TOVÁRNY JSOU PRIPRAVENY NA KAMPAN. TA STARTUJE 16. ZÁRÍ str. 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOVÁRNY JSOU PRIPRAVENY NA KAMPAN. TA STARTUJE 16. ZÁRÍ str. 6"

Transkript

1 ZAMĚSTNANECKÝ MAGAZÍN N 02 září 2011 Oldřich Reinbergr předseda představenstva TOVÁRNY JSOU PRIPRAVENY NA KAMPAN. TA STARTUJE 16. ZÁRÍ str. 6 Vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych Vás na konci hospodářského roku 2010/11 srdečně pozdravil. Uplynulá kampaň v cukrovarech a lihovarech byla poměrně obtížná (vliv počasí, zmrzlá řepa, nižší cukernatost). I přesto další období uplynulého hospodářského roku můžeme hodnotit jako úspěšné. Jednou z nejvýznamnějších priorit naší společnosti je zabezpečení základní suroviny cukrové řepy. Našim agronomům se podařilo navýšit plochy cukrovky o více než 1000 hektarů, což znamená, že budeme zpracovávat řepu z plochy hektarů. Na řepném oddělení došlo i k personálním změnám. Funkci agronomického ředitele převzal Ing. Karel Chalupný, ing. Verfl se ujal řízení odborné stránky pěstování řepy s cílem urychlit zvyšování výnosů. Tato změna by měla umožnit TTD lepší rozvoj vzájemných vztahů se zemědělci, zlepšení vztahů s okolními obcemi a městy a kvalitnější dodávky cukrové řepy. I když Tereos TTD musí čelit velké dokončení na str. 2 Strana 5 Tereos ctvrtým nejvetším výrobcem cukru na svete

2 Základní surovina Repy je pred kampaní dost a je v dobré kondici CUKROVÁ ŘEPA V letošním roce uzavřela naše společnost s pěstiteli smlouvy na dodávky cukrové řepy v množství 2,151 mil. t přepočteném na 16% cukernatost. Z toho je tis. t určeno na výrobu produkční kvóty cukru a 709 tis. t na výrobu bioetanolu. Osevní plocha cukrové řepy je v letošním roce více než 34 tis. ha. Kupní smlouvy byly uzavřeny se 420 pěstiteli, kteří pěstují cukrovou řepu na průměrné ploše 82 ha. hlediska klimatických podmínek lze Z letošní rok označit pro cukrovku za optimální. Srážkové úhrny ve vegetačním období daly předpoklad k dosažení velmi dobrých výnosů. Setí cukrovky bylo zahájeno již 16. března, 29. března byla oseta polovina ploch. V prvním týdnu dubna bylo oseto 95 % ploch cukrovky. K osevu byly použity odrůdy cukrové řepy odolné proti rizománii a částečně i proti háďátku řepnému. Použité osivo bylo ošetřeno kvalitními přípravky proti chorobám a škůdcům a byla tak zajištěna ochrana cukrovky v počáteční fázi růstu. Počty rostlin přesahují 100 tis. jedinců na jeden hektar. Na některých polích se letos významněji projevilo pozdní zaplevelení způsobené omezenou účinností přípravků závislých na přítomnosti půdní vláhy v době aplikace. Výjimkou nebyla aplikace i pěti až šesti herbicidních postřiků, která ve většině případů zajistila velmi dobrou účinnost a zajištění pozemků v bezplevelném stavu. V průběhu srpna výsledky z prvních dvou provedených vzorkování potvrdily náskok vegetace cukrovky v letošním roce o týden až deset dnů oproti dlouhodobému normálu. Současný odhad průměrného výnosu řepy přepočtené na 16% cukernatost se pohybuje mezi 72 až 74 t na hektar, odhad výnosu polarizačního cukru se pohybuje v intervalu mezi 10,4 až 11,9 t/ha. Za předpokladu dalšího optimálního vývoje znamenají tato čísla, že dosáhneme absolutního rekordu pěstování cukrové řepy v historii společnosti TTD. Tím jsme se přiblížili i ke splnění cílů výroby cukru a lihu v objemu, který bude pro naši společnost důležitou zatěžkávací zkouškou. Za dosažením těchto výsledků je skryta důsledná práce agronomického oddělení a Řepařské komise, důsledná práce pěstitelů a jejich svazu a aplikace výsledků výzkumu a nejnovějších poznatků v pěstování cukrové řepy do provozní praxe, říká nový agronomický ředitel TTD Karel Chalupný. Odhad délky řepné kampaně se pohybuje mezi 110 a 115 dny. Výše uvedená čísla znamenají pro nadcházející řepnou kampaň jediné. Čeká nás dlouhá a náročná kampaň, která si vyžádá od všech pracovníků společnosti obětování a maximální spolupráci všech zúčastněných. Proto přeji všem zaměstnancům společnosti pevné zdraví, pevné nervy a zdárné zvládnutí řepné kampaně. Karel Chalupný agronomický ředitel Dokončení ze str. 1 konkurenci dalších zemědělských komodit obilí, řepky, kukuřice, v agronomické oddělení se udělalo v tomto roce hodně práce a situace se zlepšuje. Svědčí o tom i očekávání rekordního množství řepy, které budou naše továrny zpracovávat v nadcházející kampani - téměř tun. Aby továrny byly schopny takové množství řepy zpracovat, musí být na kampaň dobře připraveny. Proto bylo na údržbu uvolněno 125 milionů korun a na investice téměř 200 milionů korun. Samozřejmostí se již v posledních letech staly investice do snižování hlukových emisí našich továren, zvyšování bezpečnosti práce a zlepšení požární ochrany. Díky zvýšené poptávce po cukru a lihu se podařilo prodat celou výrobu z minulé kampaně a na počátku té příští budou všechny sklady téměř prázdné. Výrazně se také podařilo navýšit prodejní ceny. Díky dodržení všech výrobních nákladů a zvýšení prodejních cen našich výrobků bude pravděpodobně dosaženo dobrého finančního výsledky společnosti. To umožní vedení společnosti již druhým rokem vyplatit každému zaměstnanci dělnické a průmyslové činnosti finanční odměnu ve výši Kč. Za práci v uplynulém roce Vám všem i já velmi děkuji. Vážení spolupracovníci, do té nadcházející kampaně, která bude trvat přibližně 115 dnů, Vám přeji pevné zdraví a splnění všech cílů. Jedině to nám umožní další zlepšování, další rozvoj a potřebnou jistotu a stabilitu. Neboť kdo se nezlepšuje, nemůžu být dobrý. Tereos NeWS! 02

3 CUKROVÁ ŘEPA Predstavujeme Nový strážce základní suroviny V červnu tohoto roku převzal agronomické oddělení nový ředitel. Jaké si Ing. Karel Chalupný klade v Tereos TTD cíle a odkud do společnosti přišel? Kde jste pracoval dříve, než Vás kroky zavedly do Tereos TTD? Po škole jsem pracoval jako soukromý zemědělec, kdy jsem na Šumavě s kolegou ze studií zprivatizoval část státního statku. Po roce jsem dostal nabídku pracovat na Ministerstvu zemědělství, kde jsem od roku 1994 do roku 1997 působil jako referent. Od roku 1997 do roku 2003 jsem pracoval jako ředitel na Územním odboru Ministerstva zemědělství v Mladé Boleslavi, v roce 2004 jsem byl převelen na stejné pracoviště pro oblasti Praha-východ, Praha-západ a Praha-město. Od roku 2009 až do nástupu do TTD jsem se byl ředitelem Krajské agentury pro zemědělství a venkov pro střední Čechy, což jsou detašovaná pracoviště ministerstva zemědělství. Hlavní náplní bylo poradenství a administrace národních dotací a příjem dotací evropských, vedení registru půdy LPIS a další. Vždy jsem dbal na to, aby tato pracoviště byla profesionálními a vstřícnými složkami státní správy, odkud klient odchází spokojen. A jsem přesvědčen, že se mi ve spolupráci s bývalými kolegy tento cíl podařilo naplnit. Co očekáváte od práce v Tereos TTD, jaké jsou Vaše cíle, jaké před Vámi stojí výzvy? Po 17 letech jde o velkou změnu, přijít ze státní správy do soukromého sektoru. V životě jsem se nechtěl stát státním úředníkem, ale nakonec jsem jím byl sedmnáct let. Nabídku pracovat v Tereos TTD pro mě vnímám jako velkou výzvu. Základním a hlavním cílem je stabilizovat vztahy s dodavateli a přesvědčit je o tom, že Tereos TTD je pro ně stabilním partnerem. Samozřejmě mým cílem je také stabilizovat a rozšířit pěstitelskou základnu. Do problematiky se dostávám a mám již určité představy o tom, co bych chtěl v rámci možností zlepšit, ať již se to týká logistiky, komunikace a dalších oblastí. Jedním z cílů je další zvyšování výnosů cukrové řepy za využití a aplikace nejnovějších poznatků výzkumu do praxe. Už se Vám některé myšlenky podařilo uvést v život pro nadcházející kampaň? První důležitou novinkou je zavedení extranetu, což bude webový portál pro pěstitele Tereosu TTD, kde by uživatelé mohli získat nejen aktuální agronomické informace, metodiky a podobně, ale především během kampaně by zde mohli nahlížet na průběh dodávek cukrové řepy, případně vyúčtování atd. Implementace takovéhoto systému je běh na dlouhou trať a je mi jasné, že bude takovýto projekt v neustálém vývoji. V současné době na programování tohoto portálu pracuje pan Matějka z našeho IT oddělení a pevně věřím, že již během této kampaně bude alespoň v základní formě zprovozněn. Rozšířenou funkčnost bych očekával pro kampaň příští. Další výzvou je pro mne implementace nového informačního systému na agronomickém oddělení za sice plně funkční a vyhovující program Nákup, který je ovšem založený na zastaralé platformě a je třeba ho nahradit. Jde o citlivou záležitost a zavedení takovéto změny předpokládám v horizontu dvou až tří let. Další ideou je zavedení systému Car Control pro nákladní vozy používané při kampani, založeného na GPS technologii, související s modernizací našeho dispečerského pracoviště. Jak se Vám zatím jeví Váš tým na agronomickém oddělení? Za tři měsíce, které zde pracuji, jsem nabyl přesvědčení, že všichni pracovníci agronomického oddělení pro společnost žijí tělem i duší. To je pro mne úžasné zjištění, musím říct, že všichni moji podřízení získali a doposud mají moji důvěru. Důvěra je pro fungování jakéhokoliv týmu nezbytná. Doufám, že tato důvěra přetrvá i nadále a v nikom se nezklamu. Celkově se mi zdá, že v celé společnosti funguje dobrý týmový duch. A otázka možná trochu na tělo na závěr. Jaká charakteristika Vás nejlépe vystihuje? Tak to je opravdu na tělo. Tak asi smysl pro fair-play, spolehlivost, dochvilnost, pracovitost A záporné vlastnosti? To musí posoudit ostatní. Tereos NeWS! 03

4 SKUPINA Výroba škrobu Tereos Syral mírí do Brazílie Tereos Syral mírí z Evropy do sveta a za svuj první cíl si vybral Brazílii, kde bude zpracovávat kukurici a... maniok. Jde o další ukázku strategie spolecnosti Tereos Internacional. V Evrop dochází k velkému rozvoji specializací, jak v potraviná ství, tak v zelené chemii. Ale r st trhu se škrobovými produkty bude záviset na r stu ekonomiky," zd raz uje Pierre- -Christophe Duprat, výkonný editel spole nosti. Jelikož odv tví škrobových produkt v EU je již siln obsazené, p jdeme s našimi klienty hledat nové možnosti mimo sou asné oblasti p sobnosti, do zemí s rychle rostoucím hospodá stvím.» Synergie a pridaná ˇ hodnota Proto spole nost 4. února 2011 informovala o svém zám ru investovat 100 milion eur do škrobárenství v Brazílii. Tato zem totiž zažívá ekonomický boom a r st trhu se škrobovými produkty je zde tém 10 % za rok. Spole nost Tereos Syral se chce usadit v Brazílii, aby zúro ila znalost této zem, kterou získává již více než 10 let díky innosti své pobo ky Tereos Guarani, zpracovávající cukrovou t tinu. Svým brazilským klientm bude moci nabídnout širokou a pestrou škálu sladivých produkt a škrob. Tereos Internacional využije pr myslových i organiza ních synergií mezi svými dv ma pobo kami a p inese p idanou hodnotu do všech p stitelských odv tví, ve kterých je Brazílie na špici: do výroby cukrové t tiny (nejv tší producent na sv t ), kuku ice (3. nejv tší výrobce na sv t ) a manioku (2. nejv tší výrobce na sv t ). Philippe Roux, pov ený provád - ním projektu a ízením nov založené pobo ky Syral do Brasil, vysv tluje: Plánujeme odkoupit spole nost Halotek, díky níž za neme zpracovávat novou surovinu maniok. Tato firma sídlí v Palmitalu, na jihozápad státu São Paulo, u hranice se státem Paraná, a zpracovává tun manioku p i výrob škrob pro nepotraviná ský pr mysl. Výstavba škrobárny Ale to není všechno. Tato spole nost v sou asné dob staví kuku i nou škrobárnu, jejíž ro ní zpracovatelskou kapacitu máme v úmyslu postupn zvýšit kv li výrob škrobu pro papírenský pr mysl, glukózových sirup pro potraviná ský pr mysl, maltodextrin pro d tskou výživu a vedlejších produkt pro zví ecí krmivo," pokra uje Philippe Roux. Rozvoj Tereosu Syral v Brazílii je konkrétní ukázkou mostu" postaveného mezi aktivitami, zem mi, surovinami a odbornými znalostmi ve spole nosti Tereos Internacional," vysv tluje výkonný editel Alexis Duval. Tereos Syral svým rozvojem v Brazílii brzy zdolá nový cíl: z evropské spole nosti se stane spole ností sv tovou. Maniok: nová surovina pro Tereos Maniok je rostlina p vodem z Latinské Ameriky, zejména z Amazonie a z Brazílie. Slovo tapioca pochází ze slova tupí ( tupí-guaraní" je název hlavní rodiny brazilských domorodých jazyk ), které ozna uje metodu emeslné extrakce škrobu z manioku. Výrobou tapioky - i maniokového škrobu - se zpracuje p ibližn 48 milion tun, tj. 20 % sv tové produkce manioku. Tato výroba tapioky, která se jinak produkuje hlavn v Asii, dosáhne p ibližn 8 milion tun, tj. on co více než 10 % sv tové produkce škrobu (70 milion tun). Brazilský trh s tapiokou vzroste na tun. Tereos 04 Zamestnanecký magazín

5 SKUPINA žeb í ku patnácti p edních sv tových cukrovarnických skupin (1), sestaveném na konci V kampan 2010/11, figuruje Tereos na 4. míst za n meckým Südzuckerem, brazilským Cosanem a anglickou spole ností British Sugar. P t spole ností z této patnáctky je evropských: t i n mecké, Südzucker, Nordzucker a Pfeifer&Langen, British Sugar a Tereos. Tereos je jednou z cukrovarnických spole ností, která za posledních 10 let nejvíce vzrostla. Za sv j stálý rozvoj vd í vhodné strategii, zapojení zam stnanc a respektu spolupracujících spole ník. Tereos Syral, t etí nejv tší producent škrobu v Evrop, p i výrob škrobových produkt zpracovává tun pšenice a kuku ice. Tereos Benp v Lillebonne zpracovává asi tun pšenice p i výrob etanolu. Jelikož ceny pšenice už nenabízejí takovou výnosnost, bude závod postupn p ebudován na škrobárnu. Tereos je jediným evropským výrobcem cukru, který je p ítomný v Brazílii, kde jeho pobo ka, Guarani zaujímá rovn ž 3. místo. Tato p ítomnost je vysoce strategická, vzhledem k tomu, že samotná Brazílie zajišt uje vícemén 60 % sv tového obchodu s cukrem. P esné vedení a technická odbornost stály za tím, že si Tereos vybrali prestižní sv toví partne i: nejv tší brazilský výrobce cukru Cosan v roce 2000, nafta ská spole nost Petrobras v roce 2010, spole nost zabývající se rozm l ováním palmového oleje, nejv tší australský producent cukru Wilmar a PureCircle, sv tový lídr v produkci stévie. Obzvlášt slibná je zárove budoucnost epy: vývoj genetiky postupuje rychle vp ed, zatímco náklady na výrobu v Brazílii klesají. Proto se m žeme dívat do budoucnosti s velkou d v rou a nemusíme se bát jít vp ed. Thierry Lecomte P edseda dozor í rady Tereos tvrtý nejv tší výrobce cukru na sv t (1) FO Licht - 4. kv ten 2011 Philippe Duval P edseda p edstavenstva KRÁTCE Tereos Guarani Plánované investice Tereos Guarani oznámil 4. dubna 2011 investi ní plán na zv tšení své zpracovatelské kapacity cukrové t tiny o 3,5 milion tun a svého odbytu elekt iny v pr b hu p íštích ty let. Tento investi ní plán bude financován zejména díky dohod o dlouhodobé p j ce ve výši 764 milion real od Brazilské rozvojové banky (BNDES). Tereos Indický oceán Hlavní partner Velkého nájezdu Ve druhém roce za sebou je Tereos Océan Indien hlavním partnerem b žeckého závodu Diagonála blázn, rovn ž zvaného Velký nájezd. Akce nabízí t i závody: Velký nájezd, neboli Diagonála blázn, se 162 km a m celkového p evýšení se bude konat od 13. do 16. íjna 2011; Bourbonská stopa se svými 93 km a m celkového p evýšení probhne 15. a 16. íjna a Maskarény, 61 km a m celkového p evýšení, je plánováno na 15. íjna Výroba škrobu pobo ky v Asii Po Brazílii Tereos zkoumá plány na rozvoj své škrobarské ˇ cinnosti ˇ v Asii. Spole nosti Wilmar a Tereos Internacional podepsaly vyjád ení zájmu o rozvoj výroby lepku a p idružených produkt. Hned po získání souhlasu ínských ú ad s tímto plánem bude založen spole ný podnik. V této nové spole nosti bude mít 51% podíl Wilmar, p ední zpracovatel zem d lských produkt v Asii, a 49% podíl p ipadne na Tereos Internacional. Wilmar v ín od roku 1992 vyrábí pšeni nou mouku, kterou dodává na ínský trh, také ji však vyváží do Asie. Dnes má v ín 17 inných i rozestav ných mlýn. Tereos Internacional p inese své zkušenosti z výroby a vývoje produkt z pšenice, ale také z budování pr myslových podnik nezbytných pro tuto innost. Tyto subjekty budou p istaveny k existujícím mlýn m Wilmaru. Založen v roce továren zam stnanc Pobo ky v 50 zemích Skupina Wilmar má obrat 30 miliard dolar, je kótovaná na singapurské burze a její burzovní kapitalizace dosahuje ástky 18 miliard dolar. Tereos France Sm rem k rekordní produkci Agronomická služba Tereosu France p edpovídá pr m rný výnos p evyšující 14,5 tun cukru na hektar. Tento výnos je jednozna n vyšší než p tiletý pr m r, který dosahuje 13,2 tun cukru na hektar, a rovnocenný s rokem 2009, nejlepším epným rokem, který jsme dosud m li. R zné ukazatele dovolují stanovit tuto p edpov d : vlhkost p dy je uspokojivá, m síce ervenec a srpen byly vlahé a bez p ílišného tepla, olist ní ep je p kné. Krom t chto pozitivních údaj jsou epné plochy vyšší a dosahují ha, tj. + 1,5 % vzhledem k roku 2010 a + 5 % vzhledem k roku Kampa bude dlouhá a bohatá na cukr. Tereos 05 Zamestnanecký magazín

6 VÝROBA zdraví při práci a požární ochrany ve smyslu stále se zpřísňujících legislativních požadavků. Prostředky na zlepšení stavu životního prostředí vynakládá společnost TTD bez ohledu na lokalitu se stejným akcentem v Dobrovici, na Mělníce, v Českém Meziříčí nebo v Chrudimi. Investice a údržba Prumyslové závody Tereos TTD v pilné príprave na kampan 2011 Začátek kampaně 2011 se nezadržitelně blíží a s ním i výzva pracovníků průmyslu, jak překonat výsledky kampaně minulém roce jsme se potýkali zejména V se zmrzlými kusy řep a hlíny na vstupu do cukrovarů, se zvyšujícími se náklady na provoz a to hlavně v energetice a neméně s připomínkami spoluobčanů místních obcí či městských zastupitelů z okolí závodů TTD. Proto vedení společnosti rozhodlo o uvolnění prostředků v řádu několika desítek milionů korun a odsouhlasilo projekty strategických investic. Můžeme je rozdělit do dvou skupin. V prvé skupině šlo o projekty na zlepšení stavu životního prostředí, a to odhlučnění lokálních zdrojů hluku a na snížení emisí produkovaných zejména z kotelen provozů TTD. Dále se zlepšily některé prostředky a podmínky pro zajištění bezpečnosti Ve druhé skupině investic byly provedeny práce na vylepšení technologických kroků. Tyto projekty přinesou úspory při zpracování řepy a při následné výrobě cukru a lihu. Investiční akce spolu s řádnou údržbou byly v letošním roce naplánovány ve velkém rozsahu. Z tohoto pohledu byl na pracovníky průmyslu vyvinut velký tlak a odpovědnost, se kterými se vyrovnali a své úkoly velmi dobře splnili. Za to jim patří uznání a slova chvály, neboť museli čelit nejen dennodenním problémům při plnění prací dle harmonogramů, avšak i nepřízni počasí. Pevně proto věříme, že všechny náročné úkoly budou dokončeny včas a v požadované kvalitě. V nové kampani pak přispějí ke splnění náročných cílů nového fiskální roku společnosti Tereos TTD. Tomáš Paukert průmyslový ředitel Výroba Cukrovary a lihovary hlásí pripravenost na kampan Cukrovar Dobrovice stejně jako každý rok investoval do snižování hlukových emisí. V letošním roce tak došlo ke stavbě první etapy protihlukové stěny na řízkolisech, která zabrání šíření hluku do zóny v ulicích Tyršova a Družstevní. Ke snížení hluku směrem k Palackému náměstí přispěje zvuková izolaci potrubí odparu z varny a izolace chladící věže kotelny. Náklady na tato opatření, která jsou v souladu s časovým harmonogramem obsaženým v integrovaném povolení, přesáhly 3 mil. Kč. V Českém Meziříčí bylo na další zlepšení protihlukových opatření vynaloženo více než pět milionů korun. Byla dokončena výstavba protihlukového valu za ukládkou uhlí v cukrovaru, zakryty dopravníky řepy a také zakrytován přesyp z tryskové pračky na dopravník řepy. V průběhu roku se také podařilo zrealizovat rekonstrukci vozovky na příjezdu do cukrovaru, která byla v havarijním stavu a byla předmětem stížností občanů a motoristů v okolí. Všichni zaměstnanci továren vynaložili maximální úsilí k tomu, aby byly na nadcházející kampaň co nejlépe připraveny. V Dobrovici byla vybudována nová sedimentační nádrž, postavena nová pračka řepy s modernější konstrukcí a vyšší účinností, Tereos NeWS! 06

7 VÝROBA Balicí centrum Co je nového v letošním roce na Melníku? Balící centrum Mělník zajišťuje již několik let pravidelně manipulaci ( naskladnění a vyskladnění cukru) v objemu tun cukru. Z tohoto množství je tun expedováno přímo zákazníkům jako volně ložený cukr a tun je baleno do DSB, nebo do pytlů od 15 do 50 kg. Protože musíme pružně reagovat na požadavky obchodního úseku, jsou investice zaměřovány zejména na zvýšení kapacit při příjmu a distribuci cukru na Mělníku a k usnadnění práce personálu a životnímu prostředí. Nemalá pozornost je věnována i bezpečnosti práce a vzhledu továrny. V letošním roce posilujeme druhou příjmovou linku volně loženého cukru. Nyní budou obě linky rovnocenné a budou mít kapacitu 30 tun cukru za hodinu. To nám umožní přijímat jiný sortiment cukru do sil a na balírnu, dále nám to umožní neobsazovat sila v noční směně a cukr si na noc připravit do těchto dvou zásobníků. Druhou významnou akcí je odsávání ústřižků z balících strojů Bosch a Hesser do lisu odpadového papíru a dále pneumatickou přepravu smetkového cukru od těchto strojů a od stroje Rowema do skladu smetků. Tím dojde k zlepšení prostředí u strojů a snížení lidské práce o 1 pracovníka za směnu. Třetí významnou investicí je výstavba 2 elektrických kompresorů na vyskladňování cukru z cisteren. Tím dojde k snížení hlučnosti, protože tyto stroje jsou odhlučněné a jsou uvnitř stávající budovy a zároveň dojde k úspoře nákladů za přepravu cukru, protože přepravce ušetří za naftu na pohon kompresoru umístěného na vozidle. Poslední významnou investicí je náhrada zastaralého systému řízení paletizátoru Kettner novým řídícím systémem Simatic. Původní 21 let starý systém řízení již nebyl udržitelný, protože pro něj nebyly náhradní díly. Kromě výše zmíněných investic každoročně investujeme peníze do zlepšení protipožární a protivýbušné ochrany závodu, do modernizace výtahů a do vzhledu továrny. Bohuslav Hart ředitel Balicího centra Mělník proběhla rekonstrukce elektrárny, na sušárně řízků byla vyměněna dřevěná střecha za plechovou. Všechny tyto investice znovu jen potvrdily pro dobrovický závod pozici nejmodernějšího cukrovaru ve střední a východní Evropě. V Českém Meziříčí byla největší investicí výstavba odpopílkovacího zařízení pro kotelnu, a to včetně nového zásobníku na popílek. Díky této investici cukrovar do budoucna splňuje podmínky pro provoz kotlů z hlediska emisí tuhých znečišťujících látek i po zavedení nových emisních norem po roce 2016, popisuje ředitel cukrovaru Josef Světlík. Dalšími investicemi byla výstavba třídiče cukru v bílé zóně závodu, výstavba natahovacích nádrží na varně, instalace nového buzení generátoru, rekonstrukce ochran generátoru. V obou cukrovarech byl instalován nový řídicí systém pro varnu a krystalovou. V lihovarech byl v Chrudimi instalován nový hořák pro kotel, v Dobrovici byla provedena celá řada drobných zlepšení procesu zpracování lihu. Investicí s významným vlivem na životní prostředí byla v lihovaru Dobrovice stavba promývací kolony na odstranění zápachu. Všechny tyto investice v letošním roce byly směřovány jak do zvýšení efektivity zpracování řepy, snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti provozovaného zařízení, tak do zlepšení v oblasti ekologie a dopadu na životní prostředí. Věříme, že se tyto investice v letošní kampani osvědčí. Libor Gracl, Josef Světlík, Tomáš Paukert, Jakub Hradiský Tereos NeWS! 07

8 ZAMĚSTNANCI KRÁTCE Nástupy zamestnancu od Cukrovar Dobrovice (jméno, nástup, profese, předchozí zaměstnavatel) Ryglová Lucie , informační tech., Asseco Solutions Kulich Jaroslav , zámečník, OSVČ Kopecká Romana , údržba, EGO-STAR Vernerová Matějka Jiří , informační tech., OSVČ Štěpánová Ilona , balení cukru, Úřad práce Batoňová Renata , balení cukru, Úřad práce Krejči Emil , vedoucí kotelny a sušárny, MVV-enservis a.s. ČeskáLípa Chalupný Karel , agronomický ředitel, ministerstvo zemědělství Špína Jiří , strojvedoucí, Agro Luštěnice Valášková Jana , referent odbytu, MATEO PACKING s.r.o Gába Jiří , zámečník, OSVČ Krejči Michal , zámečník, po vyučení Lihovar Dobrovice Šutek Michal , obsluha technologie, Schnellecke Bohemia s. r. o. Cukrovar České Meziříčí Pavel Mádr , provozní zámečník, OSVČ Novák Richard , provozní zámečník, Bauch, Navrátil, s. r. o. Vzdelávací projekt Vzdelávání zamestnancu pokracovalo i o prázdninách I o prázdninách pokračovalo ve společnosti Tereos TTD vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího procesu zaměstnanců společnosti, který je financován z Evropského sociálního fondu EU prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. I o prázdninách pokračovalo ve společnosti Tereos TTD vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího procesu zaměstnanců společnosti, který je financován z Evropského sociálního fondu EU prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Za první monitorované období projektu, tedy od 1. prosince 2010 do 31. května 2011, bylo již proškoleno 198 osob, které absolvovaly celkem 541 lekcí. Muži, kterých se projektu zúčastnilo 142, absolvovali školení především školení zaměřená na technologii výroby, vyjednávání v obchodu a komunikaci. Žen se projektu zúčastnilo 56 a absolvovaly školení zaměřené technologii výroby, komunikaci, účetnictví a legislativu. Kromě nárazových školících modulů probíhá v rámci vzdělávání také dlouhodobá a pravidelná výuka anglického jazyka. Kromě externích lektorů je školiteli i 16 lektorů přímo z řad zaměstnanců Tereos TTD, kteří se dělí se svými kolegy o své poznatky a zkušenosti přímo z praxe. Celkem již bylo v rámci monitorovaného období vyčerpáno téměř půl milionu korun, což je 7 % z celkové poskytnuté dotace. Do konce listopadu roku 2011 předpokládáme vyčerpání nákladů něco málo přes 2 mil. Kč ( což odpovídá čerpání okolo 33 %) uvedla Dagmar Josífová, manažer projektu. Vzdělávací program bude v naší společnosti probíhat až do listopadu roku Do konce roku 2011 jsou potom v plánu ještě školení Personální controlling, Certifikovaný IFRS specialista modul A, Certifikovaný IFRS specialista modul C, Důchodové a nemocenské pojištění a také celá řada IT školení. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Název projektu: Rozvoj vzdělávacího procesu zaměstnanců společnosti Tereos TTD, a.s. Informační magazín společnosti Tereos TT D, a. s., Adresa: Tereos TTD, a. s. Palackého náměstí Dobrovice infolinka: Odpovědný redaktor: Jakub Hradiský tel.: , Grafická úprava: PEP-in, s. r. o. Tisk: Garamon s. r. o., Hradec Králové Zpravodaj je zdarma a samostatně neprodejný. Tereos NeWS! 08

Certifikace ISCC v Tereos TTD, a.s.

Certifikace ISCC v Tereos TTD, a.s. Certifikace ISCC v Tereos TTD, a.s. Tomáš Paukert Průmyslový ředitel Dobrovice Tereos TTD, a.s. Dobrovice květen 2011 Globální producent cukru, škrobu a alkoholu May 2011 Jour/Mois/Année page 2 Titre de

Více

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu Cukrovary a lihovary TTD Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu Jaroslav Drštka obchodní manažer Autotec/Autosalon 2010 8. květen 2010, Brno Člen skupiny Tereos Obsah Úvod Palivo E85 Palivo

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

JE Dukovany v roce 2015 z pohledu divize výroba a Skupiny EZ. Ladislav Št pánek Dalešice, 19.11. 2015

JE Dukovany v roce 2015 z pohledu divize výroba a Skupiny EZ. Ladislav Št pánek Dalešice, 19.11. 2015 JE Dukovany v roce 2015 z pohledu divize výroba a Skupiny EZ Ladislav Št pánek Dalešice, 19.11. 2015 TRADI NÍ ENERGETIKA V NOVÝCH PODMÍNKÁCH ENERGETICKO-KLIMATICKÉ CÍLE EK PRO ROK 2030 ZÁSADN OVLIVNÍ ENERGETIKU

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR Stanovisko Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj k energetické efektivnosti a úsporám konečné spotřeby energie

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete.

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Bezpečnost Vašeho zboží? -> U nás priorita č. 1. Vozidla včas na nakládce? -> U nás vždy. Přišlo Vám zboží dříve, než jste očekávali? -> My Vám

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 Podle aktuálních údajů se k 31. 12. podařilo beze zbytku vyčerpat peníze vyčleněné v evropských fondech na rok 2004, a to i v programech pro hlavní město

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo: Datum vzniku: Základní kapitál: IČO: Počet pracovníků: PROFIMONT, komanditní společnost Vážní 531 500 03 Hradec Králové 30. října 1990 Kč 31 046 tis.

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

ZAPÁLENÍM VÁPENKY BYLA V DOBROVICI 17. ŘÍJNA ZAHÁJENA KAMPAŇ STR. 2

ZAPÁLENÍM VÁPENKY BYLA V DOBROVICI 17. ŘÍJNA ZAHÁJENA KAMPAŇ STR. 2 ZAMĚSTNANECKÝ MAGAZÍN N 03 říjen 2012 Vážení kolegové, vážení čtenáři, ZAPÁLENÍM VÁPENKY BYLA V DOBROVICI 17. ŘÍJNA ZAHÁJENA KAMPAŇ STR. 2 právě držíte v ruce třetí letošní vydání zaměstnaneckého magazínu

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Německá společnost založená v roce 2002 Špička v oboru výstavby bioplynových stanic v Evropě Pobočky v 11 zemích Evropy, také v Číně, Turecku, Indii a USA Moravská společnost založená

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO Ing. Miroslav Žďánský, MBA 1 Důvody a cíle projektu soustředí se na svoji hlavní činnost, financování externími partnery, využití

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

SEŽEV REKO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

SEŽEV REKO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 SEŽEV REKO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 (OD 1. 7. 2014 DO 30. 6. 2015) 2015 Kdo jsme..3 Základní ukazatele 4 Hlavní úspěchy roku 2014/15..6 Záměry společnosti do budoucnosti..7 Slovo předsedy

Více

TTD a Tereos: brzy 20 let historie

TTD a Tereos: brzy 20 let historie ročník II číslo 3 září 2010 ÚVODEM Vážení spolupracovníci, na přelomu hospodářských období 2009/2010 a 2010/2011 se Vám dostává do rukou rozšířené vydání Zpravodaje TTD. Bilancujeme tedy uplynulý hospodářský

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Dobrovický lihovar najíždí na sirobovou kampaň N 01. Dobrý hospodářský rok skupiny Tereos. Priority nadcházejícího roku v našich továrnách.

Dobrovický lihovar najíždí na sirobovou kampaň N 01. Dobrý hospodářský rok skupiny Tereos. Priority nadcházejícího roku v našich továrnách. ZAMĚSTNANECKÝ MAGAZÍN N 01 únor 2012 Oldřich Reinbergr předseda představenstva Vážení spolupracovníci, dovolte mi na sklonku letošní, mimořádně dlouhé řepné kampaně ocenit Vaši práci a poděkovat Vám za

Více

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "1. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Strojírny Cheb a.s. Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb

Strojírny Cheb a.s. Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb Strojírny Cheb a.s. 9ìURĀQt ]SUiYD URN Strojírny Cheb a.s. Podhradská 5 350 02 Cheb Historie spole nosti Strojírny Cheb, a.s. (d íve výrobní divize Cheb) vznikla jako dce iná spole nost Sokolovských strojíren

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Průzkum podnikatelského prostředí OBSAH

Průzkum podnikatelského prostředí OBSAH PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ MĚSTA HABARTOV STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HABARTOV 2008-2013 OBSAH OBSAH... 2 Úvod... 3 2 Cíle... 3 3 Výběr metody sběru dat... 3 3.1 Návrh dotazníku... 3 3.2 Metodika

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s.

Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s. 1. Úvod. Role malých pr ojektů pr o udr žitelný rozvoj České rafinérské, a.s. Josef Sváta, specialista pro strategické plánování tel. +42 315 718 65, e mail Josef.Svata@crc.cz Josef Král, manažér sekce

Více

Operační program podnikání a inovace (OPPI) Program Nemovitosti: VÝZVA Č. II NEMOVITOSTI: ZÁKLADNÍ INFORMACE - SHRNUTÍ

Operační program podnikání a inovace (OPPI) Program Nemovitosti: VÝZVA Č. II NEMOVITOSTI: ZÁKLADNÍ INFORMACE - SHRNUTÍ Operační program ání a inovace (OPPI) Program Nemovitosti: VÝZVA Č. II Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu atelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu. Ing. Tomáš Kreutzer

Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu. Ing. Tomáš Kreutzer Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu Ing. Tomáš Kreutzer Charakteristika Potravinářské komory ČR Zájmové sdružení právnických a fyzických osob v potravinářském sektoru ČR, reprezentuje 85% českého

Více

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Prověření layoutu za pomoci dynamické simulace Siemens Elektromotory s.r.o.

Prověření layoutu za pomoci dynamické simulace Siemens Elektromotory s.r.o. Prověření layoutu za pomoci dynamické simulace Siemens Elektromotory s.r.o. UPLATNĚNÍ: Dynamická simulace layoutu ODVĚTVÍ: Výroba elektromotorů PŘÍNOS: Vytvoření dynamického simulačního modelu pro řešení

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Recese nebo růst sazeb: příležitosti a rizika

Recese nebo růst sazeb: příležitosti a rizika Recese nebo růst sazeb: příležitosti a rizika 30. října 2014 Tento propagační dokument vytvořil odbor oddělení Obchody Treasury České spořitelny, a.s. Není produktem nezávislého researche. Tento dokument

Více

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství.

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství. Strategie systémov mové spolupráce veřejných ejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství oblast Energetika Výstupy ze zasedání 6.9.2011 v Opole Opatření 4.1 Společné aktivity

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková

Podpora pěstování energetických plodin. SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Podpora pěstování energetických plodin SZIF RO České Budějovice Ing. Olga Šabatková Legislativní úprava poskytování dotací na podporu EP Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Informační podklad pro novináře Zpracoval: Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Deset let

Více

Dodatek č. 1 k Výroční zprávě r. 2006 společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

Dodatek č. 1 k Výroční zprávě r. 2006 společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. Dodatek č. 1 k Výroční zprávě r. 2006 společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. Společnost ATAS elektromotory Náchod tímto dodatkem doplňuje Kapitolu 6. Údaje o statutárních, kontrolních a řídících orgánech

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Struktura prezentace Kontext Východiska Projekt USV Program rozvoje LK 2014-2020 Dotační schémata k podpoře udržitelného

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH 12.1. Organizovat správu a obhospodařování lesního majetku, zejména státního tak, aby přispívala ke zvýšení zaměstnanosti z místních zdrojů, za

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více