Smlouva pro Affiliate partnery

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva pro Affiliate partnery"

Transkript

1 Smlouva pro Affiliate partnery uzavřená mezi Karatbars International GmbH Königstraße 52 D Stuttgart HRB zastoupena Předsedou Představenstva Pietro Fazio tel.: 0049 (0) HRB , Okresní soud Amtsgericht Stuttgart DIČ USt ID: DE Zmocněnec pro korespondenci: Karatbars International GmbH zvaná dále jako Advertiser/Obchodník" a paní/panem data nar.... bydliště:... číslo OP:... daňové identifikační číslo:.... č. Smlouvy pro affiliate partnery: nazývaný dále "Affiliate partner" Tato smlouva určuje základní podmínky spolupráce mezi smluvními stranami a byla vypracována na základě podrobných osobních ustanovení. Další nedílnou součástí smlouvy je příloha. Marketingový plán Marketingový plán obsahuje podmínky týkající se odměny, které platí vždy a současně. Affiliate partner prohlašuje, že zkontroloval, pochopil a přijal výše uvedenou přílohu v plném znění. Kromě toho výrazně prohlašuje, že uvedenou přílohu potvrzuje a přijímá ji v plném znění a bez výjimky.

2 1. Úvod Obchodník distribuuje ušlechtilé kovy a prodávané zboží na celém světě. Affiliate partner je oprávněn jako samostatný, volný a pracující na vlastní odpovědnost doporučující subjekt na provádění doporučení týkajících se uzavírání transakcí nákupu ušlechtilých kovů a prodávaného zboží v souladu se státními předpisy, jakož i níže uvedenými ustanoveními. 2. Povinnosti jako i pozice Affiliate partnera Affiliate partner zaručuje, že splňuje všechny zákonem požadované jakož i úřední požadavky nezbytné pro to, aby ve své zemi mohl doporučovat v rámci své obchodní činnosti transakce nabývání ušlechtilých kovů a být zprostředkovatelem prodeje prodávaného zboží. Zavazuje se k samostatnému zaregistrování vlastní hospodářské činnosti v příslušných úřadech i institucích - také v místně příslušném daňovém úřadě - a zároveň se zavazuje, že obchodníkovi předloží všechna povolení. Affiliate partner nemůže svou hospodářskou činnost začít, dokud nesplní všechny uvedené podmínky. Bez výjimky je zodpovědný za splnění všech právních, o. i. v souvislosti s vedením hospodářské činnosti, daňově-právních týkajících se pracovního práva, práva konkurence i jiných zákonných povinností. Kromě toho se zavazuje, že finančnímu úřadu bude pravidelně představovat odměnu z titulu udělených doporučení i jejich zdanění. Affiliate partner není s obchodníkem v pracovním poměru. Vede nezávislou hospodářskou činnost a při provádění své činnosti se zavazuje používat pravidla čestného obchodníka. Kromě toho se zavazuje, že se bude chovat způsobem, který nevzbuzuje žádné morální ani etické výhrady a zároveň bude dodržovat právo svého státu i platné právní předpisy Evropské unie týkající se spravedlivé hospodářské soutěže, a také směrnic obchodníka v obchodním vztahu. Měl by se vždy starat o to, aby svými aktivitami neporušoval zákon, nařízení nebo úřední směrnice. Pokud by affiliate partner měl působit výlučně ve prospěch obchodníka a případně být zdánlivě samostatně výdělečný, zavazuje se, že předloží příslušné žádosti o osvobození z povinnosti platit sociální pojištění v příslušných úřadech. Affiliate partner vždy dbá o zájmy obchodníka, a také o to, aby nevystavoval jeho reputaci nebezpečí. Zavazuje se, že se bude běžně účastnit webinářů, které obchodník organizuje, a bude také předávat znalosti nabyté během těchto setkání těm partnerům, kteří jsou mu podřízeni. 3. Práva affiliate partnera Affiliate partner má oprávnění k propagaci prodeje výlučně těch produktů obchodníka, které jsou v souladu se státním právem byla příslušným zákonodárstvím nebo jím písemně potvrzeno na prodej.

3 Je oprávněn provádět reklamní činnosti, ale na všechny prezentace / činnosti zaměřené na externího adresáta, které se jakýmkoli způsobem odvolávají na obchodníka, musí obchodník udělit předchozí souhlas. Affiliate partner není oprávněn k předkládání jakýchkoliv prohlášení jménem obchodníka. Prohlášení tohoto druhu nebudou pro toho druhého zavazující, nanejvýš výhradně pro samotného affiliate partnera odpovědného v této situaci. Affiliate partner není oprávněn k reprezentování obchodníka. Je zodpovědný za vlastní prohlášení a v případě potřeby osvobodí obchodníka od všech následků spojených s neoprávněnými prohlášeními. Kromě toho affiliate partner nemá oprávnění k převzetí peněz v měně obchodníka. Klienti nemohou svědčit ve prospěch affiliate partnera způsobem, který je osvobozuje od závazků. Dále pak Affiliate není oprávněn přebírat hotovost pro obchodníka. Affiliate partner nemá k dispozici inkasní plnou moc obchodníka. 4. Informační povinnost affiliate partnera Affiliate partner se zavazuje že bude sebe a jím vedenou Down-Line-Affiliates zásobit aktuálními informacemi, co se týče produktů obchodníka, které jsou dostupné po přihlášení se na internetové stránce Karatbars, o systému doporučení, jakož i o všech údajích a faktech, které jsou pro klienta a Affiliates důležité. Zavazuje se, že o výrobcích Karatbars bude klienty informovat odborným způsobem, který je zároveň pravdivý a bude jim zároveň zpřístupňovat internetovou stránku Karatbars. Klientům je oprávněn předávat jedině obsah internetové stránky i oficiálních dokumentů a jejich znění nemůže měnit. 5. Úkoly affiliate partnera Affiliate partner se zavazuje, že bude vždy svědomitě a podle nejlepších znalostí chránit zájmy obchodníka. Úkolem affiliate partnera je doporučení / propagace obchodníkem potvrzených produktů. Při uzavření kupní smlouvy, doporučené přímo jím, získá odměnu v souladu s Plánem odměn / Marketingovým plánem představujícím přílohu ke smlouvě, pokud nenaruší výše uvedené povinnosti. Dalším úkolem affiliate partnera je doporučení dalších klientů jako i strukturovaných Down-Line-Affiliates. Pokud provedou účinné doporučení, jejímž výsledkem bude uzavření transakce nabytí ušlechtilých kovů, affiliate partner i Down-Line-Affiliate získají také odměnu v souladu s Plánem odměn a Marketingovým plánem. Není územně chráněn a nezavazuje se take k dodržování územní ochrany jiných partnerů.

4 6. Výslovné zákazy Affiliate partnerovi se zakazuje, bez výslovného souhlasu nebo povolení obchodníka, - Předkládání veřejných prohlášení - především prohlášení pro tisk ohledně obchodníka, jeho obchodního modelu, firemní politiky, podnikových procesů nebo jiných externích znalostí, - Využívání logotypu, názvu společnosti Karatbars International GmbH nebo její firemního dopisního papíru bez jejího - odvolávající se na každý čas - souhlasu, - Uvádět informace nebo vyjadřovat ujištění, které nejsou ve shodě s obsahem materiálů Karatbars International GmbH, - Využívat jiné materiály než originální prospekty a formuláře Karatbars, - Prodávat nebo předávat neoprávněným osobám materiály Karatbars, - Využívat programové vybavení Karatbars International GmbH, - Přijímat od klientů peníze, - Postoupit nároky vůči obchodníkovi třetím osobám. 7. Mlčenlivost Affiliate partner se zavazuje, že klientům poskytne nejširší možnou ochranu a bude chránit i zdroje a zároveň bude dodržovat všechna ustanovení týkající se ochrany údajů, jestliže chráněné údaje nepocházejí od něho samého. Narušení povinnosti důvěrnosti je příčinou nejen vzniku odpovědnosti z titulu odškodného, ale je spojeno i s případnou trestnou odpovědností. Na všechny uvedené obsahy, především pracovní materiály jako formuláře, prospekty, školicí a firemní materiály, smlouvy - taktéž i tato - se vztahuje autorské právo. Affiliate partner je nemá právo využívat, pokud se to netýká obchodního vztahu a ani je předávat - také po částech - třetím osobám, nemá povolení jejich předávání nebo rozmnožování, pouze pokud se to bude týkat těch osob, které jsou k zachování důvěrnosti zmocněné zákonem. Povinnosti affiliate partnera uvedené v odst. 1 platí neomezeným způsobem i po ukončení této smlouvy, pokud to nebude dohodnuto ve zvláštní smlouvě. V případě ukončení smlouvy nebo v případě situace, v níž affiliate partner nebude už potřebovat jakékoliv materiály v souvislosti se smluvním vztahem, není oprávněn je dále využívat. Týká se to především prospektů, formulářů i školících materiálů. Affiliate partner nemá právo na jejich zadržení bez ohledu na příčinu.

5 8. Nárok na odměnu Vznik i výše nároku na odměnu affiliate partnera vůči obchodníkovi byly stanoveny v příloze, jmenovitě v Pokynech týkajících se odměny v Marketingovém plánu. Affiliate partner nemá právo se domáhat jakýchkoli nároků od klientů a není oprávněn žádat od nich jakoukoliv odměnu. Na každé uhrazení odměny ve prospěch affiliate partnera se vztahuje výhrada, že klient uhradil platbu v plné výši z titulu nakoupených ušlechtilých kovů a že Partner Afiliate neporušil ustanovení této smlouvy. Nároky na odměnu Afiliate partnera vůči prodávajícímu subjektu nesmí být postupovány. Vymahatelné nároky na odměnu a případné zásoby zlata v případě smrti Afiliate partnera jsou postupovány v osobní logované části (backoffice) uvedenému nástupci: jestliže taková osoba nebyla uvedena na dědice podle zákonem stanoveného a uvedeného v závěti. 9. Vyúčtování Afiliate partner bude odměňován a vyúčtovaný podle platného Marketingového plánu. Bude mít on-line náhled k vyúčtování prostřednictvím osobních přístupových údajů. Výhrady v této oblasti je třeba oznamovat během 10 pracovních dnů. Po uplynutí této doby se vyúčtování uznává za přijaté. Vyplacení odměny se provádí jedině prostřednictvím platební karty na účet, který partner uvedl, s osvobozujícím účinkem prostřednictvím dobropisu. V okamžiku vzniku práva Afiliate partnera na provizi ve výši alespoň 35 EUR mu prodávající zajistí zpoplatněnou debetní kartu. Náklad ve výši 20 EUR za její vydání a zaslání bude Affiliate partnerovi stržen z účtu debetní karty. 10. Daň DPH 10.1 Provize za zprostředkování prodeje zlata: Odměna za doporučení prodeje čistého zlata na území Spolkové republiky Německo je zproštěna DPH a vyplácí se ve formě čisté, čili bez daně DPH. Pokud by bylo třeba, aby affiliate partner uhradil ve své zemi daň DPH, je třeba ji uhradit z částek vyplacených odměn. Pokud affiliate partner bude vyžadovat vyplacení daně DPH ve své zemi, bude muset splnit požadavky vyplývající ze zákona dané země a prokázat tento fakt obchodníkovi. Affiliate partner se v takovém případě zavazuje, že obchodníkovi bude vystavovat faktury vykazující daň DPH v souladu se zákonem. Affiliate partner vysvětlí všechny požadavky i nařízení příslušného státního daňového úřadu a zároveň o nich bude informovat, i o jeho případné povinnosti spolupůsobení obchodníka. Pokud affiliate partner nesplní povinnost týkající se vyrozumění obchodníka, bude ve vlastní režii odpovídat za vzniklé škody a obchodníka osvobodí od všech nároků.

6 10.2. Provize za balíčky a Prodávané zboží Spolková republika Německo Provize za zprostředkování prodeje zboží zdaněným DPH ve Spolkové republice Německo se proplácí v částce s DPH a obsahují zákonem stanovenou daň DPH, kterou Afiliate partner musí odvést příslušnému finančnímu úřadu Ostatní členské státy a ostatní státy Provize v ostatních členských státech Evropské unie a ostatních zemích mimo EU se vyplácí bez DPH. 11. Povinnosti obchodníka Obchodník bude udržovat a neustále aktualizovat internetovou stránku představující obecné a běžně informace. Prostřednictvím nacházejících se tam odkazů bude affiliate partner dostávat také všechny potřebné informace i formuláře. Obchodník tímto affiliate partnerovi zpřístupní on-line všechny potřebné prodejní a školicí materiály, jakož i všechny formuláře smluv v sekci download, ze které bude moci potřebné dokumenty stahovat. Pokud affiliate partner bude požadovat pomocné materiály v papírové formě, bude je moci zakoupit podle ceníku uvedeného na internetové stránce. Obchodník udržuje support center, jehož úkolem je affiliate partnerovi vysvětlit nejasné otázky a poskytovat odpověď na jeho otázky. Centrum zajišťuje obsluhu v několika světových jazycích. Obchodník nabízí možnost pravidelné účasti na internetových školeních (webináře), jejichž cílem je aktualizace znalostí affiliate partnera týkajících se aktivit obchodníka. Obchodník poučí affiliate partnera okamžitě o všech změnách týkajících se produktů, změnách v distribučním a vyúčtovací systému, jakož i o všech novinkách, které by affiliate partnera mohly zajímat. Obchodník vyúčtuje odměnu affiliate partnera pomocí uznaného, profesionálního a mezinárodního smluvního partnera každý den. Obchodník bude ve prospěch affiliate partnera vyplácet odměnu jednou v měsíci v souladu s aktuálně platnými pokyny týkajícími se odměny v aktuálním Marketingovém plánu. Při tom bude přihlížet affiliate partnerem vytvořenou strukturu týkající se jeho Down- Line-Affiliates a dodržovat existující hierarchii. 12. Práva obchodníka Affiliate partner dává obchodníkovi svolení k tomu, aby se s ním mohl kdykoli kontaktovat. Obchodník může affiliate partnerovi vydávat instrukce, pokud to bude nezbytné pro obchodní úspěch. V zbývající oblasti není affiliate partner vázán žádnými pokyny.

7 Obchodník je v každé chvíli oprávněn, po předchozím oznámení, k aktualizaci pokynů uvedených v podobě příloh týkajících se odměny i Marketingového plánu. V tomto smyslu jsou změny vyhrazeny. V momentě zavedení nových podmínek pozbývají všechny staré podmínky platnost, pokud obchodník nevydá jiné ustanovení. Uzavřené smlouvy podléhají ochraně faktického stavu, který odpovídal ustanovením platným v momentě uzavření smlouvy. Obchodník je oprávněn na určení svého právního nástupce. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 13. Doba trvání smlouvy Vypovězení Může ji vypovědět každá ze stran se zachováním lhůty v délce 6 týdnů a vždy ke konci čtvrtletí. Kromě toho každá ze stran může smlouvu vypovědět z vážného důvodu v každé chvíli v souladu s právně-státními předpisy a s dodržením písemné podoby. Vážný důvod se vyskytuje například tehdy, pokud se ukáže, že affiliate partner není spolehlivý, především, pokud Karatbars International GmbH bude muset nést odpovědnost z jeho příčiny nebo pokud dostane upomínku, která se bude týkat přestupku ze strany affiliate partnera. Obchodník má právo smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty i tehdy, pokud affiliate partner vážným způsobem naruší ustanovení smlouvy, což by mohlo mít negativní vliv na reputaci nebo práva Karatbars International GmbH, jiné partnery nebo klienty. Zahrnují se zde především narušení povinností týkajících se zachování mlčenlivosti, ochrany údajů, inkasního zákazu nebo zákazu verbování cizích klientů nebo spolupracovníků. Kromě toho má obchodník právo smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty, pokud affiliate partner uvede nepravdivé smluvní údaje, spáchá trestný čin, a také v případě, že i přes upomínku ze strany obchodníka nepřestane porušovat a nebude dodržovat nezbytné pokyny v bodu Ochrana údajů Prodejce shromažďuje údaje zásadně jen tak dlouho dokud jsou nezbytné pro výkon služeb nebo plnění smlouvy, co může vyžadovat předávání osobních údajů Afiliate partnera subjektům odpovědným za plnění daných služeb nebo realizaci smlouvy. Může se to na příklad týkat dopravních podniků nebo jiných firem poskytujících služby. Prodejce nebude postupovat údaje v širším rozsahu, ledaže k tomu bude zákonem nebo soudně zavázán. Zaměstnanci Prodejce byli písemně zavázáni k zachování mlčenlivosti.

8 Afiliate Partner souhlasí s: - zasíláním mewsletteru - účastí ve slosováních - prověřením jeho finanční věrohodnosti a věku za účelem umožnění výkonu plnění nebo metod platby. Po ukončení smluvního vztahu budou údaje Afiliate Pratnera zablokovány a po uplynutí termínu vyplývajícího z daňových předpisů a právně-obchodních předpisů budou vymazány. Jestliže se Afiliate partner přihlásil k odběru newsletteru uvedením své ové adresy, bude tato moci být využita také pro zasílání reklam, které přesahují plnění smlouvy. Afiliate partner obdrží v každém okamžiku bezplatnou informaci o jeho uložených údajích bez uvedení odůvodnění. V každém okamžiku může uložené údaje zablokovat, změnit nebo nechat smazat. Má také právo odvolat v každém okamžiku souhlas na ukládání údajů bez uvedení odůvodnění na adresu uvedenou v Impressum na internetové stránce. Prodejce je povinen sdělit Afiliate partnerovi v každém okamžiku informace nezbytné z hlediska jím vykonávané činnosti. 15. Jazyk smlouvy Jazykem smlouvy je německý / anglický jazyk. Korespondence vedená v jiných jazycích se bude překládat na německý / anglický jazyk je na náklady, riziko i zodpovědnost affiliate partnera. Případné vzniklé chyby v překladech nezatěžují Karatbars International GmbH. 16. VOP (Všeobecné obchodní podmínky) Platné jsou výhradně předložené VOP Karatbars International GmbH. Karatbars International nerespektuje ani neuznává platnost VOP affiliate partnera. 17. Mediace Příslušnost soudu Vzniknou-li mezi smluvními stranami spory v době smluvního vztahu, budou všechny spory řešeny nejprve smírčím řízením prostřednictvím mediace v Německé spolkové republice. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné dosáhnout dohody prostřednictvím mediace, tehdy budou spory řešeny před federálním soudem a podle práva Spolkové republiky Německo. Příslušným soudem je soud ve Stuttgartu.

9 18. Písemná forma Veškeré změny smlouvy vyžadují písemnou formu. V případě, že affiliate partner neinformuje o důležitých změnách, jako je např.. změna názvu / příjmení nebo adresa, uznává se vyrozumění odeslané ze strany Karatbars International GmbH na název / příjmení a adresu uvedenou ve smlouvě za řádně doručenou ve chvíli jeho odeslání z poštovního úřadu. 19. Salvátorská klauzule Pokud by se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo týkající se jejích příloh měly ukázat v celku nebo jen částečně za neúčinné nebo nevykonatelné, bude nahrazeno správným zákonem stanoveným ustanovením tohoto ustanovení. Netýká se to zbývajících ustanovení smlouvy, které jsou zachovány bez nutnosti jejich opětovného odsouhlasení Datum a místo Datum a místo Affiliate partner Karatbars International GmbH

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení......................................................... 3 2. Pravidla jednání s

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: 027 51 607, se sídlem Rumunská 18/22, 120 00 Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 1. Předmět VP 1.1 Tyto VP stanovují pravidla, podle nichž společnost sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. ČÁST PRVNÍ I. Společná ustanovení ČÁST TŘETÍ IV. TERMÍNOVANÉ VKLADY 1. PŮSOBNOST A PLATNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 2 2. OBCHODNÍ

Více