KRAICZY Roman, Sekyra Group, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAICZY Roman, Sekyra Group, a.s."

Transkript

1 KRAICZY Roman, Sekyra Group, a.s. Ve společnosti Sekyra Group, a.s. jsem jako Senior Developer odpovědný za řízení projektů velkých rozvojových území hl. m. Prahy - Rohanský ostrov, Nákladové nádraží Žižkov a Smíchovské nádraží. Jakožto architekta a urbanista se celý život věnuji kvalitnímu a udržitelnému stavitelství. Od samých začátků jsem byl u vzniku České rady pro šetrné budovy a společnost Sekyra Group se stala jedním ze zakládajících členů CZGBC. As Senior Developer in Sekyra Group a.s. I am responsible to project management of big development areas in Prague Rohanský ostrov, Nákladové nádraží Žižkov a Smíchovské nádraží. From my background as architect and urban planner I focus on quality and sustainable building for most of my professional life. The company Sekyra Group is one of the Council s founding member and I have been with involved in the founding process. OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ/PERSONAL STATEMENT Členem představenstva CZGBC jsem od založení CZGBC a po celou tuto dobu jsem usiloval o zvyšování profesní úrovně, progresivity a zviditelňování cílů a úspěchů CZGBC, kterých za pět let své činnosti dosáhla. Na začátku bylo obtížné přesvědčovat další odborníky a firmy, aby se do činnosti CZGBC zapojili a dnes je Rada jednou z výrazných organizací ovlivňující budoucnost rozvoje udržitelného stavitelství v České republice. Rád bych přispěl k dalšímu pozitivnímu rozvoji CZGBC a předávání myšlenek CZGBC nejen mezi odbornou veřejností ale hlavně i mezi laickou veřejností, která je vlastně finálním uživatelem kvalitního a udržitelného urbanismu a architektury. I have been the CZGBC Board member since its founding and I put my efforts in increasing the professional level, progressivity a better awareness of objectives and achievements CZGBC. At the beginning, it was difficult to persuade other experts and companies to join the CZGBC. Today, CZGBC is an organisation with significant influence on future development of sustainable building in the CR. I would like to continue to contribute to the positive CZGBC future and share the CZGBC ideas with the experts and with wider public which is in fact the end user of the quality and sustainable urban planning and architecture. OBLASTI ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Rád bych se i nadále věnoval oblasti architektury a urbanismu s cílem o vyšší propagaci udržitelného stavitelství mezi architekty, urbanisty, státní správou, komunálními politiky a veřejností, jelikož od toho závisí i úspěšnost a profesní prosperita všech firem a odborníků sjednocených v České radě pro šetrné budovy. Architecture and urban planning with the objective to more intensively inform professionals, public sector, municipalities and public on sustainable building as awareness directly influences the success and professional prosperity of companies and experts united in the CZGBC.

2 LABARDIN David, VCES a.s. Od 04/2014 zástupce generálního ředitele VCES & předseda VCES Property Development 04/ /2014 Generální manažer VCES Property Development vytvořil koncept BetterLiving k propagaci udržitelného přístupu k rozvoji a přestavbě městských částí Od 03/1999 zastával jsem pozice v různých divizích Bouygues Construction v Asii, na Středním východě a v Evropě, především spolupráce na velkých projektech (rezidenční, veřejná infrastruktura, letiště) a zavedl principy udržitelné výstavby v mnoha projektech Od roku 2006 člen pracovní skupiny Bouygues Construction pro rozvoj udržitelného rozvoje/výstavby. Since 04/ Deputy CEO of VCES & Chairman of VCES Property Development 04/ / General Manager of VCES Property Development - Having developed BetterLiving concept in order to promote a more sustainable approach of the (re)development of town districts towards municipalities Since 03/ Working in different divisions of Bouygues Construction in Asia, Middle East and Europe, mainly on large projects (residential, public infrastructures, airports), and having developed sustainable construction approach on many of them Since Member of the Bouygues Construction working group for the development of Sustainable Development/Construction OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ / PERSONAL STATEMENT Sdílet zkušenosti Přispívat k rozvoji udržitelného přístupu ke stavbám Podělit se o praktické zkušenosti nabyté ve VCES a v Bouygues Construction To share my experiences To contribute to the development of a more sustainable approach of the construction and the property development To use VCES and Bouygues Construction experiences OBLAST ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Urbanistika Rezidenční trh Zadávání šetrných veřejných zakázek master planning / (re)urbanization residential market "green" public procurement

3 SPRINGORUM Arne, HE Consulting s.r.o. (Human Element Consulting) 2000/01 MBA, College des Ingenieurs, Paříž, Francie, a praxe ve společnosti Renault Automotive Emery & Garrett Groundwater, Inc, Maine, USA, konzultant Environmental Resources Management (ERM), styčný důstojník pro Českou a Slovenskou republiku a vedoucí konzultant, otevření kanceláře ERM pro český trh, projektové řízení programu Global Energy Efficiency (EE) pro společnost Knorr-Bremse, pilotní projekty EE pro ŠKODA Auto zakladatel a vlastník Human Element Consulting (HEC) Služby EHS a EE, převážně v průmyslové sféře, externí katalyzátor pro zahájení programu EE ve společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi Činnost Rady sleduji od jejího založení v roce 2009, nejdříve coby individuální člen, později v rámci členství ERM, v současné době v rámci členství HEC. Vystupoval jsem jako řečník na dvou konferencích v roce 2011 a 2012 k tématu energetická účinnost. (V roce 2012 byla ERM jedním z hlavních sponzorů) Rozsáhlé zkušenosti z oblasti navrhování a řízení programů energetické účinnosti v průmyslovém prostředí se silným zaměřením na chování zaměstnanců a zlepšení technologií. Díky auditní činnosti EHS v rámci České republiky mám přístup k široké škále klientů z oblasti průmyslu, ale také administrativy, kde význam udržitelnosti stále roste. 2000/01 MBA, College des Ingenieurs, Paris, France and internship at Renault Automotive Emery & Garrett Groundwater, Inc, Maine, USA, consultant Environmental Resources Management (ERM), Czech and Slovak Liaison officer and principoal consultant, ERM office start up on Czech market, Project Management for Global Energy Efficiency (EE) Program for Knorr-Bremse, EE pilot projects for Skoda Auto Founder and owner of Human Element Consulting (HEC) EHS and EE services, predominantly in industrial sphere, External catalyst for rollout of EE program at Skoda Auto in Mlada Boleslav Have been closely following council activities since its founding in 2009, first as an individual member, than with ERM and now HEC membership. Involved as speaker at two conferences in 2011 and 2012 on topics of Energy Efficiency (2012 ERM was one of the main sponsors) Wide experience in designing and running energy efficency programs in industrial settings with a strong focus on staff behaviour in addition to technology improvements. Through EHS auditing activity across the Czech Republic access to a large variety of industrial but also administrative clients where sustainability is increasingly becoming a topic.

4 OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ / PERSONAL STATEMENT Rád jsem se v minulých letech účastnil činností Rady a těšilo mě přátelství s lidmi, kteří v oblasti udržitelnosti uvažují podobně jako já. Rovněž mne baví pracovat ve svém oboru podnikání a Rada je místo, kde se tyto dva světy protínají. Domnívám se, že díky působnosti v oblasti energetické účinnosti a zkušenostem s průmyslovými klienty by moje členství v představenstvu Rady mohlo pro její další činnost přinést zajímavé nové aspekty a možná i rozšířit škálu klientů různého typu, zejména o zástupce z průmyslu. Kromě němčiny (mateřský jazyk) hovořím plynně česky a anglicky, takže se mohu na činnostech Rady plně podílet a přispívat k nim, a snad také šířit informace členům Německé obchodní a průmyslové komory, kde mám dobré kontakty. V neposlední řadě znám Radu a většina jejích členů zná mne, což by mělo voličům pomoci při rozhodování! :-) I have enjoyed my participation in the council's activities over the past years and enjoy the fellowship with people who think similar to me in regards to sustainability. I also enjoy my business practise and the council is where these two worlds merge. With my background in energy efficiency and our experience with industrial clients I think that my membership on the board could bring interesting new aspects to the council's work and possibly also extend the range of client types to include more representatives from industry. Apart from my native German I speak fluent Czech and English, so can be a full contributor to activities and hopefully also extend some info to the members of the German Trade and Industry chamber where I have good contacts. Finally, I know the council and most GBC members know me which should help voters to make an informed decision! :-) OBLAST ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Strategie CZGBC, nabízet členům aktuální a nejnovější informace o řešení z oblasti řízení energií a roli lidského chování v této oblasti. Možná je na čase založit v CZGBC průmyslovou skupinu s cílem lépe zajistit zpětnou vazbu od průmyslových klientů ohledně toho, co od CZGBC očekávají a jak jim zatraktivnit členství v ní? Strategy of CZGBC, Offer members leading edge info on Energy Management Solutions and the role of human behaviour in this important topic. Possibly it is time we start an industrial task group at the CZGBC to better garner feedback from industrial clients as to what they expect from the Czech Green Building Council and what would make membership attractive to them?

5 SRB Pavel, SENTIENT s.r.o. Partner ve společnosti SENTIENT (do 10/2013 Gardiner & Theobald). Specializuji se na řízení projektů a certifikaci šetrných budov. V roce 2009 jsem se stal LEED AP. Od roku 2011 jsem členem finančního výboru České rady pro šetrné budovy, kde jsem se podílel na vytváření finančního reportingu a na přípravě doporučení ohledně finančních otázek Rady představenstvu. Člen pracovní skupiny LEED. Senior Associate Partner at SENTIENT (until 10/2013 as Gardiner & Theobald). I specialize in Project Management, Cost Management, Lender s Supervision and green building certification. In 2009 I became LEED AP. Since 2011 member of the financial committee of the Czech Green Building Council, where I participated in preparations of the CZGBC financial reporting and on recommendations on financial issues to the Board. Active member of LEED Task Group. OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ/PERSONAL STATEMENT Mám zájem být součástí renomované nezávislé organizace, která usiluje o zvýšení povědomí o udržitelném stavebnictví a snaží se o ovlivňování celého stavebního sektoru a legislativy. Věřím, že mohu Radě přispět svými zkušenostmi z oblasti finančního managementu a nadále se podílet na aktivitách pracovní skupiny LEED. I would like to be part of the recognized independent organization that raises the awareness of sustainable construction and seeks to influence the construction industry and legislation. I believe I can bring my experience in financial management of the Council and to the LEED Task Group. OBLAST ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Finanční management a reporting, certifikace budov Financial management and reporting, Green building certification

6 ŠRÁMEK Ondřej, Knauf Insulation, spol. s r.o. V Knauf Insulation pracuji pátým rokem jako manažer public affairs sustainability. Snažím se o to, aby stát více podporoval energeticky efektivní a udržitelné stavebnictví. Pracuji v rámci různých asociací, podobných jako je CZGBC. Před Knauf Insulation jsem pracoval v oblasti public affairs v poradenské společnosti aktivní v regionu střední a východní Evropy. I have been working in Knauf Insulation for five years as Public Affairs Sustainability Manager. I promote the idea of the state supporting more intensively energy efficient and sustainable construction industry. I have worked in various associations such as CZGBC. Prior to my work in Knauf Insulation, I worked for a consultancy (public affairs) operating in the region of Central and Eastern Europe. OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ / PERSONAL STATEMENT Mojí hlavní specializací je lobbing za lepší legislativu pro šetrné budovy. Přes dílčí neúspěchy a porážky je třeba udržet optimismus a dívat se na obrovský pokrok, který šetrné stavebnictví za posledních pět let udělalo. Jsme pořád relativně mladé a hodně fragmentované odvětví, učíme se teprve formulovat společné zájmy a lobbovat za ně. Budoucnost patří nám, ale musíme pro to něco udělat. Naším cílem by mělo být, aby se Rada rozrostla v členství a stala se nejvýznamnější organizací v oboru pozemního stavebnictví. Rada by už neměla jen chodit za vládou, ale vláda by proaktivně měla vyhledávat názory Rady na klíčová témata, po vzoru britské Rady. My major specialisation is lobbying for a better legislation for green buildings. Despite occasional or partial failures, it is necessary to keep an optimistic approach and remember the huge progress achieved by green construction in the last five years. This is still a relatively young and much fragmented segment which still learns to formulate and define common interests and lobby for them. The future belongs to us but we have to work hard. We should aim at enlarging the Council membership base so that it becomes a key organisation in the construction industry. The Council should not merely approach the government, but the government should pro-actively seek the Council s opinions and recommendations regarding key topics, such as is the case of the British Council.

7 OBLAST ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Za CZGBC jsem se podílel na vytvoření, a nadále se podílím na řízení aliance Šance pro budovy, jejíž spoluzakladatelem a integrální součástí od samého počátku je CZGBC. Tím, co Šance pro budovy již dokázala, se myslím můžeme pyšnit, ale zároveň zbývá mnoho dalších věcí, které je ještě třeba udělat. Jasně se ale ukázalo, že široké průmyslové asociace dávají smysl a mají větší vliv. Vedle zaměření na energetickou efektivitu se navíc na úrovni EU začíná formulovat i zájem na vytvoření politiky pro udržitelné budovy v širším pohledu, nejen energetickém. Toto je trend, který musíme sledovat, protože v ČR není nikdo jiný než my, kdo by k této oblasti měl co říci. Díky intenzivní spolupráci s Evropskou sítí se nám daří být přímo u zdroje a v tom musíme pokračovat. Hlavní přínosy, které Radě mohu nabídnout, jsou tedy zkušenosti s lobbingem, budováním koalic za lepší legislativu a regulaci pro šetrné budovy a přehled o dění na úrovni EU a kontakty s našimi sesterskými Radami v jiných zemích. On behalf of CZGBC I have participated in the creation of, and continue to be involved in the management of the Chance for Buildings Alliance, of which CZGBC is a co-founder and has been an integral part of from the very beginning. We can be proud of all that has been achieved by the Chance for Buildings but a lot remains to be done. It has become clear that wide industrial associations make sense and have greater influence. In addition to the focus on energy efficiency, there has been interest arising on the EU level in developing a policy for sustainable buildings in a broader perspective, not just energy savings. We have to follow and monitor this trend as there is nobody else in the Czech Republic but us that would have something to say in this area. As a result of an intensive co-operation with the EU we have succeeded to be right at the source and we have to continue to do so. The main benefits, which I can offer to the Council, are thus the experience in lobbying and creation of coalitions to achieve a better legislation and regulations for green buildings as well as an overview of what is happening on the EU level and contacts with our sister Councils in other countries.

8 TRIPES JAN, TZÚS Praha, s.p. Pracovní historie: : Projektant / DL Studio s.r.o., Praha : Stavební technik / Jan Tripes, Střížov dosud: Vedoucí oddělení tepelné techniky / TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice Předchozí spolupráce s Radou: osobní žádná, TZÚS řadový člen CZGBC, personální zastoupení v pracovních skupinách. Zkušenosti v oboru: oblast energetické náročnosti budov (PENB, vzduchotěsnost, termovizní diagnostika, TZB systémy, člen TNK 43), auditor SBToolCZ (AB Palmovka Park II, Pasivní RD Frýdek- Místek, spolupráce na certifikaci BD Šumavský dvůr II, BD + RD Hostín, člen TNK 149), certifikace stavebních výrobků. Working history: : Planner / DL Studio s.r.o., Praha : Construction technician / Jan Tripes, Střížov 2010 till now: Manager of heating technology dept, / TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice Involvement in the Council member of the working group. OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ/PERSONAL STATEMENT Osobní zájem o daný obor, zasadit se o další rozvoj využití certifikačních systémů v praxi s důrazem na zapracování požadavků komplexního hodnocení budov do legislativy popř. výběrových řízení. Personally interested in the green building issues, to pursue further use of certification systems in practice with emphasis on including the requirements of building assessment in the legislation and in procurement procedures. OBLASTI ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Všeobecná spolupráce, pracovní skupina SBToolCZ. General cooperation, participate in SBToolCZ Task Group.

9 VOGEL Petr, EkoWATT CZ s.r.o. - Současný sekretář představenstva České rady pro šetrné budovy - Partner a konzultant ve společnosti EkoWATT CZ s.r.o. - LEED AP: BD+C, ID+C; BREEAM Assesor, DGNB Consultant, Poradce SB Tool CZ Profesně se zaměřuji na certifikace šetrných budov, pasivní energetický standard budov, kvalitu vnitřního prostředí, ekologii a integrované navrhování budov, vše ve spojitosti s ekonomickou proveditelností. Podílím se na větších developerských projektech administrativních budov nebo na multirezidenčních komplexech. Pracuji též na projektech výzkumu a vývoje. - Current secretary to the Board of Directors of CZGBC - Partner and consultant in EkoWATT CZ s.r.o. - LEED AP: BD+C, ID+C; BREEAM Assessor, DGNB Consultant, Consultant in SB Tool CZ My professional focus is the certification of green buildings, passive energy standard of buildings, quality of internal environment, ecology and integrated building design in line with economic feasibility. I participate in larger development projects of administration buildings and multi-residential complexes. I also work in research and development projects. OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ / PERSONAL STATEMENT U České rady pro šetrné budovy jsem od začátku. Radu jsem směřoval v dobách velkého rozvoje i v dobách nelehkých jako dočasný exekutivní ředitel. Chtěl bych Vás požádat o možnost podílet se na směřování organizace i nadále. Cíle Rady se stávají čím dál tím aktuálnějšími jak pro byznys firem, tak i pro českou a světovou společnost a politiku. I přesto, že možná prvotní nadšení některých z nás opadává, v rámci vleklé ekonomické krize je možná méně prostoru na dlouhodobé projekty, o to více je důležité vytrvat s nadšením a optimismem. Garantuji, že právě chuť do práce a nezávislou expertízu mohu Radě nabídnout. I have been involved in the CZGBC from its beginnings. I gave the Council focus and direction in the times of great development as well as in the hard days in the role of a temporary executive director. I would like to ask you to give me the opportunity to continue to participate in setting the direction of the organization. The objectives of the Council are becoming more and more topical both for businesses and the Czech and worldwide public and politics. Despite the fact that the initial enthusiasm of some of us may have dwindled in light of continuing global recession and less space for longer term projects, the high level of enthusiasm and optimism must be sustained. I can guarantee my high level of commitment and independent expertise, which I am offering to the Council.

10 OBLAST ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Aktivizace členů - Posouvat pracovní skupiny více k byznysu; Hledat nové aktivní lídry skupin; Mít alespoň 3 aktivní pracovní skupiny; Zapojení akademické, legislativní, municipální sféry do činnosti skupin Dlouhodobé směřování organizace - Projekt Roadmap k "Vizi nula";chápu jako svůj dluh, že takto důležitý projekt ještě není spuštěn a nemá výstupy; Provozní nápady a pomoc organizaci - Být opět součástí exekutivní komise představenstva, která je širším vedením organizace. Increase active approach of members More profound business shift of work groups; Seek new active group leaders; Have at least three active work groups; Get academic, legislative and municipal spheres involved in group work. Long term organization focus/direction I perceive the Roadmap to "Vision Zero" Project as my debt, namely that such an important project has not been launched yet; Operational ideas and assistance to the organisation become again a member of the Board of Director s Executive Committee, which is the organisation s broader management.

11 VRZALÍK Leoš, SKANSKA a.s. Po studiu oboru Mezinárodní obchod na VŠE v Praze působil několik let v manažerském poradenství. Od roku 2000 pracuje ve společnosti Skanska, kde třetím rokem zastává pozici ředitele pro Business development. Je zástupcem české jednotky v mezinárodní skupině Skanska Green Business. V Představenstvu České rady pro šetrné budovy působí od roku 2012, od loňské Valné hromady je předsedou Představenstva Rady. Momentálně také studuje Master Studies na Cambridge University, obor Sustainability Leaderhip. After completing his International Trade studies at VŠE in Prague, Leoš worked for several years in management consulting. Since 2000 he has been working in Skanska, where he has held the position of Director for Business Development for three years. He is the representative of the Czech unit in the international Skanska Green Business group. He has been a member of the Board of Directors of GCGBC since 2012, and became the Chairman of the Board at last year s General Assembly. At the moment he is completing his the Master Studies at Cambridge University (subject: Sustainability Leadership). OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ / PERSONAL STATEMENT Oblast udržitelného podnikání se zaměřením na stavebnictví a budovy je dlouhá léta nejen součástí mé pracovní náplně, ale především mým osobním koníčkem. Dlouhodobě sleduji vývoj v oblasti nízkoenergetický, pasivních, zelených a šetrných staveb na českém trhu i ve světě. Dá se říci, že jsem se v posledních dvanácti letech osobně podílel na klíčových krocích společnosti Skanska v této oblasti. Jako zástupce jednoho ze zakládajících členů Rady, spolupracuji na jejích aktivitách již několik let a koordinuji činnosti spojené se členstvím naší společnosti v Radě. Mám velký zájem na dalším rozvoji šetrného stavění v České republice, přičemž si myslím, že jsme v této oblasti stále ještě prakticky na začátku cesty k cíli, jímž by podle mě mělo být dosažení absolutního odstranění všech negativních dopadů nejen samotných staveb, ale celých urbanistických celků na životní prostředí, zejména v oblasti spotřeby energie, vody, emisí skleníkových plynů či používaných materiálů v celém životním cyklu. Sustainable business focused on construction and buildings has been, for many years, not only part of my work but, first of all, my personal hobby. For many years I have been closely following the development in the area of low energy, passive, green and sustainable buildings in the Czech market as well as elsewhere in the world. I may say that in the last twelve years I have personally participated in key steps of Skanska in this area. As a representative of one of the founding members of the Council I have been involved in its activities for several years. I have coordinated activities related to Skanska s membership in the Council. I am very much interested in promoting further development of sustainable construction in the Czech Republic, whereas I believe that we are still at the very beginning of a journey to achieve the objective, which is, in my opinion, complete elimination of all negative impacts of not only the buildings but complete urban complexes on the environment, particularly in terms of energy and water consumption, greenhouse gasses emissions and materials used within the whole life cycle.

12 OBLAST ZÁJMU/WHICH ACTIVITY AREA I M INTERESTED IN Strategie, nové trendy v oblasti šetrných budov, uhlíková stopa, rozšíření působnosti rady do regionů. Strategy, new trends in green buildings, carbon footprint, extension of the Council s activities into regions.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Demonstration of energy efficiency and utilization of renewable energy sources through public buildings presentace WP 5 Workshop TRNAVA Sk 16. 05. 2014 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Profil kandidátů do představenstva CZGBC 2015 Profile of candidates to the Board of Directors CZGBC 2015

Profil kandidátů do představenstva CZGBC 2015 Profile of candidates to the Board of Directors CZGBC 2015 Profil kandidátů do představenstva CZGBC 2015 Profile of candidates to the Board of Directors CZGBC 2015 Tomáš Andrejsek, BENE Praha Ač jsem původně studoval lékařskou fakultu a v prvních letech své kariéry

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost Projekt TriNet-Global,,Místní samospráva, podnikatelský sektor a univerzity jako nositelé změny TriNet Policy Paper Závěrečný strategický dokument,,podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Prezentace 12.11.2015 Praha

Prezentace 12.11.2015 Praha Prezentace 12.11.2015 Praha "Business cannot succeed in a society that fails" WBCSD, Peter Bakker ČESKÁ PODNIKATELSKÁ RADA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Forestry Group Ing. Robert Babuka, MBA APICON, s.r.o. 2

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Udržitelná výstavba. Martin Vonka

Udržitelná výstavba. Martin Vonka Sustainable Building for the 3rd Millenium ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb Udržitelná výstavba Martin Vonka Fakulta stavební ČVUT Centrum navrhování integrovaných

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Ekologický právní servis Environmental Law Service. kuk

Ekologický právní servis Environmental Law Service. kuk Ekologický právní servis Environmental Law Service kuk 1 who we are and what we aim to achieve kdo jsme a o co usilujeme 3 významné úspěchy za rok 2005 uccess in 2005 5 We have organized our activities

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Česká rada pro šetrné budovy o.s.

Česká rada pro šetrné budovy o.s. TYPY ČLENSTVÍ V CZGBC A JEJICH VÝHODY PLATINUM MEMBER Použití loga a certifikátu pro statut Platinum Member. Čestné uvedení na stránkách CZGBC zahrnující firemní prezentaci, logo ve velikosti pro statut

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING)

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie The renewable energy and energy efficiency center

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU Solutions for Demanding Business ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU ITAPA 2012 Michal Polehňa Říjen 2012 AGENDA Asseco Central Europe Základní registry Registr práv a povinností Registr osob

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více