Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ě í í ú í í ě í í ěř í í í ě Ň Á Í Á Ž Í Ě ý ý ě ší ý ý ě é Á Í Í Č ÝŽĎ ý ů ř ý é Á Í Í Í ý ř ě ě ý ý ř

2 Á Í ř É Í ř ě ú ů ý š í Á Í Í Í Č í ť Í í ý ý Č Í í í ří í ř ě ř ě é š í ů í ů í ří í ř ě Č

3 Jak zaujmout dítě? Jak ho motivovat? Nejlepším motivem je pochvala, pocit úspěchu, obdiv Malé dítě není schopno vnitřní motivace To je nutné vysvětlit rodiůmnení důleité,jestli dítě ovld vše, co se v hodině děl DůleŽitějšíje radost z pohybu, ze spoleně trvených chvil Chvlíme tehdy' když dítě vynaložilo úsilíke splnění úkolu Např Neobratné dítě potřebuje mnohonsobně opakovat všechny cviky, aby je zvld o' Kadý pokrok je nutné pochvlit bez ohledu na nronost, protoe pochvala je motivem k dalšíinnosti Rodie by měli dítěti cvienípřipomínat v průběhu týdně, vyprvět příbuzným, znmým, pozitivně hodnotit úastve cviení(irtrení to předvdění dítěte) Problémový rodi Zasahuje do průběhu cviení,všechno znnej épe PoŽaduje perfektní výkon dítěte, nespokojený, pobizď1ici Necítí,nevním potřeby dítěte (pomalé dítě, bzlivé, dítě, které se potřebuje dívat, pozorovat) Musí se nauit vnímat potřeby dítěte' jeho radost z pohybu' nejistotu, strach Není pravdou _ hod' ho do vody' nauěí se plavat' Razantní kroky mohou mít opaný efekt Dítě se zane bt, bude odmítat do cvieníchodit Mezi dětmi mohou být velké rozdíiy ve výkonnosti podmíněrréřadou faktorů (dědinost, vliv rodinného prostředí, způsobu Života, motivace)' Pokud některé dítě cviky nezv\d, nabídneme snazšícviení,úroveň, kter je pro něj přístupn' Y dnémpřípadě není vhodné upozorňovat na neúspěšnost Nejen v předškolním věku, ale po celý Život je nejdůležitější radost z pohybu!! Toho si rodi MUSI být vědom Rodi,,nevidí" opodění pohybového vývoje svého dítěte? Mon vidí, ale nechce si připustit, Žebyjeho dítě bylo horšípomůepovzbuzení, osobní doporuenícviitelky, jak cviit' Několik nmětů a zdůvodnění Výkon dítěte je ovlivněn motivací a postojem k pohybu, cvieníobě charakteristiky lze ovlivnit výchovou Výkonov motivace azjem dítěte o úkoly korelují v budoucí inteligencí lépe než aktulní výkony v růzrrých psychologických zkouškch Pozor! V Životě lověka nejde pouze o výkony, inteligenci staletí nejen u ns neocenitelným bohatstvím (,,rodinným stříbrem") Rytmus a rozsah pohybu je podporovn rytmem a melodií písniky (říkadla) obojí rozvijí sluchové vnímní' Všechny zúastněnépsychické funkce podporují vývoj řei z hlediska slovní zsoby i artikulace Podobným způsobem můžeme ana yzova u8tsinu aktivit při cvieníje třeba spojovat teorii, praxi a cit Teprve vjejich vzjemném ovlivňovní nejdeme optimlní způsob prce s dětmi Řikadla a písnikys pohybem jsou po Přeji hodně radosti při prci s dětmi o1ga Zelinkov Praha

4 PoHYBoVÉ nny pno přeošxot_ttíoěrl Hra a pohybové hry se objevují v každé cviebníjednotcepředškolních dětí a nesmí chybět ani ve cviebních jednotkch rodičůa dětí, hry využijeme i při pobytu v přírodě' Praktické jsou hry bez ninínebot' je můžeme hrt hned Dme-li však dítěti do ruky nějaký předmět, s nímž může při hře manipulovat, bude mít hra zcela jiný rozměr Hry můžeme dělit podle mnoha kritérií,zaměřila jsem se: RoZDÉLENíHER z PsYcHoLoGlcKÉHo HLED SKA a) b) c) d) e) f) funkní manipulaní napodobovací receptivní úkolové konstruktivní FUNKNíHRY SlouŽí k procvienítělesných funkcí ve sloitějšíchformch- různédruhy plazení,lezení, chůze, běh a skoky Pomal honika_ kadý hr i honi_ tvrtku (drtěnku) na hlavě Honi se snaží předat,,babu" dotykem ostatním Komu papír 2x spadne vypadv zehry štira v tůni- vyznaen tůňka v ní štika, okolo rybky- děti Pohybují se chůzí, pažemi napodobují plavecké st/y Úkolem štiky- pochytat ryby' Chycené ryby jsou v tůni a při příštíhře mohou být vysvobozeny dotykem jiné ryby Při vysvobozovní jsou ryby chrněné Žizniví komři- podle potu dětí 2-4 komři, dostanou 3 kolíkyúkolem při běhu přemístit kolíkyna oděv jiných dětí Komr bez kolíkůse nasytil krví a odejde do ústraní KdyŽ všichni původní komři bez kolíků-hra koní Skokani- na stěnu papír, každý hr křídu- tužku Skokani jeden po druhém vyskakují u stěny a snaží se rukou udělat znaménko v nejvyššímbodě obrue hýbejte se- děti ve vzaném kruhu, na jednom místě (e-li většíkruh na dvou místech) kruh přerušíme a navlíkneme obru (min 90cm) napažijednoho úastníkaa kruh se opět spojí obrue visí na spojených paíchna pokyn cviitele zanou úastníci posunovat obru po kruhu, aniby se pouštěli rukama Sousedi si mohou obru nadhazovat a usnadňovat si tím prolézní Ukolem je aby se všichni prothli obruí MAN!PULAruíHny Hry založené na schopnosti zachzet (manipulovat) s předměty- hraky, předměty denní potřeby, niníukolem je poznní struktury, funkce a vlastnosti předmětu, procviení pohybu, motoriky, získat praktické zkušenosti použití těchto předmětů Bago- hri v kruhu mají mía ten si podvají, koulí, hzí (mohou i odrazem o zem) Hr uprostřed kruhu se snaží dotknout míenebo jej chytit JestliŽe míchytí- do kruhu jde ten, kdo míhzel StonoŽky- podle potu dětí- 3-6 dětí jedno švihadlo Děti v zstupu, švihadlo probíh mezi jejich nohama, každý ho přidržuje rukama před tělem V tomto tvaru na znamení- vyběhnout, oběhnout metu a vrtit se na start NAPoDoBoVAcí HRY NapodobovnÍ innosti zvířat a lidí Patří sem i hry na letadla, na auta apod Na hady- plazení a lezení, dechové cviení-spojené s říkankou Had se stle plazí,

5 protože mu nohy schzí Snad se proto nemraí, Že ho boty netlaí a na děti nesyí opiíuklízeni Pó podlaze jsou rozhzené hadříky a mírně zmuchlané papíry, molitanové míky,kaštany apod' uproštreo ;e koš (krabicej- ne moc vysoký' Děti jsou bosé a sbírajínohami,,nepořdek'' auklízqído koše Na'Žirafy- přeložíme papírovou tvr1ku a postavíme ji na podlah, jako malou papírovou stříšku Řazay hr se pokusí zvednout tento papír ze země ústy' Nesmí se však dotknout podlahy Ždnou jinou stítěla kromě chodidel HRY RECEPTIVN Spoívajíve vnímní, chpní- poslouchní písnieka říkanek a jejich spojení s pohybem a hrou otvírejte erti vrata, jdem se kouknout na ert'ata Čertíkluci ertíholky rdi baštíertívdolky Mme tady teplíko, je to pěkné peklíko Zahnění eéa Čer1e, erte bu bu bu j se tě bt nebudu' Mš-li rohy, no idrpky zaženu tě do pohdky' Tam si zlob a poskakuj, KdyŽ chceš zlobit stůj co stůji upažit pravou upažit levou kluci napodobují ertíky holky napodobuj í ertíky rukama npodoba vkldnívdolků do úst mnout- třít ruce zatoit se dokola' široký stoj rozkroný, vzpažit zevnitř, prsty od sebe (velké ruce) stoj rozkroóný, vzpažit zvnitř, otivý pohyb předloktím irukou (znzornit ne ne ne) ukzat prsty rohy na hlavě, shnout prstem na nos, na i'ukou pokrit prsty- drpky střídavě předpažit pravou a levou poskoky snožmo na místě střídavě dupnout pravou a levou nohou HRY ÚKoLoVÉ Hraní na někoho nebo na něco (na doktora, na školu, na prodavae, na vojky na Děti vědí, e je to hra,jenom jako", ate proívajíjí doopravdy Dí!ě těmito hrami maminku) 'informace o socilních rolích, seznamují se s lnnostmi jednotlivých povolní a získv proívajírůznéivotnírote- npodoba maminky, tatínka' Patří sem i hry s pravidly- pexeso, domino, labyrint Listonoš- nzeni tvrtek (oblek) do krabice od botvzdlenost cca 1m Při hzení není dovoleno se předklnětpoítajíse dopisy v krabici KoNSTRUKTIVNí HRY jejívýsledkem je nějaký výtvor (stavebnice, hry na písku, vlek z kostek, domeky pro panóňxy pod)' Diě tvoři bud' podte fantazie nebo podle předlohy Patří sem i kresby, Hra modelovní Stavba malých překek Děti můžeme nechat vytvřet malé překžky- z molitanových kostek, z dřevěných stavebnic ztyi, švihadel a kroužků apod Dítě a pohyb 20'10 Kolandov Dagmar

POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 18. ročník září 2014 METODICKÁ PŘÍLOHA 67 POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Autor: Dagmar Kolandová, cvičitelka odboru SPV SK Hala Lužiny www.caspv.cz

Více

Aktivizace nejen pro seniory

Aktivizace nejen pro seniory Učební text pro Dívčí katolické střední školy Aktivizace nejen pro seniory Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM

JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM 18 JAK ZLEPŠIT ZDRAVÍ DÍTĚTE POHYBEM V současné době trpí mnoho dětí řadou nemocí, a to nejenom dýchacích cest, které lze příznivě ovlivnit cíleným a správně prováděným

Více

Školkoviny. Informační bulletin Mateřské školy Košťálov MOTTO: Náš zítřek je v dětech. Jarní vydání 2013. e-mail: www.ms.kostalov.

Školkoviny. Informační bulletin Mateřské školy Košťálov MOTTO: Náš zítřek je v dětech. Jarní vydání 2013. e-mail: www.ms.kostalov. Školkoviny Informační bulletin Mateřské školy Košťálov MOTTO: Náš zítřek je v dětech. Jarní vydání 2013 e-mail: www.ms.kostalov.cz telefon: 481 689 235 1 Vítáme Vás na stránkách jarního vydání našich ŠKOLKOVIN.

Více

SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ Mgr. Jindřiška Gaďourková, Jana Nováková, Bc. Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 CZ.1.07/1.2.12/04.0019

Více

HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI

HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 19. ročník březen 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA 69 HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI Mgr. Martina Mlýnková, vedoucí Komise žactva a mládeže

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

Umím to. Metodická příručka

Umím to. Metodická příručka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka 2 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční

Více

2. TŘÍDA. Vinklerová Vendula, Zemanová Helena 1997/1998 ÚVOD

2. TŘÍDA. Vinklerová Vendula, Zemanová Helena 1997/1998 ÚVOD 2. TŘÍDA Vinklerová Vendula, Zemanová Helena 1997/1998 ÚVOD Ohlédneme-li se do historie, potom první, kdo na praktickou cenu hry upozornil, byl Platón a udělal to ve svých Zákonech, kde píše, že dětem

Více

Metodika pro hru předškolních dětí se stavebnicí Cihličky pro dětičky

Metodika pro hru předškolních dětí se stavebnicí Cihličky pro dětičky Metodika pro hru předškolních dětí se stavebnicí Cihličky pro dětičky Rádi bychom Vás touto metodikou pro hry dětí (nejen) předškolního věku s Cihličkami inspirovali a pomohli odpovědět na otázky: Co Cihličky

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA DĚTSKÁ KRESBA V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ A JEJÍ VLIV NA PÍSEMNÝ PROJEV ŽÁKŮ 1. TŘÍDY ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Eva Grunertová Učitelství pro

Více

Hra, průpravné hry a cvičení

Hra, průpravné hry a cvičení Hra, průpravné hry a cvičení Hra patří k tomu typu činností, které mají místo ve všech kulturách světa a má naprosto dominantní zakotvení v dětství, které tvoří základní kámen i osu vývoje dítěte. Tak,

Více

P Ř E D Š K O L Á K. Poradenství při výchově dětí 3 5 letých str. 2 Vyšetření školní zralosti Psychoterapie hrou Kurz grafomotoriky

P Ř E D Š K O L Á K. Poradenství při výchově dětí 3 5 letých str. 2 Vyšetření školní zralosti Psychoterapie hrou Kurz grafomotoriky P Ř E D Š K O L Á K OBSAH : Poradenství při výchově dětí 3 5 letých str. 2 Vyšetření školní zralosti Psychoterapie hrou Kurz grafomotoriky Péče o děti předškolního věku str. 3 Předškolní věk Desatero pro

Více

Zdravá záda. Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy. Mgr. Petra Lustigová

Zdravá záda. Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy. Mgr. Petra Lustigová Zdravá záda Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy Mgr. Petra Lustigová Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy (Vhodné pro děti ve věku 4 6 let) Obsah I. GYMNASTICKÝ MÍČ 4 1.

Více

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vacenovský Brno, 2009 Vypracoval: Petr

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více

Neklidné, nesoustředěné dítě (pro rodiče dětí se speciálními potřebami) Jakub Filip. Listopad 2012. Ostrava

Neklidné, nesoustředěné dítě (pro rodiče dětí se speciálními potřebami) Jakub Filip. Listopad 2012. Ostrava Neklidné, nesoustředěné dítě (pro rodiče dětí se speciálními potřebami) Jakub Filip Listopad 2012 Ostrava Obsah 1. Neklidné, nesoustředěné dítě... 4 1.1 Co jsou to lehké mozkové dysfunkce (LMD, ADHD,

Více

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 22 píseň TRAVIČKA ZELENÁ 1 lekce Úvod Hra: Na korálky Děti (korálky) se rozptýlí a posadí se na koberec Učitelka chodí, přeříkává říkanku: Korálky se roztrhaly, po zemi se rozsypaly Kde je najdu, kde je

Více

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7 Logopedická prevence v MŠ Příloha č. 7 Logopedická prevence v MŠ je zpracována jako metodický materiál k logopedické prevenci v předškolním zařízení. Tento metodický materiál je vypracován na podnět grantu

Více

Obsah 1 Úvod...2 2 Cíle seminářů...2 3 Medicínský přehled...5 4 Příklady kazuistik...8 5 Evaluace supervizí...36 6 Závěr...37

Obsah 1 Úvod...2 2 Cíle seminářů...2 3 Medicínský přehled...5 4 Příklady kazuistik...8 5 Evaluace supervizí...36 6 Závěr...37 Obsah 1 Úvod...2 2 Cíle seminářů...2 3 Medicínský přehled...5 3.1 Fyziologický vývoj dítěte od 3 6 let věku teorie...5 3.2 Hraniční vývoj od 3 5 let...6 3.3 Hraniční vývoj 5 6 let...6 3.4 Odchylky ve vývoji...7

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA GRAFOMOTORICKÉ OBTÍŽE ŽÁKŮ V PRVNÍ TŘÍDĚ ZŠ A MOŽNOSTI JEJICH NÁPRAVY DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Mašková UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

Více

Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně. Lenka Kronesová

Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně. Lenka Kronesová Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně Lenka Kronesová 1994 1. Úvod Pohybová aktivita patří od nejstarších dob lidstva k nejrozšířenějšímu způsobu spotřeby času. Zpočátku ryze účelová činnost přinesla

Více

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Získejte potřebné informace o školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho

Více

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Vzdělávací program ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Autorky: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková, Mgr. Alena Bartošková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravného stupně ZŠ speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální Příloha ŠVP ZŠS Školní vzdělávací

Více