II. kapitola Vznik pracovního poměru. 1 Pracovní smlouva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. kapitola Vznik pracovního poměru. 1 Pracovní smlouva"

Transkript

1 24 I Pracovní právo praktické II. kapitola Vznik pracovního poměru Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak. V případech uvedených v 33 odst. 3 zákoníku práce lze pracovní poměr založit také jmenováním. Rovněž v určitých případech může být zvolení předpokladem, který předchází sjednání pracovní smlouvy. 1 Pracovní smlouva Pracovní smlouva je především smlouvou a takto je potřeba ji vnímat. Je smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vše obsažené v pracovní smlouvě je věcí vzájemné dohody smluvních stran. Zákoník práce stanoví v 34 odst. 2, že pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Vycházíme-li z dalších ustanovení zákoníku práce, je zřejmé, že ústní uzavření pracovní smlouvy není vyloučeno. Zákon nehovoří ani o tom, že takový postup se zakazuje, ani že jinak se k tomu nepřihlíží. Oproti tomu v 50 se výslovně uvádí, že výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. Tedy zde je dána povinnost jednoznačně, neboť z praktického pohledu by výpověď fakticky na rozdíl od pracovní smlouvy neexistovala. K tomu lze doplnit, že podle novelizované koncepce platnosti právních úkonů by absence písemné formy způsobila relativní neplatnost, které je nutno se nejprve dovolat. Nicméně z důvodu stability funkce pracovněprávních vztahů se lze neplatnosti pracovní smlouvy pro nedodržení písemné formy dovolat, jen nebylo-li započato již s plněním, resp. do okamžiku začátku výkonu práce zaměstnancem. Kromě soukromoprávních aspektů je také důležité upozornit na aspekty veřejnoprávní při nedodržení písemné formy pracovní smlouvy. Ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, by totiž byl opomenutím této povinnosti spáchán správní delikt na úseku pracovního poměru, za který může být uložena pokuta. Je žádoucí vyhnout se riziku postihu a potřebnou dokumentaci zkontrolovat Mgr. David Borovec, Nová úprava pracovních poměrů od 1. ledna 2012, ASPI X/26.

2 Pracovní právo praktické I 25 Vedeni základními zásadami nového občanského zákoníku bychom měli mít za samozřejmé, že ujednání v pracovní smlouvě můžeme pozměnit po vzájemné konzultaci se zaměstnancem, zvážení jeho námitek a se snahou, aby vyjádření v pracovní smlouvě, jako vzájemná dohoda, odpovídala vůli obou stran. Také je v současné době nutno se zabývat problematikou jazyka, ve kterém se pracovní smlouva uzavírá. Zákoník práce ve svých ujednáních nehovoří o povinnosti uzavřít pracovní smlouvu pouze v jazyce českém. Pokud jedna ze smluvních stran nebude rozumět jazyku, ve kterém je smlouva uzavřena, nemůže a neměla by pracovní smlouvu podepsat. V takovém případě je potřeba vyžádat překlad smlouvy. Často bývají pracovní smlouvy tzv. dvojjazyčné. Je však nutno uvést, který jazyk platí pro účely konečného výkladu. V praxi půjde nejčastěji o pracovní smlouvy uzavřené v jazyce českém, případně smlouvy dvojjazyčné, vždy však by mělo jít o jazyk, kterému obě strany dobře rozumějí. Uzavřít lze také mezi stranami, tedy s budoucím zaměstnancem, smlouvu o smlouvě budoucí, kdy se jedná o tzv. příslib zaměstnání dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přičemž forma může být i ústní. Obě strany tak dopředu projevují svou vůli pracovní smlouvu uzavřít. Pokud takto dopředu jednáme s možným budoucím zaměstnancem jako zaměstnavatel, měli bychom být obezřetní v tom, kdy již jsou naše kroky závazné a vyvolají účinky. Pakliže dohodu o přijetí do zaměstnání uzavřeme s budoucím zaměstnancem, plynou z této dohody pro zaměstnavatele závazky, které byly dohodnuty. V praxi jde zvláště o to, že se strana zaváže po vyzvání ve stanovené lhůtě (jinak do jednoho roku) uzavřít budoucí smlouvu. Povinnost k uzavření takové smlouvy nevzniká, jestliže se změnily okolnosti, ze kterých se vycházelo, a nelze proto spravedlivě požadovat uzavření smlouvy. Zde je potřeba mít na zřeteli podstatné náležitosti pracovní smlouvy, jež příslib zaměstnání nemá obsahovat. Pokud vše potřebné dojednáme, pouze jinak odkládáme účinnost ke dni nástupu do práce. Lze ošetřit vklad do takového jednání např. ujednáním o náhradě škody. 15 Zákoník práce dává také možnost od pracovní smlouvy odstoupit. Tento institut je upraven v 34 odst. 3 a 4: nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. Odstoupit od pracovní smlouvy je tak možné pouze v případě, že 15 Čerpáno ze semináře Pracovněprávní vztahy z pohledu praxe v roce 2015, přednášející Mgr. Vladimír Černý, VOX, a. s., Praha 1,

3 26 I Pracovní právo praktické zaměstnanec nenastoupí do práce, vyžaduje se písemná forma odstoupení, jinak se k němu nepřihlíží. Zde mohou nastat problémy s doručením odstoupení. Co musí povinně ze zákona obsahovat pracovní smlouva, stanoví zákoník práce v 34 odst. 1. Jde o tzv. povinné náležitosti, a to: a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce dle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce. Vzhledem k tomu, že zákoník práce stanoví tyto povinné náležitosti, všechna ostatní ujednání v pracovní smlouvě jsou náležitostmi nepovinnými. Druh práce Je velmi praktické vymezit druh práce širším způsobem, což má vliv na pracovní náplň, kde upřesňujeme konkrétní činnosti. Při aktualizacích pracovní náplně je potřeba se stále vejít do sjednaného druhu práce. Např. pokud sjednám druh práce laborant/mistr, zaměstnanec může, ale nemusí konat obě tyto činnosti. Pokud zaměstnanec obsluhuje složitý přístroj, nemusíme uvádět specifikaci tohoto přístroje. Zároveň jsou zde širší možnosti pro požadavky činností na zaměstnance, aniž by v případě změn bylo nutno vždy měnit druh práce. Na druhou stranu zpravidla potřebujeme sjednat druh práce dle organizační struktury, tak jak máme pozici uvedenu v organizačním řádu či jiných vnitřních předpisech, což ale sami vytváříme a slaďujeme s aktuálními potřebami. Žádný právní předpis nestanoví, jak má být druh práce vy me zen, a je proto v praxi celá řada různých pojmenování druhu práce. Druh práce můžeme pojmenovat konkrétně takto: Zaměstnanec se zavazuje pracovat u zaměstnavatele na pozici (uvedeme název pozice). Zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat práci jako (uvedeme označení práce). Jen prosté označení pozice bez dalšího textu. Konkrétní vymezení je tak částečně na volné úvaze. V této souvislosti lze také odkázat na pojetí smluvní volnosti v pracovním právu a již zmíněné dobré mravy. Ohledně druhu práce je pro platnost pracovní smlouvy podstatný oboustranný souhlas s druhově určeným vymezením práce, která má být vykonávána pro zaměstnavatele. Není problematické označení konkrétní činnosti, druhu práce, zvláště dle praktických zkušeností o jednotlivých pracích, je však nutno respektovat další souvislosti dle zákoníku práce.

4 Pracovní právo praktické I 27 Místo výkonu práce Také místo výkonu práce nemusí být zcela úzce vymezeno konkrétní adresou. Velmi praktické je uvedení názvu obce. Místo výkonu práce je fakticky pracovištěm zaměstnance. Proto také zákon umožňuje, aby bylo sjednáno i více míst výkonu práce. I když se nejedná o povinnou náležitost pracovní smlouvy, je nutno v souvislosti s cestovními náhradami určit pravidelné pracoviště, při uvedení více míst by se jednalo o místo, odkud pracovní cesty začínají, což je potřeba uvážit a pravidelné pracoviště sjednat. Platí, že pravidelné pracoviště nesmí být uvedeno šířeji než jedna obec. 2 Práce z domova V souvislosti s místem výkonu práce je vhodné zmínit v dnešní době stále více využívanou tzv. práci z domova. Jde o situace, kdy zaměstnanec takto pracuje za podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě, přitom není podstatné, jak tuto pracovní smlouvu označíme, zda prostě pracovní smlouva, nebo např. pracovní smlouva zaměstnance s místem výkonu práce doma apod. K ujednání, že zaměstnanec bude pracovat doma, může dojít také již během trvání pracovního poměru a pak zpravidla budeme tuto skutečnost řešit formou dodatku k pracovní smlouvě. Je možné, že zaměstnanec bude částečně pracovat v sídle zaměstnavatele a částečně doma. Vždy je lépe volit cestu vzájemné dohody, tedy úpravu pracovní smlouvou nebo dodatkem než cestou vnitřního předpisu. Uvedené otázky se vedle pracovní smlouvy samozřejmě mohou týkat také dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Je potřeba počítat s tím, že prací doma zaměstnavatel povoluje, aby se toto místo stalo pracovištěm, a neměl by zapomínat na potřebné kontrolní body ohledně zaměstnance, např. od kdy do kdy bude zaměstnanec na telefonu, a také na otázku cestovních náhrad, a podle toho pak nastavit místa výkonu práce a pravidelného pracoviště. Při práci doma se bezpochyby vytrácí prvek nadřízenosti a podřízenosti a také péče o pracovní podmínky, za nichž je práce vykonávána. Pra - covní dobu si rozvrhuje sám zaměstnanec s odchylkami dle 317 zákoníku práce. Můžeme uzavřít, že využití práce doma je závislé především na oboustranné vzájemné důvěře mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

5 28 I Pracovní právo praktické Opodstatněnost práce z domova vychází nejen z druhu práce, ale také z rozvoje informačních technologií, a tím bezproblémové komunikace mezi stranami pracovního poměru. Den nástupu do práce Víme, že dle zákoníku práce pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Náležitost o sjednání dne nástupu do práce je tedy velmi důležitá právě pro určení vzniku pracovního poměru. Je chybou se domnívat, ačkoliv se tak někdy děje, že pracovní poměr vznikl dnem uzavření pracovní smlouvy. Také je chybou domnívat se, i když nejčastěji uzavíráme pracovní poměr od prvního dne v měsíci, že musíme v pracovní smlouvě uvést první pracovní den. Může se jednat klidně o svátek, sobotu či neděli. Tato skutečnost nemá na vznik pracovního poměru vůbec žádný vliv. Co můžeme dále do pracovní smlouvy zahrnout? V návaznosti na existenci povinných ustanovení pracovní smlouvy, která postačují k tomu, aby byla pracovní smlouva uzavřena a vznikl následně pracovní poměr, je dobré alespoň příkladem zmínit možnosti tzv. nepovinných náležitostí pracovní smlouvy. Těmi vedle řady jiných mohou být např. doba trvání pracovního poměru, tedy zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, či neurčitou, přičemž pokud tuto skutečnost neuvedeme, musíme vzít na zřetel, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Dále je možno do smlouvy zahrnout ujednání o hmotné odpovědnosti či mlčenlivosti, ačkoliv je vhodnější, jedná-li se o samostatné dokumenty. Častější bývá ujednání o pracovní cestě, zkušební době nebo práci přesčas. 16 Otázky týkající se pracovní cesty jsou dále rozvedeny ve III. kapitole, zkušební doba je podrobně pojednána níže v této kapitole a podrobnosti ke skončení pracovního poměru ve zkušební době se dočtete ve IV. kapitole. 3 Práce přesčas O práci přesčas lze uvést několik základních pravidel: Institut práce přesčas přináší v praxi mnohdy řadu problémů. Je dobré vnímat tyto problémy tak, že nejčastěji pramení z neznalosti nebo nesprávného výkladu. Často zaměstnanci zcela opomíjejí skutečnost, že 16 Čerpáno z: Libuše Nesčáková, Zákoník práce 2014 v praxi, GRADA Publishing, a. s., 2014.

6 Pracovní právo praktické I 29 práci přesčas nařizuje zaměstnavatel, vedoucí zaměstnanec, případně souhlasí s takovou prací, a nejde tedy o situace, kdy zaměstnanec setrvává v práci déle z různých důvodů a automaticky se domnívá, že jde o práci přesčas. Na druhou stranu uvedená situace bývá vedoucími zaměstnanci opomíjena, neřeší ji a mlčky s ní souhlasí. Vymezení práce přesčas je uvedeno v zákoníku práce, a to 78 odst. 1 písm. i), dle něhož je prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Jde tedy o příkaz zaměstnavatele či jeho souhlas s prací přesčas a zaměstnanec je povinen v rozsahu, ve kterém není potřeba jeho souhlasu a dohody s ním, práci vykonat. Pokud by zaměstnanec odmítl konat práci přesčas v tomto rozsahu, poruší své povinnosti vyplývající z pracovního poměru a vztahující se k jím vykonávané práci. Zaměstnavatel pak může zvažovat možný postup výpovědi dle 52 písm. g) zákoníku práce. V případech, kdy zaměstnanec pracuje na základě více pracovních smluv či dohod uzavřených mimo pracovní poměr a má více pracovních poměrů, platí, že každý pracovněprávní vztah se posuzuje samostatně a samostatně také i práce přesčas. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu a těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Pouze práce nad týdenní pracovní dobu (40 hodin) je prací přesčas a zároveň do rozsahu práce 40 hodin týdně nejde o práci přesčas, kdy do tohoto rozsahu by zaměstnanci náležela poměrná část mzdy. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost. V 93 dále zákoník práce vymezuje, že práci přesčas je možné konat jen výjimečně. Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě na dny pracovního klidu. Také lze, aby se zaměstnavatel a zaměstnanec na práci přesčas dohodli. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah lze požadovat práci přesčas pouze na základě dohody

7 30 I Pracovní právo praktické se zaměstnancem. Ideální je uzavřít dohodu již na počátku vyrovnávacího období, aby se předešlo nesrovnalostem a případnému porušení zákona. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než osm hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. A jak je to s prací přesčas při uplatnění pružné pracovní doby nebo kon - ta pracovní doby? Dle 98 odst. 1 zákoníku práce se práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu. Dle 98 odst. 2 zákoníku práce je prací přesčas při uplatnění konta pracovní doby práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu, kte - rá je násobkem stanovené týdenní pracovní doby a počtu týdnů vyrovnávacího období dle 86 odst. 3 nebo dle 87 odst. 3 zá koníku práce. Zákoník práce dává zákaz práce přesčas pro těhotné zaměstnankyně a u zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří pečují o dítě mladší jednoho roku, nesmí zaměstnavatel práci přesčas nařídit ( 241 odst. 3 zákoníku práce). Z uvedeného vyplývá, že je přesto možné se u zaměstnanců pečujících o dítě mladší jednoho roku na práci přesčas dohodnout. Práce přesčas je také zakázána u mladistvých ( 245 odst. 1 zákoníku práce). S pojmem práce přesčas mnohdy úzce souvisí pracovní pohotovost, např. u řidičů. 4 Manažerská smlouva Zákoník práce s tímto pojmem nepracuje a takový institut neupravuje, přesto se v praxi často s manažerskou smlouvou setkáváme. Uvedenou smlouvu pak musíme podřadit pod ustanovení zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to 1746 odst. 2 jako smlouvu innominátní, tedy nepojmenovanou. Zde je patrný vliv principu smluvní volnosti a odklon od svázanosti v pracovněprávních vztazích, byť i v minulosti byly takové smlouvy, avšak bez aktuální legitimity uzavírány. Nejpodstatnější je však při posouzení manažerské smlouvy skutečnost, že nemůže založit pracovní poměr, nenahrazuje pracovní smlouvu, ale je pouze uzavírána vedle pracovní smlouvy a mnohdy ji v potřebném

8 Pracovní právo praktické I 31 rozsahu zvláště právě u manažerských pozic doplňuje. Často jde o doplnění ohledně smluvní mzdy či různých bonusů. 17 Vnímána je také jako pracovní smlouva s možností sjednání odvolatelnosti a vzdání se vedoucího pracovního místa. 5 Vedoucí zaměstnanci a jejich povinnosti Pracovní smlouvu lze u vedoucích zaměstnanců sjednat za přísnějších podmínek než u ostatních zaměstnanců řadových. Také lze sjednat delší zkušební dobu, více hodin práce přesčas v rámci stejné mzdy, možnost odvolatelnosti a vzdání se vedoucího místa. U odvolání či vzdání se vedoucího místa jde o příklady, kdy zákoník práce umožňuje, aby byly použity i jiné smlouvy či dohody podle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odvolat vedoucího zaměstnance můžeme bez uvedení důvodu. Vzdáním se funkce však jeho pracovní poměr nekončí. Taková pracovní smlouva se často označuje jako již zmíněná smlouva manažerská. Jde ale o pracovní smlouvu dle 34 zákoníku práce s obsahem dalšího sjednání o odvolatelnosti. Pokud potřebujeme vymezit, kdo je vedoucí zaměstnanec, můžeme se opřít o definici v 11 zákoníku práce, dle něhož vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu. Nemůže zjevně jít o zaměstnance, který pouze metodicky řídí jiné zaměstnance a který není oprávněn dávat závazné pokyny. Nelze proto pouze uvést v názvu funkce slovo vedoucí, bez dalších souvislostí by se o vedoucího zaměstnance nejednalo. Vedle vedoucích zaměstnanců existují tzv. řadoví zaměstnanci, jejichž definici však zákoník práce neupravuje. Můžeme tedy předpokládat, že řadovými zaměstnanci jsou všichni ostatní zaměstnanci. U jednotlivých zaměstnanců má toto vymezení své opodstatnění, neboť zákon např. rozlišuje u těchto zaměstnanců různou délku zkušební doby. U jmenování na vedoucí místo je nutný souhlas zaměstnance, v praxi zpravidla akceptací příslušného jmenování, může být písemný, verbální či konkludentní. Zákoník práce neupravuje obsah ani formu dokumentu osvědčujícího akt jmenování. Důležitou skutečností je, že jmenováním vzniká 17 Čerpáno z: Libuše Nesčáková, Zákoník práce 2014 v praxi, GRADA Publishing, a. s., 2014.

9 32 I Pracovní právo praktické pracovní poměr pouze u osob, které dosud nejsou v pracovním poměru k zaměstnavateli, u něhož jsou do funkce jmenovány. Pokud je jmenován do funkce zaměstnanec, který dosud pracoval na jiném místě, dochází podle 40 zákoníku práce jmenováním ke změně obsahu pracovního poměru ohledně druhu práce. Zde již nelze sjednat takovému zaměstnanci zkušební dobu, tu lze sjednat jen před vznikem pracovního poměru. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo. Jmenováním vzniká pracovní poměr u vedoucích zaměstnanců tam, kde to stanoví zvláštní předpis. Často je zaměstnavatel v situaci, kdy pověří vedením útvaru jiného zaměstnance, a to z různých důvodů. Je třeba si uvědomit, že pracovní právo tento pojem nezná. Může jít pouze buď o jmenování, nebo o zastupování jmenovaného vedoucího zaměstnance. Obsazení pracovního místa se může uskutečnit také volbou příslušným orgánem. Zde je zvolení předpokladem, který předchází sjednání pracovní smlouvy. Po provedení volby je se zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva a zvolení do funkce je předpokladem existence pracovního poměru. Odvoláním či vzdáním se funkce dochází ke ztrátě předpokladu, který je stanoven právním předpisem a je dán výpovědní důvod dle 52 písm. f) zákoníku práce. Zaměstnanec může dostat výpověď a nebude mít právo na odstupné. Do konce výpovědní doby má zaměstnanec právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Lze se s ním také dohodnout na změně pracovní smlouvy, tedy že nastoupí na jiné místo. Skončení pracovního poměru po odvolání nebo vzdání se místa se řídí zvláštním režimem dle 73a zákoníku práce. Mějme na paměti, že je možné rozvázat pracovní poměr s vedoucím zaměstnancem všemi způsoby, které zákoník práce umožňuje, aniž by bylo zapotřebí zaměstnance nejprve odvolat. Odvolání či vzdání se musí být provedeno písemně. Výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se uveden den pozdější. Avšak samotným odvoláním nebo vzdáním se místa pracovní poměr nekončí. Zde se projevuje v pracovním právu flexibilita. Zaměstnavatel je povinen navrhnout zaměstnanci změnu jeho dalšího pracovního zařazení na jinou práci odpovídající zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Odvolaný vedoucí zaměstnanec má povinnost reagovat na nabídku jiného vhodného zaměstnání. Jestliže zaměstnavatel nemá takovou práci nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod podle 52 písm. c). Odstupné se poskytuje pouze v případě

10 Pracovní právo praktické I 33 rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny. Pokud je vedoucí zaměstnanec odvolán z důvodu nespokojenosti zaměstnavatele a není jiná volná pozice, odstupné mu nenáleží přesto, že jeho pracovní poměr byl rozvázán výpovědí dle 52 písm. c) zákoníku práce. Odvolání může u právnické osoby provádět statutární orgán písemně a doručit je druhé straně. Nejedná se o úkon skončení pracovního poměru. 18 Povinnosti vedoucích zaměstnanců stanoví 302 zákoníku práce. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni: a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky b) co nejlépe organizovat práci c) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci d) zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle zákona e) vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců f) zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele Všechny uvedené povinnosti, často ve vzájemných souvislostech, by měl zaměstnavatel po vedoucích zaměstnancích požadovat, jako důležitou prevenci ve vztahu k jim řízeným zaměstnancům. Vedoucí zaměstnanec by neměl přehlížet porušování povinností či jejich neplnění zaměstnanci a řešení hledat až při dlouhodobých problémech, kdy je mnohdy situace složitější a hůře řešitelná než na počátku. Také vytýkací dopis má v praxi z časového hlediska své limity a měl by postihovat dobu nejlépe dva měsíce zpětně, ne delší. Připomeňme také, že vedoucí zaměstnanec má právo nahlížet do osobního spisu zaměstnance dle 312 odst. 2 zákoníku práce. Tady se má na mysli, že jde o vedoucího zaměstnance, který je nadřízen konkrétnímu pracovníkovi, a tedy se nejedná o jakéhokoliv vedoucího zaměstnance, ačkoliv nadřízených samotnému pracovníkovi může být více než jeden. Vedoucí zaměstnanec dává pokyny zaměstnanci na pracovní cestě dle 42 odst. 1 zákoníku práce. Vedoucí zaměstnanec může dát pověření vedoucímu jiné organizační složky k pokynům vůči zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu. Jiný zaměstnavatel tak nemůže ale vůči zaměstnanci právně jednat dle 42 odst. 2 zákoníku práce. 18 Čerpáno z: Libuše Nesčáková, Zákoník práce 2014 v praxi, GRADA Publishing, a. s., 2014.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti 76 str. 1 76 Dohoda o pracovní činnosti Úplné znění 76 Dohoda o pracovní činnosti (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže

Více

34 34b. Náležitosti pracovní smlouvy. Úplné znění

34 34b. Náležitosti pracovní smlouvy. Úplné znění NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI 34 34b str. 1 34 34b Náležitosti pracovní smlouvy Úplné znění 34 (1) Pracovní smlouva musí obsahovat a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cdon 1797/97 ze dne 29. června 1998. 4)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cdon 1797/97 ze dne 29. června 1998. 4) Zaměstnavatel tak musí nejdříve přijmout rozhodnutí o organizační změně a následně připravit a doručit výpověď zaměstnanci. Účinnost organizačních změn zároveň musí nastat nejpozději první pracovní den

Více

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ZÁKONÍK PRÁCE ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 78 až 100) Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007

Více

Infoservis Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007

Infoservis Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007 leden 2007 Infoservis Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007 Od 1.1.2007 vstoupil v účinnost nový zákoník práce (dále jen ZP ) a v tomto vydání informačního servisu bychom Vás rádi upozornili na nejdůležitější

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

4. Smluvní vztahy ve stavebnictví

4. Smluvní vztahy ve stavebnictví 4. Smluvní vztahy ve stavebnictví Klíčová slova: Smlouva, pracovní poměr, dodavatel, investor Anotace textu: Cílem stati Smluvní vztahy ve stavebnictví je pojednat o základech této problematiky, shrnout

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

Pracovní řád SR 01/2012. Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Pracovní řád SR 01/2012. Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Strana: 1/23 Pracovní řád Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil: Jméno: Ing. Laifrová

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU ZÁKLADNÍ INFORMACE Základním právním předpisem upravujícím vzájemná práva a povinnosti stran pracovního poměru v systému polského pracovního práva je několikrát novelizovaný zákon

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi Svaz dopravy České republiky Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství K O L E K T I V N Í

Více

VII. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

VII. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR VII. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Obsah 1 Cíle... 2 2 Dohody konané mimo pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.2 Dohoda o provedení práce ( 75 ZP)... 3 2.3 Dohoda o pracovní

Více

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO. JUDr. Věra Hrouzková

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO. JUDr. Věra Hrouzková EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Věra Hrouzková Pracovní právo JUDr. Věra Hrouzková Pracovní právo VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2009 Pracovní právo JUDr. Věra Hrouzková

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovněprávní skutečnosti a vztahy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovněprávní skutečnosti a vztahy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vady pracovněprávních jednání 1) Neplatnost Nemůže být zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-li ji výlučně sám Nebylo-li jednání ve formě předepsané

Více

PŘIPOMÍNKY. A. Zásadní obecná připomínka k části III. předkládaného materiálu

PŘIPOMÍNKY. A. Zásadní obecná připomínka k části III. předkládaného materiálu k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony V Praze dne 1. dubna 2011

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

Problematika pracovnělékařských služeb výstupy z projektu ASO a SP ČR

Problematika pracovnělékařských služeb výstupy z projektu ASO a SP ČR Problematika pracovnělékařských služeb výstupy z projektu ASO a SP ČR Zabezpečení výkonu zdraví neohrožující práce je společným cílem sociálních partnerů. Pro jeho naplňování je nezbytné, aby zástupci

Více

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Překážky v práci na straně zaměstnavatele Překážky v práci na straně zaměstnavatele V průběhu plnění pracovních povinností mohou nastat situace, kdy zaměstnanec nemůže konat práci z důvodů na straně zaměstnavatele. Zákoník práce uvedenou problematiku

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Č. j.: MSMT-43674/2015-1 V Praze dne 22. dubna 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Č. j.: MSMT-43674/2015-1 V Praze dne 22. dubna 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Č. j.: MSMT-43674/2015-1 V Praze dne 22. dubna 2016 Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání

Více

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí Obec: Podmolí 1 Legislativní rámec Poskytování náhrad při pracovních cestách upravují tyto zákony: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, Část

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 6 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS. Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS. Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚI ) se sídlem v Praze 8, Pod Vodárenskou věží 2 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Skalský dvůr, 5.2.2014 Základní rysy nového občanského zákoníku Univerzální soukromoprávní předpis Posílení smluvní odpovědnosti

Více

ČÁST DRUHÁ PRACOVNÍ POMĚR

ČÁST DRUHÁ PRACOVNÍ POMĚR ČÁST DRUHÁ PRACOVNÍ POMĚR HLAVA I POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU 30 (1) Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1206 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava od 1. 1. 2014 (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o

Více

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství 1. Úvodní ustanovení Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Rádce nájemníka bytu. Milan Taraba, Lenka Veselá. - sjednávání nájemného podle nového občanského zákoníku

Rádce nájemníka bytu. Milan Taraba, Lenka Veselá. - sjednávání nájemného podle nového občanského zákoníku Milan Taraba, Lenka Veselá Rádce nájemníka bytu 8.. zcela zcela p přepracované ře p ra c o va vydání - sjednávání nájemného podle nového občanského zákoníku - p ro b l e m a t i k a v y ú č t o v á n í

Více

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ČÁST PRVNÍ Působnost zákona 1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku Změna: 590/1992 Sb., 10/1993 Sb., 37/1993 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna:

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Pracovní doba a systém odměňování ve společnosti Bosch Diesel s. r. o. Bakalářská práce Autor: Denisa Bubnová Vedoucí práce: Ing. Roman Fiala,

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 4 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ,

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více

INO/40/01/001831/2009

INO/40/01/001831/2009 INO/40/01/001831/2009 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PRAŽSKÉHO CENTRA KARTOVÝCH SLUŽEB uzavřená mezi následujícími stranami Hlavní město Praha jako Garant a HAGUESS, a.s. jako Správce i OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ...6

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DOPADY ZMĚN ZÁKONÍKU PRÁCE NA ČINNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DOPADY ZMĚN ZÁKONÍKU PRÁCE NA ČINNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE DOPADY ZMĚN ZÁKONÍKU PRÁCE NA ČINNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ EFFECT OF CHANGES IN THE LABOUR CODE TO ACTIVITIES OF SMALL AND MODELE-SIZED

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková Identifikace nové normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní smlouva 2010 1 0 0 Identifikace nahrazované normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Účetní předpisy versus obchodní zákoník

Účetní předpisy versus obchodní zákoník Účetní předpisy versus obchodní zákoník V souvislosti s platnými účetními předpisy se již v roce 2002 vyskytly některé problémy ve vztahu k obchodnímu zákoníku. Zejména změny v promítání odložené daně

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

Zvýšení kvalifikace. Právní úprava

Zvýšení kvalifikace. Právní úprava ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY OD A DO Z str. 1 Právní úprava Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) 2 odst. 1 a 2 stanoví, že práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upraveny odchylně od

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kategorie: magisterské studium

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kategorie: magisterské studium Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2013 Autor: Lukáš Žáček VI. ročník Konzultant:

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Odvolání a vzdání se pracovního místa 6.11 Strana 7

Odvolání a vzdání se pracovního místa 6.11 Strana 7 Odvolání a vzdání se pracovního místa 6.11 Strana 7 pracovního poměru. Bezprostředním následkem odvolání nebo vzdání se pracovního místa je ukončení výkonu práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra finančního účetnictví a auditingu Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ A VLIV DAŇOVÝCH REFOREM NA VÝPOČET

Více

Určení výše pokuty orgány inspekce práce

Určení výše pokuty orgány inspekce práce Určení výše pokuty orgány inspekce práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Exkurs - ochrana spotřebitele (1614/2011/VOP) nesplnění povinnosti poctivého prodeje výrobků nebo

Více

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOL. REGIONSERVIS S.R.O. PLATNÉ OD 1. 2. 2015 Všeobecné obchodní společnosti REGIONSERVIS s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Strašín, 251 01 Říčany, IČO: 27427170, DIČ:

Více

K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014

K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014 K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014 Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro Ústřední vojenskou nemocnici Vojenskou fakultní nemocnici Praha Výzva bude uveřejněna na portále ÚVN od 13.2.2014

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Č.j. 2015/135 Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012 Příloha č. 14 k usnesení Rady města Stříbra 4 č. z 32. schůze konané dne 02.05.2012 obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen OP ) které ve smyslu ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

k dosavadnímu průběhu výběrových řízení na přístavbu MŠ Řevnice z pohledu podmínek dotace ROP Střední Čechy

k dosavadnímu průběhu výběrových řízení na přístavbu MŠ Řevnice z pohledu podmínek dotace ROP Střední Čechy JUDr. Jiří Konečný advokát DOPLŇUJÍCÍ PRÁVNÍ INFORMACE k dosavadnímu průběhu výběrových řízení na přístavbu MŠ Řevnice z pohledu podmínek dotace ROP Střední Čechy I. Zadání Tato informace navazuje na stručnou

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : 6 Ads 48/2009-87

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : 6 Ads 48/2009-87 6 Ads 48/2009-87 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Michala

Více

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM) SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM) společné jmění manželů (SJM) vzniká jen mezi manžely a jedná se o jmění jako souhrn veškerých aktiv (majetek, věci, pohledávky, práva a penězi ocenitelné hodnoty) a pasiv (dluhy

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více

5/3 Mzdy a rozvrhování pracovní doby

5/3 Mzdy a rozvrhování pracovní doby EFEKTIVNÍ V ROBA část 5, díl 3, kapitola 1, str. 1 5/3 Mzdy a rozvrhování pracovní doby 5/3.1 Kompozice mezd u reïijních v robních zamûstnancû (RVZ) Režijní výrobní zaměstnanci (RVZ) patří ke klíčovým

Více

PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A DŮLEŽITÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE THE RECRUITMENT AND THE IMPORTANT EMPLOYER'S DUTY

PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A DŮLEŽITÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE THE RECRUITMENT AND THE IMPORTANT EMPLOYER'S DUTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A DŮLEŽITÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Více

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER LETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST Nově zakotvená pravidla vyjednávání o uzavření smlouvy Obsah: I. Úvodem II. Předsmluvní odpovědnost předchozí a současná právní

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže

Více

Jak skončit pracovní poměr

Jak skončit pracovní poměr Ing. Libuše Neščáková, MBA získala inženýrský titul na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a titul MBA v rámci ukončení studia London International Graduate School, kde je stávajícím tutorem pracovního

Více

- 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách. Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně:

- 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách. Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně: - 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Čl. 1 Právní úprava (1) Poskytování

Více

3.1 Seznámit se s právními normami a informacemi MŠMT

3.1 Seznámit se s právními normami a informacemi MŠMT Školní řád 2015 3. Školní řád (Kontrola školního řádu, vytvoření nového školního řádu) MŠMT vydalo pomůcku pro ředitele škol při tvorbě školního řádu, čj. MSMT-10862/2015. Pomocí této pomůcky je možné

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR FONDŮ EU Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 zadávané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

Pracovní právo. Pojem pracovního práva, pracovně právní vztah, vznik změny zánik pracovně právního poměru

Pracovní právo. Pojem pracovního práva, pracovně právní vztah, vznik změny zánik pracovně právního poměru Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Pojem pracovního práva, pracovně právní vztah, vznik změny zánik pracovně právního poměru

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

Mzdová problematika a personalistika ve společnost Multi s.r.o.

Mzdová problematika a personalistika ve společnost Multi s.r.o. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín studijní obor: Účetnictví a finanční řízení Mzdová problematika a personalistika ve společnost Multi s.r.o. Červen 2014 Petra Zubatá

Více

Pozice České republiky k dokumentu Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis

Pozice České republiky k dokumentu Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis Pozice České republiky k dokumentu Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis Česká republika vítá předložení Zelené knihy a považuje ji za dobrý základ pro přezkum komunitární spotřebitelské legislativy.

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Dlouho očekávaný zákon č. 418/2011 Sb. nabyl účinnosti 1. ledna 2012. Umíme si poradit s novými pravidly pro nakládání s hotovostí?

Dlouho očekávaný zákon č. 418/2011 Sb. nabyl účinnosti 1. ledna 2012. Umíme si poradit s novými pravidly pro nakládání s hotovostí? ČASOPIS PRO JEDNATELE, ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD duben» 2012» 2/12 Dlouho očekávaný zákon č. 418/2011 Sb. nabyl účinnosti 1. ledna 2012 Umíme si poradit s novými pravidly pro nakládání s hotovostí?

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku MEZINÁRODNI ZDANĚNÍ Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce č. 2371, PETERKA & PARTNERS v. o. s. advokátní

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. Mzdové účetnictví 2.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. Mzdové účetnictví 2. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE Mzdové účetnictví 2. Mzdová problematika 109 ZP zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda, plat nebo odměna Fond pracovní doby (počet dní, resp. hodin stanovený

Více

Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o.

Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o. Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o. Provozovatelem internetového obchodu Supernoty.cz je společnost Super Noty, s.r.o. Sídlo společnosti: Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5

Více

Základní náležitosti

Základní náležitosti Životopis stručný (nejlépe 1-2 strany) přehledný, uspořádaný do tematických částí musí vyzdvihnout to podstatné pro zaměstnavatele musí být pravdivý bez chyb úhledný nezapomeňte na průvodní dopis k životopisu

Více

Pokyny pro zaměstnavatele

Pokyny pro zaměstnavatele Pokyny pro zaměstnavatele Poučení o postupu při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů V naší praxi se často setkáváme s tím, že plátci mzdy povinného zcela přesně neví, jak při provádění srážek postupovat,

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

v y š š í h o s t u p n ě

v y š š í h o s t u p n ě K o l e k t i v n í s m l o u v a v y š š í h o s t u p n ě Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, se sídlem 130 00 Praha 3, nám. W. Churchilla č. 1800/2, IČ 00006025, vedený

Více

MPSV.CZ - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MPSV.CZ - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Stránka č. 1 z 3 MPSV.CZ - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Cesta k dokumentu: Domovská stránka (/cs/)» Příjmy a životní úroveň (/cs/625)» Minimální mzda (/cs/870) : Minimální mzda

Více

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE. 1. LEDEN 2007, 1. říjen 2008 ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI. Ing. Ivana Břeňková 30.9.2008

ZÁKONÍK PRÁCE. 1. LEDEN 2007, 1. říjen 2008 ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI. Ing. Ivana Břeňková 30.9.2008 ZÁKONÍK PRÁCE 1. LEDEN 2007, 1. říjen 2008 ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI 30.9.2008 Ing. Ivana Břeňková Odměňování za práci OBECNÁ USTANOVENÍ KE MZDĚ, PLATU, ODMĚNĚ ZA PRACOVNÍ POHOTOVBOST (HLAVA I, 109 112) druh

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více