1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4"

Transkript

1

2 Obsah 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Organizační struktura 2.2 Lidský kapitál 8 3 EXPOZICE 3.1 TOP SECRET MáToHáček Edutorium a WebEdutorium Expozice ŠKODA Muzeum spotřebičů (březen duben 2011) Jaderné dny v Techmanii (květen 2011) Music4Kids (červenec září 2011) PLAY (říjen prosinec 2011) PROJEKTY 4.1 SCICOM: Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy (po celý rok) PTPO - Projekt regionálních koordinátorů (leden listopad 2011) Techmania Talent Výzkum a vývoj pro inovace Europe Direct Plzeň Places 18 5 AKCE DOMÁCÍ 5.1 Mobily pro gorily (po celý rok) Plzeň vás baví i v zimě (leden březen 2011) Klamné pátky a Klamy, lamy, hlavolamy (únor - březen) Seriál vědci týdne Měsíc aviatiky (duben - květen) Techmania mluví anglicky (březen - srpen) Pouť k plantám (červen - září) Letní vědecká Techmaniáda (červenec - srpen) Setkání dětských světů (8. září) Noc vědců (23. září) Svátek republiky (28. října) Juniorfest (listopad) Mikuláš v Techmanii ( ) EKONOMICKÉ ÚDAJE

3 CONTENT 1 INTRODUCTORY WORD FROM THE DIRECTOR 5 2 BASIC DATA Organizational Structure 2.2 Human Capital 9 3 EXPOSITION 3.1 TOP SECRET There s a Hook Edutorium and WebEdutorium SKODA Exposure Museum of appliances (March - April 2011) Nuclear Techmania days (May 2011) Music4Kids (July-September 2011) PLAY (October to December 2011) 15 4 PROJECTS 4.1 SCICOM: Development of competencies for communication of science (for the whole year) PTPO - Project of regional coordinators (January - November 2011) Techmania Talent Research and Development for Innovation Europe Direct Pilsen Places DOMESTIC ACTIONS 5.1 Mobiles for gorillas (all year round) Pilsen entertains you in the winter too (January-March 2011) Fallacious Fridays and Fallacies, llamas, brain teasers (February-March) Scientists of week series Aviation Month (April-May) Techmania speaks English (March to August) Pilgrimage to the planets (June to September) Summer Scientific Techmania Games (Techmaniáda) (July-August) Meeting of children s worlds (September, 8) Researchers Night (September 23) Republic Day (October, 28) Juniorfest (November) St. Nicholas Day (December 3. and 4.) 27 6 Economical data

4 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Dámy a pánové, rok 2011 byl pro Techmanii do značné míry zlomový. Za uplynulých dvanáct měsíců jsme představili zatím největší variabilitu v programové nabídce našeho science centra: návštěvníci se u nás mohli setkat s několika putovními expozicemi, vytvořili jsme a nabízeli celou řadu nových populárně-vzdělávacích show a zapojili se do významných českých i mezinárodních projektů. Představili jsme vám také nový koncept putovních show: s našimi zkušenými edutainery a jejich populárně-vědeckými pokusy jsme navštívili desítky základních a středních škol ve Středočeském, Jihočeském či Karlovarském kraji a v hlavním městě Praze. Novinkou byly i roadshow po táborech, které názorně dokázaly, že věda nemá prázdniny ani v létě. Hlavní zpráva nejen pro nás, ale i pro celou budoucnost neformálního vzdělávání v České republice přišla v samém závěru roku: koncem prosince schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy náš rozsáhlý projekt z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Co to pro nás znamená? Okamžitě jsme mohli zahájit dostavbu science centra včetně 3D planetária, tedy zahájit to, co se již do poloviny roku 2014 stane unikátním konceptem popularizace vědy a techniky na téměř m 2. Samozřejmě to pro nás znamená i splnění snu a velké zadostiučinění: vždyť intenzivní prací na přípravě projektu jsme strávili nejen uplynulé měsíce, ale i roky. I ve čtvrtém roce naší činnosti, do nějž jsme vstoupili 3. listopadu 2011, rozhodně neusínáme na vavřínech: čekají nás zásadní stavební práce, které se ale v roce 2012 našich návštěvníků přímo nedotknou. Paralelně pracujeme na návrzích expozic, s nimiž se u nás návštěvníci v roce 2014 setkají: lidské tělo, vodní svět, kinematografie či obnovitelné zdroje energie jsou jen některá z mnoha témat. V roce 2011 oslovila naše nabídka zájemců o vědu a techniku a celkově se tak přibližujeme návštěvníkům od otevření Techmanie: jsme rádi za každého z nich! Věříme, že rok 2012 bude minimálně stejně úspěšný a věříme, že opět učiníme technické a přípovědně obory atraktivnější pro desítky tisíc lidí, zejména mladých. Mgr. Vlastimil Volák, ředitel 4

5 Naše putovní show s našimi zkušenými edutainery a jejich populárně-vědeckými pokusy navštívily desítky základních a středních škol. 1 INTRODUCTORY WORD FROM THE DIRECTOR Ladies and gentlemen, The year 2011 was largely a turning point for Techmania. Over the past twelve months, we have introduced the largest variability in the program menu of our science center: visitors could see several wandering exhibitions, we have created and offered new, popular- -educational shows, and we joined in on significant Czech and international projects. We have introduced a new concept of a touring show to you: with our experienced lecturers and their popular-scientific experiments, we visited dozens of elementary and secondary schools in central Bohemia, southern Bohemia and the region of Karlovy Vary and in Prague. There was an innovation, roadshow over the camps, which clearly proved that science, even in the summer, does not get any holiday. The main message not only for us, but also for the future of non-formal education in the Czech Republic came at the very end of the year: in late December, the Ministry of Education, Youth and Sports authorized our extensive project of the operational program called Research and development for innovations. What does it mean for us? We were able to begin with the completion of the science centre, including the 3D planetarium. This means from the middle of 2014 will become a unique concept of the popularization of science and technology on nearly m 2 floor space. Of course, this means also the fulfillment of a dream and great satisfaction to us: we have just spent the past few months, even years, in intensive work to prepare the project. Even in the fourth year of our activity, which we entered on November 3rd 2011, we definitely do not rest on our laurels: major construction work awaits us, which however, will not directly affect our visitors in Parallelly, we are working on proposals of exposures, which our visitors will see in 2014: the human body, water world, and cinema or renewable sources of energy are just some of many topics. In 2011, our offer addressed people interested in science and technology, and generally speaking we are getting near to visitors since the opening of Techmania: we are happy for each of them! We believe that 2012 will be at least as successful, and we believe that we will again make naturalistic and technical fields more attractive to tens of thousands of people, especially young people. Mgr. Vlastimil Volák, CEO 5

6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEDITEL ADMINISTRACE FINANCE PROVOZNÍ ODDĚLENÍ MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ ROZVOJE TECHNICKÉ ODDĚLENÍ PROJEKT DOSTAVBY TSC 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jméno: Techmania Science Center o. p. s. Spisová značka: Oddíl O, vložka 89 vedená u Krajského soudu v Plzni Sídlo: Tylova 1/57, Plzeň IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Doručovací adresa: Techmania Science Center o. p. s. Tylova 1/57, Plzeň Telefon: Fax: Internet: Druh obecně prospěšných služeb: Trvale a v celistvosti uchovává ve svých sbírkových fondech předměty movitého kulturního dědictví, ochraňuje je ve veřejném zájmu a umožňuje jejich veřejné využívání. Řídí se přitom platnými právními předpisy. Zabezpečuje sbírkovou dokumentaci a shromažďuje předměty muzejní hodnoty zejména k technickým dějinám Plzeňského regionu. Muzejní sbírky a výsledky své činnosti prezentuje zejména: - muzejní prezentací formou stálé expozice - výstavní činností - publikační činností - pořádáním výstav, konferencí, přednášek a seminářů Spolupracuje při své vědecké, expoziční, výstavní, výchovně vzdělávací, propagační a publikační činnosti s dalšími vzdělávacími organizacemi, institucemi, badateli a sdělovacími prostředky a veřejností. Výzkum a vývoj v oblasti šíření vědeckých poznatků, komunikace vědy, popularizace a komercionalizace vědy a vědeckých poznatků a v oblasti tvorby inovací v technickém a přírodovědném vzdělání. Propagace a informování o výsledcích vědy a výzkumu prostřednictvím popularizace vědy a techniky a komplexního zpřístupňování informací o výsledcích výzkumu a vývoje za účelem postupného zvyšování zájmu veřejnosti o oblast vědy a techniky, výzkumu a vývoje. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti science communication, komercionalizace a ochrany duševního vlastnictví pro vzdělávání vědeckých pracovníků, učitelů, manažerů a dalších pracovníků v oblasti technologického rozvoje. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a akcí pro školy i širokou veřejnost v oblastech různých přírodních a společenských věd a oborů a za tímto účelem zpřístupňování tematicky zaměřených expozic, vydávání knih, informačních a vzdělávacích materiálů. Vzdělávání a osvěta pro veřejnost zejména v oblasti technických a přírodních věd Realizace zájmové klubové činnosti pro děti a mládež Doplňková činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hostinská činnost Správní rada a management společnosti k : Josef Bernard, člen správní rady Doc. ak. mal. Josef Mištera, člen správní rady Dr. Aleš Vlk, člen správní rady Mgr. Vlastimil Volák, ředitel Dozorčí rada společnosti k : Vladislava Svátová, předsedkyně dozorčí rady Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., členka dozorčí rady Doc. RNDr. Miroslav Holeček, člen dozorčí rady Ing. Miloš Kratochvíl, člen dozorčí rady Ing. Petr Náhlík, člen dozorčí rady Jiří Struček, člen dozorčí rady Zakladatelé společnosti: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň, IČ: a ŠKODA INVESTMENT a. s., Václavské nám. 837/11, Praha 1, IČ: , která zakladatelská práva převzala od společnosti ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, Plzeň, IČ:

7 2 Basic data CEO Administration Finance OperatiOn Department Marketing Department ProjeKt Department Department of Development TECHNICAL Department Project of completion the TSC 2.1 BASIC DATA Name: Techmania Science Center o. p. s. File reference: Section O, entry 89, registered by the Regional Court in Pilsen Address: Tylova 1/57, Pilsen ID: Legal form: Public Service Company Post address: Techmania Science Center o. p. s. Tylova 1/57, Pilsen Phone: Fax: Internet: Type of community services: The company keeps items of movable cultural heritage permanently and in integrity in its collections, protects them in the public interest and allows for their public use. It adheres to applicable laws and regulations hereat. It ensures collection documentation and collects objects of museum value, especially to the technical history of the Pilsen region. It presents the museum s collections and results of its activities, in particular, by: - museum s permanent exhibition in the form of exposition - exhibition activities - publishing activities - organizing of exhibitions, conferences, lectures and seminars The company works in its scientific, exhibition, exhibitory, pedagogical-educational, promotional and publishing activities with other educational organizations, institutions, and researchers and with media resources and the public. Research and development in the area of propagation of scientific knowledge, science communication, popularization and commercialization of science and scientific knowledge in the area of innovation in scientific and technical education. Promotion and communication of results of science and research through popularization of science and technology and comprehensive disclosure of information on results of research and development in order to gradually increase public interest in the area of science and technology, research and development. Organization of technical courses, seminars and other educational activities including lecturer activity in the area of science communication, commercialization and protection of intellectual property - for the education of scientists, teachers, managers and other workers in the field of technological development. Production and implementation of educational programs and events for schools and the general public in various fields of natural and social sciences and disciplines, and, for this purpose, accessing of thematically focused exhibitions, publishing of books, information and educational materials. Education and enlightenment for the public especially in technical and natural sciences Implementation of special hobby club activities for children and youth Additional activities: Production, trade and services not listed in Annexes 1 to 3 of Trade Act Catering Board and management of company on Dec : Josef Bernard, a member of the Board Doc. and artist Josef Mištera, Board member Dr. Aleš Vlk, a member of the Board Mgr. Vlastimil Volák, Director Supervisory Board on Dec : Vladislava Svátová, chairwoman of the Supervisory Board Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., member of the Supervisory Board Doc. RNDr. Miroslav Holeček, member of the Supervisory Board Ing. Miloš Kratochvíl, member of the Supervisory Board Ing. Petr Náhlík, member of the Supervisory Board Jiří Struček, member of the Supervisory Board Company founders: University of West Bohemia in Pilsen, Univerzitní 8, Pilsen, ID: and ŠKODA INVESTMENT a. s., Václavské nám. 837/11, Prague 1, ID: , which acquired foundation rights from the company ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, Pilsen, ID:

8 2.2 LIDSKÝ KAPITÁL Základem dobře poskytovaných služeb je profesionální tým zaměstnanců, který se orientuje ve svém oboru. Snahou TSC je nejen takový tým vytvářet, ale samozřejmě jej i posilovat a srovnávat jej s mezinárodním prostředím, přičemž zahraniční zkušenosti tradičních science center a příbuzných institucí mohou být vítaným podnětem pro činnost Techmanie. S touto vizí se zaměstnanci Techmanie účastní českých i mezinárodních konferencí, workshopů či seminářů, které zvyšují jejich kvalifikaci a posilují jejích osobní vztah k problematice science center a neformálního vzdělávání. KONFERENCE Ecsite Annual Conference. Výroční konference evropské asociace science center. Centrum Nauki Kopernik, Varšava, Polsko, Piknik Naukowy. Největší pravidelná evropská akce zaměřená na popularizaci vědy, které se tým Techmanie pravidelně zúčastňuje. Varšava, Polsko, Setkání koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů. Olomouc, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 27. a výroční konference a společný workshop k projektu PLACES, setkání všech evropských měst, která participují v tomto projektu na popularizaci vědy, Paříž česká konference o science communication. Výroční konference projektu, který TSC dlouhodobě realizovala se ZČU v Plzni. Plzeň,

9 2.2 HUMAN CAPITAL The well-provided services are based on the professional team of employees, which is oriented in its field. The aim of TSC is not only to create such a team, but of course also to strengthen and compare it with the international environment, whereas the foreign experience of traditional science centers and related institutions can be a welcomed stimulus for Techmania activity. With this vision, the employees of Techmania participate on Czech and international conferences, workshops and seminars that enhance their skills and strengthen their personal relationship to problems of science centers and non-formal education. CONFERENCE Ecsite Annual Conference. The Annual conference of the European Association of Science Centres. Centrum Nauki Kopernik, Warsaw, Poland, 26th 28th May Piknik Naukowy. The biggest European event focused on the popularization of science, which the Techmania team regularly takes part in. Warsaw, Poland, 28th May The coordinators meeting of the Technical and Natural Science Fields Support Project. Olomouc, Faculty of Natural Science of the Palacky University, 27th and 28th June st Annual Conference and mutual workshop for the PLACES Project, the meeting of all European cities, which participate in this project for the popularization of science, Paris 22nd 23rd September rd Czech Conference about Science Communication. The Annual conference of the project, that TSC have been working on along with the University of West Bohemia in Pilsen. Pilsen, 24th November

10 3 Expozice 3.1 TOP SECRET Populární expozice TOP SECRET, kterou Techmania pořídila od belgického Technopolisu a dánského Experimentaria, tedy předních evropských science center, byla v Techmanii otevřena k prvnímu výročí otevření ( ) a zůstala zde až do června Poté se expozice přesunula do Ostravy a do science centra se opět vrátila v počátku roku Návštěvníci se na cca 500 m 2 plných interaktivních exponátů mohou dozvědět mnohá fakta o vědě a bavit se při zkoumání takových oblastí, jako je například balistika, daktyloskopie, pylová analýza, zabezpečení, forenzika, kryptologie. Po celou dobu prohlídky expozice návštěvník pociťuje, že věci nejsou takové, jakými se zdály být. Uvědomí si například, že si nikdy nemůže být jist, není-li právě odposloucháván. Zároveň si může vyzkoušet, jaké to je odposlouchávat. Během výstavy se návštěvníci vytrénují v dobrého špiona, najdou skryté kamery, odposlechnou tajné konverzace, odemknou zámek od bezpečnostního trezoru, pokusí se schovat kamerám nebo přelstít senzory, vstoupí do vysoce zabezpečené oblasti, která je pod stálým dohledem, rozluští šifru nebo ji naopak vytvoří, přejmou cizí identitu a uvidí přetvářku ostatních. Tím, že si návštěvníci hrají na výstavě, nejen že experimentují se špionážními a kriminalistickými technikami, ale také se dozvědí něco o skutečném světě špionáže a technologických vymoženostech, které se pro ni využívají. Hlavním cílem expozice je zvýšit zájem návštěvníků o vědu a techniku díky široké škále interaktivních exponátů s napínavým tématem. Zatímco si budou hrát a bavit se, téměř nevědomě budou vstřebávat různorodé informace týkající se vědy a technologií. 3.2 MáToHáček Hravá expozice MáToHáček, sestávající z desítek interaktivních hraček a hlavolamů, patří k menším, leč velice oblíbeným expozicím science centra. Konceptem navazuje na putovní expozici Vědecká hračka, kterou Techmania představila ve svých začátcích. S expozicí MáToHáček se naši návštěvníci mohli setkat již v minulosti, nicméně dvouleté používání hraček, které prošly rukama zhruba návštěvníků, si vyžádalo obměnu jednotlivých hlavolamů, ale i vytvoření nových exponátů a celkovou novou koncepci celé expozice. Expozice byla tedy 7. února 2011 zcela obnovena a mezi exponáty se objevil např. oblíbený čínský hlavolam Tangram, ze světových science center známé skládačky Hanojská věž, Soma kostka či Kuličková pyramida, ale např. i magnetický a prostorový labyrint, vzdělávací stavebnice LAQ a interaktivní paměťové hry. Obnovená expozice byla pod heslem Vyndejte si ježka z klece aneb MáToHáček veřejnosti představena v rámci tiskové konference a jejím neformálním patronem se stal právě ježek Newton, kterého zajistila spolupráce se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně a Záchranná stanice živočichů Plzeň Edutorium a WebEdutorium Kmenová expozice Techmania Science Center nazvaná Edutorium nabízí více než 60 interaktivních exponátů zaměřených na výuku fyziky, konkrétně na obory jako jsou mechanika, akustika, optika, magnetismus či termika. Její snahou je sloužit především jako soubor vzdělávacích pomůcek, které pedagogickým pracovníkům pomohou v praxi vysvětlit teoretické učivo. Návštěvníci odchází s přesvědčením, že věda a technika je obklopují na každém kroku, že fyzika a matematika jsou skryty v obyčejných věcech, se kterými se denně setkáváme. Interaktivní formou zjistí, co se děje ve vzduchoprázdnu, objeví přitažlivost magnetů, budou experimentovat s volty, pohrají si se zvukem, s barvami, se světlem i stíny. Nechají se oklamat optickými iluzemi. Expozice s mottem Hrajte si a nepřestávejte objevovat patří mezi tradiční expozice v Techmanii, o něž je největší zájem ze strany základních či středních škol a učilišť, neboť se zde nabízí velký potenciál pro praktickou výuku studentů. V závěru roku 2011 začala Techmania řešit nový design popisků exponátů, který byl realizován v prvních týdnech a měsících roku Na webovém portálu je nadto permanentně přístupné online doplnění a rozvedení Edutoria: v kategoriích Mechanika, Kmity, Vlny, Akustika, Elektřina a Magnetismus, Optika, Termika a Matematika se návštěvníci WebEdutoria se dozvědí nejen obecná fakta o těchto konkrétních oborech, ale přínos webových stránek spočívá především v tom, že se mohou online seznámit s předměty, které demonstrují konkrétní fyzikální či matematické poučky pak není již nic snazšího než navštívit Techmanii a získané znalosti si ověřit v praxi.

11 3 Exhibitions 3.1 TOP SECRET The popular exposition called TOP SECRET, acquired by Techmania from the Belgian Technopolis and Danish Experimentarium, i.e. from leading European science centers, was opened in Techmania for the first anniversary of the opening (Nov ) and remained there until June Then the exposition was moved to Ostrava and returned to the science center in early On an area of approximately 500 m2, full of interactive exhibits, visitors can learn many facts about science and have fun when exploring areas, such as ballistics, fingerprinting, pollen analysis, security, forensic science and cryptology. Throughout all the visit of exhibitions, the visitor feels that things are not always what they seem. For example, he realizes that he can never be sure if he is being tapped right now. At the same time, he can try out what it is that he is tapping. During the exhibition, visitors will train themselves into a good spy, find hidden cameras, tap secret conversations, unlock the safety lock of safe, try to hide from cameras or to outwit sensors, enter into a highly secured area that is under constant supervision, solve the cipher, or alternatively, they create it, take a stranger s identity and see the hypocrisy of others. When playing at the exhibition, the visitors not only experiment with the spy and forensic techniques, but also learn something about the real world of espionage and technological achievements, which are used for it. The main objective of the exposition is to increase the interest of exposition visitors in science and technology thanks to a wide range of interactive exhibits with an exciting theme. While they will play and have fun, they will almost unconsciously assimilate diverse information concerning science and technology. 3.2 Get Hooked The playful exhibition called Get Hooked (MáToHáček), consisting of dozens of interactive toys and puzzles, is one of the smaller, but very popular science center exhibitions. The concept builds on a traveling exhibition called the Scientific toy which Techmania offered in its beginning. Our visitors could see the exposure Get Hooked (MáToHáček) in the past, however, the two-year use of toys that have gone through the hands of around visitors, required not only the replacement of the individual puzzles, but also the creation of new exhibits and a whole new concept of the entire exposure. The exposure was then completely restored on 7th February Exhibits were completed, for example, with a popular Chinese Tangram puzzle, a famous puzzle from world science centers called the Tower of Hanoi, a Soma cube or Ball pyramid, but also magnetic and spatial labyrinth, LAQ learning kit, and interactive memory games. The renewed exposure was presented to the public under the slogan Take a hedgehog out of the cage or Get Hooked (MáToHáček) at a press conference. The very hedgehog Newton, which was ensured in cooperation with the Zoological and Botanical Gardens of the city of Pilsen and the Pilsen Animal Rescue Station, became its informal patron. 3.3 Edutorium and WebEdutorium The generic exposure Techmania Science Center called Edutorium offers more than 60 interactive exhibits designed to teach physics, specifically in fields such as mechanics, acoustics, optics, magnetism or thermodynamics. Its aim is to serve primarily as a set of educational tools that help teachers explain the theory in a practice curriculum. Visitors leave with the conviction that science and technology are surrounding them at every step, that physics and mathematics are hidden in ordinary things, which we encounter on a daily basis. Using an interactive form, they find out what happens in a vacuum, disclose magnetic attraction, they will experiment with volts, play with sound, colors, with light and shadows. They ll be fooled by optical illusions. The exhibition under the motto Play and nevert stop discovering ranks among the traditional exposures of Techmania, on which the elementary and secondary schools and colleges have the greatest interest, as here we offer a great potential for practical training of students. At the end of 2011, Techmania began to deal with the new design of exhibit descriptions, which was implemented in the first weeks and months of the year In addition to this, there is an online supplement and enlargement of the Edutorium: permanently accessible on the web portal In the categories of Mechanics, Oscillations, Waves, Acoustics, Electromagnetism, Optics, Thermal and Mathematics, the WebEdutorium visitors will learn not only general facts about these particular fields, but aslo the benefits of the web site lies in the fact that visitors can familiarize themselves online with articles that demonstrate a specific physical or mathematical theorem - then there is nothing easier than to visit Techmania and to verify the acquired knowledge in practice. 11

12 3.4 Expozice ŠKODA Permanentní expozice ŠKODA dává možnost podrobně nahlédnout do historie a současnosti Škodových závodů a seznamuje veřejnost s věhlasem slavné značky. Návštěvníci se zde dozvědí obecná fakta i zajímavé detaily z vývoje Škodových závodů od jejich založení až do současné podoby. Důmyslné značení a dotykem ovládané monitory jim umožňují projít se po časové ose a zastavit se u stěžejních okamžiků a výrobků, které okouzlily svět. Informace získávají nejen z obrazových panelů, ale i z audio- a videosekvencí i dalších zdrojů. Mezi statickými exponáty jsou pozoruhodné zejména tři technické unikáty: první lokomotiva na světě s karoserií ze skelného laminátu (tzv. 32 E, rok 1963), nejstarší dochovaná elektrická lokomotiva, kterou Škodovka vyrobila (tzv. 2Elo, rok 1928) a parní stroj MARX (r.v. 1909), jenž byl ve své době vrcholem škodovské techniky. Všechny exponáty prošly velice náročnou technickou rekonstrukcí a staly se chloubou science centra. Parní stroj je navíc pravidelně využíván jako demonstrační pomůcka při vzdělávacích show, kdy veřejnosti ozřejmuje jak technický vývoj lidského poznání, tak např. průmyslovou revoluci. 3.5 Muzeum spotřebičů (březen duben 2011) Putovní výstava Muzeum spotřebičů po dobu dvou měsíců seznamovala návštěvníky science centra nejen s tím, jak vypadala domácnost našich rodičů a prarodičů, ale především atraktivním způsobem vysvětlovala, co jak a kde správně recyklovat. Co dělat se starou žehličkou? Jak využít rozbitý mobilní telefon? Proč nevyhazovat starý monitor jen tak do popelnice? Myšlenka vzniku Muzea spotřebičů vzešla ze soutěže O nejstarší sebraný elektrospotřebič, kterou pro obecní sběrné dvory vyhlásila společnost ASEKOL. Cílem organizátorů Techmanie - bylo představit návštěvníkům bouřlivý vývoj spotřební elektroniky, vzdělávat mladší ročníky, vzbudit v lidech příjemné pocity nostalgie a v neposlední řadě zábavným způsobem propagovat třídění vysloužilých elektrozařízení. 3.6 Jaderné dny v Techmanii (květen 2011) Od 13. do 27. května 2011 se v Techmanii představila populárně vzdělávací expozice Jaderné dny. Výstavu několika desítek exponátů z jaderně energetických zařízení doplněných přednáškami a promítáním tematických filmů mohli návštěvníci science centra shlédnout díky úzké spolupráci společnosti ŠKODA JS a.s., Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha, skupiny ČEZ a.s., Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s., ZAT a.s. a Vítkovice a.s. Cílem speciální expozice bylo představit jadernou energetiku jako vědu a také odmytizovat strach z ní po událostech v jaderné elektrárně Fukušima. Jaderné dny také prezentovaly jadernou energetiku také jako oblast, pro kterou je bezpečnost na prvním místě a která nabízí perspektivní uplatnění absolventům technických oborů. Celá akce prostřednictvím atraktivního programu zviditelnila a podpořila jadernou energetiku jako perspektivní obor pro talentované studenty. Po celou dobu trvání akce byly pro návštěvníky kromě samotné expozice každý den připraveny i populárně vzdělávací přednášky pro veřejnost či besedy pro studenty. Bylo možné zúčastnit se promítání filmů, které se vztahovaly např. k problematice jaderného odpadu, fungování jaderných elektráren nebo simulaci bezpečnostních systémů v jaderné elektrárně Temelín Music4Kids (červenec září 2011) Na letní měsíce si science center připravilo atraktivní nabídku zejména pro rodiny s dětmi: německou putovní expozici Music4Kids, jejímž hlavním motivem byly zvuky a hudba ve všech jejích podobách. Dvě desítky velmi interaktivních exponátů představily různé aspekty vytváření hudby a zákonů akustiky. Cílem Musik4Kids, a tedy i cílem Techmanie, bylo zábavnou formou vysvětlit zejména těm nejmenším návštěvníkům science centra vše o zvuku (jak vzniká, jak jej lze vnímat) a nabídnout rovněž různé pohledy na hudbu. Music4Kids navíc celkově velmi zatraktivnila letní nabídku města Plzně, neboť podobná hravě-hudební expozice se v České republice dosud nepředstavila. Mediálně i návštěvnicky velice úspěšná expozice (za necelé tři měsíce ji zhlédlo přes návštěvníků) lákala např. na exponát BitByteBeat, zaměřený na rytmus: rytmus je pojem, který známe nejen z hudby, ale i z architektury či malířství. Bylo možné pohrát si i s vibračními zvony (vlastně spíše s rourami), které se po úderu gumového kladívka rozkmitaly až rychlostí 180 kmitů za sekundu. Velmi populární byla i Siréna, tedy exponát vytvářející velice vysoké tóny za pomocí obyčejného brčka, dechu a rozkmitané ocelové desky.

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: Anotace:

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Regionální technické muzeum o.p.s.

Regionální technické muzeum o.p.s. ANNUAL REPORT Regionální technické muzeum o.p.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009 OBSAH / CONTENT ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRIMARY DATA Základní údaje 8 Primary Data 10 Úvodní slovo ředitele 12 Introduction

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ649 Jméno autora: Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více