1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4"

Transkript

1

2 Obsah 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Organizační struktura 2.2 Lidský kapitál 8 3 EXPOZICE 3.1 TOP SECRET MáToHáček Edutorium a WebEdutorium Expozice ŠKODA Muzeum spotřebičů (březen duben 2011) Jaderné dny v Techmanii (květen 2011) Music4Kids (červenec září 2011) PLAY (říjen prosinec 2011) PROJEKTY 4.1 SCICOM: Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy (po celý rok) PTPO - Projekt regionálních koordinátorů (leden listopad 2011) Techmania Talent Výzkum a vývoj pro inovace Europe Direct Plzeň Places 18 5 AKCE DOMÁCÍ 5.1 Mobily pro gorily (po celý rok) Plzeň vás baví i v zimě (leden březen 2011) Klamné pátky a Klamy, lamy, hlavolamy (únor - březen) Seriál vědci týdne Měsíc aviatiky (duben - květen) Techmania mluví anglicky (březen - srpen) Pouť k plantám (červen - září) Letní vědecká Techmaniáda (červenec - srpen) Setkání dětských světů (8. září) Noc vědců (23. září) Svátek republiky (28. října) Juniorfest (listopad) Mikuláš v Techmanii ( ) EKONOMICKÉ ÚDAJE

3 CONTENT 1 INTRODUCTORY WORD FROM THE DIRECTOR 5 2 BASIC DATA Organizational Structure 2.2 Human Capital 9 3 EXPOSITION 3.1 TOP SECRET There s a Hook Edutorium and WebEdutorium SKODA Exposure Museum of appliances (March - April 2011) Nuclear Techmania days (May 2011) Music4Kids (July-September 2011) PLAY (October to December 2011) 15 4 PROJECTS 4.1 SCICOM: Development of competencies for communication of science (for the whole year) PTPO - Project of regional coordinators (January - November 2011) Techmania Talent Research and Development for Innovation Europe Direct Pilsen Places DOMESTIC ACTIONS 5.1 Mobiles for gorillas (all year round) Pilsen entertains you in the winter too (January-March 2011) Fallacious Fridays and Fallacies, llamas, brain teasers (February-March) Scientists of week series Aviation Month (April-May) Techmania speaks English (March to August) Pilgrimage to the planets (June to September) Summer Scientific Techmania Games (Techmaniáda) (July-August) Meeting of children s worlds (September, 8) Researchers Night (September 23) Republic Day (October, 28) Juniorfest (November) St. Nicholas Day (December 3. and 4.) 27 6 Economical data

4 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Dámy a pánové, rok 2011 byl pro Techmanii do značné míry zlomový. Za uplynulých dvanáct měsíců jsme představili zatím největší variabilitu v programové nabídce našeho science centra: návštěvníci se u nás mohli setkat s několika putovními expozicemi, vytvořili jsme a nabízeli celou řadu nových populárně-vzdělávacích show a zapojili se do významných českých i mezinárodních projektů. Představili jsme vám také nový koncept putovních show: s našimi zkušenými edutainery a jejich populárně-vědeckými pokusy jsme navštívili desítky základních a středních škol ve Středočeském, Jihočeském či Karlovarském kraji a v hlavním městě Praze. Novinkou byly i roadshow po táborech, které názorně dokázaly, že věda nemá prázdniny ani v létě. Hlavní zpráva nejen pro nás, ale i pro celou budoucnost neformálního vzdělávání v České republice přišla v samém závěru roku: koncem prosince schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy náš rozsáhlý projekt z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Co to pro nás znamená? Okamžitě jsme mohli zahájit dostavbu science centra včetně 3D planetária, tedy zahájit to, co se již do poloviny roku 2014 stane unikátním konceptem popularizace vědy a techniky na téměř m 2. Samozřejmě to pro nás znamená i splnění snu a velké zadostiučinění: vždyť intenzivní prací na přípravě projektu jsme strávili nejen uplynulé měsíce, ale i roky. I ve čtvrtém roce naší činnosti, do nějž jsme vstoupili 3. listopadu 2011, rozhodně neusínáme na vavřínech: čekají nás zásadní stavební práce, které se ale v roce 2012 našich návštěvníků přímo nedotknou. Paralelně pracujeme na návrzích expozic, s nimiž se u nás návštěvníci v roce 2014 setkají: lidské tělo, vodní svět, kinematografie či obnovitelné zdroje energie jsou jen některá z mnoha témat. V roce 2011 oslovila naše nabídka zájemců o vědu a techniku a celkově se tak přibližujeme návštěvníkům od otevření Techmanie: jsme rádi za každého z nich! Věříme, že rok 2012 bude minimálně stejně úspěšný a věříme, že opět učiníme technické a přípovědně obory atraktivnější pro desítky tisíc lidí, zejména mladých. Mgr. Vlastimil Volák, ředitel 4

5 Naše putovní show s našimi zkušenými edutainery a jejich populárně-vědeckými pokusy navštívily desítky základních a středních škol. 1 INTRODUCTORY WORD FROM THE DIRECTOR Ladies and gentlemen, The year 2011 was largely a turning point for Techmania. Over the past twelve months, we have introduced the largest variability in the program menu of our science center: visitors could see several wandering exhibitions, we have created and offered new, popular- -educational shows, and we joined in on significant Czech and international projects. We have introduced a new concept of a touring show to you: with our experienced lecturers and their popular-scientific experiments, we visited dozens of elementary and secondary schools in central Bohemia, southern Bohemia and the region of Karlovy Vary and in Prague. There was an innovation, roadshow over the camps, which clearly proved that science, even in the summer, does not get any holiday. The main message not only for us, but also for the future of non-formal education in the Czech Republic came at the very end of the year: in late December, the Ministry of Education, Youth and Sports authorized our extensive project of the operational program called Research and development for innovations. What does it mean for us? We were able to begin with the completion of the science centre, including the 3D planetarium. This means from the middle of 2014 will become a unique concept of the popularization of science and technology on nearly m 2 floor space. Of course, this means also the fulfillment of a dream and great satisfaction to us: we have just spent the past few months, even years, in intensive work to prepare the project. Even in the fourth year of our activity, which we entered on November 3rd 2011, we definitely do not rest on our laurels: major construction work awaits us, which however, will not directly affect our visitors in Parallelly, we are working on proposals of exposures, which our visitors will see in 2014: the human body, water world, and cinema or renewable sources of energy are just some of many topics. In 2011, our offer addressed people interested in science and technology, and generally speaking we are getting near to visitors since the opening of Techmania: we are happy for each of them! We believe that 2012 will be at least as successful, and we believe that we will again make naturalistic and technical fields more attractive to tens of thousands of people, especially young people. Mgr. Vlastimil Volák, CEO 5

6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEDITEL ADMINISTRACE FINANCE PROVOZNÍ ODDĚLENÍ MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ ROZVOJE TECHNICKÉ ODDĚLENÍ PROJEKT DOSTAVBY TSC 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jméno: Techmania Science Center o. p. s. Spisová značka: Oddíl O, vložka 89 vedená u Krajského soudu v Plzni Sídlo: Tylova 1/57, Plzeň IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Doručovací adresa: Techmania Science Center o. p. s. Tylova 1/57, Plzeň Telefon: Fax: Internet: Druh obecně prospěšných služeb: Trvale a v celistvosti uchovává ve svých sbírkových fondech předměty movitého kulturního dědictví, ochraňuje je ve veřejném zájmu a umožňuje jejich veřejné využívání. Řídí se přitom platnými právními předpisy. Zabezpečuje sbírkovou dokumentaci a shromažďuje předměty muzejní hodnoty zejména k technickým dějinám Plzeňského regionu. Muzejní sbírky a výsledky své činnosti prezentuje zejména: - muzejní prezentací formou stálé expozice - výstavní činností - publikační činností - pořádáním výstav, konferencí, přednášek a seminářů Spolupracuje při své vědecké, expoziční, výstavní, výchovně vzdělávací, propagační a publikační činnosti s dalšími vzdělávacími organizacemi, institucemi, badateli a sdělovacími prostředky a veřejností. Výzkum a vývoj v oblasti šíření vědeckých poznatků, komunikace vědy, popularizace a komercionalizace vědy a vědeckých poznatků a v oblasti tvorby inovací v technickém a přírodovědném vzdělání. Propagace a informování o výsledcích vědy a výzkumu prostřednictvím popularizace vědy a techniky a komplexního zpřístupňování informací o výsledcích výzkumu a vývoje za účelem postupného zvyšování zájmu veřejnosti o oblast vědy a techniky, výzkumu a vývoje. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti science communication, komercionalizace a ochrany duševního vlastnictví pro vzdělávání vědeckých pracovníků, učitelů, manažerů a dalších pracovníků v oblasti technologického rozvoje. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a akcí pro školy i širokou veřejnost v oblastech různých přírodních a společenských věd a oborů a za tímto účelem zpřístupňování tematicky zaměřených expozic, vydávání knih, informačních a vzdělávacích materiálů. Vzdělávání a osvěta pro veřejnost zejména v oblasti technických a přírodních věd Realizace zájmové klubové činnosti pro děti a mládež Doplňková činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hostinská činnost Správní rada a management společnosti k : Josef Bernard, člen správní rady Doc. ak. mal. Josef Mištera, člen správní rady Dr. Aleš Vlk, člen správní rady Mgr. Vlastimil Volák, ředitel Dozorčí rada společnosti k : Vladislava Svátová, předsedkyně dozorčí rady Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., členka dozorčí rady Doc. RNDr. Miroslav Holeček, člen dozorčí rady Ing. Miloš Kratochvíl, člen dozorčí rady Ing. Petr Náhlík, člen dozorčí rady Jiří Struček, člen dozorčí rady Zakladatelé společnosti: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň, IČ: a ŠKODA INVESTMENT a. s., Václavské nám. 837/11, Praha 1, IČ: , která zakladatelská práva převzala od společnosti ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, Plzeň, IČ:

7 2 Basic data CEO Administration Finance OperatiOn Department Marketing Department ProjeKt Department Department of Development TECHNICAL Department Project of completion the TSC 2.1 BASIC DATA Name: Techmania Science Center o. p. s. File reference: Section O, entry 89, registered by the Regional Court in Pilsen Address: Tylova 1/57, Pilsen ID: Legal form: Public Service Company Post address: Techmania Science Center o. p. s. Tylova 1/57, Pilsen Phone: Fax: Internet: Type of community services: The company keeps items of movable cultural heritage permanently and in integrity in its collections, protects them in the public interest and allows for their public use. It adheres to applicable laws and regulations hereat. It ensures collection documentation and collects objects of museum value, especially to the technical history of the Pilsen region. It presents the museum s collections and results of its activities, in particular, by: - museum s permanent exhibition in the form of exposition - exhibition activities - publishing activities - organizing of exhibitions, conferences, lectures and seminars The company works in its scientific, exhibition, exhibitory, pedagogical-educational, promotional and publishing activities with other educational organizations, institutions, and researchers and with media resources and the public. Research and development in the area of propagation of scientific knowledge, science communication, popularization and commercialization of science and scientific knowledge in the area of innovation in scientific and technical education. Promotion and communication of results of science and research through popularization of science and technology and comprehensive disclosure of information on results of research and development in order to gradually increase public interest in the area of science and technology, research and development. Organization of technical courses, seminars and other educational activities including lecturer activity in the area of science communication, commercialization and protection of intellectual property - for the education of scientists, teachers, managers and other workers in the field of technological development. Production and implementation of educational programs and events for schools and the general public in various fields of natural and social sciences and disciplines, and, for this purpose, accessing of thematically focused exhibitions, publishing of books, information and educational materials. Education and enlightenment for the public especially in technical and natural sciences Implementation of special hobby club activities for children and youth Additional activities: Production, trade and services not listed in Annexes 1 to 3 of Trade Act Catering Board and management of company on Dec : Josef Bernard, a member of the Board Doc. and artist Josef Mištera, Board member Dr. Aleš Vlk, a member of the Board Mgr. Vlastimil Volák, Director Supervisory Board on Dec : Vladislava Svátová, chairwoman of the Supervisory Board Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., member of the Supervisory Board Doc. RNDr. Miroslav Holeček, member of the Supervisory Board Ing. Miloš Kratochvíl, member of the Supervisory Board Ing. Petr Náhlík, member of the Supervisory Board Jiří Struček, member of the Supervisory Board Company founders: University of West Bohemia in Pilsen, Univerzitní 8, Pilsen, ID: and ŠKODA INVESTMENT a. s., Václavské nám. 837/11, Prague 1, ID: , which acquired foundation rights from the company ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, Pilsen, ID:

8 2.2 LIDSKÝ KAPITÁL Základem dobře poskytovaných služeb je profesionální tým zaměstnanců, který se orientuje ve svém oboru. Snahou TSC je nejen takový tým vytvářet, ale samozřejmě jej i posilovat a srovnávat jej s mezinárodním prostředím, přičemž zahraniční zkušenosti tradičních science center a příbuzných institucí mohou být vítaným podnětem pro činnost Techmanie. S touto vizí se zaměstnanci Techmanie účastní českých i mezinárodních konferencí, workshopů či seminářů, které zvyšují jejich kvalifikaci a posilují jejích osobní vztah k problematice science center a neformálního vzdělávání. KONFERENCE Ecsite Annual Conference. Výroční konference evropské asociace science center. Centrum Nauki Kopernik, Varšava, Polsko, Piknik Naukowy. Největší pravidelná evropská akce zaměřená na popularizaci vědy, které se tým Techmanie pravidelně zúčastňuje. Varšava, Polsko, Setkání koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů. Olomouc, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 27. a výroční konference a společný workshop k projektu PLACES, setkání všech evropských měst, která participují v tomto projektu na popularizaci vědy, Paříž česká konference o science communication. Výroční konference projektu, který TSC dlouhodobě realizovala se ZČU v Plzni. Plzeň,

9 2.2 HUMAN CAPITAL The well-provided services are based on the professional team of employees, which is oriented in its field. The aim of TSC is not only to create such a team, but of course also to strengthen and compare it with the international environment, whereas the foreign experience of traditional science centers and related institutions can be a welcomed stimulus for Techmania activity. With this vision, the employees of Techmania participate on Czech and international conferences, workshops and seminars that enhance their skills and strengthen their personal relationship to problems of science centers and non-formal education. CONFERENCE Ecsite Annual Conference. The Annual conference of the European Association of Science Centres. Centrum Nauki Kopernik, Warsaw, Poland, 26th 28th May Piknik Naukowy. The biggest European event focused on the popularization of science, which the Techmania team regularly takes part in. Warsaw, Poland, 28th May The coordinators meeting of the Technical and Natural Science Fields Support Project. Olomouc, Faculty of Natural Science of the Palacky University, 27th and 28th June st Annual Conference and mutual workshop for the PLACES Project, the meeting of all European cities, which participate in this project for the popularization of science, Paris 22nd 23rd September rd Czech Conference about Science Communication. The Annual conference of the project, that TSC have been working on along with the University of West Bohemia in Pilsen. Pilsen, 24th November

10 3 Expozice 3.1 TOP SECRET Populární expozice TOP SECRET, kterou Techmania pořídila od belgického Technopolisu a dánského Experimentaria, tedy předních evropských science center, byla v Techmanii otevřena k prvnímu výročí otevření ( ) a zůstala zde až do června Poté se expozice přesunula do Ostravy a do science centra se opět vrátila v počátku roku Návštěvníci se na cca 500 m 2 plných interaktivních exponátů mohou dozvědět mnohá fakta o vědě a bavit se při zkoumání takových oblastí, jako je například balistika, daktyloskopie, pylová analýza, zabezpečení, forenzika, kryptologie. Po celou dobu prohlídky expozice návštěvník pociťuje, že věci nejsou takové, jakými se zdály být. Uvědomí si například, že si nikdy nemůže být jist, není-li právě odposloucháván. Zároveň si může vyzkoušet, jaké to je odposlouchávat. Během výstavy se návštěvníci vytrénují v dobrého špiona, najdou skryté kamery, odposlechnou tajné konverzace, odemknou zámek od bezpečnostního trezoru, pokusí se schovat kamerám nebo přelstít senzory, vstoupí do vysoce zabezpečené oblasti, která je pod stálým dohledem, rozluští šifru nebo ji naopak vytvoří, přejmou cizí identitu a uvidí přetvářku ostatních. Tím, že si návštěvníci hrají na výstavě, nejen že experimentují se špionážními a kriminalistickými technikami, ale také se dozvědí něco o skutečném světě špionáže a technologických vymoženostech, které se pro ni využívají. Hlavním cílem expozice je zvýšit zájem návštěvníků o vědu a techniku díky široké škále interaktivních exponátů s napínavým tématem. Zatímco si budou hrát a bavit se, téměř nevědomě budou vstřebávat různorodé informace týkající se vědy a technologií. 3.2 MáToHáček Hravá expozice MáToHáček, sestávající z desítek interaktivních hraček a hlavolamů, patří k menším, leč velice oblíbeným expozicím science centra. Konceptem navazuje na putovní expozici Vědecká hračka, kterou Techmania představila ve svých začátcích. S expozicí MáToHáček se naši návštěvníci mohli setkat již v minulosti, nicméně dvouleté používání hraček, které prošly rukama zhruba návštěvníků, si vyžádalo obměnu jednotlivých hlavolamů, ale i vytvoření nových exponátů a celkovou novou koncepci celé expozice. Expozice byla tedy 7. února 2011 zcela obnovena a mezi exponáty se objevil např. oblíbený čínský hlavolam Tangram, ze světových science center známé skládačky Hanojská věž, Soma kostka či Kuličková pyramida, ale např. i magnetický a prostorový labyrint, vzdělávací stavebnice LAQ a interaktivní paměťové hry. Obnovená expozice byla pod heslem Vyndejte si ježka z klece aneb MáToHáček veřejnosti představena v rámci tiskové konference a jejím neformálním patronem se stal právě ježek Newton, kterého zajistila spolupráce se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně a Záchranná stanice živočichů Plzeň Edutorium a WebEdutorium Kmenová expozice Techmania Science Center nazvaná Edutorium nabízí více než 60 interaktivních exponátů zaměřených na výuku fyziky, konkrétně na obory jako jsou mechanika, akustika, optika, magnetismus či termika. Její snahou je sloužit především jako soubor vzdělávacích pomůcek, které pedagogickým pracovníkům pomohou v praxi vysvětlit teoretické učivo. Návštěvníci odchází s přesvědčením, že věda a technika je obklopují na každém kroku, že fyzika a matematika jsou skryty v obyčejných věcech, se kterými se denně setkáváme. Interaktivní formou zjistí, co se děje ve vzduchoprázdnu, objeví přitažlivost magnetů, budou experimentovat s volty, pohrají si se zvukem, s barvami, se světlem i stíny. Nechají se oklamat optickými iluzemi. Expozice s mottem Hrajte si a nepřestávejte objevovat patří mezi tradiční expozice v Techmanii, o něž je největší zájem ze strany základních či středních škol a učilišť, neboť se zde nabízí velký potenciál pro praktickou výuku studentů. V závěru roku 2011 začala Techmania řešit nový design popisků exponátů, který byl realizován v prvních týdnech a měsících roku Na webovém portálu je nadto permanentně přístupné online doplnění a rozvedení Edutoria: v kategoriích Mechanika, Kmity, Vlny, Akustika, Elektřina a Magnetismus, Optika, Termika a Matematika se návštěvníci WebEdutoria se dozvědí nejen obecná fakta o těchto konkrétních oborech, ale přínos webových stránek spočívá především v tom, že se mohou online seznámit s předměty, které demonstrují konkrétní fyzikální či matematické poučky pak není již nic snazšího než navštívit Techmanii a získané znalosti si ověřit v praxi.

11 3 Exhibitions 3.1 TOP SECRET The popular exposition called TOP SECRET, acquired by Techmania from the Belgian Technopolis and Danish Experimentarium, i.e. from leading European science centers, was opened in Techmania for the first anniversary of the opening (Nov ) and remained there until June Then the exposition was moved to Ostrava and returned to the science center in early On an area of approximately 500 m2, full of interactive exhibits, visitors can learn many facts about science and have fun when exploring areas, such as ballistics, fingerprinting, pollen analysis, security, forensic science and cryptology. Throughout all the visit of exhibitions, the visitor feels that things are not always what they seem. For example, he realizes that he can never be sure if he is being tapped right now. At the same time, he can try out what it is that he is tapping. During the exhibition, visitors will train themselves into a good spy, find hidden cameras, tap secret conversations, unlock the safety lock of safe, try to hide from cameras or to outwit sensors, enter into a highly secured area that is under constant supervision, solve the cipher, or alternatively, they create it, take a stranger s identity and see the hypocrisy of others. When playing at the exhibition, the visitors not only experiment with the spy and forensic techniques, but also learn something about the real world of espionage and technological achievements, which are used for it. The main objective of the exposition is to increase the interest of exposition visitors in science and technology thanks to a wide range of interactive exhibits with an exciting theme. While they will play and have fun, they will almost unconsciously assimilate diverse information concerning science and technology. 3.2 Get Hooked The playful exhibition called Get Hooked (MáToHáček), consisting of dozens of interactive toys and puzzles, is one of the smaller, but very popular science center exhibitions. The concept builds on a traveling exhibition called the Scientific toy which Techmania offered in its beginning. Our visitors could see the exposure Get Hooked (MáToHáček) in the past, however, the two-year use of toys that have gone through the hands of around visitors, required not only the replacement of the individual puzzles, but also the creation of new exhibits and a whole new concept of the entire exposure. The exposure was then completely restored on 7th February Exhibits were completed, for example, with a popular Chinese Tangram puzzle, a famous puzzle from world science centers called the Tower of Hanoi, a Soma cube or Ball pyramid, but also magnetic and spatial labyrinth, LAQ learning kit, and interactive memory games. The renewed exposure was presented to the public under the slogan Take a hedgehog out of the cage or Get Hooked (MáToHáček) at a press conference. The very hedgehog Newton, which was ensured in cooperation with the Zoological and Botanical Gardens of the city of Pilsen and the Pilsen Animal Rescue Station, became its informal patron. 3.3 Edutorium and WebEdutorium The generic exposure Techmania Science Center called Edutorium offers more than 60 interactive exhibits designed to teach physics, specifically in fields such as mechanics, acoustics, optics, magnetism or thermodynamics. Its aim is to serve primarily as a set of educational tools that help teachers explain the theory in a practice curriculum. Visitors leave with the conviction that science and technology are surrounding them at every step, that physics and mathematics are hidden in ordinary things, which we encounter on a daily basis. Using an interactive form, they find out what happens in a vacuum, disclose magnetic attraction, they will experiment with volts, play with sound, colors, with light and shadows. They ll be fooled by optical illusions. The exhibition under the motto Play and nevert stop discovering ranks among the traditional exposures of Techmania, on which the elementary and secondary schools and colleges have the greatest interest, as here we offer a great potential for practical training of students. At the end of 2011, Techmania began to deal with the new design of exhibit descriptions, which was implemented in the first weeks and months of the year In addition to this, there is an online supplement and enlargement of the Edutorium: permanently accessible on the web portal In the categories of Mechanics, Oscillations, Waves, Acoustics, Electromagnetism, Optics, Thermal and Mathematics, the WebEdutorium visitors will learn not only general facts about these particular fields, but aslo the benefits of the web site lies in the fact that visitors can familiarize themselves online with articles that demonstrate a specific physical or mathematical theorem - then there is nothing easier than to visit Techmania and to verify the acquired knowledge in practice. 11

12 3.4 Expozice ŠKODA Permanentní expozice ŠKODA dává možnost podrobně nahlédnout do historie a současnosti Škodových závodů a seznamuje veřejnost s věhlasem slavné značky. Návštěvníci se zde dozvědí obecná fakta i zajímavé detaily z vývoje Škodových závodů od jejich založení až do současné podoby. Důmyslné značení a dotykem ovládané monitory jim umožňují projít se po časové ose a zastavit se u stěžejních okamžiků a výrobků, které okouzlily svět. Informace získávají nejen z obrazových panelů, ale i z audio- a videosekvencí i dalších zdrojů. Mezi statickými exponáty jsou pozoruhodné zejména tři technické unikáty: první lokomotiva na světě s karoserií ze skelného laminátu (tzv. 32 E, rok 1963), nejstarší dochovaná elektrická lokomotiva, kterou Škodovka vyrobila (tzv. 2Elo, rok 1928) a parní stroj MARX (r.v. 1909), jenž byl ve své době vrcholem škodovské techniky. Všechny exponáty prošly velice náročnou technickou rekonstrukcí a staly se chloubou science centra. Parní stroj je navíc pravidelně využíván jako demonstrační pomůcka při vzdělávacích show, kdy veřejnosti ozřejmuje jak technický vývoj lidského poznání, tak např. průmyslovou revoluci. 3.5 Muzeum spotřebičů (březen duben 2011) Putovní výstava Muzeum spotřebičů po dobu dvou měsíců seznamovala návštěvníky science centra nejen s tím, jak vypadala domácnost našich rodičů a prarodičů, ale především atraktivním způsobem vysvětlovala, co jak a kde správně recyklovat. Co dělat se starou žehličkou? Jak využít rozbitý mobilní telefon? Proč nevyhazovat starý monitor jen tak do popelnice? Myšlenka vzniku Muzea spotřebičů vzešla ze soutěže O nejstarší sebraný elektrospotřebič, kterou pro obecní sběrné dvory vyhlásila společnost ASEKOL. Cílem organizátorů Techmanie - bylo představit návštěvníkům bouřlivý vývoj spotřební elektroniky, vzdělávat mladší ročníky, vzbudit v lidech příjemné pocity nostalgie a v neposlední řadě zábavným způsobem propagovat třídění vysloužilých elektrozařízení. 3.6 Jaderné dny v Techmanii (květen 2011) Od 13. do 27. května 2011 se v Techmanii představila populárně vzdělávací expozice Jaderné dny. Výstavu několika desítek exponátů z jaderně energetických zařízení doplněných přednáškami a promítáním tematických filmů mohli návštěvníci science centra shlédnout díky úzké spolupráci společnosti ŠKODA JS a.s., Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha, skupiny ČEZ a.s., Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s., ZAT a.s. a Vítkovice a.s. Cílem speciální expozice bylo představit jadernou energetiku jako vědu a také odmytizovat strach z ní po událostech v jaderné elektrárně Fukušima. Jaderné dny také prezentovaly jadernou energetiku také jako oblast, pro kterou je bezpečnost na prvním místě a která nabízí perspektivní uplatnění absolventům technických oborů. Celá akce prostřednictvím atraktivního programu zviditelnila a podpořila jadernou energetiku jako perspektivní obor pro talentované studenty. Po celou dobu trvání akce byly pro návštěvníky kromě samotné expozice každý den připraveny i populárně vzdělávací přednášky pro veřejnost či besedy pro studenty. Bylo možné zúčastnit se promítání filmů, které se vztahovaly např. k problematice jaderného odpadu, fungování jaderných elektráren nebo simulaci bezpečnostních systémů v jaderné elektrárně Temelín Music4Kids (červenec září 2011) Na letní měsíce si science center připravilo atraktivní nabídku zejména pro rodiny s dětmi: německou putovní expozici Music4Kids, jejímž hlavním motivem byly zvuky a hudba ve všech jejích podobách. Dvě desítky velmi interaktivních exponátů představily různé aspekty vytváření hudby a zákonů akustiky. Cílem Musik4Kids, a tedy i cílem Techmanie, bylo zábavnou formou vysvětlit zejména těm nejmenším návštěvníkům science centra vše o zvuku (jak vzniká, jak jej lze vnímat) a nabídnout rovněž různé pohledy na hudbu. Music4Kids navíc celkově velmi zatraktivnila letní nabídku města Plzně, neboť podobná hravě-hudební expozice se v České republice dosud nepředstavila. Mediálně i návštěvnicky velice úspěšná expozice (za necelé tři měsíce ji zhlédlo přes návštěvníků) lákala např. na exponát BitByteBeat, zaměřený na rytmus: rytmus je pojem, který známe nejen z hudby, ale i z architektury či malířství. Bylo možné pohrát si i s vibračními zvony (vlastně spíše s rourami), které se po úderu gumového kladívka rozkmitaly až rychlostí 180 kmitů za sekundu. Velmi populární byla i Siréna, tedy exponát vytvářející velice vysoké tóny za pomocí obyčejného brčka, dechu a rozkmitané ocelové desky.

Regionální technické muzeum o.p.s.

Regionální technické muzeum o.p.s. ANNUAL REPORT Regionální technické muzeum o.p.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009 OBSAH / CONTENT ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRIMARY DATA Základní údaje 8 Primary Data 10 Úvodní slovo ředitele 12 Introduction

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Sunny Canadian International NEWSLETTER

Sunny Canadian International NEWSLETTER Sunny Canadian International NEWSLETTER Ročník/Volume 2 vydání 13 21. 12. 2013 Z OBSAHU / ABSTRACT: ALICE ŠTUNDA JE PODNIKATELKOU ROKU 2013 / ALICE ŠTUNDA IS THE BUSINESS WOMAN OF THE YEAR 2013 GYMNÁZIUM

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové,

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové, ROČENKA ČESKÉHO ROZHLASU Václav Kasík Director General Ing. Václav Kasík generální ředitel Dear Listeners and Colleagues, It is again an honor and a pleasure for me to introduce the Czech Radio Annual

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více