VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV / Member of ÚJV Group Projekty s energií / Energy projects

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV / Member of ÚJV Group

4

5 Obsah / Contents Úvodní slovo ředitele a jednatele společnosti Orgány společnosti Struktura vlastníků společnosti Vedení společnosti Organizační schéma společnosti Zhodnocení činnosti společnosti Strategické záměry společnosti Řízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí Lidské zdroje Společenská odpovědnost Zahraniční složka Přehled hospodaření Základní a kontaktní údaje Introductory Word of the Managing Director and Executive of the Company Company bodies Structure of the Company Owners Company management Company organizational chart Review of the Company s Operation Strategic Plans of the Company Management of Quality, Occupational Safety and Environmental Protection Human Resources Corporate Social Responsibility Foreign unit Review of business management Basic and contact data

6 Úvodní slovo ředitele a jednatele společnosti Vážený společníku, vážení obchodní partneři, spolupracovníci, vážení přátelé, po zhodnocení hospodářských výsledků společnosti bych vás rád informoval o nejdůležitějších faktech a aktivitách v životě EGP INVEST, spol. s r.o. Rok 2014 byl pro nás opět velmi úspěšný. Společnost dosáhla obratu tis. Kč, z toho tis. Kč v tržbách za projekty, s EBITDA tis. Kč. Plán v tržbách jsme překročili o 37 % a ve výnosech o 44 %. Stejně jako v předcházejících letech měla na tomto výsledku největší podíl naše projektově inženýrská činnost zaměřená na: zakázky v Jaderné elektrárně Dukovany, především na projekt Seismicita a extrémní klimatické vlivy, projekt Komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II stavební část, retrofity klasických elektráren Tušimice, Ledvice, zakázky Skupiny ÚJV především na realizaci projektu SUSEN. Úspěšně pokračujeme na rekonstrukci a dostavbě Jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku, kde jsme se stali významným projektovým partnerem nejen společnosti Slovenské elektrárne, a.s., ale i dalších finálních dodavatelů, jako např. ŠKODA JS a.s., CHEMCOMEX Praha, a.s., Solesi S.p.A. Slovakia Branch, organizačná zložka, VUCHZ, a.s. a dalších. Naše výrazné postavení v oblasti on site jsme rozšířili o činnosti skupin EFD (Engineering Field Disposition) a STO (Site technical office). Naše činnost na Jaderné elektrárně Mochovce v tržbách činí zhruba 50% celkového obratu firmy. I nadále udržujeme naše rovnocenné partnerství s významnou leningradskou projektantskou organizací ATOMPROJEKT (dříve VNIPIET), a to nejen v projektu MBIR (malý jaderný zdroj na bázi rychlých neutronů), ale i při výměně zkušeností a v přípravě na soutěže v oblasti likvidace jaderných elektráren a ukládání radioaktivních odpadů. Téma likvidace jaderných elektráren a ukládání radioaktivních odpadů považujeme za nosnou oblast naší další projektově inženýrské činnosti. Určitých úspěchů jsme již dosáhli i na zahraničních trzích, např. ve Slovenské republice či Brazílii. Samozřejmě nás také láká trh v Evropské unii (Německo, Itálie, Francie, apod.). Mladým spolupracovníkům dáváme možnost seberealizace především v technologické divizi, která se zaměřuje na projektování ve formátu 3D (PDMS, PDS a SmartPlan). Tyto naše služby nabízíme významným projektantským organizacím, které se pohybují Introductory Word of the Managing Director and Executive of the Company Dear partners, customers, co-workers, friends, Allow me to inform you of the most important facts and activities of the company EGP INVEST, Ltd. based on evaluation of its economical results. The year 2014 was again a very successful year for our company. Company s revenues reached CZK 218,974 thousand; of that, CZK 218,788 thousand for the projects, with EBITDA of CZK 30,616 thousand. Planned revenues were exceeded by 37% and returns by 44%. Like in the previous years, the highest share on this result goes to our designing engineering activities focused on: Orders in the Dukovany Nuclear Power Plant, namely the project Seismicity and extreme weather conditions complex renovation of the Prunéřov II power plant civil part retrofits of Tušimice and Ledvice thermal power plants order placed by the UJV Group namely implementation of the SUSEN project We also continue with reconstruction and completion of Mochovce Nuclear Power Plant in Slovakia. Here, our company became an important design partner for Slovenské elektrárne, a.s., but also for other final contractors, e.g., SKODA JS, a.s., CHEMCOMEX Prague, a.s., Solesi S.p.A., Slovakia Branch, organisational unit, VUCHZ, a.s. and other. Our position in the n site area was extended by activities of the EFD (Engineering Field Disposition) and STO (Site Technical Office) groups. Out activities in Mochovce NPP contribute to approx. 50% of the company turnover. We continue in our peer partnership with an important designing organization ATOMPROJEKT Petersburg (former VNIPIET) not only in the MBIR project (small fast electron based nuclear source), but also in exchange of experiences and preparation for tenders for NPP decommissioning and radwaste disposal. Decommissioning of nuclear power plants and radwaste disposal (storage) is considered the core of our further engineering activities. We have already reached some success also on the foreign markets, e.g., in the Slovak Republic and Brazil, and we would also like to penetrate to the European Union market (Germany, Italy, France, etc.). Our young workers can find their self-fulfilment namely in the technological division focusing on designing in 3D format (PDMS, PDS and SmartPlant). These services are also offered to important designing organizations acting also out of the Czech market. 4

7 nejen na českém trhu. Koncem roku jsme začali opět více spolupracovat např. se společností Chemprojekt, a.s. První významné zakázky v roce 2014 v oboru teplárenství, kde jsme menšími projekty začali již v roce předchozím, jsme realizovali pro společnosti ČEZ, a.s., TENZA, a.s., ŠKO-ENERGO, s.r.o., EXPLOSIA a.s. či UNIPETROL RPA s.r.o. Oboru teplárenství se budeme věnovat i v dalších letech. Svůj integrovaný systém řízení jsme i nadále rozvíjeli v souladu s mezinárodními normami ISO 9001, ISO a OHSAS 18001, což dokazuje úspěšné absolvování dozorového auditu provedeného certifikačním orgánem Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. V druhé polovině roku jsme také úspěšně absolvovali zákaznický audit společnosti ÚJV Řež, a.s. Divize ENERGOPROJEKT Praha, zaměřený na činnosti související s projektem Dostavba 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku. Velkou pozornost věnujeme také oblasti BOZP. Za rok 2014 jsme neměli ani jeden pracovní úraz. Abychom udrželi vysoký standard a přísné požadavky zahraničních zákazníků, posílili jsme výrazně naši činnost v této oblasti především na jaderných elektrárnách na Slovensku. Jsme aktivními členy několika zájmových organizací, sdružení a komor, např. Teplárenské sdružení ČR, Technologická platforma Udržitelná energetika ČR, Okresní hospodářská komora Uherské Hradiště, sekce Kvalita v energetice při Radě kvality ČR. Mimo naše hlavní pracovní zaměření i nadále aktivně působíme v realizační části projektu Technické školky spolu s Českou manažerskou asociací, o.s., firmou PREFA Kompozity, a.s., VUT Brno a Mateřskou školu Pramínek v Brně. Jako každoročně jsme věnovali velkou pozornost zapojení se do života regionu. Pokračovali jsme v oboustranně výhodné spolupráci se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotní v Uherském Hradišti. Zkušenosti z této činnosti jsme využili i na Slovensku, kde je naším partnerem Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnavě. Dále spolupracujeme s Fakultou stavební VUT v Brně, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Nadací Tomáše Bati, Junior Achievement, o.p.s. Zlín, Zlínskou inovační platformou a v neposlední řadě s městem Uherský Brod a s obcí Strání. I v roce 2014 jsme pokračovali v charitativní činnosti s našimi stálými partnery Domovem pro osoby se zdravotním postižením a Oblastní charitou v Uherském Brodě. Svoje působení jsme rozšířili i na Slovensko, kde se naším partnerem stalo Denné detské sanatórium pohybové při FN Trnava a také Chránená dielňa Levice Limax. Opět, jako každý rok, jsme dary podpořili společenské a kulturní akce regionálního významu a také sportovce z našich řad. We renewed our cooperation with, e.g., the company Chemprojekt, a.s. toward the end of the last year. The first important jobs in 2014 in the thermal engineering preceded by smaller project in the previous year, were done for the company CEZ, a.s., TENZA, a.s., SKO-ENERGO, s.r.o., EXPLOSIA, a.s. and UNIPETROL RPA, s.r.o. Thermal engineering will be one of our focuses also in the future years. Our integrated management system developed in compliance with the standards ISO 9001, ISO and OHSAS successfully passed the supervisor s audit performed by the certification body Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. We successfully passed the customer s quality audit performed by ÚJV Řež, a.s. Division Energoprojekt Prague for activities connected with the Mochovce nuclear power plant completion project in the second half of the year. We pay high attention also to the OH&S area. We didn't have any work injury in year To maintain the high standard and strict requirements of foreign customers, we significantly strengthened our activities in this area namely in nuclear power plants in Slovakia. We are an active member of several interest organizations, associations, and chambers, e.g., the Thermal power plants association of the Czech Republic, the Technological platform Sustainable power engineering of the CR, the District Economic Chamber of Uherské Hradiště, the Power engineering quality section at the Quality Board of the CR. Besides our core business we continue with implementation of the project Technical kindergartens in cooperation with the Czech Management Association, o.s., company PREFA Kompozity, a.s., Technical University (VUT) Brno and the kindergarten Praminek Brno. As usually, we paid special attention to participation in the municipality life. We continued in mutually advantageous cooperation with the Secondary technical, hotel and medical school in Uherské Hradiště. Experiences from this activity were used also in Slovakia we have been having a partner here the Secondary technical civil engineering school of Dušan Samuel Jurkovič in Trnava. We cooperate with the Civil Engineering Faculty of VUT Brno, Tomas Bata University in Zlín, Tomas Bata Found, Junior Achievement, o.p.s. Zlín, Zlín Innovation Platform and the municipality of Stráni and the city of Uherský Brod. Our charity activities continued also in 2014 with our permanent partners Home for persons with health impairment and Regional charity in Uherský Brod. We expanded our activities also to Slovakia and started cooperation with the Daily Children s Convalescent Hospital at the Faculty Hospital Trnava, and Protected Workshop Levice Limax. 5

8 V souladu s naším mottem kvalita práce = kvalita života jsme pokračovali ve zlepšování pracovního prostředí a v utužování našeho týmu i mimo práci. Příkladem je úspěšná reprezentace fotbalového týmu, ženského volejbalového týmu, běžeckého týmu v rámci štafetového běhu při Pražském půlmaratonu a obnovená účast v regionálních závodech dračích lodí. V září jsme s našimi partnery z České republiky i ze Slovenska oslavili Den energetiků. Tato akce se stala nejen pracovní, ale zejména příjemnou společenskou událostí. Konec roku jsme s našimi spolupracovníky završili setkáním v rámci tradiční vánoční oslavy. Závěrem děkuji všem dodavatelům za spolupráci a našim zákazníkům za projevenou důvěru. Buďme hrdi na naši firmu a naše výsledky jak se nám bude dařit, záleží jen na nás, na našich schopnostech, nasazení, našem umu v pracovních a obchodních činnostech a na našem prozákaznickém přístupu. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel a jednatel společnosti Like every year, we donated to regional social and cultural actions and supported our sportsmen. We continued improving the working environment and socialising of our team also out of the work in line with our motto quality of work = quality of life. Examples include successful representation of the football team, women s basketball team, relay running team at the Prague half-marathon and renewed participation in the regional Dragon ships race. We celebrated the Power Engineers Day together with our partners from the Czech and Slovak republics. This event was not only about work, but namely about entertainment and socialising. The end of the year was, again, was celebrated together with our co-workers at a Christmas party. I would like to thank all our suppliers for their cooperation, and our customers for their confidence in our company. Let s be proud of our company and our results our success is on us ure capabilities, engagement, our skills and experiences in work and business activities and our pro-customer approach. Ing. Petr Sláčala, MBA Company Director and CEO 6

9 7

10 Orgány společnosti Company bodies JEDNATELÉ Statutárním orgánem společnosti EGP INVEST, spol. s r.o. jsou jednatelé. Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé. Ing. Petr Sláčala, MBA Ing. Jan Benešík Ing. Jiří Holub DOZORČÍ RADA Ing. Miroslav Horák, MBA předseda dozorčí rady Ing. Karel Bíža člen dozorčí rady Ing. František Pírek, MBA člen dozorčí rady EXECUTIVES CEOs are the statutory representatives of the company EGP INVEST, spol. s r.o. There are always minimally two CEOs acting on behalf of the company. Ing. Petr Sláčala, MBA Ing. Jan Benešík Ing. Jiří Holub SUPERVISORY BOARD Ing. Miroslav Horák, MBA Chairman of the Supervisory Board Ing. Karel Bíža Member of the Supervisory Board Ing. František Pírek, MBA Member of the Supervisory Board Struktura vlastníků společnosti Structure of the Company Owners EGP INVEST, spol. s r.o. je stoprocentní dceřinou společností ÚJV Řež, a.s. a je tedy součástí uskupení firem tvořící Skupinu ÚJV. EGP INVEST, spol. s r.o. 100% subsidiary of the company ÚJV Řež, a.s., i.e., it belongs to the companies forming the ÚJV Group. 8

11 Vedení společnosti Company management MANAGEMENT SPOLEČNOSTI / COMPANY MANAGEMENT Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Managing Director Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Production Executive Manager Ing. Jiří Holub výkonný ředitel pro obchod Sales Executive Manager Ing. Ludmila Velecká výkonný ředitel pro ekonomiku a finance Executive Manager for Economy and Finance ŘEDITELE DIVIZÍ / DIVISION DIRECTORS Ing. Stanislav Kučera divize stavební I. Construction Division I. Ing. Jaroslav Oubram divize stavební II. Praha Construction Division II. Prague Ing. Jaromír Marášek divize elektro a SKŘ Electrical and SKŘ Division Ing. František Fiedler divize strojní technologie a jaderná Mechanical and Nuclear Technology Division ŘEDITEL PROJEKTU / PROJECT MANAGER VEDOUCÍ ÚTVARŮ / HEADS OF DEPARTMENST Ing. Dušan Šišpera MO34-Dostavba MO34-Building Extensions Věra Mošťková útvar personální HR department Ing. Antonín Sigmund útvar smluvní a fakturace Contractual and billing department Ing. Jaroslav Prachař útvar ISŘ a sdílených služeb IMS and shared services department 9

12 Organizační schéma společnosti DOZORČÍ RADA Útvar personální EGP Invest o.z. Trnava ÚSEK ŘEDITELE ŘEDITEL SPOLEČNOSTI Sekretariát Asistent Útvar ISŘ a sdílených služeb Úsek výrobní Výkonný ředitel pro výrobu Úsek ekonomický a finanční Výkonný ředitel pro ekonomiku a finance Úsek obchodní Výkonný ředitel pro obchod Divize stavební I. Ředitel divize Divize stavební II. Praha Ředitel divize Divize elektro a SKŘ Ředitel divize Divize strojní technologie a jaderná Ředitel divize Útvar smluvní a fakturace Útvar právní MO 34 Dostavba Energetika 10

13 Organization diagram of the Company EGP Invest o.z. Trnava Secretarial Services Assistant SUPERVISORY BOARD Managing Director Section Managing Director Human Resource Department IMS and Shared Services Department Production Section Production Executive Manager Economic and Finance Section Executive Manager for Economy and Finance Sales Section Sales Executive Manager Construction Division I. Division Director Construction Division II. Prague Division Director Electrical and SKŘ Division Division Director Mechanical and Nuclear Technology Division Division Director Contract and Invoicing Department Legal Department MO 34 Building Extensions Power Engineering 11

14 Zhodnocení činnosti společnosti Review of the Company s Operation VÝROBNÍ ČINNOST V roce 2014 jsme realizovali významné zakázky jak v České a Slovenské republice, tak i v Ruské federaci. Jednalo se o zakázky, které dle svého harmonogramu pokračovaly z předchozích let, ale i zcela nové. Pro naše smluvní partnery jsme zabezpečovali části projektové dokumentace pro zajímavé projekty na nových trzích jako Brazílie a Vietnam. V České republice lze mezi významné zakázky zařadit pokračování projektu Zodolnění nosných konstrukcí stavebních objektů Hlavních výrobních bloků I a II na seismicitu a extrémní klimatické vlivy v Jaderné elektrárně Dukovany a projekt Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II. Ve Slovenské republice byla naše činnost především zaměřena na pokračování projektových prací při dostavbě 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce. Novým zajímavým projektem se stala akce vybudování Integrálního skladu radioaktivních odpadů v Jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice, kde konečným zákazníkem je Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Naše společnost zajišťuje projektové práce pro firmu ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. V oboru teplárenství jsme i nadále zajišťovali projektovou dokumentaci pro významnou akci Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice. V oboru petrochemie jsme realizovali profesně zajímavou zakázku pro společnost UNIPETROL RPA s.r.o. Tvorba a aktualizace P&ID na úseku NTS a EB ve společnosti UNIPETROL. Dále jsme zpracovávali projektovou dokumentaci a zabezpečovali inženýrskou činnost na desítkách menších akcí, a tím jsme zajišťovali všeprofesní vytíženost všech zaměstnanců. Rozšířili jsme i spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně Ústav kovových konstrukcí, při vyhodnocování a certifikaci na akci Zodolnění nosných konstrukcí stavebních objektů Hlavních výrobních bloků I a II na seismicitu a extrémní klimatické vlivy. Neopomínáme ani oblast vzdělávání našich projektantů, a to především organizovanými semináři České komory autorizovaných inženýrů a techniků, ale také účasti na dalších kurzech, seminářích a konferencích odborného významu s celostátním účinkem (organizované zástupci Parlamentu České republiky). I v roce 2014 jsme zpracovávali významné zakázky v úrovni Studie proveditelnosti, které obsahují variantní možnosti řešení. Po stanovení kritérií se varianty vyhodnotí tak, aby vzniklo nejlepší technicko-ekonomické (ale také estetické) řešení jako doporučení pro zákazníky. Tyto studie řešíme všeprofesně a jsou významným podkladem/zadáním pro stupně projektové dokumentace podle obecné legislativy. Naše společnost má vypracované postupy pro zpracovávání nabídek v rámci veřejných zakázek. PRODUCTIVE ACTIVITY In year 2014 we realized important projects in the Czech and the Slovak republics, and in the Russian Federation both the existing and the new ones. We prepared part of design documentations for our contractual partners for interesting project on new markets, like Brazil and Vietnam. In the Czech Republic, our important projects included continuing project Seismic reinforcement of the supporting structure of the Reactor power blocks I and II to seismicity and extreme weather conditions for the Dukovany nuclear power plant and the Complex renovation of the Prunéřov II power plant project. In Slovakia, we focused namely on continuing design activities at Mochovce NPP units 3&4 completion. Construction of the Integral Radioactive Waste Storage in Jaslovské Bohunice NPP became another new interesting project. The final customer is the company Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (Nuclear and Decommissioning Company, j.s.c.). Our company is performing the design activities for the company ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. In the thermal power area we continued to prepared design documentation for the project Flue gas desulphurization in the České Budějovice thermal power plant, and in the petrochemical industry we implemented an interesting order for the company UNIPETROL RPA, s.r.o. Preparation and update of P&ID in NTS and EB divisions in the company UNIPETROL. We continued preparing design documentation and performing engineering activities for tens of smaller orders, thus ensuring use of professional capabilities of all our workers. We extended cooperation with the Faculty of Civil Engineering of VUT Brno the Metal Structures Institute for evaluation and certification of the project Seismic reinforcement of the supporting structure of the Reactor power blocks I and II to seismicity and extreme weather conditions. We dedicate big effort to continuous education of our designers namely by seminars organized by the Czech Chamber of Authorized Engineering and the Building Technicians, and participation in other courses, seminars and professional conferences with all-state effect (organized by the representatives of the Parliament of the Czech Republic). In 2014 we worked on important orders on the Feasibility study stage dealing with possible implementation alternatives. After defining the criteria, the alternatives are assessed to reach the best technical economic (and esthetical) solution recommended to the customer. These studies are all-profession and create an important input for the documentation stages in line with general legislation. 12

15 Z hlediska kategorizace projektových a inženýrských činností společnost zabezpečovala dokumentaci ve stupních: Technicko-ekonomické studie proveditelnosti, průzkumy, architektonické návrhy, vizualizace Projektová dokumentace pro účely vydání územního a stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Realizační dokumentace Dokumentace stávajícího stavu Dokumentace skutečného provedení podle podkladů dodavatelů Odborné pomoci technicko-ekonomického zaměření a další dle specifických požadavků zadavatelů Výkon autorského dozoru a technického dozoru investora v průběhu realizace a dokončování staveb. Významné zakázky jsme realizovali pro naše zákazníky, kterými byli zejména: Energetika ČEZ a.s. Jaderná elektrárna Dukovany, Škoda JS a.s., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., Metrostav a.s., Slovenské elektrárne, a.s., ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., VUJE, a.s., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. Průmyslové stavby ÚJV Řež, a.s. Teplárenství TENZA, a.s., ŠKO-ENERGO, s.r.o. Petrochemie VUCHZ, a.s., UNIPERTOL RPA s.r.o. Nesmíme zapomenout ani na zakázky regionálního charakteru spolufinancovaných z fondů Evropské unie, např. Komplexní revitalizace náměstí Emanuela Zahna v obci Strání. VYBRANÉ ZAKÁZKY REALIZOVANÉ V ROCE 2014 n Zodolnění nosných konstrukcí stavebních objektů HVB I a HVB II na seismicitu a extrémní klimatické vlivy v Jaderné elektrárně Dukovany V Jaderné elektrárně Dukovany pokračuje seismické zodolňování nosných konstrukcí bezpečnostně významných objektů hlavních výrobních bloků (HVB). Projekční práce zajišťuje společnost EGP INVEST, spol. s r. o. v součinnosti s Fakultou stavební VUT v Brně a firmou BESTEX, spol. s r.o. Investorem akce je společnost ČEZ, a.s. Jaderná elektrárna Dukovany a dodavatelem ČEZ ENER- GOSERVIS spol. s r.o. Projekt se týká Reaktorovny, Podélné etažérky, Příčné etažérky jednotlivých bloků, Strojovny. Souběžně se seizmickým zodolněním probíhá i posouzení a případné zodolnění těchto objektů na extrémní klimatické vlivy (EKV) sníh a vítr. Je důležité připomenout, že realizace probíhá za provozu, a tedy se vší opatrností, aby nebyl dotčený výrobní proces. Příprava projektové dokumentace těchto objektů se přizpůsobila časovým podmínkám realizace, a to hlavně ve vazbě na práce, které je možno provádět pouze po dobu odstávek jednotlivých bloků. Proto byla realizační dokumentace rozdělena na několik dílčích celků, jejichž členění odpovídá požadavku na plynulý průběh Our company has available procedures for preparation of bids for public tenders. Considering the classification of design and engineering activities, the company prepared the documentation in the following stages: Technical economic feasibility studies, surveys, architectonical proposals, visualisations Design documentation for the territorial and construction permit issue proceedings Documentation for the construction contractor selection Performance documentation Documentation of actual conditions As-built documentation based on suppliers inputs Professional technical economic assistance and other assistance type based on specific customers requirements Author s supervision and investor s technical supervision during construction implementation and completion Our important customers included namely: Power engineering ČEZ, a.s. Dukovany nuclear power plant, Skoda JS, a.s., ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r.o., METROSTAV, a.s. Slovenské elektrárne, ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o., VUJE Trnava, a.s., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., and Jadrová energetická spolocnosť Slovenska, a.s. Industrial construction ÚJV Řež a.s. Thermal power sector TENZA,.a.s, ŠKO-ENERGO, s.r.o. Petrochemical industry VUCHZ, a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o. We mustn't forget regional orders co-funded from the European Union funds, e.g., Complex renewal of the Eamual Zahno square in the village Strání THE SELECTED CONTRACTS IMPLEMENTED IN 2014 n Seismic reinforcement of supporting structures of the Reactor power blocks I and II to seismicity and extreme weather conditions in Dukovany NPP Dukovany NPP continues with seismic reinforcement of supporting structures of safety important reactor power block buildings (RPB). Designing activities are provided for by the company GP INVEST, spol. s r.o. in cooperation with the Faculty of Civil Engineering of VUT Brno and the company BESTEX, spol. s r.o. investor: company ČEZ, a.s. Dukovany Nuclear Power Plant and the contractor is ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r.o. The project includes the following buildings: reactor building, lengthwise and cross-side electrical buildings of individual units, and the turbine hall. Seismic reinforcement is also connected with assessment and eventual reinforcement of these buildings for extreme weather conditions snow and wind. It must be pointed out that the project is implemented during operation, i.e., maximum attention is paid to not to disrupt the production process. Preparation of design documentation of the above buildings was accommodated to the performance time schedule, 13

16 všech navržených prací jak v době odstávky, tak i mimo ni. Požadavky a rozsah na zodolnění konstrukcí vyplynul ze seizmických a statických výpočtů, které byly provedeny na modelu celého HVB I.U těchto objektů jde jednak o zesílení v místech stávajícího uložení hlavních ocelových nosníků stropů a konzoly, které jsou přivařeny k zabetonovaným kotevním deskám ve stěně Reaktorovny, a jednak přikotvení stropních konstrukcí ke stěnám reaktorovny pomocí nově navržených kotev. Tyto práce obnáší vyvrtání stovek otvorů pro kotvy do stěny Reaktorovny, osazení kotevních trnů včetně vyrobení navržených ocelových prvků kotev a jejich montážní kompletace přímo na stavbě. Pro plynulý průběh realizace byla v Dukovanech zřízena naše skupina projektantů Designer on-site, která zajišťuje vyznačování kotev přímo v reálu. Skupina využívá zkušenosti z obdobné činnosti na Jaderné elektrárně Mochovce. n Jaderná elektrárna Dukovany Záložní havarijní řídící středisko pro lokalitu EDU Obsahem zakázky bylo zpracování a předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavebních úprav v objektu SO 850/3-01 Laboratoře vnější dozimetrie a dokumentace pro provádění stavby stavebních úprav v objektech SO 850/3-01 a SO 806/1-01, 02, 03 a 04 za účelem vytvoření Záložního havarijního řídícího střediska pro lokalitu Dukovany ve stávající budově Laboratoře vnější dozimetrie v Moravském Krumlově a s tím související úpravy v blokových a nouzových dozornách umístěných v budovách Příčných etažérek 1. až 4. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. n Jaderná elektrárna Dukovany Náhrada systému EPS CERBERUS na HVB včetně nadstavbového systému V rámci této akce byla zpracována dokumentace pro výměnu EPS na všech neblokových objektech (celkem 62 objektů). Dále byla navržena nová koncepce Nadstavby pro EPS, která se rozšířila o 4 bloky. Součástí zakázky je také Montážní dokumentace kabelových konstrukcí, v rozsahu všech dotčených stavebních objektů a dokumentace pro provedení stavby. Akce bude projekčně dokončena v prvním čtvrtletí roku n Rozšíření parkovacích míst v lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany V lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany je umístěno velkokapacitní parkoviště, které po ukončení 3. etapy výstavby má kapacitu 725 parkovacích míst. Výstavba celého parkoviště probíhala od roku 1998 do roku 2014 ve třech etapách a bylo projektováno naší společností EGP INVEST, spol. s r.o. V roce 2014 byla zrealizována 3. etapa výstavby parkoviště šířka 119 m, délka 43 m, kapacita 213 parkovacích míst z toho 10 pro vozidla přepravující osoby pohybově postižené. Nově zrealizované parkoviště se komunikačně propojilo se stávajícím parkovištěm ve dvou místech s ohledem na vnitřní komunikace stávajícího parkoviště. Parkoviště má i komunikační propojení pro chodce. Nový chodník je u Informačního centra napojen na stávající chodník. namely in relation with the activities that can be done only during outages of individual units. Therefore, the detail design documentation was divided to several parts corresponding with requirements for smooth implementation of all proposed activities both during outage and operation. Requirements for and scope of the structure reinforcement resulted from seismic and stress analysis calculations performed on model of complete RPB I. Activities include reinforcement of actual position of the main roof steel beams and consoles (supports) welded to anchoring pates embedded in the reactor building walls, and anchoring of roof structures to the reactor building walls using proposed anchors. These activities include drilling of hundreds of openings for anchors to the reactor building walls, installation of anchors including designed steel elements and their installation assembly directly on the site. To ensure smooth implementation, our company has appointed a group of designers Designer on-site directly in Dukovany NPP setting out the anchors directly on the site. The group uses experiences from similar activity performed in Mochovce NPP. n Dukovany Nuclear Power Plant Back-up emergency control centre for EDU locality The project included preparation and handover of design documentation for the construction permit issue and regarded civil modifications in the building SO 850/3-01 External dosimetry laboratories, and documentation for execution of civil modifications in the buildings SO 850/3-01 and SO 806/1-01, 02, 03, 04 to build the Back-up emergency control centre for the Dukovany locality inside the existing External dosimetry laboratory building in Moravský Krumlov and related modifications of main and emergency control rooms located in the Cross-side electrical buildings of Dukovany NPP units 1 4. n Dukovany Nuclear Power Plant Replacement of the EPS (electric fire detection system) CERBERUS in RPB including the superstructure This project included preparation for EPS replacement of all Balance of plant buildings (62 in total). It also included new EPS superstructure concept expanded by 4 units. The project also covers Installation documentation for cable structures for all involved civil structures buildings, and civil documentation. The design portion of the project will be completed in the first quarter n Extension of parking places in the Dukovany Nuclear Power Plant locality There is a large capacity car park constructed in the Dukovany NPP locality with total 725 parking places after completion of construction stage 3. Construction of the complete car park took from 2008 to 2014 in three stages and was designed by our company EGP INVEST, spol. s r.o. Stage 3 of the car park construction was done in m wide and 43 m long section with 213 parking places; of them, 10 are for vehicles transporting persons with movability handicap. 14

17 Zvláštností této stavby je netypické řešení jejího odvodnění. Vzhledem k tomu, že nebylo možné z kapacitních důvodů zabezpečit odtok povrchových vod do stávající kanalizační sítě, bylo navrženo ekologické řešení v odtoku dešťových vod. Ve spolupráci s firmou GEOtest, a.s. po provedení vsakovacích zkoušek v místech plánovaného rozšíření parkoviště se rozhodlo o zřízení odvodňovacích zařízení, kde bude docházet k vsakování do podloží. Odvodňovacím zařízením je příkop po celém obvodě parkoviště, stejně jako vsakovací rýha pod tímto příkopem. Příkop je přerušen v místě navrhovaných propustků, ale prostřednictvím trub propustků je zajištěna jeho kontinuita. V případě trvalých intenzivních dešťů, kdy povrchové vody v příkopu po obvodě parkoviště dosáhnou projektované úrovně hladiny 388 m, začne voda přepadávat přes dva lichoběžníkové otvory s kovovou mříží do přepadové šachty a odtud potrubím do stávající kanalizační šachty. n Integrální sklad Radioaktivních odpadů v lokalitě Jaslovské Bohunice Společnost Jadrová a vyraďovacia společnost, a.s. (JAVYS, a.s.) realizuje projekty na vyřazování jaderných zařízení. Na dlouhodobé nebo přechodné uskladnění radioaktivních odpadů vzniklých při vyřazování Jaderné elektrárny V1 a A1 se v areálu JAVYS, a.s. buduje Integrální sklad radioaktivního odpadu. V tomto Integrálním skladu budou dočasně skladované pevné radioaktivní odpady pocházející z vyřazování jaderných zdrojů v lokalitě Jaslovské Bohunice. Tyto odpady budou tvořeny materiály, které bude možné uvolnit do životního prostředí, radioaktivní odpady určené na další zpracování uložení v Republikovém úložišti radioaktivních odpadů Mochovce a odpady, které vyžadují dlouhodobé bezpečné skladování. Naše společnost v přípravné fázi pro dodavatele stavby firmu ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. zpracovala Úvodní zprávu včetně časového harmonogramu, Plán zabezpečení kvality, Plán bouracích prací, Plán nakládání s odpady, Plán BOZP, Manuál řízení rozhraní, Inženýrsko-geologický průzkum, projektovou dokumentaci na bourací práce a na přeložky inženýrských sítí. Poté byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení v členění na stavební objekty a provozní soubory. V roce 2015 budou projektové práce pokračovat zpracováním dohodnutých částí realizační dokumentace a výkonem autorského dozoru v průběhu realizace. n Realizace II. etapy projektu vyřazování Jaderné elektrárny A-1 na Slovensku Cílem projektu je výstavba Úložiště velmi nízkoaktivních odpadů VNAO, Mochovce 1.etapa, pro ukládání velmi nízko kontaminovaných zemin. Celý projekt se začal realizovat v roce 2013, kdy naše společnost EGP INVEST, spol. s r.o. zpracovala dokumentaci pro stavební povolení. Úložiště bude sloužit pro ukládání nové kategorie odpadu s velmi nízkou hladinou aktivity, umístěné v areálu Republikového úložiště radio- The hew car park was interconnected with the existing one in two points with regard to the internal connection roads on existing car park. The car park is also connected with the pavement. The new pavement is connected with the existing one at the Information centre. Drainage of this area is its specific and unique feature. As, due to the capacity reasons, it was impossible to drain the surface water to existing sewage system, ecological solution was designed for rainwater discharge. In cooperation with the company GEOtest, a.s., and after performance of soakage tests at place of planned new car park, it was decided to build a drainage system ensuring water soaking to the sub-base. The drainage system consists of a ditch along the whole car park circumference, and soaking trench under the ditch. The ditch is interrupted in point of proposed culverts. However, its continuity is provided by culvert tubes. In case of intense rains when the surface water in the ditch around the car park reaches designed level of 388m, the spill water starts running via two trapezoidal openings with metal grid to a spill water shaft and then to existing sewage shaft via pipeline. n Integral radioactive waste storage in Jaslovské Bohunice locality The company Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) implements projects for decommissioning of nuclear installations. Long-term or temporary storage of radioactive waste coming from decommissioning of V1 and A1 nuclear power plants will be provided in the Integral radioactive waste storage built by JAVYS inside the power plant area. This integral storage will be used for temporary storage of solid radwaste from decommissioning of nuclear sources in Jaslovské Bohunice locality. The waste will include materials releasable to environment, radwaste for further processing depositing in the Republic radioactive waste repository in Mochovce, and waste requiring long-term safe storage. Our company prepared the Initial report including the time schedule, Quality assurance plan, Demolition work plan, Waste handling plan, OH&S plan, Interface management manual, Engineering-geological survey, design documentation for demolition activities and underground services overlaying for the civil contractor ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o., in the preparatory phase. Designing activities will also continue in 2015 by preparation of agreed detail design documentation and author s supervision during the implementation activities. n Implementation of stage II of A1 NPP decommissioning in Slovakia The goal of the project is to build the Very low active waste repository VLAWR in Mochovce stage 1 for storage of very low contaminated soils. The project started in 2013, when our company EGP INVEST, spol. s r.o. prepared the documentation for the construction permit. The repository will be used for storage of new waste category with very low activity level located inside the Republic 15

18 aktivních odpadů Mochovce (RÚ RAO Mochovce) a je rozděleno na tři etapy. V roce 2014 jsme zpracovali realizační projekt úložiště velmi nízkoaktivních odpadů VNAO 1. etapu, umístěného v areálu jaderného zdroje RÚ RAO Mochovce. Objednatelem byla firma JOMA Slovakia, spol. s r.o., která je současně dodavatelem stavby. Úložiště VNAO 1. etapa zahrnuje: Část pro ukládání odpadu VNAO (SO 400/RÚ Úložiště VNAO), která zahrnuje úložné prostory rozdělené na tři etapy, 3 s celkovou kapacitou m. Součástí úložných prostorů bude i zastřešení zavážené části a pomocné, přímo související zařízení, jako jsou šachty a kontrolní nádrže průsaků (SO 312/RÚ Drenážní systém). Realizační projekt řešil 3 1. etapu úložných prostorů s kapacitou m a části 2. etapy, které navazují anebo jsou potřebné vybudovat v rámci 1. etapy. Kontrolní nádrž (SO 401/RÚ), která bude sloužit pro sběr a kontrolu potenciálních průsaků vod přes odpad z drenážních systémů v buňce úložiště, pro všechny etapy. n Zprovoznění druhého dvojřadu RÚ RAO Mochovce Stavba, jejímž dodavatelem byla firma Vodohospodářské stavby, a.s. z Bratislavy, byla zahájena a ukončena v roce Po kolaudaci v prosinci téhož roku byla uvedena do provozu. Naše společnost prováděla na stavbě občasný autorský dozor a po ukončení stavby jsme zpracovávali pro dodavatele dokumentaci skutečného provedení stavby. Projektová dokumentace a stavba řešila změny, nutné pro zprovoznění stávající 2. dvouřady a zahrnovala: Vybudování nové haly nad 2. dvojřadem (SO 202/RÚ Úložiště). Sanaci betonových konstrukcí 2. dvojřadu, izolaci stěn úložných boxů včetně nátěrů a vyrovnání dna úložných boxů drenážní vrstvou (SO 202/RÚ Úložiště). Demontáž pojízdného přístřešku na řadě C a rekonstrukci stávajících jeřábových drah. Na stávající zpevněné ploše na severní straně objektu SO 202/RÚ Úložiště, provedení přístřešku pro VZV Hyster i se skladovacím prostorem. Sanaci dilatačních spár a prasklin v monitorovacích štolách a kontrolních šachtách a sanaci nátěrů svislých stěn a podlah (SO 312/RÚ Drenážní systém). Zpevněné plochy okolo úložiště, rozšíření stávající komunikace, odvod dešťových vod a oplocení prostoru před vjezdem do haly 2. dvojřady. Dodávku a montáž chybějících zařízení SKŘ do monitorovacích štol a kontrolních šachet 2. dvojřadu. n IPR EBO 10178/9 SO ZHÚ zaručujúci fyzický prístup a odolnosť v podmienkach vyvolaných externou udalosťou V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi realizačního projektu na tuto akci vznikl požadavek na doplnění zadání technické specifikace objednavatele o nové skutečnosti, které doplňují a upravují požadavky na provoz a realizaci hasičské stanice. Vzhledem radioactive waste repository Mochovce area (RRWR) and is divided to three stages. In 2014, we prepared the detail design for VLAWR stage 1 located inside the Mochovce RRWR area. Our client the company JOMA Slovakia, spol. s r.o. is also the civil contractor. VLAWR - stage 1 includes: Section for VLAW storage (SO 400/RU VLAWR) containing the storage areas divided to three stages with total capacity of 68,000m3. The storage areas will also include roofing of filled section and auxiliary directly related equipment, such as shafts and percolation monitoring shafts (SO 312/RU Drainage system). The detail design covered stage 1 of the storage areas with capacity of 20,000m3 and parts of stage 2 connected with stage 1 or required to be constructed as part of stage 1. Check tank (SO401/RU) to be used for collection and checking of potential water leaks via the drainage system spill way in the repository cell for all stages n Commissioning of the second double-row in RRWR Mochovce The construction was started and finished in 2014 and put into operation after the final inspection in December of the same year. The contractor was the company Vodohospodárske stavby, a.s. Bratislava. Our company performed occasional author s supervision on the site and we prepared the as-built documentation for the contractor after its completion. The design documentation and the construction solved changes needed for commissioning of existing second double-row and included: Construction of a new hall above the second double-row (SO202/RU Repository) Restoration of concrete structures of the second double-row, wall insulation of the storage boxes including paints and levelling of the box bottoms by a drainage layer (SO202/RU Repository) Dismantling of movable shelter on row C and reconstruction of existing crane rails Installation of shelter for VZV Hyster, including the storage area, on existing hardened surface on the north side of the building SO202/RU Repository Restoration of expansion gaps and cracks in the monitoring culverts and inspection shafts of the second double-row n IPR EBO 10178/9 SO Plant Fire Brigade guaranteeing physical access and resistance under conditions caused by external event During preparation of the design documentation for the construction permit including detail design specifications, a requirement was raised to supplement the client s technical specification assignment with new facts supplementing and modifying the requirements for the fire brigade station operation and implementation. As these requirements cannot be included in the detail design docu- 16

19 k tomu, že tyto požadavky není možné zpracovávat v rámci realizační dokumentace, bylo přistoupeno ke zpracování variantní dispoziční studie. Cílem studie bylo vypracování variant dispozičního řešení nového objektu hasičské stanice s ohledem na zabezpečení jeho činnosti v rámci provozu Jaderné elektrárny V2 v Jaslovských Bohunicích, a to zejména pro zabezpečení činností spojených se vznikem mimořádné události v elektrárně. Jedná se o zabezpečení autonomního provozu hasičské stanice po dobu min. 72 hodin po vzniku mimořádné události. Ve studii je zohledněn i potřebný prostor pro umístnění certifikovaného protiplynového polygonu Dräger a dále také požadavky budoucího provozovatele hasičské stanice. Studie přehledně definuje prostorové nároky na výše uvedené požadavky, popisuje výhody a nevýhody jednotlivých variant a doporučuje nejvýhodnější variantu, a to vše v souladu s platnou legislativou a interními předpisy Jaderné elektrárny V2. n Simulátor pro 3. a 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce Naše společnost zpracovávala všechny stupně dokumentace týkající se stavby Simulátoru. Tato samostatná stavba je realizována v areálu MO12. V roce 2014 byl Simulátor po dokončení stavební a technologické části převzat do užívání k zahájení výcviku pro 3. a 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce. Pozitivní výsledky přebíracích zkoušek Simulátoru na stavbě prokázaly soulad hardwarového a softwarového vybavení s projektovou dokumentací a zároveň představují potvrzení správnosti projektu blokové a nouzové dozorny. Společnost Slovenské elektrárne, a.s. získala v říjnu 2014 povolení na odbornou přípravu personálu blokových dozoren pro 3. a 4. blok. Simulátorový výcvik je jednou z fází výcviku operativního personálu blokových dozoren, po dobu kterého operátoři získávají praktické vědomosti na řízení technologického procesu jak v normálním provozu, tak i v nouzových podmínkách. n SUSEN Udržitelná energetika Projekt, který byl zahájen v roce 2012, zahrnoval výstavbu, rekonstrukci a přístavbu souboru budov v areálu ÚJV Řež, a.s. Investorem byla společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o., dodavatelem stavby firma METROSTAV a.s. a generálním projektantem EGP INVEST, spol. s r.o. V průběhu roku 2014 byly dopracovávány do projektové dokumentace různé požadavky investora a dodavatele. Všechny objekty mimo Diagnostického centra byly v roce 2014 dle harmonogramu dokončeny, zkolaudovány a předány investorovi. EGP INVEST, spol. s r.o. jako generální projektant předchozích stupňů dokumentace tj. Dokumentace ke stavebnímu povolení a Zadávací dokumentace dále pro investora vykonává autorský dozor. Jeho ukončení se předpokládá v roce n Tvorba a aktualizace P&ID na úseku NTS a EB ve společnosti UNIPETROL Úkolem týmu EGP INVEST, spol. s r.o. bylo prakticky během pěti měsíců zjistit skutečný stav v provozech závodu UNIPETROL ethylenová jednotka mentation, alternative layout study was prepared. The study goal was to prepare the layout arrangement alternative for the new fire brigade station building considering the need for its operation during V2 NPP operation in Jaslovské Bohunice, namely to guarantee activities connected with occurrence of extraordinary event in the power plant. The task is to ensure autonomous operation of the fire brigade station for min. 72 hours after occurrence of the extraordinary event. The study also considers space necessary for installation of certified gas polygon Draeger, and requirements of the future fire brigade station operation. The study clearly defines the spatial requirements, describes advantages and disadvantages of individual alternatives and recommends the best alternative all in line with valid legislation and internal regulations of V2 NPP. n Simulator Mochovce NPP units 3 and 4 Our company prepared all documentation stages related with the Simulator construction. This separate building is located in EMO12 premises. In 2014, the Simulator was handed over toěoperation after completion of civil and technological part. It will be used for training of personnel for Mochovce NPP units 3 and 4. Positive results of simulator site acceptance tests proved the compliance between hardware and software and design documentation while also confirming the accuracy of main and emergency control rooms. In October 2014, the company Slovenské elektrárne, a.s., obtained the license for professional preparation of control room personnel for units 3 and 4. n SUSEN Sustainable power engineering Project started in year 2012 included construction, reconstruction and extension of set of buildings inside the ÚJV Řež, a.s. area. Investor: the Research Centre Řež, s.r.o.; civil contractor: METROSTAV, a.s.; general designer: EGP INVEST, spol. s r.o. In 2014, the design documentation was supplemented by various requirements placed by both investor and contractor. All buildings except for the Diagnostic centre were completed in 2014 in line with the time schedule, inspected and handed over to the investor. EGP INVEST, spol. s r.o. being the general designer of the previous documentation stages, i.e., Documentation for the construction permit and the Assignment documentation continues to perform the author s supervision tasks for the investor. The project is assumed to be completed in n P&ID preparation and update in NTS and EB areas in the company UNIPETROL The task of EGP INVEST, spol. s r.o. team was to investigate the actual situation in the operations of UNIPETROL ethylene unit in five months and to mark it in P&IDs. They included the following operations: Low-temperature storages Large storage tank area LP steam distribution, MP- and HP- steam 17

20 a zaznamenat jej do schémat PID. Jednalo se o tyto provozy: Nízkoteplotní sklady Velké zásobníkové pole Rozvod NT páry, ST páry, VT páry Rozvod provozního vzduchu Rozvod dusíku Rozvod zemního plynu Rozvod kondenzátu Rozvod vzduchu MaR Rozvod chladící vody Rozvod vodíku Kotel SKP 7 Polní hořák PCH I Při sestavování PID se vycházelo částečně ze stávající dokumentace. Velký důraz byl také kladen na konkrétní zjištění přímo v provozu a konzultace s příslušnými techniky. Projekt byl náročný především díky specifickému prostředí v petrochemii (nároky na BOZP proškolení, režim, osobní ochranné pracovní prostředky). Úspěch mimo jiné závisel na znalosti místního prostředí (přístup do archivu a studium dokumentace izometrie, schémata, dispozice, seznamy potrubí a armatur + konzultace s provozním personálem). n Coke Tar Removal Unit Janmagar J3 Refinery (Indie) Pro společnost Intecha, spol. s r.o. jsme vytvořili 3D model v software SmartPlan od společnosti Intergraph spolu s katalogy potrubních tříd a kompletní administrací celého projektu pro rafinerii Janmagar J3 v Indii. Jednalo se o jednotku pro odstranění koksu (Coke Tar Removal Unit) umístěnou zcela na ocelové konstrukci o rozměrech 16 x 9 m a o výšce 12 m, se čtyřmi cyklony, čtyřmi filtry a 80 potrubními větvemi v sedmi různých potrubních třídách. Součástí modelu bylo i řešení stavebních konstrukcí (základy pod ocelové konstrukce) a částí elektro a I&C. n Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II Projekt obnovy elektrárny pokračoval i v roce 2014, kdy jsme na základě námi zajišťované realizační projektové dokumentace zpracovali nově požadované změny projektové dokumentace vyvolané buď změnami technologie anebo požadavky zákazníka. Vzhledem k předpokládanému dokončení projektu v roce 2015 jsou zajišťovány činnosti související s předáváním jednotlivých stavebních objektů, jako je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů k provozním předpisům, předpisům pro údržbu a další. n Komplexní revitalizace náměstí Emanuela Zahna v obci Strání Investorem stavby byla Obec Strání s velkým podílem finančního prostředků z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Hlavním záměrem projektu byla rekonstrukce náměstí Emanuela Zahna v části Květná Obce Strání, splňující nároky dnešní doby kladené na centrální prostory při zachování všech dosavadních funkcí a s vytvořením nových zajištění příjezdu a přístupu do obytné lokality za říč- Operational air distribution Nitrogen distribution Natural gas distribution Condensate distribution I&C air distribution Cooling water distribution Hydrogen distribution Boiler SKP 7 Field burner PCH I Preparation of PID was based partially on existing documentation with strong emphasise put on direct investigation of the situation directly in the operation and discussion with responsible technicians. The project was demanding especially because of specific environment in the petrochemical industry (OH&S requirements retraining, mode, and personal protective equipment). The success also depended on knowledge of local environment (access to the archive and documentation review isometric, diagrams, and layouts, lists of pipelines and valves + discussions with operational personnel). n Coke Tar Removal Unit- Janmagar J3 Refinery (India) We prepared a 3D model for the company Intecha, spol. s r.o., in the software SmartPlan delivered by the company Intergraph, including the pipeline class catalogues and complete administration of the whole project for the refinery Janmagar J3 in India. The subject of the project was the Coke Tar Removal Unit completely installed on steel structure with dimensions 16 x 9 m, 12 m high, with four cyclones, four filters and 80 pipeline branches in seven different pipeline classes. The model also included solution of the civil structures (foundations under the steel structures) and electric and I&C part. n Complex renovation of Prunéřov II power plant The power plant renovation project continued also in Based on detail design documentation prepared by us we processed new required changes in the design documentation caused either by technology changes or customer s requirements. Considering assumed project completion in 2015, we performed activities related with handover of individual civil structures, e.g., preparation of as-built documentation, inputs for operational instructions, maintenance instructions, etc. n Complete reconstruction of the Emanuel Zahno square in the village Strání The village Strání was the investor with large portion of the funding sources coming from the Regional operational programme of the Central Morava region coherence. The main project goal was to reconstruct the Emanuel Zahno square in the village part Květná so as to meet present requirements on the central areas while preserving all existing functions and establishment of new ones access to the residential locality on the other side of the river Klanečnice, 18

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV / Member of ÚJV Group Projekty s energií / Energy projects VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 EGP INVEST,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Projekty s energií Energy projects PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Projekty s energií Energy projects PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Projekty s energií Energy projects PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE O společnosti About the company Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. byla založena v roce

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ČEZ a jeho spolupráce při výstavbě jaderných elektráren cesta využití zkušeností a strategických znalostí

ČEZ a jeho spolupráce při výstavbě jaderných elektráren cesta využití zkušeností a strategických znalostí ČEZ a jeho spolupráce při výstavbě jaderných elektráren cesta využití zkušeností a strategických znalostí Bratislava, 23. září 2009 Ivo Kouklík Projektový manager za ČEZ Nový bohunický blok Obsah prezentace

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce

EGP INVEST, spol. s r.o. Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce EGP INVEST, spol. s r.o. Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce Dušan Šišpera, Jaroslav Prachař, Michaela Blahová 5.4.2013 OBSAH ČÁST A) Základní informace Dodavatelský

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV / Member of ÚJV Group Výroční

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE

INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE návrh projektu a realizace patrové stavby se střešní terasou project design and realization of a two-storey construction with a roof terrace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ HALA PRO

Více

All what you need ABOUT Energy in the Czech Republic...

All what you need ABOUT Energy in the Czech Republic... All what you need ABOUT Energy in the Czech Republic... Czech Energy Agency Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 tel.: (+420) 257 099 011 fax: (+420) 257 530 478 e-mail : cea@ceacr.cz Web: www.ceacr.cz Director:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Remote control of the model connected to Programmable Logic Controller Martin Malinka Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS 2011 2012 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního, tvrdého listnatého dřeva javoru, buku, habru, které se těží převážně v horských oblastech střední Evropy.

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

FUTURAMA BUSINESS PARK

FUTURAMA BUSINESS PARK Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease FUTURAMA BUSINESS PARK Sokolovská, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail:

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Stabilizace břehů Bank Stabilization

Stabilizace břehů Bank Stabilization LLP IP Erasmus No. 11203-1660/KOSICE03 Stabilizace břehů Bank Stabilization doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr Experimentální plochy - závlahová nádrž Bílovec - údolní nádrž Brno Experimental plots - Bilovec

Více