Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030"

Transkript

1 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, Praha 10, telefon: , mobil: , Ing. Václav Pražák, vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Záluží - 2, Litvínov, telefon: , 1. Úvod V souvislosti s posledním vývojem hospodářské a politicko-bezpečnostní situace se opět zvýšila frekvence diskuze o éře ropy jako hybatele ekonomického rozvoje v uplynulém století. Diskutuje se především horizont vyčerpání ložisek ropy a vývoj ceny. Diskuze je velmi rozmanitá od představ katastrofického konce (ropný zlom již nastal) až po bezbřehý optimismus (ropný zlom nikdy nenastane). V čem se však všichni shodují je růst ceny ropy na světovém trhu jako důsledek zvýšené náročnosti těžby a logistiky ropy od producentů ke spotřebitelům. Tato diskuze se promítá i do zvýšené aktivity státních orgánů a korporátních společností. Jednou z těchto aktivit v ČR je i činnost Technologické platformy Silniční doprava. V rámci činnosti platformy byla pracovní skupinou Energie a alternativní zdroje zpracována Vize silniční dopravy do roku Jednou z částí Vize je Energie a zdroje do roku 2030, která byla zpracována v návaznosti na Národní akční plán pro energie z obnovitelných zdrojů (OZE). 2. Energie pro silniční dopravu 2.1. Současný stav Spotřeba energií pro dopravu v období 2005 až 2010 je uvedena v tabulce 1. Tab. 1: Spotřeba jednotlivých druhů energie v dopravě ČR celkem (PJ) Druh energie Kapalné PHM 245,90 251,90 264,60 259,70 263,30 250,70 LPG 3,27 3,46 3,55 3,60 3,69 3,78 CNG 0,00 0,00 0,10 0,10 0,28 0,59 Elektrická energie 5,64 5,78 5,99 6,04 5,80 5,85 Celkem 254,81 261,14 274,24 269,44 273,07 260,92 Zdroj: MPO, ČAPPO Poznámka: Ostatní energie pro dopravu mají bezvýznamnou spotřebu. Kapalné pohonné hmoty (PHM) představují automobilové benziny, motorová nafta a směsná nafta. Od roku 2007 jsou údaje uvedeny včetně přimíchaných biopaliv do benzinu a nafty. V roce 2008 vliv hospodářské krize. V roce 2010 u kapalných motorových paliv vliv zvýšených sazeb spotřebních daní.

2 Rozhodující položkou portfolia spotřeby energií pro dopravu jsou fosilní paliva z ropy (v roce ,7 % včetně zkapalněných ropných plynů). Zásadním problémem dlouhodobého zajištění PHM je bezpečné zajištění ropy v dlouhodobém horizontu a nebo zajištění efektivních alternativ. Situaci ČR komplikuje skutečnost, že soběstačnost ve spotřebě ropy je pouze 3 % a zbytek se dováží po dlouhých a složitých přepravních trasách, mnohdy i nestabilními oblastmi. To zhoršuje energetickou bezpečnost ČR a v době krize ohrožuje zejména dopravu. Spotřebitelé ropy tak čelí nejistotě, což velí hledat alternativy a energii využívat mnohem efektivněji než dnes. Navíc producentské země mohou ropu používat k politickému tlaku na zahraniční politiku. To spolu se závislostí na dovozech vyvolává silnou potřebu řešit snížení energetické náročnosti dopravy a věnovat pozornost hledání alternativních paliv a pohonů pro silniční dopravu. V příloze je uvedena historická spotřeba fosilních motorových paliv podle sortimentu Vize spotřeby energií pro dopravu do roku 2030 a) Legislativní rámec Evropská Komise v posledních letech definovala představu spotřeby energií v silniční dopravě do roku 2020 těmito dokumenty: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES. Směrnice stanoví pro členské země závazný cíl do roku 2020 nahradit minimálně 10 % energetického obsahu motorových paliv (benzinů a motorové nafty) obnovitelnými zdroji energie, tj. biopalivy a elektrickou energií z obnovitelných zdrojů. Dále pak je to směrnice 2009/30/ES. 2. Bílá kniha dopravní politiky. EU stanoví základní cíl do roku 2020 nahradit 20 % ropných produktů v dopravě jinými alternativními palivy, z čehož asi 10 % má být nahrazeno stlačeným zemním plynem, 8 % biopalivy a 2 % jinými zdroji. 3. Strategie pro udržitelnou, bezpečnou a konkurenceschopnou energií pod názvem ENERGIE Strategie jako hlavní cíl stanoví dosažení vyšší energetické účinnosti v dopravě a nutnost náhrady za dodávky ropy. V Prioritě 3 Strategie stanoví úkol členským zemím Společenství více motivovat spotřebitele fiskálními a technickými opatřeními ke snižování spotřeby fosilních paliv a zajištění náhrad za ropu včetně ekonomických podmínek. V duchu Strategie vyhlásí EK čtyři velké projekty. Jen na projekt velkoobjemové udržitelné produkce biopaliv (Evropská iniciativa), při respektování probíhajícího přezkumu bude věnovat 9 bilionů EUR pro průmyslovou výrobu bioenergií. Zaměří se zejména na rychlé zavedení trvale udržitelných biopaliv tzv. druhé generace na trh. Evropská komise vyhlásila v květnu 2010 veřejnou konzultaci k nové evropské strategii energetické politiky pro léta 2011 až Strategie měla být vyhlášena v březnu Cílem Evropské komise je zajistit bezpečnou, jistou, udržitelnou a cenově dostupnou energii pro průmysl i běžné spotřebitele. Cíle definovaného jako slogan , tj. snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na 20 % z celkové spotřeby energií a dosažení 20 % úspor, by mělo být dosaženo do roku Evropská komise chce proto více podpořit výzkum a vývoj tzv. zelených technologií pro automobily a zasadit se o větší rozšíření dobíjecích stanic pro vozidla na elektřinu. Tyto plány obsahuje nová 2

3 strategie na podporu energeticky účinnějších vozidel, kterou Evropská komise schválila. Vývoj se bude vyvíjet směrem k hybridním pohonům a elektromotorům. ČR převádí dokumenty ad 1) do tuzemské legislativy novelou zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.), zákonem o pohonných hmotách (č. 91/2011 Sb.) a prováděcími předpisy k oběma novelám. b) Prognóza spotřeby energií do roku 2030 Tuzemská spotřeba energií pro dopravu byla odvozena na základě analýzy historického a předpokládaného vývoje v ČR a zemích OECD, ekonomického vývoje se zohledněním rozdílného ekonomického potenciálu zemí EU, analýz spotřeby společnosti CONCAWE, předpokládaného vývoje zatížení energií nepřímými daněmi, stavem a předpokládaným vývojem složení autoparku a stavem rozvoje alternativních energií pro dopravu. V ČR se v letech 2010 až 2030 předpokládá celková spotřeba energií pro dopravu uvedená v tabulce 2. Tab. 2: Předpokládaná spotřeba energií pro dopravu (PJ) Rok Celková spotřeba 260,9 275,4 277,1 276,0 272,1 Zdroj: MPO, ČAPPO Celková spotřeba energií pro dopravu do roku 2020 ve srovnání s rokem 2010 vzroste o 6,2 % jako důsledek růstu počtu vozidel pro osobní dopravu a dopravních výkonů. Po roce 2020 bude spotřeba stagnovat a k roku 2030 poklesne i při růstu dopravních výkonů o cca 1,8 % jako důsledek nasycení trhu a dominance vozidel s nízkou spotřebou energií. Bude však významně převyšovat současný stav spotřeby energie pro dopravu. Podíl jednotlivých druhů energií pro dopravu na celkové spotřebě v letech 2010 až 2030 je uveden v tabulce 3. Tab. 3: Podíl jednotlivých druhů energií pro dopravu (%) Druh energie Motorová paliva z ropy 96,1 95,5 92,0 90,2 78,0 Plynná paliva 1,7 2,3 5,6 6,4 13,2 z toho vodík 0 0 0,1 0,2 0,8 Elektrická energie 2,2 2,2 2,4 3,4 8,8 Zdroj: MPO a ČAPPO Poznámka: Alternativní paliva z OZE jsou započtena do jednotlivých druhů energií podle skupenství. 3

4 V roce 2020 se odhaduje, že podíl jednotlivých druhů energie na celkové spotřebě bude činit u motorových paliv z ropy 92 %, u plynných paliv 5,6 % a u elektrické energie celkem 2,4 %, zatímco v roce 2030 to bude činit u motorových paliv z ropy 78 %, u plynných paliv 13,2 % a u elektrické energie celkem 8,8 %. Motorová paliva z ropy budou dominantním zdrojem energie pro silniční dopravu po celé období 2010 až Po roce 2013 začne růst spotřeba plynných paliv a po roce 2015 spotřeba elektrické energie pro pohon. Předpokládaný vývoj celkové spotřeby energií pro dopravu a podíl jednotlivých druhů může silně ovlivnit ekonomická situace a daňová politika státu a napjatost (cena) ve zdrojích. Prognóza je soustředěna na motorová paliva z ropy a biopaliva I. a II. generace. S ohledem na stav známé legislativy je rozdělena do dvou etap. První etapou je období do roku 2020 a druhou pak období 2021 až ba) Etapa I - Spotřeba motorových paliv do roku 2020 Etapa je definována směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES. Směrnice byly převedeny do české legislativy novelou zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách (zákon č. 91/2011 Sb.), a připravovanou novelou zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Chybí velmi důležitý předpis o stanovení metodiky výpočtu a certifikace kritéria udržitelnosti používaného biopaliva a metodika sběru dat a výpočtu emisí skleníkových plynů. Má být vydán jako nařízení vlády. Od roku 2014 dojde ke změně. Environmentální legislativou bude stanovena povinnost snižovat emise skleníkových plynů v celém životním cyklu paliva. Povinnost je stanovena ve třech krocích (2 %, 4 % a 6 %). Bude zrušena dnešní povinnost minimální náhrady fosilní složky biopalivy vyjádřená v objemových procentech. Ekologickým a hospodářským cílem této etapy je nahradit v roce % e/e obsahu fosilních paliv palivy vyrobenými z obnovitelných zdrojů. Předpokládaná spotřeba kapalných pohonných hmot je uvedena v tabulce 4. Spotřeba je uvedena pro klíčové roky, kdy dochází vlivem legislativy ke změnám v hodnocení ekologie užití kapalných motorových paliv (přechod na model postupného snižování emisí skleníkových plynů). V letech 2017 a 2018 jsou legislativou zvýšena kritéria používaných biopaliv pro výrobu směsných motorových paliv, jako jsou motorová paliva E5, E10 a B7, B10. Tab. 4: Předpokládaná spotřeba kapalných pohonných hmot do roku 2020 (tis. tun) Rok 2009 skut skut Spotřeba benzinu celkem Spotřeba motorové nafty celkem Spotřeba LPG Spotřeba celkem Zdroj: MPO a ČAPPO 4

5 Poznámka: Biopaliva I. generace a produkty zpracování biomasy jsou v datech zahrnuty. Do roku 2020 bude klesat spotřeba benzinu (celkem asi o 10 % proti skutečnosti roku 2010) a poroste spotřeba motorové nafty (celkem asi o 11 % proti skutečnosti roku 2010). V sortimentu benzinů lze očekávat na trhu asi do roku 2018 dva druhy (E5 a E10, není však vyloučeno ani zavedení benzinu E15), postupný přesun k povýrobně aditivovaným benzinům s OČ min 98 a nástup paliva E85. Obsah biopaliv v motorové naftě (FAME/MEŘO) bude 7 % (B7) s možností v druhé polovině etapy i 10 % (B10). Na trhu bude růst spotřeba směsné nafty B30 a v delším časovém období palivo B100 (čisté FAME). O podílech na trhu rozhodne daňová politika spotřebních daní a obnova autoparku. Zlomovým rokem užití biopaliv I. generace je rok 2017, kdy je legislativními předpisy EK stanoveno kritérium udržitelnosti 50 % (dnes 35 %) a od roku %. Předpokládáme, že po roce 2020 EK stanoví kritérium udržitelnosti na hranici minimálně 70 %. Dnes vyráběná biopaliva I. generace proto postupně pozbudou po roce 2016 významu a pro splnění závazného cíle náhrady 10 % e/e náhrady fosilních paliv biopalivy a elektřinou z OZE k roku 2020 bude nutné nasadit biopaliva s kritériem udržitelnosti minimálně 60 %, což jsou především biopaliva II. generace, vyrobená rafinérskými nebo jinými technologiemi z nepotravinářské biomasy a bioodpadů a rostlinné (živočišné) oleje přepracované rafinérskými technologiemi nebo biopaliva I. generace vyrobená modernizovanými technologickými postupy včetně inovace zemědělské produkce produktů pro jejich výrobu. K splnění cíle I. etapy je třeba vytvořit reálnou koncepci uplatňování alternativních paliv z OZE (biopaliv) na roky 2011 až 2020, vycházející ze stávajících tuzemských zdrojových podmínek, evropské legislativy a rovnocenných pravidel pro všechny dotčené podnikatelské subjekty na trhu s palivy s využitím vládou schválených opatření v rámci Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů. Jedná se o tato opatření: realizovat ze strany státu podporu v oblasti produkce a aplikace biopaliv II. generace a zpracování bioolejů rafinérskými technologiemi na uhlovodíková paliva; vytvořit ze strany státu podmínky pro uplatňování alternativních paliv z OZE srovnatelné s dnešním podmínkami využívání CNG (úleva na spotřební dani) pro dopravní účely; realizovat ze strany státu podporu v oblasti urychlené obnovy vozového parku s cílem maximálního využití zejména hybridních vozidel; vypracovat legislativu jako podmínku pro realizaci navrhovaných opatření. bb) Etapa II - Spotřeba motorových paliv v období 2021 do 2030 Etapa není definována legislativními předpisy. Očekáváme další zpřísnění kritéria udržitelnosti až na 70 % a spolu s tím tlak na další snižování emisí skleníkových plynů v celém životním cyklu. Předpokládaná spotřeba kapalných pohonných hmot je uvedena v tabulce 5. Spotřeba je uvedena pro klíčové roky období. 5

6 Tab. 5: Předpokládaná spotřeba kapalných pohonných hmot od roku 2020 do roku 2030 (tis. tun) Rok Spotřeba benzinu celkem Spotřeba motorové nafty celkem Spotřeba LPG Spotřeba celkem Zdroj: ČAPPO Po roce 2020 začne klesat podíl fosilních motorových paliv z ropy ve prospěch růstu spotřeby CNG, elektřiny a vodíku pro dopravu. Dominance fosilních paliv však zůstane naprosto zřejmá i v roce V sortimentu očekáváme, že na trhu budou k dispozici jen benzin E10, případně E15 a palivo E85 a motorová nafta B10 a B30 a bionafta. Podíl rostlinného oleje zpracovaného rafinérskými technologiemi vzroste na více jak 18 %. Biopaliva I. generace budou postupně v celém rozsahu nahrazena biopalivy II. generace vyrobenými některou z těchto technologií: parciální oxidací biomasy (technologie BTL) s následující výrobou syntézního plynu a jeho zpracováním FT syntézou na syntetickou ropu a komponenty motorových paliv; pyrolýzou biomasy (lignocelulózy) za vzniku biooleje; výrobou bioethanolu hydrotermickým zpracování biomasy (zejména tuhých a kapalných zemědělských a komunálních odpadů); hydrolýzou celulózy a následnou anaerobní fermentací (methanizace); výrobou biobuthanolu. Na snížení spotřeby motorových paliv budou jako dominantní jev působit vozidla s hybridním pohonem, velmi nízkou spotřebou a elektromobily. Portfolio používaných paliv bude závislé na zdrojích, ekologických limitech a daňové politice. V této souvislosti připravuje EK změnu systému sazeb spotřebních daní, která by se měla odvíjet od dvousložkového systému (energetický obsah a emise skleníkových plynů). Nový systém by měl startovat kolem roku 2020 a může zamíchat se spotřebou paliv podle sortimentu. V oblasti kapalných motorových paliv by měly být realizovány technologie pro výrobu biopaliv II., případně III. generace. Stát by měl spolu s korporátními společnostmi podpořit výzkum a vývoj těchto technologií a vytvořit program, který bude vycházet z bilance zdrojů. Bude to znamenat zásadní revizi Státní energetické koncepce. Je možné předpokládat, že po roce 2020 se významně zvýší napjatost ve zdrojích ropy s dopadem na cenu, jakost a dostupnost ropy. Ještě více poroste význam energetické bezpečnosti státu s ohledem na přesměrování dodávek ropy hlavních producentů do asijských ekonomik. 6

7 3. Závěr Dominantní energií pro dopravu v roce 2030 budou stále motorová paliva na bázi zpracování ropy spolu s uhlovodíkovými palivy vyrobenými z biomasy. Tato paliva budou muset splňovat přísné environmentální parametry. Alternativní zdroje budou tvořit asi jednu pětinu spotřeby všech energií pro dopravu. Jejich uplatnění bude však nutné podrobit přísnému hodnocení z pohledu energetické náročnosti výroby a ekologické přijatelnosti z pohledu emisí skleníkových plynů. Za prioritní program v dalších dvaceti letech je třeba považovat úsporu fosilních paliv. Na dosažení úspor je třeba vytvářet silný ekonomický a daňový tlak. Programy úspor však vyžadují politickou a státní podporu a musí najít porozumění u podnikatelské sféry a veřejnosti. 4. Použité prameny I. Vize spotřeby energií pro silniční dopravu. Technologická platforma Silniční doprava, Praha II. Dodávky vybraných ropných produktů na trh. ČAPPO ( Praha

8 5. Přílohy Bezolovnaté automobilové benziny celkem (tis. tun) Položka Rok rafinérský výstup výroba (+) recyklované produkty (+) biosložky - přímé užití (+) dovoz (+) vývoz (-) převody poloproduktů (+ -) převedené produkty (-) zvýšení (+)/snížení (-) stavu zásob dodávky celkem (výpočet) statistický rozdíl (-) dodávky celkem (zjištěné) meziroční index (%) - 104,3 96,2 101,1 90,9 z toho biosložky BA 91 SPECIAL tis. tun ,4 podíl na trhu v % 3,6 2,1 1,1 0,6. BA 91 NORMAL tis. tun podíl na trhu v % 3,7 3,6 1,5 0,7 0,2 BA 95 SUPER tis. tun podíl na trhu v % 91,6 92,9 95,6 96,6 97,8 BA 98 SUPER PLUS tis. tun podíl na trhu v % 1,1 1,4 1,8 2,1 1,9 Motorová nafta (tis.tun) 8 Zdroj: ČSÚ a ČAPPO Položka Rok rafinérský výstup výroba (+) recyklované produkty (+) biosložky - přímé užití (+) dovoz (+) vývoz (-) převody poloproduktů (+ -) převedené produkty (-) zvýšení (+)/snížení (-) stavu zásob dodávky celkem (výpočet) statistický rozdíl (-) dodávky celkem (zjištěné) meziroční index (%) - 105,5 99,1 101,4 94,8 biosložky Zdroj: ČSÚ a ČAPPO

Vize silniční dopravy v roce 2030. pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje

Vize silniční dopravy v roce 2030. pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje Vize silniční dopravy v roce 2030 pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje srpen 2010 Řešitelská skupina: Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. Mgr. J. Bakeš Doc. Ing. L. Beneš Ing. J. Jíša Ing.

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Prezentace studie Vize silniční dopravy do roku 2030 Část Energie, životní prostředí, zdroje Seminář 18. 8. 2010 1 Obsah prezentace: 1. Představení pracovní skupiny.

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

o obnovitelných zdrojích energie v ČR

o obnovitelných zdrojích energie v ČR Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Ing. Ivan Ottis,, předseda p představenstvap Ing. Miloš Podrazil, generáln lní sekretář Česká asociace petrolejářsk U trati 42,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Částka 66 Sbírka zákonů č. 173 / 2016 Strana 2843 173 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

Čistá mobilita z pohledu MD ČR. Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita

Čistá mobilita z pohledu MD ČR. Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita Čistá mobilita z pohledu MD ČR Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita Čistá mobilita důvody pro její podporu zamezení změny klimatu zmírnění závislosti na fosilních palivech zlepšení kvality ovzduší

Více

Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR

Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Seminár: Udržateľné spracovanie ropy vs. obnoviteľné zdroje energie, 14.6.2011, Bratislava Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Autoři: Ing. Ivan Ottis, předseda představenstva

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23. října 2014 KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Dlouhá cesta ASEK Červen 2012: dokončení pětileté práce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.1.2007 KOM(2006) 847 v konečném znění. SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Směřování

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny Energie a alternativní zdroje 1 SVA skupiny Energie a alternativní zdroje Ing. Miloš Podrazil, vedoucí skupiny, ČAPPO Mgr Jiří Bakeš,, Ateliér r ekologie

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České republice a Evropské unii.

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita

Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita Kulatý stůl Opatření ke snížení emisí skleníkových plynů ze spalování PHM, Praha, 24. června 2013 Ing. Václav Pražák Ing. Miloš Podrazil vedoucí řízení

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 15. 10. 2007 PE396.473v01-00. Pozměňovací návrh, který předkládá Nicole Fontaine

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 15. 10. 2007 PE396.473v01-00. Pozměňovací návrh, který předkládá Nicole Fontaine EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 15. 10. 2007 PE396.473v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 35 75 Návrh zprávy Claude Turmes Energetická statistika (PE391.951v01-00) Návrh nařízení

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA CNG autobusy Chcete zlepšit ovzduší ve svém městě? Chcete dát svým občanům čistou a levnou veřejnou dopravu? Chcete snížit dotace dopravním podnikům a využít je lépe? Chcete ušetřit

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

Hlavní cíle v oblasti paliv pro dopravu z hlediska využití biokomponent

Hlavní cíle v oblasti paliv pro dopravu z hlediska využití biokomponent AGROFERT jako člen konsorcia vedeného VŠCHT Praha a výzkumné aktivity vývoje, výroby a využití biopaliv Centrum kompetence "Udržitelná biopaliva pro dopravu" říjen 2011 Hlavní cíle v oblasti paliv pro

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKČNÍ PLÁN K REALIZACI ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY V LETECH 2007-10 FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati 42 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: +420 274 817 404 E-mail: cappo@cappo.cz Ekonomické a ekologické

Více

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 Obsah: 1. Úvod 3 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 4. Cíle územní energetické koncepce 14 5. Jaké jsou základní postupové

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Ing. Eduard Muřický Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014 Gesce jednotlivých resortů Ministerstvo dopravy (legislativa, liniové

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv Částka 153 Sbírka zákonů č. 446 / 2011 Strana 5825 446 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv Vláda nařizuje podle 55 odst. 1 zákona č. 86/ /2002 Sb., o ochraně ovzduší

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

BONETT CNG OUTSOURCING. Vybudujeme a zainvestujeme CNG stanice na čerpacích stanicích

BONETT CNG OUTSOURCING. Vybudujeme a zainvestujeme CNG stanice na čerpacích stanicích BONETT CNG OUTSOURCING Vybudujeme a zainvestujeme CNG stanice na čerpacích stanicích POHLED EVROPSKÉ UNIE AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE Bílá kniha evropské dopravní politiky COM (2001) Zelená kniha evropská strategie

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008 Objednatel: Žižkova 57, 587 33 Jihlava Zhotovitel: Energetická agentura Vysočiny, z. s. p. o. Jiráskova 65, 586 01 Jihlava Obsah: 1. ROZBOR TRENDŮ VÝVOJE...

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Cílem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Národní akční plán čisté mobility (NAP)

Národní akční plán čisté mobility (NAP) Národní akční plán čisté mobility (NAP) Workshop Čistá mobilita - Loučeň 19. - 20. září 2013 Ing. Eduard Muřický Pracovní skupina k Čisté mobilitě První jednání se uskutečnilo počátkem tohoto roku Zástupci

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Tisková informace. Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti. Duben 2001 RF10406

Tisková informace. Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti. Duben 2001 RF10406 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti Duben 2001 RF10406 Dr. Beda-Helmut Bolzenius, mluvčí vedení úseku startérů a

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

2,0 % v/v pro automobilové benziny, 4,5 % v/v pro motorovou naftu.

2,0 % v/v pro automobilové benziny, 4,5 % v/v pro motorovou naftu. Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 31. 5. 2010 Úvod Povinnost uvádění biokomponent na trh je v České republice stanovena zákonem č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002

Více

ití CNG v dopravě František Krška Autobusy s CNG srdcem

ití CNG v dopravě František Krška Autobusy s CNG srdcem Využit ití CNG v dopravě František Krška Obsah O firmě TEDOM s.r.o. O divizi BUS Plnicí stanice CNG a CNG vozidla TEDOM Autobusy TEDOM Naši zákazníci Produkty holdingu 1991 1996 2003 Kogenerační jednotky

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Kritéria udržitelné produkce biomasy

Kritéria udržitelné produkce biomasy Kritéria udržitelné produkce biomasy Ing. Soňa Hykyšová 26.11.2013, ČZU Praha Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 TÜV SÜD Czech: 26/11/2013 Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 Snímek 1 TÜV SÜD v číslech:

Více

Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievi

Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievi Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i hlavní cíle: udržitelnost

Více

Fórum českého stavebnictví 2009 4. 3. 2009, Praha NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY současnost a budoucnost stavebnictví ČR Pavel Nejedlý vedoucí oddělení ekonomických nástrojů a veřejné podpory MŽP Rámec Evropské

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 30. 6. 2015 Úvod Legislativa Evropské unie

Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 30. 6. 2015 Úvod Legislativa Evropské unie Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 30. 6. 2015 Úvod Povinnost uvádění biokomponent na trh je v České republice stanovena zákonem č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

Program podpory alternativních paliv v dopravě

Program podpory alternativních paliv v dopravě Program podpory alternativních paliv v dopravě Udržitelná doprava ve městech, NSZM MD, Praha, 14.9.24 Dr. Martin Bursík, poradce MŽP pro energetiku a ŽP Motivace Program podpory alternativních paliv v

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě ě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Výsledky statistického zjišťování srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Elektromobilita. Dosavadní vývoj, praxe a trendy CIGRE, Skalský dvůr

Elektromobilita. Dosavadní vývoj, praxe a trendy CIGRE, Skalský dvůr Elektromobilita Dosavadní vývoj, praxe a trendy 25. 3. 2015 CIGRE, Skalský dvůr Aktuálně: regulace provozu automobilů v Paříži, 23. 3. 2015. Obsah Silniční doprava Úvod v kostce Faktory rozvoje elektromobility

Více

Sbírka zákonů částka 125/2013

Sbírka zákonů částka 125/2013 Sbírka zákonů částka 125/2013 325. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu Účinnost: Tato vyhláška nabývá

Více

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014 Ing.Vladimír Třebický Vývoj tržního sortimentu paliv Současná kvalita a nejbližší vývoj tržního sortimentu

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

RENARDS OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 21. 4. 2016

RENARDS OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 21. 4. 2016 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 21. 4. 2016 Přehled dotací do oblasti OZE napříč dotačními tituly Rezidenční nemovitosti ZÚ Zateplení rodinných domů, OZE IROP Zateplení bytových domů + OZE OPŽP Kotlíkové dotace

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Sttattiissttiika ropy a ropných lláttek r Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Výsledky statistického zjišťování říjen 2005 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky

Více

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9.

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9. Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu Verze k oponentuře 30.9.2008 OBSAH 1. Úvod 6 1.1 Obecné úvahy... 6 1.2 Hlavní témata a

Více

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE Česko-německá iniciativa pro dialog o ekologické daňové reformě v ČR: Workshop EDR a průmysl, 1.5.24, Praha Jan Brůha, Milan Ščasný Centrum pro otázky ŽP Univerzita

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 25. listopadu 2011 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Hospodářská

Více

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST B MĚSTO PARDUBICE

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST B MĚSTO PARDUBICE Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Stanovení zájmového území pro souměstí Hradec králové a Pardubice.... 4 1.2 Identifikace zpracovatele... 4 1.3 Stanovení bilančních údajů zájmového území... 5 2. Vývoj vnějších podmínek

Více

26. června 2013. Fond soudržnosti WWW.OPD.CZ. Evropská unie Investice do vaší budoucnosti. Evropský fond pro regionální rozvoj

26. června 2013. Fond soudržnosti WWW.OPD.CZ. Evropská unie Investice do vaší budoucnosti. Evropský fond pro regionální rozvoj Podpora udržitelné dopravy (udržitelné mobility) z evropských fondů (Operační program Doprava 2014-2020) a z dalších finančních zdrojů Ministerstva dopravy ČR Evropská unie Investice do vaší budoucnosti

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 186 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 186 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. dubna 2010 (03.05) (OR. en) 9006/10 COMPET 119 ENV 241 IND 55 MI 115 RECH 145 ECO 27 ENER 124 ECOFIN 222 CONSOM 35 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti?

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Energetická bezpečnost ČR 18. listopadu 2015 Státní energetická koncepce 2015 Vrcholový strategický cíl 1: Bezpečnost dodávek

Více

Solární soustavy pro bytové domy

Solární soustavy pro bytové domy Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) http://www.solarnispolecnost.cz Bytové domy v ČR sčítání lidu 2001 195 270 bytových domů ~ 2 160 730

Více

Energetika a klimatické změny

Energetika a klimatické změny Energetika a klimatické změny Jak může přispět Česká republika? Vladimír Wagner Ústav jaderné fyziky AVČR a FJFI ČVUT 1) Jak čelit klimatickým změnám? 2) Nízkoemisní zdroje 3) Úspěšná cesta k nízkoemisní

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1.

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. Praha, 2011 1 Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. 2011 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav

Více

P l a t n é z n ě n í

P l a t n é z n ě n í P l a t n é z n ě n í V. z á k o n a č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

Souhrn posouzení dopadů

Souhrn posouzení dopadů KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.3.2007 SEK(2007) 171 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE připojený k návrhu SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního

Více

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU , směrnice EU Ing. František Plecháč 1 Zákon byl vydán pod č. 406/2000 Sb. Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více