KRAICZY Roman, Sekyra Group, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAICZY Roman, Sekyra Group, a.s."

Transkript

1 KRAICZY Roman, Sekyra Group, a.s. Ve společnosti Sekyra Group, a.s. jsem jako Senior Developer odpovědný za řízení projektů velkých rozvojových území hl. m. Prahy - Rohanský ostrov, Nákladové nádraží Žižkov a Smíchovské nádraží. Jakožto architekta a urbanista se celý život věnuji kvalitnímu a udržitelnému stavitelství. Od samých začátků jsem byl u vzniku České rady pro šetrné budovy a společnost Sekyra Group se stala jedním ze zakládajících členů CZGBC. As Senior Developer in Sekyra Group a.s. I am responsible to project management of big development areas in Prague Rohanský ostrov, Nákladové nádraží Žižkov a Smíchovské nádraží. From my background as architect and urban planner I focus on quality and sustainable building for most of my professional life. The company Sekyra Group is one of the Council s founding member and I have been with involved in the founding process. OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ/PERSONAL STATEMENT Členem představenstva CZGBC jsem od založení CZGBC a po celou tuto dobu jsem usiloval o zvyšování profesní úrovně, progresivity a zviditelňování cílů a úspěchů CZGBC, kterých za pět let své činnosti dosáhla. Na začátku bylo obtížné přesvědčovat další odborníky a firmy, aby se do činnosti CZGBC zapojili a dnes je Rada jednou z výrazných organizací ovlivňující budoucnost rozvoje udržitelného stavitelství v České republice. Rád bych přispěl k dalšímu pozitivnímu rozvoji CZGBC a předávání myšlenek CZGBC nejen mezi odbornou veřejností ale hlavně i mezi laickou veřejností, která je vlastně finálním uživatelem kvalitního a udržitelného urbanismu a architektury. I have been the CZGBC Board member since its founding and I put my efforts in increasing the professional level, progressivity a better awareness of objectives and achievements CZGBC. At the beginning, it was difficult to persuade other experts and companies to join the CZGBC. Today, CZGBC is an organisation with significant influence on future development of sustainable building in the CR. I would like to continue to contribute to the positive CZGBC future and share the CZGBC ideas with the experts and with wider public which is in fact the end user of the quality and sustainable urban planning and architecture. OBLASTI ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Rád bych se i nadále věnoval oblasti architektury a urbanismu s cílem o vyšší propagaci udržitelného stavitelství mezi architekty, urbanisty, státní správou, komunálními politiky a veřejností, jelikož od toho závisí i úspěšnost a profesní prosperita všech firem a odborníků sjednocených v České radě pro šetrné budovy. Architecture and urban planning with the objective to more intensively inform professionals, public sector, municipalities and public on sustainable building as awareness directly influences the success and professional prosperity of companies and experts united in the CZGBC.

2 LABARDIN David, VCES a.s. Od 04/2014 zástupce generálního ředitele VCES & předseda VCES Property Development 04/ /2014 Generální manažer VCES Property Development vytvořil koncept BetterLiving k propagaci udržitelného přístupu k rozvoji a přestavbě městských částí Od 03/1999 zastával jsem pozice v různých divizích Bouygues Construction v Asii, na Středním východě a v Evropě, především spolupráce na velkých projektech (rezidenční, veřejná infrastruktura, letiště) a zavedl principy udržitelné výstavby v mnoha projektech Od roku 2006 člen pracovní skupiny Bouygues Construction pro rozvoj udržitelného rozvoje/výstavby. Since 04/ Deputy CEO of VCES & Chairman of VCES Property Development 04/ / General Manager of VCES Property Development - Having developed BetterLiving concept in order to promote a more sustainable approach of the (re)development of town districts towards municipalities Since 03/ Working in different divisions of Bouygues Construction in Asia, Middle East and Europe, mainly on large projects (residential, public infrastructures, airports), and having developed sustainable construction approach on many of them Since Member of the Bouygues Construction working group for the development of Sustainable Development/Construction OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ / PERSONAL STATEMENT Sdílet zkušenosti Přispívat k rozvoji udržitelného přístupu ke stavbám Podělit se o praktické zkušenosti nabyté ve VCES a v Bouygues Construction To share my experiences To contribute to the development of a more sustainable approach of the construction and the property development To use VCES and Bouygues Construction experiences OBLAST ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Urbanistika Rezidenční trh Zadávání šetrných veřejných zakázek master planning / (re)urbanization residential market "green" public procurement

3 SPRINGORUM Arne, HE Consulting s.r.o. (Human Element Consulting) 2000/01 MBA, College des Ingenieurs, Paříž, Francie, a praxe ve společnosti Renault Automotive Emery & Garrett Groundwater, Inc, Maine, USA, konzultant Environmental Resources Management (ERM), styčný důstojník pro Českou a Slovenskou republiku a vedoucí konzultant, otevření kanceláře ERM pro český trh, projektové řízení programu Global Energy Efficiency (EE) pro společnost Knorr-Bremse, pilotní projekty EE pro ŠKODA Auto zakladatel a vlastník Human Element Consulting (HEC) Služby EHS a EE, převážně v průmyslové sféře, externí katalyzátor pro zahájení programu EE ve společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi Činnost Rady sleduji od jejího založení v roce 2009, nejdříve coby individuální člen, později v rámci členství ERM, v současné době v rámci členství HEC. Vystupoval jsem jako řečník na dvou konferencích v roce 2011 a 2012 k tématu energetická účinnost. (V roce 2012 byla ERM jedním z hlavních sponzorů) Rozsáhlé zkušenosti z oblasti navrhování a řízení programů energetické účinnosti v průmyslovém prostředí se silným zaměřením na chování zaměstnanců a zlepšení technologií. Díky auditní činnosti EHS v rámci České republiky mám přístup k široké škále klientů z oblasti průmyslu, ale také administrativy, kde význam udržitelnosti stále roste. 2000/01 MBA, College des Ingenieurs, Paris, France and internship at Renault Automotive Emery & Garrett Groundwater, Inc, Maine, USA, consultant Environmental Resources Management (ERM), Czech and Slovak Liaison officer and principoal consultant, ERM office start up on Czech market, Project Management for Global Energy Efficiency (EE) Program for Knorr-Bremse, EE pilot projects for Skoda Auto Founder and owner of Human Element Consulting (HEC) EHS and EE services, predominantly in industrial sphere, External catalyst for rollout of EE program at Skoda Auto in Mlada Boleslav Have been closely following council activities since its founding in 2009, first as an individual member, than with ERM and now HEC membership. Involved as speaker at two conferences in 2011 and 2012 on topics of Energy Efficiency (2012 ERM was one of the main sponsors) Wide experience in designing and running energy efficency programs in industrial settings with a strong focus on staff behaviour in addition to technology improvements. Through EHS auditing activity across the Czech Republic access to a large variety of industrial but also administrative clients where sustainability is increasingly becoming a topic.

4 OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ / PERSONAL STATEMENT Rád jsem se v minulých letech účastnil činností Rady a těšilo mě přátelství s lidmi, kteří v oblasti udržitelnosti uvažují podobně jako já. Rovněž mne baví pracovat ve svém oboru podnikání a Rada je místo, kde se tyto dva světy protínají. Domnívám se, že díky působnosti v oblasti energetické účinnosti a zkušenostem s průmyslovými klienty by moje členství v představenstvu Rady mohlo pro její další činnost přinést zajímavé nové aspekty a možná i rozšířit škálu klientů různého typu, zejména o zástupce z průmyslu. Kromě němčiny (mateřský jazyk) hovořím plynně česky a anglicky, takže se mohu na činnostech Rady plně podílet a přispívat k nim, a snad také šířit informace členům Německé obchodní a průmyslové komory, kde mám dobré kontakty. V neposlední řadě znám Radu a většina jejích členů zná mne, což by mělo voličům pomoci při rozhodování! :-) I have enjoyed my participation in the council's activities over the past years and enjoy the fellowship with people who think similar to me in regards to sustainability. I also enjoy my business practise and the council is where these two worlds merge. With my background in energy efficiency and our experience with industrial clients I think that my membership on the board could bring interesting new aspects to the council's work and possibly also extend the range of client types to include more representatives from industry. Apart from my native German I speak fluent Czech and English, so can be a full contributor to activities and hopefully also extend some info to the members of the German Trade and Industry chamber where I have good contacts. Finally, I know the council and most GBC members know me which should help voters to make an informed decision! :-) OBLAST ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Strategie CZGBC, nabízet členům aktuální a nejnovější informace o řešení z oblasti řízení energií a roli lidského chování v této oblasti. Možná je na čase založit v CZGBC průmyslovou skupinu s cílem lépe zajistit zpětnou vazbu od průmyslových klientů ohledně toho, co od CZGBC očekávají a jak jim zatraktivnit členství v ní? Strategy of CZGBC, Offer members leading edge info on Energy Management Solutions and the role of human behaviour in this important topic. Possibly it is time we start an industrial task group at the CZGBC to better garner feedback from industrial clients as to what they expect from the Czech Green Building Council and what would make membership attractive to them?

5 SRB Pavel, SENTIENT s.r.o. Partner ve společnosti SENTIENT (do 10/2013 Gardiner & Theobald). Specializuji se na řízení projektů a certifikaci šetrných budov. V roce 2009 jsem se stal LEED AP. Od roku 2011 jsem členem finančního výboru České rady pro šetrné budovy, kde jsem se podílel na vytváření finančního reportingu a na přípravě doporučení ohledně finančních otázek Rady představenstvu. Člen pracovní skupiny LEED. Senior Associate Partner at SENTIENT (until 10/2013 as Gardiner & Theobald). I specialize in Project Management, Cost Management, Lender s Supervision and green building certification. In 2009 I became LEED AP. Since 2011 member of the financial committee of the Czech Green Building Council, where I participated in preparations of the CZGBC financial reporting and on recommendations on financial issues to the Board. Active member of LEED Task Group. OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ/PERSONAL STATEMENT Mám zájem být součástí renomované nezávislé organizace, která usiluje o zvýšení povědomí o udržitelném stavebnictví a snaží se o ovlivňování celého stavebního sektoru a legislativy. Věřím, že mohu Radě přispět svými zkušenostmi z oblasti finančního managementu a nadále se podílet na aktivitách pracovní skupiny LEED. I would like to be part of the recognized independent organization that raises the awareness of sustainable construction and seeks to influence the construction industry and legislation. I believe I can bring my experience in financial management of the Council and to the LEED Task Group. OBLAST ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Finanční management a reporting, certifikace budov Financial management and reporting, Green building certification

6 ŠRÁMEK Ondřej, Knauf Insulation, spol. s r.o. V Knauf Insulation pracuji pátým rokem jako manažer public affairs sustainability. Snažím se o to, aby stát více podporoval energeticky efektivní a udržitelné stavebnictví. Pracuji v rámci různých asociací, podobných jako je CZGBC. Před Knauf Insulation jsem pracoval v oblasti public affairs v poradenské společnosti aktivní v regionu střední a východní Evropy. I have been working in Knauf Insulation for five years as Public Affairs Sustainability Manager. I promote the idea of the state supporting more intensively energy efficient and sustainable construction industry. I have worked in various associations such as CZGBC. Prior to my work in Knauf Insulation, I worked for a consultancy (public affairs) operating in the region of Central and Eastern Europe. OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ / PERSONAL STATEMENT Mojí hlavní specializací je lobbing za lepší legislativu pro šetrné budovy. Přes dílčí neúspěchy a porážky je třeba udržet optimismus a dívat se na obrovský pokrok, který šetrné stavebnictví za posledních pět let udělalo. Jsme pořád relativně mladé a hodně fragmentované odvětví, učíme se teprve formulovat společné zájmy a lobbovat za ně. Budoucnost patří nám, ale musíme pro to něco udělat. Naším cílem by mělo být, aby se Rada rozrostla v členství a stala se nejvýznamnější organizací v oboru pozemního stavebnictví. Rada by už neměla jen chodit za vládou, ale vláda by proaktivně měla vyhledávat názory Rady na klíčová témata, po vzoru britské Rady. My major specialisation is lobbying for a better legislation for green buildings. Despite occasional or partial failures, it is necessary to keep an optimistic approach and remember the huge progress achieved by green construction in the last five years. This is still a relatively young and much fragmented segment which still learns to formulate and define common interests and lobby for them. The future belongs to us but we have to work hard. We should aim at enlarging the Council membership base so that it becomes a key organisation in the construction industry. The Council should not merely approach the government, but the government should pro-actively seek the Council s opinions and recommendations regarding key topics, such as is the case of the British Council.

7 OBLAST ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Za CZGBC jsem se podílel na vytvoření, a nadále se podílím na řízení aliance Šance pro budovy, jejíž spoluzakladatelem a integrální součástí od samého počátku je CZGBC. Tím, co Šance pro budovy již dokázala, se myslím můžeme pyšnit, ale zároveň zbývá mnoho dalších věcí, které je ještě třeba udělat. Jasně se ale ukázalo, že široké průmyslové asociace dávají smysl a mají větší vliv. Vedle zaměření na energetickou efektivitu se navíc na úrovni EU začíná formulovat i zájem na vytvoření politiky pro udržitelné budovy v širším pohledu, nejen energetickém. Toto je trend, který musíme sledovat, protože v ČR není nikdo jiný než my, kdo by k této oblasti měl co říci. Díky intenzivní spolupráci s Evropskou sítí se nám daří být přímo u zdroje a v tom musíme pokračovat. Hlavní přínosy, které Radě mohu nabídnout, jsou tedy zkušenosti s lobbingem, budováním koalic za lepší legislativu a regulaci pro šetrné budovy a přehled o dění na úrovni EU a kontakty s našimi sesterskými Radami v jiných zemích. On behalf of CZGBC I have participated in the creation of, and continue to be involved in the management of the Chance for Buildings Alliance, of which CZGBC is a co-founder and has been an integral part of from the very beginning. We can be proud of all that has been achieved by the Chance for Buildings but a lot remains to be done. It has become clear that wide industrial associations make sense and have greater influence. In addition to the focus on energy efficiency, there has been interest arising on the EU level in developing a policy for sustainable buildings in a broader perspective, not just energy savings. We have to follow and monitor this trend as there is nobody else in the Czech Republic but us that would have something to say in this area. As a result of an intensive co-operation with the EU we have succeeded to be right at the source and we have to continue to do so. The main benefits, which I can offer to the Council, are thus the experience in lobbying and creation of coalitions to achieve a better legislation and regulations for green buildings as well as an overview of what is happening on the EU level and contacts with our sister Councils in other countries.

8 TRIPES JAN, TZÚS Praha, s.p. Pracovní historie: : Projektant / DL Studio s.r.o., Praha : Stavební technik / Jan Tripes, Střížov dosud: Vedoucí oddělení tepelné techniky / TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice Předchozí spolupráce s Radou: osobní žádná, TZÚS řadový člen CZGBC, personální zastoupení v pracovních skupinách. Zkušenosti v oboru: oblast energetické náročnosti budov (PENB, vzduchotěsnost, termovizní diagnostika, TZB systémy, člen TNK 43), auditor SBToolCZ (AB Palmovka Park II, Pasivní RD Frýdek- Místek, spolupráce na certifikaci BD Šumavský dvůr II, BD + RD Hostín, člen TNK 149), certifikace stavebních výrobků. Working history: : Planner / DL Studio s.r.o., Praha : Construction technician / Jan Tripes, Střížov 2010 till now: Manager of heating technology dept, / TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice Involvement in the Council member of the working group. OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ/PERSONAL STATEMENT Osobní zájem o daný obor, zasadit se o další rozvoj využití certifikačních systémů v praxi s důrazem na zapracování požadavků komplexního hodnocení budov do legislativy popř. výběrových řízení. Personally interested in the green building issues, to pursue further use of certification systems in practice with emphasis on including the requirements of building assessment in the legislation and in procurement procedures. OBLASTI ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Všeobecná spolupráce, pracovní skupina SBToolCZ. General cooperation, participate in SBToolCZ Task Group.

9 VOGEL Petr, EkoWATT CZ s.r.o. - Současný sekretář představenstva České rady pro šetrné budovy - Partner a konzultant ve společnosti EkoWATT CZ s.r.o. - LEED AP: BD+C, ID+C; BREEAM Assesor, DGNB Consultant, Poradce SB Tool CZ Profesně se zaměřuji na certifikace šetrných budov, pasivní energetický standard budov, kvalitu vnitřního prostředí, ekologii a integrované navrhování budov, vše ve spojitosti s ekonomickou proveditelností. Podílím se na větších developerských projektech administrativních budov nebo na multirezidenčních komplexech. Pracuji též na projektech výzkumu a vývoje. - Current secretary to the Board of Directors of CZGBC - Partner and consultant in EkoWATT CZ s.r.o. - LEED AP: BD+C, ID+C; BREEAM Assessor, DGNB Consultant, Consultant in SB Tool CZ My professional focus is the certification of green buildings, passive energy standard of buildings, quality of internal environment, ecology and integrated building design in line with economic feasibility. I participate in larger development projects of administration buildings and multi-residential complexes. I also work in research and development projects. OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ / PERSONAL STATEMENT U České rady pro šetrné budovy jsem od začátku. Radu jsem směřoval v dobách velkého rozvoje i v dobách nelehkých jako dočasný exekutivní ředitel. Chtěl bych Vás požádat o možnost podílet se na směřování organizace i nadále. Cíle Rady se stávají čím dál tím aktuálnějšími jak pro byznys firem, tak i pro českou a světovou společnost a politiku. I přesto, že možná prvotní nadšení některých z nás opadává, v rámci vleklé ekonomické krize je možná méně prostoru na dlouhodobé projekty, o to více je důležité vytrvat s nadšením a optimismem. Garantuji, že právě chuť do práce a nezávislou expertízu mohu Radě nabídnout. I have been involved in the CZGBC from its beginnings. I gave the Council focus and direction in the times of great development as well as in the hard days in the role of a temporary executive director. I would like to ask you to give me the opportunity to continue to participate in setting the direction of the organization. The objectives of the Council are becoming more and more topical both for businesses and the Czech and worldwide public and politics. Despite the fact that the initial enthusiasm of some of us may have dwindled in light of continuing global recession and less space for longer term projects, the high level of enthusiasm and optimism must be sustained. I can guarantee my high level of commitment and independent expertise, which I am offering to the Council.

10 OBLAST ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Aktivizace členů - Posouvat pracovní skupiny více k byznysu; Hledat nové aktivní lídry skupin; Mít alespoň 3 aktivní pracovní skupiny; Zapojení akademické, legislativní, municipální sféry do činnosti skupin Dlouhodobé směřování organizace - Projekt Roadmap k "Vizi nula";chápu jako svůj dluh, že takto důležitý projekt ještě není spuštěn a nemá výstupy; Provozní nápady a pomoc organizaci - Být opět součástí exekutivní komise představenstva, která je širším vedením organizace. Increase active approach of members More profound business shift of work groups; Seek new active group leaders; Have at least three active work groups; Get academic, legislative and municipal spheres involved in group work. Long term organization focus/direction I perceive the Roadmap to "Vision Zero" Project as my debt, namely that such an important project has not been launched yet; Operational ideas and assistance to the organisation become again a member of the Board of Director s Executive Committee, which is the organisation s broader management.

11 VRZALÍK Leoš, SKANSKA a.s. Po studiu oboru Mezinárodní obchod na VŠE v Praze působil několik let v manažerském poradenství. Od roku 2000 pracuje ve společnosti Skanska, kde třetím rokem zastává pozici ředitele pro Business development. Je zástupcem české jednotky v mezinárodní skupině Skanska Green Business. V Představenstvu České rady pro šetrné budovy působí od roku 2012, od loňské Valné hromady je předsedou Představenstva Rady. Momentálně také studuje Master Studies na Cambridge University, obor Sustainability Leaderhip. After completing his International Trade studies at VŠE in Prague, Leoš worked for several years in management consulting. Since 2000 he has been working in Skanska, where he has held the position of Director for Business Development for three years. He is the representative of the Czech unit in the international Skanska Green Business group. He has been a member of the Board of Directors of GCGBC since 2012, and became the Chairman of the Board at last year s General Assembly. At the moment he is completing his the Master Studies at Cambridge University (subject: Sustainability Leadership). OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ / PERSONAL STATEMENT Oblast udržitelného podnikání se zaměřením na stavebnictví a budovy je dlouhá léta nejen součástí mé pracovní náplně, ale především mým osobním koníčkem. Dlouhodobě sleduji vývoj v oblasti nízkoenergetický, pasivních, zelených a šetrných staveb na českém trhu i ve světě. Dá se říci, že jsem se v posledních dvanácti letech osobně podílel na klíčových krocích společnosti Skanska v této oblasti. Jako zástupce jednoho ze zakládajících členů Rady, spolupracuji na jejích aktivitách již několik let a koordinuji činnosti spojené se členstvím naší společnosti v Radě. Mám velký zájem na dalším rozvoji šetrného stavění v České republice, přičemž si myslím, že jsme v této oblasti stále ještě prakticky na začátku cesty k cíli, jímž by podle mě mělo být dosažení absolutního odstranění všech negativních dopadů nejen samotných staveb, ale celých urbanistických celků na životní prostředí, zejména v oblasti spotřeby energie, vody, emisí skleníkových plynů či používaných materiálů v celém životním cyklu. Sustainable business focused on construction and buildings has been, for many years, not only part of my work but, first of all, my personal hobby. For many years I have been closely following the development in the area of low energy, passive, green and sustainable buildings in the Czech market as well as elsewhere in the world. I may say that in the last twelve years I have personally participated in key steps of Skanska in this area. As a representative of one of the founding members of the Council I have been involved in its activities for several years. I have coordinated activities related to Skanska s membership in the Council. I am very much interested in promoting further development of sustainable construction in the Czech Republic, whereas I believe that we are still at the very beginning of a journey to achieve the objective, which is, in my opinion, complete elimination of all negative impacts of not only the buildings but complete urban complexes on the environment, particularly in terms of energy and water consumption, greenhouse gasses emissions and materials used within the whole life cycle.

12 OBLAST ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Strategie, nové trendy v oblasti šetrných budov, uhlíková stopa, rozšíření působnosti rady do regionů. Strategy, new trends in green buildings, carbon footprint, extension of the Council s activities into regions.

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL Praha Plzeň 6. 7. listopadu 2014 Aspen Institute Prague Plzeň 2015, o.p.s. CZ Partneři Aspen Institute Prague Partneři Plzeň 2015 Mediální partner Pořadatelé Účast

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o.

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. NEWS 1. léto / summer 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ÚVODEM INTRODUCTION Vážení přátelé a obchodní partneři, Dear friends and business partners

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 OBSAH / CONTENTS PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI / OVERVIEW OF COMPANY ACTIVITIES 11 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI A HLAVNÍ

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey trend 2014 report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey Generální partner ARTN AREMD General Partner Partneři ARTN AREMD Partners Obsah publikace Trend Report 2014 je založen

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více