EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Projekty s energií Energy projects PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Projekty s energií Energy projects PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE"

Transkript

1 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Projekty s energií Energy projects PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

2 O společnosti About the company Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a ve své podnikatelské činnosti navázala na zkušenosti projektového střediska otevřeného v Uherském Brodě již v roce Hlavním předmětem podnikání společnosti EGP INVEST, spol. s r.o. je zajištění projektových prací a služeb v oboru investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizací a inovací staveb v České republice a v zahraničí. Společnost se specializuje především na oblast jaderné a klasické energetiky. Své služby nabízí i v dalších oblastech jako je teplárenství, petrochemie, průmyslové a vodohospodářské stavby a energetická díla z obnovitelných zdrojů. EGP INVEST, spol. s r.o. je stoprocentní dceřinou společností ÚJV Řež, a.s., a je tedy součástí uskupení firem tvořící Skupinu ÚJV. Vize společnosti Být stabilní společností v rámci Skupiny ÚJV vyhledávaným partnerem významných dodavatelů, provozovatelů a uživatelů jaderných a dalších technologií poskytující špičková profitabilní řešení a služby s vysokou přidanou hodnotou jak v projektové a inženýrské činnosti, tak v oblasti vývoje a inovací. Produktové portfolio V průběhu celého nebo jen části projektu komplexně zajistíme činnosti v oblasti projektování, a to ve všech profesích, např.: Dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele Dokumentace pro provedení stavby a skutečného provedení stavby Projekty pro seizmické zodolnění staveb včetně výpočtů Bezpečnostní dokumentace staveb s jaderným zařízením Digitalizace projektové dokumentace Poskytujeme inženýrské činnosti v rozsahu a zaměření přesně podle potřeb a přání zákazníka, např.: Zajištění legislativního řízení pro realizaci stavby Autorský a technický dozor pro zajištění kolaudačního řízení, zkušebního provozu a trvalého užívání Zajištění koordinační činnosti složitých technologických celků včetně 3D Posudky vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) Řízení kvality, bezpečnosti a ochrana životního prostředí Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení v souladu s mezinárodními normami ISO 9001, ISO a OHSAS The company EGP INVEST, spol. s r.o. was founded in 1991 and is continuing in experiences gained by a design centre established in Uherský Brod back in The company EGP INVEST, spol. s r.o. focuses namely on design activities and services in the capital construction, reconstructions, upgrade and innovation of the constructions in the Czech Republic and abroad. The company specializes namely in the nuclear and thermal power engineering. It provides services also in the thermal power engineering, petrochemistry, industrial and water works and electricity production from renewable resources. EGP INVEST, spol. s r.o. is 100% subsidiary of the company UJV Řež, a.s., and belongs to the ÚJV Group of companies. Company vision To be a stable company within the ÚJV Group desired partner of important suppliers, operators and users of nuclear and other technologies providing top profitable solutions and services with high added value for designing and engineering activities, development and innovations. Product portfolio We provide designing activities for the whole project or part thereof in all areas, including: Documentation for the area management and construction permit Documentation for selection of supplier Documentation for construction performance and asbuilt conditions Designs for seismic reinforcements of structures including calculations Safety documentation of the constructions (buildings) containing nuclear installation Design documentation digitalization We provide engineering activities in the scope and according to customer s needs and requirements, e.g.: Legislative proceedings for performance of the construction activities Author s and technical supervision for the use permit proceedings, trial operation and permanent use Coordination of complex technological systems including 3D Environmental impact assessment (EIA) and integrated pollution prevention and constrain (IPPC) of the construction Quality, safety and environmental protection management The company EGP INVEST, spol. s r.o. has implemented and certified integrated management system complying with the international standards ISO 9001, ISO and OHSAS /3 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd.

3 Společnost má příslušná oprávnění k projektování a inženýrským činnostem včetně prací a dodávek pro stavby s jaderným zařízením ČEZ, a.s., SE-ENEL, a.s. a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Členství v organizacích EGP INVEST, spol. s r.o. je kolektivním nebo prostřednictvím svých pracovníků členem několika organizací, asociací, komor apod., např.: České jaderné fórum Technologická platforma Udržitelná energetika ČR Slovenská nukleárna spoločnosť Teplárenské sdružení ČR Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Okresní hospodářská komora Uherské Hradiště Vědecká rada Fakulty stavební VUT v Brně Odborná sekce Rady kvality Kvalita v energetice Společenská odpovědnost The company holds relevant certificates for designing and engineering activities including works and deliveries for nuclear installations for ČEZ, a.s., SE-ENEL, a.s. and ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. Membership EGP INVEST, spol. s r.o. is member of several organizations, associations, chambers, etc., either as whole or represented by its members: Czech Nuclear Forum Technological platform Sustainable power engineering in CR Slovak Nuclear Association Association for the District Heating of CR Czech Chamber of Authorized Engineering and Technicians in the Construction Industry (ČKAIT) District Economic Chamber of Uherské Hradiště Scientific Board of the Faculty of Civil Engineering of the Brno University of Technology Professional section of the Quality Board Quality in power engineering Corporate responsibility Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. k naplnění svého motta kvalita práce = kvalita života se chová tak, aby přispívala k udržitelnému rozvoji, byla transparentní a napomáhala celkovému zlepšení stavu společnosti i nad rámec svého působení. Princip společenské odpovědnosti uplatňuje EGP INVEST, spol. s r.o. ke svým zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy a samosprávy. Aktivně se zajímá o svůj region. Svoji podporu směřuje do oblasti sociální péče, kultury, školství a sportu. To meet its motto quality of work = quality of life, the company EGP INVEST, spol. s r.o. acts so as to contribute to sustainable development, to remain transparent and to promote overall improvement of the society even beyond its sphere of competences. The company EGP INVEST, spol. s r.o. applies the corporate responsibility approach toward its employees, customers, suppliers, state authorities and municipal authorities. It takes active approach to development of its region. It supports social care, culture, education and sport.

4 REFERENCE Projektová a inženýrská činnost Jaderná energetika (významné reference) Jaderná elektrárna Dukovany Seizmické zodolnění nosných a nenosných konstrukcí objektů Hlavních výrobních bloků Výpočtový model HVB I bez krajních oddilatovaných částí strojovny Rekonstrukce eliminátorů chladící věže č.7 Plnorozsahový trenažér blokové dozorny Obnova SKŘ Úprava stání venkovních traf (modernizace a rekonstrukce) Rekonstrukce hygienické smyčky Rekonstrukce pitného a požárního vodovodu Zamezení úplné ztrátě chladiva při LOCA Skenování stávající výztuže činnost on-site Mezisklad vyhořelého paliva NUKEM REFERENCES Designing and engineering activities Nuclear power engineering (important references) Dukovany Nuclear Power Plant Seismic reinforcement of supporting and non-supporting structures of the Reactor power blocks (RPB) RPB I calculation model without outer separated parts of the turbine hall Reconstruction of the cooling tower 7 drift eliminators Main control room full-scope simulator I&C regeneration Modification of the external transformer station (modernization and reconstruction) Reconstruction of the sanitary loop (access to the controlled area) Reconstruction of the potable and fire water pipelines Prevention of complete loss of coolant at LOCA Scanning of existing reinforcement on-site activity Spent fuel intermediate storage NUKEM Jaderná elektrárna Dukovany, Dukovany Nuclear Power Plant Mezisklad vyhořelého paliva NUKEM, Spent fuel intermediate storage NUKEM Rekonstrukce hygienické smyčky, Reconstruction of the sanitary loop (access to the controlled area) Rekonstrukce pitného a požárního vodovodu, Reconstruction of the potable and fire water pipelines Plnorozsahový trenažér blokové dozorny, Main control room full-scope simulator Jaderná elektrárna Temelín Temelin Nuclear Power Plant Objekt 800/01 Předpínání ochranné obálky Automatizovaný systém měření napjatosti ochranné obálky Objekt 802/03 Spojovací most mezi BPP a 2. blokem Zpracování projektové dokumentace a DSŘ pro vybudování dvou seizmologických staniček SO 801/01, 02, 03 Budova pomocných provozů a SO 800 v subdodávce pro ENERGOPROJEKT Praha, PD zařízení staveniště jeřábové dráhy u SO 801/01-03 Reasumovaná dokumentace stavební části pro SO 801/1-01, 02 Řešení nadměrné vlhkosti v kanálech TVD a šachtách Š1 Building 800/01 Protective envelope pre-stressing Automated measuring system of the protective envelope stressing Building 802/03 Connecting bridge between the auxiliary building and Unit 2 Preparation of design documentation and remote control system for installation of two seismic measuring stations Buildings SO 801/01, 02, 03 Auxiliary building and SO 800 as sub-supply for ENERGOPROJEKT Prague, design documentation of the crane rail site at SO 801/01-03 Reassumed civil part documentation for SO 801/1-01, 02 Solution of excessive humidity in ESCW channels and shafts S1 Jaderná elektrárna Temelín, Temelin Nuclear Power Plant 4/5 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd.

5 Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice (Slovensko) Jaslovské Bohunice Nuclear Power Plant (Slovakia) Postupná rekonstrukce JE V1, Technická voda důležitá 1. a 2. blok AKOBOJE Systém bezpečnostní ochrany A1, V1, V2 Integrální sklad vyhořelého paliva Vybírání a transport RaO z místa jejich skladování do zpracovatelského centra BSC Rekonstrukce obvodového pláště AB-I. A II. část Dobudování školícího a výcvikového střediska Rekonstrukce kontroly vstupu osob do JE A1 Rekonstrukce vrátnice V2 Gradual reconstruction of V1 NPP, Essential service cooling water (ESCW), units 1 and 2 AKOBOJE protection system for A1, V1, V2 Integral spent fuel storage Withdrawal and transport of radioactive waste from the storage position to the processing centre BPC Reconstruction of the external sheathing on AB part I and II Completion of the training and education centre Reconstruction of the entrance building to A1 NPP Reconstruction of V2 gate Postupná rekonstrukce JE V-1 Gradual reconstruction of V1 NPP Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice Jaslovske Bohunice Nuclear Power Plant Jaderná elektrárna Mochovce (Slovensko) Mochovce Nuclear Power Plant (Slovakia) MO 34 Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku JE Mochovce SO 800/1-02, SO 801/1-02, SO 802/1-03, SO 802/1-04, SO 803/1-02, SO 400/1-04 Finální zpracování kapalných Ra odpadů (FS KRAO) 3. a 4. blok, 3-D model stavební části Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce - SO 630/1-02 Simulátor Skenování stávající výztuže činnost Designer onsite Rekonstrukce obvodového pláště na administrativní budově v JE Mochovce Hlubinné úložiště SR Technické řešení pro hypotetickou lokalitu PS12 Radiační kontrola, strojní část 3. a 4. blok MO34 Completion and commissioning of Mochovce NPP units 3 and 4 - SO 800/1-02, SO 801/1-02, SO 802/1-03, SO 802/1-04, SO 803/1-02, SO 400/1-04 Final processing of liquid radioactive waste (FS LRAW) 3D model of unit 3&4 civil part Mochovce NPP Units 3&4 Completion - SO 630/1-02 Simulator Scanning of existing reinforcement Designer on-site activity Reconstruction of the external sheathing of Mochovce NPP administrative building Deep repository of SR Technical solution for hypothetical location PS12 Radiation monitoring system, unit 3&4 machinery Jaderná elektrárna Mochovce, Mochovce Nuclear Power Plant Jaderná elektrárna Mochovce 3. a 4. Blok, Mochovce Nuclear Power Plant Units 3&4 Skenování výztuže, Reinforcement scanning Reaktorovna MO34, MO34 Reactor hall Tlaková nádoba, Pressure vessel

6 Další jaderné projekty Other nuclear projects Výzkumný jaderný reaktor MBIR strojovna (Rusko) Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště RaO v hypotetické lokalitě Opravy a rekonstrukce nadzemní části areálu ÚRaO Richard Centrální mezisklad vyhořelého paliva SKALKA Dokončení stavby republikového úložiště radioaktivních odpadů pro SR Bohunické zpracovatelské centrum RaO (Slovensko) Plzeňský vědeckotechnický park III; Udržitelná energetika Speciální experimentální hala SUSEN (Udržitelná energetika) generální dodávka staveb v areálu Řež Research nuclear reactor MBIR turbine hall (Russia) Update of reference project for radwaste deep repository in hypothetical location Repairs and reconstruction of the above-ground part of Richard radwaste storage Central spent fuel intermediate storage SKALKA Completion of the republic radwaste repository construction for the SR Bohunice processing centre (BPC) for radioactive waste (Slovakia) Scientific-technical park III in Plzeň; Sustainable power engineering Special experimental hall SUSEN (Sustainable power engineering) general supply of civil part of the Řež area Republikové úložiště RaO pro SR, Radwaste republic repository for the SR Bohunické zpracovatelské centrum RaO, Bohunice processing centre (BPC) for radioactive waste Speciální experimentální hala v Plzni, Special experimental hall in Plzeň Strojovna výzkumného reaktoru MBIR, Turbine hall of the research reactor MBIR 6/7 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd.

7 Klasická energetika (významné reference) Thermal power engineering (important references) Energetické projekty Power engineering projects Nový zdroj 660 MW elektrárna Ledvice Elektrárna BALLOKI 225 MW CCPP (Pakistán) Elektrárna Muridke 235 MW CCPP (Pakistán) Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II OB 11 stavební část Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3D PDMS koordinační model New source 660 MW Ledvice power plant Power plant BALLOKI 225 MW CCPP (Pakistan) Power plant Muridke 235 MW CCPP (Pakistan) Complete reconstruction of the Prunéřov II power plant OB 11 civil part Complete reconstruction of the Prunéřov II power plant 3D PDMS coordination model Neenergetické projekty Non-power engineering projects Completion of the Isomerization Unit in Baiji Refinery, Iraq C5/C6 Penex Deisohexanizer Isomerization Unit in Basrah Refinery, Iraq Obnova výroby základových olejů, PARAMO Pardubice Completion of the Isomerization Unit in Baiji Refinery, Iraq C5/C6 Penex Deisohexanizer Isomerization Unit in Basrah Refinery, Iraq Reconstruction of the base oil production, PARAMO Pardubice Elektrárna Ledvice, Ledvice Power Plant Elektrárna Prunéřov II model 3D, Prunéřov II Power Plant 3D model Elektrárna Prunéřov II, Prunéřov II Power Plant Elektrárna Muridke, Muridke Power Plan Baiji Refinery, Irák / Baiji Refinery, Iraq Elektrárna Balloki, Balloki Power Plant

8 Sídlo: EGP INVEST, spol. s r.o. Ant. Dvořáka Uherský Brod Česká republika Tel.: Fax: Organizační složka: EGP Invest, spol. s r.o. Uh. Brod, ČR organizačná zložka Jána Bottu Trnava Slovenská republika Seat: EGP INVEST, spol. s r.o. Ant. Dvořáka Uherský Brod Czech Republic Ph.: Fax: Organisational unit: EGP Invest, spol. s r.o. Uh. Brod, CR organisational unit Jána Bottu Trnava Slovak Republic EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT GROUP a. s. je společností, jejímž majoritním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23 2013 PRIORITA BEZPEČNOSTI INOVAČNÍ POTENCIÁL KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ TŘI FENOMÉNY JADERNÉ ENERGETIKY POSOUVAJÍCÍ ROZVOJ SPOLEČNOSTI KUPŘEDU aneb umíme využít unikátních předností jaderné energetiky? PRIORITY

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production 201 2 //v ýroční zpráv a // annual report OBSAH CONTENT úvodní slovo tuzemský obchod zahraniční obchod konstrukce armatur výroba servis a služby potrubí a příslušenství kvalita personalistika 4 5 7 11

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2010 Cena: 84 Kč OBSAH Část oznamovací Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regulovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VIZE / VISION Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytnout jim služby a prostory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC

STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 za rok for the year VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBSAH I. Úvodní slovo ředitele... 5

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více