Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov , tel Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42, tel. 518 628 193. Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov , tel č. j Vracov vyřizuje: Helena Novotná Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Dne podala POWER PLANT, s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 599/37, IČ: , zastoupená ENERG-SERVIS a. s., se sídlem Příkop 843/4, Brno, IČ: a jejím zmocněncem Ing. Igorem Balákem ( dále jen žadatel ), u odboru výstavby a zemědělství MěÚ Vracov žádost o vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby: Vacenovice, fotovoltaická elektrárna POWER PLANT-2.etapa,na pozemcích parc. č. 1809/4, 1809/5, 1809/6, 1809/7, 1809/8, 1809/9, 1809/10 v k. ú. Vacenovice u Kyjova. Odbor výstavby a zemědělství MěÚ Vracov jako místně příslušný stavební úřad I. stupně, příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ), posoudil ve spojeném územním a stavebním řízení žádost a vydává, podle 79 a 92 stavebního zákona, podle 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření územní rozhodnutí o umístění stavby Vacenovice, fotovoltaická elektrárna POWER PLANT-2.etapa,na pozemcích parc. č. 1809/4, 1809/5, 1809/6, 1809/7, 1809/8, 1809/9, 1809/10 v k. ú. Vacenovice u Kyjova. Jedná se o výstavbu 2. etapy fotovoltaické elektrárny, tj. osazení fotovoltaických panelů v počtu 1698 ks o výkonu 230Wp-celkem Wp, zemního kabelového rozvodu NN v areálu. Dále bude provedeno oplocení areálu. Soubor staveb je navržen dle územního plánu obce Vacenovice v ploše B v lokalitě M2. Stavba je rozdělená na stavební objekty: SO-03- Fotovoltaické panely SO-04- Rozvody NN AC SO-05- Oplocení a zeleň SO-03- Fotovoltaické panely: FVE bude tvořena monokrystalickými fotovoltaickými panely v počtu 1698 ks o výkonu 230Wp- celkem Wp, umístěnými na typizovaných ocelových konstrukcích, upevněných zemními vruty do hloubky 1,00m a budou umístěny v řadách, mezi nimiž budou rozestupy 5,80m. Jednotlivé panely budou spojeny kabely NN vedenými po konstrukcích do jednotlivých stringů střídačů. Propojení solárních panelů bude vedeno pod konstrukcemi FV panelů v kabelových žlabech a částečně v zemi v ochranných plastových troubách a ukončeno bude na stejnosměrných vstupech střídačů.

2 SO-04- Rozvody NN AC: Jedná se o kabelové rozvody od střídačů osazených na konstrukcích fotovoltaických panelů po jejich napojení v rozvaděči NN trafostanice. Kabely od střídačů budou vedeny k rozpojovacím skříním a dále pak vedeny zemí výkopem k trafostanici. Délka trasy centrálního výkopu bude 206,00m. SO-05- Oplocení a zeleň: Oplocení areálu bude z ocelových sloupků osazených v betonových patkách a drátěným poplastovaným pletivem do výšky 2,00m. Plot bude opatřen ostnatým drátem. Vjezdové brány budou součástí oplocení. Budou ocelové, dvoukřídlové, s tyčovou výplní šířky 5,00m a výšky 2,03m. Dřeviny budou vysazovány ve skupinách. Celková výsadba bude v počtu 2 500ks dřevin. Plošné a objemové ukazatele stavby: Počet panelů: ks Oplocení 480,3 bm Parametry rozvodu elektrické energie: Instalovaný výkon FVE: 1,75 MWp Napěťová soustava NN: AC 3x 400/230 V, 50 Hz, TN-C, 2 DC 800V, IT. Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Výše uvedená stavba bude umístěna na pozemku. parc. č. 1809/4, 1809/5, 1809/6, 1809/7, 1809/8, 1809/9, 1809/10 v k. ú. Vacenovice u Kyjova, tak jak je zakresleno v projektové dokumentaci, kterou vypracoval zodp. projektant Ing. Igor Balák, ČKAIT , ENERG SERVIS a. s., Brno, Příkop 843/4, , ČKAIT Projektant se nesmí odchýlit od tohoto územního rozhodnutí. Zjistí-li projektant během zpracovávání projektové dokumentace pro ohlášení rozpor mezi skutečným stavem a podmínkami tohoto rozhodnutí, upozorní na to stavební úřad ještě v rozpracovanosti projektové dokumentace. 3. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení prostorové a výškové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Protokol o vytyčení stavby bude stavebnímu úřadu předán spolu s oznámením o zahájení stavby. Průmyslová plocha bude na základě Územního plánu obce Vacenovice geodeticky vymezena. 4. Stavba bude umístěna převážně mimo zastavěné území obce dle územního plánu obce Vacenovice v ploše B v lokalitě M2 v souladu s územně plánovací informací vydanou MěÚ Kyjov, úřadem územního plánování, Masarykovo nám. 1, Kyjov, ze dne č.j.: ÚÚP17372/10/400/ Napojení na technickou infrastrukturu bude zajištěno na distribuční síť VN 22kV a to zemní kabelovou přípojkou VN napojenou na stožár č. 17 VN 39 přípojka TS 2

3 Kyjovan v souladu se stanoviskem distributora k připojení FVE č ze dne Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno přístupem ze státní silnice č. III/4256 ve směru Vacenovice Milotice, sjezdem na účelovou místní komunikaci až k areálu elektrárny. 7. Jedná se o dočasnou stavbu na dobu trvání 30 let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. Po uplynutí této lhůty bude stavba kompletně odstraněna včetně jejich podzemních částí a rekultivace pozemku bude provedena podle závazného stanoviska Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne č.j. JMK120161/2010, Sp. Zn. S-JMK120161/2010/OŽP/Bi, které je zahrnuto do podmínek výše uvedeného rozhodnutí. 8. Stavba bude v minimální vzdálenosti 15,0m od osy komunikace č. III/4256, tzn. mimo její ochranné pásmo. 9. Vzhledem ke způsobu upevnění konstrukce pomocí závrtaných šroubů bude provedena skrývka ornice v souladu s ustanovením 8 odst. 1 písm. a) zákona o ZPF. V areálu navržené fotovoltaické elektrárny nebudou vybudovány žádné komunikace ani zpevněné plochy. 10. Celá plocha pod konstrukcí bude zatravněna a pravidelně ošetřována po dobu provozu fotovoltaické elektrárny kosením (minimálně 4 x ročně) event. spásáním. 11. Po ukončení provozu fotovoltaické elektrárny a jejím kompletním odstranění (veškerých hmotných částí stavby včetně kabeláže) bude dle plánu rekultivace, provedena dvouletá biologická rekultivace pozemku za účelem obnovy produkčních schopností půdy a navrácení pozemku do kultury orná půda. 12. Po celou dobu provádění rekultivace bude veden protokol (provozní deník), v němž bude zaznamenáno, jak rekultivační práce probíhají, jaké postupy byly přitom použity, jak jsou dodržovány termíny stanovené v plánu rekultivace a další podrobnosti rozhodné pro posouzení jakosti, rozsahu a úplnosti prováděné rekultivace. 13. Po ukončení poslední etapy biologické rekultivace bude oznámeno orgánu ochrany ZPF, který vydal rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF, že rekultivace byla ukončena a bude předložen protokol o provedené rekultivaci, aby mohla být ukončena povinnost platit odvody. 14. Výška jednotlivých panelů včetně nosné konstrukce nepřesáhne 2,9 m nad terén. 15. Barevné řešení stojanů, nesoucích jednotlivé panely a objektu trafostanice bude provedeno tak, aby co nejvíce splynulo s okolním prostředím ( např. tlumené odstíny zelené, hnědé či šedé). 16. Oplocení areálu FVE bude provedeno drátěným zeleně poplastovaným pletivem napnutým mezi sloupky ( zelený nátěr) s betonovou patkou. Celková výška oplocení včetně dvou řad ostnatého drátu nepřesáhne 2,1 m. 3

4 17. Po ukončení životnosti FVE budou všechny materiály, které jsou součástí stavby, včetně oplocení, základových patek oplocení a elektrického kabelového vedení, šetrně odstraněny z předmětného území a recyklovány ( pokud není počítáno s výměnou panelů za nové a dalším provozem FVE). 18. Ozelenění areálu FVE stanovištně původními druhy dřevin v šířce pásu 4,0 m bude provedeno dle výkresu Projekt ozelenění FVE, výkres č. 01, datum 1/2010, vypracoval Ing. Igor Balák a dle textové části, kterou vypracovalo Zámecké zahradnictví Mekal, Miroslavské Knínice 2, Miroslav. 19. O nově vysázené dřeviny bude řádně pečováno po dobu 5 let. Uhynulí jedinci budou v nejbližším vhodném vegetačním období nahrazeni novými. Travní porost kolem vysazených dřevin bude minimálně 2 x ročně odstraňován mechanickým způsobem. 20. Všechny podmínky odboru životního prostředí MěÚ Kyjov, včetně výsadby dřevin, budou splněny do kolaudace stavby. 21. Z důvodů zmírnění dopadu stavby FVE na krajinný ráz území bude provedena výsadba pásu zeleně ( kombinace autochtonních druhů stromů a keřů) U plochy B bude ozelenění provedeno ze strany severní, východní a jižní ( na jižní stranu je vhodné umístit nižší druhy dřevin, případně dřeviny udržovat tak, aby nezastinovali FV-panely ) 22. S odpady vzniklými při stavbě bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Musí být zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle 12 odst. 3 zákona o odpadech. Bude upřednostněno využití odpadů před likvidací. 23. Trasa nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území bude zakreslena do všech paré prováděcí dokumentace. 24. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci bude odpovídat ČSN , ČSN a PNE Nebude porušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení NN, VN a podzemního uzemňovacího vedení NN, VN. 26. Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR bude neprodleně ohlášeno na telefonní číslo Kontakt p. Blažek V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení NN, VN budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 4

5 28. Po dokončení stavby nebudou zřizovány, bez souhlasu vlastníka rozvodných elektr. zařízení, stavby či umisťovány konstrukce a jiná obdobná zařízení, jakož i uskladňovány hořlavé a výbušné látky a nebudou bez souhlasu jejich vlastníka prováděny zemní práce. 29. U nadzemního vedení NN,VN nebudou růst porosty nad výšku 3 m a u podzemního vedení nebudou vysazovány trvalé porosty a nesmí být přejížděno mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 30. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti. 31. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou ( dále je RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN Veškerá stavební činnost v OP nadzemního i podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie. 32. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kv a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kv, budou prováděny za beznapěťového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. 33. Před zahájením prací bude přizván pověřený zástupce VaK Hodonín a.s., tj. vedoucí Ing. Kozlík tel k vytyčení veřejné kanalizace vč. ochranného pásma. O tomto bude sepsán zápis. 34. Křížení kabelového vedení VN a NN se stávajícím kanalizačním výtlakem bude provedeno pod úhlem V místě křížení bu de uloženo kabelové vedení VN, NN do ochranné trubky oboustranně přesahující o 1,0 m. 35. K záhozu VN vedení v místě křížení s kanalizačním výtlakem bude přizván zástupce provozu vodovodů a kanalizací Hodonín tel , ved. Ing. Kozlík z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. Souhlas bude zapsán do stavebního deníku. 36. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 37. Trasa PVSEK povede mimo areál FVE. 38. VN kabely budou uloženy dle normy ČSN V souběhu bude dodržena vzdálenost 80 cm, z prostorových důvodů je možno snížit až na 30 cm, za předpokladu že budou obě sítě od sebe odděleny cihlou nebo betonovou chráničkou. 5

6 39. V místě křížení budou uloženy telekomunikační kabely do chrániček v minim. Vzdálenosti 30 cm a VN kabely budou vedeny PVSEK. 40. Obnažené telekomunikační kabely a způsob uložení bude před záhozem prokazatelně zkontrolován pracovníkem společnosti Telefónica O Při činnostech v blízkosti vedení SEK budou respektována ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK ) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací ( dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. 42. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK, bude dodržena ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění, ČSN Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a ČSN Uzemnění a ochranné vodiče. 43. Před započetím zemních prací bude zajištěno vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět. 44. Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi budou upozorněni, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. A budou upozorněni na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále budou upozorněni aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací dbali nejvyšší opatrnosti. 45. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností budou zastaveny práce a věc oznámena zaměstnanci společnosti Telefónica O2 CR a.s., pověřeného ochrannou sítě Dana Panáková tel , (dále jen POS). 46. V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS. 47. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení. 48. V místech, kde uložený kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., budou zemní práce vykonávány velmi opatrně, kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK budou prováděny vtakové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. 49. Při odkrytí PVSEK, bude vyzván POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole bude proveden zához. 6

7 50. Pomocná zařízení ( patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nebudou ani dočasně využívány kjiným účelům, a taková zařízení nebudou dotčena ani přemístěna. 51. Trasa PVSEK mimo vozovku nebudou přejížděny vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK bude projednána s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK bude respektována výška vedení nad zemí. 52. Na trase PVSEK ( včetně ochranného pásma) nebude měněna niveleta terénu, vysazovány trvalé porosty ani měněn rozsah a konstrukce zpevněných ploch ( např. komunikací a parkovišť, vjezdů aj.). 53. Manipulační a skladové plochy budou zřizovány v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m. 54. Každé zjištěné poškození, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK, bude neprodleně ohlášeno Poruchové službě společnosti Telefónica O2 CR, a.s., na tel Požadavky uplatněné ve stanoviscích dotčených orgánů: - Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne Ev.č. : HSBM-2-4-2/5-OPR-2010, - MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí ze dne sp.zn. OŽP/17656/10/270/ v č.j. OŽP32055/10/5252/ , - Jihomoravská plynárenská ze dne zn. 173/10/101, - Vodovody a kanalizace, a. s., Hodonín ze dne zn.2/ho/2010/472, - Telefónica O2 CR, a. s., Hodonín ze dne č.j11932/10/mbo/0v0,, - E.ON CR, a. s., Hodonín ze dne zn. E7456-Z , ze dne pod zn. F6331 Z , - PČR Krajské ředitelství policie Jmk, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, , Hodonín ze dne pod č.j. KRPB /ČJ , - Správa a údržba silnic Jmk, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ze dne pod Č.j. 1869/2010-Ho/LiOI, - Krajský úřad Jmk, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ze dne pod č. j. JMK 88276/2010 Sp.Zn. S-JMK 88276/2010/OŽP/Kj, jsou zaneseny do podmínek tohoto rozhodnutí. Účastníkem řízení je podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, žadatel tj.: POWER PLANT, s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 599/37, IČ:

8 Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly vzneseny. Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení: V průběhu správního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny námitky ani připomínky. Odbor výstavby a zemědělství MěÚ Vracov současně vydává podle 115 stavebního zákon a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního zákona firmě POWER PLANT, s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 599/37, IČ: , zastoupené ENERG-SERVIS a. s., se sídlem Příkop 843/4, Brno, IČ: a jejím zmocněncem Ing. Igorem Balákem s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu "Vacenovice, fotovoltaická elektrárna POWER PLANT-2.etapa na pozemcích parc. č. 1809/4, 1809/5, 1809/6, 1809/7, 1809/8, 1809/9, 1809/10 v k. ú. Vacenovice u Kyjova.. Jedná se o výstavbu 2. etapy fotovoltaické elektrárny, tj. osazení fotovoltaických panelů v počtu 1698 ks o výkonu 230 Wp-celkem Wp, zemního kabelového rozvodu NN v areálu. Dále bude provedeno oplocení areálu. Soubor staveb je navržen dle územního plánu obce Vacenovice v ploše B v lokalitě M2. Stavba je rozdělená na stavební objekty: SO-03- Fotovoltaické panely SO-04- Rozvody NN AC SO-05- Oplocení a zeleň SO-03- Fotovoltaické panely: FVE bude tvořena monokrystalickými fotovoltaickými panely v počtu 1698 ks o výkonu 230Wp- celkem Wp, umístěnými na typizovaných ocelových konstrukcích, upevněných zemními vruty do hloubky 1,00m a budou umístěny v řadách, mezi nimiž budou rozestupy 5,80m. Jednotlivé panely budou spojeny kabely NN vedenými po konstrukcích do jednotlivých stringů střídačů. Propojení solárních panelů bude vedeno pod konstrukcemi FV panelů v kabelových žlabech a částečně v zemi v ochranných plastových troubách a ukončeno bude na stejnosměrných vstupech střídačů. SO-04- Rozvody NN AC: Jedná se o kabelové rozvody od střídačů osazených na konstrukcích fotovoltaických panelů po jejich napojení v rozvaděči NN trafostanice. Kabely od střídačů budou vedeny k rozpojovacím skříním a dále pak vedeny zemí výkopem k trafostanici. Délka trasy centrálního výkopu bude 206,00m. SO-05- Oplocení a zeleň: Oplocení areálu bude z ocelových sloupků osazených v betonových patkách a drátěným 8

9 poplastovaným pletivem do výšky 2,00m. Plot bude opatřen ostnatým drátem. Vjezdové brány budou součástí oplocení. Budou ocelové, dvoukřídlové, s tyčovou výplní šířky 5,00m a výšky 2,03m. Dřeviny budou vysazovány ve skupinách. Celková výsadba bude v počtu 2 500ks dřevin. Plošné a objemové ukazatele stavby: Počet panelů: ks Oplocení 480,3 bm Parametry rozvodu elektrické energie: Instalovaný výkon FVE: 1,75 MWp Napěťová soustava NN: AC 3x 400/230 V, 50 Hz, TN-C, 2 DC 800V, IT. Účastníkem řízení je podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu žadatel tj. POWER PLANT, s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 599/37, IČ: Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení: Nebyly vzneseny. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba Vacenovice, fotovoltaická elektrárna POWER PLANT-2.etapa bude provedena na pozemku parc. č. 1809/4, 1809/5, 1809/6, 1809/7, 1809/8, 1809/9, 1809/10 v k. ú. Vacenovice u Kyjova.. jak je zakresleno v projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Igor Balák, Energ-servis a.s., Brno, Příkop 843/4, , ČKAIT Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a tech. zařízení, zejména vyhl.č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 3. Stavba bude provedena dodavatelsky, subjektem oprávněným kprovádění staveb podle 160 stavebního zákona. Termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude stavebnímu úřadu oznámen před zahájením stavebních prací. 4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. 5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné normy. 6. Na stavbě musí být veden během prací stavební deník, v němž musí být zaznamenány všechny údaje pro posouzení postupu prací a stavu zaměstnaných osob, jakož i další závažné okolnosti související se stavbou. 7. Provedení jakýchkoliv odchylek od schválené dokumentace musí být předem projednáno a schváleno stavebním úřadem. 9

10 8. Vlastník stavby je povinen uschovat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími týkající se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. 9. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu podle 122 stavebního zákona. 10. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně, k poškozování majetku a nepořádku na staveništi. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do předchozího stavu. 11. Stavba bude dokončena nejpozději do Jedná se o dočasnou stavbu na dobu trvání 30 let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. Po uplynutí této lhůty bude stavba kompletně odstraněna včetně jejich podzemních částí a rekultivace pozemku bude provedena podle závazného stanoviska Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne č.j. JMK120161/2010, Sp. Zn. S-JMK120161/2010/OŽP/Bi. 3. Po dokončení stavebních prací je investor povinen uvést pozemek a jeho okolí do původního stavu. 4. Provedením a zřízením stavby nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 5. Odvod dešťových vod bude řešen volně na terén. 6. Pokud v rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních komunikacích, bude předem dopravnímu inspektorátu v Hodoníně předložena žádost o vyjádření s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. O stanovení přechodné úpravy provozu rozhodne příslušný silniční správní úřad. 7. Údaje požárně bezpečnostního řešení musí být splněny. Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci). 8. Po kolaudaci stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene mezi stavebníkem a vlastníkem pozemků o uložení kabelového podzemního vedení NN. 9. Fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby: - před zahájením stavby, - po provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními předpisy závěrečná kontrolní prohlídka stavby. 10

11 10. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení prostorové a výškové polohy stavby odborně způsobilou osobou. 11. Provedení jakýchkoliv odchylek od schválené dokumentace musí být předem projednáno a schváleno stavebním úřadem. Požadavky uplatněné ve stanoviscích dotčených orgánů: - Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne Ev.č. : HSBM-2-4-2/5-OPR-2010, - MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí ze dne sp.zn. OŽP/17656/10/270/ v č.j. OŽP32055/10/5252/ , - Jihomoravská plynárenská ze dne zn. 173/10/101, - Vodovody a kanalizace, a. s., Hodonín ze dne zn.2/ho/2010/472, - Telefónica O2 CR, a. s., Hodonín ze dne č.j11932/10/mbo/0v0,, - E.ON CR, a. s., Hodonín ze dne zn. E7456-Z , ze dne pod zn. F6331 Z , - PČR Krajské ředitelství policie Jmk, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, , Hodonín ze dne pod č.j. KRPB /ČJ , - Správa a údržba silnic Jmk, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ze dne pod Č.j. 1869/2010-Ho/LiOI, - Krajský úřad Jmk, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ze dne pod č. j. JMK 88276/2010 Sp.Zn. S-JMK 88276/2010/OŽP/Kj, jsou součástí tohoto rozhodnutí a stavebník je povinen je splnit. Stavební povolení má odkladný účinek až do nabytí právní moci územního rozhodnutí. Odůvodnění: Dne podala POWER PLANT, s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 599/37, IČ: , zastoupená ENERG-SERVIS a. s., se sídlem Příkop 843/4, Brno, IČ: a jejím zmocněncem Ing. Igorem Balákem ( dále jen žadatel ), u odboru výstavby a zemědělství MěÚ Vracov žádost o vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby: Vacenovice, fotovoltaická elektrárna POWER PLANT-2.etapa,na pozemcích parc. č. 1809/4, 1809/5, 1809/6, 1809/7, 1809/8, 1809/9, 1809/10 v k. ú. Vacenovice u Kyjova. Usnesením ze dne pod č. j bylo spojeno územní řízení se stavebním. Odůvodnění územního rozhodnutí a rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení: K žádosti byla doložena projektová dokumentace stavby, snímek z pozemkové mapy, souhlas se stavbou od majitelů pozemků na kterém bude stavba umístěna,výpis z katastru nemovitostí, 11

12 plnou moc na dobu určitou udělenou firmou POWER PLANT, s.r.o. zmocněnci ENERG SERVIS a.s. zastoupenou Ing. Igorem Balákem, stanoviska vlastníků technické infrastruktury, (RWE, Jihomoravská plynárenská, E.ON Česká republika, s.r.o., Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s, Telefónica O2 CR, SÚS JmK, Hodonín), vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ( Telefónica 02 CR, a.s.), závazné stanovisko (Hasičského záchranného sboru Jmk), vyjádření obce Vacenovice, vyjádření MěÚ Kyjov odbor životního prostředí, závazné stanovisko MěÚ Kyjov odbor životního prostředí, závazné stanovisko Krajského úřadu Jmk, OŽP, odbor životního prostředí,(souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy), MěÚ Kyjov, územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití. Na podkladě předložené žádosti odbor výstavby a zemědělství MěÚ Vracov oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení účastníkům řízení. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Při ustanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel z dikce 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 85 odst. 1 stavebního zákona a s 85 odst. 2 stavebního zákona. Účastníky řízení jsou žadatel, vlastník stavby, vlastník pozemku, vlastníci přímo sousedících nemovitostí a staveb a obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. V průběhu správního řízení ani při ústním jednání spojeném s ohledáním na místě nebyly účastníky řízení uplatněny námitky ani připomínky proti umístění stavby. Před ústním jednáním při šetření na místě byla pořízena fotodokumentace, která slouží jako doklad, že žadatel zajistil, aby informace o záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní projednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Výsledek místního šetření byl zapsán do protokolu dne Umístění stavby fotovoltaické elektrárny je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, obecně závaznou vyhláškou obce Vacenovice o závazných částech územního plánu obce Vacenovice ze dne , když je stavba navržena v zastavitelné ploše obce: tj. plochy pro výrobu, sklady a technické vybavení (M2), kde je záměr dle územně plánovací informace v souladu s územním plánem, vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/1998 Sb., o technických požadavcích na stavby. Na základě výše uvedených skutečností rozhodl odbor výstavby a zemědělství MěÚ Vracov tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Odůvodnění rozhodnutí stavebního povolení a rozhodnutí námitkách účastníků stavebního řízení: Dne podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. 12

13 Stavba byla umístěna výše uvedeným výrokem rozhodnutí a nabytí právní moci stavebního povolení má odkladný účinek až po nabytí právní moci stavebního povolení. Opatřením ze dne odbor výstavby a zemědělství MěÚ Vracov v souladu s ustanovením 112 odst. 2 stavebního zákona oznámil zahájení stavebního řízení. Protože jsou stavebnímu úřadu i účastníkům řízení dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil od ohledání na místě i ústního jednání a stanovil lhůtu do , ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky, popř. navrhnout důkazy. Námitky ani připomínky nebyly během stavebního řízení vzneseny. Při ustanovení okruhu účastníků stavebního řízení stavební úřad vycházel z dikce 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, z 109 stavebního zákona, z údajů uvedených v žádosti o povolení stavby, ze znalostí místních poměrů a z informací získaných z předchozích správních řízení vedených v okolí projednávané stavby, tj. ze spisových materiálů archivovaných stavebním úřadem a z informací o katastru nemovitostí, když byli jako účastníci řízení stanoveni stavebník, jako účastník dle 109 stavebního zákona, vlastník pozemku na němž má být stavby provedena a majitelé přímo sousedících pozemků a staveb, kteří by projednávanou stavbou mohli být dotčeni. V průběhu stavebního řízení odbor výstavby a zemědělství MěÚ Vracov přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby byly splněny. Odbor výstavby a zemědělství MěÚ Vracov v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání stavebního povolení a na základě výše uvedeného rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u odboru výstavby MěÚ Vracov s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Jihomoravského kraje k rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek vůči stavebnímu povolení. Stavební úřad po nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno paré ověřené projektové dokumentace a štítek stavba povolena, obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 13

14 Stavební povolení pozbývá platnosti podle 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (možno požádat o prodloužení). vedoucí odboru výstavby a zemědělství Bc. Gloza Petr Vyvěšeno dne: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: Sňato dne: Správní poplatek je stanoven podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích položka 18 písm. a) ve výši Kč 1000,-. Obdrží: ( 92 odst. 3) žadatel (do vlastních rukou) obec v místě stavby a dotčené orgány jednotlivě Rozdělovník pro územní řízení: 1. POWER PLANT, s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 599/37, IČ: , v zast. ENERG-SERVIS a. s., se sídlem Příkop 843/4, Brno 2. obec Vacenovice, 243, Vacenovice 3. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, Tř. bří Čapků 3, Hodonín 4. Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 30, Kyjov 5. Městský úřad Kyjov, odbor územního plánování, Masarykovo nám. 30, Kyjov 6. Masarykovo muzeum Hodonín 7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, Plucárna 1 a, Hodonín 8. Policie ČR, DI Hodonín

15 Ostatní účastníci řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou 9. Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, Veveří, obec Vacenovice, 243, Vacenovice 11. Římskokatolická farnost Vacenovice, 256, Vacenovice Jan Měchura, Vacenovice 345, Vacenovice Josef Měchura, Zlaté Písky 999, Ratíškovice Josef Měchura, Vacenovice 527, Vacenovice Milena Harcová, Vacenovice 698, Vacenovice Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno 17. E.ON Česká republika, s.r.o. 18. Vodovody kanalizace Hodonín, a.s. 19. Telefónica O2 Czech republic, a.s. 20. SÚS Jmk, Hodonín S vyznačenou právní mocí ještě obdrží ( 92 odst. 4) - žadatel zároveň s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy a dokumentaci stavby Rozdělovník pro stavební řízení: Obdrží: účastníci řízení a dotčeném orgány jednotlivě 1. POWER PLANT, s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 599/37, IČ: , v zast. ENERG-SERVIS a. s., se sídlem Příkop 843/4, Brno 2. obec Vacenovice, 243, Vacenovice 3. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, Tř. bří Čapků 3, Hodonín 4. Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 30, Kyjov 5. Městský úřad Kyjov, odbor územního plánování, Masarykovo nám. 30, Kyjov 6. Masarykovo muzeum Hodonín 7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, Plucárna 1 a, Hodonín 8. Policie ČR, DI Hodonín SÚS Jmk, Hodonín Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jmk, Opuštěná 4, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, Veveří, obec Vacenovice, 243, Vacenovice 14. Římskokatolická farnost Vacenovice, 256, Vacenovice Jan Měchura, Vacenovice 345, Vacenovice Josef Měchura, Zlaté Písky 999, Ratíškovice Josef Měchura, Vacenovice 527, Vacenovice Milena Harcová, Vacenovice 698, Vacenovice Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno 20. E.ON Česká republika, s.r.o. 21. Vodovody kanalizace Hodonín, a.s. 22. Telefónica O2 Czech republic, a.s. 23. SÚ MěÚ Vracov - spis S vyznačenou právní mocí ještě obdrží stavebník (do vlastních rukou), zároveň s ověřenou projektovou dokumentací spolu se štítkem stavba povolena spis SÚ Správní poplatek vyměřen podle položky 17 písm. i) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. ve výši 3000,- Kč. 15

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne 03.07.2013 Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00GPX9F SOORXOOHWADS Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 30031/2011 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 17.08.2011 Č.j.: MUBR 50954/2011

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/3459/10/OSVO/Ma Č.J.: MK/3459/10/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě

Novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě S00RP00SPW0V S00RX00I7C2W Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad ^ Sp.zn. MUBR-S 49218/2011 OSŘOŽÚ/Vl-328 Břeclav, dne 14.09.2011 Č.j.: MUBR 61800/2011

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

"venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN" v Plešovicích, obec Zlatá Koruna

venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN v Plešovicích, obec Zlatá Koruna Č.j.: SÚ-1146/07-Be Český Krumlov, dne 15.6.2007 Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 3. března 2008 Vyřizuje: Ing. Pukowietz, e-mail.: pukowietz@rousinov.cz

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA s n 09 2010 " Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MUZAX004DOFC Žatec úřad Spis. zn.: Č,j.: Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 15. června 2011 odbor DOPRAVY, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j. MěUKM 042142/2011

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby.

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 23.2.2010 VÚP 5783/10-231/10-HAN-328.3 Ladislav

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/93022/2012/JADU 105624/2012/ 118449 Dufková

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 25.11.2009 VÚP 328.3-1847/2651/09 PN-33 Petr Nový

Více

Novostavba rodinného domu Lednice, Komenského

Novostavba rodinného domu Lednice, Komenského S00RP00JHP1R SOORXOOKCSVL Městský úřad Břeclav odbor stavebního rády a obecního živnostenského úřadu _ oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 54081/2012 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeclav, óne 23.08.2012 Č.j: MUBR 57834/2012

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4213/2010-608/HH Rousínov, dne 30. srpna 2010 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00GPUXQ IHIIlllIIIHillIIIIIIII SOORXOOHYLSU Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 39176/2011 OSŘOŽÚ/Vi-328, Břeclav, dne 10.08.2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Č.j.: výst. 241/08/F Čelákovice, dne 31.3.2008 Vyřizuje: Fottová, tel. 326/929134 ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

Městský úřad Bučovice Odbor stavební úřad Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Městský úřad Bučovice Odbor stavební úřad Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor stavební úřad Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel.: 517 324 444 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p email: novotny@bucovice.cz Obdrží: dle rozdělovníku Vaše značka

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 9576/2012/243Vá Č.j.:SÚ4934/13/243 / SÚ 9576/2012/243Vá Kyjov, dne 28.1.2013 Vyřizuje: Vávrová Simona, tel. 518 697 544, e-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SOORXOOKKPKT Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 39171/2012 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 06.11.2012 Č.J.: MUBR 68875/2012 Oprávněná

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 3297/2011/156Žd Č.j.:SÚ24737/11/3297/2011 156 Kyjov, dne 17.6.2011 Vyřizuje: Ždánská Ludmila, tel. 518 697 543, e-mail: l.zdanska@mukyjov.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/23904/11-5 Hranice, dne: 23.1.2012 Vyřizuje: Jiří Koukal E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828 382 V EŘEJNÁ

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./3653/10-Gr HP - 4207/2010 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1802/10-Ra HP - 2212/2010 Vyřizuje:

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Více

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2032/2015-8-Fi-STRI-StPo-/ Pozořice, dne: 25.5.2016 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Blatná odbor dopravy třída T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná tel. 383 416 220 fax: 383 416 220 Obec Kadov Kadov 65 388 01 Blatná kterou na základě plné moci zastupuje ATELIER Penta, spol. s

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/75/2012 Velké Hamry dne 24.4.2012 Č.j. : muvh/0595/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

Městský úřad Znejme odbor dopravy

Městský úřad Znejme odbor dopravy Městský úřad Znejme odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36,66922 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Žížková Znojmo 11. dubna 2014 Tel.: 515216442 Fax: 515216441 E-maíl: Ivana.lízkova@muznojmo.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 15.06.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/73308/2011/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_4082/2012/SU-24/330/BR Chotěboř, dne: 27.4.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/61233/2012/Mo 80723/2012/ 90426 Motlová

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 06.08.2013 ČJ.: MUMI 5783/2013 SP.ZN. 510/2013 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43

OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43 OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43 Č.j.: OÚA/1696/2010 Vyřizuje: Chudaničová Albrechtice 18. března 2011 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 10 Obecní

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více