POKROKOVÉ TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ OZUBENÝCH SOUČÁSTI S OHLEDEM NA MINIMALIZACI DEFORMACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKROKOVÉ TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ OZUBENÝCH SOUČÁSTI S OHLEDEM NA MINIMALIZACI DEFORMACÍ"

Transkript

1 METAL , Hradec nad Moravicí POKROKOVÉ TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ OZUBENÝCH SOUČÁSTI S OHLEDEM NA MINIMALIZACI DEFORMACÍ ADVANCED TRENDS IN PROCESSING OF GEAR PARTS WITH REGARD TO THE MINIMISATION OF DISTORTION Peter Jurči a Pavel Stolař a Luboš Pavlů b Herwig Altena c a ECOSOND s.r.o., Křížová 118, Praha, ČR b ŠKODA, a.a.s., Mladá Boleslav, ČR c AICHELIN, Gmbh, Fabriksgasse 3, A-234 Moedling, Rakousko ABSTRAKT Konferenční příspěvek se zabývá možnostmi, jakým způsobem snížit deformace ozubených součástí, vyrobených z nízkolegovaných cementačních ocelí, způsobených samotným tepelným zpracováním. Snížení deformací je demonstrováno na příkladech dvou typů ozubených kol, vyrobených ze dvou různých nízkouhlíkových, nízkolegovaných konstrukčních ocelí, která byla různými způsoby cementována, a kalena. ABSTRACT The paper deals with the possibilities how to lower the distortion of gear parts, made from low alloyed case hardening steels, caused by heat treatment itself. The lowering of distortion is demonstrated upon two types of gear wheels, made from two different steels, and processed by various combinations of the carburizing and quenching. 1. ÚVOD Ozubená kola, pastorky a jiné součásti, přenášející vysoké točivé momenty, patří k nejnamáhavějším strojním součástem. Volbě materiálu pro jejich výrobu, ale rovněž jejich mechanickému opracování a tepelnému zpracování je tedy zapotřebí věnovat náležitou pozornost. Nejdůležitějšími požadavky, kladenými na ozubené součásti, jsou dostatečná povrchová tvrdost a otěruvzdornost, avšak rovněž houževnaté jádro o dostatečné tahové a ohybové pevnosti. Dále se mezi rozhodující mechanické vlastnosti řadí únavová pevnost a kontaktní únavová pevnost. S ohledem na funkčnost převodovek je účelné minimalizovat deformace součástí, a to buď ovlivněním mechanického a tepelného zpracování (levnější a většinou efektivnější), anebo dodatečnými opatřeními např. dokončovacím broušením. Z hlediska tepelného zpracování se tedy volba technologie cementace (nitrocementace) s následným kalením a nízkoteplotním popouštěním jeví jako logické. Jiné technologie chemicko tepelného zpracování nejsou tak výhodné např. nitridací sice lze dosáhnout podobné kombinace mechanických vlastností, avšak ekonomicky vychází tento proces značně nevýhodněji. V současné době nejpoužívanější technologií chemicko tepelného zpracování ozubených součástí je kombinace cementace v plynu s následným kalením do oleje. Následuje 1

2 METAL , Hradec nad Moravicí praní součástí a nízkoteplotní popouštění při teplotách 15 2 o C. Výsledkem tohoto procesu je tvrdost povrchu cca 7 HV a jádra v závislosti na použitém materiálu v rozmezí 3 45 HV. V průmyslové praxi se však stále častěji využívá jiného technologického směru, a to vakuové (nízkotlaké) cementace s následným kalením inertním plynem (dusík, hélium), ale rovněž vzduchem, o vysokém tlaku. Principiálně lze touto technologií proces zpracování značně urychlit, protože pro sycení lze použít značně vyšších teplot (až kolem 1 o C), než pro cementaci v plynu. Kalení přetlakem plynu zase umožňuje dosáhnout vyšší stejnoměrnosti ochlazování vsázky, což se může příznivě projevit v deformačním chování souboru součástí. Uvedené dva základní směry zpracování lze rovněž kombinovat. Nejlépe tím způsobem, že na konec linky tepelného zpracování (zpravidla průběžná pec) se zařadí ochlazovací jednotka s tlakovým plynem. Rozměrové a tvarové změny konstrukčních součástí jsou obecně nežádoucím průvodním jevem procesů tepelného zpracování (TZ). Je známo, že podíl TZ na celkové deformaci dílu se může pohybovat v širokém rozmezí. V literatuře jsou uváděny hodnoty v rozmezí 2 3 % [1], ale někdy také značně vyšší hodnoty. Pokud je věnována velká pozornost materiálu, jeho homogenitě, správné konstrukci dílu a minimalizaci pnutí při obrábění, mohou být tyto veličiny nepatrné a relativní podíl TZ na deformace může vzrůst na víc než 5 %, avšak celková deformace dílů bude proporcionálně nižší. Tyto deformace lze ze systematického hlediska rozdělit na změny tvarové a změny rozměrové. Rozměrové změny představují z praktického hlediska menší problém a pohybuje li se jejich velikost v dostatečně úzkém intervalu (malý rozptyl hodnot), lze jim předcházet např. nastavením korekcí při mechanickém opracování. Naproti tomu tvarové změny představují mnohem vážnější problém, protože jim žádnými korekcemi nelze efektivně předcházet a jedinou možností je pak optimalizace volby materiálu, konstrukce součásti a jejího tepelného zpracování. Rozměrové a tvarové změny jsou závislé na mnoha faktorech. Pro zjednodušení lze tyto veličiny rozdělit do následujících čtyř oblastí. Materiál a jeho výroba: Do této skupiny patří stav po odlití a homogenita materiálu (segregace, textura a změny fázového složení), stav po žíhání a rozložení velikosti zrn, a taky prokalitelnost. Konstrukce dílu a způsob jeho výroby: Skutečnost, že deformační chování je ovlivněno konstrukcí dílu, je všeobecně známa. Protože však při konstrukci dílu jsou kladeny různé požadavky, nelze vždy zohlednit při navrhování dílu všechny požadavky z hlediska optimálního vlivu na TZ. Podobně je sice žíhání na odstranění pnutí před poslední třískovou operací známo jako faktor, minimalizující deformace, avšak často není realizováno z úsporných důvodů. Šaržování: Význam správného šaržování stoupá s rostoucí teplotou TZ a zmenšováním tloušťky stěny dílů. Obecný předpis ohledně šaržování nelze však udělat, protože deformační chování je ovlivněno jak výši teploty zpracování, tak kalícím médiem. Tepelné zpracování: Tvarové změny vlivem tepelného zpracování jsou ovlivněny teplotními gradienty uvnitř součástí, které vznikají při rychlém ohřevu nebo nerovnoměrném a rychlém ochlazování. Pokud se tyto rozdíly superponují s časově proměnlivou fázovou transformací, dochází také k pnutím a deformacím v důsledku této transformace. Mezi vhodné způsoby k minimalizaci těchto efektů patří zejména stupňovitý ohřev a pozvolnější ochlazování. Podobně i nestejnorodosti v nauhličování (rozdíly v Eht ) vedou k rozdílům v časovém začátku transformace a velikosti pnutí, vzniklých fázovou transformací. 2

3 METAL , Hradec nad Moravicí 2. METODIKA EXPERIMENTU Experimenty s cementací v plynu a kalení do oleje byly realizovány v průběžné peci při již dříve optimalizovaných parametrech. Čas taktu byl 16.3 min. a Eht se pohybovala v rozmezí.6 až.7 mm. Nízkotlaká cementace s kalením přetlakem plynu byla realizována ve dvoukomorové peci s konvektivním ohřevem. Teplota procesu byla 93 o C, doba nauhličování (nauhličovací + difuzní periody) 75 min. Následně byla vsázka pomalu ochlazena na kalící teplotu 86 o C a kalena 15 bar dusíkem nebo héliem. Z důvodu zvýšené ochlazovací účinnosti He o cca 6% bylo upuštěno od střídavého kalení s prouděním plynu seshora a zdola a bylo použito pouze kalení s prouděním plynu seshora dolů. Dále bylo zkoumáno deformační chování ozubených kol při cementaci v plynu, pomalém ochlazení a opětovném ohřátí na kalící teplotu a kalení tlakovým plynem. Cementace v plynu byla realizována v průběžné peci a kalení ve dvoukomorovém zařízení. V poslední fázi byl u omezeného množství ozubených kol zkoumán vliv kombinovaného procesu cementace v plynu a kalení tlakovým dusíkem, přičemž proces probíhal v jednom zařízení (průběžná cementační pec, kombinovaná s ochlazovací jednotkou s tlakovým dusíkem. Tepelně zpracována byla ozubená kola o vnějším průměru mm a šířce ozubení 23 mm. V předešlých experimentech byla použita kola tzv. standardní geometrie a tzv. zesílené geometrie (převodovka 14H). V nejnovějších pracích byla zpracovávána kola 14H a součásti o zcela novém konstrukčním řešení MQ. V rámci experimentů byl použit materiál 16/2MnCr5 s prokalitelností J1 = HRC. Dále bylo použito cementační oceli, vyrobené kontilitím v Třineckých železárnách, ČSN Současné experimenty probíhají při použití materiálů TL 4221 (odpovídá 16MnCr5) a TL4521 (2NiMoCr65). Prokalitelnost J11 oceli TL 4221 byla 34 HRC, prokalitelnost oceli TL 4521 byla 43 HRC. Ocel TL 4521 měla homogenní žíhací strukturu. U oceli TL 4221 byla naproti tomu nalezena výrazná řádkovitost, která by mohla mít vliv na deformace. V průběžné peci byly zpracovány vsázky o 25 dílech v 5 patrech a 5 sloupcích. Ozubená kola byla uložena tříbodově na přípravcích o rozměrech 5 x 5 mm. Při nízkotlaké cementaci byly použity stejné přípravky, avšak vsázka obsahovala 4 kusů v 8 patrech a 5 sloupcích. 3. VÝSLEDKY 3.1. Cementace v plynu, kalení do oleje (ozubená kola starší konstrukce) Kvalita kalícího oleje ovlivňuje rychlost ochlazování a tím dosažitelnou tvrdost jádra, čímž je rovněž ovlivněno i deformační chování součásti. Typ kalícího oleje ovlivňuje rovněž stabilitu parního polštáře při ochlazování vsázky a tím i její deformační chování. V neposlední řadě, speciální kalící olej umožňuje širší variaci výše jeho teploty. Zkoušky kalení prokázaly, že samotné použití oleje Durixol W25 místo ložiskového oleje vedlo ke snížení tvarových změn o 3 %. Další optimalizací s ohledem na deformace a životnost oleje byla stanovena optimální výše jeho teploty 12 o C [2]. Následující výzkumy [3] ukázaly rovněž na možnosti zlepšení deformačního chování cestou optimalizace parametrů olejové lázně. Bylo stanoveno, že optimálního komplexu deformačních charakteristik standardních kol se dosahuje při rychlosti proudění oleje, danými otáčkami míchadla 32 ot/min. U kol s konstrukčním zesílením však zlepšení nebylo tak výrazné ukázalo se, že konstrukce součásti a její tuhost je pro deformace rozhodující a ostatní parametry, včetně TZ, se stávají méně důležitými. V prvním stadiu pokusů s nízkotlakou cementací a kalením tlakovým plynem se zjistilo, že ohřev, podporovaný konvekcí, nikoli pouze radiace, vede k výrazně nižší ovalitě a 3

4 METAL , Hradec nad Moravicí rovinnosti ozubeného kola. Celkově experimenty potvrdily, že konvektivní ohřev je lepší z hlediska rovnoměrnosti přestupu tepla, což vede k menším tvarovým změnám [4]. Další pokusy pak byly realizovány pouze konvektivním ohřevem Nízkotlaká cementace v plynu s kalením plynem (ozubená kola starší konstrukce) Zařízení pro nízkotlakou cementaci a kalení plynem umožňuje volbu směru proudění plynu v kalící komoře seshora dolů a obráceně a rovněž střídavé změny směru proudění v pravidelných intervalech cca 15 s. Při tomto způsobu bylo dosaženo nejmenších deformací. Při jednosměrném proudění bylo lepších deformací dosaženo při proudění seshora. Podobně i při střídavém proudění bylo nižších tvarových změn dosaženo, začínalo li proudění tlakového plynu seshora. Směr proudění ovlivňoval rovněž stažení vnitřního průměru, přičemž se ukázala jednoznačná korelace s rychlostí ochlazování vsázky. Při změně směru proudění plynu se musí počítat se snížením průměrné ochlazovací rychlosti, což vedlo ke většímu stažení vnitřního otvoru. Při proudění seshora byla dosažena o něco vyšší ochlazovací rychlost, což rovněž snížilo stažení vnitřního otvoru, obr. 1. Snížení tlaku z 15 na 1 barů vedlo k nepatrnému zvýšení ovality a nerovinnosti, obr. 2. Tyto výsledky vypadají na první pohled překvapivě - obecně se předpokládá, že zvýšení ochlazovací rychlosti vede k větším deformacím. Zvýšením tlaku plynu se zřejmě dosahuje zestejnoměrnění přestupu tepla uvnitř vsázky, čímž mohou být tvarové změny minimalizovány. Dalšího zlepšení deformací s ohledem na rozptyl hodnot (u ovality) a střední hodnoty (u rovinnosti a kuželovitosti) se dosáhlo při vertikálním uložení kusů ve vsázce, obr. 2. Tento typ šaržování vedl rovněž k vyšší ochlazovací rychlosti a zrovnoměrnění proudění plynu vsázkou. Obr. 3 znázorňuje srovnání deformací při obou typech procesů cementace a kalení, dosažených za optimalizovaných podmínek. U součástí standardní geometrie bylo kalením tlakovým plynem dosaženo výrazné snížení nerovinnosti a kuželovitosti a rovněž standardní odchylky byly výrazně sníženy. Ovalita byla snížena méně výrazně, avšak její standardní odchylka o něco zvýšena. Vertikální šaržování vedlo ke snížení ovality o dalších 5% a nerovinnosti o 2%. U kol se zesílenou geometrií bylo dosaženo méně signifikantního zlepšení deformací. Tento výsledek, na první pohled překvapivý, však potvrzuje již výše zmíněné tvrzení o tom, že konstrukční zesílení je z hlediska deformací rozhodující a vliv parametrů TZ se pak zmenšuje Cementace v plynu, kalení do oleje (ozubená kola nové konstrukce) V dalším postupu již byla analyzována pouze zesílená kola, označena 14H, a kola zcela nové konstrukce MQ. Cementace v plynu s kalením do oleje proběhla za podmínek, optimalizovaných již v předešlých pracích [1,2]. Na obr. 4 je shrnutí výsledků. Rozměrové změny vnitřního otvoru byly ve všech případech znázorněny v absolutní hodnotě bez stavu před tepelným zpracováním. Z grafu vyplývá, že použití materiálu TL 4521 s obsahem Ni vede k vyšším deformacím - souvisí to s vyšší prokalitelností. Materiál TL 4221 vykazoval následkem TZ již známý [4], nepatrný růst otvoru. Naproti tomu materiál TL 4521 vykazoval výrazné zmenšení otvoru. Nová konstrukce kola (MQ) vedla k o něco vyšší ovalitě ve srovnání s kolem 14H. Rovinnost nebyla změnou konstrukce dílu výrazně ovlivněna. Rozměrové změny u geometrie MQ leží obecně níže než tytéž změny u kol 14H. Střední hodnoty deformací byly v jednotlivých patrech šarží v podstatě konstantní, obr. 5. 4

5 METAL , Hradec nad Moravicí 3.4. Nízkotlaká cementace v plynu s kalením plynem (ozubená kola nové konstrukce) Procesy nízkotlaké cementace nových kol byla realizována ve stejném zařízení, jako předešlé experimenty [4], pouze jako kalící medium sloužilo He o tlaku 15 bar a kalení probíhalo pouze seshora. Výsledky, dosažené v rámci těchto postupů jsou znázorněny na obr. 6 a vyplývá z nich, že velmi nízké deformace, které byly dosaženy při kalení dusíkem, nemohou být dosaženy při kalení héliem. Zvýšení ochlazovací rychlosti má sice na ovalitu pouze nepatrný vliv, ale nerovinnost a kuželovitost jsou výrazně zhoršené. Materiál TL 4521 s obsahem niklu vykazuje větší tvarové změny, podobně, jako u kalení do oleje. Použití nové geometrie ozubeného kola (MQ) vedlo při kalení plynem k nepatrnému zmenšení ovality. Jak již bylo zjištěno v předešlých experimentech [4,5], dochází při nízkotlaké cementaci a kalení tlakovým plynem k výraznému stažení vnitřního otvoru. Toto stažení je méně výrazné u kol konstrukce MQ, než u kol, konstrukce 14H, a to v důsledku jejich vyšší tuhosti. Z materiálového hlediska vykazuje ocel TL 4521 větší stažení, než ocel TL Cementace v plynu s kalením tlakovým plynem Výzkum deformačního chování při cementaci v plynu, pomalém ochlazování a následném opětovném ohřevu s kalením tlakovým plynem byl realizován výlučně na součástech geometrie MQ. Cílem bylo zjistit, jaký podíl mají jednotlivé etapy (cementace, ochlazování, kalení) na výslednou deformaci a jaká bude konečná výše deformace. K tomu je však zapotřebí dodat, že i přes relativně pomalé ochlazování došlo u oceli TL 4521 k částečnému zakalení součástí i při pomalém ochlazování. Podobně, jako v předešlých experimentech, se prokázalo, že již samotné nauhličení bez kalení způsobuje cca 5 % konečné deformace ozubených kol. Na obr. 7 jsou deformace při cementaci v plynu a kalení He srovnány s ostatními postupy. Je vidět, že tvarové změny byly ve srovnání s dalšími procesy TZ spíše o něco vyšší, což lze přičíst opakovanému ohřevu na kalící teplotu, resp. dvojnásobnému kalení v některých částech (zejména cementovaná vrstva) u oceli TL Za účelem objektivního srovnání s jinými procesy byla v poslední fázi limitovaná série ozubených kol cementovaná v plynu v průběžné peci a kalena tlakovým dusíkem v jednotce, umístěné na konci pece. Celý proces tedy probíhal v jednom kroku. Z grafu na obr. 8 vyplývá, že pro oba použité materiály byly tvarové změny po procesu, realizovaném v jednom zařízení, výrazně menší rozdíl je 2 3 %. Stažení otvoru bylo sice větší, avšak jedná se o změnu rozměrovou a lze jí čelit nastavením korekce nástroje. Na obr. 9 je pak srovnání procesů cementace v plynu s kalením do oleje a tlakovým dusíkem. Tvarové změny jsou při kalení dusíkem vesměs menší, což je patrné zejména u ovality. Kola, kalená dusíkem, vykazovala sice větší rozměrovou změnu, té však lze jít vstříc nastavením korekcí třískového obrábění. 4. ZÁVĚR. Optimalizací parametrů kalící lázně, zejména typu oleje, jeho teploty a proudění lze při nezměněné konstrukci ozubeného kola dosáhnout výrazného, až několikadesetiprocentního zlepšení nežádoucích tvarových změn součásti. Tyto tendence podporuje rovněž správná volba výchozího materiálu, resp. žíhání na snížení pnutí po hrubování. Podobně lze optimalizací způsobu kalení, tj. způsobu proudění, tlaku plynu atd., a vhodným rozložením vsázky u nízkotlaké cementace a kalení tlakovým plynem dosáhnout výrazného zlepšení deformačního chování součástí. Při srovnání obou způsobů je pak zřejmé, že nízkotlaká cementace s kalením tlakovým plynem vychází z hlediska deformačního chování zřetelně lépe tvarové změny součásti byly menší v řádu cca 2 %. 5

6 METAL , Hradec nad Moravicí Nahrazení dusíku jako kalícího plynu héliem vede k mírnému zvýšení deformací, protože hélium má vyšší ochlazovací schopnost. Hodnota deformací však přesto zůstává menší, než nejlepší hodnoty, dosažené při kalení v oleji. Vyšší prokalitelnost, daná obsahem niklu v oceli, vede obecně k vyšším deformacím. Snížení deformací umožňuje i kombinace obou způsobů, tj. cementace v plynu a následné kalení tlakovým plynem v jednotce, umístěné na konci pece místo olejové lázně. Změna konstrukce součásti směrem k její vyšší tuhosti snižuje efekty optimalizací procesu cementace a kalení, nicméně, rozdíly v deformačním chování zůstávají patrné. U deformačně citlivých dílů, zejména dílů o vysoké štíhlosti, dochází k velkým rozdílům v chování při kalení do oleje a tlakovým dusíkem. 5. LITERATURA 1. Mallener, H.: Maß- und Formänderungen beim Einsatzhärten. HTM 45 (199) 1, s Stolař, P. Jurči, P., Klíma, F.: Vliv parametrů kalení na deformace ozubených kol, In: Sborník 17. Dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí, , Brno, s Stolař, P., Jurči, P., Klíma, F.: The Effect of Oil Quenching Parameters on Distortion of Gear Wheels, In: Proceedings of the 3 rd International Conference On Quenching and Control of Distortion, March 24-26, 1999, Prague, s Altena, H., Stolař, P., Jurči,P., Klima, F., Pavlů, L.: HTM 55 (2) 5, s Altena, H., Stolař, P., Jurči, P., Klíma, F., Pavlů, L.: Heat Treatment of Metals 21.1, s Ovalita Nerovinnost Kuželovitost Otvor Střídavé proudění, Jednosměrné začátek seshora proudění, seshora Střídavé proudění, začátek zdola Jednosměrné proudění, zdola Ovalita Nerovinnost Kuželovitost Otvor 15 bar, naležato 1 bar, naležato 15 bar, visící Obr. 1 Vliv mechanismu proudění plynu na deformace Obr. 2 - Vliv tlaku kalícího plynu a šaržování na deformace 6

7 METAL , Hradec nad Moravicí Deformace (x1-2 mm) Ovalita Nerovinnost Kuželovitost Parametr Deformace (x1-3 mm) Ovalita Otvor Nerovinnost Kuželovitost standardní/olej standardní/15bar dusík, visící 14H/dusík standardní/15bar dusík 14H/olej Parametr TL 4221, 14H TL 4521, 14H TL MQ TL 4521, MQ Obr. 3 - Srovnání kalení v oleji a tlakovým dusíkem při optimalizovaných podmínkách Obr. 4 - Vliv materiálu a geometrie součásti na deformace při cementaci v plynu s kalením do oleje Deformace (x1-3 mm) Patro Ovalita Otvor Nerovinnost Kuželovitost Deformace (x1-3 mm) Ovalita Míra otvoru Rovinnost Kuželovitost Parametr TL4221, 14H TL4521, 14H TL4221, MQ TL4521, MQ Obr. 5 - Deformace při cementaci v plynu a kalení do oleje v závislosti na vertikální poloze součásti pro materiál TL 4221 Obr. 6 - Vliv materiálu a konstrukce dílu na deformace při nízkotlaké cementaci s kalením héliem. 7

8 METAL , Hradec nad Moravicí Deformace (x1-3 mm) Ovalita Míra otvoru Rovinnost Kuželovitost Parametr TL4221, 14H, cementace nízkotlaká, kalení He 15 bar TL4521, 14H, cementace nízkotlaká, kalení He 15 bar TL4221, MQ, cementace nízkotlaká, kalení He 15 bar TL4521, MQ, cementace nízkotlaká, kalení He 15 bar TL4221, MQ, cementace v plynu, kalení He 15 bar TL4521, MQ, cementace v plynu, kalení He 15 bar Deformace (x1-3 mm) Ovalita Otvor Nerovinnost Kuželovitost TL 4221 combi v jedné peci TL 4521 combi v jedné peci TL 4221 combi TL 4521 combi Obr. 7 - Vliv materiálu, geometrie součásti a typu procesu TZ na deformace. (Kalení plynem následovalo po opětovném ohřevu). Obr. 8 Srovnání procesů cementace v plynu s kalením tlakovým dusíkem, realizovaných ve dvou zařízeních (s opakovaným ohřevem) a v jednom zařízení. 24 Deformace (x1-2 mm) Ovalita Stažení Rovinnost kuzel 32/olej 12 oc (optimalizován) MQ, TL 4221 cem. plyn + kal. olej MQ, TL 4521 cem. plyn + kal. olej MQ, TL 4221 cem. plyn + kal. dusík MQ, TL 4521 cem. plyn + kal. Dusík Obr. 9 Srovnání deformací, dosažených v procesech s cementací v plynu a kalením do oleje a tlakovým dusíkem. 8

VLIV PROKALITELNOSTI, KONSTRUKCE DÍLU A TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA DEFORMACE OZUBENÝCH KOL. ECOSOND s.r.o., Křížová 1018, 150 21 Praha, ČR

VLIV PROKALITELNOSTI, KONSTRUKCE DÍLU A TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA DEFORMACE OZUBENÝCH KOL. ECOSOND s.r.o., Křížová 1018, 150 21 Praha, ČR 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí VLIV PROKALITELNOSTI, KONSTRUKCE DÍLU A TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA DEFORMACE OZUBENÝCH KOL Jurči, P., Stolař, P., a Pavlů, L., b Altena, H., ECOSOND s.r.o., Křížová 118, 15

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA DEFORMACI OZUBENÝCH KOL

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA DEFORMACI OZUBENÝCH KOL VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA DEFORMACI OZUBENÝCH KOL Pavel Stolař, Peter Jurči a H. Altena, b František Klima, Luboš Paulu c a) ECOSOND s.r.o., Praha, ČR b) Aichelin Ges.m.b.H., A-2340 Mödling, Rakousko

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

KALENÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 Vysoce pevná, martenziticky vytvrditelná korozivzdorná ocel. CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH SMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr Ni Cu 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 je precipitačně

Více

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA Jiří Stanislav Bodycote HT, CZ 1. Úvod Tepelné zpracování nástrojových ocelí pro práci za tepla patří k nejnáročnějším disciplinám oboru.

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ing. V. Kraus, CSc. 1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních

Více

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY: 1 SLEIPNER 2 Charakteristika SLEIPNER je Cr-Mo-V nástrojová legovaná ocel, kterou charakterizují tyto vlastnosti: Dobrá odolnost proti opotřebení Dobrá odolnost proti vyštipování hran a ostří Vysoká pevnost

Více

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů 22. - 23.11. 2011 - Jihlava PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra materiálu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_16 Autor

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

CHEMICKO - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

CHEMICKO - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

Vybrané technologie povrchového zpracování. Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Vybrané technologie povrchového zpracování. Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006 Vybrané technologie povrchového zpracování Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006 Výhody vakuového tepelného zpracování Prakticky neexistuje oxidace - povrchy jsou bez znatelného ovlivnění,

Více

Vítězslav Bártl. duben 2012

Vítězslav Bártl. duben 2012 VY_32_INOVACE_VB03_Rozdělení oceli podle chemického složení a podle oblasti použití Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast,

Více

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ 1 CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ Pod pojmem chemicko-tepelné zpracování se obvykle zařazuje řada způsobů, při nichž se sytí povrch oceli různými prvky, aby se dosáhlo různých vlastností, např. žárovzdornost,

Více

Vakuové tepelné zpracování

Vakuové tepelné zpracování Vakuové tepelné zpracování Výhody vakuového TZ Prakticky neexistuje oxidace - bez znatelného ovlivnění, leštěný povrch zůstává lesklý. Nízká spotřeba energie - malé tepelné ztráty. Vakuové pece bývají

Více

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky, ORVAR SUPREME 2 Charakteristika ORVAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná nástrojová ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým tepelným změnám a tvoření trhlin za

Více

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ 1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ JIŘÍ HÁJEK, PAVLA KLUFOVÁ, ANTONÍN KŘÍŽ, ONDŘEJ SOUKUP ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 Obsah příspěvku ÚVOD EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 3911T016 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv parametru procesu

Více

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME 1 QRO 90 SUPREME 2 Charakteristika QRO 90 SUPREME je vysokovýkonná Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká pevnost a tvrdost při zvýšených teplotách

Více

Oblast cementačních teplot

Oblast cementačních teplot Cementace Oblast cementačních teplot Tvrdosti a pevnost ocelí Martenzit Cementační oceli Množství zbytkového austenitu Nad eutektoidem silně roste Pro nadeutektoidní obsah uhlíku klesá tvrdost nebezpečí

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5%

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5% NÁSTROJOVÁ OCEL LC 185 MP Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 14,0 % 0,4 % 0,1% 0,4% 0,5% LC 185 MP Je dusíkem legovaná, korozivzdorná ocel typu matrix s excelentní leštitelností.

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny)

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) FÁZOVÉ PŘEMĚNY Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) mechanismus difúzní bezdifúzní Austenitizace Vliv: parametry

Více

SurTec ČR technický dopis 13B - 1 -

SurTec ČR technický dopis 13B - 1 - SurTec ČR technický dopis 13B - 1 - Problematika Předmětem zkoušek je tekutý čistící prostředek SurTec 101, vhodný pro ponor i postřik, s přechodnou ochranou proti korozi. Pozadí zkoušek tvoří fakt, že

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelná technika Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelné konstanty technických látek Základní vztahy Pro proces sdílení tepla platí základní

Více

PROJEKT I. Materiálová část

PROJEKT I. Materiálová část PROJEKT I Materiálová část Ú 12132 Ústav materiálového inženýrství Zadání Pro danou ozubenou součást převodovky vypracujte podrobný postup tepelného zpracování (TZ), případně chemicko-tepelného zpracování

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

VANADIS 4 SuperClean TM

VANADIS 4 SuperClean TM 1 VANADIS 4 SuperClean TM 2 Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro optimální výkon: správná tvrdost pro dané použití vysoká odolnost proti opotřebení vysoká houževnatost. Vysoká odolnost proti opotřebení

Více

Prokalitelnost Prokalitelností Čelní zkouška prokalitelnosti: Stanovení prokalitelnosti výpočtem:

Prokalitelnost Prokalitelností Čelní zkouška prokalitelnosti: Stanovení prokalitelnosti výpočtem: Prokalitelnost Prokalitelností se rozumí hloubka průniku zákalné struktury směrem od povrchu kaleného dílu. Snahou při kalení je, aby zákalnou strukturu tvořil především martenzit, vznikající strukturní

Více

Tepelné zpracování. Charakteristika. Použití. Mechanické a technologické vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO NAPĚTÍ POVRCHOVÉ TVRZENÍ

Tepelné zpracování. Charakteristika. Použití. Mechanické a technologické vlastnosti ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO NAPĚTÍ POVRCHOVÉ TVRZENÍ 1 FORMAX 2 Charakteristika FORMAX je nízkouhlíková ocel, dodávána ve dvou provedeních: válcována za tepla opracovaná. FORMAX se vyznačuje následujícími vlastnostmi: dobrou obrobitelností lze řezat plamenem,

Více

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21 SVERKER 21 1 SVERKER 21 2 Charakteristika SVERKER 21 je molybdenem a vanadem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: TVÁŘENÍ Nástroje

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Obsah Protahovací trn Povrchově kalená součást Fréza Karbidické vyřádkování Cementovaná součást Pozinkovaná součást Pivní korunky Klíč

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Motivace inovace zkušenost a vzdělávání VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Jméno a příjmení: Školní rok: 2014/2015 Číslo úlohy:

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

NÁVRH TECHNOLOGIE POVRCHOVÉHO KALENÍ LASEREM U KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST

NÁVRH TECHNOLOGIE POVRCHOVÉHO KALENÍ LASEREM U KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST NÁVRH TECHNOLOGIE POVRCHOVÉHO KALENÍ LASEREM U KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Bc. Pavla Klufová Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Pro povrchové kalení

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_17

Více

C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90%

C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo Mn Si 2,45% 5,25 % 9,75 % 1,30% 0,50% 0,90% CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0% NÁSTROJOVÁ OCEL LC 200 N Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0% LC 200 N Je vysoce korozivzdorná, dusíkem legovaná nástrojová ocel s výtečnou houževnatostí

Více

LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS

LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS Stanislav NĚMEČEK, Michal MÍŠEK MATEX PM s.r.o., Morseova 5, 301 00 Plzeň, Česká Republika, nemecek@matexpm.com Abstrakt Příspěvek se

Více

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu ČSN 19 830 zušlechtěno dle předpisů pro danou ocel tj. kaleno a 3x popuštěno a) b) Obr.č. 1 a) Poškozený zub protahovacího trnu; b) Zdravý zub druhá

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_14

Více

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití.

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití. NÁSTROJOVÁ OCEL Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ C V W Mo je pro speciální aplikace vyvinutá vysokovýkonná semi-rychlořezná ocel, která svojí koncepcí zaručuje vysokou otěruvzdornost

Více

QUENCHING OF GREAT FORGED PARTS IN POLYMER

QUENCHING OF GREAT FORGED PARTS IN POLYMER KALENÍ ROZMĚRNÝCH VÝKOVKŮ V POLYMERU QUENCHING OF GREAT FORGED PARTS IN POLYMER Ing. Juda Čížkovský a, Ing. Pavel Stolař, CSc. a, Ing. Milan Rosenbaum b a Ecosond, s.r.o., K Vodárně 531, 257 22 Čerčany,

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30%

C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 3 V Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo 0,80 % 7,50 % 2,75 % 1,30% CPM 3 V Je nově vyvinutá ultra-houževnatá vysokovýkonná ocel, která je vyráběna společností Crucible

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti. LC 200N Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti. LC 200N je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH Typické

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CALDIE. Pevnost v tlaku

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CALDIE. Pevnost v tlaku 1 CALDIE 2 Charakteristika CALDIE je Cr-Mo-V slitinová, ocel, s následujícími vlastnostmi: 1. vysoká odolnost proti opotřebení 2. vysoká pevnost v tlaku 3. vysoká rozměrová stabilita 4. odolnost proti

Více

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 4 _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 4 _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 4 _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40 1 VANCRON 40 2 Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ V mnoha aplikacích nástrojových ocelí pro práci za studena vyžadujeme povlakování povrchu, jako prevenci proti nalepování

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

APEX DYNAMICS CZECH s.r.o. VYSOCE PRECIZNÍ PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

APEX DYNAMICS CZECH s.r.o. VYSOCE PRECIZNÍ PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM PEX DYNMICS CZECH s.r.o. VYSOCE PRECIZNÍ PSTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM PRECIZNÍ HŘEBENY PSTORKY PEX DYNMICS Hřebeny a pastorky HLVNÍ RYSY: Vysoká přesnost Vysoké zatížení Vysoké rychlosti Nízká hlučnost Dlouhá

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI Učeň M., Filípek J. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

Cementace a nitridace

Cementace a nitridace Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for the Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Cementace a nitridace Carburizing and Nitriding 27. - 28.11.2001 Brno Sborník přednášek Proceedings Redakce

Více

CENÍK OBROBENÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

CENÍK OBROBENÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Výroba a prodej od roku 1999 CENÍK 2015 platný od 1.11.2015 verze 2.2015 CENÍK OBROBENÉ NÁSTROJOVÉ OCELI broušené nebo frézované 1.2842/1.2510 1.2379 1.2080 1.1730 1.2312 1.2767 1.2162 1.2343 1.2083 1.3343

Více

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( ) Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 (42 140 Označení musí být ve tvaru, jak uvedeno na Obr. č. 1, je složeno z číslic a písmen: Tabulka č. 1: Význam číslic v označení tvářeného

Více

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4.

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4. VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 10084 Oceli k cementování Technické dodací podmínky Údaje pro objednávání.1 Povinné

Více

S T R O J N IC K Á P Ř ÍR U Č K A část 10, díl 8, kapitola 6, str. 1 10/8.6 K A L E N Í N A M A R T E N Z IT Kalení na martenzit je ochlazení austenitu nadkritickou rychlostí pod teplotu Ms, kdy se ve

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků P.Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř M.Grzinčič, Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom Lisovaný keramický filtr

Více

w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m

w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m 1.2842/1.2510 1.2379 1.2080 1.1730 1.2312 1.2767 1.2162 1.2343 1.2343ESU 1.2083 1.3343 1.2210 ST52-3 platný od 1.7.2011 verze 2011.1 V katalogu naleznete velký

Více

Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti

Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Úvod» Novinky» Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti 17. 02. 2012 Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Valivá ložiska a energetická účinnost tyto dva pojmy lze používat

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči

NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Peter Jurči ČVUT, Fakulta strojní, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2, p.jurci @seznam.cz ABSTRACT Selection of suitable material for

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Lamely. Obsah. CZ

Lamely. Obsah.   CZ Lamely Strana Všeobecné pokyny U firmy Ortlinghaus mají lamely tradici 2.03.00 Třecí systém 2.03.00 Unášecí profil 2.04.00 Axiální vůle 2.04.00 Provozní mezera 2.04.00 Sinusové zvlnění ocelových lamel

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces Association for the Heat Treatment of Metals Program Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces 24. - 25.11. 2015 24 25 November 2015 Jihlava, Czech Republic

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2 1 RAMAX 2 2 Charakteristika RAMAX 2 je chromová konstrukční ocel odolná proti korozi. Tato ocel se dodává ve stavu zušlechtěném. RAMAX 2 se vyznačuje: vynikající obrobitelnost dobrá odolnost proti korozi

Více

Zařízení na tepelné zpracování. Katedra materiálu SF TU v Liberci 2010

Zařízení na tepelné zpracování. Katedra materiálu SF TU v Liberci 2010 Zařízení na tepelné zpracování Katedra materiálu SF TU v Liberci 2010 Požadavky na zařízení Ohřev zpravidla odporový elektrický, výjimečně plynový Maximální dosažitelná teplota : - běžná univerzální zařízení

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

Technologický postup kalení a popouštění

Technologický postup kalení a popouštění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Strojírenská technologie čtvrtý V. Večeřová 25.6.2012 Název zpracovaného celku: Technologický postup kalení a popouštění Technologický postup kalení a popouštění Zadání:

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup OHŘÍVACÍ PECE Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup Základní části: vyzdívka ocelová konstrukce topný systém manipulace s materiálem regulace, měření, automatizace

Více

LASER MATERIAL PROCESSING HARDENING AND WELDING. Stanislav Němeček Tomáš Mužík

LASER MATERIAL PROCESSING HARDENING AND WELDING. Stanislav Němeček Tomáš Mužík ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ LASEREM - KALENÍ A SVAŘOVÁNÍ LASER MATERIAL PROCESSING HARDENING AND WELDING Stanislav Němeček Tomáš Mužík MATEX PM, s.r.o., Morseova 5, 301 00 Plzeň, ČR, nemecek@matexpm.com Abstrakt

Více

Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku

Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě dlouhodobé spolupráce s průmyslovou společností HOFMEISTER s.r.o. a řešení průmyslového projektu FI-IM4/226, který

Více