis. Kè) Úèetní jednotka poskytla úvìr statutárním orgánùm (tis. Kè) úroková sazba úvìru (%) èlenùm statutárního orgánu (tis. Kè) úroková sazba úvìru (%) èlenùm dozorèích orgánù (tis. Kè) úroková sazba úvìru (%) bývalým èlenùm výše zmínìných orgánù (tis. Kè) úroková sazba úvìru (%) Ostatní plnìní k statutárnímu orgánu, èlenùm statutárního orgánu a èlenùm dozorèích orgánù (movité i nemovité):

22 22 3. Pou ívané úèetní metody, obecné úèetní zásady a zpùsoby oceòování Po provedení úèetní závìrky úèetní jednotka konstatuje, e úèetnictví je vedeno, uzávìrka provedena a pøíloha zpracována v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb. o úèetnictví a s vyhláškou è. 500/2002 Sb. Ve sledovaném období nedošlo k ádným odchylkám od metod podle 7 odst. 5 (s odkazem na odst. 2) zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví. Všechny vykazované údaje vycházejí z úèetních písemností úèetní jednotky (úèetní doklady, úèetní knihy a ostatní úèetní písemnosti) a z dalších podkladù, které má úèetní jednotka k dispozici. V pøípadì, e nìkterá skuteènost není popsána, bìhem úèetního období nenastala, úèetní jednotky se netýká nebo je pøíslušný ukazatel nulový Zpùsoby oceòování dle vnitøní smìrnice Zpùsob oceòování Finanèní majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý majetek Drobný majetek Zásoby

23 23 4-Energetická... Výroèní zpráva Zmìny oceòování, zmìny postupù úètování, opravné polo ky Ve sledovaném úèetním období došlo v úèetní jednotce k následujícím zmìnám: k ádným zmìnám nedošlo Úèetní a daòové odpisy Odpisové plány úèetních odpisù dlouhodobého hmotného majetku sestavila úèetní jednotka v interním pøedpisu takto: dle odpisového plánu. Pro daòové odpisy byl pou itý zrychlený zpùsob odepisování. Drobný majetek a drobný dlouhodobý majetek byl v souladu s interní smìrnicí úètován pøímo do nákladù Cizí mìny Pøi pøepoètu cizích mìn byl pou itý kurz:

24 24 4. Doplòující údaje k rozvaze 4.1. Majetek Majetek Bìhem úèetního období došlo k následujícímu technickému zhodnocení majetku Majetek zajištìný zástavním právem nebo vìcným bøemenem Drobný majetek je evidován v celkové cenì Drobný dlouhodobý majetek je evidován v celkové cenì 4.2. Pohledávky a závazky Pohledávky a závazky Bankovní úvìry Pøijaté dotace Pohledávky v cizí mìnì Závazky v cizí mìnì Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem Údaje o pøevodu pohledávek Údaje o pøevodu závazkù Údaje o poskytnutí zajištìní pohledávek Údaje o poskytnutí zajištìní závazkù Závazky a pohledávky neuvedené v rozvaze

25 25 4-Energetická... Výroèní zpráva Pohledávky a závazky z obchodního styku Pohledávky Pohledávky po lhùtì splatnosti z toho déle ne 5 let Závazky Závazky po lhùtì splatnosti z toho déle ne 5 let 4.4. Závazky vùèi institucím (v Kè) Finanèní úøad (silnièní daò) Finanèní úøad (daò z pøíjmu) Finanèní úøad (DPH) Závazky vyplývající ze zaúètování mezd (v Kè) Finanèní úøad OSSZ Zdravotní pojiš ovny Pokuty a penále

26 Závazky ke spoleèníkùm 5. Doplòující údaje k výkazu zisku a ztráty Sestaveno dne: , Praha 4 Podpis statutárního zástupce:

27 27 4-Energetická... Výroèní zpráva Kontaktní údaje 4-Energetická, a.s. Táborská 350/32, Praha 4 tel.:

28 Design a elektronické zpracování ANABYS, 2011

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h11m26s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 7 840

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Obec Øepeè AKTIVA CELKEM 24 448

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež AKTIVA CELKEM 64

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70947121 Název: Svazek obcí Moravia AKTIVA CELKEM

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 12 / 2011 IÈO: 293806 Název: Mìstys Vranov nady Dyjí AKTIVA CELKEM 77 406 274,28 18

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008)

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00532177 Název: Obec Skrchov øádná mimoøádná mezitimní

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Obsah výroční zprávy. Výroèní zpráva 2000 - Ostrovská teplárenská, a.s.

Obsah výroční zprávy. Výroèní zpráva 2000 - Ostrovská teplárenská, a.s. Obsah výroční zprávy Obsah Úvodní slovo Charakteristika spoleènosti Zpráva o èinnosti a hospodaøení spoleènosti Zpráva dozorèí rady Výsledky hospodaøení spoleènosti Výrok auditora 1 2 3 6 12 13 18 Výroèní

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Informace o spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s.

Informace o spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s. Výroèní zpráva 2000 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù a podle zákona è. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znìní pozdìjších pøedpisù pro emitenty registrovaných cenných

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 7

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 7 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA.................................................. 3 PROFIL SPOLEÈNOSTI........................................................................

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

strana: I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE Základní identifikaèní údaje...3 Politika integrovaného systému øízení... 5 Filozofie a cíle spoleènosti...

strana: I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE Základní identifikaèní údaje...3 Politika integrovaného systému øízení... 5 Filozofie a cíle spoleènosti... OBSAH strana: I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE Základní identifikaèní údaje...3 Politika integrovaného systému øízení.............................. 5 Filozofie a cíle spoleènosti...8 II. ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù 2 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 1. 2. 3. OBSAH Základní

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Obsah. I. Úvodní slovo øeditele II. Zpráva pøedstavenstva III. Zpráva dozorèí rady

Obsah. I. Úvodní slovo øeditele II. Zpráva pøedstavenstva III. Zpráva dozorèí rady Obsah I. Úvodní slovo øeditele II. Zpráva pøedstavenstva III. Zpráva dozorèí rady IV. Úèetní závìrka V. Pøíloha úèetní závìrky VI. Výrok auditora Slévárny Tøinec, a.s. Prùmyslová 1001 739 65 Tøinec - Staré

Více