ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA"

Transkript

1 RESPONSIBLE CARE ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UŽITU ITÍ BIOSLOŽEK V DOPRAVĚ A CHEMICKÉM PRŮMYSLU USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA Pavel Švarc

2 ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIVA Cílem Platformy je odpovědět zejména na otázky: Existuje v ČR dostatek surovin pro dosažení cílů EU? Existují v ČR dostupné a ověřené technologie pro výrobu biosložek s náklady na úrovni motorových paliv? Je ČR připravena připravit, realizovat a legislativně prosadit strategii dosažení cílů EU? Existuje Studie proveditelnosti? Existují reálná a ekonomicky proveditelná užití biosložek pro další zpracování v chemickém průmyslu? Jsou nastaveny v ČR adekvátně podmínky pro obnovitelné a/nebo alternativní paliva pro jejich vzájemnou zdravou konkurenci? Je vypracován systém certifikace biomasy dle salda emisí CO2?

3 ZADÁNÍ PRO ČTPB Množství, charakter a ekonomika biomasy v Česku lignocelulozové zdroje (odpady ze zemědělských výrob, energetické rostliny, dřevo,odpady z výroby biopaliv I. generace atd.) Konverzní zařízení surovina, kapacita, ekonomika, komerční dostupnost Aplikace velkokapacitních / malokapacitních jednotek a jejich dopad na region Srovnání posice obnovitelných zdrojů na trhu ve srovnání s dalšími alternativními zdroji energie. Konkretizace proveditelného systému certifikace biomasy dle salda emisí CO2 Identifikace meziproduktů, resp. potenciálních meziproduktů v technologiích 2. generace a nalezení jejich užití v chemickém průmyslu

4 VÝSTUPY Mapa potenciálu biomasy v Česku Analýza dostupných světových technologií 2.generace Nalezení optimálního průniku surovina / technologie / logistika / ekonomika / velikost jednotky / sociální dopady Porovnání jednotlivých alternativních a a obnovitelných zdrojů energie dle míry jejich podpory ze strany v CR Účast v aktivitách Evropské platformy biopaliva buď v WG1 biomass nebo WG2 Converisončlenem ČTPB (přímý kontakt) Návrh financování práce platformy Evropská Unie (Life, Energy Inteligent Europe Executive Agency, 7.RP) MPO, MŽP

5 CO SE UDĚLALO Studie pro Mze, MPO Spolupráce na Víceletém programu, Akčním plánu pro biomasu, jednáních Komise pro biopaliva Společný seminář Zemědělského výboru a ČTPB v Parlamentu Kontinuální aktualizace znalostí o biopalivech 2.generace Projekt Technologické centrum biopaliv 2.generace Interaktivní Mapa Potenciálu biomasy Intenzivní komunikace se státní administrativou, médii, výzkumnými ústavy, vysokými školami, podnikatelskými subjekty Nepodařilo se získat prostředky na financování práce ČTPB (kromě Studií)

6 PLÁN Financování ČTPB Kompletace Interaktivní Mapy Iniciace vypracování Dopadových studií masové aplikace biopaliv 2.generace Realizace projektu Technologické centrum biopaliv 2.generace Aktivní spolupráce s Komisí Biopaliva a pracovními podskupinami Ustavení ČTPB jako zájmového sdružená právnických osob

7 FINANCOVÁNÍ ČTPB Výzva Operační program MPO Průmysl, podnikání, inovace Cíl projektu : Získání maximálního množství informací o přípravě a realizaci výroby biopaliv, resp. chemických produktů z biomasy 2.generace Navázání zahraničních kontaktů Získání detailních ekonomických podkladů Zmapování evropského trhu biomasy 2.generace Mít přehled o legislativních úpravách a vhodným způsobem ovlivnit jejich implementaci v ČR Účastnit se na realizaci projektu konverze biomasy 2.generace na biopaliva, resp. chemické produkty

8 FINANCOVÁNÍ ČTPB Registrace do Na 3 roky, max. rozpočet 6,4 M CZK, 75% podpory-4,8 M CZK, financování Ex post Příjemce i z.s.p.o., min. 50% členů mimo Prahu 5 etap projektu Přípravná etapa (5/2009-9/2009) Zpracování SVA (10/2009-3/2009) Příprava podkladů pro IAV (4/ /2010) Zpracování IAV (1/2011-6/2011) Presentace výsledků (7/2011-2/2012) Rozpočet 6,4 M CZK, potřeba překlenovacích finančních prostředků ve výši 2,6 M CZK Kompletní rozpočet bude diskutován se SCHP a korigován

9 MAPA POTENCIÁLU BIOMASY 2.GENERACE Mapa je před dokončením, zahrnuje : Katastrální území (13 000) s indikací vhodnosti pro pěstování rychlerostoucích dřevín, energetických rostlin Rozlišení vlastnictví pozemků Indikace zdroje těžebních odpadů Použití mapy : Detailní výpočet zdrojů biomasy v Česku Efektivní nástroj na lokalizaci produkční oblasti energetických rostlin, zpracovatelských kapacit a logistických návazností Po doplnění o ostatní zdroje bude sloužit jako komplexní podklad pro podnikatelské subjekty Doplnění o : Obce bez plynofikace Průmyslové zóny a potenciální lokalizace jednotek Infrastruktura, železnice, silnice Emisní situace Jednání s MŽP a SFŽP o spolufinancování profesionální verze Mapy

10 MAPA BIOMASY Analýza území ČR pro pěstování rychle rostoucích plodin Analýza bonity půdy a katastrálních území Další Soubor související doplňujících objekty informací např. vvojenské databázi újezdy Možnosti spalování biomasy s hnědým uhlím

11 DOPADY Poučení z biopaliv 1. generace 2.generace používá zcela jiné rostliny / plodiny / zdroje než 1.generace U 1.generace nebyly identifikovány žádné negativní dopady překvapení? Dopady Konflikty s v současnosti rovnovážnými systémy Nevybalancovaná podpora státu Dopadová studie V rovině identifikace rizik a obecného varování V rovině detailních dopadů po získání nezbytných informací a dat Iniciace na všech úrovních (Komise Biopaliva, pracovní skupina Udržitelná výroba biopaliv, Parlament atd.)

12 KONFLIKTY S OSTATNÍMI SYSTÉMY Nedostatečné předvídání dopadů zavedení biopaliv 1.generace Konflikt s potravinami, krmnými směsemi Snížení emisí CO2 nižší než očekávání Potenciální konflikt biopaliv 2.generace s ekosystémy a udržitelným využíváním: Lesů Ostatních zemědělských ploch nevyužívaných k produkci surovin pro potraviny, ale vhodných pro produkci biomasy 2.generace, LFA Ostatních zemědělských ploch vhodných pro pěstování biomasy 2.generace, LFA Zemědělských odpadů Další potenciální konflikt s: Vlivem na životní prostředí a sociální aspekty v případě logisticky náročných objemů biomasy (sběr, skladování, příprava, transport) Chováním obyvatel a obcí v případě zpracování některých či všech odpadů Nutností zachovat udržitelnost krajiny, biodiverzitu apod. Dopadová studie ve 2 fázích ( warning a detailní) podle stupně znalostí

13 NEVYVÁŽENÁ PODPORA KONKURENČNÍCH SPOTŘEBIČŮ BIOMASY Energetika spalování Topení obyvatelstva Výroba bioplynu Kombinovaná výroba tepla a elektřiny Podpora CNG přesto, že není obnovitelným zdrojem Není dostatečně analyzována konkurenční situace a vyváženy subvenční mechanismy k dosažení stanovených cílů V extrému může dojít k situaci, že spalování v energetice bude maximalizováno přesto, že příspěvek k emisím CO2 je rovněž negativní v porovnání s užitím biopaliv v dopravě Zavedení systému LCA Life Cycle Assessment (certifikace biomasy) Dopadová studie a návrh na vyvážení subvencí, (např.lfa)

14 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Evropa podporuje významně ze státních prostředků Podnikatelské subjekty nejsou nijak motivovány investovat do těchto projektů vzhledem k významně rizikovému a pilotnímu charakteru Cílem je ověřit konverzi různých druhů biomasy na intermediát - syntézní plyn a vyvinout průmyslově efektivní výrobu biopaliv 2.generace Tříletý projekt s potenciálním pokračováním ve výzkumné rovině Technologické centrum zahrnuje Pilotní provozuschopnou jednotku vstup suchá štěpka, výstup intermediát (syntézní plyn), který je použit pro výzkum a zbytek se spalován Výzkumně vývojovou jednotku zaměřenou na komplexní posouzení technologie při použití různých druhů biomasy a pro konverzi syntézního plynu na biopaliva (etanol, diesel, DME ) Financování investice strukturální fondy Evropské Unie, upravený Operační program (?), grant, vratná bezúročná půjčka, úvěr Příjemce dotací neziskové konsorcium Technologické centrum biopaliv 2.generace Lesy ČR, VÚRV, ÚHUL, Technologická platforma, Výzkum biopaliv 2.generace o.p.s.

15 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Lokalita Lovosice (areál Lovochemie) Zplyňování - rakouská technologie + spalování syntézního plynu + konverze syntézního plynu na motorové palivo Technické parametry 2,5 t/h suché štěpky (15% vlhkosti) 2 MW elektrického výkonu 4,5 MW tepelného výkonu Investice 250 M CZK Produkce syntézního plynu (CO+H2) Účinnost 80% 5 let referenčního provozu, ověřená data a ekonomika Technologie umožňuje provozovat pilotní instalaci pro samofinancování a přitom díky dostatku syntézního plynu z různé biomasy vyvinout konverzi na motorová paliva (syntetická motorová nafta, etanol, DME ).

16

17 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Investiční náklady 250 M CZK, provozní náklady 30 M CZK ročně, náklady na výzkum 20 M Kč ročně Konsorcium Technologické centrum biopaliv Lovosice je neziskové, veškerý zisk musí být použit na splacení úvěru a na financování výzkumu 50% dotace na investici (125 M CZK) ze 7.Rámcového programu, resp. Operačních programů (MŽP, MPO, MZe) Vklad do equity grantem ze státních prostředků (50 M CZK) nebo Lesů ČR nebo nenávratnou půjčkou od MZe (?), LesůČR (?) Bankovní úvěr (75 M CZK), splatnost 5 let Bude-li vhodně nastavena splatnost za největší nákladovou položku dřevní biomasa, pak není potřeba provozního úvěrování Za těchto podmínek je úvěr i půjčka splacena za 6 let a na výzkumné aktivity je generováno cca 10 M CZK ročně (k tomu lze získat další prostředky ze standardních výzkumných grantů).

18 USTAVENÍ ČTPB JAKO ZSPO Zakládající členové Stanovy Řídící výbor, Programový výbor Členská základna Příspěvky Činnost

19 RESPONSIBLE CARE SVAZ CHEMICKÉHO HO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Dělnická 12, Praha 7 tel.: fax:

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě 1. ÚVOD celosvětovým rozvojem průmyslu v Americe, v Evropě a v některých státech Asie se zvyšuje i znečišťování životního prostředí, především

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

www.vscht.cz Grantové příležitosti pro spolupráci ve výzkumu a vývoji

www.vscht.cz Grantové příležitosti pro spolupráci ve výzkumu a vývoji www.vscht.cz Grantové příležitosti pro spolupráci ve výzkumu a vývoji 14.1.2011 1 PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VaVaI v ČR 2010 http://www.avo.cz/podpora.htm rozsáhlá publikace (238 stran) Průvodce

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektů v oboru obnovitelných zdrojů energie a bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v.v.i., jedná se o významnou část výzkumného záměru VÚZT, v.v.i.

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více