MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru"

Transkript

1 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., předseda přítomen Ing. Lubomír Skála přítomen Ing. Karla Doňková přítomna Ing. et Ing. Jiří Kuta přítomen Ing. Martin Blažek nepřítomen - omluven Hosté: Program jednání: 1. Úvod 2. Body pro jednání zastupitelstva města č Různé 4. Závěr 1. Ing. J. Vopátek, Ph.D. vyhotoví zápis z jednání FV. Za ověřovatele zápisu byla dle jednacího řádu FV určena Ing. Karla Doňková. Podkladové materiály pro jednání ZM obdrželi všichni členové FV. Předmětem jednání FV byl podkladový materiál pro jednání ZM pod čísly a v pořadí projednávání finančním výborem: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, Po vzájemné diskusi přítomných členů přijal FV následující usnesení: Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/ bod č. 4 - předseda FV seznámil členy s Rozpočtovým výhledem města Třeboně na období a to s: - objemem daňových příjmů pro jednotlivé roky (124,2 mil. Kč/ročně), - objemem nedaňových příjmů pro jednotlivé roky (109,1 až 114,1 mil. Kč/ročně), - kapitálovými příjmy pro jednotlivé roky (1,6 mil. Kč/ročně + lze očekávat doběhnutí některých prodejů, které byly schváleny v minulosti), - dotacemi pro jednotlivé roky (18,4 až 24,4 mil. Kč/ročně), - běžnými výdaji v jednotlivých rocích (171,26 až 174,7 mil. Kč/ročně), - kapitálovými výdaji investicemi - v jednotlivých rocích (69 až 83,1 mil. Kč/ročně), - úvěry a půjčkami města Třeboň a jejich splácení v jednotlivých letech

2 2 a cílování v této oblasti (v roce 2015 a 2016 dojde ke splacení všech úvěrových závazků. Půjčka Státnímu fondu životního prostředí začne být splácena v roce 2015 z nájemného, které čistírna odpadních vod městu Třeboň platí. Půjčkou došlo k vyřešení složité problematiky ve věci čerpání dotace na její vybudování). Usnesení FV č. 248/2014 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Třeboně na období dle předloženého návrhu. Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/ bod č. 5 - předseda FV seznámil členy s přímými investičními záměry na Bertiných lázních, které jsou ve 100% majetku města Třeboně. K uvedenému projektu se dříve také vyjádřili zaměstnanci Bertiných lázní, kterým byla finální podoba projektu představena dne Dále dne proběhlo také veřejné projednávání s veřejností, - FV doporučuje do usnesení doplnit, že cena Kč je vč. DPH. Usnesení FV č. 249/2014 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci výstavby Bertiny lázně Třeboň rekonstrukce balneoprovozů v období let v celkových předpokládaných nákladech Kč včetně DPH. Výstavba zahrnuje rekonstrukci slatin, rekonstrukci vodoléčby a nový výtah dle předloženého návrhu. Usnesení FV č. 250/2014 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/ bod č. 6 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci výstavby Zázemí tenisového klubu v období let dle předloženého návrhu.

3 3 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/ bod č. 7 - předseda FV seznámil členy s podklady pro předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013 a to včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA VE VĚCI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK FV se seznámil s těmito podkladovými materiály vztahujícími se k účetní závěrce města Třeboně za rok 2013, tj. k : * výkaz Rozvaha, * výkaz Zisku a ztráty, * přehled o peněžních tocích, * přehled o změnách vlastního kapitálu, * příloha účetní závěrky, * komentář ke schvalované účetní závěrce města za rok 2013, * zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013, * zpráva z vykonaného interního auditu č. 1/2013, * inventarizační zpráva. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města obsahuje následující vyjádření externího auditu: Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Za rok 2013 dosáhlo město Třeboň v hospodaření města účetní zisk ve výši ,34 Kč, který je zaznamenán na účtu 493, a vychází z výkazu Zisku a ztráty. Uvedený účetní zisk bude převeden na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období. Na základě předložených výše uvedených dokumentů finanční výbor nemá pochybnosti o vedení účetnictví a konstatuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013 a to v případě, že nebude nutné již uvedený materiál na základě diskuse v zastupitelstvu města dne opětovně předkládat zastupitelstvu města dne Usnesení FV č. 251/2014 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013, kdy dosažený účetní zisk ve výši ,34 Kč bude převeden na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období.

4 Usnesení FV č. 252/ Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/ bod č. 8 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a dále finanční příspěvek v oblasti kultury a cestovního ruchu v rámci záštity starostky města s finančním příspěvkem dle předloženého návrhu. Usnesení FV č. 253/2014 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/ bod č. 9 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok dle předloženého návrhu. Usnesení FV č. 254/2014 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/ bod č. 12 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m 2 v k. ú. Třeboň - dle předloženého návrhu. Usnesení FV č. 255/2014 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/ bod č. 18 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok dle předloženého návrhu. Usnesení FV č. 256/2014 Podkladový materiál pro jednání ZM č. 33/ bod č. 21 Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu s Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň, o. p. s. se sídlem Třeboň o poskytnutí příspěvku ve výši Kč - dle předloženého návrhu.

5 5 3. Další jednání FV se uskuteční dle harmonogramu tak, aby jednání FV předcházelo jednání ZM v 1. pololetí roku Členové FV stanovili tyto termíny: FV č (původně byl zamýšlen termín , což je z pohledu dostupných podkladových materiálů termín nereálný, neboť ZM se koná ) čtvrtek, 17 h, MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí. Na jednání se zařadí zejména vybrané body pro jednání zastupitelstva města. 4. Zápis z dnešního jednání FV bude předložen na jednání ZM, tj Poté bude v souladu s jednacím řádem FV zveřejněn na webových stránkách města. Předseda FV poděkoval za konstruktivní jednání a věcný přístup. Jednání bylo ukončeno v 18:55 h. Zápis vyhotovil: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r. dne , 20:00 h Zápis ověřila: Ing. Karla Doňková, v. r. dne , 16:30 h

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013 Odbor finanční, oddělení finanční Čj.: MULA20577/2014 Spisový znak: 101.1.1 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 36 V Lanškrouně 20. června 2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více