TOVÁRNY JSOU PRIPRAVENY NA KAMPAN. TA STARTUJE 16. ZÁRÍ str. 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOVÁRNY JSOU PRIPRAVENY NA KAMPAN. TA STARTUJE 16. ZÁRÍ str. 6"

Transkript

1 ZAMĚSTNANECKÝ MAGAZÍN N 02 září 2011 Oldřich Reinbergr předseda představenstva TOVÁRNY JSOU PRIPRAVENY NA KAMPAN. TA STARTUJE 16. ZÁRÍ str. 6 Vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych Vás na konci hospodářského roku 2010/11 srdečně pozdravil. Uplynulá kampaň v cukrovarech a lihovarech byla poměrně obtížná (vliv počasí, zmrzlá řepa, nižší cukernatost). I přesto další období uplynulého hospodářského roku můžeme hodnotit jako úspěšné. Jednou z nejvýznamnějších priorit naší společnosti je zabezpečení základní suroviny cukrové řepy. Našim agronomům se podařilo navýšit plochy cukrovky o více než 1000 hektarů, což znamená, že budeme zpracovávat řepu z plochy hektarů. Na řepném oddělení došlo i k personálním změnám. Funkci agronomického ředitele převzal Ing. Karel Chalupný, ing. Verfl se ujal řízení odborné stránky pěstování řepy s cílem urychlit zvyšování výnosů. Tato změna by měla umožnit TTD lepší rozvoj vzájemných vztahů se zemědělci, zlepšení vztahů s okolními obcemi a městy a kvalitnější dodávky cukrové řepy. I když Tereos TTD musí čelit velké dokončení na str. 2 Strana 5 Tereos ctvrtým nejvetším výrobcem cukru na svete

2 Základní surovina Repy je pred kampaní dost a je v dobré kondici CUKROVÁ ŘEPA V letošním roce uzavřela naše společnost s pěstiteli smlouvy na dodávky cukrové řepy v množství 2,151 mil. t přepočteném na 16% cukernatost. Z toho je tis. t určeno na výrobu produkční kvóty cukru a 709 tis. t na výrobu bioetanolu. Osevní plocha cukrové řepy je v letošním roce více než 34 tis. ha. Kupní smlouvy byly uzavřeny se 420 pěstiteli, kteří pěstují cukrovou řepu na průměrné ploše 82 ha. hlediska klimatických podmínek lze Z letošní rok označit pro cukrovku za optimální. Srážkové úhrny ve vegetačním období daly předpoklad k dosažení velmi dobrých výnosů. Setí cukrovky bylo zahájeno již 16. března, 29. března byla oseta polovina ploch. V prvním týdnu dubna bylo oseto 95 % ploch cukrovky. K osevu byly použity odrůdy cukrové řepy odolné proti rizománii a částečně i proti háďátku řepnému. Použité osivo bylo ošetřeno kvalitními přípravky proti chorobám a škůdcům a byla tak zajištěna ochrana cukrovky v počáteční fázi růstu. Počty rostlin přesahují 100 tis. jedinců na jeden hektar. Na některých polích se letos významněji projevilo pozdní zaplevelení způsobené omezenou účinností přípravků závislých na přítomnosti půdní vláhy v době aplikace. Výjimkou nebyla aplikace i pěti až šesti herbicidních postřiků, která ve většině případů zajistila velmi dobrou účinnost a zajištění pozemků v bezplevelném stavu. V průběhu srpna výsledky z prvních dvou provedených vzorkování potvrdily náskok vegetace cukrovky v letošním roce o týden až deset dnů oproti dlouhodobému normálu. Současný odhad průměrného výnosu řepy přepočtené na 16% cukernatost se pohybuje mezi 72 až 74 t na hektar, odhad výnosu polarizačního cukru se pohybuje v intervalu mezi 10,4 až 11,9 t/ha. Za předpokladu dalšího optimálního vývoje znamenají tato čísla, že dosáhneme absolutního rekordu pěstování cukrové řepy v historii společnosti TTD. Tím jsme se přiblížili i ke splnění cílů výroby cukru a lihu v objemu, který bude pro naši společnost důležitou zatěžkávací zkouškou. Za dosažením těchto výsledků je skryta důsledná práce agronomického oddělení a Řepařské komise, důsledná práce pěstitelů a jejich svazu a aplikace výsledků výzkumu a nejnovějších poznatků v pěstování cukrové řepy do provozní praxe, říká nový agronomický ředitel TTD Karel Chalupný. Odhad délky řepné kampaně se pohybuje mezi 110 a 115 dny. Výše uvedená čísla znamenají pro nadcházející řepnou kampaň jediné. Čeká nás dlouhá a náročná kampaň, která si vyžádá od všech pracovníků společnosti obětování a maximální spolupráci všech zúčastněných. Proto přeji všem zaměstnancům společnosti pevné zdraví, pevné nervy a zdárné zvládnutí řepné kampaně. Karel Chalupný agronomický ředitel Dokončení ze str. 1 konkurenci dalších zemědělských komodit obilí, řepky, kukuřice, v agronomické oddělení se udělalo v tomto roce hodně práce a situace se zlepšuje. Svědčí o tom i očekávání rekordního množství řepy, které budou naše továrny zpracovávat v nadcházející kampani - téměř tun. Aby továrny byly schopny takové množství řepy zpracovat, musí být na kampaň dobře připraveny. Proto bylo na údržbu uvolněno 125 milionů korun a na investice téměř 200 milionů korun. Samozřejmostí se již v posledních letech staly investice do snižování hlukových emisí našich továren, zvyšování bezpečnosti práce a zlepšení požární ochrany. Díky zvýšené poptávce po cukru a lihu se podařilo prodat celou výrobu z minulé kampaně a na počátku té příští budou všechny sklady téměř prázdné. Výrazně se také podařilo navýšit prodejní ceny. Díky dodržení všech výrobních nákladů a zvýšení prodejních cen našich výrobků bude pravděpodobně dosaženo dobrého finančního výsledky společnosti. To umožní vedení společnosti již druhým rokem vyplatit každému zaměstnanci dělnické a průmyslové činnosti finanční odměnu ve výši Kč. Za práci v uplynulém roce Vám všem i já velmi děkuji. Vážení spolupracovníci, do té nadcházející kampaně, která bude trvat přibližně 115 dnů, Vám přeji pevné zdraví a splnění všech cílů. Jedině to nám umožní další zlepšování, další rozvoj a potřebnou jistotu a stabilitu. Neboť kdo se nezlepšuje, nemůžu být dobrý. Tereos NeWS! 02

3 CUKROVÁ ŘEPA Predstavujeme Nový strážce základní suroviny V červnu tohoto roku převzal agronomické oddělení nový ředitel. Jaké si Ing. Karel Chalupný klade v Tereos TTD cíle a odkud do společnosti přišel? Kde jste pracoval dříve, než Vás kroky zavedly do Tereos TTD? Po škole jsem pracoval jako soukromý zemědělec, kdy jsem na Šumavě s kolegou ze studií zprivatizoval část státního statku. Po roce jsem dostal nabídku pracovat na Ministerstvu zemědělství, kde jsem od roku 1994 do roku 1997 působil jako referent. Od roku 1997 do roku 2003 jsem pracoval jako ředitel na Územním odboru Ministerstva zemědělství v Mladé Boleslavi, v roce 2004 jsem byl převelen na stejné pracoviště pro oblasti Praha-východ, Praha-západ a Praha-město. Od roku 2009 až do nástupu do TTD jsem se byl ředitelem Krajské agentury pro zemědělství a venkov pro střední Čechy, což jsou detašovaná pracoviště ministerstva zemědělství. Hlavní náplní bylo poradenství a administrace národních dotací a příjem dotací evropských, vedení registru půdy LPIS a další. Vždy jsem dbal na to, aby tato pracoviště byla profesionálními a vstřícnými složkami státní správy, odkud klient odchází spokojen. A jsem přesvědčen, že se mi ve spolupráci s bývalými kolegy tento cíl podařilo naplnit. Co očekáváte od práce v Tereos TTD, jaké jsou Vaše cíle, jaké před Vámi stojí výzvy? Po 17 letech jde o velkou změnu, přijít ze státní správy do soukromého sektoru. V životě jsem se nechtěl stát státním úředníkem, ale nakonec jsem jím byl sedmnáct let. Nabídku pracovat v Tereos TTD pro mě vnímám jako velkou výzvu. Základním a hlavním cílem je stabilizovat vztahy s dodavateli a přesvědčit je o tom, že Tereos TTD je pro ně stabilním partnerem. Samozřejmě mým cílem je také stabilizovat a rozšířit pěstitelskou základnu. Do problematiky se dostávám a mám již určité představy o tom, co bych chtěl v rámci možností zlepšit, ať již se to týká logistiky, komunikace a dalších oblastí. Jedním z cílů je další zvyšování výnosů cukrové řepy za využití a aplikace nejnovějších poznatků výzkumu do praxe. Už se Vám některé myšlenky podařilo uvést v život pro nadcházející kampaň? První důležitou novinkou je zavedení extranetu, což bude webový portál pro pěstitele Tereosu TTD, kde by uživatelé mohli získat nejen aktuální agronomické informace, metodiky a podobně, ale především během kampaně by zde mohli nahlížet na průběh dodávek cukrové řepy, případně vyúčtování atd. Implementace takovéhoto systému je běh na dlouhou trať a je mi jasné, že bude takovýto projekt v neustálém vývoji. V současné době na programování tohoto portálu pracuje pan Matějka z našeho IT oddělení a pevně věřím, že již během této kampaně bude alespoň v základní formě zprovozněn. Rozšířenou funkčnost bych očekával pro kampaň příští. Další výzvou je pro mne implementace nového informačního systému na agronomickém oddělení za sice plně funkční a vyhovující program Nákup, který je ovšem založený na zastaralé platformě a je třeba ho nahradit. Jde o citlivou záležitost a zavedení takovéto změny předpokládám v horizontu dvou až tří let. Další ideou je zavedení systému Car Control pro nákladní vozy používané při kampani, založeného na GPS technologii, související s modernizací našeho dispečerského pracoviště. Jak se Vám zatím jeví Váš tým na agronomickém oddělení? Za tři měsíce, které zde pracuji, jsem nabyl přesvědčení, že všichni pracovníci agronomického oddělení pro společnost žijí tělem i duší. To je pro mne úžasné zjištění, musím říct, že všichni moji podřízení získali a doposud mají moji důvěru. Důvěra je pro fungování jakéhokoliv týmu nezbytná. Doufám, že tato důvěra přetrvá i nadále a v nikom se nezklamu. Celkově se mi zdá, že v celé společnosti funguje dobrý týmový duch. A otázka možná trochu na tělo na závěr. Jaká charakteristika Vás nejlépe vystihuje? Tak to je opravdu na tělo. Tak asi smysl pro fair-play, spolehlivost, dochvilnost, pracovitost A záporné vlastnosti? To musí posoudit ostatní. Tereos NeWS! 03

4 SKUPINA Výroba škrobu Tereos Syral mírí do Brazílie Tereos Syral mírí z Evropy do sveta a za svuj první cíl si vybral Brazílii, kde bude zpracovávat kukurici a... maniok. Jde o další ukázku strategie spolecnosti Tereos Internacional. V Evrop dochází k velkému rozvoji specializací, jak v potraviná ství, tak v zelené chemii. Ale r st trhu se škrobovými produkty bude záviset na r stu ekonomiky," zd raz uje Pierre- -Christophe Duprat, výkonný editel spole nosti. Jelikož odv tví škrobových produkt v EU je již siln obsazené, p jdeme s našimi klienty hledat nové možnosti mimo sou asné oblasti p sobnosti, do zemí s rychle rostoucím hospodá stvím.» Synergie a pridaná ˇ hodnota Proto spole nost 4. února 2011 informovala o svém zám ru investovat 100 milion eur do škrobárenství v Brazílii. Tato zem totiž zažívá ekonomický boom a r st trhu se škrobovými produkty je zde tém 10 % za rok. Spole nost Tereos Syral se chce usadit v Brazílii, aby zúro ila znalost této zem, kterou získává již více než 10 let díky innosti své pobo ky Tereos Guarani, zpracovávající cukrovou t tinu. Svým brazilským klientm bude moci nabídnout širokou a pestrou škálu sladivých produkt a škrob. Tereos Internacional využije pr myslových i organiza ních synergií mezi svými dv ma pobo kami a p inese p idanou hodnotu do všech p stitelských odv tví, ve kterých je Brazílie na špici: do výroby cukrové t tiny (nejv tší producent na sv t ), kuku ice (3. nejv tší výrobce na sv t ) a manioku (2. nejv tší výrobce na sv t ). Philippe Roux, pov ený provád - ním projektu a ízením nov založené pobo ky Syral do Brasil, vysv tluje: Plánujeme odkoupit spole nost Halotek, díky níž za neme zpracovávat novou surovinu maniok. Tato firma sídlí v Palmitalu, na jihozápad státu São Paulo, u hranice se státem Paraná, a zpracovává tun manioku p i výrob škrob pro nepotraviná ský pr mysl. Výstavba škrobárny Ale to není všechno. Tato spole nost v sou asné dob staví kuku i nou škrobárnu, jejíž ro ní zpracovatelskou kapacitu máme v úmyslu postupn zvýšit kv li výrob škrobu pro papírenský pr mysl, glukózových sirup pro potraviná ský pr mysl, maltodextrin pro d tskou výživu a vedlejších produkt pro zví ecí krmivo," pokra uje Philippe Roux. Rozvoj Tereosu Syral v Brazílii je konkrétní ukázkou mostu" postaveného mezi aktivitami, zem mi, surovinami a odbornými znalostmi ve spole nosti Tereos Internacional," vysv tluje výkonný editel Alexis Duval. Tereos Syral svým rozvojem v Brazílii brzy zdolá nový cíl: z evropské spole nosti se stane spole ností sv tovou. Maniok: nová surovina pro Tereos Maniok je rostlina p vodem z Latinské Ameriky, zejména z Amazonie a z Brazílie. Slovo tapioca pochází ze slova tupí ( tupí-guaraní" je název hlavní rodiny brazilských domorodých jazyk ), které ozna uje metodu emeslné extrakce škrobu z manioku. Výrobou tapioky - i maniokového škrobu - se zpracuje p ibližn 48 milion tun, tj. 20 % sv tové produkce manioku. Tato výroba tapioky, která se jinak produkuje hlavn v Asii, dosáhne p ibližn 8 milion tun, tj. on co více než 10 % sv tové produkce škrobu (70 milion tun). Brazilský trh s tapiokou vzroste na tun. Tereos 04 Zamestnanecký magazín

5 SKUPINA žeb í ku patnácti p edních sv tových cukrovarnických skupin (1), sestaveném na konci V kampan 2010/11, figuruje Tereos na 4. míst za n meckým Südzuckerem, brazilským Cosanem a anglickou spole ností British Sugar. P t spole ností z této patnáctky je evropských: t i n mecké, Südzucker, Nordzucker a Pfeifer&Langen, British Sugar a Tereos. Tereos je jednou z cukrovarnických spole ností, která za posledních 10 let nejvíce vzrostla. Za sv j stálý rozvoj vd í vhodné strategii, zapojení zam stnanc a respektu spolupracujících spole ník. Tereos Syral, t etí nejv tší producent škrobu v Evrop, p i výrob škrobových produkt zpracovává tun pšenice a kuku ice. Tereos Benp v Lillebonne zpracovává asi tun pšenice p i výrob etanolu. Jelikož ceny pšenice už nenabízejí takovou výnosnost, bude závod postupn p ebudován na škrobárnu. Tereos je jediným evropským výrobcem cukru, který je p ítomný v Brazílii, kde jeho pobo ka, Guarani zaujímá rovn ž 3. místo. Tato p ítomnost je vysoce strategická, vzhledem k tomu, že samotná Brazílie zajišt uje vícemén 60 % sv tového obchodu s cukrem. P esné vedení a technická odbornost stály za tím, že si Tereos vybrali prestižní sv toví partne i: nejv tší brazilský výrobce cukru Cosan v roce 2000, nafta ská spole nost Petrobras v roce 2010, spole nost zabývající se rozm l ováním palmového oleje, nejv tší australský producent cukru Wilmar a PureCircle, sv tový lídr v produkci stévie. Obzvlášt slibná je zárove budoucnost epy: vývoj genetiky postupuje rychle vp ed, zatímco náklady na výrobu v Brazílii klesají. Proto se m žeme dívat do budoucnosti s velkou d v rou a nemusíme se bát jít vp ed. Thierry Lecomte P edseda dozor í rady Tereos tvrtý nejv tší výrobce cukru na sv t (1) FO Licht - 4. kv ten 2011 Philippe Duval P edseda p edstavenstva KRÁTCE Tereos Guarani Plánované investice Tereos Guarani oznámil 4. dubna 2011 investi ní plán na zv tšení své zpracovatelské kapacity cukrové t tiny o 3,5 milion tun a svého odbytu elekt iny v pr b hu p íštích ty let. Tento investi ní plán bude financován zejména díky dohod o dlouhodobé p j ce ve výši 764 milion real od Brazilské rozvojové banky (BNDES). Tereos Indický oceán Hlavní partner Velkého nájezdu Ve druhém roce za sebou je Tereos Océan Indien hlavním partnerem b žeckého závodu Diagonála blázn, rovn ž zvaného Velký nájezd. Akce nabízí t i závody: Velký nájezd, neboli Diagonála blázn, se 162 km a m celkového p evýšení se bude konat od 13. do 16. íjna 2011; Bourbonská stopa se svými 93 km a m celkového p evýšení probhne 15. a 16. íjna a Maskarény, 61 km a m celkového p evýšení, je plánováno na 15. íjna Výroba škrobu pobo ky v Asii Po Brazílii Tereos zkoumá plány na rozvoj své škrobarské ˇ cinnosti ˇ v Asii. Spole nosti Wilmar a Tereos Internacional podepsaly vyjád ení zájmu o rozvoj výroby lepku a p idružených produkt. Hned po získání souhlasu ínských ú ad s tímto plánem bude založen spole ný podnik. V této nové spole nosti bude mít 51% podíl Wilmar, p ední zpracovatel zem d lských produkt v Asii, a 49% podíl p ipadne na Tereos Internacional. Wilmar v ín od roku 1992 vyrábí pšeni nou mouku, kterou dodává na ínský trh, také ji však vyváží do Asie. Dnes má v ín 17 inných i rozestav ných mlýn. Tereos Internacional p inese své zkušenosti z výroby a vývoje produkt z pšenice, ale také z budování pr myslových podnik nezbytných pro tuto innost. Tyto subjekty budou p istaveny k existujícím mlýn m Wilmaru. Založen v roce továren zam stnanc Pobo ky v 50 zemích Skupina Wilmar má obrat 30 miliard dolar, je kótovaná na singapurské burze a její burzovní kapitalizace dosahuje ástky 18 miliard dolar. Tereos France Sm rem k rekordní produkci Agronomická služba Tereosu France p edpovídá pr m rný výnos p evyšující 14,5 tun cukru na hektar. Tento výnos je jednozna n vyšší než p tiletý pr m r, který dosahuje 13,2 tun cukru na hektar, a rovnocenný s rokem 2009, nejlepším epným rokem, který jsme dosud m li. R zné ukazatele dovolují stanovit tuto p edpov d : vlhkost p dy je uspokojivá, m síce ervenec a srpen byly vlahé a bez p ílišného tepla, olist ní ep je p kné. Krom t chto pozitivních údaj jsou epné plochy vyšší a dosahují ha, tj. + 1,5 % vzhledem k roku 2010 a + 5 % vzhledem k roku Kampa bude dlouhá a bohatá na cukr. Tereos 05 Zamestnanecký magazín

6 VÝROBA zdraví při práci a požární ochrany ve smyslu stále se zpřísňujících legislativních požadavků. Prostředky na zlepšení stavu životního prostředí vynakládá společnost TTD bez ohledu na lokalitu se stejným akcentem v Dobrovici, na Mělníce, v Českém Meziříčí nebo v Chrudimi. Investice a údržba Prumyslové závody Tereos TTD v pilné príprave na kampan 2011 Začátek kampaně 2011 se nezadržitelně blíží a s ním i výzva pracovníků průmyslu, jak překonat výsledky kampaně minulém roce jsme se potýkali zejména V se zmrzlými kusy řep a hlíny na vstupu do cukrovarů, se zvyšujícími se náklady na provoz a to hlavně v energetice a neméně s připomínkami spoluobčanů místních obcí či městských zastupitelů z okolí závodů TTD. Proto vedení společnosti rozhodlo o uvolnění prostředků v řádu několika desítek milionů korun a odsouhlasilo projekty strategických investic. Můžeme je rozdělit do dvou skupin. V prvé skupině šlo o projekty na zlepšení stavu životního prostředí, a to odhlučnění lokálních zdrojů hluku a na snížení emisí produkovaných zejména z kotelen provozů TTD. Dále se zlepšily některé prostředky a podmínky pro zajištění bezpečnosti Ve druhé skupině investic byly provedeny práce na vylepšení technologických kroků. Tyto projekty přinesou úspory při zpracování řepy a při následné výrobě cukru a lihu. Investiční akce spolu s řádnou údržbou byly v letošním roce naplánovány ve velkém rozsahu. Z tohoto pohledu byl na pracovníky průmyslu vyvinut velký tlak a odpovědnost, se kterými se vyrovnali a své úkoly velmi dobře splnili. Za to jim patří uznání a slova chvály, neboť museli čelit nejen dennodenním problémům při plnění prací dle harmonogramů, avšak i nepřízni počasí. Pevně proto věříme, že všechny náročné úkoly budou dokončeny včas a v požadované kvalitě. V nové kampani pak přispějí ke splnění náročných cílů nového fiskální roku společnosti Tereos TTD. Tomáš Paukert průmyslový ředitel Výroba Cukrovary a lihovary hlásí pripravenost na kampan Cukrovar Dobrovice stejně jako každý rok investoval do snižování hlukových emisí. V letošním roce tak došlo ke stavbě první etapy protihlukové stěny na řízkolisech, která zabrání šíření hluku do zóny v ulicích Tyršova a Družstevní. Ke snížení hluku směrem k Palackému náměstí přispěje zvuková izolaci potrubí odparu z varny a izolace chladící věže kotelny. Náklady na tato opatření, která jsou v souladu s časovým harmonogramem obsaženým v integrovaném povolení, přesáhly 3 mil. Kč. V Českém Meziříčí bylo na další zlepšení protihlukových opatření vynaloženo více než pět milionů korun. Byla dokončena výstavba protihlukového valu za ukládkou uhlí v cukrovaru, zakryty dopravníky řepy a také zakrytován přesyp z tryskové pračky na dopravník řepy. V průběhu roku se také podařilo zrealizovat rekonstrukci vozovky na příjezdu do cukrovaru, která byla v havarijním stavu a byla předmětem stížností občanů a motoristů v okolí. Všichni zaměstnanci továren vynaložili maximální úsilí k tomu, aby byly na nadcházející kampaň co nejlépe připraveny. V Dobrovici byla vybudována nová sedimentační nádrž, postavena nová pračka řepy s modernější konstrukcí a vyšší účinností, Tereos NeWS! 06

7 VÝROBA Balicí centrum Co je nového v letošním roce na Melníku? Balící centrum Mělník zajišťuje již několik let pravidelně manipulaci ( naskladnění a vyskladnění cukru) v objemu tun cukru. Z tohoto množství je tun expedováno přímo zákazníkům jako volně ložený cukr a tun je baleno do DSB, nebo do pytlů od 15 do 50 kg. Protože musíme pružně reagovat na požadavky obchodního úseku, jsou investice zaměřovány zejména na zvýšení kapacit při příjmu a distribuci cukru na Mělníku a k usnadnění práce personálu a životnímu prostředí. Nemalá pozornost je věnována i bezpečnosti práce a vzhledu továrny. V letošním roce posilujeme druhou příjmovou linku volně loženého cukru. Nyní budou obě linky rovnocenné a budou mít kapacitu 30 tun cukru za hodinu. To nám umožní přijímat jiný sortiment cukru do sil a na balírnu, dále nám to umožní neobsazovat sila v noční směně a cukr si na noc připravit do těchto dvou zásobníků. Druhou významnou akcí je odsávání ústřižků z balících strojů Bosch a Hesser do lisu odpadového papíru a dále pneumatickou přepravu smetkového cukru od těchto strojů a od stroje Rowema do skladu smetků. Tím dojde k zlepšení prostředí u strojů a snížení lidské práce o 1 pracovníka za směnu. Třetí významnou investicí je výstavba 2 elektrických kompresorů na vyskladňování cukru z cisteren. Tím dojde k snížení hlučnosti, protože tyto stroje jsou odhlučněné a jsou uvnitř stávající budovy a zároveň dojde k úspoře nákladů za přepravu cukru, protože přepravce ušetří za naftu na pohon kompresoru umístěného na vozidle. Poslední významnou investicí je náhrada zastaralého systému řízení paletizátoru Kettner novým řídícím systémem Simatic. Původní 21 let starý systém řízení již nebyl udržitelný, protože pro něj nebyly náhradní díly. Kromě výše zmíněných investic každoročně investujeme peníze do zlepšení protipožární a protivýbušné ochrany závodu, do modernizace výtahů a do vzhledu továrny. Bohuslav Hart ředitel Balicího centra Mělník proběhla rekonstrukce elektrárny, na sušárně řízků byla vyměněna dřevěná střecha za plechovou. Všechny tyto investice znovu jen potvrdily pro dobrovický závod pozici nejmodernějšího cukrovaru ve střední a východní Evropě. V Českém Meziříčí byla největší investicí výstavba odpopílkovacího zařízení pro kotelnu, a to včetně nového zásobníku na popílek. Díky této investici cukrovar do budoucna splňuje podmínky pro provoz kotlů z hlediska emisí tuhých znečišťujících látek i po zavedení nových emisních norem po roce 2016, popisuje ředitel cukrovaru Josef Světlík. Dalšími investicemi byla výstavba třídiče cukru v bílé zóně závodu, výstavba natahovacích nádrží na varně, instalace nového buzení generátoru, rekonstrukce ochran generátoru. V obou cukrovarech byl instalován nový řídicí systém pro varnu a krystalovou. V lihovarech byl v Chrudimi instalován nový hořák pro kotel, v Dobrovici byla provedena celá řada drobných zlepšení procesu zpracování lihu. Investicí s významným vlivem na životní prostředí byla v lihovaru Dobrovice stavba promývací kolony na odstranění zápachu. Všechny tyto investice v letošním roce byly směřovány jak do zvýšení efektivity zpracování řepy, snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti provozovaného zařízení, tak do zlepšení v oblasti ekologie a dopadu na životní prostředí. Věříme, že se tyto investice v letošní kampani osvědčí. Libor Gracl, Josef Světlík, Tomáš Paukert, Jakub Hradiský Tereos NeWS! 07

8 ZAMĚSTNANCI KRÁTCE Nástupy zamestnancu od Cukrovar Dobrovice (jméno, nástup, profese, předchozí zaměstnavatel) Ryglová Lucie , informační tech., Asseco Solutions Kulich Jaroslav , zámečník, OSVČ Kopecká Romana , údržba, EGO-STAR Vernerová Matějka Jiří , informační tech., OSVČ Štěpánová Ilona , balení cukru, Úřad práce Batoňová Renata , balení cukru, Úřad práce Krejči Emil , vedoucí kotelny a sušárny, MVV-enservis a.s. ČeskáLípa Chalupný Karel , agronomický ředitel, ministerstvo zemědělství Špína Jiří , strojvedoucí, Agro Luštěnice Valášková Jana , referent odbytu, MATEO PACKING s.r.o Gába Jiří , zámečník, OSVČ Krejči Michal , zámečník, po vyučení Lihovar Dobrovice Šutek Michal , obsluha technologie, Schnellecke Bohemia s. r. o. Cukrovar České Meziříčí Pavel Mádr , provozní zámečník, OSVČ Novák Richard , provozní zámečník, Bauch, Navrátil, s. r. o. Vzdelávací projekt Vzdelávání zamestnancu pokracovalo i o prázdninách I o prázdninách pokračovalo ve společnosti Tereos TTD vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího procesu zaměstnanců společnosti, který je financován z Evropského sociálního fondu EU prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. I o prázdninách pokračovalo ve společnosti Tereos TTD vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího procesu zaměstnanců společnosti, který je financován z Evropského sociálního fondu EU prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Za první monitorované období projektu, tedy od 1. prosince 2010 do 31. května 2011, bylo již proškoleno 198 osob, které absolvovaly celkem 541 lekcí. Muži, kterých se projektu zúčastnilo 142, absolvovali školení především školení zaměřená na technologii výroby, vyjednávání v obchodu a komunikaci. Žen se projektu zúčastnilo 56 a absolvovaly školení zaměřené technologii výroby, komunikaci, účetnictví a legislativu. Kromě nárazových školících modulů probíhá v rámci vzdělávání také dlouhodobá a pravidelná výuka anglického jazyka. Kromě externích lektorů je školiteli i 16 lektorů přímo z řad zaměstnanců Tereos TTD, kteří se dělí se svými kolegy o své poznatky a zkušenosti přímo z praxe. Celkem již bylo v rámci monitorovaného období vyčerpáno téměř půl milionu korun, což je 7 % z celkové poskytnuté dotace. Do konce listopadu roku 2011 předpokládáme vyčerpání nákladů něco málo přes 2 mil. Kč ( což odpovídá čerpání okolo 33 %) uvedla Dagmar Josífová, manažer projektu. Vzdělávací program bude v naší společnosti probíhat až do listopadu roku Do konce roku 2011 jsou potom v plánu ještě školení Personální controlling, Certifikovaný IFRS specialista modul A, Certifikovaný IFRS specialista modul C, Důchodové a nemocenské pojištění a také celá řada IT školení. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Název projektu: Rozvoj vzdělávacího procesu zaměstnanců společnosti Tereos TTD, a.s. Informační magazín společnosti Tereos TT D, a. s., Adresa: Tereos TTD, a. s. Palackého náměstí Dobrovice infolinka: Odpovědný redaktor: Jakub Hradiský tel.: , Grafická úprava: PEP-in, s. r. o. Tisk: Garamon s. r. o., Hradec Králové Zpravodaj je zdarma a samostatně neprodejný. Tereos NeWS! 08

CUKROVARY UKONČILY KAMPAŇ, LIHOVARY PRACUJÍ NA PLNÉ OBRÁTKY N 01. skupina Tereos: výrazný růst

CUKROVARY UKONČILY KAMPAŇ, LIHOVARY PRACUJÍ NA PLNÉ OBRÁTKY N 01. skupina Tereos: výrazný růst ZAMĚSTNANECKÝ MAGAZÍN N 01 únor 2013 CUKROVARY UKONČILY KAMPAŇ, LIHOVARY PRACUJÍ NA PLNÉ OBRÁTKY Vážení kolegové, vážení čtenáři, právě držíte v rukou první letošní číslo našeho zaměstnaneckého zpravodaje.

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

Vítáme další přírůstek do rodiny. Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve

Vítáme další přírůstek do rodiny. Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Listopad 2012, ročník III., číslo 10 05 Steckel boduje s trafo ocelí. Na kontě má první tisícovku! V polovině listopadu byla na Steckelově

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl ú uni plně n ové i nformace 2 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol ú n o r 2 0 1 1 Autolékárničky z firemních aut do pražské ZOO str. 4 Pohonné hmoty jsou středem pozornosti str. 5 Unipetrol

Více

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace naše 1 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol leden 2012 V Paramu běží plánované UniCRE první rok realizace str. 2 3 opravy jednotek str. 4 Aktuality z Benziny

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

Výroční zpráva 2012 O H L É D N U T Í ZA DATY A 2012 U a D á L zpráv O s T oční m Výr i roku 2012

Výroční zpráva 2012 O H L É D N U T Í ZA DATY A 2012 U a D á L zpráv O s T oční m Výr i roku 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva... 4 Základní identifikační údaje o společnosti... 6 Organizační schéma k 31. 12. 2012... 8 Personální obsazení ke

Více