V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A"

Transkript

1 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel.: , fax.: , Č.j.: 2400/ / /PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, .: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Doručení rozhodnutí č. I/10/2011 ze dne pod č.j. 2400/ / /PJ na stavbu jednopodlažního rodinného domu, krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla se skladem, sauny, včetně přípojek sítí technického vybavení (vodovodní přípojka, vodoměrná šachta, přípojka elektro nn, elektroměrový rozvaděč), vzdušného vedení elektro nn, splaškové kanalizace, jímky na vyvážení, dešťové kanalizace zaústěné do trativodu, připojení krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla k místní komunikaci (sjezd), jezírka, oplocení na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, parcelní číslo 600/82 zahrada, parcelní číslo 64/3 orná půda, parcelní číslo 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany a žádost o povolení výjimky z ustanovení 24 odst. (1) na stavbu vzdušného vedení elektro nn a z ustanovení 25 odst. (2), (5) na stavbu rodinného domu, krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla se skladem, sauny, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov vydal rozhodnutí č. I/10/2011 ze dne pod č.j. 2400/ / /PJ na stavbu jednopodlažního rodinného domu, krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla se skladem, sauny, včetně přípojek sítí technického vybavení (vodovodní přípojka, vodoměrná šachta, přípojka elektro nn, elektroměrový rozvaděč), vzdušného vedení elektro nn, splaškové kanalizace, jímky na vyvážení, dešťové kanalizace zaústěné do trativodu, připojení krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla k místní komunikaci (sjezd), jezírka, oplocení na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, parcelní číslo 600/82 zahrada, parcelní číslo 64/3 orná půda, parcelní číslo 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany a rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení 24 odst. (1) na stavbu vzdušného vedení elektro nn a z ustanovení 25 odst. (2), (5) na stavbu rodinného domu, krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla se skladem, sauny, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 odst. (1) písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon ), vydání výše uvedeného rozhodnutí o z n a m u j e v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

2 Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Vyvěšeno dne.. Sejmuto dne Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Doručí se na vyvěšení: Městský úřad Rousínov, odbor vnitřních věcí, Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov u Vyškova Obecní úřad Olšany, Olšany 66, Rousínov u Vyškova Č.j.: 2400/ / /PJ 2

3 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel.: , fax.: , Č.j.: 2400/ / /PJ Rousínov, dne 23. května 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, .: Bc. David Pres, nar , Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno Ing. Natálie Presová, nar , Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno R O Z H O D N U T Í ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY č. I/10/2011 Dne podali Bc. David Pres, nar , Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, Ing. Natálie Presová, nar , Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby jednopodlažního rodinného domu, krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla se skladem, sauny, včetně přípojek sítí technického vybavení (vodovodní přípojka, vodoměrná šachta, přípojka elektro nn, elektroměrový rozvaděč), vzdušného vedení elektro nn, splaškové kanalizace, jímky na vyvážení, dešťové kanalizace zaústěné do trativodu, připojení krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla k místní komunikaci (sjezd), jezírka, oplocení na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, parcelní číslo 600/82 zahrada, parcelní číslo 64/3 orná půda, parcelní číslo 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany a žádost o povolení výjimky z ustanovení 24 odst. (1) na stavbu vzdušného vedení elektro nn a z ustanovení 25 odst. (2), (5) na stavbu rodinného domu, krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla se skladem, sauny, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 odst. (1) písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve spojeném územním řízení a řízení o povolení výjimky přezkoumal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a stavby a žádost o povolení výjimky na shora uvedenou stavbu na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, parcelní číslo 600/82 zahrada, parcelní číslo 64/3 orná půda, parcelní číslo 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany a na základě tohoto přezkoumání I. Vydává podle ustanovení 67, 68, 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ustanovení 169 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění Č.j.: 2400/ / /PJ 3 r o z h o d n u t í o p o v o l e n í v ý j i m k y z ustanovení 24 odst. (1) na stavbu vzdušného vedení elektro nn a z ustanovení 25 odst. (2), (5) na stavbu rodinného domu, krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla se skladem, sauny vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, II. Vydává podle ustanovení 79 a 92 stavebního zákona a ustanovení 9 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y jednopodlažního rodinného domu, krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla se skladem, sauny, včetně přípojek sítí technického vybavení (vodovodní přípojka, vodoměrná

4 šachta, přípojka elektro nn, elektroměrový rozvaděč), vzdušného vedení elektro nn, splaškové kanalizace, jímky na vyvážení, dešťové kanalizace zaústěné do trativodu, připojení krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla k místní komunikaci (sjezd), jezírka, oplocení na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, parcelní číslo 600/82 zahrada, parcelní číslo 64/3 orná půda, parcelní číslo 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany. I. Povolení výjimky: Povolení výjimky z ustanovení 24 odst. (1) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území zvláštní požadavky na umísťování staveb připojení novostavby rodinného domu vzdušným vedením elektro nn z p.b č. 107 na pozemku: 600/201 ostatní plocha, parcelní číslo 600/82 zahrada, parcelní číslo 64/3 orná půda, parcelní číslo 600/80 ovocný sad, parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany. Z požadavku citovaného ustanovení, které stanoví, že rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umísťují pod zem, se povoluje výjimka novostavba rodinného domu bude připojena vzdušným vedení elektro nn z p.b č. 107 na pozemku: 600/201 ostatní plocha, parcelní číslo 600/82 zahrada, parcelní číslo 64/3 orná půda, parcelní číslo 600/80 ovocný sad, parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany. Povolení výjimky z ustanovení 25 odst. (2), (5) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území vzájemné odstupy staveb od společných hranic pozemků na stavbu rodinného domu, krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla se skladem, sauny na pozemku: parcelní číslo 60/244 zahrada, v katastrálním území Olšany. Z požadavku citovaného ustanovení, které mj. stanoví, je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m, se povoluje výjimka z omezení této vzdálenosti sauna a kryté stání pro dvě osobní motorová vozidla se skladem novostavby rodinného domu budou umístěny v hranici se sousedním pozemkem: parcelní číslo 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany, rodinný dům bude umístěn na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany ve vzdálenosti 2,60 m od levé hranice sousedního pozemku: parcelní číslo 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany. II. Umístění stavby: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Rodinný dům, nepravidelného tvaru, o rozměrech 9,23 x 16,45 m, bude umístěn na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany tak, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku 1:250, výkres č. 1. Rodinný dům bude jednopodlažní, dřevostavba. Úroveň srovnávací roviny 1.NP±0,000 bude 0,21 m od úrovně upraveného terénu. Výška hrany pultové střechy od úrovně srovnávací roviny 1.NP±0,000 bude 4,01 m. Pultová střecha bude pokrytá střešní fólií. 2) Sauna, o rozměrech 3,35 x 8,66 m, bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany tak, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku 1:250, výkres č. 1. Úroveň srovnávací roviny 1.NP±0,000 bude 0,05 m od úrovně upraveného terénu. Výška hrany pultové střechy bude 3,64 m od úrovně srovnávací roviny 1.NP±0,000. Pultová střecha bude pokrytá střešní fólií. 3) Kryté stání o rozměrech 5,55 x 5,90 m a sklad o rozměrech 3,70 x 4,30 m budou umístěny na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany tak, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku 1:250, výkres č. 1. Úroveň srovnávací roviny 1.NP±0,000 bude 0,35 m od úrovně upraveného terénu. Výška hrany pultové střechy krytého Č.j.: 2400/ / /PJ 4

5 stání bude 3,34 m od úrovně srovnávací roviny 1.NP±0,000. Pultová střecha bude pokrytá střešní fólií. 4) Vzdálenost rodinného domu od levé hranice sousedního pozemku: parcelní číslo 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany bude 2,60 m, vzdálenost od pravé hranice sousedního pozemku: parcelní číslo 600/208 ovocný sad, v katastrálním území Olšany bude 4,20 m. Vzdálenost rodinného domu od přední hranice sousedního pozemku: parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, v katastrálním území Olšany bude 13,95 m, v zadní části bude rodinný dům navazovat na zahradu ve vlastnictví stavebníků. Kryté stání se skladem a sauna budou umístěny v levé hranici se sousedním pozemkem: parcelní číslo 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany. Kryté stání bude umístěno ve vzdálenosti 4,40 m od hranice se sousedním pozemkem: parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, v katastrálním území Olšany. Sauna s přístřeškem navazuje na levý zadní roh obvodové stěny rodinného domu. 5) Za rodinným domem, na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany bude umístěno přírodní jezírko. 6) Napojení na sítě technického vybavení: a) Vodovodní přípojka HDPE DN 25 bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany a bude napojena na vodovodní řad na pozemku: parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, v katastrálním území Olšany. Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany a bude přístupná pro odečet měření. b) Nadzemní vedení elektro nn přívodním kabelem NAYY 4x16 mm 2 bude umístěno na pozemku: parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, parcelní číslo 600/82 zahrada, parcelní číslo 64/3 orná půda, v katastrálním území Olšany. Nový sloup (p.b. JB 9/6 č. 107A) bude umístěn na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany. Nadzemní vedení elektro nn bude napojeno na distribuční síť z p.b. č c) Přípojka elektro nn bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany a bude napojena z nové pojistkové skříně SP 100 umístěné na novém sloupu (p.b. JB 9/6 č. 107A). Elektroměrový rozvaděč bude umístěn na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany a bude přístupný pro odečet měření. d) Splašková kanalizace bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany a bude zaústěna do jímky na vyvážení umístěné na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany, před rodinným domem. e) Dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany a bude napojena do retenční nádrže s přepadem do drenážního vsaku. f) Vytápění rodinného domu bude zajišťovat kompaktní vzduchotechnická jednotka NILAN VP 18 K s aktivní rekuperací vzduchu, doplňkových zdrojem tepla budou krbová kamna. Teplá voda bude ohřívána tepelným čerpadlem v zásobníku 180 l. g) Kryté stání pro dvě osobní motorová vozidla bude připojeno k místní komunikaci sjezdem na pozemku: parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, v katastrálním území Olšany. h) Oplocení pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany bude drátěné výšky 1,2 m z poplastovaného kovového pletiva, část plotu bude řešena jako zelený plot. U vjezdu na pozemek bude část plotu a brány řešena jako dřevěný plot. Č.j.: 2400/ / /PJ 5

6 7) Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov ze dne zn /0082/TÚ/so: a) Uzavírací šoupě se zemní zákopovou soupravou na vodovodní přípojce bude umístěno v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad. Povrchové znaky budou umístěny na niveletě terénu. b) Při křížení nebo souběhu zařízení v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s. a vodovodní přípojky s ostatními inženýrskými sítěmi a jejich přípojkami, dodržet ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. Budou dodrženy podmínky smlouvy č E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno: a) Místo připojení zařízení k distribuční soustavě pojistková skříň SP 100, umístěna na nově osazeném sloupu p.č. 600/244 (JB 9/6 č. 107A). Budou dodrženy podmínky vyjádření Jihomoravské plynárenské, Plynárenská 499/1, Brno ze dne zn. 419/11/115: a) Realizaci stavby vodovodní přípojky dojde k dotčení STL plynovodu ve správě JMP, a.s.. Pro vytyčení kontaktovat přípravnu JMP, a.s. PO Kroměříž tel.: b) Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 8) Další stupeň projektové dokumentace bude vypracován v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 9) Při projektování je nutné respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky, a požadavky uvedené v jednotlivých vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců sítí technického vybavení, které jsou uvedeny v dokladové části ověřené dokumentace k územnímu řízení, směřující k vypracování projektové dokumentace a k vlastní realizaci stavby. 10) Stavebník si zajistí pro zpracování projektové dokumentace vytýčení hranic pozemků a podzemních vedení sítí technického vybavení. 11) V dalším stupni projektové dokumentace stavby předloží stavebník: a) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jm kraje, územního odboru Vyškov, Hasičská 425/2, Vyškov, 12) Před započetím prací předloží stavebníci stavebnímu úřadu Městského úřadu Rousínov návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo žádost o stavební povolení. Účastníkem je dle ustanovení 27 odst. (1) písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění: Bc. David Pres, nar , Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, Ing. Natálie Presová, nar , Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, Pavla Benešová, nar , Potoční 1167/1, Rousínov u Vyškova, Marie Němcová, nar , Olšany č.p.177, Rousínov u Vyškova, Josef Němec, nar , Olšany č.p.176, Rousínov u Vyškova, Marie Němcová, nar , Olšany č.p.176, Rousínov u Vyškova, Tomáš Němec, nar , Olšany č.p.177, Rousínov u Vyškova, František Růžička, nar , Olšany č.p.187, Rousínov u Vyškova, Obec Olšany, Olšany č.p.66, Rousínov u Vyškova, E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno, IČ , dále dle ustanovení 27 odst. (2) správního řádu: Martina Tumová, nar , Sušilovo náměstí 61/39, Rousínov u Vyškova, Jiří Bartl, nar , Panská Zahrada č.p.231, Říčany u Brna, Ing. Jiří Urbánek, nar , Kuršova 978/3, Brno - Bystrc, Brno, Ak. soch. Eva Brožová, nar , Olšany č.p.41, Rousínov u Vyškova, František Brož, nar , Olšany č.p.58, Rousínov u Vyškova, Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, IČ , Č.j.: 2400/ / /PJ 6

7 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov, IČ , Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLS Brno, Jana Babáka 2773/11, Královo Pole, Brno, IČ Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení a připomínkách veřejnosti Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti nebyly uplatněny. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních předpisů, nebo bylo-li stavební povolení nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podána žádost zamítnuta ve lhůtě platnosti územního rozhodnutí. O d ů v o d n ě n í Dne podali Bc. David Pres, nar , Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, Ing. Natálie Presová, nar , Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno IČ žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby a žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Uvedeným dnem bylo územní řízení spojené s řízením o povolení výjimky zahájeno. Stavební úřad usnesením ze dne pod č.j. 2400/ / /PJ spojil řízení o výjimce s územním řízením. Stavební úřad opatřením č.j. 2400/ / /PJ ze dne oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Žádosti byly doloženy těmito podklady: 1) Výpisem z katastru nemovitostí LV: 1292 ze dne , 2) Kopií z katastrální mapy ze dne , 3) Rozhodnutím Obecního úřadu Olšany, Olšany č.p. 66, Rousínov u Vyškova č. P/1/2011 ze dne zn. 41/2011, 4) Rozhodnutím Obecního úřadu Olšany, Olšany č.p. 66, Rousínov u Vyškova č. 1/2011 ze dne zn. 41/2011, 5) Souhlasem vlastníka nemovitostí František Růžička, Olšany č.p. 187, Rousínov u Vyškova ze dne , 6) Souhlasem vlastníka nemovitostí Pavla Benešová, Potoční 1167/1, Rousínov u Vyškova ze dne , 7) Souhlasem vlastníka nemovitostí Marie Němcová, Tomáš Němec, Olšany 177, Rousínov u Vyškova, Josef Němec, Marie Němcová, Olšany č.p. 176, Rousínov u Vyškova ze dne , 8) Souhlasem PČR KŘP Jm kraje, Územního odboru Vyškov, Dopravního inspektorátu Vyškov, Brněnská 7a, Vyškov ze dne pod č.j. KRPB 12462/ČJ , 9) Vyjádřením Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov ze dne zn /0082/TÚ/so, 10) Vyjádřením E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno ze dne zn. R11679-Z , 11) Smlouvou o připojení č E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno, 12) Vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka 2733/11, Brno ze dne pod č.j /11, 13) Vyjádřením Jihomoravské plynárenské, Plynárenská 499/1, Brno ze dne zn. 419/11/115, 14) Posudkem o stanovení radonového indexu pozemku ze dne , 15) Průkazem energetické náročnosti budovy, Č.j.: 2400/ / /PJ 7

8 16) Situačním nákres v měřítku 1:250 výkres č. 1 + dokumentací pro územní řízení. Při vymezování okruhu účastníků řízení pro řízení o výjimce, dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení 27 odst. (1) správního řádu přísluší kromě žadatelů Bc. David Pres, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, Ing. Natálie Presová, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, dalším dotčeným osobám, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu Obec Olšany, Olšany č.,p. 66, Rousínov u Vyškova, Pavla Benešová, Potoční 1167/1, Rousínov u Vyškova, Marie Němcová, Olšany č.p.177, Rousínov u Vyškova, Josef Němec, Olšany č.p.176, Rousínov u Vyškova, Marie Němcová, Olšany č.p.176, Rousínov u Vyškova, Tomáš Němec, Olšany č.p.177, Rousínov u Vyškova, František Růžička, Olšany č.p.187, Rousínov u Vyškova, E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno, IČ Při vymezování okruhu účastníků řízení pro územní řízení, dospěl stavební úřad k závěru, že toto právní postavení podle ustanovení 85 odst. (1) a (2) stavebního zákona přísluší kromě stavebníků Bc. David Pres, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, Ing. Natálie Presová, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, pouze vlastníkům pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn Obec Olšany, Olšany č.p. 66, Rousínov u Vyškova, Pavla Benešová, Potoční 1167/1, Rousínov u Vyškova, Marie Němcová, Olšany č.p.177, Rousínov u Vyškova, Josef Němec, Olšany č.p.176, Rousínov u Vyškova, Marie Němcová, Olšany č.p.176, Rousínov u Vyškova, Tomáš Němec, Olšany č.p.177, Rousínov u Vyškova, František Růžička, Olšany č.p.187, Rousínov u Vyškova, osobám jejichž vlastnické právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno Martina Tumová, Sušilovo náměstí 61/39, Rousínov u Vyškova, Jiří Bartl, Panská Zahrada č.p.231, Říčany u Brna, Ing. Jiří Urbánek, Kuršova 978/3, Brno - Bystrc, Brno, František Růžička, Olšany č.p.187, Rousínov u Vyškova, František Brož, Olšany č.p.58, Rousínov u Vyškova, správcům sítí technického vybavení Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno, Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLS Brno, Jana Babáka 2773/11, Královo Pole, Brno, Obci Olšany, Olšany č.,p. 66, Rousínov u Vyškova. I. Odůvodněn rozhodnutí o povolení výjimky: Povolení výjimky z ustanovení 24 odst. (1) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území: Vzdušné vedení elektro nn bude umístěno na pozemku: parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, parcelní číslo 600/82 zahrada, parcelní číslo 64/3 orná půda, parcelní číslo 600/80 ovocný sad, parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany a bude ukončeno na nově osazeném sloupu na pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany. Stavebníci navrhují připojení novostavby rodinného domu z PB č. 107 vzdušným vedením elektro nn z důvodu složitých terénních podmínek stávající místní komunikace, křižovatek na této místní komunikaci, skalnatého podlaží terénu. Při posuzování žádosti stavební úřad zkoumal, zda jsou splněny podmínky, na které je v ustanovení 26 odst. (1) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území možnost povolení výjimky vázána. Přitom zjistil, že místní komunikace má nově vybudovaný živičný povrch. Zemním výkopem, při křížení místní komunikace s podzemním vedením elektro nn by došlo k poškození živičného povrchu místní komunikace, geologické podmínky (skalnatý povrch terénu) by neumožňovaly umístění podzemního vedení elektro nn v odpovídající hloubce terénu, Č.j.: 2400/ / /PJ 8

9 veřejné prostranství po obou stranách místní komunikace je velmi úzké, ve kterém vedou stávající sítě technického vybavení (voda, plyn, kanalizace). Povolením výše uvedené výjimky nejsou dotčeny zvláštní požadavky na umísťování staveb, tj. že rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umísťují pod zem. Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného zvláštními požadavky na umísťování staveb, obsažených ve vyhlášce č. 501/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, bude v daném případě dosaženo řešením podle povolené výjimky. II. Povolení výjimky z ustanovení 25 odst. (2), (5) na stavbu rodinného domu, krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla se skladem, sauny vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území: Stavebníci navrhují umístění stavby rodinného domu propojené obvodovou stěnou se saunou a krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla se skladem v hranici s pozemkem: parcelní číslo 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany, z důvodu stísněných územních podmínek a rozsahu stavby. Při posuzování žádosti stavební úřad zkoumal, zda jsou splněny podmínky, na které je v ustanovení 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území možnost povolení výjimky vázána. Při tom zjistil, že pozemky: parcelní číslo 600/244 zahrada, parcelní číslo 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany se nachází v zastavěném území Obce Olšany. Pozemek: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany, na kterém bude v hranici umístěna sauna a přístřešek se skladem, sousední s pozemkem: parcelní číslo 600/80 ovocný sad, na kterém je umístěn rodinný dům. Vzdálenost novostavby rodinného domu, nepravidelného tvaru, od stávajícího rodinného domu bude v nejužším místě 5,0 m, v nejvzdálenějším místě 10,0 m. V levé obvodové stěně novostavby rodinného domu a sauny nebudou umístěny žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory. Bude zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek. Stavba nebude přesahovat na sousední pozemek. Levá strana krytého stání pro dvě osobní motorová vozidla a levá obvodová stěna skladu budou umístěny v hranici se sousedním pozemkem: parcelní číslo 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany. Pultová střecha krytého stání nebude přesahovat nad sousední pozemek a bude zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek. V levé obvodové stěně skladu nebudou umístěny žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory. Povolením výše uvedené výjimky nejsou dotčeny požadavky na vzájemné odstupy staveb, ani požadavky na ochranu území před jejím znehodnocením. Stavba rodinného domu, sauny a krytého stání bude mít dostatečné odstupy od stávající stavby rodinného domu na sousedním pozemku z hlediska požárně nebezpečného prostoru a svým objemem nezhorší prostředí ani nenaruší užívání okolních staveb pro bydlení. Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledované obecnými požadavky na využívání území, obsažených ve vyhlášce č. 501/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, bude v daném případě dosaženo řešením podle povolené výjimky, které se odchyluje od požadavku, že vzdálenost staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu, nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m. II. Odůvodnění územního rozhodnutí: Žadatelé v řízení předložili k pozemku: parcelní číslo 600/244 zahrada, v katastrálním území Olšany výpis z katastru nemovitostí LV: K pozemku: parcelní číslo: 600/80 ovocný sad, v katastrálním území Olšany předložili souhlas vlastníka nemovitosti podle ustanovení 86 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, mezi Františkem Růžičkou, Č.j.: 2400/ / /PJ 9

10 Olšany č.p. 187, Rousínov u Vyškova a Bc. Davidem Presem, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, Ing. Natálií Presovou, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, k pozemku: parcelní číslo 600/82 zahrada, v katastrálním území Olšany souhlas vlastníka nemovitosti podle ustanovení 86 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění mezi Pavlou Benešovou, Potoční 1167/1, Rousínov u Vyškova a Bc. Davidem Presem, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, Ing. Natálií Presovou, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, k pozemku: parcelní číslo 64/3 orná půda, v katastrálním území Olšany souhlas vlastníka nemovitosti podle ustanovení 86 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění mezi Marií Němcovou, Olšany č.p.177, Rousínov u Vyškova, Josefem Němcem, Olšany č.p.176, Rousínov u Vyškova, Marií Němcovou, Olšany č.p.176, Rousínov u Vyškova, Tomášem Němcem, Olšany č.p.177, Rousínov u Vyškova a Bc. Davidem Presem, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, Ing. Natálií Presovou, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno, k pozemku: parcelní číslo 600/201 ostatní plocha, v katastrálním území Olšany souhlas Obec Olšany, Olšany č.p. 66, Rousínov u Vyškova. Umístění stavby je v souladu s územním plánem Olšany. Pozemek je zahrnut do plochy s funkčním využitím: bydlení individuální venkovského charakteru. Souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF není třeba. Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti nebyly uplatněny. Stavební úřad, z moci úřední, spojil územní řízení s řízením o výjimce podle ustanovení 169 odst. (5) stavebního zákona a ustanovení 140 odst. (1) správního řádu č.j. 2400/ / /PJ ze dne Řízení se týká téhož předmětu řízení, řízení se týká týchž účastníků řízení. Z těchto důvodů podmínky v území jsou jednoznačné. Stavební úřad posoudil umístění stavby dle ustanovení 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. P o u č e n í I. Územní rozhodnutí: Proti územnímu rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu Rousínov. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné /dle ustanovení 82 odst. (1) a (2) správního řádu/. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka dle ustanovení 82 odst. (2) správního řádu/. II. Rozhodnutí o povolení výjimky: Proti rozhodnutí o povolení výjimky se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu Rousínov. Č.j.: 2400/ / /PJ 10

11 Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné /dle ustanovení 82 odst. (1) a (2) správního řádu/. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka dle ustanovení 82 odst. (2) správního řádu/. Podle ustanovení 74 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodní o povolení výjimky je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí. Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebné pro provedení předmětné stavby. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanoveny podle položky 18 písm. a), ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků, byl uhrazen. Příloha: ověřený situační výkres v měřítku 1:250, výkres č. 1 + dokumentace pro územní řízení Č.j.: 2400/ / /PJ 11

12 Doručí se: Účastníci územního řízení (doporučeně do vlastních rukou) Bc. David Pres, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno Ing. Natálie Presová, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno Datová schránka: Obec Olšany, Olšany č.p.66, Rousínov u Vyškova, DS: OVM, 6fjbgqp Účastníci územního řízení (veřejnou vyhláškou) Martina Tumová, Sušilovo náměstí 61/39, Rousínov u Vyškova Jiří Bartl, Panská Zahrada č.p.231, Říčany u Brna Ing. Jiří Urbánek, Kuršova 978/3, Brno - Bystrc, Brno Pavla Benešová, Potoční 1167/1, Rousínov u Vyškova Marie Němcová, Olsany č.p.177, Rousínov u Vyškova Josef Němec, Olšany č.p.176, Rousínov u Vyškova Marie Němcová, Olšany č.p.176, Rousínov u Vyškova Tomáš Němec, Olšany č.p.177, Rousínov u Vyškova Ak. soch. Eva Brožová, Olšany č.p.41, Rousínov u Vyškova František Růžička, Olšany č.p.187, Rousínov u Vyškova František Brož, Olšany č.p.58, Rousínov u Vyškova Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLS Brno, Jana Babáka 2773/11, Královo Pole, Brno Dotčený orgán: Datová schránka: Hasičský záchranný sbor Jm kraje, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/1, Vyškov, DS: OVM, ybiaiuv Na vědomí (doporučeně) PČR KŘP Jmk Brno, Dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7A, Vyškov Účastníci řízení o výjimce (doporučeně do vlastních rukou) Bc. David Pres, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno Ing. Natálie Presová, Palackého třída 2083/80, Královo Pole, Brno Pavla Benešová, Potoční 1167/1, Rousínov u Vyškova Marie Němcová, Olsany č.p.177, Rousínov u Vyškova Josef Němec, Olšany č.p.176, Rousínov u Vyškova Marie Němcová, Olšany č.p.176, Rousínov u Vyškova Tomáš Němec, Olšany č.p.177, Rousínov u Vyškova František Růžička, Olšany č.p.187, Rousínov u Vyškova Datová schránka: Obec Olšany, Olšany č.p.66, Rousínov u Vyškova, DS: OVM, 6fjbgqp E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno, DS: PO, 3534cwz Dotčený orgán: Datová schránka: Hasičský záchranný sbor Jm kraje, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/1, Vyškov, DS: OVM, ybiaiuv Č.j.: 2400/ / /PJ 12

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4696/2011-710/PJ Rousínov, dne 14. září 2011 Oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4546/2010-674/PJ Rousínov, dne 10. září 2010 Oprávněná úřední

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 3. března 2008 Vyřizuje: Ing. Pukowietz, e-mail.: pukowietz@rousinov.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.9030/2009-Sl DATUM: 14.9.2009 Č.J.: MUZN 76687/2009 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing.Magda Slováčková 515 216 308

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-5631/2009-891/HH Rousínov, dne 2. listopadu 2009 Oprávněná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Rousínov

Městský úřad Rousínov Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/07-8133/2007-1491/PJ Rousínov, dne 1. února 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Územní rozhodnutí č. 56/2011

Územní rozhodnutí č. 56/2011 M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/30695-11/635-2011/KOZ Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková tel.533 304 557e-mail.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6245/2008-1539/VLJ Rousínov, dne 18. února 2009 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/33/2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/33/2009 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-2034/2009-682/VLJ Rousínov, dne 5. listopadu 2009 Oprávněná

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0254/2012/Bi Č. J.: 0715/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/11/2009

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/11/2009 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-2043/2009-341/HH Rousínov, dne 25. května 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Bučovice

Městský úřad Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor stavební Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel.: 517 324 444 Fax: 517 324 431 email: novotny@bucovice.cz IČO: 00291676 ID DS: td3be8p Obdrží: dle rozdělovníku Vaše značka : Naše

Více

ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Číslo jednací: ÚMČP17 018546/2012/VYS/Ur V Praze dne 26.10.2012 Spisová značka: S-ÚMČP17 015725/2012/7 Vyřizuje: Renata Urbanová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 1/2012 OV MUMI 11981/2011 8.2.2012 Dobrota 487 805 004 487 805 044 dobrota@mestomimon.cz

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0754/2012/Ka Č. J.: 1281/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01825/15/H 03144/15/MHo Hofmanová

Více

Územní rozhodnutí I/4/2012

Územní rozhodnutí I/4/2012 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-879/VLJ Rousínov, dne 26. března 2012 Sp. zn.: 2400/2012196/VLJ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j.:STÚ 402/11-JS v Hodonicích dne 18.01.2012 Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz Žadatel:

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/20813-12/ 3746-2012/Vavre V Bílovci dne: 29. srpna 2012 Vyřizuje: Vavrečková Alexandra, tel.: 556312175, e-mail.: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu S00RP80KP55J SO0RX00LI4VM IVlěstský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn MUBR-S 85197/2012 OSŘOŽÚ/Ty-330 Břeclav, dne 14.05.2013 Čj. MUBR 23087/2013

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 165, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14 Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk Č. j.: MEST 28072/2014 Sp. zn.: OS 809/2014 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5 Šternberk 24.11.2014

Více

R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a životního prostředí

R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 1110/10 218/2010-Hla Chlumec nad Cidlinou, dne 28. dubna 2010 Naše značka: 12/1110-1/330/2010-HL Oprávněná úřední osoba: Hlaváčová Miluše tel.č. : 495 703

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/10845-2012/ 1968-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 24. května

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 94 odst. 1) a 4) stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 94 odst. 1) a 4) stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 38662/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 10. září 2010 Spis zn.: 1272/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1966/2623/08 Ka-54 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 28.11.2008

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/030487/2013/OS/US/Obr V Olomouci dne 20.02.2013

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5552/2008-1266/PJ Rousínov, dne 3. října 2008 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 18052/10-782/10-RAJ-328.3 Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 17.06.2010

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 115/2013-ESH v Hodonicích dne 10.06.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 2348/13/S 383 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 21.11.2013 tel.: 518 633617 Lenka B a j e r o v á, Archlebov 280, 696 33 ÚZEMNÍ

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, 21.11. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 01421/11 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 19.10.2011 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02661/11/Kaš

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst. 3821/3805/08-Ř V Nové Bystřici dne 18.11.2008 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail:

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU SP. ZN.: SÚ328/175/2012 St 2/ZÚř Č. J.: MUBPH 7120/2012 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová Ing. Jitka Strnadlová TEL.: 573

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 28.3.2008 VÚP 328.3-211/286/08 Ka-49 Pavel Kavlík

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.03.2012 ČJ.: MUMI 2985/2012 SP.ZN. 226/2012 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 15101/2011 Sp.zn.: OS 776/2010 sen Spisový znak - 330, skartační znak/skartační lhůta - V/5

Více

odbor výstavby a životního prostředí

odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 1431/10 264/2010-Jel Chlumec nad Cidlinou, dne 29. dubna 2010 Naše č.j.: OVŽP 43/1431-1/ÚR/2010 Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislav Jelínek tel.: 495

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 21.5.2012 Naše zn.: MěÚ-R/ St.1566,1567/2012-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2526/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 28.06.2012 Naše čj.: METR 3292/2012

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE/41013/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 4. října 2012 Spis zn.: 8394/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: Ing. Aleš Rieger, 22.08.1979, Nad lesním

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 3297/2011/156Žd Č.j.:SÚ24737/11/3297/2011 156 Kyjov, dne 17.6.2011 Vyřizuje: Ždánská Ludmila, tel. 518 697 543, e-mail: l.zdanska@mukyjov.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č. j.: OV/21921-11/1182-2011/KUP Oprávněná úřední osoba: Kučerová Pavlína, tel.: 533 304

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 4855/11/Pa 1343/12/SÚ Nebeská Pavlína Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327 hpacaltova@vcelnice.cz DATUM: 27.3.2012

Více

ROZHODNUTÍ. dle 92 stavebního zákona I. územní rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. dle 92 stavebního zákona I. územní rozhodnutí Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox003jjwx* MUPOX003JJWX Vaše zn.: ze

Více

Žadatel: David ŠIMONÍK, Čelechovice č.p. 7, 751 03 Brodek u Přerova ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.167/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

Žadatel: David ŠIMONÍK, Čelechovice č.p. 7, 751 03 Brodek u Přerova ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.167/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2011/127241/STAV/SU/Hav Přerov, dne 23.11.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Výst/03634/2009//Mi-19 Rožnov pod Radhoštěm, dne 23.11.2009 Č.j. dokumentu:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@seznam.cz ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice SZ: Sp - Nech 0709 /2012, čj. Nech 0709/2012 Nechanice, 14. 8. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03498/2011/BN MeUSM/04509/2011 Marek Bartoň 572 416

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 DIČ: CZ00252069 TEL. 381 477 010, fax 381 477 049 BANK. SPOJENÍ: Č.spořitelna Bechyně E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/670/2012-328/30/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více