KORUNKY PRO MISS POMOHOU DĚTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KORUNKY PRO MISS POMOHOU DĚTEM"

Transkript

1 LL 12 / 2007 STRANA 1 12 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 15. června 2007 Cena 12 Kč Manažeři na komíně Str. 9 Hasiči měřili síly na závodech v Horním Třešňovci Str. 10 Společenská kronika Str. 14 NAPÍNAVÝ PRŮBĚH 37. ročníku MZM Str. 21 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a KORUNKY PRO MISS POMOHOU DĚTEM Více na str. 13 Foto: Kateřina Kokešová

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 12 / 2007 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat ve středu 27. června 2007 od hod. v sále pohostinství U Zlatky v Dolním Třešňovci 1. Zahájení 2. Zpráva rady města 3. Zpráva městského úřadu 4. Vstupy veřejnosti 5. Hlavní část jednání a) Finanční záležitosti Rada města jednala dne RM bere na vědomí: zápisy z jednání komisí: dopravní, pro mládež a kulturu a pro přípravu investic, dále z jednání pracovní sku piny pro přípravu koncepce rozvoje kabelové televize v La; zápis z kontrolního dne na stavbě Oprava objektu MŠ Na Výsluní č.p. 312 v La, II. etapa ; zápis z jednání ve věci podloubí domu čp. 127, VM, ul. B. Němcové; informaci zaměstnanců zařazených do odboru životního prostředí Měst ského úřadu La o situaci na tomto odboru. RM schvaluje: dodatek ke smlouvě o poskytnutí grantu Města La v oblasti kultury os Zelená louka; bodová kritéria pro příjem klientů do domova pro seniory a domů s pe čovatelskou službou; poskytnutí grantu v oblasti kultury Sdružení členů a přátel folklorního sou boru JITŘENKA v Dolní Čermné; postup funkcionářů města při zajiš tění nabídek na veřejnou zakázku Oprava objektu MŠ Na Výsluní v La výměna oken, která je zakázkou na stavební práce malého rozsahu; Statut komise pro strategický roz voj města. RM jmenuje: hodnotící komisi a komisi pro ote vírání obálek ve veřejné zakázce na dodávku cisternové automobilní stříkačky pro SDH La ve složení: mjr. Ing. Pavel Vtípil (plk. Ing. Ivo Opr chalský), Tomáš Klaban (npr. Bc. Jiří Katzer), Ing. Jan Tomek (Ing. Ladi slav Urban), Ing. Aleš Hampl (Ing. Petra Brejšová) a Ing. Jan Šebrle (Mgr. Zdeněk Baborák), v závorce je vždy uveden náhradník; komisi pro výběrové řízení na ob sazení funkce ředitele po Kulturní centrum La ve složení PaedDr. Ma rie Borkovcová předsedkyně, čle nové Ing. Petra Brejšová, Zdeněk Hlaváč, Ing. Petr Kotěra, Jitka Krej čová, Ing. Pavel Strnad, RNDr. Lada Sitová a Ladislav Chládek. Investice: RM rozhodla přidělit Program: b) Zřizovatelské funkce města c) Majetkoprávní záležitosti d) Různé 6. Vstupy veřejnosti 7. Diskuse zastupitelů 8. Závěr Zasedání je veřejné, zvu všechny občany města. Ing. Martin Košťál, starosta města veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu Oprava objektu MŠ Na Výsluní v La výměna oken fir mě DRUP La, s.r.o. Užívání majetku města: RM souhlasí se zpevněním části poz. ppč. 3684/2 v k. ú. La za účelem zřízení sjezdu na přilehlou místní ko munikaci na náklady žadatele (křižo vatka ul. Vančurova a U Papíren). RM projednala žádosti společnosti PK Adamec, s.r.o., Letohrad o sou hlas s trasou a umístěním stavby ply novodu (zřízení budoucího věcného břemene) ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., Hradec Králové na pozemcích ve vlastnictví města, sou hlasí s umístěním stavby plynovodu na dále uvedených pozemcích a roz hodla o zřízení věcného břemene s obsahem dle návrhu smlouvy o smlou vě budoucí o zřízení věcného břemene pro akce rekonstrukce plynovodů: * v Jungmannově ulici a Dukelských hrdinů na pozemcích ve vlastnictví města: ppč. 3669/28, 3070/7, 3070/ 8, 3070/9, 3070/16, 3071/3, 3071/ 5, 3071/6, 3073/16, 3073/43, 3045/ 17, 3046/26; * v Nepomucké ulici na pozemcích ve vlastnictví města: ppč. 3158/39, 3172/3, 3190/8; * v ulici 5. května na pozemcích ve vlastnictví města: ppč. 3669/48, 3669/53, 3669/18, 3669/16; * v ulici Dobrovského na pozemcích ve vlastnictví města: stpč. 716 a717, vše v k. ú. La. Prodej nemovitostí: RM bere na vědomí situační náčrt s rozdělením částí pozemků ppč. 2035/ 1 (ZE) a ppč. 2009/11 v k.ú. La v loka litě za ulicí Čelakovského zpracovaný městským architektem v souladu s do poručením investiční komise. RM u kládá OPPSMM zveřejnit úmysl měs ta prodat smlouvou o budoucí kupní smlouvě předmětné stavební poz.: * zbývající část stavební parcely ozna čené písmenem B, * stavební parcely označené písmeny C, D, E s tím, že žadatelé budou se známeni s trasou STL plynovodu a pod mínkou vybudování inženýrských sítí a komunikace vlastním nákladem. RM projednala žádost o slevu na nájemném v bytě č. 1 v domě čp. 153, OP, Opletalova ulice v La a uznala ji za oprávněnou a rozhodla žadatelce prominout nájemné předmětného bytu za květen 07. RM projednala žádosti o koupi jednotky č. 153/6, ŽP, Nádražní uli ce, k. ú. La a doporučuje ZM upřed nostnit stávajícího nájemce a předmět nou jednotku prodat v souladu s Pra vidly pro prodej bytů a pro tvorbu ceny při prodeji bytů stávajícímu nájemci za cenu Kč , s připočtením nákladů spojených s prodejem. RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na převod vlastnictví pozem ků stpč a ppč. 3073/109 v lo kalitě Pod Penzionem II v k.ú. La v sou ladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě uzavřenou dne RM bere na vědomí protokol o prů běhu dražby práva uzavřít kupní smlou vu na bytovou jednotku č. 458/1 a dle Pravidel pro prodej bytů podle zá kona č. 72/1994 Sb. doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na jednotku č. 458/1 v domě čp. 458, OP, Vančurova ulice, La za cenu Kč , a souhlasit s úhradou kupní ceny jednou platbou z hypo tečního úvěru. RM bere na vědomí protokol o prů běhu dražby o uzavření práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu ze dne dle Pravidel pro dražbu bytů v majetku Města La. RM rozhodla pronajmout byt č. 1 v domě čp. 43, ŽP, ulice Dobrovského, La na dobu určitou 24 měsíců. RM projednala společnou žádost o koupi částí poz. ppč. 3669/42 v k. ú. La a bere na vědomí dopis žada tele s požadavkem na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pře chodu přes požadovaný poz. pro ža datele jako oprávněného. RM dopo ručuje ZM žádosti vyhovět a jednomu ze žadatelů prodat část poz. ppč. 3669/42 označenou písmenem A a druhému ze žadatelů prodat část poz. ppč. 3669/42 označeného písmenem B na přiloženém snímku katastrál ní mapy za jednotkovou cenu 300 Kč/ m 2 s tím, že před podpisem kupní smlouvy žadatelé předloží OPPSMM geometrický plán na oddělení přísluš ných částí předmětného poz. a geo metrický plán s vyznačeným požado vaným věcným břemenem. RM projednala žádost os Mateř ské centrum Dětský svět, rozhod la o změně termínů v nájemní smlou vě na část prostor v Domově s pečova telskou službou (smlouva na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou) a ukládá řediteli po Sociální služby La sepsat dodatek k nájemní smlouvě. Finanční záležitosti: RM projednala žádost o snížení kupní ceny domu čp. 35 na stpč. 79, pozemků stpč.79 a ppč. 258/1 v k. ú. DTna výši Kč , a doporu čuje ZM žádosti nevyhovět a za na bídnutou cenu předmětné nemovitosti neprodávat. RM doporučuje ZM schválit roz počtová opatření v položkách až RM projednala žádost o určení způ sobu splatnosti kupní ceny za prodej budovy čp. 417 na poz. stpč. 994, poz. stpč. 994 a 3056/3 v k. ú. La a doporučuje ZM schválit přijetí část ky Kč , před podpisem kup ní smlouvy s tím, že zbývající část kupní ceny ve výši Kč , bu de uhrazena nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy prostřednic tvím hypotečního úvěru kupující, k je hož zajištění bude prodávajícím na výše uvedených nemovitostech zří zeno ve prospěch úvěrujícího ban kovního ústavu jako zástavního věřite le zástavní právo a uvedená zbývající část kupní ceny bude zaslána z ban kovního ústavu přímo na účet prodá vajícího, přičemž návrh na vklad vlast nických práv do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny. Současně RM doporu čuje ZM schválit uzavření zástavní smlouvy s bankovním ústavem, kte rou bude na budově čp. 417 v obci La a části obce ŽP postavené na poz. stpč. 994, dále na poz. stpč. 994 a na poz. ppč. 3056/3 vše v k. ú. La zříze no zástavní právo k zajištění pohle dávky tohoto bankovního ústavu za ve výši Kč , s příslušen stvím z titulu úvěrové smlouvy finan cující část kupní ceny za prodej těch to nemovitostí Městem La (vila v ulici Žižkova). Různé: RM s účinností od do ukon čení pracovní neschopnosti jednatele společnosti Městský bytový podnik La, s.r.o., Jaroslava Mareše pověřu je řízením této společnosti pana Jaro slava Urbana, La. RM doplňuje své usnesení ze dne a souhlasí i s pronájmem části poz. ppč. 838/2 (ZE) v k.ú. DT od Pozemkového fondu ČR za účelem zřízení kontrolního vrtu druhé etapy skládky tuhého komunálního odpadu. RM projednala návrh dopravní komise na doplnění dopravního zna čení na nám. J. M. Marků, schvalu je navrženou úpravu a ukládá inves tičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení. Použité zkratky: OPPSMM odbor právní, přestupků a správy majetku města, La Lanškroun, RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, OP Ostrovské Předměstí, ŽP Žichlínské Předměstí, DT Dolní Třešňovec, VM Vnitřní Město, os občanské sdružení, po příspěvková organizace, poz. pozemek. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

3 LL 12 / 2007 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Optimalizace vodního režimu a protipovodňová opatření na Lanškrounsku Ve čtvrtek se uskutečnila přípravná schůzka k projektu Optimalizace vodního režimu a protipovodňových opatřeních na Lanškrounsku. S příspěvky na začátku této schůzky vystoupili Ing. Táňa Papíková, Tomáš Langr a Ing. Aleš Hampl z Městského úřadu Lanškroun. Ing. Mana ze společnosti Ekotoxa Opava, s.r.o., seznámil přítomné s pro jektem ILUP Pomoraví (Integrated Land Use Planning Program iniciativy Společenství Interregn IIIB CADSES). Výstupy projektu jsou k dispozici na adrese https://gisela.osu.cz/pomoravi/index.php. Projekt v etapě 05 Voda řeší optimalizaci vodního režimu v krajině a systému prevence před povodněmi. Navrhuje řešení nejen v úpravě vodních toků, ale na základě vyhodnocení stavu vodního režimu v krajině doporučuje i tzv. měkká opatření, která vedou ke zvyšování retenčních schopností krajiny. Výhodou je obnova přírodě blízkých krajinných struktur, zvýšení biodiverzity, ekonomická výhodnost a efektivní ochrana v ploše malých povodí. Ing. Kurfürst ze společnosti Povodí Moravy, s.p., zdůraznil důležitost povodňových plánů a protipovodňových prohlídek. Dále informoval o konkrétních akcích Povodí Moravy, s.p., v zájmové ob lasti.vysvětlil moderní zásady úprav toků upřednostnění biologických a biotechnických opatření. Ing. Řádek (Agentura ochrany přírody a krajiny Pardubice) seznámil pří tomné s možnými dotačními zdroji na zmíněná opatření. Je to např. nový ná rodní program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Z evropských fondů bude možno využít OP Životní prostředí, v ose 1 Opatření 1.3 Zlepšo vání vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní a v ose 6 Opatření 6.4 Optimalizace vodního režimu v krajině. Poté proběhla diskuze, ve které vystoupili jak přítomní zástupci obcí, tak zástupci odborné veřejnosti. Nakonec požádal starosta města Lanškroun zúčastněné starosty obcí, aby deklarovali případný zájem zapojit se do projektu. Zdroj: Zápis z jednání PB Přerušení provozu a uzavření lanškrounských MŠ: MŠ na ulici Žižkova a na ulici Na Výsluní v době od do náhradní provoz zajistí v době od 6. do MŠ na ulici Wolkerově a Vančurově. MŠ na ulici Wolkerova, Vančurova v době od do náhradní provoz zajistí v době od 2. do MŠ na ulici Žižkově a Na Výsluní. MŠ v Dolním Třešňovci v době od do náhradní provoz zajistí do MŠ na ul. Žižkově, od MŠ na ulici Vančurově. V době od do (včetně) budou všechny lanškrounské MŠ uzavřeny. Volné byty k pronajmutí losování: 1. Byt č. 13 čp. 160, Pivovarské náměstí, Ostrovské Předm., Lanškroun 2+kk, kategorie I., 3. nadzemní podlaží byt o 2 pokojích s kuchyňským koutem, předsíni, koupelnou se záchodem a sklepní kójí; vytápění: ústřední z centrální plynové kotelny, ohřev vody: elektrickým bojlerem Plocha bytu 53,93 m 2 (včetně sklepní kóje 1,95 m 2 a balkonu 2,88 m 2 ) Předpokládané měsíční nájemné 3 464, Kč Předpokládaná výše měsíčních záloh: topení 1032 Kč, vodné, stočné 100 Kč/ osoba/měs., služby 40 Kč/měs. Zařizovací předměty: sporák s el. troubou, kuchyňská linka, elektrický bojler Úspěšný uchazeč je povinen složit kauci ve výši Kč. Uvedený byt je možno si prohlédnout ve středu dne Byt č. B 1 čp. 553, Sokolská ulice, Ostrovské Předměstí, Lanškroun 1+KK, kategorie I., 1. nadzemní podlaží, byt o 1 pokoji s kuchyňským kou tem, předsíni, koupelnou se záchodem a sklepní kójí; vytápění: ústřední z centrální plynové kotelny, ohřev vody: elektrickým bojlerem Plocha bytu 31,55 m 2 (včetně sklepní kóje 1,95 m 2 ) Předpokládané měsíční nájemné 2.082, Kč Předpokládaná výše záloh: topení 593, Kč, vodné, stočné 100 Kč/osoba/ měs., služby 50 Kč/měs. Zařizovací předměty v bytě : sporák, kuchyňská linka, elektrický bojler Úspěšný uchazeč je povinen složit kauci ve výši Kč. Uvedený byt je možno si prohlédnout ve středu dne Byt č. 3 čp. 509, Havlíčkova ulice, Žichlínské Předměstí, Lanškroun 1+1, kategorie II., 2. nadzemní podlaží, byt o 1 pokoji a kuchyni, předsíni, koupelnou se záchodem a sklepem, dřevníkem; vytápění: lokální plynová kamna Gamat (II. kategorie), ohřev vody: el. bojler Plocha bytu 51,85 m 2 (včetně sklepní kóje 7,18 m 2 a dřevníku 3,97 m 2 ) Předpokládané měsíční nájemné 1 728, Kč Předpokládaná výše záloh: vodné, stočné 100 Kč/osoba/měs., služby 30 Kč/měs. Zařizovací předměty v bytě: sporák, elektrický bojler, Gamat Úspěšný uchazeč je povinen složit kauci ve výši 5 184, Kč. Uvedený byt je možno si prohlédnout ve čtvrtek dne Byt č. 8 čp. 646, Palackého ulice, Žichlínské Předměstí, Lanškroun 1+1, kategorie II., 3. nadzemní podlaží, byt o 1 pokoji, s kuchyní, předsíni, koupelnou, záchodem, spíží, sklepem a balkonem; vytápění: lokální plynová kamna Gamat (II. kategorie), ohřev TUV: plynová karma Smetanova Litomyšl v Lanškrouně V rámci 49. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl 2007 proběhne dne 17. června od hod. v kostele sv. Václava koncert CHRÁMOVÉ NOKTURNO. Komponovaný pořad duchovní hudby pro vede Český filharmonický sbor Brno pod vedením dirigenta Petra Fialy. Poděkování za jeho podporu patří společnostem: INA Lanškroun, s.r.o., AVX Czech Republic, s.r.o., SOMA, spol. s r.o.,tg TISK s.r.o., FOREZ, s.r.o., KOMFI Engineering, s.r.o. a LUX IDent, s.r.o. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Zeptali jsme se starosty M. Košťála: Jak probíhají jednání s Rudolticemi? Zástupci města Lanškrouna a obce Rudoltice se dohodli na prioritách ve svých záměrech v oblasti rekreace a cestovního ruchu. Výsledkem jednání je dohoda, že Lanškroun a Rudoltice si nebudou konkurovat v první výzvě na podání žádostí o dotace z evropských fondů. Pro město Lanškroun bude prioritou přírodní koupaliště s dalšími doprovodnými atrakcemi v oblasti Dlouhého rybníka, pro obec Rudoltice to bude relaxační centrum s krytým a rehabilitačním bazénem v lokalitě Pod Zámečkem. Konečné slovo budou však mít v soutěži o evropské peníze místní zastupitelstva. Plocha bytu 74,26 m 2 (včetně sklepa 15 m 2 a balkonu 2,52 m 2 ) Předpokládané měsíční nájemné 2 345, Kč Předpokládaná výše záloh: vodné, stočné 100 Kč/osoba/měs.,služby 30 Kč/měs. Zařizovací předměty v bytě: sporák s el. troubou, karma Úspěšný uchazeč je povinen složit kauci ve výši Kč. Uvedený byt je možno si prohlédnout ve středu dne Prohlídky bytů v uvedený den od 8.00 do a od do hod. Výše vkladu: Kč (nutno složit před zahájením losování, neúspěšným žadatelům bude vklad vrácen po skončení losování, úspěšnému uchazeči bude vklad započítán do kauce). Datum zveřejnění oznámení: Den posledního podávání přihlášky: do hod. do podatelny Městského úřadu Lanškroun. Kolo: I. RM rozhodla, že právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedené byty bude losováno od hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Lanškroun, nám. J. M. Marků čp. 12 v 1. poschodí. Volný byt k pronajmutí dražba: Byt č. 4 čp. 223, Horova ulice, Žichlínské Předměstí, Lanškroun 2+1, kategorie II., 2. nadzemní podlaží, byt o 2 pokojích, kuchyni, předsíni, koupelně, záchodu, spíži a sklepu; vytápění: lokální plynová kamna Gamat (II. kategorie), ohřev TUV: plyn. karma. Plocha bytu 61 m 2 (včetně sklepa 8 m 2 ) Předpokládaná výše záloh: vodné, stočné 100 Kč/osoba/měs.,služby 30 Kč/měs. Zařizovací předměty: sporák, kuchyňská linka, vestavěná skříň, plynová karma Dražba práva uzavřít nájemní smlouvu bude dražena výše měsíčního ná jemného. Vyvolávací cena: Kč/měsíc. Výše vkladu: Kč (nutno složit před zahájením dražby, neúspěšným žadatelům bude vklad vrácen po skončení dražby, úspěšnému uchazeči bude vklad započítán do kauce). Úspěšný uchazeč je povinen složit kauci ve výši trojnásobku vydraženého nájemného. Datum zveřejnění oznámení: Den posledního podávání přihlášky: do hod. do podatelny Městského úřadu Lanškroun. Uvedený byt je možno si prohlédnout ve středu dne v době od hod. a dále od hod. RM rozhodla, že právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedený byt bude draže no od hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Lan škroun, nám. J. M. Marků čp. 12 v 1. poschodí.

4 STRANA 4 NEJEN Z RADNICE LL 12 / 2007 Z kalendáře starosty 10. května Jednání představenstva spol. Vodovody a kanalizace Jablonné n/ O, a.s.; návštěva na radnici v Chrudimi ohledně správy městských lesů a za dávání veřejných zakázek 11. května Jednání s p. Svatoplukem Pospíšilem, zástupcem společnosti A.G.T. Anlagenvertrieb GmbH; pracovní schůzka s p. Jiřím Teclem, ředitelem firmy Stepa, s.r.o. 14. května Regionální kongres zájmového sdružení právnických osob Euro region Glacensis v Hradci Králové; jednání s p. Vladimírem Dílenským, vý robně technickým ředitelem s.p. Lesy ČR 16. května Jednání s pí Stanislavou Jansovou, jednatelkou spol. CanisCen trum, s.r.o., o problematice odkládání a týrání psů; pracovní schůzka s pí Jitkou Dostálovou, uchazečkou o místo jednatele Městského bytového pod niku Lanškroun, s.r.o.; jednání se zástupci spol. Eube, a.s., o podmínkách návrhu smlouvy na prodej pozemku pro výstavbu bytů ve městě; koncert žáků z partnerských měst v sále lanškrounského zámku Školení zástupců místních samospráv na Seči 18. května Pracovní jednání k záměru výstavby rozhledny na Mariánské hoře; koncert Ivy Bitové v rámci Kaleidoskopu evropských kultur 2007 v kostele sv. Václava 21. května Jednání rady města 22. května Projednání výsledku veřejnosprávní kontroly městského muzea a kina 23. května Pracovní schůzka s p. Jaroslavem Kobzou, zástupcem ZOD Žichlínek, o problematice přístupů na pozemky obhospodařované ZOD Žichlí nek; jednání s p. Jaromírem Pelinkou, ředitelem závodu ŽS Brno, a.s Sněm Svazu měst a obcí ČR v Hradci Králové Účast na jubilejních 30. Dnech Dziezoniówa (PL) 28. května Projednání a schválení Lesního hospodářského plánu města Lan škroun; pracovní jednání s p. senátorkou Ludmilou Müllerovou a europo slancem p. Janem Březinou (oba KDU ČSL); předávání maturitních vysvěd čení v sále lanškrounského zámku absolventům Střední zemědělské školy; Den s Orlickým deníkem 29. května Pracovní schůzka s p. Jaroslavem Marešem, jednatelem Měst ského bytového podniku Lanškroun, s.r.o. 30. května Pracovní schůzka s p. Jiřím Vrubelem, zástupcem spol. Ekotoxa, s.r.o.; účast na jednání komise pro strategický rozvoj města; schůzka zástup ců obce Rudoltice a města Lanškroun o prioritách v oblasti rekreace a cestov ního ruchu 31. května Pracovní jednání zástupců samospráv, orgánů státní správy a od borných organizací ohledně optimalizace vodního režimu v krajině a protipo vodňových opatření v regionu Lanškrounska 1. června Předávání maturitních vysvědčení v sále lanškrounského zámku absolventům SOŠ A SOU Lanškroun ; zahájení 37. ročníku Malého závodu Míru AVX na nám. J. M. Marků; návštěva nejúspěšnějších finalistek soutěže Miss ČR na lanškrounské radnici 2. června Zahájení volejbalového turnaje starších žákyň v Lanškroun; účast na slavnostním zahájení 18. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu v Letohradě 3. června Vyhlášení výsledků 37. ročníku Malého závodu míru AVX; za hájení 30. ročníku festivalu dechových hudeb Pravečkův Lanškroun 4. června Jednání rady města; jednání mezi městem, městskou policií a spo lečností Caniscentrum o podmínkách vzájemné spolupráce 5. června Jednání s p. Františkem Švihlíkem, jednatelem společnosti Fas ter OK, ohledně nabídky zpracování jednotného vizuálního stylu města 6. června Pracovní schůzka o omezení dopravy na místní komunikaci ústící na ul. Lidickou; porada vedoucích úředníků městského úřadu; jednání se zástupci hokejového oddílu o možnostech podpory práce s mládeží 7. června Účast na X. Sněmu lesníků v Hradci Králové 8. června Jednání rady Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko v Tatenici Sběr oděvů a prádla bude! Místní skupina Českého červeného kříže v Lanškrouně spolu s Charitou uspořádají v objektu Charity na nám. Al. Jiráska ve dnech 29. a 30. června, tj. v pátek a v sobotu, po oba dny pouze od 8.00 do hodin sběr oděvů a prádla. Jako obvykle vše musí být čisté a zabalené v pevných obalech. Přejímku budou provádět členky ČČK. Všem, kdo se této akce zúčastní, pořadatelé děkují předem. Za ČČK Mastný Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM), MUDr. Vojtová Eliška, Žamberk, Gen.Knopa 837, Spokojenost obyvatel s činností MÚ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU (4) Otázka č. 11 Jsou úředníci vždy ochotní vyjít Vám vstříc? 19,3 % respondentů je zcela spokojeno s ochotou úředníků, 52 % uvedlo, že úředníci jsou ochotni vyjít vstříc téměř vždy. 23,3 % si myslí, že jsou ochotní pouze občas, a 5,3 % respondentů uvedlo, že úředníci nejsou ochotni téměř nikdy. Otázka č. 12 Jsou úředníci dostatečně informovaní a dokáží Vám pomoci, případně Vám poradit, na koho se máte obrátit? Přibližně dvě třetiny dotazovaných, a to 67,3 %, si myslí, že jim úředníci dokáží většinou pomoci nebo poradit, 22,7 % respondentů je o tom přesvěd čeno, 6,7 % dotazovaných odpovědělo, že jim většinou nedokáží pomoci, a 3,3 % respondentů uvedlo, že jim úředníci nedokáží pomoci. Z rozložení odpovědí na tuto otázku lze usoudit, že úředníci jsou většinou dobře informováni a do káží občanům pomoci nebo poradit. Otázka č. 13 Je pro Vás vyjadřování úředníků jasné a srozumitelné? 25,3 % dotazovaných odpovědělo, že je pro ně vyjadřování úředníků zcela srozumitelné, pro 64 % respondentů je většinou srozumitelné, z čehož vyplývá, že se úředníci velmi snaží vyjadřovat se tak, aby jim občané rozuměli. Pro 8 % respondentů je jejich vyjadřování většinou nesrozumitelné a pouze 2,7 % odpovědělo, že pro ně vyjadřování není srozumitelné. Pro všechny respondenty ve věku nad 65 let je vyjadřování úředníků zcela sro zumitelné. Nejčastější odpovědí ostatních věkových skupin je ta, že vyjadřo vání úředníků je pro ně většinou srozumitelné. Nejčastěji zastoupenou věkovou skupinou u odpovědi, že vyjadřování úředníků není srozumitelné, je skupina let, žádný z respondentů ve věku do 20 let a nad 56 let tuto odpověď neoznačil. Otázka č. 14 Jak pociťujete vliv přenesené působnosti Městského úřadu na život ve městě (např. činnost živnostenského úřadu, vydávání ob čanských průkazů apod.)? Více než polovina respondentů, 55,3 %, vidí vliv přenesené působnosti jako značný, podle 18,7 % je velmi významný. O jednoho více, 19,3 %, respon dentů uvedlo, že vliv přenesené působnosti je malý, 6 % si myslí, že přenesená působnost nemá žádný vliv. Jeden respondent, což je 0,7 %, uvedl, že tuto otázku neumí posoudit. Otázka č. 15 Uvítali byste nějaké změny v souvislosti s činností MÚ? 13,3 % respondentů je s činností městského úřadu zcela spokojeno, 67,3 % dotazovaných nemá konkrétní nápady na změny činnosti městského úřadu. 19,3 % by uvítalo změny, a to: větší otevřenost úřadu vůči občanům, opakují se zde odpovědi jako v otázce č.8 jako např. změnu pracovní doby, dále by občané uvítali změnu systému placení za odpady tak, aby podporoval třídění odpadu, zřízení internetu zdarma, uspořádat zábavné kroužky pro ženy na mateřské dovolené, zavést kamerový systém na silnicích, semafory na některých přechodech, větší soudnost při architektonickém řešení města, informovat pravdivě o podstatných investicích, zlepšit čitelnost informací na úřední desce, také by uvítali změny v organizační struktuře úřadu, ale neuvedli jaké. Dále by uvítali změnu v chování některých úředníků, někteří pochybují o jejich odborných znalostech. Dalším konkrétním návrhem bylo, aby se odbor dopravy sídlící u nádraží přestěhoval do centra města. Petra Novotná Ze zpravodajství Policie ČR V polovině května jsme informovali o krádeži na diskotéce v Lanškrouně. Tehdy tam neznámý pachatel sebral z bundy jednoho návštěvníka dva mobilní telefony a způsobil mu škodu za téměř tři tisíce korun. Lanškrounští policisté zjistili, že oním nenechavcem je teprve devatenáctiletý mladík z Lanškrouna. Tomu, protože se v minulosti za podobnou trestnou činnost se zákonem již potýkal, nyní hrozí až dvouletý trest odnětí svobody krátce před sedmou hodinou zazmatkoval na křižovatce v Lanškrouně 52letý řidič osobního automobilu značky BMW. Najel do pruhu pro odbočení vlevo, ale začal odbočovat vpravo. V tu chvíli ho míjela fabie, do které narazil. Řidička fabie byla při nehodě lehce zraněna o půl sedmé ráno přehlédl v Lanškrouně 51letý řidič nákladního automobilu chodkyni, která začala před vozidlem přecházet vozovku. Žena utrpěla lehké zranění nákladní vozidlo SUS Pardubického kraje při jízdě ve směru od Ta tenice vyjelo na krajnici při vyhýbání s protijedoucím vozidlem a převrátilo se do příkopu. Ke zranění osob nedošlo byla na staveništi u Zámečku odcizena dvě zadní kola z bagru v hod notě Kč. 1. června v poledne zavadil v Lanškrouně na kruhovém objezdu o cyklistu, kterého předjížděl, 22letý řidič škodovky. Cyklista byl při nehodě lehce zraněn. Policisté zjistili, že řidič není držitelem příslušného řidičského oprávnění během dopoledne vlezl v Žichlínku neznámý pachatel do rodinného domku. Z dětského pokoje sebral sedmdesát tisíc korun.

5 LL 12 / 2007 NEJEN Z MĚSTA STRANA 5 Úspěšné vystoupení Lanškrounských pištců Na koncertě Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonic kých těles 2007 v Pardubicích vystoupili i Lanškrounští pištci. Ředitel Národ ního informačního a poradenského střediska pro kulturu PaedDr. František Zborník zhodnotil v dopise starostovi města jejich vystoupení takto: Dovolte, abychom Vás informovali o velmi úspěšném vystoupení dětského souboru zobcových fléten Lanškrounští pištci pod vedením umělecké vedoucí Marty Obrové na 3. etapě Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles Koncert se konal v neděli 20. května 2007 v Ry tířském sále státního zámku Pardubice pod záštitou primátora Ing. Jaroslava Demla. Velmi dobrý výkon Vašeho flétnového souboru spolu s dalšími účinkují cími, souborem starých nástrojů Consort Chrudim, Komorním orchestrem Unierzity Hradec Králové a hostitelským Pardubickým komorním orchestrem, má velkou zásluhu na slavnostním průběhu koncertu. Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování tomuto souboru a rovněž přání, aby se mu v jeho záslužné umělecké činnosti i nadále dařilo a aby stále tak dobře reprezentoval své město Lanškroun. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Před zcela zaplněným Rytířským sálem pardubického zámku Pištci zahráli svůj program ze skladeb L. Matouška a J. Málka. Mezi pozornými posluchači byli i skladatelé Josef Vodák a Jindřich Feld. Koncert nahrával Český rozhlas. Pištci využili svůj pobyt na zámku a zahráli také pro potěchu návštěvníků pardubického zámku před zámkem a na nádvoří svůj program ze starých tanců z doby renesance a baroka. Minulý týden jsem dostala krásný dopis, který potěšil všechny pištce. Na psal nám právě pan skladatel Jindřich Feld gratulaci k výkonu na koncertu a při té příležitosti nám věnoval svou skladbu Vivat musica pro zobcové flétny, kterou bychom chtěli uvést už v září na festivalu souborů zobcových fléten v Třebíči a v Jaroměřicích. Marta Obrová Přečetli jsme za vás: KOUPÁNÍ JEŠTĚ LETOS NEBUDE. KDY SE PLAVCI DOČKAJÍ? Prioritou loňské ankety mezi občany města se stal čistý Dlouhý rybník, popřípadě doplněný venkovním bazénem s atrakcemi i půjčovnou lodiček a šlapadel. Velkou podporu dostal nový krytý bazén. Někteří občané dali najevo, že by jim nevadil bazén v plánovaném areálu aquacentra v nedalekých Rudolticích, jiní by ho i s ohledem na děti a starší lidi chtěli mít co nejblíže centru Lanškrouna. A navíc propojený s rehabilitačním zařízením. Starosta Martin Košťál se jednání se sousedními Rudolticemi nevyhýbá. Naše projekty v oblasti cestovního ruchu jsou v některých částech podobné, a tudíž konkurenční. Nedojdeme li ke kompromisu, může se stát, že dotaci nedostane ani Lanškroun, ani Rudoltice, říká s tím, že další jednání je na ob zoru. Volání Lanškrounských po kvalitním a čistém koupání neustalo ani letos, což potvrdila anketa Deníku. Studenti, lidé v produktivním věku i seni oři se jednoznačně shodli, že jim ke spokojenosti ve městě chybí čistý rybník, koupaliště nebo krytý bazén. Na základě rámcové studie využitelnosti území rybníků za spolupráce vedení města, úředníků, komisí rady a samotných radních jsou nyní vybírány dílčí projekty, z nichž bude sestaven první integrovaný projekt využití území lanškrounských rybníků. Ten bude s pomocí externí agentury zpracován do podoby žádostí o finanční podporu z evropských fondů. NA NÁVŠTĚVĚ V DZIERZONIOWĚ Polské partnerské město pozvalo zá stupce Lanškrouna na 30. dny Dzier zoniowa, které proběhly poslední ví kend v květnu. Lanškrounská delega ce byla ze dvou třetin tvořena studenty septimy gymnázia. Spolu se zástupci polského Serocku, německého Bischof sheimu a britského Crew and Nant wich se zúčastnila bohatého programu připraveného hostiteli. Kromě Dzier zoniowa samotného si účastníci pro hlédli Wroclaw, kostel ve Swidnici či arboretum ve Wojslawicích. Zavítali i do Sovích hor. O víkendu se připojili starosta a místostarosta Lanškrouna, kteří absolvovali i nedělní oficiální program. Z postřehů zúčastněných lanškrounských studentů: Jirka Novák: Po příjezdu jsme byli přivítáni místními představiteli a už zde jsme přišli do kontaktu s lidmi mluvícími cizím jazykem (pokud nepočítám Poláky). Povídali jsme si s jedním Angličanem. Zajímalo ho, odkud jsme apod., až jsme skončili u fotbalu, protože on přijel z městečka blízko Liver poolu, který ten večer hrál finále Ligy mistrů... Tomáš Sychra: Možnost diskutovat a konverzovat v cizích jazycích považuji za největší plus... Opravdu by mne nikdy nenapadlo, jak bezproblémově, otevřeně a laskavě se se mnou bude bavit cizí člověk. Eva Techlovská: Nebylo lehké z češtiny rychle přeskakovat na angličtinu nebo němčinu, a ještě se snažit pochytit něco z polštiny... Míra Ullver: Myslím, že cizinci byli velmi překvapeni, že jsme schopni do mluvit se jejich jazykem. Byla to pro nás velmi cenná zkušenost, poznat tolik nového z Polska (jídlo, zvyky...), Německa a Anglie. Karel Marek: Skvělý program, kteří pro nás hostitelé připravili, neměl chy bu, snad i krásné počasí po dobu našeho pobytu jako by si předplatili... Naši přátelé z Anglie, Německa a Polska jako by mezi námi nedělali žádný rozdíl, ba naopak velmi je zajímal názor mladých lidí... Zdeňka Sitová: Musím se přiznat, že jsem trochu váhala, když nám město prostřednictvím našeho gymnázia nabídlo možnost zúčastnit se této akce. Měla jsem strach z toho, že se nedo mluvím, a to nejen kvůli jazykové ba riéře, ale že si zkrátka nebudu mít s o statními delegáty co říct. Oni ale nadše ně využívali každou možnost popoví dat si s námi (a to je aspoň moje ang ličtina trochu školská, němčina poně kud kostrbatá a polsky trochu rozu mím jen proto, že to má cosi společ ného s češtinou a ruštinou). Děkujeme všem pěti městům (a měs tu Lanškroun zvlášť) za možnost, že jsme se něčeho tak úžasného mohli zúčastnit! Aby se občanům dobře žilo, je třeba rozvíjet město ve všech oblastech. Nelze preferovat například oblast bydlení nebo trávení volného času nebo pouze podnikání, říká starosta Martin Košťál. V současné době je však vhodné využít situace, kdy je možno získat dotace na rekreaci a cestovní ruch. V případě Lanškrouna to znamená zajistit občanům i rekreantům podmínky pro dobré koupání a další vyžití. Usilovně se na tom pracuje, ovšem letošní rok je právě tím kritickým, kdy budou muset vody milovní občané mířit za plaváním jinam. Majitel Dlouhého rybníka, společnost Rybářství Litomyšl, se v těchto měsí cích věnuje jeho odbahnění a přípravě revitalizace tohoto území. Naplavenin je zde za minulá desetiletí dost. Práce měly být původně provedeny do konce června, ale termín musel být posunut, protože během mírné zimy nebylo možné bahno ze dna rybníka odvážet. Plánované dokončení prací je posunuto na konec letošního roku. Celkově chceme odtěžit 112 tisíc kubických metrů materiálu, v průměru bude odstraněna půlmetrová vrstva bahna z celé plochy rybníka. V současné době jsou denně plně vytíženy tři bagry, jeden buldozer a v době vyvážení kolem dvaceti tater. Samozřejmě chystáme dohodu s městem o rekreačním využití Dlouhého rybníka, uvedl Miloš Vach, zástupce ředitele společnosti Rybářství Litomyšl. Z koupání tedy letos ještě nic nebude. Z mnoha jednání by měl však vzniknout optimální poměr mezi chovatelskými zájmy rybářů, ochranou přírody i nároky na rekreační charakter rybníka. Za rok by měl sloužit rekreantům již určitě. (Orlický deník, )

6 STRANA 6 Z MĚSTA I Z REGIONU LL 12 / 2007 Paní K. Šerkopová bydlí na sídlišti pod Zámečkem a pozorně sleduje dění okolo oprav této stavby. Do redakce LL přinesla aktuální fotografie Zámečku pořízené po vsazení oken. Nezlákají i vás k vycházce, abyste proměnu Zámečku viděli na vlastní oči? Několik čísel o obytné zóně Zámeček Každý, kdo pozoruje život v obytné zóně Rudoltice Zámeček, musí uznat, že se den ode dne její vzhled mění, že do my dostávají postupně své fasádní barvy a také že se počet jejích obyvatel neustále zvyšuje. Od , kdy zde bylo obydleno prvních 8 bytových domů po 13 by tech (čp ), se pokračovalo k předáním klíčů od bytů v dalších dvou domech (čp. 609, 610), k 1. v měsících březnu, květnu a červnu se mohli začít stěhovat nájemníci dalších tří bytových domů (čp. 615, 614 a 616). K se zabydlí navíc dům čp Stavební práce na III. etapě byly již zahájeny. Takže sečteno a spočítáno: Od srpna 2006 do července 2007 bude obydleno celkem 14 bytových domů po 13 bytech, tj. 182 bytů. K činí počet trvale přihlášených ve 13 domech na Zámečku 343, celkový počet obyvatel žijících v Rudolticích je Z toho plyne, že od , kdy obec Ru doltice dosáhla první tisícovky obyvatel, stoupl jejich počet již více než o třetinu. mm Přečetli jsme: Kostel opatřili novou bání Z věže hornočermenského evangelického kostela spadla při lednovém orkánu Kyrill a byla deformována báň umístěná na jejím vrcholu. Opravy věže si vyžádaly úsilí několika obětavých lidí. Závěrečnou tečkou za nimi pak bylo předvčerejší usazení nové báně za pomoci jeřábu. K do kumentům o historii sboru, které byly uloženy do schránky v báni v době po stavení věže v roce 1885 a byly doplněny při rekonstrukci krytiny v roce 1984, pak místní evangelíci připojili další, v nichž dokumentují následující období až do současnosti. (Orlický deník, ) Novinky z Mladějova Pardubický kraj poskytl i v letošním roce muzeu grant ve výši , Kč, určený především na rekonstrukci tratě v úseku Mladějov Nová Ves a na elektronické zabezpečení expozic muzea. Miloš Kopřiva Lanškrounské mateřské centrum Dětský svět (Penzion pro důchodce na Dvorských Lánech) Otevřeno: PO, ÚT, ČT hod., e Výlet na koňskou farmu Ve čtvrtek jsme se vypravili na koňskou farmu do nedalekého Ostrova. Někteří přijeli autem, jiní na kole, ale téměř všichni rádi přesedlali na koňský hřbet. Koníci byli vzorní a ochotně povozili jak dítka, tak i jejich maminky. Účast byla přímo rekordní, počasí špičkové. Děti se vydováděly, v závěru jsme si opekli buřtíky a vypravili jsme se k domovu. Veliké podě kování patří paní Kněžourové za ochotu a vstřícný přístup k celé té hordě dětí, která jí po celé čtvrteční odpoledne okupovala farmu. Náš život s pejskaři Patřím k lidem, kteří pejska nikdy neměli. Uznávám lásku majitelů k chlu patým miláčkům, méně už trávníky ozdobené výkaly, a to převážně na sídlištích (a nejen tam). Mám tři malé děti, a když vyjdeme ven, je prakticky nemožné je při cestě do města udržet čisté. Když už se mi to podaří, najedu do psího lejna alespoň kolečkem kočárku. Chtěla bych apelovat na všechny pejskaře, aby si po svých čtyřnohých miláčcích nepořádek uklízeli! Ostatní spoluobčané vážně nejsou zvědaví na tuto nevábnou ozdobu. A travnaté plochy ve městě budou moci využívat i děti. Moc se omlouvám a děkuji těm pejskařům, kteří při venčení pejska bez pytlíku nejsou. Dětská olympiáda Poslední cvičení rodičů s dětmi v tomto školním roce jsme připravily na středu Sešlo se nás doopravdy hodně, a to 40 dětí, což je na tělocvičnu ZŠ Dobrovského doopravdy moc. Paní cvičitelka Monika Kroulíková nás zase překvapila, ostatně jako celý rok, a připravila si pro děti plno netradičních soutěží. Děti se náležitě vydováděly a nakonec dostaly sladkou odměnu. V září se opět budeme těšit na tak velkou účast. Naše dík patří Monice Kroulíkové za příjemně prožité chvíle v tělocvičně. L. Kysilková PODĚKOVÁNÍ Rádi bychom poděkovali řediteli domova důchodců panu ing. Milanu Minářovi, který vyšel vstříc spolku Beruška na ledě tím, že nezištně umožnil dětem cvičení v krásných prostorách DD. Přejeme panu řediteli hodně síly a úspěchů v jeho práci. Jménem dětí a jejich rodičů Mgr. Tamara Cinková Čína známá i neznámá Pozdní odpoledne 28. května bylo pro lanškrounské kino poněkud nezvyk lé. Jeho sál se stal svědkem přednášky o Číně. O svých zážitcích z největšího asijského státu povyprávěl a výklad svými fotografiemi doprovodil poslanec parlamentu ČR Ing. Miloslav Soušek. Přednášel na základě svých zkušeností nasbíraných během několikaletého pracovního pobytu v Pekingu. Výklad ukázal tento vzdálený stát v naprosto jiných barvách, než uvádějí oficiální zprávy. Z výkladu vyplynulo, že Čína je svět, který se dynamicky rozvíjí, avšak plný nečekaných kontrastů. Nejen v ohledu na architekturu, ale zejména ve společnosti jako takové, což mnohé návštěvníky tohoto státu jistě překvapí. Na závěr dostali přítomní posluchači dostali možnost vznést vlastní otázky. Na všechny pan Soušek pohotově odpověděl. Akce byla uspořádána pod záštitou MO ČSSD Lanškroun a ve spolupráci s kinem. Zájem o výklad projevilo přibližně 25 diváků. JS Příměstský tábor 2007 v Letohradě Již tradičně pořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí Příměstský tábor v centru Pod Střechou v Letohradě. Zvány jsou všechny děti od 6 do 15 let. Jednotlivé týdny budou tématicky zaměřeny: výtvarný, sportovní, hudební týden a týden přírody. Na každý den připravíme pro děti program, jednou týdně uspořádáme nenáročný výlet a v případě slunečného počasí vyrazíme k vodě. Na závěr tábora se uskuteční tradiční přespání v centru s opékáním a noční hrou. Cena na jeden den je 50 Kč. V případě výletu se hradí navíc náklady za do pravu, popř. vstupné. Pro zájemce je možné objednat obědy v jídelně Marek (kolem 37 Kč za dětskou porci). Otevřeno bude Po až Čt hodin, Pá hodin. Konkrétní program na jednotlivé dny zveřejníme poslední týden v červnu (na plakátech, na níže uvedených internetových stránkách). Termíny: , , , Přihlášky bude možné vyzvednout od června na charitě (Na Kopečku 356), v centru Pod Střechou (Taušlova 714) a na internetových stránkách Kontakt: tel.: , mob.:

7 LL 12 / 2007 Z MĚSTA STRANA 7 MANAŽEŘI NA KOMÍNĚ Když se v pátek 25. května sápala skupinka postav na nejvyšší lanš krounský komín, asi jen málokdo tušil, že se jednalo o hlavní výhru v bow lingovém klání. Zmíněnou pětici kromě dvou lanškrounských horolezců tvořili manažeři Pavel Švec a Petr Kužel z firmy Wendell, která komín vlastní. Pátý ve skupince odvážných byl Japonec Kuniyashi Kido, generální ředitel společnosti Celco. O této na lanškrounské poměry mimořádné fi remní akci jsem si povídal s Petrem Kuželem. Byla existence komínu na pozemku, který firma Wendell kupovala se záměrem vybudovat nový závod, spíše komplikací pro jeho využití, nebo atrakcí? Spíše atrakcí. Komín je ve velmi dobrém stavu a podle statiků bude stát několik desítek let. Majestátně se tyčí nad Lanškrounem, a proto nás ihned napadlo využít ho jako totem, který již z dálky bude informovat, kde společnost Wendell sídlí. Nápadů na jeho využití je ale více. Například využít ho jako vyhlídku nebo horolezeckou stěnu. Uvidíme, jaké myšlenky vykrystalizují. Nicméně, o variantě zboření komína se neuvažuje. Komín dost netradičně zasáhl i do oslav pátého výročí založení firmy Wendell v Lanškrouně. Výstup na jeho vrchol se stal hlavní cenou pro vítěze bowlingového utkání, které společně sehráli manažeři a hosté. Koho napadlo věnovat vítězi tuto cenu? Přiznám se, že otcem myšlenky výstupu na komín jsem byl já. Našimi hosty byli vysoce postavení manažeři a bylo těžké vybrat věcnou cenu, kterou by ohodnotili. Nápad dát jako cenu pro vítěze nevšední adrenalinový zážitek přišel téměř okamžitě. Navíc zážitek spojený s budoucností společností Wendell měl v sobě symboliku, která se mi líbila. Kdo nakonec cenu získal a s jakými pocity ji přijal? Vítězem turnaje se stala dvojice Pavel Švec, key account manažer ze společnosti Wendell, a Kuniyashi Kido, generální ředitel společnosti Celco. Společnost Celco je shodou okolností naším nejvý znamnějším zákazníkem a proto by se nezúčastněným mohlo zdát, že vítězství bylo plánované. Pan Kido ale suverénně kraloval bowlingovým drahám a naházel nejvyšší skóre večera. Pavel ho výborně doplňoval a jejich vítězství bylo skuteč ně zasloužené. Jejich první pocity? Ohromná radost z vítězství, protože na bowlingovém turnaji vládla skvělá atmosféra. Řekl bych, že v okamžik vyhlášení ještě vítězové nepomysleli, co je opravdu čeká. Vystřízlivění přišlo až druhý den ráno, kdy začaly přípravy na výstup. Věřím, že si sami vítězové v du chu kladli otázku, zda to mají za odměnu nebo za trest. PRÁZDNINOVÉ VANDROVÁNÍ S DDM 2. července pondělí VÝLET DO ČESKÉ TŘEBOVÉ Návštěva záchranářské stanice pro handicapovaná zvířata, výšlap na rozhled nu Kozlov, v případě nepříznivého počasí návštěva bazénu Sraz v 7.45 hod. na vlakovém nádraží, návrat ve hod. opět na nádraží ČD S sebou vzít: jídlo, pláštěnku, plavky, ručník, kapesné (možnost zakoupení občerstvení). Cena výletu: 60, Kč 3. července úterý VÝLET DO VYŠKOVA Návštěva DINOPARKU modely (statické i pohyblivé) prehistorických zvířat v životní velikosti, součástí je i naučná stezka, prodejna suvenýrů Dino shop; návštěva ZOOPARKU zvířata z celého světa, dvoreček naší babičky, atrakce, prolézačky, atd. Cena zájezdu: 200, Kč Odjezd v 8.00 hod. od DDM Lanškroun, předpokládaný návrat v 15.30hod. 4. července středa VÝLET DO MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Prohlídka zámku, návštěva DDM v Moravské Třebové, koupání aquapark Odjezd v 8.00 hod. od DDM Lanškroun, předpokládaný návrat ve hod. S sebou vzít: jídlo, pláštěnku, věci na koupání, kapesné. Cena zájezdu: 100, Kč Na veškeré akce je třeba se předem přihlásit na tel.: do Chystá se Voříškiáda V sobotu 14. července se uskuteční jíž 7. ročník Voříškiády výstavy kříženců, psů poznatelných plemen a psů s PP v Lanškrouně, poprvé před halou B. Modrého. Jako každoročně je pozván skutečný rozhodčí pro exteriér psů, připraveny jsou soutěže Dítě a pes, O největší podobu pána a psa, O největšího šikulu. Poprvé budou předvedeni i psi z útulku v Lanškrouně, kteří hledají nový domov. Info a přihlášky na tel.: S. Jansová V pátek 25. května se lezlo nahoru. Vítěz zvládl výstup podle dostupných informací více než dobře. Vy sám jste zdolal komín také. Skoro to vypadá, že ti, co mají cokoli společného s firmou Wendell, mají pro strach uděláno. Jako hlavní organizátor této akce, jsem chtěl vítězům ukázat, že dobrodružství dobytí komína Wendell je za odměnu. Cítil jsem proto morální povinnost lézt s nimi a při výstupu je podporovat. Vylézt po žebříku do výšky 104 metrů opravdu potřebuje jistou dávku odvahy, i když byl výstup bezpečný a profe sionálně zajištěný zkušenými horolezci. Přiznám se, že jsem měl trochu obavy, aby někdo nezačal panikařit a nezůstal v půli komína a nemohl ani nahoru, ani dolů. Tyto obavy se ale rychle rozptýlily. Pan Kido lezl jako první a překvapil mne svým odhodláním a suverénním výstupem. Pavel se nemohl nechat zahanbit, a proto vystoupal také bez problému. Líbilo se vám nahoře? Měli jsme štěstí na počasí. Byla velmi dobrá viditelnost, a tak jsme měli krásný výhled široko daleko. Lanškroun jsme měli jako na dlani. Pro všechny to byl nádherný zážitek. V tuto chvíli jsem z vítězů cítil, že si první ceny opravdu považují. Jejich odměnou byl nejen krásný výhled, ale i skvělý pocit, že člověk překonal sám sebe. Dobytí vrcholu jsme navíc oslavili šampaňským, které jsme spolu s broušenými skleničkami táhli s sebou. Má firma Wendell nějaký projekt, který by řešil praktické nebo marketin kové využití komínu? V současné době řešíme označení komína novým logem společnosti Wendell. Cílem je zvýšit povědomí o společnosti Wendell a informovat o budoucí lokaci. Další využití, která jsem již zmínil, se teprve zvažují a nejsou v krátké době reálná. Jak daleko jsou přípravy se stavbou nového závodu? V současné době se připravuje projektová dokumentace, kterou zpracovává známý lanškrounský architekt Přemysl Kokeš. Stavba bude pojata trochu futuristicky. Chceme, aby stavba vyjadřovala to, že žijeme ve 3. tisíciletí a že Wendell je velmi progresivní společností. Předběžné dokončení stavby se odhaduje na konec roku Děkuji za rozhovor. František Teichmann, foto: Wendell Bambiriáda Stejně jako v předcho zích dvou letech, se i letos Dům dětí a mládeže Lanš kroun přihlásil k účasti na Bambiriádě v Chrudimi. Tentokrát jsme se chtěli pochlubit vystoupením mažoretek a tanečního kroužku Sluníčko. 24. května ráno jsme vyrazili autobusem do parku Na Střelnici, kde se pra videlně Bambiriáda koná. Tady se převlékněte a za chvíli vystupujete, zněly jasné pokyny organizátorů. A za chvíli již vybíhaly z převlékacího stanu čer venobílé mažoretky a modrožluté členky Sluníčka. Rázem byl centrální prostor parku plný našich děvčátek, která poutala okamžitě pozornost přihlížejí cích diváků i ostatních účastníků. Hele mažoretky, jéé, těm to sluší, takové a podobné věty se ozývaly z davu. A co teprve, když zazněly veselé a melodické písničky, které doprovázely tanečky našich Sluníček. Ze všech koutů parku přibíhali další zvědavci, které přilákala naše vystoupení. Velký potlesk a rozzářené tváře byly důkazem, že se mažoretky i Sluníčka moc líbily. Pěkný dojem z vystoupení nepokazil ani momentální výpadek elektrického proudu. A co na tom, že se nějaký ten krůček či pohyb úplně nepovedl, důležité je, že naše kroužky měly úspěch. Byli jsme pyšní a musíme moc pochválit obě naše vedoucí paní Soňu Marešovou i Moniku Kroulíkovou a poděkovat jim za práci, kterou odvedly. A že je to doslova mravenčí práce, to ví každý, kdo pracuje s dětmi. A co říci závěrem? Prezentace DDM, ZŠ Dobrovského a vlastně i celého města se skutečně povedla. DDM Lanškroun

8 STRANA 8 DĚTI LL 12 / května se konal Den bez úrazů Pořadatelem byl Dům dětí a mládeže Lanškroun. Akce se konala v Oboře v areálu chaty LESANKA a byla určena dětem ze 4. tříd lanškrounských škol. Smyslem této akce je prevence a výchova v oblasti dopravní výchovy a předcházení úrazů dětí. Účastníci plnili úkoly na pěti stanovištích: 1. Zdravověda děti si vyzkoušely pod vedením zdravotní sestry Ludmily Jiráskové obvázání zra něné ruky a hlavy trojcípým šátkem. 2. Nebezpečná příroda a domácnost na namalo vaném obrázku děti vyhledávaly nebezpečná mís ta, se kterými se mohou v přírodě setkat, odpovída ly na testové otázky a měly vyjmenovat 5 nebezpečí v dané situaci, která jim byla zadána. 3. Odhozené nebezpečné předměty na tomto sta novišti našly děti rozhozené různé nebezpečné před měty. Jejich úkolem bylo určit, čím jsou vlastně nebezpečné a jak je potřeba s nimi naložit. 4. Toto stanoviště měli na starosti strážníci Měst ské policie. Úkolem soutěžících bylo určit správně dopravní značky a projet jízdu zručnosti. 5. Poslední stanoviště mělo název Jak se jezdí na kole? Děti měly za úkol popsat správné vybavení kola i cyklisty. Doplněním akce bylo rozcvičení při hudbě pod vedením Moniky Průchové. Dne bez úrazů se zúčastnila téměř stovka dětí a všechny si odnesly drobné ceny věnované měst skou policií a domem dětí a mládeže. V rámci kam paně Na kolo jen s přilbou věnovalo dětem ceny občanské sdružení Můj Lanškroun. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdařilém průběhu celé akce, a hlavně členům Mysliveckého sdružení Obora Lanškroun za pomoc a zapůjčení prostoru v okolí chaty Lesanka. Mgr. Dagmar Brýdlová, foto: Hervé Thomas DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ DEN V pondělí 7. května proběhl na ZŠ na ul. Dob rovského dopravně bezpečnostní den. Touto akcí jsme se připojili k akci Na kolo jen s přilbou. Žáci pátého až osmého ročníku byli rozděleni do sedmi skupin, během celého dopoledne procházeli jednotlivými stanovišti a plnili zadané úkoly. Stanoviště, která žáci absolvovali: 1. První pomoc zde ošetřovali pomocí improvizo vaných pomůcek otevřené zlomeniny, odřeniny a dal ší zranění, ke kterým mohou přijít při jízdě na kole. 2. První pomoc tady si každý vyzkoušel umělé dýchání a nepřímou masáž srdce na torzu modelu Ambu Mann. 3. Oprava a údržba jízdního kola základní úkony při opravě jízdního kola (výměna duše...). Přijďte pobejt s dětmi 4. Jak se chovat na kole ve městě stanoviště čle na Městské policie. 5. Bezpečně na kole program na PC. 6. Testy z pravidel silničního provozu. 7. Jízda zručnosti žáci projeli trasu osmi překá žek na školním hřišti. Během dopoledne do školy také zavítal regionální pracovník Besipu p. Oldřich Čížek. Děkujeme za zdárný průběh akce pracovníkům Českého červe ného kříže z Ústí n/o za věrně namaskované zranění na figurantech, p. Fořtovi (oprava a údržba jízdního kola), p. Brokešovi (Městská policie Lanškroun). P. Resler, ZŠ Dobrovského Každého čtenáře určitě hned napadne otázka: Kdy a kam? Odpověď je jednoduchá. Zveme Vás na školní zahradu ZŠ Dobrov ského, ve středu 27. června od 14 do 17 hodin. Co jsme pro Vás připravili? Na nově vybudované zahradě, kterou najdete v prostoru za školním bazé nem, děti mohou vyzkoušet houpačky, prolézačky, určitě si také rády zasoutěží. Poprvé si zájemci z řad veřejnosti můžou prohlédnout novou saunu. Pokud nám bude přát počasí, strávíme společně příjemné odpoledne s budoucími prvňáčky, ale i ostatními dětmi v klidném prostředí, které je do statečně vzdálené od ruchu našeho města. Ředitelství ZŠ Dobrovského KINDERIÁDA Žáci prvního stupně ZŠ B. Smetany se již potřetí zúčastnili atletických závodů v Pardubicích. Jelo tam osmičlenné družstvo, které naši školu reprezen tovalo na celostátním finále v Praze. Žáky, kteří po stoupili do šestého ročníku, nahradili Dominika Fal tusová a Michal Kačerovský, oba ze druhých tříd. Laťku jsme si nastavili vysoko a obhájit ji je těžké i pro vrcholové sportovce. Nenechali jsme nic ná hodě. Trénovali jsme technické disciplíny skoky a hody. Nízký start i štafetu jsme zvládli bravurně. Loňské čtvrté místo jsme obhájili a v konkurenci 26 škol jsme se neztratili. Kriketový míček Jana Kar líka ze čtvrté třídy přistál na vzdálenosti 41,18 m. Soupeři zůstali daleko za ním. Časomíra na 60 m se u Matěje Sadovského ze třetí třídy zastavila na čase 10,07 s, skončil druhý! Výborná byla Kateřina Šinde lářová ze 4. třídy. Časem 10,27 s vyběhala pro naše druž stvo páté místo a hodem 24,90 m přispěla dalším 5. místem. Dominika Faltusová skončila v běhu na osmé příčce a skok z místa (159 cm) ji vynesl na 5. příčku. Michal Kačerovský skočil 161 cm, byl desátý a s časem 11,09 s vybojoval osmé místo v běhu. Ostatní členové družstva Šárka Votavová, Petra Marková a Ondřej Doležal svými výkony okolo desátého místa přispěli k celkovému výbornému umístění. Bohužel nám tekly slzy. Důvod? Museli jsme uvolnit cestu do finále jiné škole. Věděli jsme to, tak zní pravidla, ale nečekali jsme, že by se nám mohlo podařit postoupit. Máme velikou motivaci pro příští Kinder. Cíl bude finále v Praze. R. Prokopová

9 LL 12 / 2007 DĚTI STRANA 9 V Horním Třešňovci se stále něco děje Děti v ZŠ a MŠ Horní Třešňovec si na nedostatek školních i mimoškolních aktivit určitě nemohou naříkat. Vyučování i volný čas jim zpestřují vy učující netradičními metodami práce, zajímavými projekty, soutěžemi. Na Den Země se sešli všichni školáci společně s předškolními dětmi z MŠ. Při společné práci na projektu týkajícím se poznávání a ochrany přírody nejen v okolí školy či svého bydliště si i malé děti měly možnost uvědomit, jak moc je pro ně příroda důležitá a jak se při plnění různých úkolů vyplatí vzájemná spolupráce. Země na přání: výsledek společné práce dětí ze ZŠ a MŠ 14. května se ve škole konalo již 2. kolo recitační soutěže pro žáky z malotřídních škol Třešňo vecká básnička. Tato soutěž se setkala s velkým zájmem. Zúčastnilo se jí 24 žáků z pěti malotřídních škol v okolí (Horní Třešňovec, Dolní Třešňovec, Třebovice, Ostrov a Rudoltice). Děti soutěžily ve třech kategoriích a předvedly všem přítomným i odborné porotě velmi pěkné výkony. Dětský den v Damníkově V pátek se v Damníkově u školy usku tečnil Dětský den, který začal v 8 hodin a končil krátce před polednem. Jako již tradičně se na Dět ském dnu podíleli žáci devátého ročníku. Sešlo se tu kolem 120 dětí, které měly projít osm stanovišť. U nich plnily úkoly. Největší obavy byly ze stanoviště, kde se mělo ochutnávat. Dalšími úkoly byly hod míčkem na cíl, poznávání osobností, zkouška paměti, kopání míčem do lahví, házení na koš, již zmíněné ochutnávání a střelba ze vzdu chovky. Nejtěžší disciplínou byla zkouška paměti, neboť si soutěžící měli zapamatovat předměty, které viděli DĚTSKÉ ODPOLEDNE V ŽICHLÍNKU 26. května 2007 Sobotní odpoledne v Žichlínku bylo věnováno dětem. Akci, která probíhala na školním hřišti, u spořádal místní Sbor dobrovolných hasičů ve spo lupráci s Obecním úřadem a Základní školou v Žich línku. Pro děti byly připraveny hry, které měly za úkol prověřit jak zručnost, tak i obratnost. Počínaje již tradičním závodem skákání v pytli, střelbou ze vzduchovky až po požární útok malou proudnicí na cíl. Pro děti, které absolvovaly všech 8 disciplín, byla připravena sladká odměna a věcný dárek. Zpestřením programu byly pouťové atrakce, ti odvážnější se mohli svézt na koních. Všem účastní kům se líbilo i vystoupení členů skupiny L.A. Deto nation Breakers, kteří předvedli ukázky tanečních stylů break dance a street dance. Závěr akce byl uspíšen prudkou bouřkou provázenou krupobitím. I přes tuto nepříjemnost se dětské odpoledne po vedlo, což potvrdily samy děti. JS na stole. Všichni žáci i děti si při soutěži vyzkoušeli taktiku, když museli absolvovat všechna stanoviště. Někteří byli hotovi dříve, a tak volný čas trávili na dětském hřišti, které jsme si loni vybudovali. Ně kterým to trvalo déle, přesto si všichni podle získa ného množství bodů mohli ve stánku vybrat sladkou odměnu. Nakonec se všichni sešli před školou, kde se uskutečnilo vyhlášení nejlepších soutěžících, kteří dostali sladkou odměnu dle vlastního výběru. Dětský den se žákům i učitelům velice líbil a de váťákům se vydařil. Šárka Hájková, Iveta Myšková, žákyně 9. ročníku Vítězky 1. kategorie (zleva): Petra Sontáková ZŠ Horní Třešňovec, 1. místo, Kristýna Minářo vá ZŠ Rudoltice, 2. místo, Markéta Kuběnko vá, ZŠ Rudoltice, 3. místo 25. května se konala ve škole Slavnost slabi káře, spojená s oslavou Dne matek. O diváky ne byla nouze. Žáci z 1. třídy připravili pro ostatní děti ze školy a samozřejmě pro své blízké, krátký program, v němž nejen dokázali, že skutečně umí číst, ale i zpívat a přednášet básničky. V programu potom vystoupili i ostatní žáci školy. Mgr. Jiřina Kosová Překvapení pro děti z 1. třídy za přečtení 1. knihy ZUŠ Jindřicha Pravečka informuje V měsíci květnu proběhly poslední soutěže, kterých se zúčastnili žáci lanškrounské ZUŠ. V Hradci Králové se konal 8. ročník národní sou těže v komorní hře na kytaru Hradecké guitare ando. Naši školu reprezentovalo duo flétna Jitka Moutelíková, kytara Šimon Knápek a z této sou těže si odvezli Čestné uznání. Žáci jsou ze tříd učitelů V. Vychytové a R. Zachary. Mezinárodní soutěže ve hře na cimbál ve Valaš ském Meziříčí se zúčastnil žák V. Lohvinové Ro man Berishvili a umístil se na šestém místě. Přestože neobdržel žádnou hlavní cenu, získal velmi cenné zkušenosti a pozvání k vystoupení na koncertu v Brně. Žákyně tanečního oboru ze třídy Kateřiny Šourkové Karolína Hejlová dostala příležitost k účasti na soutěžní taneční přehlídce v Hradci Králové. V kategorii sólo do 15 let získala 3. cenu, kterou převzala z rukou předsedy poroty Vlastimila Harapese. Všem soutěžícím děkuji za reprezentaci školy a blahopřeji k dosaženým výsledkům. Hudebníky, tanečníky i výtvarníky čeká závě rečná sklizeň výsledků práce za celý školní rok. Srdečně zveme čtenáře LL na koncerty absol ventů, výstavu absolventských prací, ale i na vy stoupení tanečníků na 1. premiéru choreografií K. Šourkové Promluvíme tancem a Lanškroun ské zrcadlení, kde se vedle tanečníků představí také taneční orchestr VOKINS se svými sólisty pod vedením B. Havelky. Bližší informace najdete na plakátech a na infor mační tabuli školy na nám. A. Jiráska. Marta Obrová, ředitelka školy

10 STRANA 10 REGION LL 12 / 2007 REKORDNÍ HORNOTŘEŠŇOVSKÝ POHÁR První červnovou sobotu přijelo do sportovního areálu v Horním Třešňovci bojovat o vavříny celkem 38 družstev z celého okresu Ústí nad Orlicí. Druhá soutěž Velké ceny Ústeckorlicka v požárním útoku družstev Hornotřešňovský pohár, který zde proběhl, byl ve znamení příjemně slunečného počasí, krásné divácké kulisy, ale především skvělých sportovních výkonů zúčastněných družstev. V kategorii mužů spolu soupeřilo 25 družstev a na stupeň nejvyšší se s časem 19,66 s a novým rekordem dráhy vyšplhal Bošín. Čas o více než dvě vteřiny horší, tj. 21,73 s, stačil na druhé místo družstvu Bystřec A a na stupínek bronzový vystoupil Letohrad s časem 22,01 s. V kategorii žen svedlo boje na dráze 13 týmů, hned tři z nich pokořily re kord dráhy a postaraly se o nádhernou dramatickou podívanou. Nejlépe si s nástrahami nástřikových terčů poradila děvčata z Letohradu, která jsou s dosaženým časem 25,36 s zároveň novými držitelkami rekordu dráhy. O pouhé 4 setiny vteřiny horší pokus předvedly ženy z Černovíru, jež si tak s časem 21,40 s vybojovaly celkové druhé místo. Na místě třetím se s časem 25,53 s umístila Česká Rybná. Po skončení závodu následovalo finále, které bylo ztíženo tím, že si členové družstva vylosovali posty, na kterých poté požární útok provedli. To se v kategorii mužů nejlépe povedlo týmu Vysokého Mýta, jenž nahradil Bošín, před Letohradem a Bystřecem A. Mezi ženami se z finálového vítězství a uzené kýty radoval Černovír, druhá skončila Česká Třebová a třetí Letohrad. Petr Jirásek Rozhovor s Petrem Jiráskem Petře, prozraď čtenářům, o co v těchto závodech jde a jak je celá hasičská soutěž koncipovaná? Tato dlouhodobá soutěž se pořádá v rámci okresu Ústí nad Orlicí. Sestává se ze 13 podniků a jeden z nich probíhá právě v Horním Třešňovci. Při každých závodech se boduje patnáct nejlepších družstev žen i mužů. Body se sčítají a na konci roku se vyhlašuje družstvo s nejvyšším počtem bodů jako vítěz Orlicko ústecka. Dá se říci, že v každém okrese probíhá nějaká obdobná soutěž a nad ní už je extraliga, kam jezdí soutěžit ti úplně nejlepší. Vychází soutěžní hasičský útok, tak jak ho zde můžeme vidět, přímo z praxe? Jeho kořeny jsou především v praxi. Protože jak roztahování útočného vedení hadic, tak třeba spojování savic a samotná hasičská stříkačka jsou standardně používané při požárech. Jen například výkon motoru se upravuje tak, aby byl co nejvyšší. Vylepšují se i jednotlivé komponenty. Všechno jde kupředu. Myslím si osobně, že hasičský útok je jeden z nejobtížnějších sportů, protože během dvaceti vteřin to musí sedmi lidem všechno do sebe zapadnout s neuvěři telnou přesností a souhrou. I třeba malá chyba jednoho z nich je nenapravitelná. Jak bys hodnotil výkon domácích družstev? V rámci možností, které jsme jako muži měli, jsem spokojený. U žen jsem očekával trošku lepší umístění, ale asi tady doma doplácíme na to, že se už několik týdnů dopředu intenzivně věnujeme přípravám a nezbývá tolik času na trénink. K tomu bylo nutné udělat ještě dnes ráno změny v sestavě, což ovlivnilo výslednou souhru. Má pořádání závodů i nějaký ekonomický efekt pro místní sbor? Nějaké peníze se samozřejmě vydělají, ale proto to neděláme. Závody jsou pro nás hlavně výzva uspořádat co nejlepší podívanou s kvalitním zázemím. Podle toho, co jsem viděl, jste do letošního ročníku Hornotřešňovského po háru zařadili několik pro diváky určitě zajímavých novinek. Letos jsme poprvé připravili finále pro nejlepší tři mužstva v mužích i ženách. Vzhledem k tomu, že mezi koncem závodu a vyhlášením výsledků je zhruba jedenapůl hodinová pauza, snažili jsme se ji vyplnit tak, aby si ti nejlepší ještě trochu zasoutěžili a diváci se pobavili. Protože finále je už hlavně taková sranda akce, ve které se bojuje jen o vepřovou kýtu, vylepšili jsme ho losováním jednotlivých pozic v útoku. (V praxi to znamená, že ten, kdo v útoku sprintuje s hadicí na vzdálenost 80m, musí třeba smontovat sací hadici. Poznámka autora) Losování jsme zařadili i proto, že s Dolním Třešňovcem tenhle způsob děláme delší dobu při vzájemných derby horní dolní. Společná utkání máme obohacená i o tzv. pivní štafetu, která se však na oficiálních závodech z pochopitelných důvodů udělat nemůže. Letošní ročník byl zajímavý i velkým množstvím rekordů. Celkově bych řekl, že se letošní ročník vydařil. Za prvé nám i přes neradostné prognózy vydrželo počasí. Přijelo nejvíce družstev za poslední čtyři roky, co závody pořádáme. Navíc se všem třem nejlepším družstvům žen podařilo pře konat rekord dráhy, který do letoška držela děvčata z Nekoře. Muži z Bušína časem dosáhli výsledku z říše snů. Dosavadní a myslím si, že skvělý rekord překonali o více jak vteřinu a o pouhé dvě desetiny zůstali za absolutním ústeckoorlickým rekordem. Co všechno obnášely přípravy závodu? Vzhledem k tomu, že přijelo takřka čtyřicet družstev, tak jen soutěžících bylo téměř 300. Když k tomu připočtu diváky, tak to znamenalo připravit zázemí pro cca 500 lidí, což určitě není nijak jednoduché. Musím ale říci, že náš hasičský sbor tím žije a považujeme pořádání závodů za prestižní záležitost. Lidé sem jezdí rádi, za což patří velký dík i sponzorům, kteří jsou k nám štědří. Bez jejich pomoci bychom takovéhle závody nemohli v žádném případě uspořádat. Myslím si, že právě i díky atraktivním cenám se daří družstva motivovat k co nejlepším výkonům. Kvalitní zázemí sportov ního areálu v obci k pořádání tako vých závodů přímo vybízí. Už jenom udržet nastavenou úroveň nemusí být jednoduché, ale přesto se zeptám. Chystáte pro příští jubilejní pátý ročník nějaké pře kvapení? My už jsme se letos snažili vyh nout termínu, ve kterém běží extra liga, což je soutěž, která probíhá ještě nad úrovní okresní ligy, ale bohužel se nám to nepodařilo. Příští rok snad budeme úspěšní a přijedou si k nám zazávodit i ty nejlepší republikové mančafty. Máme i nástin toho, jak by mohlo vypadat překvapení, ale z pochopitelných důvodů ho nebudu prozrazovat dopředu. Díky za rozhovor! František Teichmann, foto: autor ATELIÉR ALTERNATIVA paní Jitky Egermaierové von Lindern si Vás jako každoročně dovoluje pozvat na výstavu děl paní Jitky Egermaierové von Lindern a výtvarníků z České a Slovenské republiky 11. LETNÍ SETKÁNÍ S UMĚNÍM A ŘEMESLY Bystřec čp. 123, Vernisáž: úterý v hodin Hudební program: Roman Zachara a Šimon Knápek kytary, ZUŠ J. Pravečka Lanškroun Výstava bude otevřena od do vždy od 15 do 20 hodin Součástí výstavy bude opět řemeslná dílna, ve které se budou vyučovat tato řemesla: ruční tkaní, drátování, lept a tisk na textil, malování na hedvábí, plstění a práce s rounem. Pokud budete mít zájem o některé řemeslo, můžete se předem přihlásit na výuku konkrétní techniky, která bude probíhat podle zájmu přihlášených ve dnech od hodin. Jedna lekce stojí 200 Kč. Materiál a pomůcky budou k dispozici v kursech (nemáte li vlastní). Během konání celé výstavy bude probíhat předvádění různých řemeslných technik. Prodejní módní přehlídka originálních oděvů textilních výtvarnic je také již tradicí letního setkání. Přehlídky můžete shlédnout v sobotu v a v hodin. Informace o výstavě, kursech a módní přehlídce získáte na tel a od v ateliéru Bystřec tel

11 LL 12 / 2007 PŘEDSTAVUJEME VÁM STRANA 11 Ač podnik Tesla již definitivně v Lanškrouně zanikl, takřka na každém kroku se můžeme setkat s nebývalým lidským potenciálem, který z něho vzešel. Jednu z nejmladších a velmi progresivních firem, které s ním mají spojené své kořeny, představuje i LUX IDent, s.r.o. O zajímavém výrobním programu bezkontaktní identifikace a svérázných začátcích této firmy jsem si povídal s jednatelem Ing. Petrem Vičarem. Slyším li něco o firmě LUX, téměř automaticky se mi vybaví podnik z Jablonného nad Orlicí a až později ten v Lanškrouně. Jaký k sobě mají obě firmy vztah? LUX, spol. s r.o., je naše mateřská firma, která začala v Jablonném nad Orlicí v roce Později, rovněž v Jablonném, vznikla první dceřiná LUX PTZ, s.r.o. a my jako lanškrounská nejmladší odnož jsme přišli oficiálně na svět v roce 2002 pod názvem LUX IDent, s.r.o. Je portfolio všech tří firem stejné, nebo se každá specializuje na něco jiného? Výrobní zaměření jednotlivých firem je zcela rozdílné. Mateřská firma LUX, s.r.o. konstruuje a vyrábí jednoúčelové stroje pro elektrotechnický, elektronický a automobilový průmysl. Do její produkce patří třeba výrobní linky pro osazování konektorů, elektronických součástek apod. Troufám si tvrdit, že LUX PTZ je největší tuzemský dodavatel paketovacích lisů pro zpracování odpadů. Každý z velkých řetězců od Kauflandu, Lidlu až po např. McDonald při otevírání nové pobočky automaticky objednává lis na odpad právě v LUXu PTZ v Jablonném. LUX IDent je velmi specifický podnik, protože se věnuje zcela novému a prudce se rozvíjejícímu oboru bezkontaktní elektronické identifikace. Jak se tahle netradiční a moderní technologie dostala právě do Lanškrouna? V podstatě přes naši mateřskou společnost, která se zabývá výrobou spe ciálních strojních zařízení. Stroje, které dnes používáme, byly původně vyvinuty a vyrobeny pro jednoho zákazníka z Německa. Poté, co nasmlouvaný počet navíjecích strojů nebyl odebrán ani zaplacen, zůstaly stroje ležet ladem. Jediným logickým vyústěním situace bylo zahájit na těchto strojích výrobu samostatně. Až na jednoho kolegu, který s námi v té době spolupracoval, však nikdo o čipech prakticky nic nevěděl. Začínali jsme jako zelenáči na zelené louce metodou mnoha pokusů a omylů. Postupně jsme se krok za kro kem vypracovávali, ale začátky byly více než pionýrské. Zjednodušeně řečeno to bylo tak, že zrodu LUX IDentu napomohla náhoda. Založení firmy bylo východiskem při řešení problémů s odběratelem. Co bylo tím stěžejním bodem, kdy se firma rozběhla a z outsidera se začala stávat úspěšná společnost, jak ji dnes známe? Po skutečně velmi krušných počátcích se nám postupným prověřováním kontaktů podařilo narazit na zákazníky v zahraničí, kteří to s námi zkusili. Začali jsme vyrábět, ale počáteční nedostatek zkušeností způsobil, že první zásilka se cestou do Thajska ztratila. Ošetřili jsme tedy logistiku. Druhá zá silka už dorazila, ale poškozená, protože jsme to neuměli správně zabalit. Takovýmto svérázným způsobem jsme se pracně prodírali k novým zákaz níkům. Naštěstí jsme je ale postupně přesvědčili o tom, že i něco umíme. Hrozně rád na tyhle počátky vzpomínám, protože to byla obrovská zkušenost. Představte si, že v Německu, Švýcarsku i Švédsku nebo Americe dnes existují firmy, které jsou v oboru zavedené a roky v něm podnikají. A najednou jejich partnery po telefonu někdo osloví z České republiky, že by s nimi rád spolupracoval na produktech bezkontaktní identifikace. Jediné, čím je můžeme přesvědčit, aby s námi do toho šli, je preciznost, flexibilita, spolehlivost a solidní cenová hladina. A to představuje dodnes každodenní boj. Kde se nejběžněji můžeme setkat s čipovými transpondery vyrobenými v Lanškrouně? Já doufám, že Lanškrouňáci budou minimálně od svých dětí znát přívěsky na klíče, které obsahují čip umožňující vydávání obědů ve školních jídelnách. Možná, že někdo ze čtenářů LL jezdí častěji vlakem a pořídil si od Českých drah čipovou kartu, tzv. IN kartu, kterou pro České dráhy vyrábíme ve spolu práci se Státní tiskárnou cenin. V Lanškrouně neexistuje systém veřejné dopravy, ale určitě jste se setkal s městskou veřejnou dopravou v Pardubicích a Hradci Králové nebo Plzni, kde jsou zavedeny bezkontaktní karty, které slouží jako jízdenky. Fungují však i jako elektronická peněženka, na kterou se dá nahrát kredit, a kartu lze využívat pro vstup do plovárny, zaplatit občerstvení v kiosku, nebo dokonce uhradit vstupné do divadla či poplatek za parkování. Chci ale podotknout, že tato technologie není nijak převratná, neboť takto funguje již řadu let. Na jakém principu pracuje samotná čipová karta? Čipy, se kterými pracujeme, jsou pasivní, což znamená, že nemají žádnou baterii a nevysílají žádnou energii. Čipy komunikují se čtecím zařízením prostřednictvím antény, která je vyrobena z velmi tenkého měděného drátu o tloušťce 0.03 mm. Pro představu lze uvést, že se jedná o polovinu tloušťky lidského vlasu. Samotná identifikace probíhá prostřednictvím elektromagnetické energie, kterou vyzařuje čtecí zařízení a již zachycuje anténa čipu. Každý čip nese zcela unikátní kód, který se načte, a prostřednictvím softwaru počítače se pak s touto informací dále pracuje. Na obrazovce se pod tímto kódem může objevit třeba vaše jméno a informace o tom, co jste si navolil k obědu. Kód je unikátní a výrobce garantuje, že neexistují dva čipy se stejným kódem. Samotné využití čipů je velmi široké mohou být využívány pro identifikaci věcí, zvířat i lidí. Ideálním příkladem může být jejich instalace do knihoven, kde jsou desítky tisíc svazků. Čipováním knih se zásadně zjednodušuje výpůjční systém, minimalizuje práce při inventurách a zamezuje krádežím. Dá se odhadnout životnost čipů? Ta je přesně daná od výrobce a záleží na typu čipu i podmínkách, kde se používá. Řádově se však uvádí životnost v letech, nebo ve statisících zápisech či čteních čipů. Pokud zůstaneme u zavádění čipů do běžného života, nemáte někdy strach, kam až tahle technologie může dojít z hlediska osobní svobody a vlastní identity? Každá technologie se dá zneužít. Máte 100% pocit bezpečí při používání mobilního telefonu? Dá se tedy říci, že každá technologie má standardní bezpečnostní postupy, které zamezují zneužití, ale dnes lze za určitých podmínek zneužít cokoliv. Extra šikovný a vybavený počítačový špión se dostane i do mimořádně zabezpečených vojenských systémů Pentagonu. Obavu z čipů nemám a myslím si, že přínos této technologie jednoznačně převažuje nad potencionálními negativy. Jaká je současná pozice firmy? Má třeba svůj vlastní vývoj nových produktů? LUX IDent má v současné době 56 zaměstnanců, výroba běží ve třísměnném provozu od pondělí do pátku. Naše produkce roste v průměru o 80% ročně a její podstatná část putuje do zahraničí. Exportujeme především do zemí jako je Německo, Švýcarsko, Španělsko, Velká Británie, USA apod. Z našich velkých domácích odběratelů je to třeba již zmíněná Státní tiskárna cenin. Samozřejmě se snažíme vnášet více a více zkušeností a myšlenek do našich produktů, protože jenom neustálou výrobní inovací jsme schopní se na trhu udržet, být o krok napřed před konkurencí a získávat nové zákazníky. Firma sídlí v jedné z budov bývalé Tesly. Její podoba se ale hodně změnila během rekonstrukce. Čí to byl nápad, investovat do chátrající stavby? Byl to nápad mého otce, který jako starý teslák věděl, že původní železo betonová konstrukce z třicátých let 20. století svou hodnotu má. Samozřejmě, že stavba na zelené louce by byla levnější, ale rekonstrukce byla významnou měrou srdeční záležitost. Nemalé investice, které do objektu, známému všem bývalým teslákům pod označením C, putovaly, měly kromě splnění nároků moderní výroby také zachovat industriální duch původní budovy. Považujete firmu LUX IDent za konsolidovaný podnik, nebo předpo kládáte kontinuální růst, tak jak tomu bylo dosud? Trh v našem oboru celosvětově roste a my chceme tento trend zachytit, u držet ho a profitovat z něho. Jsme schopni opatřit si moderní výrobní techno logie, ročně investujeme obrovské prostředky do nákupu nových technologií a vylepšování současných. Nicméně to, co nás v současné době nejvíce limituje, je nedostatek kvalitních pracovníků. Chybí nám jak operátorky ve výrobě, tak technici, ale i šikovní obchodníci. Naším prvořadým úkolem je proto získat nové spolupracovníky a i s jejich přispěním firmu dále rozvíjet. Děkuji za rozhovor. František Teichmann LUX IDent s.r.o., Tovární 368, ident.com

12 STRANA 12 KULTURA LL 12 / 2007 ČERMENSKÉ SLAVNOSTI SE BLÍŽÍ Madovec Přiblížil se konec školního roku a s ním již tradičně Čermenské slavnosti. Letos se konají již podevatenácté a opět slibují skvělou podívanou. Během festivalu se představí soubory z Indie, Bulharska, dva soubory ze Slovenska a tři soubory české, přičemž Jaro z Ústí nad Orlicí a Jitřenka z Dolní Čermné nemohou chybět. Festivalu se daří dobře spolupracovat s kulturními subjekty v širokém okolí, a tak výsledkem jsou koncerty a vystoupení v Dolní Dobrouči, ve Svi tavách, v Lanškrouně, v Dolní Čermné a v Žamberku. Na své si přijdou i nej menší diváci, protože právě pro ně je připravena řada výchovných koncertů. Během nich se dozvídají mnoho zajímavostí o souborech, o jejich krojích i hudebních nástrojích. A navíc, co může být názornější ukázkou lidových zvyků a obyčejů, než jsou lidové tance a písničky v přímém podání souborů. Největší atrakcí letošního festivalu je bezesporu soubor SPANDAN z indického Ahmedábádu, který je na návštěvě naší republiky poprvé a bude v ní trávit celé 3 týdny. Hostuje postupně na festivalu v Plzni, poté v našem regionu a od nás se přesouvá na třetí festival do Rožnova pod Radhoštěm. Hlavní programový koncert je již tradičně připraven v Dolní Čermné, a to v sobotu od půl šesté. Tam se představí všechny zúčastněné soubory letošního ročníku. Tento rok je připraveno bohaté občerstvení a chybět nebude samozřejmě ani tradiční ohňostroj během večerní taneční zábavy. Záštitu nad letošním festivalem převzal p. Miroslav Brýdl, radní Pardu bického kraje. Finančně podporují slavnosti různé podnikatelské subjekty i státní instituce. A je třeba uvést, že mají obrovský podíl na tom, že se tak velká akce může konat. Přijďte se i Vy pobavit při některé z připravovaných akcí a vstřebat společně s účinkujícími neopakovatelnou atmosféru slavností. pery Vystupující účastníci: JARO, Ústí nad Orlicí Tradiční účastník festivalu, který ve svých tancích a písních vychází přede vším z Podorlicka. Typické jsou proto mateníky, obkročáky a podobné tance. Velkou část souboru tvoří v současné době bývalí členové souboru Jitřenka. Jaro JITŘENKA, Dolní Čermná Hostitelský soubor, který v současné době pracuje s dětmi od 5 do 16 let. Zahrnuje 3 věkové kategorie, ve kterých pracuje na 60 dětí. Zaměřením je podorlický region. Ve svých originálních pásmech předvádí nejen různé lido vé zvyky a obyčeje, ale především to, co bylo a je dětem nejbližší dětské hry, např. na řemesla. MADOVEC, Bratislava Slovensko Sdružuje neslyšící děti a mládež ve věku 9 až 18 let a působí při ZŠ pro slu chově postižené. Repertoár zahrnuje tance z horního a dolního Liptova, z My javských Kopanic, Trenčína a ze Zemplína. Je úžasné zažít na vlastní kůži neuvěřitelný cit pro tanec aniž by tančící slyšel jediný tón. MAGURA, Kežmarok Slovensko Soubor od svého založení před 53 lety soustavně sbírá, zpracovává a inter pretuje ty nejkrásnější zvyky a obyčeje, písně a tance goralského regionu. Daří se mu tak uchovávat tradice podtatranského lidu. Patří k předním slo venským souborům. NISANKA, Jablonec nad Nisou Soubor zpracovává lidovou kulturu Pojizeří, Podještědí a Podkrkonoší, a proto vystupuje v autentických tradičních krojích. Nezaměřuje se pouze na interpretaci písní a tanců, ale snaží se ztvárnit tradice tak, aby oslovily součas ného diváka. Trepetika Spandan Magura SPANDAN, Ahmedábád Indie Exotický soubor z indické oblasti Gujarat. V České republice vystupuje po prvé. Je představitelem autentického lidového umění nejen z výše zmíněné oblasti, ale i z celé Indie. Exoticky už působí jen hudební nástroje, na které doprovází tanečníky dhol, dholak, tabla (rytmické nástroje), chando, duff anebo, kans ijoda, kanjari a chungharu. TREPETLIKA, Burgas Bulharsko Dětský soubor z přímořského letoviska Burgas je v bulharsku známý přede vším vynikajícími zpěvy, za které obdržel několik významných ocenění. V České republice vystupuje také poprvé. Zpracovává pestrý folklor přede vším z oblasti, ale ve svém bohatém repertoáru má i písně a tance z jiných bulharských regionů. Program 19. ročníku Čermenských slavností: středa Indie tančí a zpívá, koncert pro školy, Dolní Dobrouč kult. sál čtvrtek Koncert zahraničních přátel, koncert pro školy, Kult. dům Svitavy pátek Ozvěny folkloru, koncert pro školy, zámecké nádvoří Lanškroun Kytička folkloru, Pension Lanškroun HECBOJ, zábavné soutěžení souborů, kemp v Dolní Čemné Posezení s písničkou, kemp v Dolní Čermné sobota Koncert v rámci folkového festivalu, koupaliště Svitavy Galaprogram, kemp Dolní Čermná Večerní veselice s ohňostrojem, kemp Dolní Čermná neděle Koncert zahraničních přátel, zámecké nádvoří Žamberk

13 LL 12 / 2007 KULTURA STRANA 13 KORUNKY PRO MISS POMOHOU DĚTEM Když se lanškrounský farář Zbig niew Czendlik dozvěděl, že korunky vyrobené pro korunovaci letošní Miss ČR někdo ukradl, dotkla se ho ta zprá va víc než jiné horké novinky o spácha ných zlodějinách. Výtěžek z jejich dražby měl totiž putovat na Rodinný dětský domov v Žichlínku, projekt, kterému Zbigniew věnoval už šest let úsilí. Organizátor soutěže nechal vyrobit korunky nové, ale nechtěná reklama přispěla k nebývalému zájmu o draž bu. Suma za ozdoby pro Miss Sympa tie a Miss ČR se vyšplhala na ohromu jících korun. Byl jsem pře kvapen hned třikrát. Za prvé jsem zjis til z internetu, že ve čtvrtek před finále Miss někdo ozdoby vzal, a při téže příležitosti jsem se dozvěděl, že celý výtěžek půjde na Žichlínek. Minulý rok každá finalistka dostala jednu dva náctinu, a tak jsem si myslel, že to le tos bude podobně, ale pan Zapletal rozhodl, že půjde všechno do mých rukou. Tak to jsem byl překvapený podruhé. Pochopitelně jsem si říkal, jak bude vypadat dražba, když ko runky nejsou, o to víc jsem zíral, po třetí, že neexistující korunky byly vy draženy za víc jak milion. Zbigniew tak mohl splatit poslední dluhy a začít plánovat další projekty. Rád bych po máhal ostatním bláznům, kteří by do takovýchhle akcí šli a chtěli něco po dobného dělat. V pátek byly v Žichlínku u Lan škrouna z rukou Miloše Zapletala slavnostně předány nově vyrobené ko runky vítězkám soutěže. Zástupce firmy Benet ozdobil Kateřinu Soko lovou, Miss ČR roku 2007, a obě vi cemiss, Veroniku Chmelířovou a Ve roniku Pompeovou. Ta navíc převzala i korunku za titul Miss Sympatie a Mi loš Zapletal měl co dělat, aby obě o zdoby na dívčině hlavě neshodil. Ve dvoře rodinného domu, v současnosti obydleném dvěma pěstounskými ro dinami, byl připraven dort s namalo vanou částkou, která bude věnována nejen žichlínskému rodinnému domu. Nikola Novotný ze ZSpŠ Lanškroun korunuje Veroniku Pompeovou Farář Czendlik se rozhodl peníze da rovat ještě Základní škole speciální v Lanškrouně a přispět tak na olympi ádu a svoz handicapovaných dětí; dal ší prostředky poputují do Základní školy v Žichlínku. Symbolického krájení dortu se kromě zástupců jmenovaných institucí zúčast nila senátorka Ludmila Müllerová a Miloslav Macela z rady Pardubického kraje, svoje nože dostaly i přítomné děti z pěstounských rodin, které fun gují pod záštitou občanského sdružení Rodina sv. Zdislavy. Předáním stříbrozlatých ozdob na hlavy krásných miss ovšem setkání neskončilo. Od toho je Zbigniew kněz, aby po děkoval nejen lidem, a tak v kostele sv. Václava v Lanškrouně sloužil mši díkuvzdání. Děti ze základní školy speciální dorazily v plném počtu a třem vítězkám soutěže zazpívaly společně nacvičenou píseň. Protože vzácné ko runky poputují k vydražiteli, děti daly královnám krásy na hlavu vlastnoruč ně vyrobené korunky z korálků. Set kání handicapovaných dětí v prostoru kostela vzbudilo u dívek spoustu emo cí. Připadala jsem si krásně, jak při šly děti, daly nám dárečky, byl to ta kový dojemný obřad. A dostaly jsme navíc ještě jedny korunky, říká Kateřina Sokolová. Vicemiss Vero nika Chmelířová upřesňuje: Jsme všechny věřící, ale třeba já jsem dlou ho v kostele nebyla, naposledy na půlnoční, tak jsem ráda za tuto pří ležitost. Jediné, co ji na podobných akcích mrzí, je nálepka povrchních krásek. Někteří lidé si myslí, že u nás jde jen o krásu, nedívají se na nás jako na myslící bytosti, takže to chceme napravit. Prohlašujeme, že jsme pilné studentky. Tedy zrovna teď vlastně nejsme pilné, rozesmává sebe i kole gyně. I Zbigniew Czendlik se často setká vá s podobnými soudy, které svět me diálních hvězd a celebrit vnímají jako mělký a pro kněze nevhodný. To je otázka nazírání. Někdo mi řekl, já na ty večírky nechodím, ti lidi mi nemají co dát. Ale já tam chodím, protože bych mohl dát něco těm lidem. Kateřina Kokešová ŠTÍT ALBRECHTIC ročník setkání obcí s názvem ALBRECHTICE z celé ČR SOBOTA 23.června 2007, sportovní areál v Albrechticích Zúčastněné obce: Albrechtice u Lanškrouna (okr. Ústí n/o), Albrechtice v Jizerských horách (okr. Jablonec n/n), Albrechtice nad Vltavou (okr. Písek), Albrechtice nad Orlicí (okr. Rychnov n/k),,velké Albrechtice (okr. Nový Jičín), Město Albrechtice (okr. Bruntál), Lesní Albrechtice (okr. Opa va), Albrechtice u Českého Těšína (okr. Karviná). Patřily sem až do 80. let min. století Albrechtice u Mostu (okr. Most), které zanikly z důvodů těžby uhlí v severních Čechách. Děti z pěstounských rodin (zleva) s Veronikou Chmelířovou, Kateřinou Sokolovou, Zbigniewem Czendlikem a Veronikou Pompeovou Program 34. ročníku Štítu Albrechtic 2007: 8.00 hodin Zahájení 34. ročníku Štítu Albrechtic hodin Fotbalový turnaj hráčů z obcí s názvem Albrechtice Turnaj proběhne ve dvou skupinách na hřištích v Albrechticích a v Sázavě hodin Setkání starostů a zástupců zúčastněných obcí (OÚ Sázava) hodin Utkání o 3. místo (hřiště Albrechtice) hodin Finálové utkání (hřiště Albrechtice) hodin Slavnostní vyhlášení výsledků fotbalového turnaje (hřiště Albrechtice) hodin Veselice (sportovní areál Albrechtice), vystoupí skupina Švagři a diskotéka D. J. Kofola Josef IX. Toto setkání se v Albrechticích u Lanškrouna uskuteční již popáté (předchozí: 1979, 1986, 1993 a 2000). Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení a doprovodný program. J. Ficnerová

14 STRANA 14 NÁZORY, SDĚLENÍ LL 12 / 2007 Společenská kronika NAROZENÍ: Petr Nastoupil, Česká Adam Šembera, Vančurova Filip Chládek, Vančurova Tomáš Pirkl, Rudoltice Matyas Beran, Dolní Třešňovec David Takáč, Kežmarská 563 SŇATKY: Dušan Chládek a Kateřina Jelínková, Čelakovského 903 a Na Náhonu Roman Kunc a Petra Jedlinská, B. Smetany 866 a Seifertova Tomáš Moravec a Zuzana Oškerová, Kunčice 139, Letohrad VZPOMÍNÁME: Miloš Lešikar, B. Martinů 959, 85 let Zdeněk Havlena, M. Majerové 849, 70 let Adolf Chládek, Vančurova, 80 let Jan Huf, Husova 760, 78 let Věra Horáčková, T. G. Masaryka 139, 73 let Marie Felcmanová, Krátká 493, 82 let Terezie Krausová, Luková 16, 80 let František Vávra, Horní Třešňovec 26, 78 let Emilie Kubešová, Třešňovecká 181, 86 let Herta Bartoníčková, Havlíčkova 752, 82 let Miroslav Diblík, Cotkytle 37, 57 let Josef Černohous, Seifertova 456, 70 let Jiří Karbus, Janáčkova 1003, 85 let Rudolf Štěpánek, Horní Třešňovec 116, 74 let Libuše Pomanová, Janáčkova 1003, 85 let Hedvika Vernerová, Vančurova 459, 66 let Poděkování Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s mým manželem panem Zdeňkem Havlenou. Děkuji za slova útěchy a květinové dary. Vlasta Havlenová Děkuji za projevy účasti při úmrtí mé manželky Herty, za květinové dary a za koncertní vystoupení připravené paní ředitelkou Obrovou. Bořivoj Bartoníček Dopis z Domova pro seniory Vážení přátelé, když se mne někdo zeptá: Jak se máte v tom domově důchodců? říkám, že dobře. Když je mi smutno, vezmu tužku do ruky a píši, na co si vzpomenu. Vzpomněla jsem si, jak jsem šlapala Tatenickou čtvrtku, když mi bylo 60 let. Šli jsme od našeho hřiště TJ po lesní cestě k Cukrové boudě, kde jsme dostali razítko, oplatek a šli jsme dál přes Strážnou na Lázek, kde je rozhledna a někdy i otevřená restaurace a okolo plno borůvek. Pak se sejde dolů a při jdete k hospůdce U Marků. To je hospůdka, kde je všechno takové domácí. Chleba, klobásy, dršťková polévka, gulášek a tam jsme dostali i my domácí klo básu, razítko a šli jsem dál přes Herbortice. Kdo to tam zná, tak ví, že by to chtělo Natoč to. Ty krásné chaloupky pod horami, malované, s malými okny, plné muškátů a okolo nich zahrádky, samý květ. V pátek tam již začíná život. Z Lanškrouna, z Brna či Ostravy se tam sjíždějí chalupáři, aby si tam odpočinuli, jak říkají. To v sobotu již lítají kolečka, lopaty, rýče, hrábě a to trvá od vidíš do nevidíš. Večer se scházejí U Marků na pivečko a dobrou večeři. Každý se chlubí, co mu již vyrostlo na jeho zahrádce. K tomu nesmí chy bět kytara a už se nese údolím Hospůdko, hospůdko malá, hospůdko začou zená A my musíme dál kolem potoka přes brody, kde je voda jako křišťál a byli v ní i raci a plno pstruhů, že se dali chytat i do rukou. Ale již to není, co bylo. Raci už dávno nejsou a ryb také ubylo. Ale zato tam jsou divočáci. Tam také vidíte na stromech ptačí budky. Na každém kroku potkáte houbaře s ko šíkem plným hub. Ti již znají svá místa, která žádnému neprozradí, a my jsme zatím došli zpět na hřiště, kde jsme dostali diplom, párek a limonádu. Domů jsme šli unaveni, ale spokojeni, s trochou špatného svědomí, že jez díme po celé republice i do ciziny a svůj kraj, který máme tak blízko, neznáme. Teď už to nedohoním, je mi to líto a stydím se za to. Zdraví Anežka Šimečková Nazývat věci pravými jmény Článek paní Hajzlerové má za úkol připravit čtenáře na diskusi o kostele sv. Maří Magdaleny a navodit atmosféru, že je takové diskuse třeba. Je tedy na čase nazvat věci pravým jménem: I. diskuse je uměle vyvolaná za účelem vzbudit dojem, že je třeba hledat řešení; II. řešení čeho? Nemluvíme o zřícenině v poli, ale o krásném kostele plném lidí, který i bez nejmenšího zásahu bude sloužit svému účelu, který je v lepším stavu než kostel sv. Václava a architektonicky cennější, protože nebyl nikdy přestavován; III. diskuse o čem? Jsou jen dva názory, naprosto nesmiřitelné zbožní lidé si logicky přejí, aby kostel zůstal kostelem, není o čem diskutovat. Ti druzí si z něho chtějí udělat pokusnou manéž pro své ambice, tedy ho chtějí zničit, ať už tomu říkají jakkoliv. Sami si položte otázku, kdo a proč toto absurdní divadlo rozehrál. A nechám na vás, abyste sami posoudili jádro této uměle vyvolané kauzy. Mgr. Eva Latifová Poznámka redakce: Autorkou článku Sv. Máří Magdaléna co s kostelem navíc?, uveřejně ného v minulém čísle LL je členka redakční rady, studentka Jana Hajzlerová. Reagovala na situaci, která v Lanškrouně nastala po představení projektu farníkům, o němž jsme informovali v 10. čísle. Mezi veřejností chybí znalost toho, o čem se tu vlastně diskutuje, pak mohou vznikat různé omyly, fámy apod. Proto pro příští číslo slečna Hajzlerová připravuje představení disku tovaného projektu, který ale stále zůstává JEN JEDNÍM z možných budoucích řešení. Do té doby najdete nejúplnější informaci na adrese lanskroun/, článek z ve fotogalerii. LL Příklad k následování Jedete li z Lanškrouna směrem k Nepomuku, nabízí se vám po pravé straně nádherný pohled: na zalesněném svahu vysoko nad vesnicí bíle svítí do dálky štíhlý kostelík. Je vidět odevšad, jeho bělost se odráží od tmavé zeleně, vypadá jako vzácný šperk. Postavili ho zbožní lidé v obci Albrechtice ve druhé polovině dvacátého století. Po válce se obyvatelstvo vyměnilo, zbožnosti ubývalo a kostelík na konec zůstal bez lidí. Obyvatelé Albrechtic ho však nenechali zpustnout je vzorně udržovaný, dokonce i varhany prošly náročnou opravou. Otevřené dveře a ozdobná mříž nabízejí možnost alespoň se zastavit a potěšit se tou krásou. V jistém blízkém městě mají na kostely jiný názor: k čemu kostel, do kterého chodí jen padesát lidí? Uděláme z něj Kaplického Chobotnici! Názory obyvatel nás nezajímají, budou li ještě protestovat, uděláme jim přednášku o moderní architektuře, dokážeme jim, že my jsme in, kdo nesouhlasí, je ignorant (tak postupoval arch. Kaplický). Proč něco podobného nevymysleli v Albrechticích? Odpověď je jasná mysleli na budoucnost. Kostely tu budou, až my opustíme svět, jejich krása a význam se nezmění. A co my víme o budoucnosti? Možná už brzy přijde doba, kdy lidé budou vyhledávat posvátná místa, jak tomu bylo vždy v těžkých dobách. Kostel je totiž místem, které nabízí uklidnění a útočiště všem, kdo je potřebují. Ten albrechtický je jako bílá vlajka ukazující správný směr. V Al brechticích se rozhodli jako správní hospodáři: uchovat pro budoucí pokolení všechno krásné, co má skutečnou hodnotu. Mgr. Eva Latifová V pondělí 28. května odpoledne se na náměstí mohli lanškrounští obyvate lé setkat s redaktory okresních novin. Dvouhodinový program doplnila vy stoupení místních brejkařů a tanečnic ze ZUŠ. Tančící dívky zaujaly i foto grafa Orlického deníku. Foto: LS

15 LL 12 / 2007 MUZEUM STRANA 15 K nové výstavě v městském muzeu Vystavující autor Petr Špaček (nar ve Vysokém Mýtě) žije v Trusnově nedaleko Vysokého Mýta. Řadu let strávil v Holicích. Malování mu učarovalo již od dětství, s výjimkou období, kdy chtěl být muzikantem. Maluje především krajinu Vysočiny okolí Jimramova a Sněžného s cha lupami, kostely a kapličkami a rybníky. Vedle motivů Vysočiny jej upoutalo Chorvatsko, Provence, Paříž a Zakar patská Ukrajina. Jeho vzorem je malíř Jan Zrzavý, snad proto maluje i poetic ky laděné obrazy. Na souborné výstavě v lanškrounském muzeu představuje také keramiku a sklo. Petr Špaček navr huje také nábytek, vytváří keramické reliéfy, hodiny, kachlová kamna a vit ráže. V roce 2000 se stal členem Unie výtvarných umělců oblastního sdružení Hradec Králové. Vystavuje po celé republice a účastní se výtvarných salónů. Hrával také v různých hudebních kapelách. Zabývá se vlastní písňovou tvor bou. Věnuje se i umělecké fotografii. Návštěvníci vernisáže budou mít možnost si jej poslechnout spolu s jeho ženou Kateřinou v hudebním vystoupení. Návštěva z Kalifornie V dubnu letošního roku navštívila dcera bývalého majitele mrazíren paní Erika Marshallová, rozená Riessová, opět po 16 letech Lanškroun. Přiletěla z Kalifornie spolu se svou dcerou Mary a jejím manželem Kentem. Obdivovali naše město a mimo jiné navštívili také muzeum, ve kterém se dochovaly portréty předků jejich rodiny. Doufejme, že se dozvíme více o jejich předcích, kteří v Lanškrouně žili zřejmě již od roku Obracejí se totiž s žádostí na Státní oblastní archiv v Zámrsku, aby získali kopie rodných i úmrtných listů a sestavili si rodokmen. Paní Mary mi poté, co se navrátila zpět do Ameriky, zaslala e mail s fotografiemi, ve kterém uvádí, že byl pro ni výlet do Lanškrou na osobně důležitý, protože si chtěla objasnit spoustu věcí ohledně matčina rodiště. Při ohlédnutí zpátky si uvědo mila, že zbytečně dlouho otálela s příjez dem do Lanškrouna a že by to tu v blíz ké budoucnosti velice ráda ukázala svým synům. M. Borkovcová Na fotografii: Erika Marshallová a její dcera Mary Shifferová s manželem při návštěvě v Čechách (v Praze). Miroslav Koupil Třebíčský básník a výtvarník Miroslav Koupil se zabývá tvorbou kaligramů a nonsensové (protismyslné) poezie. Hlásí se k odkazu Apollinaira, Morgern sterna, Preverta či Jandla. Jeho kaligramy jsou vtipné, sarkastické i vážné. Jsou spojeny s grafickým výrazem. V každodenní realitě objevuje něco nového, neočekávaného. Autor si hraje se slovy jako s míčky. Nenechte si ujít jeho přednes na vernisáži doprovázený osobitými mimickými gesty a pohybovými kreacemi. Nahoře: rodný dům paní Eriky v roce 1928, dole: mrazírny začátkem 30. let Městské muzeum Lanškroun dovoluje si Vás pozvat na výstavy PETR ŠPAČEK OBRAZY A KERAMIKA a MIROSLAV KOUPIL KALIGRAMY Vernisáž: 30. června 2007 v hodin Hudební program: Skupina Richenza Předvedení originální performace své pohybové nonsensové poezie autorem, členem Obce spisovatelů Výstava potrvá do 26. srpna 2007

16 STRANA 16 SDĚLENÍ, INZERCE LL 12 / 2007 Město Lanškroun vypisuje výběrové řízení na funkci REFERENT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (pracovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou) MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Budova na nám. J. M. Marků čp. 8, Lanškroun Předpoklady pro vznik pravovního poměru: Úředníkem se může stát fyzic ká osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpo klady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. JINÉ POŽADAVKY: vzdělání alespoň úplné střední, nejlépe v oboru blízkém k příští vykonávané práci, znalosti právních předpisů: odborné zákony: č. 183/2006 Sb., stavební zákon; č. 254/2001 Sb., vodní zákon; č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích; dále zákony z oblasti veřejné správy, obecných zásad organi zace a činnosti veřejné správy: č. 500/2004 Sb., správní řád; č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků; č. 128/2000 Sb., o obcích, všechny ve znění pozdějších předpisů, praxe v oboru a zvláštní odborná způsobilost výhodou, není podmínkou, řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řízení vozidla podmínkou, dobrá znalost práce s PC, komunikativní schopnosti, občanská bezúhonnost CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ: správní činnosti při vodoprávním řízení PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. srpna 2007 nebo dle dohody PLATOVÉ PODMÍNKY: zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a dalších platných mzdových předpisů, platová třída odpoví dající druhu práce č. 8, možný další postup Další informace poskytne: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ, tel.: Přihlášky musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o cizího státního občana; telefonický kontakt na uchazeče; datum a podpis K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o od borných znalostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domov ským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bez úhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřené kopie dokladů o získání odborných způsobilostí. V případě, že se uchazeči o výběrové řízení nepodaří obstarat veškeré potřeb né doklady tak, aby mohly být připojeny k přihlášce, je tak povinen učinit dodatečně, a to neprodleně. Písemné přihlášky zasílejte do v obálce označené v levém horním rohu nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍ NEOTEVÍRAT na adresu: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ, J.M. Marků 12, Lanškroun. Po skončení výběrového řízení budou nevyzvednuté doklady obsahující osob ní údaje skartovány. K výběrovému řízení budopu rozesílány pozvánky! Vše, co nevíte o sauně 3. JAK SE SAUNOVAT? Zdravý člověk se nemusí sauny obávat. Kdo se zdráv necítí, měl by se ob rátit na lékaře. Při akutních nemocech záněty horních cest dýchacích, záněty průdušek, močových cest i infekčních chorobách, také těžších poruchách orgánů je saunování nevhodné. Do sauny by se nemělo vstupovat po hojném jídle a v žádném případě v al koholickém opojení, samozřejmě v době léčení nebo po velkém tělesném a duševním vypětí. Nesmí se spěchat vždy si na saunování udělejte čas. Saunování se skládá ze čtyř fází: Nejprve důkladně omyjeme celé tělo teplou vodou a mýdlem (osušíme se). V prohřívárně usedneme nebo ulehneme na ručník, vhodná pozice je mít no hy ve stejné výši jako zadeček, hovoříme tlumeným hlasem a dýcháme no sem. (Začínáme na spodní pryčně, potom se můžeme přesunout výše.) Délka pobytu je obvykle 15 min., u dětí zpravidla polovina, 4 7 min. Jestliže se dostaví nepříjemné pocity jako pálení kůže, bradavek apod., je lépe prohřívárnu opustit, ochladit se a saunování přerušit. Ve třetí fázi dochází k rychlému ochlazení vodou nebo pobytem na vzduchu či sněhu. Ohřátí a ochlazení střídáme obvykle 3x. Prodlužování nebo časté střídání není vhodné. Poslední fází je ukončení saunování, po posledním ochlazení se krátce ospr chujeme vlažnou vodou, použití mýdla nebo šamponu na závěr není vhodné, může dojít k podráždění pokožky. Po osušení setrváme odpočívárně, doplní me zbytek tekutin. Vhodná je káva, ovocné šťávy, mléčné výrobky, zelenina nebo něco slaného. Po saunování se již nemáme potit, potíme li se ještě při cestě domů, musíme zřejmě v odpočívárně zůstat déle. Do!!!HOKEJOVÝ KLUB ZVE DO SVÝCH ŘAD!!! Hokejový klub TJ Lanškroun nabízí Vašim dětem ve věku od 5 do 10 let pohybovou přípravu, která je zaměřena na míčové hry, pohybová a doved nostní cvičení. Na tuto přípravu bude na podzim navazovat kurz bruslení pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Pohybová příprava probíhá v období květen červen dvakrát týdně: každé PONDĚLÍ a ČTVRTEK hod. v Hale B. Modrého v Lanškrouně (zimní stadion). Informace podají trenéři družstva přípravky: Vicenec Miroslav ( ), Krč Tomáš ( ) Sociální služby Lanškroun přijmou: ŠVADLENU/PRADLENU jednosměnný provoz Podmínkou přijetí je příjemné vystupování, samostatnost, odpovědnost, pečli vost. Výhodou vyučení v oboru švadlena s praxí. Písemné přihlášky a struk turovaný životopis zasílejte do na adresu Sociální služby Lan škroun, Janáčkova 1003, Lanškroun nebo na e mail: K výběrovému řízení budou rozesílány pozvánky. Mzda dle NV č.564/2006 Sb., v platném znění, platová třída odpovídající druhu práce č.3. Sociální služby Lanškroun vyhlašují výběrové řízení na místo EKONOM Požadavky: vzdělání minimálně středoškolské ekonomického zaměření, zna lost podvojného účetnictví s problematikou příspěvkových organizací, mzdové problematiky a personalistiky, dobrá znalost práce s PC (tabulkový kalkulátor Excel a textový editor Word), občanská bezúhonnost, komunikativní schopnosti. Praxe v oboru vítána. Platové podmínky: zařazení dle NV č. 564/2006 Sb., v platném znění, platová třída odpovídající druhu práce č.10. Předpokládaný nástup: 7/2007. Písemná přihláška musí obsahovat: strukturovaný životopis, jméno, příjme ní a titul, tlf. kontakt, kopie dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání, datum a podpis. Písemné přihlášky zasílejte do na adresu Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, Lanškroun v obálce označené v levém horním rohu nápisem Výběrové řízení NEOTEVÍRAT. Po skončení výběrového řízení budou nevyzvednuté doklady obsahující osob ní údaje skartovány. K výběrovému řízení budou rozesílány pozvánky. * Nabízíme pronájem chaty na sjezdovce v oblasti lanškrounských rybníků. Informace na tel.:

17 LL 12 / 2007 KULTURA STRANA 17 Třicátý Pravečkův Lanškroun V roce 1975 se v Lanškrouně poprvé konala přehlídka pod názvem Monstr koncert dechových hudeb okresu Ústí nad Orlicí. Od druhého ročníku se jí účastnil Jindřich Praveček a od roku 1993 nese festival jeho jméno. Během let se jej nepodařilo uspořádat jen třikrát. Letos tak dospěl do svého třicátého ročníku. V neděli 3. června odpoledne se představili AF Brass Band Letohrad, de chová hudba Choceňačka, Dechový orchestr města Hradec Králové a ma žoretky Tanečního studia Ká. Pořadem provázel Karel Hegner. Posádková hudba Olomouc představila nové skladby ze soutěže Hledáme nové skladby pro dechový orchestr. Odborná porota rozhodla o vítězství Rychaltské polky Evžena Zámečníka. Dále udělila dvě druhé ceny: Vladimíru Studníčkovi skladba Čas planých jeřábů a Pavko Staňkovi Západ. Třetí místo obsadil Vladislav Suda s Tony polkou. Cenu diváků získal Čas planých jeřábů. Posádková hudba Olomouc poté potěšila posluchače galakoncertem. Závěrečný monstrkoncert byl příjemnou tečkou za jubilejním ročníkem festivalu. Text a foto: LS Jak jsem byla u smrtelného lože Dona Quijota Právě probíhající maturity nám, studentům gymnázia, 22. května zpří jemnilo divadelní představení o Donu Quijotovi a Sancho Panzovi. Jenže když se dnes podíváme na slůvko zpříjemnilo, dá se chápat i trošku jinak Když jsme si s kamarádkami toho dopoledne sedaly na místa v první řadě, ani jsme netušily, jaké to bude mít nedozírné následky. Plakáty, na kterých bylo napsáno, že si v před stavení zahrají i občané, totiž žádná z nás nečetla. A tak jsme se natěšeně usadily a čekaly. Asi polovina hry se nás osobně ne týkala k našemu potěšení byli zatím vybíráni ke spoluúčasti jen ti kolem nás. Když ale Don Quijote začal pokukovat po té naší, první řadě, znervózněly jsme. Nevadilo mi, když mé spolužačky přejmenoval na Ta lentovanou, Tričíčkovou či Tanečko vou, ba dokonce ani když spolužáka Marcela překřtil na prezidenta. Ško dolibě jsem jim jen přála účast na divadelním představení a jejich chvilku slávy Když ale po mé le vici zůstaly už jen čtyři volné židle a kamarádky nikde, začala jsem mít obavy. Třeba už nikoho nepotře buje. Vždyť není ani tolik rolí, co by ještě mohl obsadit, uklidňovala jsem sama sebe v duchu a trnula, jak to dopadne. Jenže kdo by to byl řekl, že se najde ještě jedna, na první pohled nepatrná postavička, která by mohla sloužit jako nosič kopí. Vinetou Nejdřív po mně chtěl Don Qui jote jen podržet svou zbraň. Bylo to víceméně bez problémů, když nepo čítám obavy těch za mnou, které jsem ohrožovala špičatým, tři metry dlou hým kusem aluminia. K závěru hry ale měl Vinetou v mém podání ještě onen předmět dopravit na pódium. To se mi podařilo, a dokonce jsem ani v dlouhé sukni nezakopla na oněch zvláštních schodech, které vedly na prkna, která znamenají svět. Sice jsem byla napomenuta, abych kopí nenesla jako Honza Železný, ale z to ho jsem si hlavu nedělala, protože jsem vnímala jen schody, sukni, to, co držím v ruce a něco velkého a chlu patého, co na mě, tedy spíš to kopí, čekalo na pódiu Dona Quijota. Zbraň se mi podařilo dopravit bez újmy. Mé očekávání ovšem bylo, že tím mé vystupování zde skončilo. V tom jsem se ale mýlila To hlavní totiž mělo teprve přijít já, spolu s princeznou, kterou představovala naše paní učitelka, a spolužačkou Ta nečkovou jsme ještě měly hlavního hrdinu vyprovodit na jeho poslední cestě. Být statečně u něj, když skomí ral, držet jej za ruku a podpořit jej. Místo toho se mu ale dostalo jen hla sitého smíchu od publika i nás, na hodilých herců. A tak jsme si užili hodinu smíchu a někteří i ozkoušeli, jak náročné je po volání divadelního herce, tím spíše, když má hrát a bavit takové obecen stvo, jako jsme my K. Zatloukalová S tvojí dcerou ne aneb Co nového na lanškrounských prknech V poslední době se v Lanškrouně s divadelními premiérami roztrhl pytel. Ještě ani nedozněla závěrečná melodie Žlutého mužátka gymnaziálního souboru Škeble (17.5.) a už tu bylo Divadlo Ve středu se zbrusu novou hrou S tvojí dcerou ne (25.5.) a do třetice pak spolek Mušle, který právě v těchto dnech představil cimrmanovskou klasiku Dobytí severního pólu (12.6.). To vše svědčí o mimořádném rozmachu domácího divadelního života v našem městě a také o neutuchajícím zájmu diváků vždyť představení jsou téměř nebo úplně vyprodána. Měl jsem to potěšení zhlédnout nejnovější komedii Divadla Ve středu a od cházel jsem domů nadšený výkony herců, tím, že se v Lanškrouně takové věci dějí, a v neposlední řadě i novou zahrádkou u Pivovaru, kde jsme to vše mohli za teplé (vskutku letní) noci zhodnotit. Ale popořádku. S tvojí dcerou ne je v pořadí už třetí hrou lanškrounských ochotníků a všestranný výrazový růst herců pod náročným vedením režisérky Růženy Šteflové je znát. Někteří z nich se již vypracovali v žánrové představitele ur čitých typů (vzpomeňme na začátky Miloše Kopeckého, který hrával padouchy dvacet let), jiní překvapují svou novou stylizací ve srovnání s minulými hrami. A tak se bavíme sebevědomou a přiměřeně cynickou paní domu v podání Moniky Duškové, její postpubertální přidrzlou dcerou v kreaci Báry Čer nohousové i zdánlivou naivkou Radkou Jánešovou, která je pro záchranu svého manželství ochotna změnit se v dominu s bičem. V mužské části sou boru upoutá vždy dokonalý Pavel Studený, který po úspěchu v roli Charley ovy tety zvládl svou další podobu zamilovaného kravaťáka na výbornou, stejně jako Ivoš Obr, bravurní představitel mírně ušlápnutých taťků, Honza Frank jako bezchybně vystřižený zloděj a Sváťa Klimek v roli poněkud těž kopádného milence. V takovém složení (o dalších skvělých hercích připra vených na alternace nemluvě) si může soubor dovolit ještě mnohá překvapení a paní režisérka už jistě nějaké další chystá. Hra samotná předvádí většinou v parodické podobě život dvou rodin trpících tzv. krizí středního věku. Herci se daného tématu chopili s takovou vervou, že inspirovali většinu diváků k debatě o nastíněných problémech o přestávce i v dalším průběhu večera, a tak bylo dosaženo kýženého divadel ního cíle, kdy hra ožila i mimo jeviště. Co si přát víc? Je ovšem k věci upozornit i na slabší místa představení, pokud taková jsou. Jedno lze možná najít v druhé části příběhu, kdy divák už dokonale chápe, v čem spočívá základní zápletka, a další a další variace na rozehranou situaci přestávají mít ten správný tah na branku. Je zřejmé, že tento drobný nedostatek jde na konto autora textu Antonína Procházky, který druhou část své hry (včetně závěru) kompozičně asi trochu podcenil. O to větší poklona patří her cům, kteří se s úskalími textové předlohy vyrovnávají svým enormním nasaze ním, neutuchajícím až do samotného finále. A když k tomu připočteme tradičně profesionální podobu scény, jako vždy vhodně vybranou hudbu a v lanškroun ských podmínkách maximálně účinné osvětlení, výsledek jako celek rozhodně stojí za to! Proto neváhejte a už se chystejte na návštěvu další reprízy, která se dává ve středu 20. června na zámku v Lanškrouně. Hojná účast je jako vždy žádoucí koneckonců, herci si teď musí vydělat taky na nějaké to pití a jídlo. Jan Střecha, toto: FT Půjčovní doba městské knihovny o prázdninách: Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro děti Čítárna Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno Úterý 9 18 zavřeno 9 12, Středa zavřeno 9 11, Čtvrtek zavřeno 9 12, Pátek 9 12 zavřeno 9 12

18 STRANA 18 INZERCE LL 12 / 2007 VÝZVA K ODPRODEJI ZBYTNÉHO MAJETKU Společnost ORPA, a.s., se sídlem v Lanškrouně, Ostrovské Předměstí, Opletalova 92, IČ: NABÍZÍ K PRODEJI ZBYTNÝ MAJETEK: 7. Motorovou pilu 8. Příklepovou vrtačku 9. Šatní skříně plechové 10. Instalační materiál 11. Křovinořez 12. Další majetek 1. Vozík na přepravu beden 2. Sekačku na trávu 3. Kancelářské stoly 4. Stoly odkládací 5. Registračky 6. Skříně šatní dvoudílné Podrobné seznamy budou na vrátnicích závodu 01 a 02 ORPY a.s. Možnost k nahlédnutí zbytného majetku v pondělí 18. června od do hod. a v úterý 19. června 2007 od 9.00 do hod. na bývalé dílně netradiční výroby závodu 01 s registrací odprodeje. CHORVATSKO 2007 Pronájem soukromých apartmánů po celém pobřeží Jadranu Lze zakoupit libovolný počet nocí Cena již od Kč 280, os. /noc Doprava vlastní nebo autokarem Velký výběr zájezdů NA POSLEDNÍ CHVÍLI CA CKM Ústí nad Orlicí, M. R.Štefánika 234 Tel.: , mobil: , tour.cz E mail: Pracuj doma. Odprodej nejvyšší nabídce bude ve čtvrtek 21. června 2007 od do hodin. Prodávaný majetek je prodáván jak stojí a leží s ohledem na stav opotřebovanosti a rok výroby. Prodávající neposkytuje na prodávaný majetek záruku. Ceny smluvní, nejvyšší nabídka. Platba v hotovosti. Kontaktní osoba: Mgr. Oldřich Tomeš, MBA, místopředseda představenstva, e mail: tel Prodej realizuje: Jitka Nováková a Jan Votava Odprodej zbytného majetku není jen pro zaměstnance a bývalé zaměstnance, ale i pro širokou veřejnost. Technické služby Lanškroun, s.r.o., nabízejí k prodeji recyklát podrcený beton a asfalt. Frakce 0 až 150 mm. Vhodný do základů cest, při výstavbě domů jako podkladová vrstva pod beton atd. 1 tuna 90, Kč plus DPH. K dispozici v Lanškrouně. Tel , , PSÍ ÚTULEK V LANŠKROUNĚ Informace najdete na nebo na tel Inzerce v Listech Lanškrounska LL nabízejí zájemcům o podnikatel skou inzerci tyto podmínky: cena 12 Kč / 1 cm 2 Cena při opakované inzerci: Velikost 1x 2 5x 6 a více celá strana /2 strany /4 strany Příplatky: Foto, logo, grafické zpracování Kč Umístění na poslední straně + 20% Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, za publikaci inzerce v jednom čísle LL. Představujeme Vám: 3500 Kč / strana. Řádková inz. soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná 6 Kč/ 1 cm 2.

19 LL 12 / 2007 SPORT STRANA 19 JUBILEJNÍ ATLETICKÉ PŘEBORY V RUDOLTICÍCH 3. třída: 1. Matěj Sadovský La SM 9,70 2. Pert Tuček DT 10,06 3. Marcin Flaczyk PL 10,29 4. třída dívky: 1. Vendula Viskupičová ŽI 9,89 2. Dominika Mullerová DA 10,06 3. Klaudia Lizak PL 10,26 4. třída chlapci: 1. Pavel Bednář La DO 9,70 2. Michal Marek HT 9,82 3. Radim Roček RU třída dívky: 1. Kristina Strohnerová DA 9,51 2. Justina Pilch PL 9,67 3. Žaneta Šebrlová ŽI 9,73 5. třída chlapci: 1. Adrian Lubczynski PL 9,01 2. David Rejnuš RU 9,26 3. Daniel Kyral ŽI 9,70 Již 10. ročník atletických přeborů se konal v Rudolticích. S myšlenkou uspořádat pro děti z prvního stupně ZŠ závody v běhu na 60 m, v běhu na 300, 600, 900 m dle věku, v hodu a skoku dalekém přišel v roce 1997 tehdejší ředitel základní školy Mgr. Milan Valúšek. V jeho tradici pokračuje i nynější ředitelka Mgr. Lenka Havlenová. V prvních letech se závodů zúčastnilo okolo 200 závodníků z několika okolních škol. V letošním roce závodilo již 256 dětí z 12 škol, včetně jednoho družstva z Polska, které zde bylo již podruhé. Ti se myšlenkou atletických přeborů inspirovali, hod lají podobnou akci uspořádat u nich v Martinkowi cích a pozvat rudoltické děti. Tato ušlechtilá a organizačně velmi náročná akce by se nikdy nemohla uskutečnit bez velkého pracov ního nasazení všech zaměstnanců školy a školky, rodičů, přátel a známých. Velké poděkování patří také sponzorům (pan Robert Kolomý z Rudoltic, TJ Sokol Rudoltice, Obecní úřad Rudoltice, Pe kařství Sázava) a moderátorovi Janu Jasanskému z České Třebové. Doufejme, že i v příštích letech se atletické pře bory budou těšit tak velké účasti u malých závod níků jako doposud. M. Krystlová, foto: LS Výsledková listina: Poř. Jméno Škola Výkon Skok daleký: 1. třída: 1. Michal Heger La AJ 2,70 m 2. Luboš Bednář La DO 2,70 m 3. Miroslav Jursa RU 2,50 m 2. třída: 1. Jakub Šípek DA 2,93 m 2. Aleš Antes ŽI 2,90 m 3. Nikola Kudláčková O 2,80 m 3. třída: 1. Zdeněk Lechnýř La SM 3,14 m 2. Lucie Krátká La DO 3,10 m 3. Flaczyk Marcin PL 3,06 m 4. třída dívky: 1. Agata Jurczak PL 2,96 m 2. Kateřina Šindelářová La SM 2,92 m 3. Lucie Zygadlová La AJ 2,75 m 4. třída chlapci: 1. Matěj Poláček La SM 3,40 m 2. Michal Krhoun La AJ 3,10 m 3. Pavel Bednář La DO 3,05 m 5. třída dívky: 1. Hana Krátká La DO 3,68 m 2. Kristina Strohnerová DA 3,18 m 3. Markéta Zachařová La SM 3,10 m 5. třída chlapci: 1. Jakub Miskow PL 3,60 m 2. Daniel Kyral ŽI 3,50 m 3. Radovan Šifra La AJ 3,40 m Hod kriketovým míčkem: 1. třída: 1. Michal Heger La AJ 22,50 m 2. Jakub Pávek TŘEB 21,20 m 3. Lubomír Motl HT 21,10 m 2. třída: 1. Michal Vodák O 22,40 m 2. Jan Fišer La SM 24,50 m 3. Anton Karažov La AJ 22,90 m 3. třída: 1. Ondřej Brokeš La AJ 38,42 m 2. Dominik Marek La DO 30,05 m 3. Mirga Gejza ŽI 29,40 m 4. třída dívky: 1. Kateřina Šindelářová La SM 25 m 2. Vendula Viskupičová ŽI 21,70 m 3. Barbara Kubíčková HT 21,60 m 4. třída chlapci: 1. Jan Karlík La SM 40,39 m 2. Tomáš Svatoň DT 33,80 m 3. Adam Zachař ŽI 33,30 m 5. třída dívky: 1. Alicja Kulej PL 32,70 m 2. Aneta Šenkýřová ŽI 30,30 m 3. Kristina Kovářová DA 26,40 m 5. třída chlapci: 1. Jan Vondráček DA 45,51 m 2. Adam Brýdl La AJ 42,90 m 3. Martin Krejčí La AJ 40,60 m Běh 60 metrů: 1. třída: 1. Luboš Bednář La DO 9,98 2. Jaroslav Sládek La AJ 10,39 3. Lukáš Kubín La DO 11,07 2. třída: 1. Jakub Šípek DA 10,39 2. Michal Kačerovský La SM 10,54 3. Jakub Calda DT 10,70 Běh 300 metrů: 1. třída: 1. Lukáš Kubín La DO 59,41 2. Zuzana Snítilová La AJ 1:03 3. Nikola Pospíšilová La SM 1:04 2. třída: 1. Tomáš Kutnar O 57,80 2. Pavlína Pánková La AJ 58,48 3. Jakub Gregora La AJ 1:01 Běh 600 metrů: 3. třída: 1. Ondřej Brokeš La AJ 1:57 2. Zdeněk Lechnýř La SM 2:06 3. Petr Masopust La AJ 2:09 4. třída dívky: 1. Aleksandra Mojsiejow PL 2:10 2. Kristýna Hloušková TŘEB 2:10,7 3. Tereza Motyčková DA 2:11 4. třída chlapci: 1. Michal Marek HT 2:04 2. Jan Pánek La AJ 2:04,8 3. Radim Roček RU 2:05 Běh 900 metrů: 5. třída dívky: 1. Žaneta Šebrlová ŽI 3:30 2. Jana Uhlířová La SM 3:34 3. Tereza Krsková La DO 3:38 5. třída chlapci: 1. Michal Hustý TŘEB 3:13 2. Petr Šabacký La DO 3:15 3. Jakub Ptáček DA 3:15,3 Celkové výsledky zúčastněných škol: Škola Soutěžících Jiráskova La Smetanova La Dobrovského La Žichlínek Damníkov Třebovice Dolní Třešňovec Horní Třešňovec Rudoltice Luková Ostrov Polsko Celkem 235

20 STRANA 20 SPORT LL 12 / 2007 Volejbal výsledky Sobota 26. května 2007 Krajský přebor mužů II. třídy v Lanškrouně, 19. a 20. kolo: VK Lanškroun A Sokol Žamberk 3 : 0 (25:17, 26:24, 25:19), 3 : 0 (25:23, 25:11, 25:18) I v dalších utkáních soutěže potvrdili naši hráči roli favorita a hladce dvakrát zvítězili. Sestava: Janků, Kuběnka, Němec, Svatoň, Adam, Poláček, Rybka. X. ročník turnaje žákyň a kadetek O zmrzlinový pohár v Lupenici: Sobotní výsledky našich žákyň ve skupině: VK Lanškroun Baník Sokolov 0 : 2 (33:50), TJ Kostelec n/o 0 : 2 (33:50) Nedělní finálová skupina o místo: VK Lanškroun Lublin 1 : 2 (51:64), Rubena Náchod B 1 : 2 (53:56) Ne vždy a ne všude se lanškrounským volejbalistkám daří, a tak musely spol knout hořkou pilulku v podobě posledního místa na turnaji. Kapitánka Adéla si svoji premiéru v nové funkci představovala určitě jinak... Sestava: Žaneta Kle mentová, Martina Šemberová, Adéla Ficnarová, Petra Markytánová, Sára Matěj ková, Michaela Komínková, Tereza Jandová, Klára Jandová, Petra Svatoňová. Sobotní výsledky našich kadetek ve skupině: VK Lanškroun Slavia Hra dec Králové 2 : 0 (50:38), Loko Trutnov 0 : 2 (48:52), VK Hronov 0 : 2 (40:52), VK Litomyšl 2 : 0 (50:33) Nedělní výsledky semifinále a finále: VK Lanškroun TJ Dvůr Králové 2 : 0 (50:32), Botosano (Rum.) 2 : 0 (50:25) Takže po dvou nedělních vítězstvích konečné páté místo v turnaji. Sestava: Hejlová, Krčová, Jelínková, Paďourová, Svobodová, Chládková, Jirásková Hana a Bára. Krajský přebor ml. žákyň v Lanškrouně, 12. (poslední) kolo: VK Lanškroun Spartak Choceň 2 : 0 a 2 : 0, Slovan Moravská Třebová 0 : 2 a 0 : 2 I přes dvě porážky od hráček z Moravské Třebové skončilo naše družstvo na 2. místě KP. Neděle 27. května 2007 Okresní přebor mužů v Brandýse n/o, finále o místo, 5. a 6. kolo: Spartak Brandýs n/o VK Lanškroun B, Bystřec 3 : 1 (25:22, 23:25, 25:21, 26:24), 3 : 2 (25:18, 21:25, 19:25, 25:20, 15:7) Sestava: Fiala, Jonáš, Chládek, Polášek, Škaroupka, Svatoň, Urban, Nagy. Krajský přebor přípravek dívek v Lanškrouně, skupina A, 8. kolo: Pořadí turnaje: 1. VK Lanškroun A, 2. TJ Svitavy A, 3. Sokol Dolní Újezd, 4. VK La B, 5. Spartak Polička. Do skupiny B sestupuje Spartak Polička. Krajský přebor přípravek dívek v Lanškrouně, skupina B, 8. kolo: Pořadí turnaje: 1. VK Lanškroun C, 2. Sokol Česká Třebová B, 3. TJ Svitavy B, 4. Spartak Letohrad, 5. Spartak Chvaletice. Do skupiny A postu puje VK Lanškroun C, do skupiny C sestupuje Spartak Chvaletice. Sobota 2. června 2007 Celostátní turnaj starších žákyň v Lanškrouně, 21. ročník: Sobotní výsledky lanškrounských děvčat ze základní skupiny: VK Lanškroun REMA Rychnov n/k 2 : 1 (63:58), KCM Morav skoslezský kraj B 1 : 2 (48:64), KP Brno 2 : 0 (51:42), VK Benešov 1 : 2 (48:61), KCM Vysočina B 2 : 0 (50:40). Nedělní finále o místo: VK Lanškroun Sokol Zbečník 0 : 2 (26:50), KCM Královéhradecký kraj A 0 : 2 (31:50). Výsledkově byla lanškrounská děvčata úspěšná, když z 18 družstev obsadila velice lichotivé 3. místo. Oproti 18. místu z minulého týdne v Lupenici to je překvapivě dobrý výsledek. Pořadatel děkuje všem rozhodčím, zapisovatelkám a skvělému bufetu za perfektní zvládnutí náročného turnaje. Sestava našich děvčat: Markéta Je línková, Bára Chládková, Sára Ma tějková, Adéla Ficnarová, Martina Šemberová, Zuzana Zechovská, Klára Jandová, Klára Dobišová, Petra Markytánová, Nela Barbořá ková, Michaela Komínková, Vero nika Nováková. Neděle 3. června 2007 Okresní přebor mužů v Písečné, finále o místo, 7. a 8. kolo: Sokol Písečná VK Lanškroun B, Bystřec 1 : 3 (13:25, 20:25, 25:23, 23:25), 1 : 3 (20:25, 25:16, 18:25, 16:25) Dvě vítězství udržela naše hráče ve hře o 1. místo v přeboru. Sestava: Chlá dek, Polášek, Janisch, Škaroupka, Urban, Havlena, Valúšek, Křepelka. Krajský přebor přípravek dívek ve Svitavách, skupina A, 9. kolo: Pořadí turnaje: 1. VK Lanškroun A, 2. Sokol Dolní Újezd, 3. TJ Svitavy A, 4. VK Lanškroun C, 5. Sokol Česká Třebová B Krajský přebor přípravek dívek v Žichlínku, skupina B, 9. kolo: Pořadí turnaje: 1. Spartak Polička, 2. VK Lanškroun B, 3. TJ Svitavy B, 4. Sokol Žichlínek, 5. Sokol Česká Třebová A Libor Tomiška Ohlédnutí za kvalifikací do II. národní ligy žen Nejdříve bych se ráda zmínila pár slovy o naší sezóně 2006/2007. Po několika neúspěšných pokusech dostat se do II. ligy v minulých letech jsme opět vstoupily do soutěže s cílem umístit se první a vybojovat II. ligu v kvali fikaci. Soutěží jsme proplouvaly, dá se říct, bez větších komplikací. Utrpěly jsme pouze dvě porážky z celkových 36 zápasů a celkově skončily na 1. místě. Od konce sezóny jsme se připravovaly pouze na kvalifikaci. Cho dily jsme pravidelně běhat a tvrdě trénovaly v hale. Do kvalifikace jsme na stoupily s velkým očekáváním, ale i s respektem ze soupeřek, které jsme nezna ly. Celkově jsme v ní skončily na 1. místě a konečně již postoupily do II. ligy! Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na našem vítězství. Trenérce Romaně Kolderové, Evě Mrázové, Liborovi Tomiškovi, který zaštítil pořádání kvalifikace u nás. Samozřejmě rozhodčím, pro které musely být tři dny pískání velmi namáhavé. Všem, kteří nám pomohli. Největší poděkování patří však divákům, kteří ukázali, že umí také fandit a povzbudit. Připravili pro nás perfektní zázemí, ve kterém byla radost hrát. Zvláštní poděkování patří našemu bubeníkovi Pavlovi Resslerovi. Markéta Volfová Dole zleva: Mrázová, Betlachová, Marková, Matějková, Jehličková, nahoře zprava: Krsková, Chládková, trenérka Kolderová, Šebrlová, Drozdová, Vol fová, Jurčanová, Strnadová. Dále nám pomohla(na fotce chybí): Vlčková. Lanškrounský korbel V sobotu 2. června se si přišli na své nejen vy znavači kynologie. Na žichlínském školním hřišti se odehrál již tradiční závod o Lanškrounský kor bel. Na startovní listinu 14. ročníku bylo zapsáno 36 soutěžících psů zařazených do 5 kategorií. Nejobsazenější kategorie ZZO se zúčastnilo 18 startujících a bojovalo se zde jen v poslušnosti. Vyhrála ji Jitka Dulajová s fenkou německého špice Ajdou, která byla zároveň nejmladší účas tnicí závodu (9 let). Kategorii ZM vyhrála domácí závodnice Libuše Marková s fenou NO Loty. Kategorii ZVV1 vyhrál Pavel Hrobař se psem Orso de Alphavile Bohemia BOM z Letohradu, který se zároveň stal absolutním vítězem závodu a odnesl si trofej korbel. V kategorii ZVV2 zvítězil Václav Ullver se psem Red BOM z Lukové. Kategorii IPO3 vyhrála opět domácí závodnice Milada Muláčková s fenou NO Gora z Třešňáku. Nevšední podívaná přilákala na hřiště odhadem 150 diváků, které zaujala především obranářská část závodu. O občerstvení diváků i startujících bylo vzorně postaráno a jako každoročně nechyběla domácí kuchyně. Pořádající ZKO Lanškroun touto cestou děkuje všem sponzorům, bez kterých by tento závod nemohl pokračovat ve své letité tradici, a již nyní se těší na 15. ročník. Za ZKO Lanškroun Milada Muláčková Foto: Karel Muláček a JS Pozn.: NO = německý ovčák, BOM = belgický ovčák malinos.

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Město Klatovy zastoupené společností

Město Klatovy zastoupené společností Město Klatovy zastoupené společností Dobrovského 148, 339 01 Klatovy II tel: 376 311 786, fax: 376 311 309 IČ 26383161 II. KOLO OBÁLKOVÉ METODY Město Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 20806/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 22. června 2015 Zápis

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více