VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá:"

Transkript

1 Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Ing. Václav Víšek ředitel školy

2 Charakteristika školy Název školy: Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace Sídlo: Šluknov, Karlova 564 Ředitel školy: Ing. Václav Víšek Statutární zástupce: Ing. Helena Říhová Zástupci ředitele: Ing. Helena Říhová zástupce pro teoretické vyučování Hana Svárovská zástupce pro ekonomiku a personalistiku Jana Ducháčová vedoucí učitel odborného výcviku Kontaktní osoby: Ing. Helena Říhová pracovník pro informace pedagogické a organizační Hana Svárovská pracovník pro informace ekonomické a provozní Kontakty: telefon , fax , ředitel školy statutární zástupce ředitele školy všichni ped. pracovníci učebna výpočetní techniky zástupce ředitele pro ekonomiku mzdová účetní, sekretariát Zřizovatel: Ústecký kraj Součásti školy: Střední škola IZO

3 Základní údaje Školská rada Rada Ústeckého kraje zřídila při školách zřizovaných Ústeckým krajem ke dni školské rady, stanovila počet jejich členů a vydala na základě usnesení č. 63/13R/2005 ze dne volební řád. Zřizovací listina Školské rady SOŠ, SOU, U a PrŠ Šluknov, Karlova 564 je evidována pod č.j. ŠR 103/2005. Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje č. 13/13R/2006 ze dne bylo dodatkem č. 1 reagováno na změnu názvu organizace, ke které došlo s účinností od Školská rada byla vytvořena v souladu se zřizovací listinou a volebním řádem a na svém ustavujícím jednání dne si ze svého středu zvolila předsedu a schválila Jednací řád školské rady. Školská rada pracuje v následujícím složení: Bc. Ivana Barcalová zástupce zřizovatele předsedkyně ŠR Ing. Ivan Strakoš zástupce zřizovatele Ing. Helena Říhová zástupce pedagogických pracovníků Lukáš Hraběta zástupce žáků Stanislav Král zástupce žáků Ve školním roce 2006/2007 se školská rada celkem třikrát a na svých jednáních projednala a splnila všechny úkoly, které podle školského zákona a zřizovací listiny patří do její kompetence a byla seznámena se současným stavem organizace, s personálním obsazením a dalšími záměry školy, zvláště pak řešila problematiku páteřních škol. Základní charakteristika Ve školním roce 2005/2006 bylo v naší škole zahájeno vyučování v 10 třídách pro celkem 248 žáků a žákyň ve čtyřech oborech dle následujícího rozdělení: SOŠ Sociální péče 4 třídy 94 žáků Podnikání 2 třídy 45 žáků SOU Pekař 1 třída 33 žáků Prodavač 2 třídy 37 žáků Provoz společného stravování 2 třídy 54 žáků 3

4 Zaměření všech studijních a učebních oborů, mimo nástavbového studia, je směrováno do oblasti sociální péče, podnikatelské sféry, sféry služeb (obory Prodavač, Pekař) a přípravu pokrmů. U tříletých učebních oborů jsou volené doplňující předměty voleny tak, aby absolventům byl umožněn plynulý přechod do nástavbového studia.. Dle dosavadních zkušeností lze konstatovat, že o nástavbové studium je veliký zájem, který bude trvat i v dalším období. Zájem o nástavbové studium, kromě našich vlastních absolventů, je i z jiných škol, např. ve Varnsdorfu nebo v Rumburku, ale i ze škol mimo okres Děčín. Zájem o nástavbové studium projevují i absolventi, kteří ukončili učební obor již dříve než v minulém školním roce a z různých důvodů nemohli dále ve studiu pokračovat. Soustavně registrujeme velký zájem o dvouletý učební obor Provoz společného stravování pro žáky s nedokončeným základním vzděláním. Je to obor atraktivní pro ty žáky, kterým dosažené vzdělání brání v dalším studiu. Tito žáci jsou ale manuálně zruční a mají kladný vztah k výživě a přípravě pokrmů a s tím spojeným poskytováním stravovacích služeb např. formou soukromého podnikání. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o tříletý učební obor Prodavač a to zejména z oblasti velkých prodejních subjektů, kde je poměrně značná fluktuace pracovníků. Z řad těchto absolventů jsou vybíráni jednotlivci, kterým jsou nabídnuta i vedoucí místa s tím, že si doplní vzdělání v maturitním oboru. Učební obor Pekař je teprve v začátcích, ale již v současné době je v kolizi požadavek na odborníky ze strany veřejnosti a možnost vykonávat odborný výcvik v jejich zařízení. Zástupci všech pekáren garantují s ohledem na fluktuaci pracovníků absolventům zaměstnání. Dále garantují umožnit odborný výcvik pod odborným vedením vlastních zaměstnanců a na vlastním technologickém vybavení v celém sortimentu výrobků dodávaných na trh, ovšem vše v omezené míře. Zvyšuje se zájem rodičů i studentů o studium čtyřletého maturitního oboru Sociální péče, který je hodnocen velmi pozitivně. Při řízené praxi na úřadu práce, sociálních referátech městských úřadů a kontaktních místech státní sociální podpory a v neposlední řadě v domovech důchodců nebo jiných zařízeních ústavů sociálních služeb studenti dokazují, že tito odborníci mají své nezastupitelné místo na trhu práce. Pro všechny druhy studijních i učebních oborů má naše škola všechno potřebné materiální i personální zabezpečení a vybavení. Odborný výcvik, odborná praxe a řízená praxe jsou vykonávány na smluvně zajištěných pracovištích tak, aby bylo zabezpečeno plnění učebních osnov pomocí kvalifikovaných pracovníků a aby byly zajištěny alespoň minimální požadavky dané hygienickými normami. Naše škola neprovádí žádnou realizaci bakalářských studijních programů, pouze umožňuje studentům pedagogických fakult vysokých škol vykonávat odbornou praxi a spolupracuje s těmito studenty při zpracování jejich absolventských a diplomových prací. Mezinárodní spolupráci a programy, včetně zahraniční odborné praxe studentů naše škola zatím neprovádí, ale v současné době se vedou jednání se zahraničními partnery o vzájemné spolupráci ve výchově a vzdělávání v sociální oblasti. 4

5 Přehled otevřených vzdělávacích programů Kód oboru Název oboru žáků E/501 Provoz společného stravování H/004 Prodavač H/001 Pekař L/521 Podnikání M/004 Sociální péče-sociálněsprávní činnost Vzdělávací nabídka školy Kód oboru Název oboru Způsob ukončení M/003 Sociální péče pečovatelská činnost maturitní vysvědčení M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost maturitní vysvědčení L/008 Obchodník maturitní vysvědčení L/521 Podnikání maturitní vysvědčení H/001 Pekař výuční list H/004 Prodavač smíšené zboží výuční list H/003 Provoz služeb výuční list H/501 Provoz společného stravování výuční list E/501 Provoz společného stravování výuční list 5

6 Personální obsazení školy Školní rok Celkový počet PP fyzicky asistentů pedagoga pro zdrav. postiž. Fyzický počet pedagogických pracovníků asistentů pedagoga pro soc. znevýhod. PP s odb. kvalif. fyzicky Celk. počet oduč. hod. týd. úvazek počet oduč. hod. odborně týd. úvazek Celkový počet neped. prac. fyzicky 2006/ Školní rok Celkový přepočtený počet PP Přepočtený počet pedagogických pracovníků asistentů pedagoga pro zdrav. postiž. asistentů pedagoga pro soc. znevýhod. Celkový přepočtený počet neped. prac. 2006/07 21, Školní rok PP s odb. kvalif. do 35 let celkem PP s odb. kvalif. do 35 let ženy PP bez odb. kvalif. do 35 let celkem Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků PP bez odb. kvalif. do 35 let ženy PP s odb. kval let celkem PP s odb. kval let ženy PP bez odb. kval let celkem PP bez odb. kval let ženy PP s odb. kval let celkem PP s odb. kval let ženy PP bez odb. kval let celkem PP bez odb. kval let ženy PP s odb. kval důch.věk celkem PP s odb. kval důch.věk ženy PP s odb. kval. důchodci celkem PP s odb. kval. důchodci ženy 2006/ PP bez odb. kval. důchodci celkem 6

7 Údaje o přijímacím řízení Školní rok 1. kolo vzděl. 2. kolo vzděl. Do dalších kol vzděl. 1. kolo výuč. Počty přihlášených 2. kolo výuč. Do dalších kol výuč. 1. kolo mat. 2. kolo mat. Do dalších kol mat. 2006/ Školní rok 1. kolo vzděl. 2. kolo vzděl. Do dalších kol vzděl. Skutečně nastoupilo vzděl. 1. kolo vzděl. s výuč. Počty přijatých 2. kolo vzděl. s výuč. Do dalších kol výuč. Skutečně nastoupilo výuč. 1. kolo mat. 2. kolo mat. Do dalších kol mat. Skutečně nastoupilo mat. 2006/

8 Odvolací řízení ve školním roce 2006/2007 odvolání celkem: 0 V průběhu všech kol přijímacího řízení bylo postupováno v souladu s platnými právními předpisy a neprojevily se žádné stížnosti, které by vyústily do odvolacího řízení. Mezinárodní spolupráce Pokračuje vzájemná komunikace se studenty v Polsku, kde jednou z partnerských škol je gymnázium pro tělesně postižené děti. Komunikace probíhá v němčině. Navázali jsme kontakt s pedagogickými pracovníky gymnázia v německém Löbau a domluvili se, že zvážíme možnost vzájemné spolupráce. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce byly ze strany ČŠI provedeny dvě kontroly. První kontrola byla uskutečněna v termínu se zaměřením na základní evidenci a vedení povinné dokumentace a na materiální vybavení prostředky ICT a jejich využití pro žáky, pro účely informovanosti veřejnosti a pro účely prezentace školy. Inspekční zpráva je evidována pod č.j. ČŠI-188/07-06 a signaturou bf7fa519. Druhé kontrola byla uskutečněna dne se zaměřením na kontrolu přípravy a průběhu závěrečných zkoušek v souladu s platnou školskou legislativou. Inspekční zpráva je evidována pod č.j. ČŠI-558/ V obou případech ČŠI neshledala žádné pochybení. 8

9 Výsledky výchovy a vzdělávání Školní rok žáků střední vzdělání s vyzn. vzděl. vzděl. ne vzděl. ostatní žáků vzděl. s výuč. Prospěch - I. pololetí s vyzn. výuč. výuč. ne vzděl. s výuč. ostatní žáků maturitou s vyzn. mat. mat. ne vzděl. s mat. 2006/ ostatní Školní rok žáků střední vzdělání s vyzn. vzděl. vzděl. ne vzděl. ostatní žáků vzděl. s výuč. Prospěch - II. pololetí s vyzn. výuč. výuč. ne vzděl. s výuč. ostatní žáků maturitou s vyzn. mat. mat. ne vzděl. s mat. 2006/ ostatní 9

10 Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou ve školním roce Školní rok žáků konajících poprvé ZZ vzděl žáci z daného šk. roku žáků konajících opravnou ZZ vzděl. žáků konajících poprvé ZZ výuč. Skladba žáků u závěrečné resp. maturitní zkoušky žáci z daného šk. roku žáci z minulého šk. roku žáci z předchozí ch šk. let žáků konajících opravnou ZZ výuč. žáků konajících poprvé MZ mat. žáci z daného šk. roku žáci z minulého šk. roku žáci z předcho zích šk. let 2006/ žáků konajících opravnou MZ mat. Školní rok žáků konajících poprvé ZZ vzděl. u ZZ s vyzn. u ZZ Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné resp. maturitní zkoušky u ZZ ne žáků konajících poprvé ZZ výuč. u ZZ s vyzn. u ZZ u ZZ ne žáků konajících poprvé MZ mat. u MZ s vyzn. u MZ 2006/ u MZ ne 10

11 Školní rok žáků konajících opravnou ZZ vzděl. u ZZ s vyzn. u ZZ Prospěch žáků u opravné závěrečné resp. maturitní zkoušky u ZZ ne žáků konajících opravnou ZZ výuč. u ZZ s vyzn. u ZZ u ZZ ne žáků konajících opravnou MZ mat. u MZ s vyzn. u MZ 2006/ u MZ ne Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu Školní rok žáků na škole I. pol. I. pol. 2. stupeň chování I. pol. 3. stupeň chování Hodnocení chování žáků na střední škole I. pol. podm. vyloučení I. pol. vyloučení žáků na škole II. pol. II. pol. 2. stupeň chování II. pol. 3. stupeň chování II. pol. podm. vyloučení 2006/ II. pol. vyloučení Školní rok žáků na škole 1. pol. Zameškané hodiny celkem 1. pol. Docházka žáků denní formy studia střední školy neomluv. hodiny 1. pol. žáků na škole 2. pol. Zameškané hodiny celkem 2. pol. neomluv. hodiny 2. pol. 2006/

12 Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce Absolventi naší školy si poměrně operativně zajišťují své další uplatnění v zaměstnání nebo vlastním podnikání, protože v evidenci Úřadu práce jsou celkem 1 absolvent učebního oboru Prodavač, 2 absolventi učebního oboru Provoz společného stravování a 1 absolvent studijního oboru Sociální péče. Rekvalifikační kurz Po vzájemné dohodě s Úřadem práce v Rumburku vyhlásila a uskutečnila naše škola rekvalifikační kurz pro lidi evidované na úřadu práce v kategorii zájemců o práci v oblasti prodeje pultového a samoobslužného. Do kurzu bylo přihlášeno 10 zájemců, kteří po dobu 10 týdnů navštěvovali teoretické a praktické vyučování. Teoretické a základní praktické vyučování probíhalo v budově školy a vlastní praxi absolvovali frekventanti v různých zařízeních s pultovým i samoobslužným prodejem zboží. Na závěr rekvalifikačního kurzu všichni frekventanti absolvovali závěrečnou zkoušku před komisí, která byla složena jak z řad vyučujících, tak z odborníků z praxe. Každému absolventovi rekvalifikačního kurzu bylo na závěr vystaveno osvědčení o absolvování kurzu. Po skončení rekvalifikačního kurzu bylo provedeno vyhodnocení úspěšnosti kurzu a bylo zjištěno, že do 3 měsíců od absolvování kurzu našlo 50% absolventů své uplatnění na trhu práce podle svého nového dosaženého vzdělání. Kurz tak lze hodnotit jako velmi úspěšný. 12

13 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů je řešena společně všemi odpovědnými osobami v průběhu celého školního roku. Kromě vlastní práce výchovné poradkyně a metodika primární prevence sociálně patologických jevů byly společně pořádány následující akce: beseda s příslušníky policie beseda o protidrogové prevenci K-centrum exkurze do výchovného zařízení pro drogově závislé bezplatné akce pořádané MŠMT ČR vánoční akademie turisticko-výchovné akce sportovní akce výprava na Brtnické ledopády školní filmové představení s výchovnou tematikou kulturní vystoupení ke Dni úcty ke stáří pořádaným MěÚ Šluknov kulturní vystoupení pro DD Šluknov přednáška ACET Mimoškolní aktivity Školní rok 2005/2006 byl poměrně bohatý na mimoškolní činnost. Ta se dotýkala sféry sportovního vyžití, přípravy a účasti na kulturních akcích, účasti žáků na úpravách veřejných prostranství, pomoci při charitativní činnosti apod. Září 2006 Srdíčkový den Sportovně-branný den Říjen 2006 Exkurze farní charita Rumburk Divadlo Don Quijote de la Ancha Exkurze TV Lyra Ústí nad Labem Exkurze Policie ČR Listopad 2007 Exkurze Praha Policejní muzeum, Olšanské hřbitovy Exkurze SRN markety (prodavači) přednáška S Tebou o Tobě Exkurze Praha Národní knihovna Vánoční strom Šluknov pěvecký sbor Prosinec 2006 Charitativní akce Pozvedněte slabé DD Šluknov vystoupení pěveckého sboru Florbal školní turnaj Exkurze ÚSP Jiříkov Vánoční akademie 13

14 Únor 2007 Přednáška Drogová prevence a šikana Březen 2007 Exkurze soud Liberec Kino Kupec Benátský Sbírka Pomozte Dětem Duben 2007 Kino Obsluhoval jsem Anglického krále Přednáška Jednání s psychicky nemocnými Exkurze Teen Challenge Květen 2007 Den země odborný výcvik Majáles Přednáška a ukázka aromaterapie Sbírka Liga proti rakovině Červen 2007 Přednáška publicistický styl Exkurze ÚSP Lobendava Exkurze knihovna Rumburk Exkurze Senát ČR Sportovní hry MLSHM Varnsdorf 14

15 Projekt PILOT UNIVERS X/2006 Exkurze: Děčínský deník X/2006 Exkurze TV Lyra X/2006 Burza škol XI/

16 Exkurze Policie ČR XI/

17 17

18 Exkurze Národní knihovna Praha XI/2006 Projekt OPRLZ XI/

19 Exkurze Policejní muzeum Praha XI/

20 Exkurze Český rozhlas Praha XI/

21 Návštěva hřbitova Slavín- Praha XI/

22 22

23 Vánoční akademie XII/2006 Vánoční turnaj ve florbale XII/

24 Rekvalifikační kurz II/2007 Maturita nanečisto IV/

25 Návštěva v Teen Challenge IV/

26 Majáles 2007 V/

27 Maturitní zkoušky V/

28 Závěr výroční zprávy Závěrem výroční zprávy lze konstatovat, že škola splnila hlavní úkoly, které si pro školní rok stanovila. Předpoklady dalšího vývoje školy nelze určit, protože zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o sloučení Střední školy sociální a Střední lesnické školy ve Šluknově v jeden subjekt, přičemž SLŠ se stává nástupnickou organizací. Nikdo z pracovníků školy, občanská veřejnost, zástupce ÚP ani orgány místních samospráv obecních úřadů v okolí školy nevidí jako optimální skutečnost sloučení dvou škol s naprosto rozdílným zaměřením, dvou škol se zaměřením pro diametrálně odlišné cílové skupiny. V průběhu zpracování výroční zprávy, tj. říjen 2007, ještě neproběhlo konkurzní řízení na obsazení místa ředitele školy, tudíž nelze v této chvíli další vývoj nového subjektu vymezit. Tato výroční zpráva je historicky poslední výroční zprávou Střední školy sociální ve Šluknově, jejíž historie začala na podzim roku 1883 a skončila Naše samostatná škola byla poslední vzdělávací institucí Šluknovského výběžku, která se navíc nacházela ve velmi sociálně slabé oblasti s velmi vysokou nezaměstnaností, nízkou úrovní vzdělání a malou dopravní obslužností. Je proto nanejvýš nutné jak z celospolečenského, tak i politického hlediska zajistit v tomto regionu co možná největší nabídku vzdělávání dostupnou co nejširšímu okruhu obyvatel. Je však potřebné, aby tomu ze všech sil pomáhaly všechny rozhodné subjekty jak organizačně, tak ekonomicky. Datum zpracování zprávy : Ing. Václav Víšek ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 nebyla schválena Školskou radou Střední školy sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace, protože v období zpracování této zprávy již samostatná škola ani rada školy neexistovala. Výroční zpráva byla projednána na jednání ŠR SLŠ a SOŠS ve Šluknově dne

Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy V Rumburku dne 30. září 2008 Charakteristika školy Název školy: Obchodní akademie, Rumburk,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk příspěvková organizace Výroční zpráva Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk Zpracoval: PaedDr.

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace 46001 Liberec, Tyršova l - tel. 485110096 luksch@spstliberec.cz - www.spstliberec.cz Fakultní škola Fakulty Pedagogické v Liberci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2006. Škola Kavčí hory mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více