VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Kateřina Vránová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Kateřina Vránová"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Kateřina Vránová Srovnání televizních pořadů o vaření v ČR a v Anglii Diplomová práce 2015

2 Srovnání televizních pořadů o vaření v ČR a v Anglii Diplomová práce Bc. Kateřina Vránová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Eva Ottová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2015

3 Master s Dissertation The Comparison of TV Cooking Shows in the Czech Republic and in England Bc. Kateřina Vránová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Management Major: Hospitality and Spa Management Thesis Advisor: PhDr. Eva Ottová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2015

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Srovnání televizních pořadů o vaření v ČR a v Anglii zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze 7. května jméno a příjmení autorky

5 Ráda bych zde poděkovala své vedoucí diplomové práce PhDr. Evě Ottové za její cenné rady a čas, který mi věnovala při zpracování této práce. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili mého dotazníkového šetření.

6 Abstrakt VRÁNOVÁ, Kateřina. Srovnání televizních pořadů o vaření v ČR a v Anglii. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Následující text se zabývá srovnáním televizních pořadů o vaření. Seznámíme se s demografickými podmínkami ČR a Anglie a objasníme stravovací návyky obou zemí. Definujeme pojmy televize, vysílací podmínky zmíněných zemí a specializované televizní kanály o vaření. Neopomeneme také objasnit historii televizních pořadů o vaření. V praktické části se budeme zabývat samotnými televizními pořady o vaření. Získané informace nám pomohou odpovědět na jednu ze dvou hypotéz. K objasnění druhé hypotézy použijeme kvantitativní metodu dotazníkového šetření, která bude obsahovat uzavřené a polootevřené otázky. V závěru práce navrhneme producentům televizních pořadů o vaření zlepšení, která mají za cíl zvýšit sledovanost jejich pořadů. Představíme vlastní koncept televizního pořadu, který by mohl přilákat velké procento diváků všech věkových skupin. V neposlední řadě se zaměříme na finanční stránku televizních pořadů o vaření. Klíčová slova: divák, kuchař, pořad, recept, surovina, televize, vaření.

7 Abstract VRÁNOVÁ, Kateřina. The Comparison of TV Cooking Shows in the Czech Republic and in England. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality. Prague: pages. The following text deals with the comparison of cooking TV shows. It provils the demographic conditions of the Czech Republic and England, and explains the eating habits of both the countries. It defines the TV, broadcasting conditions of the mentioned countries, and specialised TV channels on cooking. Additionally, it also explains the history of cooking TV shows. The practical part deals with cooking TV shows themselves. The information obtained will help answer one of the two hypotheses. To answer the second hypothesis, the work uses the quantitative method questionnaire, which includes both closed and semi-closed questions. The conclusion proposes improvements to cooking TV shows, which aims to increase the ratings of their programmes. The work introduces our own concept of a TV show, which could attract a large percentage of viewers of all ages. Finally, it focuses on the financial aspects of cooking TV shows. Keywords: chef, cooking, ingredient, recipe, television, TV show, viewer.

8 Obsah Úvod Teoretická část Česká republika Demografické podmínky ČR Anglie Demografické podmínky Stravování Stravování v ČR Tradiční české jídlo Stravování ve Velké Británii Tradiční britské jídlo Televize Historie televize Vysílací podmínky Rozdělení televizí v ČR Veřejnoprávní televize Soukromá televizní stanice FTV Prima Soukromá televizní stanice TV NOVA Rozdělení televizí v Anglii Televizní stanice BBC Televizní stanice ITV Televizní stanice Channel Specializované televizní kanály o vaření Televizní stanice Mňam TV Televizní stanice TV Paprika Televizní stanice Food Network Historie televizních pořadů o vaření Průřez české produkce Průřez anglické produkce Analytická část Televizní pořady o vaření Přehled televizních pořadů o vaření v ČR... 24

9 Televizní pořady o vaření na televizní stanici Prima FTV Televizní pořady o vaření na televizní stanici TV Nova Televizní pořady o vaření na televizní stanici Česká televize Přehled televizních pořadů o vaření v Anglii Televizní pořady o vaření na televizním kanálu BBC Televizní pořady o vaření na televizním kanálu ITV Televizní pořady o vaření na televizním kanálu Channel Srovnání televizních pořadů o vaření v ČR a v Anglii Dotazníkové šetření Dotazníkové šetření v ČR Grafické zpracování dotazníkového šetření v ČR Vyhodnocení dotazníkového šetření v ČR Dotazníkové šetření v Anglii Grafické zpracování dotazníkového šetření v Anglii Vyhodnocení dotazníkového šetření v Anglii Srovnání dotazníkového šetření obou zemí Návrhová část Doporučení producentům televizních pořadů o vaření Návrh konceptu na nový televizní pořad o vaření Televizní pořad o vaření jako marketingový nástroj restaurací Kolik stojí pořady o vaření? Závěr Literatura... 73

10 Seznam grafů Grafy 1 14: České dotazníkové šetření Graf 1: Zajímají Vás televizní pořady o vaření? s. 45 Graf 2: Jak často vaříte? s. 45 Graf 3: Jaké televizní pořady o vaření sledujete? s. 46 Graf 4: Jak často sledujete televizní pořady o vaření? s. 46 Graf 5: Máte svůj oblíbený televizní pořad o vaření? s. 47 Graf 6: Z jakého důvodu sledujete televizní pořady o vaření? s. 47 Graf 7: Využíváte informace z televizních pořadů o vaření? s. 48 Graf 8: Změnili jste jídelníček nebo stravovací návyky díky sledování televizních pořadů o vaření? s. 48 Graf 9: Co Vám v televizních pořadech o vaření chybí? s. 49 Graf 10: Které televizní pořady o vaření sledujete raději? s. 49 Graf 11: Jaké je Vaše pohlaví? s. 50 Graf 12: Kolik Vám je let? s. 50 Graf 13: Kolik lidí bydlí v místě Vašeho bydliště? s. 51 Grafy 14 26: Anglické dotazníkové šetření Graf 14: Zajímají Vás televizní pořady o vaření? s. 53 Graf 15: Jak často vaříte? s. 53 Graf 16: Jaké televizní pořady o vaření sledujete? s. 54 Graf 17: Jak často sledujete televizní pořady o vaření? s. 54 Graf 18: Máte svůj oblíbený televizní pořad o vaření? s. 55 Graf 19: Z jakého důvodu sledujete televizní pořady o vaření? s. 55

11 Graf 20: Využíváte informace z televizních pořadů o vaření? s. 56 Graf 21: Změnili jste jídelníček nebo stravovací návyky díky sledování televizních pořadů o vaření? s. 56 Graf 22: Co Vám v televizních pořadech o vaření chybí? s. 57 Graf 23: Které televizní pořady o vaření sledujete raději? s. 57 Graf 24: Jaké je Vaše pohlaví? s. 58 Graf 25: Kolik Vám je let? s. 58 Graf 26: Kolik lidí bydlí v místě Vašeho bydliště? s. 59

12 Seznam zkratek č. číslo ČR Česká Republika spol. s r. o. společnost s ručením omezeným % - procentuální vyjádření s. strana tzv. takzvaně např. například popř. popřípadě - libra zejm. - zejména

13 Úvod Přijímání potravy patří mezi základní fyziologické potřeby člověka. Bez potravy přežije člověk jen několik málo dní, bez tekutin dokonce jen několik hodin. Přijímání potravy hraje ovšem i další úlohu v životě člověka. Kromě uspokojení základní fyziologické potřeby přežití hraje potrava, její zpracování a konzumace, v mnoha kulturách i roli společenskou. Vařením obecně nazýváme úpravu potravin různými technologickými postupy. Různé způsoby přípravy pokrmů používané po celém světě ovlivňuje dostupnost surovin, stravovací zvyky, estetické hledisko, úroveň zemědělství a ekonomiky, kulturní a náboženské zvyky. Archeologické nálezy ukazují, že historie vaření je stejně dlouhá, jako je historie užívání ohně člověkem. Dostupné na internetu dne <http://cs.wikipedia.org/ wiki/tepeln%c3%a1_%c3%baprava_potravin>. Historicky první zmínka o jídle, která popisuje konkrétní pokrmy i způsob jejich zpracování, je datována rokem 968 před naším letopočtem - má tedy úctyhodný věk, téměř let. Pochází z území dnešního Izraele, kde tehdy panoval král Šalamoun. Kulinářství a kuchyně se začaly vyskytovat s rozvojem civilizace a již nešlo o pouhé uspokojení potřeby hladu, ale potrava získává další rozměr a to prožitek z potravy. (Burešová, Zimáková, 2008, s. 7). V souvislosti s prolínáním kultur dochází i k prolínání jednotlivých stravovacích návyků a propojení kulinářských prvků receptur. Komunikační technologie, cestování a vzdělávání nám umožňuje získávat stále nové poznatky a informace. (Burešová, Zimáková, 2008, s. 10) 20. století nemá v historii obdobu. Je to pro kulinářství období růstu a expanze. Po dvou světových válkách nastalo poměrně dlouhé období klidu, kdy dochází k mohutnému 1

14 ekonomickému růstu a technologickému rozvoji. Zároveň s tím se mění životní styl západní civilizace. Lidé se stávají konzumenty. Konzumujeme nadbytek potravy, konzumujeme data, chceme se bavit. Málokdo z nás si dnes dovede představit život bez televizního přijímače. Máme možnost sledovat mnoho různých kanálů jak domácích, tak i zahraničních. Všechny televizní stanice se předhání v boji o diváka. Každý se snaží zaujmout. Mezi řadou filmů, seriálů a zábavných i populárně-naučných pořadů, mají svoje místo i pořady o vaření. Cílem této práce je porovnat nabídku televizních pořadů o vaření v ČR a v Anglii. Ukazuje se, že televizní pořady o vaření jsou, alespoň u televizních producentů, poměrně oblíbené. Recepty na přípravu pokrmů nechybí například ani v řadě pořadů pro domácí kutily. Nicméně pro potřeby této práce bereme v potaz pouze televizní pořady věnující se čistě vaření. Rovněž, přes veškerou naši snahu, není v našich silách udělat naprosto vyčerpávající přehled nabízených televizních pořadů o vaření. Snažili jsme se vybrat ty nejdůležitější a nejoblíbenější televizní pořady o vaření z obou zemí. Pro diplomovou práci jsme stanovili následující hypotézy: Hypotéza 1 V ČR je v současné době rozsáhlejší nabídka televizních pořadů o vaření oproti Anglii. Hypotéza 2 Lidé v ČR sledují více televizní pořady o vaření a nechávají se jimi inspirovat. Diplomová práce se dělí do tří částí. V teoretické části stručně popisujeme demografické podmínky ČR a Anglie a stravování v těchto zemích. V samostatné kapitole charakterizujeme televizní vysílání obou zemí a také objasníme historický vývoj televizních pořadů o vaření. 2

15 V analytické části představíme televizní pořady o vaření, které se v současné době vysílají na území ČR a Anglie. Součástí praktické části je rovněž dotazníkové šetření, ve kterém jsme se snažili zjistit, jak moc jsou televizní pořady o vaření populární mezi Čechy a Angličany. Zároveň nás zajímalo, zda tyto televizní pořady o vaření mají nějaký vliv na diváky. Poznatky z jednotlivých zemí jsme vyhodnotili a získaná data nám pomohla ke srovnání. Následně tato data posloužila ve třetí, návrhové části. V závěru jsme shrnuli všechny poznatky získané během zpracování diplomové práce. Zhodnotili jsme dosažení cíle této práce a rovněž, jestli došlo k naplnění hypotéz. Metody použité v této práci jsou pro teoretickou část literární rešerše, deskripce a kompilace. Pro analytickou část jsme využili kvantitativní metodu dotazníkového šetření. V dotazníkovém šetření jsou využity uzavřené a polootevřené otázky a dále analýza získaných dat. Otázky v dotazníku jsme poskládali z otázek vztahujících se k vaření, k oblíbenosti a sledovanosti televizních pořadů o vaření. Použili jsme i identifikační otázky, které nám pomohly například zkoumat pořady z pohledu žen a mužů. Zdroje, které jsme použili pro vypracování diplomové, práce jsou převážně internetové publikace. Vyhledané informace jsme se snažili kontrolovat v odborné literatuře. Veškerá použitá literatura a informační zdroje, ze kterých jsme čerpali, jsou abecedně seřazeny v seznamu literatury. 3

16 1 Teoretická část V teoretické části diplomové práce jsme objasnili důležité pojmy související s televizí a zeměmi, kde byl výzkum prováděn. Zmínili jsme demografické podmínky ČR a Anglie a jejich stravování. V samostatné kapitole jsme charakterizovali pojem televize a historický vývoj televizních pořadů o vaření. 4

17 1.1 Česká republika Česká republika je vnitrozemním státem, který leží na severní polokouli ve středu Evropy. Česká republika hraničí na západě s Německem, na severu s Polskem, na jihu s Rakouskem a na východě se Slovenskem. Česká republika je samostatným státem od , do této doby tvořila se sousedním Slovenskem stát, který se jmenoval Československo. Česká republika nemá přístup k moři, ale zemí protéká hlavní evropské rozvodí, které rozděluje úmoří Severního, Baltského a Černého moře. Největšími toky země jsou Vltava, Labe, Dyje a řeka Morava. Nejdostupnějším mořem pro Čechy je Baltské a Středozemní moře, které se stalo jejich oblíbenou turistickou destinací. Hranice státu jsou chráněny pohořím, severní část české kotliny je úrodná nížina a na jihu se nacházejí pahorkatiny a vrchoviny. Ve Středočeském kraji leží hlavní město Praha, které patří mezi pět nejkrásnějších měst Evropy a je vyhledávaným turistickým místem Demografické podmínky ČR Rozloha: km 2 Obyvatelstvo: (2014) Hlavní město: Praha ( obyvatel v roce 2014) Státní zřízení: republika Etnické složení: Češi 90%, Moravané 6%, Slováci 1,5%, Poláci, Němci, Romové, Ukrajinci Jazyk: čeština (úřední) Náboženství: bez vyznání 59%, katolické 29%, protestantské 4%, pravoslavné 1%, ostatní Měna: 1 česká koruna = 100 haléřů 0čekávaná délka života při narození: Muž 74,3 let, Žena 81 let 5

18 1.2 Anglie Spojené království Velké Británie a Severního Irska je ostrovní zemí, která je rozdělena na Anglii, Skotsko, Wales a Severní Irsko. Spojené království bývá nesprávně nazývané Velkou Británií nebo Anglií. Pro potřeby této diplomové práce se dále budeme zabývat největší částí Spojeného Království, a to Anglií. Nejlidnatější Anglie, která jako jediná ze čtyř zemí nemá autonomii ani samosprávu, zaujímá dvě třetiny ostrova Spojeného království. Sever Anglie hraničí se Skotskem, na západě s Walesem, největší část země obklopuje Severní a Keltské moře a od Evropy odděluje Anglii Lamanšský průliv. Na jihovýchodě Anglie leží hlavní město Londýn (London), který je zároveň i hlavním městem celého království. Londýn patří k velmi oblíbeným místům turistů, kteří ve městě mohou navštívit historické centrum, nespočet muzeí, nákupních center a mnoho vyhlášených restaurací Demografické podmínky Rozloha: km 2 Obyvatelstvo: Hlavní město: Londýn ( obyvatel v roce 2014) Státní zřízení: konstituční monarchie Etnické složení: Angličané 82%, Skotové 10%, Irové 4%, Velšané 2%, Indové, Pákistánci, ostatní. Jazyk: angličtina (úřední), velština, skotská gaelština Náboženství: křesťanství, islám, sikhismus, hinduismus, judaismus Měna: 1 britská libra = 100 pencí 0čekávaná délka života při narození: Muž 78,2 let, Žena 82,5 let 6

19 1.3 Stravování Stravování je stejně staré jako lidstvo samo. Na začátku bylo jídlo smyslem každodenního přežití. Jakmile byl objeven oheň, stala se strava pestřejší. S rozvojem civilizace se vaření přesunulo do kuchyně, kde hospodyně využívaly potraviny, které byly typické pro dané podnebí, ve kterém lidé žili. Postupem času se ze stravování stává společenská událost, lidé se scházejí k různým oslavám a jejich stoly jsou plné jídla. V nedávné době přišly do módy velkovýrobny rychlého a levného občerstvení. V současné době je pro člověka důležité to, co jí. Už se nejedná jen o přežití a naplnění žaludku. V dnešní době útočí jídlo na člověka ze všech stran. Televize produkují jeden pořad o vaření za druhým, k dostání je mnoho časopisů o gastronomii a každé noviny mají minimálně jednou týdně zařazený článek s recenzí na vyhlášené restaurace nebo přinášejí čtenáři zaručeně dobrý recept Stravování v ČR Česká kuchyně v minulosti procházela obdobným historickým vývojem jako další kuchyně zemí střední Evropy. Na venkově lidé jedli hlavně kaši a jídla z obilovin. Nejdůležitějšími surovinami pro ně byly ty, které vypěstovali doma, tedy brambory, luštěniny, kořenová zelenina a zelí. Z mas měli nejraději vepřové, ale jedli i hovězí a drůbeží (především husu), králíka a sladkovodní ryby (hlavně kapra). (Faktor, 2009, s. 5) Velké množství domácích (regionálních) i národních pokrmů vzešlo jednoduše z toho, čeho byl dostatek v nejbližším okolí, ať už se jednalo o pole, lesy či rybníky. Proto se liší některé pokrmy použitými ingrediencemi a často i krajovými názvy, přestože se jedná téměř o shodné jídlo. Rok 1990 přinesl zlepšení českého dovozového obchodu, který přinesl na trh nové potraviny ze zahraničí. Vděčíme za to především rozšíření letecké nákladní dopravy. Proto se k nám začaly dostávat exotické plodiny, které jinak podléhaly rychlé zkáze. Trendem 7

20 doby je nahrazovat živočišné tuky rostlinnými oleji a tím se z ČR stává velmoc smažených jídel. Na českého spotřebitele začíná mít vliv reklama, ale stále je pro něj důležitá nejnižší cena oproti kvalitním surovinám. Další významnou éru stravování odstartovaly hypermarkety. Obrovské budovy, kde mohou zákazníci nakoupit vše pod jednou střechou a mají velké možnosti výběru. Nejen díky tomu se dostávají na český trh průmyslově vyráběné potraviny, které dokonale šíří marketing společností. Tradiční gastronomické zvyklosti české kuchyně se zachovaly zejména u jejích svátečních a obřadních jídel. Některé české restaurace pokračují v kulinářské tradici a nabízejí hostům domácí knedlíky a domácí nudle, poctivě připravené omáčky z dlouho vařených vývarů, kvalitní maso a uzeniny, houby a plody z českých lesů. Jinak se česká kuchyně otevírá světu, a to se všemi průvodními jevy. Přebírá nové podněty a nové ingredience, včetně exotických. (Faktor, 2009, s. 5) Většina Čechů má špatné stravovací návyky. S oblibou jedí příliš velké porce tučného jídla, vydatné polévky a k pití si dopřávají slazené a sycené nápoje. Češi poměrně vydatně snídají, ale špatně obědvají. Dle statistiky jen každý druhý člověk v pracovní době pravidelně obědvá. Klasický český oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a občas také dezertu. Co se týká večeře, jsou zvyky jednotlivých rodin rozdílné. Někdo preferuje lehké jídlo v rodinném kruhu, jiný upřednostňuje vydatnou večeři v podobném složení, jako bývá oběd. Stále častěji si Češi večeři přinesou domů z restaurací, fast foodů nebo volí tzv. donáškovou službu Tradiční české jídlo Česká kuchyně má staletou tradici, kterou ovlivnily kuchyně našich hraničních sousedů. Jedná se především o bavorskou, rakouskou, ale i maďarskou kuchyni. Česká kuchyně platí za kolébku sladkých i slaných pokrmů z mouky nebo brambor, jako jsou nejrůznější druhy knedlíků, šišek a lokší, koláčů a buchet. Stejně známé jsou však i úpravami mas, 8

21 drůbeže a zvěřiny, často doprovázených na talíři těžkými smetanovými omáčkami. Národním jídlem v Čechách je vepřová pečeně s knedlíkem a zelím." (Kučerová, 2003, s. 16) Někteří Češi by s tímto národním jídlem nesouhlasili, pro někoho je tradiční jídlo svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem, smažený sýr s bramborem nebo smažený vepřový řízek s bramborovým salátem. Typickým dezertem pro českou kuchyni jsou kynuté buchty a jablečný závin, který u nás zdomácněl. Kynuté buchty bývají s makovou, tvarohovou či povidlovou náplní. Tyto tři náplně se kombinují na chodské koláče, které se pečou na slavnostní příležitosti. Mezi typické české sýry patří olomoucké syrečky a eidam, který se používá hlavně pro tepelné zpracování. Nejznámějším a nejoblíbenějším nápojem je světlé nebo tmavé pivo Stravování ve Velké Británii Charakter Britské [sic!] kuchyně je spojen především s klimatem těchto ostrovů. V minulosti, kdy lidé pracovali většinu dne na poli a jejich příbytky byly jen velmi skromnou ochranou proti chladu a vlhku, bylo potřeba konzumovat vydatnou a energeticky bohatou stravu. Celkem pochopitelně nebyla řešena otázka kalorií, složení (zejm. v současnosti nežádoucí vysoké procento tuku ve stravě) a racionální výživy, jak je tato problematika nahlížena nyní. Přesto vznikla pestrá a bohatá kulinářská tradice, kdy se v Britské kuchyni využívají především původní rostliny a živočichové, a v důsledku historického kontextu se projevilo také mnoho cizích vlivů. (Přibík, 2013, s. 11) Ze stravování ve Spojeném království je patrné, že je ovlivněno nejen tím, že se jedná o ostrovní zemi, ale také přistěhovalci. Do Anglie proudí mnoho cizinců z celého světa, kteří sem přicházejí hlavně kvůli práci. S sebou si samozřejmě přinášejí i své stravovací návyky a potraviny. Díky tomu britská kuchyně získala nové pokrmy a ingredience. Ve Spojeném království se lidé stravují obvykle třikrát denně. Klasická anglická snídaně (breakfast) je velmi vydatná. Během týdne Angličané snídají lehce, klasickou snídani si dopřávají buď jen o víkendu, anebo po náročném večeru. Britský oběd (lunch) je ve všední den většinou studený. Nejčastěji Angličané obědvají sandwich, balíček chipsů a sladkou limonádu. O víkendu si dopřávají teplé obědy v kruhu rodinném nebo navštěvují 9

22 restaurace. Večeře (dinner) je pro Angličany v pracovním týdnu hlavní jídlo dne. Večeře bývá obvykle teplá, nebo opět Angličané zamíří do restaurací či fast foodů Tradiční britské jídlo Though many traditional dishes, such as Lancashire hotpot, beef Wellington and even fish and chips, can be harder to hunt down than tapas, pizza or chicken tikka masala, other reliable regulars remain. Among them are shepherd s pie (minced lamb with mashed potatoes), steak and kidney pie (beef and kidney in gravy baked in a pastry crust),or game pie and bangers and mash (sausages with mash potatoes and onion gravy). For pudding there is a variety of trifles, pies, tarts and crumbles, often eaten with custard, as well as lighter summer pudding of seasonal fruit. A full English breakfast is a fry-up of sausages, eggs, bacon, tomatoes, mushrooms and bread, perhaps with black pudding or laverbread. Lunchtime snacks include a Ploughman s lunch of cheese and pickles with a doorstep of bread. (DK Eyewitness Travel Guide 2014, 580 str.) Ačkoli mnohá tradiční jídla, jako jsou Lancashire hotpot 1, beef Wellington 2 a dokonce i fish and chips 3, mohou být těžší na přípravu než tapas, pizza nebo kuřecí tikka masala, i přesto se zde stále najdou zastánci tradičních pokrmů. Mezi tradiční a oblíbená jídla patří ovčí koláč (skládá se z mletého jehněčího masa a bramborové kaše), dále pak steak a ledvinkový koláč (hovězí maso a ledvinky v omáčce, které jsou zapečené v krustě z drůbežího masa), nebo game pie 4 a klobásky s kaší a cibulovou omáčkou. Pro puding zde existuje řada variací, ať už se jedná o časté koláče s pudinkem, koláče s drobenkou nebo lehčí letní pudinky se sezónním ovocem. Klasická vydatná anglická snídaně se skládá ze smažených uzenin, vajíček, slaniny, rajčat, hub a chleba. Možné je zařadit i jelita nebo 1 Jedná se o tradiční jídlo, které je připravované z jehněčího nebo skopového masa a cibule, to celé je přikryté brambory. Vše se nechá péct v troubě po celý den. 2 Beef Wellington je pokrm z hovězí svíčkové, která je upečená v balíčku z listového těsta. Mezi maso a těsto se dává vrstva pochutin (např. hub nebo foie gras). Beef Wellington se peče vcelku nebo po jednotlivých porcích. 3 Smažená ryba v těstíčku s hranolky a majonézou. 4 Jedná se o koláč, který obvykle obsahuje směs dušeného masa z králíka, zvěřiny, křepelek, bažantů a kořenové zeleniny. 10

23 laverbread 5. Oběd Ploughman s lunch se skládá ze sýra, nakládaných okurek a tlustého krajíce chleba 6. (vlastní překlad) 1.4 Televize V dnešní době se v každé domácnosti najde minimálně jeden televizor. Velmi malá skupina obyvatel televizor nevlastní, avšak v současné době je módou mít televizor v každém pokoji. Proto je dnes televizní vysílání více než samozřejmá věc. Dle výsledků statistických šetření je patrné, že pro někoho se zdá být i nezbytné. Průměrný Čech stráví sledováním televize průměrně 16,6 hodin týdně, což je až 863,2 hodin ročně. Televize jak ji vnímají Britové, je klasifikována nejdůvěryhodnějším médiem. Některé odborné zdroje uvádí, že až dvě třetiny obyvatel Spojeného království totiž považují televizní zpravodajství za hodnověrnější než noviny nebo internetová média Historie televize Historie televize je jasným důkazem, že technologie se neustále vyvíjí. Vývoj technologií je doslova hnacím motorem pro diváka a dynamicky tak mění jeho sledovací návyky, stejně tak jako obsah pořadů. Největší změnu, jak je uvedeno v odborných publikacích, přineslo televizním divákům především barevné televizní vysílání. Tato změna se stala v sedmdesátých letech minulého století. V devadesátých letech pak byl klíčovým mezníkem přechod k širokoúhlému formátu, v posledních letech též High Definition (dále jen HD) a trojrozměrné promítání (dále jen 3D). Diváky tyto novinky doslova uchvátily. Orlebar ve své publikaci informuje o nových médiích a vynálezech moderní techniky jako o narození nového média a smrti toho starého. Jsou to nejen noviny, které zdánlivě nahradilo rozhlasové vysílání, ale také kinematografie, kterou průběžně nahrazuje televize. Nicméně i přes všechny novinky se stará média dokázala přizpůsobit a rozvinula svou roli na takovou úroveň, aby novinkám mohla bez obav konkurovat. 5 Velšská národní specialita připravovaná z mořských řas. 6 Další přísadou mohou být vařená vejce, šunka a nakládané cibulky. 11

24 Slovo televize bylo použito prvně v roce Barevné vysílání bylo představeno a patentováno o dvacet pět let později. Do současnosti prošlo televizní vysílání opravdu velkými vývojovými změnami. Dalšími důležitými mezníky v historii televizního vysílání jsou: V roce 1927 došlo k prvnímu televiznímu vysílání prostřednictvím telefonní linky mezi Londýnem a Glasgowem. 2. listopadu 1936 zahájila BBC ve Velké Británii jako první na světě pravidelné televizní vysílání pro veřejnost. 1. května 1953 bylo v Československu zahájené pokusné vysílání, které bylo 25. února 1954 prohlášeno za pravidelné Vysílací podmínky ČR a Spojené Království se ve způsobu regulace veřejného televizního vysílání velice liší. Nejdůležitější rozdíl je jistě v počtu regulační úřadů obou zemí. ČR má dva úřady, a to Český statistický úřad (dále jen ČTÚ) a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV). Ve Spojeném království se konvergence v oblasti komunikací a médií slučuje pod jeden orgán, který se jmenuje Ofcom. Mluvíme zde nejen o televizním, ale i rozhlasovém vysílání. Orlebar ve své publikaci z roku 2012 uvádí, že Velká Británie tradičně spadá mezi země s copyrightovým systémem, který je založen na odlišných zásadách než tzv. kontinentální systém 7, jehož součástí je i Česká republika. (Orlebar, 2012, s. 11) 7 Kontinentální právo co je psáno, to je dáno. Povaha kontinentálního práva (civil law) má svá specifika. Zatímco právo angloamerické čerpá především ze svých zkušeností, obyčejů a své kultury, právo kontinentální se inspirovalo právem římským. Kontinentální právo je založeno na normativních právních aktech: zákonech a jiných právních předpisů. Ty jsou ve většině případů důsledně písemně zaznamenány. Dostupné na internetu dne <www.eurocompanies.cz/blog/mezinarodni-pravni-systemy-an> 12

25 Jak český, tak i britský systém vychází především z rozdílných nákladů na televizní vysílání. Různě zaznamenávají právo, odlišně postupují při rozhodování soudních pří a v neposlední řadě jsou rozdílné také poplatky za poskytování televizního vysílání. V ČR je od povinnost platit televizní poplatek. Poplatníkem televizního poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač, nebo je jeho uživatelem. Měsíční výše televizního poplatku je v současné době 135,- Kč. V Anglii mají podobný poplatek, vztahuje se na televizi, počítače, notebooky a mobilní telefony. Počítají se zařízení, která přijímají státní kanály. Poplatek je stanoven na 145,50 ročně za barevnou televizi a 49 za černobílou televizi Rozdělení televizí v ČR Český televizní divák má v současné době na výběr mezi veřejnoprávní televizí, soukromou televizí nebo placenou kabelovou či satelitní televizí. Všechny ze zmíněných televizí se předhání v nabídce vysílacích kanálů a v pestrosti nabízených pořadů. Největší zastoupení na trhu mají soukromé televize, kterým vévodí Prima FTV a TV Nova. Český televizní divák má možnost sledovat díla z české produkce. Každá televizní stanice vytváří úspěšné seriály, večerní filmy a dokumentární pořady. Pro potřeby této diplomové práce budeme sledovat pouze kanály veřejnoprávní televize a kanály soukromé sféry. 13

26 Veřejnoprávní televize Jedinou veřejnoprávní televizí v ČR je Česká televize. Česká televize vznikla k podle zákona o České televizi (zákon č.483/1991 Sb.) jako televizní služba veřejnosti České republiky. Dostupné na internetu dne <www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ historie/ceska-televize-od-r-1993/vznik-a-prvni-kroky/> Po celý rok 1992 vysílala Česká televize souběžně s Československou televizí. Dokonce vyráběla pořady i pro jejich federální okruh F1. K datu byla Československá televize zrušena a se vznikem České Republiky bylo zahájené vysílání nově pojmenovaných programů. Jedná se o současné programy ČT1 (původně ČTV), ČT2 (původně F1) a ČT3 (původně OK3). K skončilo vysílání televizního kanálu ČT3. Česká televize vysílá 24 hodin denně a v nabídce má 6 kanálů - ČT1, ČT2, zpravodajský ČT24, ČT sport, dětský ČT: D a ČT art Soukromá televizní stanice FTV Prima Dne 26. listopadu 1992 byla společnosti FTV Prima udělena vysílací licence pro oblast Prahy a středních Čech. Jednalo se o vůbec první licenci k provozování komerčního televizního vysílání v ČR. Samotné vysílání bylo zahájeno 20. června O rok později dochází k rozšíření původní regionální licence na celé území republiky. Dostupné na internetu dne <http://www.iprima.cz/o-spolecnosti> V roce 2003 získává televize FTV Prima prodloužení licence k vysílání do roku 2018 a její sledovanost nadále roste. 14

27 vznikají nové dceřiné společnosti televize FTV Prima Prima online (pro uživatele internetu) a Media Club (stará se o obchodní záležitosti FTV Prima). FTV Prima má v nabídce 4 kanály Prima, Prima COOL, Prima LOVE a jedinou bezplatnou dokumentární stanici v ČR, která se jmenuje Prima ZOOM Soukromá televizní stanice TV NOVA TV Nova je česká komerční televizní stanice. Licenci na vysílání získala v roce 1993, první vysílání proběhlo až 4. února 1994 v Praze. Tehdy byla první českou celostátní soukromou televizní stanicí. Po léta je nejsledovanější českou televizní stanicí. Jejím provozovatelem je mediální společnost CET 21, která spadá pod zahraniční společnost CME. Televize TV Nova je dostupná po celém Česku a i Slovensku. Nabízené kanály jsou Nova, Nova Cinema, Nova Sport, Fanda, Smíchov a Telka Rozdělení televizí v Anglii Spojené království je rozděleno do lokálních televizních oblastí. Příkladem můžeme uvést střední hrabství Anglie, Skotsko nebo Severní Irsko. Jen malá část televizních stanic vysílá po celé zemi ten stejný program. Velká většina pořadů, které se vysílají na území Spojeného království, vzniká v britské produkci. Britský televizní divák má také na výběr mezi veřejnoprávní, komerční, satelitní nebo kabelovou televizí. Každá ze zmíněných sfér má v nabídce několik kanálů. Britský televizní divák, na rozdíl od toho českého, může sledovat přímé vysílání v mobilu nebo na internetu. Veškeré tyto služby jsou placené. 15

28 Pro potřeby diplomové práce se zaměřuji pouze na tři nejznámější kanály ve Spojeném království. Každý z kanálů je popsán v následujících podkapitolách Televizní stanice BBC The BBC is the world's oldest and largest broadcaster, and is the country's principal public service broadcaster. Dostupné na internetu dne wikipedia.org/wiki/television_in_the_united_kingdom BBC je nejstarší a největší vysílací společností na světě a je hlavní veřejnoprávní vysílací společností v zemi. (vlastní překlad) Zajišťuje vysílání několika britských rozhlasových a televizních stanic i vysílání do zahraničí. Je všeobecně uznávána pro kvalitu a objektivitu svého zpravodajství. Byla založena pod jménem British Broadcasting Company roku 1922, od roku 1927 nese jméno British Broadcasting Corporation. Dostupné na internetu dne <http://cs.wikipedia.org/wiki/bbc> BBC One je hlavní kanál ve Velké Británii, lze jej přirovnat k naší ČT1. Další kanály, které se dají přijímat volně, jsou BBC Two, BBC Three, BBC Four, zpravodajský kanál BBC News, BBC Parliament, BBC HD, BBC Alba, CBBC a CBeebies Televizní stanice ITV ITV (Independent Television) is the network of fifteen regional commercial television franchises, originally founded in 1955 to provide competition to the BBC. ITV was the country's first commercial television provider funded by advertisements, and has been the most popular commercial channel through most of its existence. Dostupné na internetu dne <http://en.wikipedia.org/wiki/television_in_the_united_ Kingdom> 16

29 ITV (Independent Television) je síť patnácti regionálních komerčních televizních franšíz. Původně byla založena v roce 1955 proto, aby konkurovala vysílací stanici BBC. ITV byla první komerční stanicí v zemi, která byla financována z reklamy. ITV byla nejpopulárnější komerční kanál po většinu své existence. (vlastní překlad) ITV má v nabídce tyto kanály: ITV, ITV2, ITV3, ITV4 a dětský kanál CITV Televizní stanice Channel 4 Channel 4 je britská veřejnoprávní televize, která vysílá od roku Dokonce je to pátý nejstarší kanál ve Spojeném království. Channel 4 je povinen nakupovat veškeré své pořady od nezávislých produkčních společností. Channel 4 na rozdíl od BBC a ITV nemá (kromě Walesu) žádné regionální varianty a všude vysílá identické programy. Channel 4 má vlastní zpravodajství, kanál se jmenuje Channel 4 News Specializované televizní kanály o vaření Následující výčet televizních stanic přináší na televizní obrazovky celodenní program zcela věnovaný jídlu a přípravě pokrmů. Tyto televizní stanice chtějí oslovit diváky jakékoliv věkové kategorie. Pořady o vaření, které televizní stanice vysílají, nebudou dále zahrnuty do diplomové práce Televizní stanice Mňam TV Nejmladší specializovaným televizním kanálem o vaření, který začal vysílat v sobotu , je Mňam TV. Provozovatelem je společnost CE Media, kterou založil britský investor. Mňam TV vysílá celodenně a je to první česká celoplošná televize, která vysílá všechny pořady v češtině. Televizní stanice Mňam TV vysílá bezplatně a je volně dostupná v pozemní digitální síti a na satelitu. V současné době přináší televizním divákům převážně zahraniční produkci pořadů o vaření, které postupně nahradí česká a slovenská produkce. Program televize Mňam TV je plný pořadů o vaření, jídle a všeho co se týká kvalitní 17

30 gastronomie. Postupem času bude program doplněný o kuchařské reality show. Kulinářská televize se zaměřuje na televizní pořady o vaření, které uvádějí slavní a známí šéfkuchaři. Zastoupení pořadů o vaření, kde vaří celebrita, bude buď velmi malé anebo žádné Televizní stanice TV Paprika Televizní stanice TV Paprika vysílá na základě mateřské televizní stanice, původem z Maďarska. V ČR vysílá již řadu let a všechny pořady jsou nadabované do češtiny. TV Paprika také vysílá celodenně, ale na rozdíl od televizní stanice Mňam TV je šířena kabelovou nebo internetovou televizí a přes satelit. Program televizního kanálu TV Paprika přináší televizním divákům kuchařské show z celého světa. Některé pořady o vaření jsou natáčené i v ČR, ale jedná se spíše o výjimku Televizní stanice Food Network Food Network je televizní kanál, který je pro českého televizního diváka dostupný od roku 2010 na satelitu. Bohužel není lokalizovaný do českého jazyka. Food Network začal vysílat v roce 1993 v USA a v roce 2009 se na televizní obrazovky dostala britská verze. Program je poskládaný z kulinářského umění, vaření a zajímavých receptů. Pořady o vaření uvádějí známí šéfkuchaři a trvají většinou 30 minut. 1.5 Historie televizních pořadů o vaření V součastné době přišly do módy televizní pořady o vaření a kuchařské reality show. Někteří televizní diváci je vyhledávají a nenechají si ujít žádný z pořadů o vaření, jiní se naopak zlobí, že je toho vaření na obrazovce moc. A kdo tyto pořady vymyslel? A kdy se začaly vysílat? 18

31 Nejdříve se vaření vysílalo v mnoha rozhlasových stanicích. Ve čtyřicátých letech je Američané přenesli i na televizní obrazovky. Cílem pořadů bylo poskytování rad hospodyním, které se tak dozvěděly, co připravit ze surovin, které byly během války dostupné. V průběhu let se koncept pořadů o vaření samozřejmě měnil. A jak uvádí gurmet-kritik Vladimír Poštulka ve své knize z roku 2013: Základním typem však pořád zůstává one man show, tedy pořad, v němž hlavní hvězdou je kuchař či kuchařka, kteří nejen vaří, ale také dokážou o své práci mluvit a jsou tak trochu i baviči. Právě na tento typ rozhlasových pořadů navázala televize. V šedesátých a sedmdesátých letech se u sporáku začalo experimentovat a polemizovat. Rodí se televizní kuchařské hvězdy a producenti pořadů o vaření se snaží přijít s pořady, které si televizní divák přeje. Osmdesátá léta přinesla na televizní obrazovky pořad Great Chefs (Velcí šéfové), který se stal velmi oblíbeným a představoval nejlepší kuchaře z celé Evropy a Ameriky. V devadesátých letech vznikl nová televizní stanice Food Network, o které jsme se již zmínili v předchozí kapitole. Z produkce Food Network vzešly kuchařské hvězdy, jako jsou Julia Child a Jamie Oliver. Úspěch pořadů o vaření inspiroval i ostatní země, které poté zařadily obdobné pořady na své televizní obrazovky Průřez české produkce Česká televizní produkce pořadů o vaření se v nedávné době rozšířila o mnoho pořadů. Je ovšem pravdou, že stálými se pořady z většiny nestávají, doba trvání jejich vysílání není dlouhá. Literatura věnující se pořadům o vaření v České republice prakticky neexistuje. 19

32 Tomuto tématu se věnují především média 8. (Burianová, 2014, s. 31) Následující výčet televizních hvězd je poskládán z kuchařských es, ale i zapálených amatérů. Nejznámější kuchařskou televizní hvězdou v ČR je Zdeněk Pohlreich, který má na kontě nejen kuchařské pořady a knihy o vaření, ale také úspěchy jako restauratér. Původně neměl o kuchařské řemeslo zájem, ale neúspěšně složené zkoušky na gymnázium rozhodly. Nejlépe Zdeňka Pohlreicha vystihl milovník dobrého jídla Pavel Maurer, který o něm řekl: Ostrý hoch v rondonu má totiž jednu velice důležitou vlastnost je neustálým nositelem nových gastronomických myšlenek. (Pohlreich, 2010, s. 7) Následující výčet televizních pořadů o vaření natočil Zdeněk Pohlreich s produkcí televize FTV Prima. V závorce za pořadem o vaření je vždy uveden rok, kdy byl daný pořad vyroben. Ano, šéfe! (2009), Na Nože (2010), Šéf na grilu (2011), Česko vaří s Pohlreichem (2013), Už dost, šéfe! (2013), Vařte jako šéf! (2013 a 2014), Rozpal to, šéfe! (2014). Jiří Babica je vyučený kuchař, který při svých cestách do zahraničí nasbíral mnoho zkušeností. Sám o sobě říká, že vaří pro normální lidi. Ve svém pořadu o vaření, který se jmenuje Babicovy dobroty (TV Nova, ) se snažil inspirovat diváky u televizních obrazovek, aby nevařili slepě podle receptu, ale byli kreativní. Český národ se tím rozdělil do dvou skupin. První, která Jiřího Babicu miluje a jeho recepty s oblibou připravuje ke každodenní konzumaci a druhá skupina, která neuznává některé postupy a kombinace surovin. Ve druhém případě se jedná většinou o profesionální kuchaře. Jednou z posledních tváří televizních pořadů o vaření je Ladislav Hruška a jeho pořad Levně a chutně. Láďa Hruška, kterého národ začal přezdívat gurmánský experimentátor, přichází s levnou variantou na cokoliv. Loni na podzim vydává svou první kuchařku. Stejně jako Jiří Babica rozděluje laiky a profesionály na dva nesmiřitelné tábory. 8 Média masové sdělovací prostředky tištěné (noviny, časopisy) i elektronické (rozhlas, televize, internet). (Kolektiv autorů, 2006, s. 214). V souvislosti s tímto textem se jedná o internetové stránky. 20

33 Za zmínku určitě stojí i Emanuel Ridi. Není vyučený kuchař, ale vařit se naučil v restauraci svých prarodičů. Italský rodák si svojí lehkostí dokázal přitáhnout řadu televizních diváků. Emanuel Ridi ve svém pořadu o vaření představuje jednoduchost a krásu italské kuchyně. Jedná se o pořady S Italem v kuchyni (FTV Prima, 2009), na který navazuje Léto s Italem (FTV Prima, 2012). V současné době se Emanuel Ridi vrací zpět na televizní obrazovky. Diváci se na něho mohou těšit na nové televizní stanici Mňam TV Průřez anglické produkce Během vývoje televizních pořadů o vaření se objevilo několik z nich, které dokázaly vyniknout a jsou považovány do nynějška za nějakým způsobem přelomové. Ve všech případech byly tyto vyzdvihované pořady založeny na účinkování silných osobností. (Burianová, 2014, s. 27) Dione Lucas byla první ženou, která měla vlastní televizní kuchařskou show. Její pořad o vaření se jmenoval The Dione Lucas Show (WCBS, 1947). Původně se jednalo o výukový program o vaření, který věnovala každému, kdo měl zájem. Delia Smith nebyla vyučena kuchařskému řemeslu, ale byla oblíbenou kuchařkou a uznávanou odbornicí. Jejím cílem bylo vzdělat britský národ ve vaření. Delia Smith natočila nespočetně pořadů o vaření. Za zmínku určitě stojí Family Fare, Delia Smith s Christmas (BBC, 1990) nebo Delia Smith's Cookery Course (BBC, ), který byl natolik úspěšný, že se natočily tři série. Jamie Oliver je přezdívaný nahý kuchař nebo kuchař bez čepice. Podle gurmet-kritika Vladimíra Poštulky je Jamie Oliver: Bezesporu nejznámější a nejslavnější kuchař v současném světě. (Poštulka, 2010, s. 39) Díky jeho talentu a show si rychle získal televizní diváky a hlavně divačky. Během své kariéry natočil mnoho pořadů o vaření, 21

34 nejznámější jsou The Naked Chef (BBC Two, 1999), Oliver s Twist (Food Network, 2002), Jamie s Kitchen (Channel 4, 2002) nebo Jamie s School Dinners (Channel 4, 2005). Two fat LADIES dvě boubelaté Angličanky, Clarissa Dickson Wrightová a Jennifer Patersonová, ve své kuchařské show byly velmi energické, nápadité a vařily z levných a lehce dostupných surovin. Hlavním znakem jejich show byl motocykl s přívěsným vozíkem, se kterým procestovaly celou Anglii. Společně natočily tři cykly své show, při natáčení čtvrtého cyklu Jeniffer zemřela na rakovinu. Nejznámější britskou televizní osobností je bezesporu Gordon Ramsay. Šéfkuchař, který má na svém kontě čtrnáct michelinských hvězd, se skutečného úspěchu dočkal až při vystupování v televizi. Poprvé se objevil v seriálu Boiling Point (Bod varu, 1998). A následovali i další pořady o vaření, kde šéfkuchař učí kuchaře profesionálním trikům. Za zmínku určitě stojí tyto pořady o vaření: Faking It (Napodob to, 2001), Kitchen Nightmares (Kuchyňské noční můry, 2004) a Hell s Kitchen (Pekelná kuchyně). 22

35 2 Analytická část V následující analytické části diplomové práce představujeme konkrétní televizní pořady o vaření, které se v současné době vysílají v obou zemích. Dále jsme provedli dotazníkové šetření v ČR a v Anglii a získaná data následně vyhodnotili. 23

36 2.1 Televizní pořady o vaření Televizní pořad o vaření je kuchařská show, ve které televizního diváka provází buď profesionální kuchař, známá osobnost, nebo amatér, který se o vaření zajímá. Samotná show většinou netrvá déle než hodinu. Některé kuchařské show jsou spojené se soutěží, jiné jsou klasickou one man show, avšak všechny mají jedno společné, a to vaření. Většina kuchařských show se odehrává v kuchyni nebo bývají natáčené na kulinářsky zajímavých místech. Televizní pořady o vaření jsou levné na výrobu. Převážně bývají sponzorovány od výrobců kuchařského vybavení nebo potravinovými řetězci, kteří si tím zajistí několika minutovou reklamu v hlavním vysílacím čase 9. Pokud televize zařadí tyto pořady do hlavního vysílacího času, má zajištěnou nejen sledovanost, ale i rychlou návratnost pořizovacích nákladů. Televizní pořady o vaření jsou zdrojem informací a inspirací. Přinášejí televizním divákům tradiční recepty z národní a zahraniční kuchyně. Učí je, jak pracovat a zpracovávat suroviny. Samotní účinkující kuchaři předávají televizním divákům triky a tipy, jak si zjednodušit práci v kuchyni Přehled televizních pořadů o vaření v ČR Z následujícího přehledu televizních pořadů o vaření je patrné, že na českého diváka útočí nejen televizní pořady o vaření z české produkce, které jsou zpravidla napodobeninou světových pořadů, ale i originální zahraniční televizní pořady o vaření. Následující výčet televizních pořadů o vaření je rozdělený podle televizí, které je v současnosti vysílají. Některé z nich jsou reprízy. K získání informací o vysílacích časech a pořadech byl použit 9 Hlavní vysílací čas (prime-time) je doba během dne, kdy má televize největší sledovanost. Jedná se o večerní vysílání od 18:00 23:00. 24

37 časopis s televizním programem TV expres 5/2015, od do a internetová stránka Televizní pořady o vaření na televizní stanici Prima FTV Název televizního pořadu o vaření: Teď vaří šéf! Kdo pořad o vaření uvádí: Zdeněk Polhreich Délka trvání televizního pořadu: 36 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: neděle od 18:00 Premiéra/repríza televizního pořadu: Premiéra Produkce a licence: ČR, FTV Prima (vysílá se od roku 2014) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Prima Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Ve svém novém pořadu o vaření se snaží Zdeněk Pohlreich přiblížit práci profesionálního kuchaře v domácím prostředí. V každém díle představí šéfkuchař šest receptů, které mají společnou jednu surovinu. Zdeněk Pohlreich vaří u sebe doma a předává českému národu jednoduché recepty s cennými radami, jak neplýtvat a všechny suroviny zpracovat. Název televizního pořadu o vaření: Ano, šéfe! Kdo pořad o vaření uvádí: Zdeněk Pohlereich Délka trvání televizního pořadu: 50 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: úterý a čtvrtek od 22:20 Premiéra/repríza televizního pořadu: repríza Produkce a licence: ČR, FTV Prima (vysílá se od roku 2009) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Prima 25

38 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich je zván do různých restaurací, jídelen a provozoven, které mají ekonomické potíže nebo se chtějí zlepšit. Většinou jsou to podniky před zavřením a majitelé nevědí, jak dál. Z. Pohlreich se snaží restauratérům ukázat vhodná jídla, učí je, jak pracovat se surovinami a zlepšit celkově kuchyň. Dále se snaží nastínit i ekonomické fungování podniku, aby jejich podnik začal prosperovat. Po určité době se vrací zpět, aby zkontroloval, jak si podnik vede. Pokud dojde k výraznému zlepšení, získá podnik od šéfkuchaře nálepku 10 s hvězdou. Název televizního pořadu o vaření: Ano, šéfe s Gordonem Ramsayem Kdo pořad o vaření uvádí: Gordon Ramsay Délka trvání televizního pořadu: 55 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: sobota a neděle od 17:55 Premiéra/repríza televizního pořadu: repríza Produkce a licence: Spojené království (vysílá se od roku 2004) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Prima LOVE Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Tento pořad byl předlohou pro český televizní pořad o vaření Ano, šéfe!. Gordon Ramsay je ještě svéráznější a sprostější než český šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Na rozdíl od české verze si šéfkuchař Gordon Ramsay nejprve předem pošle do restaurace člověka v utajení. Ten má kameru a díky tomu získá šéfkuchař jasný obraz o tom, jak to v kuchyni funguje. Sleduje nejen práci kuchařů, šéfkuchaře nevyjímaje, ale hlavně čistotu a hygienu v kuchyni. Dále je celý průběh pořadu stejný jako u nás. Posledním rozdílem je, že Gordon Ramsay neuděluje nálepky na konci pořadu. 10 Na nálepce je napsáno Prima hodnotí restaurace a podle uvážení Zdeňka Pohlreicha může restaurace získat jednu až tři hvězdičky. 26

39 Název televizního pořadu o vaření: Prostřeno! Kdo pořad o vaření uvádí: Jana Boušková a Václav Vydra Délka trvání televizního pořadu: 50 min Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: každý všední den od 18:00 Premiéra/repríza televizního pořadu: Premiéra, repríza pořadu je vždy následující den od 9:20 Produkce a licence: ČR, FTV Prima (vysílá se od roku 2010) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Prima Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Každý týden si pětice soutěžících zahraje o výhru ,-. Soutěžící se mezi sebou neznají, ale bývají vylosováni z jednoho města či kraje. Každý den jeden z účastníků u sebe doma uvaří své menu a připraví zábavu. Na konci večera je bodově ohodnocen ostatními soutěžícími. Během týdne se účastníci postupně vystřídají. Na konci týdne ten, kdo má nejvíce bodů, vyhraje. Předlohou této gastronomické show je britský pořad o vaření Come Dine With Me. Název televizního pořadu o vaření: Božské dorty od Markéty Kdo pořad o vaření uvádí: Markéta Krajčovičová Délka trvání televizního pořadu: 25 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: neděle od 11:45 Premiéra/repríza televizního pořadu: repríza Produkce a licence: ČR, FTV Prima (vysílá se od roku 2013) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Prima 27

40 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Jediný pořad z české produkce, který se zabývá pouze pečením dortů. Markéta Krajčovičová není vyučenou cukrářkou, ale vlastní pílí a metodou pokus omyl, se dopracovala k originálním dortům. Každý týden má televizní divák možnost vidět výrobu dortu od samého začátku až po finální zdobení. Název televizního pořadu o vaření: Jamieho roztančená kuchyně Kdo pořad o vaření uvádí: Jamie Oliver Délka trvání televizního pořadu: 30 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: každý den od 17:20 Premiéra/repríza televizního pořadu: repríza Produkce a licence: Spojené království (vysílá se od roku 2002) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Prima LOVE Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Jamie Oliver (celým jménem James Trevor Oliver) vaří pro své kamarády, které zve k sobě domů. Televizní diváci ho doprovázejí nejen do jeho oblíbených obchodů a na trhy, kde nakupuje čerstvé suroviny. Při tom vysvětluje, na co si dát při nákupu pozor. Poté z nakoupených ingrediencí připraví rychlou a nápaditou večeři pro své hosty. Během psaní diplomové práce byl tento pořad o vaření nahrazen jiným pořadem Jamieho Olivera a to Jamie vaří rychlovky. Jamie Oliver se snaží ve své show přesvědčit televizního diváka, že lze během 30 minut uvařit dobrou večeři z kvalitních surovin. 28

41 Název televizního pořadu o vaření: Karolína, domácí kuchařka Kdo pořad o vaření uvádí: Karolína Kamberská Délka trvání televizního pořadu: 26 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: sobota od 18:10 Premiéra/repríza televizního pořadu: premiéra Produkce a licence: ČR, FTV Prima (vysílá se od roku 2014) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Prima Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Moderátorka Karolína Kamberská sice není vyučenou kuchařkou, ale je kritičkou restaurací, lifestylovou novinářkou a hlavně sběratelkou zapomenutých receptů. Každou sobotu přináší na televizní obrazovku s láskou připravené recepty, které vaří podle tradice našich babiček Televizní pořady o vaření na televizní stanici TV Nova Název televizního pořadu o vaření: Tescoma s chutí Kdo pořad o vaření uvádí: Adéla Gondíková a Ivan Vodochodský Délka trvání televizního pořadu: 10 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: každý všední den od 11:50 Premiéra/repríza televizního pořadu: premiéra Produkce a licence: ČR, TV Nova (vysílá se od roku 2009) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Nova 29

42 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Rychlý televizní pořad o vaření, kde se divák dozví spoustu užitečných rad a nápadů. Každý všední den připravuje moderátor se svým hostem nové jídlo. Během přípravy pokrmu moderátoři představují výrobky firmy Tescoma, která tento pořad o vaření sponzoruje. V průběhu psaní diplomové práce vyměnila produkce televize TV Nova moderátorku. Adélu Gondíkovou nahradila Iveta Kořínková. Scénář pořadu o vaření Tescoma s chutí zůstal nezměněný. Název televizního pořadu o vaření: Rychlovky Ládi Hrušky Kdo pořad o vaření uvádí: Ladislav Hruška Délka trvání televizního pořadu: 15 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: sobota od 11:10 Premiéra/repríza televizního pořadu: Premiéra Produkce a licence: ČR, TV Nova (vysílá se od roku 2014) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Nova Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Láďa Hruška, přezdívaný gurmánský experimentátor, vaří levně a chutně. Pro velký úspěch rubriky Levně a chutně, která je součástí hlavních televizních zpráv, udělala televize Nova samostatný pořad Rychlovky Ládi Hrušky. V tomto pořadu o vaření Láďa Hruška představuje recepty, které se dají vyrobit z levných a lehce dostupných surovin. Recepty mu posílají lidé z celé ČR. Během psaní diplomové práce byl tento pořad zrušen. Láďu Hrušku v rubrice Levně a Chutně nahradil František Nyklas. Rubrika dostala i novou podobu. Tentokrát jezdí František Nyklas po republice za lidmi, kteří pro něj vaří svá oblíbené a netradiční jídla. 30

43 Název televizního pořadu o vaření: U Haliny v kuchyni Kdo pořad o vaření uvádí: Halina Pawlowská Délka trvání televizního pořadu: 40 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: sobota od 18:10 Premiéra/repríza televizního pořadu: premiéra, repríza pořadu je následující neděli od 2:10 Produkce a licence: ČR, TV Nova (vysílá se od roku 2014) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Nova Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Halina Pawlowská není profesionální kuchařkou, ale jídlo miluje. V pořadu připravuje osvědčené rodinné recepty pro své přátele, které zve k sobě domů. K připravovanému menu vždy přidá vtipnou anekdotu. V průběhu psaní diplomové práce začala televizní stanice TV Nova opakovat pořad o vaření U Haliny v kuchyni také v neděli v 17:30 na stanici Telka. Nově také televize TV Nova zařadila na tuto stanici opakování pořadu o vaření s Jiřím Babicou. Název televizního pořadu o vaření: Babicovy dobroty Kdo pořad o vaření uvádí: Jiří Babica Délka trvání televizního pořadu: 30 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: neděle od 17:00 Premiéra/repríza televizního pořadu: repríza Produkce a licence: ČR, TV Nova (vysílá se od roku 2008) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Telka 31

44 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Vyučený kuchař Jiří Babica je považován za lidového kuchaře. Do svého pořadu si zval nejprve lidi z davu, později známé osobnosti. V každém díle představil Jiří Babica televiznímu divákovi dva recepty. První vařil host pořadu a druhý připravil sám kuchař Jiří Babica Televizní pořady o vaření na televizní stanici Česká televize Název televizního pořadu o vaření: Kluci v akci Kdo pořad o vaření uvádí: Filip Sajler a Ondřej Slanina Délka trvání televizního pořadu: 23 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: sobota od 18:25 Premiéra/repríza televizního pořadu: premiéra Produkce a licence: ČR, Česká televize (vysílá se od roku 2005) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: ČT1 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Dva mladí profesionální kuchaři připravují řadu povedených tradičních receptů nejen naší české, ale i zahraniční kuchyně. K receptu přidají důležité rady, jak vybrat vhodné suroviny, poradí s přípravou pokrmu, aby byla srozumitelná i laickým kuchařům. Natáčení pořadu z velké části probíhá ve studiu, ale někdy se kluci vypraví i mimo kuchyni. 32

45 Název televizního pořadu: S kuchařem kolem světa Kdo pořad o vaření uvádí: Fred Chesneau Délka trvání televizního pořadu o vaření: 53 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: ve čtvrtek od 20:00, ten stejný díl se opakuje v pátek od 12:10 a ve středu od 16:15 Premiéra/repríza televizního pořadu: Repríza Produkce a licence: Francie (vysílá se od roku 2007) Televizní stanice, která televizní pořady vysílá: ČT2 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Jak už název napovídá, tento pořad v sobě kombinuje cestování a vaření. Francouzský gurmán, kuchař a cestovatel Fred Chesneau, cestuje po všech koutech naší planety, aby zde mohl vařit s místními obyvateli, ale hlavně ochutnat jejich speciality. Mnohdy se jedná o skutečně exotické pokrmy, jako například pečený netopýr nebo vařená krajta. Ve svých toulkách se snaží pochopit podstatu kuchyně daného státu, nejčastěji používané suroviny i techniky přípravy pokrmů. Stravuje se povětšinou na ulici u stánků jako běžní obyvatelé, nebo se nechá pozvat k někomu z místních domů na tradiční jídlo, aby pronikl do podstaty jejich kuchyně. Z přehledu televizních pořadů o vaření v ČR vyplývá: Nejvíce televizních pořadů o vaření vysílá televize stanice FTV Prima. Denně odvysílá dva až tři televizní pořady o vaření a v neděli dokonce čtyři. Nejméně televizních pořadů má v nabídce veřejnoprávní Česká televize. V sobotu sleduje televizní divák nejvíce televizních pořadů o vaření. V hlavním vysílacím čase dochází k souboji hned tří pořadů o vaření (U Haliny v kuchyni; Karolína, domácí kuchařka a Kluci v akci). Podle statistiky měl největší sledovanost premiérový díl pořadu 33

46 o vaření U Haliny v kuchyni, tento díl zhlédlo téměř 0,5 milionu televizních diváků starších 15 let. Nejméně televizní diváci sledovali pořad Kluci v akci. V současné době nejvíce televizních pořadů o vaření uvádí šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Nejdéle vysílaný pořad je Kluci v akci. Polovinu pořadů o vaření v současné době uvádějí amatéři. Největší výběr z televizních pořadů o vaření má český televizní divák v sobotu, to se vysílá šest pořadů. Naopak nejméně televizních pořadů o vaření se vysílá v pondělí. Televizní divák má v nabídce české a zahraniční pořady o vaření. Zahraniční pořady o vaření máme v současné nabídce pouze tři. Dále český divák může sledovat více nových pořadů než ty, co se vysílají opakovaně. Na televizní obrazovce v současné době mohou diváci sledovat pouze jeden pořad o vaření spojený se soutěží. Jedná se o televizní pořad Prostřeno!. Koncept většiny pořadů o vaření je převážně one man show Přehled televizních pořadů o vaření v Anglii Následující výčet televizních pořadů o vaření je rozdělený podle televizí, které je v současnosti vysílají. Některé z nich se vysílaly už před 30 lety a teď dostávají nový formát nebo navazují na originál. K získání informací o vysílacích časech a pořadech byl použit časopis s televizním programem What s on TV od do

47 Televizní pořady o vaření na televizním kanálu BBC Název televizního pořadu o vaření: Saturday Kitchen Live Kdo pořad o vaření uvádí: James Martin Délka trvání televizního pořadu: 90 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: sobota od 10:00 Premiéra/repríza televizního pořadu: vysíláno živě Produkce a licence: Cactus TV, (vysílá se od roku 2002) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: BBC1 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Šéfkuchař James Martin si zve známé osobnosti do svého pořadu o vaření. Hosty vyzpovídá, které jídlo mají nejraději a které naopak nenávidí. Televizní diváci v průběhu pořadu o vaření hlasují pro jedno z uvedených jídel. To jídlo, které vyhraje, uvaří James Martin na konci pořadu. V neděli ráno od 10:20 vysílá BBC2 pořad o vaření Saturday Kitchen Best Bites, kde se šéfkuchař James Martin vrací ke svým nejlepším okamžikům a zážitkům z pořadu Saturday Kitchen Live. I tento pořad o vaření trvá 90 minut. Název televizního pořadu o vaření: Mary Berry Cooks Kdo pořad o vaření uvádí: Mary-Rosa Alleyne Berry Délka trvání televizního pořadu: 30 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: sobota od 11:30 Premiéra/repríza televizního pořadu: Premiéra Produkce a licence: Spojené království (vysílá se od roku 2014) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: BBC1 35

48 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Mary Berry vydala více než sedmdesát kuchařek, které byly přeloženy i do češtiny. Mary Berry nám ve svém pořadu o vaření představuje své rychlé, jednoduché a chutné pokrmy, které ráda připravuje pro svou rodinu a přátele. Název televizního pořadu o vaření: Food & drink Kdo pořad o vaření uvádí: Tom Kerridge a Joe Wadsack Délka trvání televizního pořadu: 30 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: sobota od 12:00, pondělí od 20:30 Premiéra/repríza televizního pořadu: Premiéra Produkce a licence: Spojené království, původní série se vysílala v letech ; opět se seriál začal vysílat v roce 2013 Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: BBC2 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Britský seriál Food & drink byl prvním národním televizním programem věnovaným vaření. Seriál poskytuje televizním divákům nejen novinky z oblasti jídla a pití, ale i recenze restaurací a rady pro zdravé stravování. Název televizního pořadu o vaření: A Taste of Britain Kdo pořad uvádí o vaření: Janet Street-Porter a Brian Turner Délka trvání televizního pořadu: 30 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: v sobotu od 13:30, v neděli od 12:50 Premiéra/repríza televizního pořadu: Repríza Produkce a licence: Spojené království 36

49 Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: BBC2 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Editorka televizních pořadů Janet Street-Porter a kuchař Brian Turner jezdí po celém Spojeném království a objevují místní krajové pochoutky a recepty. Název televizního pořadu o vaření: MasterChef Kdo pořad o vaření uvádí: John Torode a Gregg Wallace Délka trvání televizního pořadu: 60 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: v neděli od 19:30, v pondělí od 21:00, ve středu od 20:00, v pátek od 20:30 Premiéra/repríza televizního pořadu: Repríza Produkce a licence: Spojené království, původní vyslání v letech ; opět se začal vysílat v roce 2005 Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: BBC1 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Kuchařská reality show, v níž se amatérští kuchaři snaží v několika kolech probojovat se svými recepty k prestižnímu titulu MasterChef. Hodnotí je tříčlenná porota, která je složena ze dvou špičkových a světově uznávaných profesionálních kuchařů, třetí většinou bývá věhlasný kritik jídla. Soutěž je rozdělena po týdnech, kdy na konci vypadne jeden soutěžící. Během týdne plní kuchaři úkoly, které musí stihnout v určitém časovém limitu. MasterChef má čtyři verze. V klasickém formátu MasterChef mezi sebou soutěží a vaří amatéři. Druhý, MasterChef The Professionals, zde mezi sebou soutěží a vaří pouze profesionální kuchaři. MasterChef celebrity, v této verzi vaří známé osobnosti. Poslední formát se začal vysílat poprvé v roce 1994 a jedná se o Junior MasterChef, kde mezi sebou soutěží děti ve věku 8 až 12 let. 37

50 Název televizního pořadu o vaření: Spring Kitchen with Tom Kerridge Kdo pořad o vaření uvádí: Tom Kerridge Délka trvání televizního pořadu: 45 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: pondělí až čtvrtek od 14:30 Premiéra/repríza televizního pořadu: Premiéra Produkce a licence: Spojené království, BBC (vysílá se od roku 2014) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: BBC2 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Tom Kerridge je profesionální kuchař, který si do svého pořadu o vaření zve známé a vážené osobnosti. S nimi připravuje zajímavé jarní recepty ze sezonních surovin. Název televizního pořadu o vaření: Back in Time for Dinner Kdo pořad o vaření uvádí: Rodina Robshaw Délka trvání televizního pořadu: 60 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: úterý od 20:00 Premiéra/repríza televizního pořadu: repríza Produkce a licence: Spojené království Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: BBC2 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Rodina Robshaw ze Spojeného království se vydala hledat a objasnit, jak poválečná revoluce v potravinách, které jíme, změnila, jak žijeme. Každá episoda je z jiné doby. První díl začíná v roce 1950 a v každém novém díle se televizní divák podívá vždy o deset let dál. Rodina se zajímá, co se běžně jedlo k snídani, k obědu a k večeři. Jaký byl život rodin a které potraviny byly dostupné nebo nejčastěji používané. Během šesti týdnů představí 38

51 rodina Robshaw průřez skromnými jídly, od hotových jídel až po rozvoz pizzy. Dále objasní, jaký byl vývoj technologie v kuchyni a také přinese informace například o tom, kdy se poprvé objevily umělé příchutě Televizní pořady o vaření na televizním kanálu ITV Název televizního pořadu o vaření: Hell s kitchen Kdo pořad o vaření uvádí: Gordon Ramsay Délka trvání televizního pořadu: 50 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: neděli od 1:30, úterý od 21:00 Premiéra/repríza televizního pořadu: Repríza Produkce a licence: Spojené království (vysílá se od roku 2004) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: ITV2 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Šéfkuchař s desítkami michelinských hvězd Gordon Ramsay ve své kuchyni Hell s kitchen 11 přivítá dvanáct účastníků kuchařské show. Nejprve mu každý z účastníků uvaří své jídlo, které Gordon Ramsay ochutná a ohodnotí. Na závěr je rozdělí do dvou týmů (červený a modrý). Každý ze soutěžících hraje nejen sám za sebe, ale i za tým. Každý den ráno dostanou oba týmy úkol, který musí splnit a zároveň se všichni připravují na večerní směnu. Večer se naplní restaurace a týmy vaří dvě menu, každý z kuchařů má své stanoviště a je zodpovědný za daný chod. Z kuchyně musí odejít veškeré jídla současně. Na konci směny vybere Gordon Ramsay horší tým, který dostane trest a k tomu vedoucí týmu musí určit dva nejslabší články. Jeden z nich poté opouští soutěž. Jakmile se do finále probojuje pět soutěžících, ruší se tým modrých a červených a každý už vaří a hraje sám za sebe. Do finále se probojují dva soutěžící, zde si každý kuchař navrhne svou restauraci a menu. Do kuchyně se vrací všichni, kteří již soutěž opustili a pomáhají oběma 11 V českém překladu Pekelná kuchyně. 39

52 finalistům. Ten kuchař, který vyhraje, dostane svou vlastní restauraci, kde je majitelem a zároveň šéfkuchařem. Navíc k tomu dostane roční plat dolarů. Reality show Hell s Kitchen byla předlohou pro českou reality show Na Nože, která byla vysílána v ČR v roce Výhra pro českého kuchaře byla , Televizní pořady o vaření na televizním kanálu Channel 4 Název televizního pořadu o vaření: Jamie s Money Saving Meals Kdo pořad o vaření uvádí: James Trevor Oliver Délka trvání televizního pořadu: 30 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: pondělí od 4:35 Premiéra/repríza televizního pořadu: Repríza Produkce a licence: Spojené království (vysílá se od roku 2013) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Channel 4 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Jamie Oliver, ve svém šestidílném seriálu o vaření, představuje recepty ze své knihy Save with Jamie. Nejen v knize, ale i na televizních obrazovkách chce ukázat divákům, jak ušetřit peníze, ale přesto uvařit výborné jídlo z čerstvých surovin. Název televizního pořadu o vaření: Come to Dine With Me Kdo pořad o vaření uvádí: Dave Lamb Délka trvání televizního pořadu: 30 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: pondělí od 2:25 do 4:10 (pět dílů za sebou), pondělí až středa od 10:30 do 11:30 (tři díly za sebou), úterý až čtvrtek do 12:05 a také pondělí, čtvrtek a pátek od 16:00 40

53 Premiéra/repríza televizního pořadu: Repríza Produkce a licence: ITV Studios, Spojené království (vysílá se od roku 2005) Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Channel 4 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Come to Dine With Me je televizní pořad o vaření spojený se soutěží, který byl předlohou pro náš pořad Prostřeno!. Na rozdíl od našeho pořadu, zde soutěží buď jen čtyři, nebo pět účastníků. Průběh celého večera a následné vyhodnocení je stejné jako v ČR. Odměna pro výherce je 1000 liber. Název televizního pořadu o vaření: Burger Bar to Gourmet Star Kdo pořad o vaření uvádí: Fay Ripley Délka trvání televizního pořadu: 60 minut Den a čas, kdy se televizní pořad vysílá: v úterý od 20:00 Premiéra/repríza televizního pořadu: Repríza Produkce a licence: Spojené království Televizní stanice, která televizní pořad vysílá: Channel 4 Stručná charakteristika televizního pořadu o vaření: Sedm šéfkuchařů z michelinských restaurací si vezme do své kuchyně kuchaře, aby z něho vychovali lepšího profesionála. Kuchaři vaří v rychlém občerstvení a kuchařské řemeslo jim moc neříká. Šéfkuchaři ukazují svému svěřenci nejen přípravu pokrmů, samotné technologické postupy, ale i jak udržet v kuchyni pořádek. Kuchař postupně projde všemi pozicemi kuchyně, naučí se pracovat v týmu a odnese si spoustu zajímavých zkušeností. Ne vždy je to pro kuchaře jednoduché, velice rychle se dostávají do stresu. Tato stáž je vždy na tři týdny, poté je kuchař poslán do jiné místní vyhlášené restaurace, což je takový test, jestli se něco naučil. Na závěr jeho směny dochází k ohodnocení celkové 41

54 práce. Po určité době se jede šéfkuchař podívat zpět do rychlého občerstvení, odkud kuchař pocházel. Většinou je zde vidět obrovská změna (např. čistá kuchyně nebo nové menu). Z přehledu televizních pořadů o vaření v Anglii vyplývá: Nejvíce televizních pořadů o vaření vysílá televizní stanice BBC, a to osm. Denně odvysílá minimálně jeden pořad o vaření. Nejvíce jich může britský televizní divák sledovat v sobotu a v neděli, to vysílá BBC čtyři pořady o vaření. Nejméně pořadů vysílá ITV, a to pouze jeden. Nejdéle vysílaný pořad o vaření je Food&Drink. Sice byl tento pořad o vaření na nějakou dobu přerušen, ale vysílal se už v letech V současnosti je tento pořad o vaření vysílán od roku Nejdéle a nepřetržitě běží pořad o vaření Saturday Kitchen Live, který je ve vysílání od roku Některé pořady nemají uveden rok začátku vysílání, bohužel tuto informaci nebylo možné dohledat. Televizní divák má v současné době v nabídce pouze pořady o vaření z britské produkce. Z dvanácti uvedených televizních pořadů moderují většinu profesionální kuchaři, a to osm pořadů. Jeden z pořadů o vaření je vysílán živě a většina pořadů je premiérou oproti repríze. Nejvíce repríz, a to i během jednoho dne, má pořad Come Dine with Me, který vysílá televizní stanice Channel 4. Ze dvanácti pořadů o vaření jsou tři spojeny se soutěží. Jedná se o tyto televizní pořady Come Dine with Me, MasterChef a Hell s Kitchen. Pouze malou část pořadů o vaření 42

55 moderuje jen jeden účinkující. Převážnou část tvoří již zmiňované pořady spojené se soutěží a kuchařské reality show Srovnání televizních pořadů o vaření v ČR a v Anglii V Anglii je více konceptů na pořady o vaření. Není to pouze jen o one man show, kdy na televizních obrazovkách vystupuje kuchař sám. Tento koncept nejvíce využívají producenti pořadů o vaření v ČR. Britský televizní divák sleduje převážně reality show, kdy neznámý kuchař vystoupí před celým národem a odhalí tím nejen své soukromí, ale také kuchařské umění. V Anglii jsou pořady o vaření relativně starší a v současné době se vysílají pouze dva nové pořady z roku Většinu ostatních pořadů o vaření sledují televizní diváci více než deset let. V roce 2014 měl český televizní divák v nabídce hned čtyři nové pořady. Nejstarší pořad o vaření z české produkce je starý deset let, jinak průměrné stáří pořadů je šest let. V Anglii má televizní divák možnost vybrat si každý den minimálně ze tří pořadů o vaření. Nejvíce pořadů se vysílá v úterý, a to hned osm. Naopak nejméně pořadů má televizní divák na výběr ve čtvrtek. Český televizní divák je na tom lépe. Nejvíce pořadů o vaření se během jednoho dne vysílá v sobotu, a to šest. Naopak nejméně televizních pořadů o vaření se vysílá v pondělí. V průměru se denně vysílají čtyři pořady. Pořady o vaření z české produkce trvají maximálně do 50 minut, nejkratší pořad vysílá televize TV Nova (Tescoma s chutí), který sleduje televizní divák pouhých 10 minut. V Anglii si potrpí na pořady o vaření, které trvají minimálně 30 minut. Nejdelší pořad je 90 minutový a jmenuje se Saturday Kitchen Live. 43

56 V britské televizi se vysílá více pořadů o vaření v hlavním vysílacím čase. Dokonce jsou pořady vysílány od 20:00, kdy se na českých obrazovkách vysílá většinou večerní film nebo některá reality show (např. Výměna manželek). V ČR se také zařazují televizní pořady o vaření do hlavního vysílacího času, ale jsou vysílány mezi 18:00 a 19:30, nebo až 21:30. V ČR se v současné době vysílá třináct televizních pořadů o vaření. Tři pořady jsou z cizí produkce a deset z nich jsou z české produkce. V Anglii může televizní divák sledovat dvanáct pořadů o vaření. Všechny pořady jsou v současné době z britské produkce. Díky vyhodnocení těchto faktů dochází k naplnění hypotézy číslo jedna. První stanovená hypotéza v diplomové práci byla: V ČR je v současné době rozsáhlejší nabídka televizních pořadů o vaření oproti Anglii. Někdo by mohl samozřejmě namítnout, že v Anglii jsou všechny pořady o vaření z jejich vlastní produkce a tím mají více pořadů, ale v hypotéze nebyla stanovena přesná kritéria televizních pořadů o vaření. Proto se všechny pořady počítají dohromady, nevyjímaje, kdo tyto pořady vyrobil. 2.2 Dotazníkové šetření Dotazníkové šetření Srovnání televizních pořadů o vaření v ČR a Anglii bylo realizováno v ČR a v Anglii. Dotazník byl sestaven pro všechny věkové kategorie potenciálních televizních diváků. Dotazníky byly vyplňovány v elektronické podobě. V ČR byl dotazník k dispozici na a pro anglické respondenty na Oba dva dotazníky obsahují stejné otázky, počet otázek bylo čtrnáct. Otázky v dotazníku byly seskládány z: - Otázek vztahujících se k vaření - Otázek vztahujících se k oblíbenosti televizních pořadů o vaření - Otázek vztahujících se ke sledovanosti televizních pořadů o vaření - Identifikačních otázek 44

57 2.2.1 Dotazníkové šetření v ČR Dotazníkové šetření v ČR proběhlo od do Pro distribuci dotazníku byl použit okruh mých známých, kolegové z VŠH, spolupracovníci a známí těchto lidí. Dotazník vyplnilo 91 respondentů a návratnost byla 81,5%. Průměrná doba vyplňování dotazníku byla 00:04:13. Pro vyhodnocení byly použity pouze úplně vyplněné dotazníky. Celý dotazník naleznete v příloze č Grafické zpracování dotazníkového šetření v ČR Otázka číslo 1. Zajímají Vás televizní pořady o vaření? Uzavřená otázka. 22% Více než tři čtvrtiny respondentů (78% dotázaných) se zajímá o televizní 78% Ano (78%) Ne (22%) pořady o vaření. 22 % respondentů se o tyto pořady nezajímá. Zdroj: vlastní zpracování Otázka číslo 2. Jak často vaříte? Uzavřená otázka. 18% 9% 48% Několikrát do týdne (48%) Pouze o víkendu (25%) Každý den (18%) Skoro polovina dotázaných (48 %) vaří několikrát do týdne. Čtvrtina účastníků studie (25 %) vaří pouze o víkendu. Každý 25% Vůbec (9%) den vaří jen 18 % dotázaných. Pouze 9 % respondentů nevaří vůbec. Zdroj: vlastní zpracování 45

58 Otázka číslo 3. Jaké televizní pořady o vaření sledujete? 16% 17% 25% 42% Pořady, ve kterých vaří celebrity nebo profesionální kuchaři (42%) Pořady o vaření spojené se soutěží (25%) Všechny (16%) Žádné (17%) Zdroj: vlastní zpracování Uzavřená otázka. Nejvíce televizních diváků sleduje televizní pořady o vaření, ve kterých vaří celebrity nebo profesionální kuchaři (42 %). Čtvrtina respondentů (25 %) se zajímá o pořady, ve kterých se vaří a soutěží. 16 % dotázaných sleduje všechny vysílané pořady o vaření. Jen o 1 % více dotázaných (17 %) naopak nesleduje žádné tyto pořady. Nikdo z respondentů nesleduje pořady o vaření, ve kterých vaří amatéři. Otázka číslo 4. Jak často sledujete televizní pořady o vaření? 9% 5% 4% Nepravidelně (73%) 9% 73% Vůbec (9%) 1x do týdne (9%) Jen ve všední dny (5%) Denně (4%) Zdroj: vlastní zpracování Uzavřená otázka. Nejvíce respondentů (73 %) uvedlo, že televizní pořady o vaření sledují nepravidelně. Denně pořady o vaření sleduje pouze 4 % účastníků studie a pouze ve všední dny je to 5 % dotázaných. Shodně (9 %) dotázaných sleduje televizní pořady o vaření pouze jedenkrát do týdne nebo vůbec. Možnost sledování pořadů o vaření jen o víkendu neuvedl žádný z respondentů. 46

59 Otázka číslo 5. Máte svůj oblíbený televizní pořad o vaření? Uzavřená otázka. 34% 11% 55% Ano mám, ale nesleduji každý díl (55%) Nemám, je mi jedno, který televizní pořad o vaření sleduji (34%) Ano mám a sleduji každý díl (11%) Více než polovina dotázaných (55 %) má svůj oblíbený televizní pořad o vaření, ovšem nesledují pravidelně každý díl. Každý díl svého oblíbeného pořadu sleduje pouze 11 % respondentů. Zdroj:vlastní zpracování 34 % dotázaných pak uvedlo, že jim nezáleží na tom, jaký televizní pořad o vaření sledují. Otázka číslo 6. Z jakého důvodu sledujete televizní pořady o vaření? Uzavřená otázka. 23% 10% 67% Pro inspiraci (67%) Protože nedávají nic zajímavějšího (23%) Kvůli moderátorovi/účink ujícímu (10%) Zdroj: vlastní zpracování televizních stanic nenašla lepší program. Více než polovina dotázaných (67 %) sleduje pořady o vaření proto, aby z nich čerpala inspiraci. Kvůli moderátorovi, popř. účinkujícímu sleduje pořady o vaření desetina dotázaných (10 %). Necelá čtvrtina (23 %) pak tyto televizní pořady sleduje proto, že v nabídce 47

60 Otázka číslo 7. Využíváte informace z televizních pořadů o vaření? 12% 38% 10% 40% Získané informace nevyužívám - jen mě baví tyto pořady sledovat (40%) Vařím podle nich, ale recepty si upravuji podle dostupných surovin (38%) Televizní pořad o vaření mám puštěný pouze jako zvukovou kulisu (12%) Vařím podle nich - přesně podle daných ingrediencí (10%) Zdroj: vlastní zpracování Uzavřená otázka. 40 % respondentů sleduje televizní pořady o vaření jen pro zábavu a získané informace nevyužívají. 38 % účastníků studie vaří podle receptů z pořadů o vaření, ale recepty si uzpůsobují podle svých možností. Desetina dotázaných (10 %) vaří přesně podle daných receptů, včetně použitých surovin. 12 % respondentů má televizi puštěnou pouze jako zvukovou kulisu. Otázka číslo 8. Změnili jste jídelníček nebo stravovací návyky díky sledování televizních pořadů o vaření? Uzavřená otázka. 79% 21% Ano (21%) Ne (79%) Zdroj: vlastní zpracování Valná většina dotázaných (79 %) nezměnila své stravovací návyky díky sledování pořadů o vaření. Zbývajících 21 % dotázaných, kteří uvedli ano, bylo přesměrováno na otázku číslo 9. Díky sledování televizních pořadů o vaření: Polootevřená otázka s výběrem více odpovědí. 70 % dotazovaných uvádí, že se především naučili používat suroviny, které dříve neznali. Více než polovina respondentů (65 %) více studuje obaly potravin a některé druhy surovin přestali kupovat úplně (60 %). Nejméně (35 %) se respondenti zajímají o nové trendy v gastronomii. 48

61 Otázka číslo 10. Co Vám v televizních pořadech o vaření chybí? 14% 10% 30% 3% 43% Nic (43 %) Recepty národních kuchyní (30 %) Recepty pro specifická onemocnění (14 %) Recepty pro vegetariány/vegany (10 %) Vlastní odpověď (3 %) Zdroj: vlastní zpracování Polootevřená otázka. Téměř polovina dotázaných (43 %) uvedla, že jim v televizních pořadech o vaření nic nechybí. Třetina dotázaných (30 %) by naopak uvítala pestřejší nabídku receptů národních kuchyní, 14 % respondentům chybí recepty pro speciální diety při různých onemocněních, 10 % dotázaných by rádi v pořadech viděli recepty pro vegetariány/vegany. Pouze 3 % respondentů napsali vlastní odpověď. Ti uvedli, že jim v pořadech chybí přesnější informace o použitých surovinách, fitness recepty a recepty, které by zařadili mezi své oblíbené a nevařili je pouze jen jednou. Otázka číslo 11. Které televizní pořady o vaření sledujete raději? Uzavřená otázka. 22% 21% Nerozlišuji původ pořadu (57%) 57% Preferuji zahraniční (22%) Preferuji tuzemské (21%) Více jak polovina (57 %) účastníků studie nerozlišuje původ pořadů o vaření. Zbytek dotázaných skoro shodně preferuje zahraniční produkci 22 % oproti české (21 %). Zdroj: vlastní zpracování 49

62 Otázka číslo 12. Jaké je Vaše pohlaví? Uzavřená otázka. Větší část účastníků (68 %) této studie 32% Žena (68%) 68% Muž (32%) byla ženského pohlaví, více než třetina (32 %) respondentů byla pohlaví mužského. Zdroj: vlastní zpracování Otázka číslo 13. Kolik Vám je let? 1% Uzavřená otázka. 40% 7% 52% Do 25 let (52%) let (40%) let (8%) 61 a výš (1%) Nejvíce účastníků studie bylo ve věku do 25 let (52 %) a ve věku mezi lety (40 %). Naopak méně respondentů bylo ve věku let, a to 8 %. Pouze 1 % dotázaných bylo starší 61 let. Zdroj: vlastní zpracování 50

63 Otázka číslo 14. Kolik lidí bydlí v místě Vašeho bydliště? 13% 38% 19% 30% Nad (38%) Do (30%) (19%) (13%) Zdroj: vlastní zpracování Uzavřená otázka. Respondenti dotazníkového šetření byli nejčastěji z velkých měst (nad obyvatel) a to 38 % dotázaných. Druhá větší část dotázaných (30 %) bydlí v městě do obyvatel. Naopak nejméně respondentů (13 %) bylo z menších měst ( obyvatel). Zbytek respondentů (19 %) byl ze středně velkých měst ( obyvatel) Vyhodnocení dotazníkového šetření v ČR Z dotazníkového šetření určeného pro všechny věkové kategorie potenciálních televizních diváků jsme zjistili, že naprostá většina respondentů byly ženy. Polovina dotazovaných byla ve věku do 25 let. Co se týče věku, je překvapivé, že tolik mladých lidí se zajímá o televizní pořady o vaření a tím i o samotné vaření. Z výsledků jsme se také dozvěděli, že skoro polovina dotázaných vaří několikrát do týdne. Více než tři čtvrtiny respondentů se zajímá o televizní pořady o vaření. Nicméně téměř tři čtvrtiny dotázaných sleduje pořady o vaření nepravidelně. Dále z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina dotázaných má svůj oblíbený pořad, ovšem nesledují pravidelně každý díl. Více než polovina dotázaných sleduje televizní pořady o vaření proto, aby z nich čerpala inspiraci. Větší část respondentů vaří podle receptů z televizních pořadů, ale recepty si uzpůsobují podle svých možností. Necelá čtvrtina pak tyto pořady sleduje 51

64 proto, že v nabídce televizních stanic nenašla lepší programovou nabídku. Malá část respondentů má televizi puštěnou pouze jako zvukovou kulisu. Více než tři čtvrtiny dotázaných nezměnily své stravovací návyky díky sledování pořadů o vaření. Ti, kteří tak učinili, uvádějí, že se především naučili používat suroviny, které dříve neznali. Více než polovina respondentů více studuje obaly potravin a některé druhy surovin dotazovaní přestali kupovat úplně. Téměř polovina dotázaných uvedla, že jim v pořadech o vaření nic nechybí. Třetina dotázaných by naopak uvítala pestřejší nabídku receptů národních kuchyní. Každý den vaří pouze 18 % dotázaných. Téměř polovina respondentů vaří alespoň několikrát do týdne. Čtvrtina dotázaných vaří pouze o víkendu. Zbytek účastníků studie nevaří vůbec Dotazníkové šetření v Anglii Dotazníkové šetření v Anglii proběhlo od do Pro distribuci dotazníku byl použit okruh mých známých žijících v Anglii. Dále byl dotazník šířen mezi jejich britské kolegy a rodiny. Dotazník vyplnilo 73 respondentů a návratnost byla 58,4 %. Pro vyhodnocení byly použity pouze úplně vyplněné dotazníky. Celý dotazník naleznete v příloze č

65 Grafické zpracování dotazníkového šetření v Anglii Otázka číslo 1. Zajímají Vás televizní pořady o vaření? Uzavřená otázka. 21% Yes (79%) Větší část (79 %) účastníků studie se zajímá o televizní pořady o vaření. No (21%) 21 % respondentů se o televizní pořady 79% nezajímá. Zdroj: vlastní zpracování Otázka číslo 2. Jak často vaříte? Uzavřená otázka. 23% 40% 14% 23% Not at all (14%) Only at weekends (23%) Several times a week (40%) Every day (23%) Největší část (40 %) dotazovaných vaří několikrát do týdne. Každý den vaří 23 % respondentů a stejný počet dotazovaných odpovědělo, že vaří pouze o víkendu. Nejmenší část (14 %) Zdroj:vlastní zpracování respondentů nevaří vůbec. 53

66 Otázka číslo 3. Jaké televizní pořady o vaření sledujete? 20% 19% 16% 15% 30% The one focused oncooking and competition (19%) The one with celebrities or professional chefs (15%) The one with amateur cooks (30%) None (16%) All of them (20%) Zdroj: vlastní zpracování Uzavřená otázka. Nejvíce diváků sleduje televizní pořady o vaření, ve kterých vaří amatéři (30 %). Necelá čtvrtina respondentů (20 %) sleduje všechny vysílané televizní pořady o vaření. 19 % se zajímá o pořady, ve kterých se soutěží. 16 % dotázaných nesleduje žádné televizní pořady o vaření. Nejmenší část (15 %) dotazovaných uvedla, že sleduje pořady o vaření s profesionálním kuchařem nebo známou osobností. Otázka číslo 4. Jak často sledujete televizní pořady o vaření? Once a week (15%) Uzavřená otázka. 45% 9% 15% 11% 8% 12% Daily (11%) Only on weekdays (8%) Only at weekends (12%) Irregularly (45%) Not at all (9%) Nejvíce respondentů (45 %) uvedlo, že televizní pořady o vaření sledují nepravidelně. Jedenkrát do týdne sleduje pořady o vaření 15 % respondentů. 12 % dotazovaných sleduje pořady pouze Zdroj: vlastní zpracování o víkendu. Denně televizní pořady sleduje 11 % respondentů, pouze 9 % všech účastníků nesleduje televizní pořady o vaření vůbec. Nejméně účastníků studie (8 %) sleduje pořady o víkendu. 54

67 Otázka číslo 5. Máte svůj oblíbený televizní pořad o vaření? Uzavřená otázka. 38% 22% Yes, I have and watch every episode (22%) Yes, I have but I do not watch every epsode (40%) 40 % dotázaných má svůj oblíbený televizní pořad o vaření, ovšem nesleduje pravidelně každý díl. Každý díl 40% I do not have I do not care with cooking TV shows watching (38%) svého oblíbeného televizního pořadu o vaření sleduje 22 % respondentů. 38 % Zdroj: vlastní zpracování dotázaných pak uvedlo, že jim nezáleží na tom, jaký pořad sledují. Otázka číslo 6. Z jakého důvodu sledujete televizní pořady o vaření? 29% 18% 53% To get some inspiration (53%) Because of an anchorman/performer (18%) Because there is nothing more interesting on TV (29%) Uzavřená otázka. 53 % dotázaných sleduje pořady o vaření pro inspiraci. Skoro třetina účastníků studie sleduje pořady z důvodu, že nedávají nic zajímavějšího. Kvůli moderátorovi, popř. účinkujícímu, sleduje Zdroj: vlastní zpracování pořady o vaření 18 % dotázaných. 55

68 Otázka číslo 7. Využíváte informace z televizních pořadů o vaření? 29% 19% 23% 29% I use their recipes (23%) I usetheir recipes but usually modify them for the ingredients I have (29%) I do not use their information - I only enjoy watching them (29%) I turn TV up only as background noise (19% Zdroj: vlastní zpracování Uzavřená otázka. respondentů (19 %) má zapnutou televizi pouze jako zvukovou kulisu. Shodně (29 %) účastníků studie uvedlo, že získané informace z pořadů o vaření nevyužívá nebo vaří podle receptů z pořadů, ale recepty si uzpůsobuje podle svých možností. Necelá čtvrtina (23 %) dotazovaných vaří přesně podle uvedených receptů. Nejméně Otázka číslo 8. Změnili jste jídelníček nebo stravovací návyky díky sledování televizních pořadů o vaření? Uzavřená otázka. Větší část dotázaných (59 %) nezměnila 59% 41% Yes (41%) No (59%) Zdroj: vlastní zpracování své stravovací návyky díky sledování pořadů o vaření. Zbývajících 41 % dotázaných, kteří uvedli ano, bylo přesměrováno na otázku číslo 9. Díky sledování televizních pořadů o vaření: Polootevřená otázka s výběrem více odpovědí. 45 % z nich uvádí, že se především naučili používat suroviny, které dříve neznali. 38 % respondentů více sleduje obaly potravin a 36 % dotazovaných přestalo kupovat některé potraviny úplně. respondentů (34 %) se zajímá o nové trendy v gastronomii. Poslední skupina 56

69 Otázka číslo 10. Co Vám v televizních pořadech o vaření chybí? 44% 22% 22% 12% Recipes for specific diseases (22%) Recipes for vegetarians or vegan (12%) International cousine (22%) Nothing (44%) Polootevřená otázka. Necelá polovina respondentů (44 %) uvedla, že jim v televizních pořadech o vaření nic nechybí. Shodně 22 % dotázaných by uvítalo pestřejší nabídku receptů národních kuchyní nebo recepty Zdroj: vlastní zpracování pro specifická onemocnění. 12 % účastníkům studie chybí recepty pro vegetariány nebo vegany. Možnost napsat vlastní odpověď u této otázky nikdo z účastníků studie nevyužil. Otázka číslo 11. Které televizní pořady o vaření sledujete raději? I prefer national (31%) Uzavřená otázka. Původ televizního pořadů o vaření 31% I prefer foreign (18%) nerozlišuje 51 % dotázaných. 31 % 51% 18% I do no distinguish the origin ofthe programme (51%) respondentů upřednostňuje domácí pořady oproti zahraničním (18 %). Zdroj: vlastní zpracování 57

70 Otázka číslo 12. Jaké je Vaše pohlaví? Uzavřená otázka. Valná většina účastníků studie (66 %) 34% byla ženského pohlaví, zbývajících 34 % Male (34%) účastníků studie byli muži. 66% Female (66%) Zdroj: vlastní zpracování Otázka číslo 13. Kolik Vám je let? 4% Uzavřená otázka. Skoro polovina dotázaných byla ve věku 22% 27% Less than 25 (27%) (47%) (22%) 26 až 40 let (47 %). 27 % respondentů bylo ve věku do 25 let. Necelá čtvrtina 47% More than 61 (4%) (22 %) dotázaných byla ve věku let. Nejméně bylo respondentů (4 %) ve Zdroj: vlastní zpracování věku 61 let a výše. 58

71 Otázka číslo 14. Kolik lidí bydlí v místě Vašeho bydliště? Uzavřená otázka. 28% 32% 15% 25% Less than (15%) (25%) (32%) More than (28%) Nejvíce dotazovaných (32 %) bylo z větších měst ( ) a z velkých měst nad obyvatel (28 %). Čtvrtina účastníků dotazníkového šetření byla z malých měst Zdroj: vlastní zpracování ( ) a nejméně účastníků bylo z malých měst do obyvatel Vyhodnocení dotazníkového šetření v Anglii Z dotazníkového šetření v Anglii jsme zjistili, že větší částí (66 %) účastníků studie byly ženy. Necelá polovina dotazovaných byla ve věku mezi 26 a 40 lety a stejný počet dotazovaných vaří několikrát do týdne. Ze studie také vyplývá, že polovina účastníků studie nerozlišuje původ pořadu o vaření. Většina účastníků studie uvedla, že rádi sledují televizní pořady o vaření. Jen necelá polovina dotázaných sleduje televizní pořady o vaření nepravidelně a skoro stejný počet respondentů uvádí, že má svůj oblíbený televizní pořad, avšak nesledují každý díl. Nejvíce dotazovaných sleduje televizní pořady o vaření kvůli inspiraci. Shodně také uvedli, že získané informace z pořadů o vaření nevyužívají nebo vaří podle receptů, ale upravují si některé ingredience. 59

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Portofolio televizních kanálů

Portofolio televizních kanálů Portofolio televizních kanálů SAT Plus, s.r.o. upc express Společnost SAT Plus, s.r.o. se od svého založení věnuje projektům nízkonákladových televizních stanic a je majitelem licencí tří televizních kanálů,

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Vitá Vás team Nová Amerika

Vitá Vás team Nová Amerika Vitá Vás team Nová Amerika Vize naší restaurace je, že si vyrábíme od chleba, bílého pečiva, piadin, přes těstoviny, paštiky, marmelády, zmrzliny, omáčky, nachos, müsli, gnocchi a mnohem více K vaření

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek.

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Rauty Svíčková Wellington Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Bramboráčky Tradiční staročeské bramboráčky s majoránkou a česnekem. Pečené brambory

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Jídelní lístek. Speciality bowlingu U Solného pramene

Jídelní lístek. Speciality bowlingu U Solného pramene Jídelní lístek Speciality bowlingu U Solného pramene 150 g Vepřová líčka s bramborovým pyré a grilovanou sezónní zeleninou ( alergeny lepek pšenice, mléčné výrobky, celer, oxid siřičitý ) 400 g Pečené

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Je prima být online. Naše televizní weby a lifestylové magazíny

Je prima být online. Naše televizní weby a lifestylové magazíny Je prima být online Naše televizní weby a lifestylové magazíny Televizní zábava na webu iprima.cz Hlavní portál TV Prima, který rozšiřuje televizní zábavu do internetového prostředí Vstupní brána do exkluzivního

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu Vzor titulní strany (pevné desky) SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA BUKASCHOOL s.r.o. v MOSTĚ Jméno studenta Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční a moderní kuchyni a jejich ekonomik Maturitní

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

S JÍDLEM SI ne HRAJEM

S JÍDLEM SI ne HRAJEM Kulinářská soutěž žáků prvního a druhého stupně ZŠ Litoměřice S JÍDLEM SI ne HRAJEM 21. října 2014 Téma soutěže: Zelenina na talíři Soutěž připravilo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s lektorkou Radkou

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Menu Něco k pivu a vínu

Menu Něco k pivu a vínu Něco k pivu a vínu 2 ks Čerstvý chléb s kachním sádlem a masem, sypaný pórkem, okurka 39,-Kč 1 ks Domácí utopenec s okurkou a feferonkou 39,-Kč 150g Bavorské grilované klobásky s hořčicí a křenem 150g

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Nabídka pizzy. 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,-

Nabídka pizzy. 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,- Nabídka pizzy průměr 32cm 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,- 3. 500g Salami pomodoro, vysočina,eidam 1,6,7,10,12 95,- 4. 600g Anglická

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

Jídelní lístek. Drůbeží jatýrka na kari se sekanými mandlemi, bagetka (Drůbeží játra, kari, šalotka)

Jídelní lístek. Drůbeží jatýrka na kari se sekanými mandlemi, bagetka (Drůbeží játra, kari, šalotka) Jídelní lístek Předkrmy Drůbeží jatýrka na kari se sekanými mandlemi, bagetka (Drůbeží játra, kari, šalotka) Hovězí jazyk s vlahým křenovým krémem, opečené toasty (hovězí jazyk, smetana, křen) Tatarák

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

ŠKOLNÍ JÍDELNA V SYSTÉMU PREVENCE NADVÁHY A OBEZITY

ŠKOLNÍ JÍDELNA V SYSTÉMU PREVENCE NADVÁHY A OBEZITY ŠKOLNÍ JÍDELNA V SYSTÉMU PREVENCE NADVÁHY A OBEZITY Marcela Mathesová - NSPZ o.s. Projekt Zdravá abeceda ve Středočeském kraji Reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0022 VLIV RODINY celkově nezdravé stravování jednotvárný

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice Vážení snoubenci. Pokud zavzpomínáte na kteroukoliv svatbu, kterou jste v minulosti navštívili, určitě první, na co si vzpomenete,bude jídlo. Když vidíte foto svatební tabule, vždy si řeknete, jaká to

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou Pondělí 22. září Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Kuře pečené po srbsku s dušenou rýží Hovězí vařené zadní s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem Křupavý salát

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav

Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav Díky neutuchající přízni diváků TV Nova se Vám do rukou dostává druhý díl kuchařky pro fanoušky rychlých a chutných pokrmů. Právě

Více

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu)

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) Studené předkrmy 70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) 169, 100 g Mozzarella Caprese 99, 80 g Prosciutto Crudo con Melone (dekorované černými olivami) 50 g Uzený losos na

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

O NÁS... Dvůr Hoffmeister je nově zrekonstruovaný areál statku, nacházející se v obci Čičovice, pouhých 8 km od Letiště Václava Havla.

O NÁS... Dvůr Hoffmeister je nově zrekonstruovaný areál statku, nacházející se v obci Čičovice, pouhých 8 km od Letiště Václava Havla. Vypráhnete... ˇ ˇ 1 O NÁS... Dvůr Hoffmeister je nově zrekonstruovaný areál statku, nacházející se v obci Čičovice, pouhých 8 km od Letiště Václava Havla. Nabízí stylové ubytování, prostornou venkovní

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více