4 Výroènízpráva E n e r g e t i c k á, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s."

Transkript

1 Výroèní zpráva E n e r g e t i c k á, a. s.

2

3 03 4-Energetická... Výroèní zpráva Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího majetku Rozvaha v plném rozsahu 13 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 15 Pøíloha k úèetní závìrce 17 Kontaktní údaje 27 07

4

5 05 4-Energetická... Výroèní zpráva Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva Vá ené dámy a pánové, vá ení akcionáøi, dovolte mi seznámit vás struènì s nejdùle itìjšími událostmi minulého roku, které ve vìtší nebo menší míøe ovlivnily fungování spoleènosti 4-Energetická, a.s., a v koneèném dùsledku tak mìly vliv na dosa ené hospodáøské výsledky. Spoleènost 4-Energetická, a.s., byla zalo ena za úèelem uspokojování potøeb obèanù mìstské èásti Praha 4, a to pøedevším v oblasti zprostøedkování dodávek tepelné energie a teplé vody. Podnikání spoleènosti bylo v uplynulém roce zalo eno na principu nájmu zaøízení tepelného hospodáøství a výkonu dalších práv a povinností z toho plynoucích. Rok 2010 byl z pohledu 4-Energetické, a.s., do jisté míry rokem zlomovým. Spoleènost se stala na základì licencí udìlených ERÚ dodavatelem tepla a teplé vody do školských objektù (od ) a posléze také do bytových objektù (od ). Èinnost spoleènosti tak byla zamìøena pøedevším na smluvní ošetøení dodávek tepla, zajištìní øádné údr by pronajatých tepelných zaøízení, jejich opravy, odstraòování havárií a v neposlední øadì personální posílení firmy ve vztahu k uvádìným èinnostem. Celkovì lze rok 2010 hodnotit jako úspìšný. Spoleènost 4-Energetická, a.s., jednoznaènì prokázala, e je subjektem, který doká e teplo nejen vyrobit a distribuovat, ale následnì i øádnì vyúètovat. V prùbìhu roku 2010 se spoleènosti 4-Energetická, a.s., podaøilo dosáhnout mnoha úspìchù a splnit celou øadu nároèných úkolù. Dovolte mi proto, abych na tomto místì podìkoval všem, kteøí se na nich svou prací a úsilím podíleli. Dík patøí našim zamìstnancùm, spolehlivým dodavatelùm a hlavnì našim zákazníkùm, jejich spokojenost je pro nás tím nejsilnìjším hnacím motorem. Radek Lohynský, pøedseda pøedstavenstva

6

7 07 4-Energetická... Výroèní zpráva Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího majetku Profil spoleènosti Spoleènost 4-Energetická, a.s., byla zalo ena dne za úèelem uspokojování potøeb obèanù mìstské èásti Praha 4, pøedevším ve zprostøedkování dodávek tepelné energie a teplé vody, pøièem k tomuto rozhodnutí byl dle ustanovení 90 zákona è. 131/2000 Sb., o hlavním mìstì Praze, v platném znìní, udìlen souhlas nadpolovièní vìtšiny všech èlenù zastupitelstva. Základní kapitál spoleènosti èiní Kè a celý je tvoøen penì itým vkladem jediného zakladatele (mìstská èást Praha 4, Táborská 350/32, Praha 4, IÈO: ). Základní kapitál spoleènosti je rozvr en na 100 ks kmenových akcií, znìjících na jméno, vydaných v listinné podobì, o jmenovité hodnotì jedné akcie Kè. Akcie nejsou kotované. Zakladatel upsal akcie na celý základní kapitál spoleènosti, tedy 100 % souhrnu jmenovitých hodnot akcií spoleènosti, a to takto: Mìstská èást Praha 4 upsala 100 ks kmenových akcií spoleènosti znìjících na jméno, vydaných v listinné podobì, o jmenovité hodnotì jedné akcie Kè. Emisní kurz emitovaných a zakladatelem upsaných akcií spoleènosti je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurz jedné akcie je tedy Kè. Podnikatelské prostøedí Výroba a rozvod energie patøí mezi regulované odvìtví energetiky.

8 08 Ceny tepla byly na základì zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, cenami vìcnì usmìròovanými a zpùsob jejich regulace byl v roce 2010 urèen vyhláškou Energetického regulaèního úøadu ( ERÚ ) è. 140/2009 Sb. Dle platného cenového rozhodnutí ERÚ è. 7/2008, se zmìnami podle cenového rozhodnutí è. 12/2008 a è. 3/2009, mohly ceny zahrnovat pouze ekonomicky oprávnìné náklady a pøimìøený zisk. Pro dodávky tepla urèené v koneèné spotøebì všem odbìratelùm byla v uvedených cenových rozhodnutích vydána pravidla, která stanovila postupy pøi kalkulaci a sjednání cen a vymezení oprávnìných nákladù v cenách tepla. Výroba a distribuce tepelné energie Výroba a distribuce tepelné energie je závislá na vnìjších klimatických podmínkách otopného období. Teplotní prùmìr otopného období roku 2010 byl srovnatelný s minulými roky, ale vzhledem k dlouhému otopnému období byl poèet denostupòù nejvyšší od roku Prùmìrná teplota otopného období roku 2010 èinila 4,74 C a trvala 267 vytápìcích dnù. Nejchladnìjším dnem byl 30. prosinec s prùmìrnou teplotou -11,2 C. Klimatické podmínky V porovnání s pìtiletým prùmìrem bylo v roce 2010 o 25 topných dní více, prùmìrná teplota v mìsících lednu a dubnu byla ni ší o cca 1,56 C a v záøí a prosinci ni ší o 0,98 C. Topná sezona 2010/2011 zaèala 3. záøí Zdroje, tepelné sítì, pøedávací stanice V roce 2010 byly realizovány dodávky tepla z celkem 116 tepelných zdrojù. Ze 30 % se jednalo o domovní a plynové kotelny, z 3 % o blokové kotelny v Choceradské ulici a ze 67 % se jednalo o dodávky z centrálního zásobování teplem (dálkové teplo). Rozhodujícími dodavateli energií byly v roce 2010 spoleènosti Pra ská teplárenská, a.s., Pra ská plynárenská, a.s., PRE a.s.

9 09 4-Energetická... Výroèní zpráva Porovnání objemù dodávaného tepla podle cenových lokalit za rok BlokovákotelnaChoceradská 3% 2 Výmìníkové stanice CZT 67 % 3 Domovní a plynové kotelny 30 % 2 Ochrana ivotního prostøedí V roce 2010 vìnovala spoleènost 4-Energetická, a.s., ochranì ivotního prostøedí vysokou pozornost. V roce 2010 splòovaly všechny tepelné zdroje provozované 4-Energetickou, a.s., základní emisní limity pro tuhé látky, oxid siøièitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý. Péèe o bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci v roce 2010 V roce 2010 byla bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci zajiš ována v souladu s platnou legislativou. Vysoká pozornost v celém uplynulém roce byla vìnována zejména identifikaci, hodnocení a minimalizaci rizik jak v oblasti bezpeènosti práce, tak v oblasti ochrany zdraví. Systém bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, který je ve 4-Energetické, a.s., zavádìn, je neustále zlepšován. Nedílnou souèástí tohoto systému je kontrolní èinnost v celé vertikále øízení. V prùbìhu roku nedošlo k ádnému pracovnímu úrazu. Prùbì nì byly monitorovány zmìny legislativy tak, aby systém bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci byl v neustálém souladu s po adavky legislativy.

10 10 Zamìstnanci Spoleènost 4-Energetická, a.s., pova uje péèi o pracovní i osobní rùst svých zamìstnancù za jednu ze svých priorit. Proto umo òuje svým zamìstnancùm pro udr ení a prohloubení jejich kvalifikace úèast na pravidelných oborových školeních, návštìvy veletrhù apod. K zamìstnávala 4-Energetická, a.s., pìt kmenových pracovníkù. S nárùstem aktivit zejména v oblasti zajištìní dalšího rozvoje spoleènosti pak souvisí plánované navýšení poètu pracovníkù. Vztahy s veøejností Spoleènost 4-Energetická, a.s., se sna í udr ovat dobré vztahy se svými zákazníky, obchodními partnery, státními institucemi a širokou veøejností. Vztahy s veøejností chápe jako celkové pùsobení spoleènosti v regionu, ve kterém podniká. Výhled do budoucna Hlavním úkolem 4-Energetické, a.s., je zajiš ování spolehlivých dodávek tepla. Tento úkol zùstane i nadále prioritou a jeho plnìní budou podøízeny všechny ostatní èinnosti, které spoleènost vykonává. Plán hospodaøení 4-Energetické, a.s., na rok 2011 lze urèit na základì ekonomických ukazatelù z roku 2010 a z relativnì pøesné prognózy na rok V roce 2011 bude prodej tepla uskuteèòován následujícím kategoriím odbìratelù: školám a mateøským školám, bytovým objektùm a postupnì i nebytovým objektùm. Oèekávaný prodej tepla školám a mateøským školám èiní pro rok 2011 cca GJ. Okolo stejné hodnoty se bude pohybovat i prodej tepla bytovým domùm GJ. Na základì expertního odhadu je v pøíštím roce oèekáván prodej tepla nebytovým objektùm v úrovni cca GJ. Vývoj spoleènosti 4-Energetická, a.s., bude ve støednìdobém a dlouhodobém výhledu zásadním zpùsobem ovlivòovat vysoký stupeò morálního a fyzického opotøebení provozovaných TZ. Podstatná èást tohoto zaøízení se nachází na hranici své ivotnosti. Celkovì negativní stav ovlivnila nesystematická údr ba a nahodilé provádìní oprav ze strany pøedchozích provozovatelù tepelných zaøízení, které má 4-Energetická, a.s., v nájmu.

11 11 4-Energetická... Výroèní zpráva Podnikatelský plán na rok 2011 je ze strany 4-Energetické, a.s., s ohledem na dlouhodobá strategická rozhodnutí koncipován jako plán krátkodobý, zohledòující zahájení provozu TZ, zmapování a pøevzetí veškerých tepelných zdrojù (nebytové objekty, vklad do majetku 4-Energetické, a.s., rozhodnutí o financování investièních nákladù ze strany mìstské èásti Praha 4 v pøechodné dobì realizace vkladu atd.) pro období stabilizace spoleènosti. Souèasný nárùst objemu prodaného tepla je dán postupným navyšováním poètu TZ. Do budoucna však musíme poèítat s opaèným trendem (pokles dodaného objemu tepla) v závislosti na realizovaných úsporných opatøeních na stranì odbìratelù tepla (zateplení objektù, výmìna oken, vyregulování otopných soustav a provádìní energetického managementu). Ne nepodstatným faktorem mù e být i odpojování odbìratelù tepla od systémù CZT. V prùbìhu roku 2011 bude proto v rámci 4-Energetické, a.s., vybudováno obchodní oddìlení, aby zajistilo mo né rozšíøení obchodních aktivit spoleènosti v oblasti investièní výstavby nových tepelných zaøízení a nabízení údr by a správy tìchto zaøízení, a to s jednoznaèným cílem nejen eliminovat negativní dopady výše øeèeného, ale i zároveò zajistit další rozvoj spoleènosti.

12 12 Finanèní èást

13 13 4-Energetická... Výroèní zpráva Rozvaha v plném rozsahu k Aktiva Bì né úèetní období Minulé úèetní období (v tis. Kè) Brutto Korekce Netto Aktiva celkem B. Dlouhodobý majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Samostatnì movité vìci a soubory movitých vìcí Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek C.II Obì ná aktiva C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahù Stát daòové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy C.IV. Krátkodobý finanèní majetek C.IV.1. Peníze Úèty v bankách

14 14 Pasiva (v tis. Kè) Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.IV. Výsledek hospodaøení minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaøení bì ného úèetního období (+/-) B. Cizí zdroje B.II. Dlouhodobé závazky 0 63 Závazky z obchodních vztahù 0 16 Závazky ke splatnosti 0 47 B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahù Závazky k zamìstnancùm Závazky se sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní Stát daòové závazky C.I. Èasové rozlišení C.I.1. Výdaje pøíštích období

15 15 4-Energetická... Výroèní zpráva Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k (v tis. Kè) II. Výkony II.1. Tr by za prodej vlastních výrobkù a slu eb B. Výkonová spotøeba B.1. Spotøeba materiálu a energie B.2. Slu by Pøidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a dru stva C.3. Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní C.4. Sociální náklady D. Danì a poplatky 37 9 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 16 3 H. Ostatní provozní náklady -1 0 * Provozní výsledek hospodaøení X. Výnosové úroky 1 1 O. Ostatní finanèní náklady 22 2 * Finanèní výsledek hospodaøení Q Daò z pøíjmu za bì nou èinnost Q.1. splatná 275 0

16 16 (Výkaz zisku a ztráty pokraèování) ** Výsledek hospodaøení za bì nou èinnost *** Výsledek hospodaøení za úèetní období (+/-) **** Výsledek hospodaøení pøed zdanìním

17 17 4-Energetická... Výroèní zpráva Pøíloha k úèetní závìrce 1. Základní údaje Úèetní jednotka N á z e v : 4-Energetická, a.s. P r á v n í f o r m a : akciová spoleènost S í d l o : Táborská 350/32, Praha 4 I d e n t i f i k a è n í è í s l o : D a t u m z á p i s u d o O R : 20. bøezna 2009 Pøedmìt podnikání: výroba,obchodaslu byneuvedenévpøílohách1a 3 ivnostenskéhozákona Z á k l a d n í k a p i t á l : Kè Údaje o spoleènících Jméno: Adresa: Vklad: Splaceno: Obchodní podíl: Ú è e t n í o b d o b í : D a t u m v y h o t o v e n í ú è e t n í z á v ì r k y :

18 18 2. Organizaèní struktura Organizaèní struktura v prùbìhu úèetního období prodìlala následující zmìny: Statutární orgán (orgány) k Pøedstavenstvo Údaje o statutárních orgánech/èlenech statutárních orgánù Jméno: RadekLohynský A d r e s a : Školní 1/8, Praha 4 D e n v z n i k u : F u n k c e : pøedseda J m é n o : František Kadleèek A d r e s a : Psohlavcù 1499/55, Praha 4 D e n v z n i k u : F u n k c e : místopøedseda J m é n o : Radovan Vašek A d r e s a : Tererova 1353/13, Praha 4 D e n v z n i k u : Funkce: èlen Jméno: MarekBenda A d r e s a : Vlastislavova 605/20, Praha 4 D e n v z n i k u : Funkce: èlen

19 19 4-Energetická... Výroèní zpráva J m é n o : Bc. Radek Juriš A d r e s a : Pod vilami 854/3, Praha 4 D e n v z n i k u : Funkce: èlen Statutární orgány (èlenové statutárních orgánù) jsou oprávnìni jednat jménem spoleènosti dle následující dohody: Za pøedstavenstvo jednají navenek jménem spoleènosti v dy spoleènì dva èlenové pøedstavenstva, z nich alespoò jeden je pøedsedou nebo místopøedsedou pøedstavenstva. Dozorèí orgány k Dozorèí rada Údaje o èlenech dozorèích orgánù J m é n o : Mgr. Milan Mikunda A d r e s a : Za Dvorem 1863, Praha 4 J m é n o : Miloš Hájek A d r e s a : Matìchova 1038/16, Praha 4 J m é n o : JUDr. Jan Kotík A d r e s a : Na Jezerce 1197/3, Praha 4

20 20 Úèetní jednotka má podstatný vliv v tìchto spoleènostech: Spoleènost: Výše podílu na základním kapitálu v této spoleènosti: Výše úèetního výsledku hospodaøení za poslední úèetní období (tis. Kè): Úèetní jednotka má rozhodující vliv v tìchto spoleènostech: Spoleènost: Výše podílu na základním kapitálu v této spoleènosti: Výše úèetního výsledku hospodaøení za poslední úèetní období (tis. Kè): Úèetní jednotka má neomezený vliv v tìchto spoleènostech: Úèetní jednotka uzavøela následující ovládací smlouvy, nebo smlouvy o pøevodech zisku: Z tìchto smluv vyplývají pro spoleènost tyto povinnosti:

21 21 4-Energetická... Výroèní zpráva Údaje Prùmìrný roèní pøepoètený stav zamìstnancù 5 z toho èlenù øídících orgánù 1 Výše osobních nákladù na zamìstnance (tis.) z toho na øídící orgány 396 Odmìny jednatelùm (tis. Kè) Odmìny èlenùm statutárních orgánù (tis. Kè) 720 Odmìny èlenùm dozorèích orgánù (tis. Kè) 192 Penzijní závazky k bývalým èlenùm výše uvedených orgánù (tis. Kè) Úèetní jednotka poskytla pùjèky statutárním orgánùm (tis. Kè) èlenùm statutárního orgánu (tis. Kè) èlenùm dozorèích orgánù (tis. Kè) bývalým èlenùm výše zmínìných orgánù (tis. Kè) Úèetní jednotka poskytla úvìr statutárním orgánùm (tis. Kè) úroková sazba úvìru (%) èlenùm statutárního orgánu (tis. Kè) úroková sazba úvìru (%) èlenùm dozorèích orgánù (tis. Kè) úroková sazba úvìru (%) bývalým èlenùm výše zmínìných orgánù (tis. Kè) úroková sazba úvìru (%) Ostatní plnìní k statutárnímu orgánu, èlenùm statutárního orgánu a èlenùm dozorèích orgánù (movité i nemovité):

22 22 3. Pou ívané úèetní metody, obecné úèetní zásady a zpùsoby oceòování Po provedení úèetní závìrky úèetní jednotka konstatuje, e úèetnictví je vedeno, uzávìrka provedena a pøíloha zpracována v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb. o úèetnictví a s vyhláškou è. 500/2002 Sb. Ve sledovaném období nedošlo k ádným odchylkám od metod podle 7 odst. 5 (s odkazem na odst. 2) zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví. Všechny vykazované údaje vycházejí z úèetních písemností úèetní jednotky (úèetní doklady, úèetní knihy a ostatní úèetní písemnosti) a z dalších podkladù, které má úèetní jednotka k dispozici. V pøípadì, e nìkterá skuteènost není popsána, bìhem úèetního období nenastala, úèetní jednotky se netýká nebo je pøíslušný ukazatel nulový Zpùsoby oceòování dle vnitøní smìrnice Zpùsob oceòování Finanèní majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý majetek Drobný majetek Zásoby

23 23 4-Energetická... Výroèní zpráva Zmìny oceòování, zmìny postupù úètování, opravné polo ky Ve sledovaném úèetním období došlo v úèetní jednotce k následujícím zmìnám: k ádným zmìnám nedošlo Úèetní a daòové odpisy Odpisové plány úèetních odpisù dlouhodobého hmotného majetku sestavila úèetní jednotka v interním pøedpisu takto: dle odpisového plánu. Pro daòové odpisy byl pou itý zrychlený zpùsob odepisování. Drobný majetek a drobný dlouhodobý majetek byl v souladu s interní smìrnicí úètován pøímo do nákladù Cizí mìny Pøi pøepoètu cizích mìn byl pou itý kurz:

24 24 4. Doplòující údaje k rozvaze 4.1. Majetek Majetek Bìhem úèetního období došlo k následujícímu technickému zhodnocení majetku Majetek zajištìný zástavním právem nebo vìcným bøemenem Drobný majetek je evidován v celkové cenì Drobný dlouhodobý majetek je evidován v celkové cenì 4.2. Pohledávky a závazky Pohledávky a závazky Bankovní úvìry Pøijaté dotace Pohledávky v cizí mìnì Závazky v cizí mìnì Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem Údaje o pøevodu pohledávek Údaje o pøevodu závazkù Údaje o poskytnutí zajištìní pohledávek Údaje o poskytnutí zajištìní závazkù Závazky a pohledávky neuvedené v rozvaze

25 25 4-Energetická... Výroèní zpráva Pohledávky a závazky z obchodního styku Pohledávky Pohledávky po lhùtì splatnosti z toho déle ne 5 let Závazky Závazky po lhùtì splatnosti z toho déle ne 5 let 4.4. Závazky vùèi institucím (v Kè) Finanèní úøad (silnièní daò) Finanèní úøad (daò z pøíjmu) Finanèní úøad (DPH) Závazky vyplývající ze zaúètování mezd (v Kè) Finanèní úøad OSSZ Zdravotní pojiš ovny Pokuty a penále

26 Závazky ke spoleèníkùm 5. Doplòující údaje k výkazu zisku a ztráty Sestaveno dne: , Praha 4 Podpis statutárního zástupce:

27 27 4-Energetická... Výroèní zpráva Kontaktní údaje 4-Energetická, a.s. Táborská 350/32, Praha 4 tel.:

28 Design a elektronické zpracování ANABYS, 2011

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání Kolektivní vyjednávání V průběhu roku 2014 až do počátku roku 2015 vycházel v časopisu Kovák seriál článků, zabývajících se výkladem některých ekonomických pojmů a pravidel. Cílem seriálu bylo pomoci v

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496 rozvaha AKTIVA 2000 1999 øádek brutto korekce netto netto AKTIVA CELKEM 001 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 002 0 0 0 0 B Stálá aktiva 003 2 020 991 544 273 1

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky...

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky... OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL... 3 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4 3.1 Vedení ÚHÚL... 5 3.2 Pobočky ÚHÚL... 6 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 10 ČÍSLO 1 březen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE První zkušenosti s otevøením trhu s elektrickou energií Od nového roku zaèalo otevírání trhu s elektrickou energií, které

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa je významné zdravotnické zaøízení regionu poskytující lùžkovou i ambulantní péèi. Slouží

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování

OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování Aneb - oceòování významých podílù na majetku obchodních spoleèností, typicky podílù na základním jmìní (= základním kapitálu) akciových spoleèností, èi spoleèností s ruèením omezeným, ev. i jiných typù

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více