Stanovy spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s."

Transkript

1 Stanovy spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s. (dále jen stanovy ) Preambule: Založení Inovačního centra Ústeckého kraje vychází z Regionální inovační strategie Ústeckého kraje schválené zastupitelstvem Ústeckého kraje dne usnesením č. 79/13Z/2014 a Memoranda o partnerství a spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a transferu technologií mezi Ústeckým krajem, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje uzavřeného dne Základní ustanovení 1.1. Název spolku zní INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s. (dále jen spolek ) Sídlem spolku je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem, PSČ Spolek je právnickou osobou založenou dle ustanovení 214 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen občanský zákoník ) Spolek se zakládá na dobu neurčitou. 1.5 Spolek se zřizuje usnesením ustavující schůze. 1.6 Spolek vyvíjí svou činnost primárně na území ČR; v rámci mezinárodní spolupráce však může působit i v zahraničí. 2. Účel a předmět hlavní činnosti spolku 2.1. Účelem spolku je vybudovat v rámci účinné spolupráce jeho členů systematickou institucionální podporu vědecké a výzkumné činnosti v Ústeckém kraji, aplikovat ji do praxe a zajistit trvalou podporu inovační činnosti v aplikační sféře, transferu technologií, stejně jako podporu přeshraniční spolupráce výzkumných institucí a podniků. Cílem je podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu. 1

2 2.2. Předmětem hlavní činnosti spolku jsou zejména: a) zajištění realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, koordinace aktivit a činností realizovaných v rámci strategie a zajišťování její aktualizace b) identifikace nabídky a poptávky v oblasti vědy, výzkumu, inovací a transferu poznatků; c) podpora zapojení pracovišť, akademických pracovníků i studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále též jen UJEP ), dalších vysokých škol a výzkumných organizací a center do smluvního výzkumu s aplikační sférou; d) podpora komercializace výsledků výzkumné a tvůrčí činnosti; e) podpora transferu poznatků vědy a tvůrčí činnosti do aplikační sféry (v rámci soukromého i veřejného sektoru); f) poskytování informací o možnostech a zdrojích financování vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií, zejména informace o získávání grantů a dotací; g) poskytování informací o možnostech financování a podpory spolupráce akademických institucí (vědy, inovací, designu) s aplikační sférou; h) podpora spolupráce mezi vysokoškolskými a výzkumnými institucemi, podniky a subjekty veřejné správy v přeshraničním regionu (Sasko, Polsko); i) podpora rozvoje malých a středních podniků v regionu zaměřených na pokročilé výrobky, technologie a služby s vysokou přidanou duševní hodnotou včetně vznikajících firem a začínajících podnikatelů; vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých inovačních firem; j) podpora studentů a mladých akademických pracovníků UJEP i dalších vysokých škol a výzkumných pracovišť při zakládání firem (start-up); k) podpora rozvoje lidských zdrojů pro vědu, tvůrčí činnost a inovace v regionu; l) zajišťování a poskytování vzdělávacích služeb; m) poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro MSP, v oblasti podpory inovací a projektů výzkumu a vývoje, n) vyhledávání partnerů pro realizaci projektů financovaných z dotačních zdrojů, o) koordinace inovačních aktivit na krajské úrovni, aktivní podíl na analýzách ekonomického, výzkumného a inovačního potenciálu, zajišťování benchmarkingu regionu a sběr dat v daných oblastech; p) aktivní podíl na komunikování zájmů ÚK v oblasti VaVaI aktivit a budování infrastruktury pro VaV formou prosazování zájmů ÚK do národních strategií, politik, akčních plánů apod.; q) součinnost při koncipování strategických dokumentů na centrální úrovni; r) shromažďování informací o výzkumu a vývoji, inovacích a transferu technologií, vypracování a aktualizace informační databáze, vydávání informačních materiálů; s) další aktivity dle aktuálních potřeb spolku a partnerů. 2

3 2.3. Spolek tuto hlavní činnost provádí jako činnost společensky a hospodářsky veřejně prospěšnou, jejíž výsledky jsou rovnocenně přístupné všem bez omezení a bezplatně, nikoli za účelem dosažení zisku Jednotlivé aktivity v rámci hlavní činnosti spolku jsou primárně prováděny v režimu činností, které nemají hospodářskou povahu ve smyslu přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie o veřejné podpoře Financování hlavní činnosti spolku je zajištěno zejména z příspěvků a podpory členů spolku, z finanční podpory získané z veřejných a jiných zdrojů (dotace, granty, dary apod.), jakož i z případného zisku z vedlejší hospodářské činnosti spolku. 3. Vedlejší hospodářská činnost 3.1 Spolek kromě své hlavní činnosti provádí doplňkově i vedlejší hospodářskou činnost, která svojí povahou navazuje na hlavní činnost spolku a je s ní neoddělitelně spojena. Spolek pro tuto činnost využívá stejné vstupy jako pro činnost hlavní s tím, že rozsah vedlejší hospodářské činnosti spolku zůstává striktně omezen Vedlejší hospodářská činnost je provozována zejména za účelem podpory hlavní činnosti spolku a hospodárného využití majetku spolku tak, aby nebyl ohrožen hlavní předmět činnosti spolku Vedlejší hospodářskou činností spolku jsou zejména: a) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; b) zprostředkování obchodu a služeb; c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; d) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; e) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; f) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; g) činnost informačních a zpravodajských kanceláří; h) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; i) překladatelská a tlumočnická činnost; j) zpracování dat, služeb databank a správa sítí; k) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; l) další činnosti dle aktuálních potřeb spolku a členů Případnou dílčí ztrátu v rámci vedlejší hospodářské činnosti je spolek povinen vyrovnat do konce příslušného účetního období. V opačném případě spolek takovou činnost bez zbytečného odkladu ukončí, nejpozději však před započetím dalšího účetního období. 3

4 3.5. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolek využije pouze ve prospěch své hlavní činnosti včetně správy spolku. 4. Členství ve spolku 4.1. Členství ve spolku je různého druhu, přičemž se rozlišuje členství řádné a přidružené Řádnými členy spolku jsou především jeho zakládající členové. Zakládajícími členy spolku jsou: - Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: ; - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem, IČ: ; - Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, se sídlem Mírové náměstí 3097/374, Ústí nad Labem, IČ: Přidruženými členy se mohou stát jiné právnické a fyzické osoby, které vyvíjejí činnost v oblasti související s účelem a hlavní činností spolku a které splní podmínky stanovené v těchto stanovách pro přidružené členství. 5. Vznik členství 5.1. Zakládajícím členům spolku vzniká řádné členství ve spolku na základě usnesení ustavující schůze Novému členovi vzniká členství ve spolku dnem přijetí za člena rozhodnutím valné hromady spolku, není-li v tomto rozhodnutí stanoven jiný den O přijetí za člena spolku lze požádat formou písemné přihlášky adresované spolku. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán těmito stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Přihláška je podepsána uchazečem nebo oprávněným zástupcem uchazeče a obsahuje mimo jiné také výslovné označení, zda uchazeč žádá o řádné či přidružené členství. Pokud tento údaj chybí, vyzve valná hromada uchazeče k doplnění této informace. V přihlášce se nový člen musí zavázat, že při své účasti ve spolku přistoupí v plném rozsahu k těmto stanovám O přijetí za člena spolku rozhoduje valná hromada souhlasem všech řádných členů. Uchazeč o členství ve spolku je o rozhodnutí valné hromady písemně vyrozuměn. 4

5 5.5. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce, ledaže valná hromada na žádost člena či jeho nástupce rozhodne jinak. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce Ředitel vede seznam členů spolku. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku je ředitel povinen provádět bez zbytečného odkladu po vzniku právní skutečnosti. Seznam členů je veden v listinné podobě. Spolek je povinen seznam členů vhodným způsobem zpřístupnit každému členovi spolku, stejně tak jako každému členovi orgánu spolku. 6. Členské příspěvky 6.1. Členové spolku jsou povinni platit členské příspěvky Členskými příspěvky jsou příspěvky vstupní a příspěvky roční. Valná hromada stanoví výši vstupního a ročního členského příspěvku pro každého člena spolku zvlášť na základě finančního plánu pro daný kalendářní rok předloženého valné hromadě vždy do 30. listopadu předchozího roku Vstupní členský příspěvek je jednorázový a hradí jej nově přistupující člen spolku. O výši vstupního členského příspěvku rozhoduje valná hromada souhlasem všech řádných členů. Vstupní členský příspěvek bude uhrazen na základě doručené faktury, a to do jednoho měsíce od jejího doručení Roční členský příspěvek je pravidelný a hradí jej každoročně každý člen spolku. Valná hromada rozhodne o výši, splatnosti a způsobu placení příspěvku pro daný kalendářní rok souhlasem všech řádných členů Pokud člen spolku nezaplatí členský příspěvek řádně a včas ve stanoveném termínu, vyzve jej ředitel ke splnění této povinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud člen spolku nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, členství ve spolku ze zákona zaniká V případě zániku členství se zaplacené členské příspěvky nevrací. 5

6 7. Zánik členství 7.1. K zániku členství může dojít pouze z důvodů vymezených zákonem a stanovami spolku Členství ve spolku zaniká: - zánikem právnické osoby, která je členem spolku; - smrtí člena fyzické osoby; - vystoupením ze spolku; - vyloučením ze spolku; - zánikem spolku; - zákonným zánikem členství Vystoupit ze spolku je možné na základě písemného oznámení člena spolku doručeného řediteli. Členství zanikne 2 měsíce po doručení písemného oznámení Vyloučit člena spolku je možné, jestliže člen spolku závažným způsobem porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu Vyloučení člena spolku proběhne na základě písemného návrhu, který může předložit kterýkoliv člen spolku. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. O vyloučení rozhoduje valná hromada souhlasem všech řádných členů kromě člena, jehož se vyloučení týká. Člen, jehož se vyloučení týká, o návrhu nehlasuje V případě ukončení členství je člen spolku povinen řádně vypořádat své závazky vůči spolku. 8. Práva a povinnosti řádných členů 8.1. Práva a povinnosti řádných členů stanoví právní předpisy a tyto stanovy Právo podílet se na rozhodování spolku mají všichni řádní členové spolku. Každý řádný člen spolku má právo být účasten na valné hromadě s hlasem rozhodujícím. Každý řádný člen má na valné hromadě jeden hlas. 6

7 8.3. Řádný člen má právo zejména: a) účastnit se prostřednictvím svého zástupce valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní vysvětlení týkající se činnosti spolku, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad zasedání valné hromady; b) uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad zasedání valné hromady; c) být informován o programu zasedání valné hromady dle podmínek stanovených těmito stanovami; d) podílet se na jmenování orgánů spolku; e) nahlížet do dokladů spolku a kontrolovat obsažené údaje nebo k tomu zmocnit třetí osobu; f) požádat valnou hromadu, aby zařadila jeho návrh na pořad zasedání valné hromady, nebo požádat kontrolní komisi o přezkoumání činnosti ředitele v záležitostech, které ve své žádosti uvede; g) využívat služeb poskytovaných spolkem; h) využívat know-how získané činností spolku Řádný člen spolku je povinen zejména: a) chránit dobré jméno spolku; b) aktivně se podílet na činnosti spolku prostřednictvím svých zástupců, zejména svou účastí na valné hromadě spolku a v dalších orgánech spolku; c) napomáhat uskutečňování cílů a činností spolku stanovených v těchto stanovách a vyplývajících z rozhodnutí valné hromady; d) platit členské příspěvky ve stanovených termínech a výši; e) oznamovat neprodleně veškeré změny, které by mohly mít vliv na činnost spolku a jsou pro jeho činnost podstatné; f) využívat a aktivně přispívat do informačních prostředků spolku (např. webové stránky 9. Práva a povinnosti přidružených členů spolku 9.1. Přidružený člen spolku nemá právo podílet se na rozhodování spolku; má právo účasti na valné hromadě s hlasem poradním V ostatním se na práva a povinnosti přidruženého člena použijí ustanovení těchto stanov o řádném členství. 7

8 10. Orgány spolku Orgány spolku jsou: a) valná hromada - nejvyšší orgán b) ředitel (zástupce) - statutární a výkonný orgán c) kontrolní komise - kontrolní orgán 11. Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Zasedání valné hromady se účastní s hlasem rozhodujícím každý řádný člen spolku a s hlasem poradním přidružení členové spolku. Za člena spolku právnickou osobu se zasedání valné hromady účastní její statutární orgán, případně jiný určený zástupce Členové kontrolní komise, ředitel a zástupce ředitele mají právo účastnit se valné hromady bez hlasovacího práva. Také osoba, s jejíž účastí vysloví valná hromada souhlas, se může účastnit jejího jednání rovněž bez hlasovacího práva. Valná hromada má právo svolat v odůvodněných případech uzavřené jednání bez přítomnosti uvedených osob Do působnosti valné hromady patří: a) jmenování, odvolávání a rozhodování o odměňování ředitele na základě návrhu řádných členů spolku; b) volba, odvolávání a rozhodování o odměňování členů kontrolní komise; c) rozhodování o změně stanov; d) rozhodování o přistoupení nového řádného nebo přidruženého člena do spolku; e) rozhodování o vyloučení řádného nebo přidruženého člena ze spolku; f) rozhodování o zrušení spolku s likvidací a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem v souladu s ustanovením 16.4 těchto stanov; g) rozhodování o přeměně spolku; h) schvalování rozpočtu na kalendářní rok; i) schvalování účetní závěrky; j) schvalování výroční zprávy; k) schvalování koncepce činnosti spolku; l) schvalování způsobu použití zisku v souladu s bodem 3.5 těchto stanov; m) rozhodování o výši a splatnosti vstupního a ročního členského příspěvku; n) rozhodování o účasti spolku v jiných subjektech; o) rozhodování o majetkových dispozicích s nemovitostmi zapsanými do katastru nemovitostí; p) rozhodování o poskytování darů a dotací, vzdání se práva a prominutí dluhu, postoupení pohledávky, uzavření dohody o splátkách, uzavření smlouvy o přijetí 8

9 a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku; r) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy a zákon nebo které si valná hromada vyhradí Každý člen spolku je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře v souladu s účelem, pro který byl tento spolek založen, a nesmí jednat v rozporu se zájmy spolku, je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo spolku způsobit škodu. O otázkách podle ustanovení článku 11, odst. 11.3, písm. c), d), e), f), g) a m) může člen spolku hlasovat až po předchozím odsouhlasení příslušným orgánem člena spolku, přičemž je při hlasování vázán rozhodnutím příslušného orgánu člena spolku. Porušení ustanovení odstavce tohoto článku způsobuje neplatnost úkonu, který byl učiněn tímto jednáním Valná hromada se koná dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Svolává ji ředitel, který určuje čas, místo a pořad zasedání valné hromady. Členové spolku, kteří jsou oprávněni účastnit se jednání valné hromady, musí obdržet pozvánku na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu musí být doručena písemně, a to nejméně 14 dnů před konáním valné hromady. Za písemné doručení pozvánky se považuje i zaslání pozvánky prostřednictvím elektronické pošty Ředitel svolá zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů spolku, případně z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li ředitel zasedání valné hromady spolku do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: a) název, sídlo a identifikační číslo spolku; b) místo, datum a čas konání valné hromady; c) program zasedání valné hromady. Prvním krokem jednání valné hromady je schválení programu podle pozvánky. Pokud se valné hromady usnese, je možné program doplnit o další body. Pokud se však bude projednávat změna stanov, musí být tato skutečnost vždy uvedena v pozvánce Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku s hlasem rozhodujícím Ředitel, jím pověřený člen spolku nebo jiný svolavatel valné hromady ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet, poté zajistí volbu předsedy valné hromady, který vede 9

10 zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na předčasném ukončení zasedání Při hlasování na zasedání valné hromady má každý člen jeden hlas. K hlasům členů spolku s hlasem poradním se pro účely usnášeníschopnosti a rozhodování valné hromady nepřihlíží. Řádný člen spolku se může zasedání valné hromady zúčastnit i prostřednictvím technických prostředků (např. videokonferenčně), a to takovým způsobem, aby bylo možné ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo Není-li valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může pověřený člen spolku nebo jiný svolavatel svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. V případě přítomnosti 100 % řádných členů spolku lze doplnit program i o další body mimo rozhodování o otázkách uvedených v odst Není-li stanoveno jinak, valná hromada přijímá usnesení o všech otázkách většinou hlasů členů spolku s hlasem rozhodujícím přítomných v době usnášení Valná hromada rozhoduje všemi hlasy členů spolku s hlasem rozhodujícím o následujících otázkách: a) schválení změn stanov; b) rozhodnutí o zrušení nebo přeměně spolku; c) rozhodnutí o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem; d) rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení člena spolku s přihlédnutím k ust. bodu 7. 5 stanov; e) výše vstupního a ročního členského příspěvku Jednotlivé body pořadu zasedání valné hromady se schvalují hlasováním, a to na výzvu předsedy zasedání. Hlasuje se aklamací O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis. Ředitel zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím valná hromada pověřila. Zápis podepisuje předseda zasedání 10

11 Zápis ze zasedání valné hromady obsahuje následující údaje: a) název, sídlo a identifikační číslo spolku; b) místo, datum a čas konání valné hromady; c) kdo zasedání valné hromady svolal a jakým způsobem; d) kdo zasedání zahájil; e) jméno předsedy zasedání; f) popis projednání jednotlivých bodů pořadu zasedání valné hromady; g) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování; h) zaznamenání nesouhlasu člena spolku s usnesením valné hromady; i) kdy byl zápis ze zasedání valné hromady vyhotoven Přílohou zápisu ze zasedání valné hromady je prezenční listina. 12. Ředitel Ředitel je statutárním a výkonným orgánem spolku Řídí se při své činnosti těmito stanovami a pokyny schválenými valnou hromadou, které musí být v souladu s právními předpisy a těmito stanovami Ředitel rozhoduje a jedná o všech záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami spolku svěřeny do působnosti kontrolní komise, valné hromady nebo pokud si je valná hromada nevyhradí do své působnosti svým rozhodnutím. Do působnosti ředitele patří zejména: a) svolávat valnou hromadu; b) zajišťovat řízení spolku; c) vykonávat usnesení valné hromady; d) vést seznam členů spolku; e) zřizovat odborné poradní orgány spolku; f) obchodní vedení spolku; g) předkládat valné hromadě zejména: - návrhy na změnu stanov; - zprávu o hlavní činnosti spolku a vedlejší hospodářské činnosti a o stavu jeho majetku; - návrh na zrušení spolku; - návrh řádného člena spolku na zařazení jeho záležitostí na pořad zasedání valné hromady; - návrh rozpočtu na kalendářní rok; - finanční plán; - návrh koncepce činnosti spolku; - návrh výroční zprávy spolku; 11

12 - účetní závěrku; h) jmenovat auditora k ověření účetní uzávěrky spolku a prezentovat zprávu o činnosti a finančních záležitostech na zasedání valné hromady; i) zřizovat kancelář a přijímat zaměstnance spolku, za které nese odpovědnost jako zaměstnavatel. V čele kanceláře stojí ředitel. Výběr zaměstnanců probíhá formou veřejného výběrového řízení a všem zaměstnancům spolku náleží smlouva, popis práce a přístup ke školením a směrnicím potřebným pro výkon jejich práce Řídí a organizuje veškerou činnost spolku a je odpovědný za jeho hospodaření. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu spolku připojí svůj podpis Ředitel je odpovědný valné hromadě za činnost spolku. Ředitele jmenuje a odvolává valná hromada Ředitel se zúčastňuje jako stálý host s hlasem poradním jednání valné hromady a jednání kontrolní komise Ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit spolku škodu S ředitelem je uzavírána smlouva o výkonu funkce Není-li ředitel jmenován, nevykonává-li svou funkci nebo je-li nepřítomen, zastupuje ho v rozsahu jeho kompetencí zástupce ředitele Ředitel vymezí rozsah svého zastupování pro případ své nepřítomnosti Pro zástupce ředitele platí přiměřeně veškerá ustanovení těchto stanov, týkající se ředitele. 13. Kontrolní komise 13.1 Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a je přímo odpovědná valné hromadě. Kontrolní komise je při své činnosti nezávislá Členové kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat 12

13 mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit spolku škodu Kontrolní komise spolku má 3 členy. Členové kontrolní komise ze svého středu volí předsedu kontrolní komise Členové kontrolní komise nesmí být současně zaměstnanci spolku. Toto omezení zahrnuje pracovní poměr i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) Osoba, která byla v pracovním poměru se spolkem, se nesmí stát členem kontrolní komise po dobu 2 let od ukončení takového poměru. Osoba, která byla členem kontrolní komise, nemůže vstoupit do pracovního poměru se spolkem do 2 let od ukončení svého mandátu. Toto omezení se nevztahuje na práce konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) Kontrolní komise volí a odvolává ze svých řad předsedu, který jedná jejím jménem a organizuje její práci. Volba předsedy kontrolní komise se koná na prvním zasedání kontrolní komise, které proběhne v den konání valné hromady Jednání kontrolní komise se konají dle potřeb spolku a z jednání kontrolní komise se pořizuje zápis. Předseda kontrolní komise je povinen svolat jednání kontrolní komise, požádá-li o to ředitel nebo člen kontrolní komise. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů svých členů Funkční období členů kontrolní komise činí 5 let. Opětovná volba člena kontrolní komise je možná, avšak člen kontrolní komise může být zvolen jen dvě po sobě jdoucí funkční období Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, dohlíží na veškeré aktivity spolku a naplňování účelu spolku v souladu se stanovami a právními předpisy. Kontrolní komise či jí pověřený člen jsou oprávněni zejména: a) nahlížet do všech dokladů spolku a dohlížet, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy; b) požadovat od členů spolku, ať již členů některého ze spolkových orgánů či členů stojících mimo tyto orgány, vysvětlení k jednotlivým záležitostem; c) dohlížet na činnost ředitele; 13

14 d) kontrolovat dodržování rozpočtu spolku a přezkoumávat roční účetní závěrku spolku a předkládat své vyjádření valné hromadě; e) podávat řediteli návrh na svolání valné hromady, vyžadují li to zájmy spolku; f) podávat pravidelně, nejméně však dvakrát ročně o své činnosti zprávu valné hromadě Zjistí-li kontrolní komise v rámci své působnosti jakékoli nedostatky, je povinna na ně ihned upozornit valnou hromadu Členství v kontrolní komisi zaniká: a) písemným prohlášením, že člen odstupuje ze své funkce; předseda kontrolní komise o prohlášení člena kontrolní komise informuje statutární orgán, b) rozhodnutím valné hromady o odvolání podle čl písm. b). 14. Účetnictví 14.1 Spolek vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem Účetním obdobím je kalendářní rok Ředitel zajistí po skončení účetního období sestavení účetní závěrky, kterou předloží k přezkoumání a ke schválení valné hromadě spolku tak, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro podání daňového přiznání Spolek vede oddělenou účetní evidenci hlavní činnosti spolku a vedlejší hospodářské činnosti spolku; tím není dotčena povinnost spolku vést oddělenou účetní evidenci hospodářské a nehospodářské činnosti podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o veřejné podpoře. 15. Zrušení a zánik spolku 15.1 Spolek se zrušuje ke dni rozhodnutí valné hromady o zrušení spolku, není-li v tomto rozhodnutí stanoveno jinak, a dále dnem, kdy rozhodnutí soudu o zrušení spolku nabude právní moci. 14

15 15.2 Dojde-li ke splynutí nebo sloučení spolku s jiným spolkem, dojde k zániku spolku bez likvidace Zaniká-li spolek bez právního nástupce, jeho zániku musí předcházet likvidace Spolek zaniká ke dni výmazu ze spolkového rejstříku. 16. Likvidace 16.1 Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem jeho členům Likvidátora jmenuje valná hromada na návrh ředitele V rámci likvidace postupuje spolek v souladu s platnými právními předpisy Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu. 17. Závěrečná ustanovení 17.1 Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich schválení zakladateli spolku Právní poměry spolku včetně vzájemných vztahů mezi členy spolku související s jejich členstvím, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř spolku se řídí těmito stanovami; pokud nejsou těmito stanovami výslovně upraveny, řídí se obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 15

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í I. Název MAS Šluknovsko II. Sídlo sdružení Mariánská 475, Varnsdorf, PSČ 407 47 III. Důvody vzniku sdružení Občanské sdružení MAS Šluknovsko ( MAS - Místní

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA Spolku měst, obcí a mikroregionů Odpady OK, z.s. založeného dle ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zakladatelé: 1) Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení Článek 1 Název. Článek 2 Symbolika ÚAMK. Článek 3 Sídlo ÚAMK

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení Článek 1 Název. Článek 2 Symbolika ÚAMK. Článek 3 Sídlo ÚAMK STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název Ústřední automotoklub České republiky z. s., dále jen ÚAMK. Symboly ÚAMK jsou znak a vlajka. Článek 2 Symbolika

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

S T A N O V Y. I. Preambule

S T A N O V Y. I. Preambule S T A N O V Y akciové společnosti Liberecká IS, a. s. Stanovy byly schváleny rozhodnutím jediného zakladatele a akcionáře. Společnost se ve smyslu ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves II. Sídlo a IČO Sídlem společenství

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule 1. SK Újezd Praha 4, z.s. (dále jen Klub; či SK ) je dobrovolný, samosprávný svazek členů založený za účelem podpory sportovních aktivit svých členů

Více

Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby 53 (1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Název společenství vlastníků jednotek: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170-1174, Praha 6 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Praha 6 - Řepy, Vondroušova

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

PREAMBULE. Strana 1 (celkem 13)

PREAMBULE. Strana 1 (celkem 13) Stanovy zájmového sdružení právnických osob (dále jen sdružení ) založeného dle ustanovení 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů PREAMBULE Cílem sdružení je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 220/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. května 1991 o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Změna: 160/1992 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 111/2007 Sb. Změna:

Více

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 116 Sbírka zákonů č. 304 / 2013 Strana 3501 304 ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-venkov Okres: 3703 Brno - venkov Obec: 583391 Modřice katastrální území: 697931 Modřice číslo popisné: 574 Ulice:

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s.

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. (dále jen sdružení ) bylo založeno podle zákona

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou, která vznikla

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČNOSTI FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti, internetové stránky 1. Obchodní firma společnosti zní: FILMSERVICE a.s. 2. Sídlo společnosti: Praha.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti České Budějovice...2014 Strana 1 (celkem 16) I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních

Více

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické OBSAH: Preambule Oddíl I. Obecná ustanovení Čl. 1. Cíl diakonické práce Čl. 2. Okruhy diakonické práce ČCE Č l. 3. Odpovědnost za diakonickou práci

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015 V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, vydává Rada pro veřejný dohled nad auditem tento

Více

------------------------------------ u s n e s e n í ---------------------------------------

------------------------------------ u s n e s e n í --------------------------------------- OPIS S t e j n o p i s NOTÁŘSKÝ ZÁPIS NZ 1193/2014 N 1264/2014 sepsaný dne osmnáctého června roku dvoutisícího čtrnáctého (18.06.2014) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské

Více

Stanovy Českého střeleckého svazu

Stanovy Českého střeleckého svazu Stanovy Českého střeleckého svazu Preambule Český střelecký svaz je samostatný a dobrovolný spolek občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost

Více

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku Spolek SEDM KRÁS STANOVY SPOLKU zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějším předpisů čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek SEDM KRÁS (dále jen spolek ) 2.

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva S T A N O V Y Preambule : Tyto STANOVY upravují právní poměry družstva, založeného zemědělskými prvovýrobci a podnikateli dle příslušných ustanovení zákona za účelem uplatnění vlivu prvovýroby v oblasti

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH

Více

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1 HLAVA VI DRUŽSTVO Díl 1 Obecná ustanovení o družstvu Oddíl 1 Základní ustanovení (1) Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s. IČO: 284 02 758

Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s. IČO: 284 02 758 Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s. IČO: 284 02 758 Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení, vznik a vnitřní struktura Společnosti Akciová společnost BAK stavební společnost,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl. Vládní návrh ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

Dopady NOZ na občanská sdružení. Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015

Dopady NOZ na občanská sdružení. Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015 Dopady NOZ na občanská sdružení Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015 Co se stalo dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) + doprovodná legislativa (např. zákon o veřejných

Více