Finanční zprostředkování a poradenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční zprostředkování a poradenství"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční zprostředkování a poradenství Diplomová práce Autor: Marek Balcar Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha březen 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Praha 1. března 2011 Marek Balcar

3 Poděkování: Děkuji především Ing. Zbyňku Kalabisovi za trpělivé vedení mé diplomové práce. Poděkování patří téţ všem zainteresovaným finančním poradcům a manaţerům z finančně poradenských společností, od kterých jsem obdrţel mnohé cenné informace. V neposlední řadě děkuji knihovně ČNB za zapůjčení studijních materiálů a odborné literatury. Velký dík, patří Ingrid Raszkové, která podrobila diplomovou práci korektuře.

4 Anotace práce: Diplomovou práci jsem vypracoval na téma finanční zprostředkování a poradenství. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola popisuje největší finančně poradenské společnosti v ČR. Druhá kapitola pojednává o tom, jak můţe finanční poradce dosahovat ve finančním poradenství a zprostředkování úspěchu pomocí dovedností, schopností a vlastností. Třetí kapitola srovnává na základě různých kritérií čtyři vybrané poradenské společnosti dle způsobu, jakým vedou přijímací pohovory. Závěrečná kapitola popisuje mé vlastní zkušenosti ve dvou poradenských společnostech. Annotation work: In my diploma I focused on the topic of financial intermediation and advisory services. The diploma work is divided in four chapters. The first chapter describes the biggest financial consulting services in the Czech Republic. The second chapter deals with how can a financial consultant reach success with his/her skills, abilities and character in financial consulting services and intermediation. The third chapter compares four chosen consulting services on the basis of four criteria according to the way of the employment interview. The final chapter describes my own experience in two consulting services.

5 Obsah: Úvod Finanční poradenské společnosti v ČR Společnosti na trhu finančního poradenství v ČR OVB Allfinanz, a.s Partners For Life Planning, a.s Fincentrum, a.s AWD Česká republika s.r.o Broker consulting, a.s Unie a sdružení společností USF AFIZ Profesní sdruţení European Financial Planning Association Právní úprava finančního poradenství v ČR Oblast zprostředkování pojištění Oblast zprostředkování investic MiFID Novela zákona č. 42/1994 Sb Produkty a sluţby poskytované dle zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání Jak dosáhnout úspěchu ve finančním zprostředkování a poradenství Finanční poradce práce s klienty Získávání klientů Příprava na telefonický rozhovor Komunikační dovednosti Time management Obchodní rozhovor Finanční poradce cesta k úspěchu Finanční poradce manažer Koučování Motivace Přijímací pohovor Týmová spolupráce Finanční poradce manaţer a jeho cesta k úspěchu Srovnání vybraných finančních poradenských společností Pohovor u společnosti OVB Pohovor u společnosti AWD Pohovor u společnosti Broker Consulting Pohovor u společnosti Partners Srovnání přijímacích pohovorů Zhodnocení pohovoru u společnosti OVB Zhodnocení pohovoru u společnosti AWD Zhodnocení pohovoru u společnosti Broker Consulting Zhodnocení pohovoru u společnosti Partners Celkové hodnocení dle pěti kritérií Vlastní zkušenost ve finančně poradenské společnosti Pohovor u společnosti DataLife Začátky u společnosti OVB Finanční a subvenční analýza

6 4.2.2 Poradenství a servis Spolupráce se společností OVB Obchodní jednání s klienty konkrétní příklady Spolupráce se společností Fincentrum a ukončení spolupráce Závěry a doporučení Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek, obrázků a tabulek

7 Úvod Na trhu finančního poradenství je velké mnoţství poradenských společností, se kterými spolupracují finanční poradci. Ve své práci bych chtěl popsat pětici největších poradenských společností, tak, jak se prezentují veřejnosti, v jakých uniích se sdruţují a jakými zákony je finanční poradenství regulováno. Mezi největší finančně poradenské společnosti v ročním obratu, počtu poradců a partnerských společností v ČR patří společnosti: AWD, Broker Consulting, Fincentrum, OVB a Partners. Dále se tato práce bude zabývat schopnostmi a dovednostmi finančního poradce, který chce dosáhnout úspěchu ve finančním poradenství. Jedním z cílů této diplomové práce je návod, jak dosáhnout úspěchu ve finančním zprostředkování a poradenství. Dosáhnout úspěchu stojí hodně úsilí, konkurence je mezi poradci veliká a pro úspěch ve finančním poradenství poradce potřebuje celou řadu schopností a dovedností. Manaţeři ve finančně poradenských společnostech musí umět jak práci s klienty, tak všechny manaţerské dovednosti, efektivně pracovat s týmem, umět řešit problémy, povzbuzovat a řídit tým tak, aby byl úspěšný. Pro člověka, který chce pracovat ve finančním poradenství, vyvstává otázka, s kterou poradenskou společností spolupracovat. Racionálně uvaţující člověk, který chce ve finančním poradenství pracovat, si zpravidla vybere jednu z pěti největších, jiţ výše zmiňovaných, finančně poradenských společností. Mnoho začínajících finančních poradců zprvu ani netuší, co trh finančního poradenství obnáší. Některé poradenské společnosti přijímají poradce bez ohledu na dovednosti, znalosti a osobnostní vlastnosti uchazeče. Lidem často bývá finanční poradenství představováno jako velmi jednoduchá činnost, kterou můţe dělat kaţdý a dostane za ni nadstandardní finanční ohodnocení. Člověk, který projde přijímacím pohovorem a začne spolupracovat s poradenskou společností, někdy aţ po několika měsících zjišťuje, ţe tato práce je úplně jiná, neţ mu bylo řečeno na přijímacím pohovoru. Dalším cílem tedy je srovnání vybraných finančních poradenských společností, jak vedou přijímací pohovory, a zhodnotit, která společnost, na základě různých kritérií, vede přijímací pohovor tím správným způsobem, aby se potenciální finanční poradce dozvěděl pouze objektivní informace a dle pravdivých a reálných informací se mohl rozhodnout pro práci ve finančním poradenství s takovou společností, která poradci dokáţe nabídnout to, co slibuje. Osobně jsem pracoval ve dvou poradenských společnostech, ve společnostech OVB a Fincentrum. V závěru práce popíši, jakým způsobem spolupráce ve společnostech probíhala 7

8 a co se musí začínající poradce u společnosti OVB naučit. Objasním, jak probíhala obchodní jednání s klienty, kteří měli o nabízené sluţby finančního poradenství zájem, a vylíčím své důvody ukončení spolupráce ve finančním poradenství. 8

9 1 Finanční poradenské společnosti v ČR Finanční poradenství je sluţba poskytována fyzickým a právnickým osobám, zahrnující rady, jak nakládat s finančními prostředky. Cílem finančního poradenství je splnit klientovi jeho poţadavky a přání prostřednictvím finančního konceptu. Finanční trh v České republice nabízí širokou škálu finančních produktů a sluţeb. Člověk v průběhu ţivota řeší finančními produkty nejrůznější potřeby. Více neţ znalost jednotlivých produktů je pro člověka důleţitější potřeba, kterou konkrétním produktem bude řešit. Mezi ty nejrozšířenější produkty finančního trhu patři: spoření, úspory a jejich rozvoj, pojištění zdravotní, majetkové, ţivotní, penzijní připojištění, hypoteční financování, úvěrové zdroje a jiné. Kaţdý si můţe vybrat, jakou instituci za dosaţením potřeby osloví. Nyní nastává otázka, jakou finanční instituci za dosaţením určité potřeby vybrat. Jednotlivé instituce v ČR se pohybují ve velice konkurenčním prostředí. Finanční instituce se stále více snaţí zvyšovat trţní podíl tím, ţe nabízejí komplexní produkty a jejich kombinace. Aby bylo jednání společností ve finančním poradenství z hlediska zákonného správné, jsou všichni činitelé regulováni ČNB. 1 Člověk, který nepracuje ve finanční sféře a nemá dostatek času shromaţďovat informace o jednotlivých finančních produktech na českém trhu, potřebuje poradit, který produkt by s vidinou dosaţení určité potřeby byl pro něho nejvhodnější. Na finančním trhu se nachází velké mnoţství finančních institucí, které se starají o finanční prostředky svých klientů a nabízejí jim produkty finančního trhu. Jednou z moţností, jak naplnit lidské finanční potřeby v České republice, jsou sluţby bankovního sektoru. Bankovní poradenství poskytují banky, které mají své dceřiné společnosti. Jsou to stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční společnosti, pojišťovny a další. Velkou výhodou je, ţe banka díky dceřiným společnostem můţe svému klientovi nabídnout komplexní řešení finančních potřeb. Jednou z nevýhod je, ţe toto komplexní řešení nemusí vyhovovat kaţdému. Banka nabízí pouze své produkty a produkty svých dceřiných společností, které představují svým klientům jako to nejlepší a jediné moţné řešení, co banka můţe nabídnout. Naproti bankám stojí společnosti zabývající se finančním poradenstvím. Tedy další moţností na finančním trhu je kontaktovat nezávislého finančního poradce, který není vázán na poskytování jednoho moţného řešení, ale má k dispozici široké portfolio produktů, tím, ţe zastupuje jednotlivé finanční ústavy. Finanční poradenství je sluţba poskytovaná fyzickým a právnickým osobám, 1 OK finanční konzultace [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 9

10 zahrnující rady, jak nakládat s finančními prostředky. Cílem finančního poradenství je splnit klientovi jeho poţadavky a přání prostřednictvím finančního konceptu. Finančně poradenské společnosti mají své analytické týmy, které se snaţí vybrat ty nejvýhodnější a nejkvalitnější produkty od bank, pojišťoven, stavebních spořitelen, penzijních fondů, investičních a úvěrových společností a dalších společností nabízejících produkty finančního trhu. Finanční poradce dokáţe svému klientovi nabídnout špičkové produkty pro naplnění jakýchkoli finančních potřeb časem se měnících. Finanční poradenské společnosti prostřednictvím svých finančních poradců jsou schopny nabídnout oproti bance vhodnější řešení, protoţe disponují širším portfoliem produktů. Finanční poradci jsou povinni dodrţovat etický předpis chování, který upravuje Etický kodex finančních trhů ČNB a etické kodexy profesních sdruţení, jsou to asociace AFIZ a USF. 1.1 Společnosti na trhu finančního poradenství v ČR Finanční poradenské společnosti se na území České republiky začaly objevovat v roce Jednou z prvních poradenských společností byla OVB Allfinanz. Mezi pětici největších a nejúspěšnějších poradenských společnosti patří OVB Allfinanz, Partners, Fincentrum, AWD a Broker Consulting. Tyto společnosti deklarují vysoké standardy, jejich sluţby jsou profesionální a svým klientům nabízejí plnohodnotné finanční poradenství. Výše zmíněné společnosti jsou v této kapitole stručně charakterizovány. Popsány jsou základní informace o společnosti, jejím působení, způsobu, jak přistupuje ke klientům, jaké má hodnoty, s jakými partnerskými společnostmi spolupracuje a jakým aktivitám a projektům se věnuje OVB Allfinanz, a.s. Název společnosti: OVB Allfinanz, a.s. 2 Sídlo: Praha 4, Baarova 1026/2 Datum vzniku: Právní forma: akciová společnost 2 Dále jen OVB 10

11 Společnost OVB byla zaloţena roku 1970 v německém Kolíně nad Rýnem. Po dvaceti letech svého působení začala expandovat do Evropy a roku 1992 byla zaloţena její dceřiná společnost OVB v České republice, jeţ od počátku dbá na kvalitu poskytovaných sluţeb, chce klientovi nabídnout jistotu, zbavit ho strachu a vybudovat mezi poradcem a klientem dlouholetou důvěru. OVB působí ve 14 zemích Evropy, prostřednictvím svých poradců nabízí nezávislé finanční poradenství, které připraví finance klientů na jakoukoli situaci, která můţe v průběhu ţivota přijít. Přístup ke klientům je vţdy individuální a objektivní. OVB klade velký důraz na rozvoj a vzdělání svých poradců, člověk v této společnosti rozvíjí nejen znalosti z finančních trhů, ale také manaţerské a obchodní dovednosti, veškeré vzdělání v rámci OVB je bezplatné. Společnost OVB vyzdvihuje své hodnoty, kterými jsou: Nezávislost OVB si vybírá z takřka produktů od těch nejvýznamnějších finančních společností. Etika poradenství své poradenské sluţby se poradci OVB snaţí poskytovat zodpovědně a korektně. Odbornost úroveň finančního poradenství ve společnosti nestojí pouze na kvalitním produktu, ale převáţně na finančních poradcích. Otevřenost poradci respektují přání klientů a naslouchají jim. Důvěra OVB chce svým klientům poskytovat finanční poradenství dlouhodobě, proto chce být pro své klienty spolehlivým partnerem. Komplexnost OVB chce naplnit veškeré potřeby svých klientů, které zohledňuje v individuálním finančním plánu. Společenská odpovědnost dalším směrem, kam OVB zaměřuje svou pozornost, jsou charitativní a vzdělávací programy Partnerské společnosti OVB poskytuje svým klientům profesionální finanční sluţby, které jsou zaloţeny na individuálním přístupu a 40letých zkušenostech na finančním trhu. OVB sleduje celý finanční trh a spolupracuje pouze s těmi nejvýznamnějšími společnostmi, které mají nejlepší produkty a sluţby na českém trhu. Škála nabízených produktů je vskutku dostatečně široká na to, aby byl poradce schopen splnit klientovi veškerá přání, sny, potřeby a cíle. Analytické centrum OVB zajišťuje aktuální data a informace z finančního trhu, finanční poradce tedy má neustále aktuální produktové nabídky svých partnerských společností. Ta nejlepší řešení pro 11

12 klienta vybírá OVB z těchto partnerských společností: 3 Allianz pojišťovna, a.s., Allianz penzijní fond, a.s., Amcico pojišťovna a.s., MetLife Amcico, Alico Funds Central Europe, Conseq Investment Management, a.s., C-QUADRAT Investment AG, Česká pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a.s., Deutscher Ring, pobočka pro Českou republiku, Penzijní fond České pojišťovny, a.s., ČP Invest, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., ČSOB pojišťovna, a.s., Česká spořitelna, a.s. - hypoteční úvěry, Generali penzijní fond, a.s., Generali pojišťovna, a.s., ING Bank N.V. a.s., ING Penzijní fond, a.s., ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, Hypoteční banka, a.s., IAD Investment, správ. spol., a.s., Komerční banka, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., mbank BRE Bank SA, člen skupiny Commerzbank, Privatbanka, a.s., Raiffeisenbank, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., SFM Group, s.r.o., Uniqa pojišťovna, a.s., Unicredit Bank, a.s., Volksbank, a.s., Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s., Wüstenrot hypoteční banka, a.s., Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s., Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku, a.s Aktivity a projekty Společnost OVB má pozitivní postoj k veřejnému dění. Dlouhodobě podporuje charitativní projekty a společensky prospěšné činnosti. Je to například: 4 - Zlatá koruna OVB je hlavním partnerem soutěţe o nejlepší finanční produkty roku. - OVB Vstřícná banka OVB je generální partner projektu prvního českého nezávislého a objektivního ratingu bank v ČR, kdy OVB Vstřícná banka poskytuje objektivní a kvalitní informace o bankách v ČR. - Czech CFA Society OVB je nejvýznamnějším sponzorem společnosti certifikovaných finančních analytiků. - Moje familie OVB vede vzdělávací projekt, který má za úkol zvýšit finanční gramotnost ţáků základních škol Partners For Life Planning, a.s. Název společnosti: Partners For Life Planning, a.s. 5 Sídlo: Praha 4, Stýblova 253/13 Datum vzniku: Právní forma: akciová společnost 3 OVB [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ovb.cz/ospole%c4%8dnosti/partne%c5%99i.aspx>. 4 OVB poradci [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 5 Dále jen Partners 12

13 Společnost Partners působí v České republice od července roku 2007, kdy zahájila nabídku sluţeb finančního poradenství a zprostředkování finančních produktů. Vznikla ze společnosti OVB, kterou opustili nespokojení spolupracovníci společnosti OVB. Zakladateli společnosti byli Kateřina Palková, Pavel Kohout, Tomáš Prouza a Jan Majer. Partners se drţí svého sloganu Finanční poradenství jinak a pouţívá ho pro svou pracovní strategii. Svým klientům předává nejaktuálnější informace o finančních trzích a poskytuje jim řadu dalších podkladů k objektivnímu rozhodování tak, aby nedocházelo k informační asymetrii. Klienti Partners mají dostatek informací k tomu, aby mohli posoudit výhodnost či nevýhodnost navrhovaných finančních produktů. Finanční poradci mají zajištěnou kvalitní podporu a servis silného analytického týmu, aby byli schopni dávat klientům co nejlepší rady. Kaţdý poradce zároveň absolvuje rozsáhlý systém školení a seminářů, ale také zkoušek. Partners si své spolupracovníky pečlivě vybírá a dohlíţí na kvalitu nabízených sluţeb a korektnost práce svých spolupracovníků. Jejich sluţby jsou nabízeny jak fyzickým osobám, tak právnickým. Partners také publikuje v českých médiích, vydává finanční magazín s názvem Finmag a provozuje vlastní finanční web Finmag.cz. Velkou konkurenční výhodou, oproti jiným nabídkám na trhu, jsou u Partners niţší poplatky a vyšší efektivita. Filosofií společnosti je celoţivotní partnerství mezi klientem a společností Partners, prostřednictvím finančního poradce. Vize Partners: Jsme symbolem novodobého finančního plánování. Měníme dějiny finančního poradenství. Jsme hrdi, ţe jsme Partners. 6 Pravidla práce ve společnosti Partners upravuje etický kodex, který má deset bodů: 1. Usilovat o tu nejlepší pomoc klientům, zabezpečit jejich rodiny, naplnit jejich cíle a být kompetentní ve všech otázkách k plné spokojenosti klienta. 2. Zajímat se o klienta, tak aby byl tou hlavní prioritou nadřazenou všem ostatním zájmům. 3. Dělat vše pro to, aby Partners poskytovala poctivé finanční poradenství, poškození klienta je pro společnost jedním z největších přestupků. 4. Poskytovat sluţby objektivně a čestně s orientací na zájem klienta. 5. Vysvětlit klientovi plně, jasně a srozumitelně dopad všech hrozeb jeho rozhodnutí ve vztahu k magickému trojúhelníku likviditě, riziku a výnosnosti. 6. Aktivně komunikovat s klienty a pokaţdé dodrţet své sliby. 7. Zajišťovat veškerou péči a servis podle potřeb klienta. 6 Partners.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.partners.cz/files/tiskovezpravy/vyrocni-zprava-2009/>. 13

14 8. Aktivně se vzdělávat, aby byli pro klienty těmi nejlepšími rádci. 9. S veškerými informacemi nakládají s největší opatrností a povaţují je za důvěryhodné. 10. Mezi hlavní hodnoty společnosti řadí disciplínu, individuální přístup ke klientům, jednání ve shodě s dobrými mravy a zodpovědnost Partnerské společnosti Hlavní činností společnosti Partners je zprostředkování obchodu a sluţeb. Poradci Partners mají aktuální informace z finančních trhů, které předávají svým klientům s materiály pro nejobjektivnější rozhodnutí. Vedle běţných produktů finančního trhu mají poradci společnosti Partners k dispozici exkluzivní produkty, které vyvíjejí společně s předními finančními ústavy. Obchodními partnery společnosti Partners jsou: 7 Společnosti poskytující penzijní připojištění AEGON Penzijní fond, a.s., AXA penzijní fond a.s., ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., Generali penzijní fond, a.s., ING Penzijní fond, a.s., Penzijní fond České spořitelny, a.s., Penzijní fond Komerční banky, a.s. Společnosti poskytující ţivotní pojištění AEGON Pojišťovna, a.s., Aviva ţivotní pojišťovna, a.s., AXA ţivotní pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., Generali Pojišťovna, a.s., ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, Pojišťovna České spořitelny, a.s., Triglav pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s. Společnosti poskytující neţivotní pojištění Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., AXA pojišťovna a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., Generali Pojišťovna, a.s., Triglav pojišťovna, a.s., společnosti poskytující hypoteční a spotřebitelské úvěry, Česká spořitelna, a.s., Hypoteční banka, a.s., Komerční banka, a.s., LBBW Bank CZ a.s., Raiffeisenbank, a.s., UniCredit Bank Czech Republic a.s., Volksbank CZ, a.s. Společnosti poskytující stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření 7 Partners.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.partners.cz/files/kariera.pdf>. 14

15 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Společnosti poskytující leasingy a úvěry na auto ESSOX s.r.o. Společnosti zabývající se investicemi a spořicími účty AXA investiční společnost a.s., CONSEQ Investment Management, a.s., HSBC Bank plc, ING Bank N.V., a.s., Investiční společnost České spořitelny, a.s., Pioneer investiční společnost, a.s., REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., Safina, a.s. Společnosti zabývající se získáváním dotací z EU a státního rozpočtu Finep CZ, a.s., Grant Help, s.r.o, NRZP Aktivity a projekty Partners podporuje české vysoké školství a plánuje otevřít vlastní vysokou školu. Jedním z přínosných konkurenčních kroků je spolupráce Partners s Unicredit Bank bankovní sluţby, která začala v dubnu roku Partners bankovní sluţby nabízejí svým klientům veškeré základní bankovní sluţby. Koncem roku 2010 zaloţili vlastní investiční firmu v čele s Pavlem Kohoutem a investičním analytikem Alešem Tůmou, která bude svým klientům nabízet vlastní fondy společnosti Partners. Partners chtějí zaplnit mezeru na trhu a svým klientům nabízet kompletní spektrum investic jiţ od malého měsíčního vkladu. Nejrychleji rostoucí webový portál o osobních financích penize.cz koupila společnost Partners v prosinci roku Dále společnost Partners plánuje expandovat mimo svůj domácí trh, do dalších zemí Evropy Fincentrum, a.s. Název společnosti: Fincentrum, a.s. 8 Sídlo: Praha 8, Pobřeţní 620/3 Datum vzniku: Právní forma: akciová společnost 8 Dále jen Fincentrum 15

16 Společnost Fincentrum je nezávislým subjektem v oboru poskytování sluţeb finančního poradenství. Společnost byla zaloţena roku 2001 Martinem Nejedlým a Petrem Stuchlíkem. Fincentrum je poskytovatelem profesionálních sluţeb finančního poradenství, napomáhá jedincům i společnostem dělat správná rozhodnutí o jejich finančních prostředcích. Poradci společnosti Fincentrum nabízí svým klientům přímé finanční poradenství, klienti se prostřednictvím poradců dozvědí aktuální informace z oblasti finančního trhu. Klientům dále poskytují podrobnou analýzu finančních produktů společností, které je nabízí. Společnost Fincentrum má svou vizi, a tou je: stát se významnou poradenskou společností ve střední a východní Evropě, která poskytuje kvalitní finanční poradenství a má dobré a respektované jméno. 9 Společnost má čtyři hodnoty, těmi jsou: dlouhodobost, dynamika, důvěryhodnost a dobré jméno. Dlouhodobost je společností Fincentrum myšlena tak, ţe společnost je budována na mnoho desítek let, úspěšně se rozvíjí uţ od roku 2000 a dává přednost dlouhodobému přínosu před krátkodobým ziskem. Dynamika a inovace rozvíjejí společnost kupředu, je to mladá společnost, která se nebojí dělat změny dle potřeb klientů. Důvěryhodnost kterékoliv společnosti ve finančním poradenství je klíčová. Fincentrum se snaţí vţdy vystupovat jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Dobré jméno si společnost upevňuje a velmi jí na něm záleţí. Společnost Fincentrum a její obchodní činnosti jsou respektovanou a důvěryhodnou značkou. Velký důraz klade Fincentrum na systém vzdělávání. Poradci společnosti podstupují základní a povinné oblasti vzdělávání dle jejich kariérního růstu, jsou povinni stále prohlubovat a zvyšovat svou kvalifikaci. Ve společnosti probíhá také výuka anglického jazyka. Společnost Fincentrum pečuje o své zaměstnance, kterým nabízí řadu benefitů. Hodnotné finanční poradenství nelze vykonávat bez kompletní nabídky produktů. Fincetrum se ve svém portfoliu můţe pochlubit více neţ 40 bankami, pojišťovnami a dalšími finančními institucemi. 9 Fincentrum.com: naše poslání hodnoty a vize [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.fincentrum.com/o-fincentru/nase-poslani-hodnoty-a-vize.html>. 16

17 Partnerské společnosti Společnost Fincentrum má jedno z nejširších portfolií partnerských společností v ČR. Poradci tedy mají v rukou takové produkty, které dokáţou klientovi pomoci téměř v jakékoliv situaci. Partnerskými společnostmi Fincentra jsou: 10 Penzijní fondy AEGON Penzijní fond, Allianz penzijní fond, AXA penzijní fond, ČSOB Penzijní fond Progres, ČSOB Penzijní fond Stabilita, Generali penzijní fond, ING Penzijní fond, Penzijní fond České pojišťovny, Penzijní fond České spořitelny, Penzijní fond Komerční banky Pojišťovny Allianz pojišťovna, Amcico pojišťovna MetLife Amcico, AXA pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Generali Pojišťovna, ING Ţivotní pojišťovna, Komerční pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny, UNIQA pojišťovna, Wüstenrot pojišťovna Banky Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Hypoteční banka, Komerční banka, LBBW Bank CZ, Oberbank AG, Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank, UniCredit Bank CR, Volksbank CZ, Wűstenrot hypoteční banka Stavební spořitelny Modrá pyramida stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Wűstenrot stavební spořitelna Investiční společnosti ATLANTIK, Conseq Investment Management, CYRRUS, Česká spořitelna, ČP Invest, IKS Komerční banky, ING Bank, Pioneer, SFM Group 10 Petr Tomeš Fincentrum.com: partneři [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://petrtomes.fincentrum.com/partneri>. 17

18 Aktivity a projekty Společnost Fincentrum působí nejen na území České republiky, ale od března 2007 i na Slovensku. V České republice dále působí společnost Fincentrum Media s.r.o., která zastřešuje aktivity divizí Event management a Media. 11 Event management zajišťuje společenské akce společnosti. Nejznámější společenskou akcí je Banka roku a Zaměstnavatel roku, které jiţ mají svoji letitou tradici. Divize Media zaměřuje své aktivity Fincentra na oblast internetu. Je provozovatelem webového portálu investujeme.cz, který se zaměřuje na oblast finančního poradenství, dále také vede portál hypoindex.cz AWD Česká republika s.r.o. Název společnosti: AWD Česká republika s.r.o. 12 Sídlo: Holandská 3, Brno Datum vzniku: 2005 Právní forma: společnost s ručením omezeným Společnost AWD působí v České republice od začátku roku 2005, byla zaloţena roku 1988 v Hannoveru. Společnost AWD patří mezi největší evropské společnosti poskytující finanční poradenství. Působí v osmi zemích Evropy, v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a v jiţ zmiňované České republice. Privátní poradenství společnosti AWD představuje přínos, jedinečnost, dostupnost a nezávislost. Přínosem je myšleno průměrné 10% navýšení ročního příjmu klientů. Jedinečnost představuje nejširší portfolio produktů, které je v oblasti finančních sluţeb jedno z nejkvalitnějších. Dostupnost je přirovnávána k vysoce kvalifikovaných finančních poradců v 8 evropských zemích. A jako poslední je nezávislost nezávislí privátní finanční poradci nemají ţádné přímé vazby na poskytovatele produktů ani ţádné vlastní produkty neposkytují. Díky tomu mohou vybrat pro svého klienta tu nejoptimálnější konkrétní nabídku. Společnost AWD zdůrazňuje pět hodnot: orientaci na zákazníka, kvalitu, profesionalitu, důvěru a týmového ducha. 11 Justice.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: c=e2a2c00c0ac5470a460dd90b3bc80eff>. 12 Dále jen AWD 18

19 Orientace na zákazníka pro finanční poradce z AWD znamená, ţe jejich činnost je přizpůsobená potřebám a přáním klientů, kladou důraz na dlouhodobou spokojenost klientů. Sluţby nechtějí klientům nabízet jednou či dvakrát, ale celoţivotně. Kvalita je jednou z nejdůleţitějších hodnot, kdy AWD poskytuje sluţby v těch nejvýše moţných standardech. Odpovídající kvalitu zajišťují vysoce kvalifikovaní poradci, kteří jsou podrobování víceúrovňové kontrole. Profesionalita, které prostřednictvím norem a standardů dosahují v poradenství úspěchu, je zdrojem, ze kterého těţí jak klienti, tak poradci. Důvěru v AWD neberou na lehkou váhu. Proto, co poradce slíbí, i dodrţí a slibuje pouze ty věci, které můţe dodrţet. Kaţdého ze zákazníků a poradců povaţuje společnost za partnera a jedná s ním otevřeně. Soukromí klientů bedlivě střeţí a pokládá ho za nedotknutelné. Týmový duch je poslední hodnotou. V AWD se lidé mezi sebou podporují, radují se z úspěchu kaţdého spolupracovníka. Aby společnost mohla dosahovat společných cílů, pevně si uvědomuje důleţitost týmové spolupráce. Dalšími důvody pro to, aby si klienti vybrali společnost AWD jsou: - AWD je nejúspěšnější poradenskou společností na trhu v Německu, Rakousku a Švýcarsku. - S AWD spolupracuje kvalifikovaných poradců ve více neţ 500 zastupitelstvích po celé Evropě a společnost dynamicky roste. - AWD sleduje pomocí novodobých nástrojů finanční poradenství komplexně a jejich klienti mají na výběr z velmi kvalitního portfolia Vzdělávací systém AWD Česká republika je odvozen od dlouhodobě vytvářeného know how mateřské společnosti AWD Holding a má ty nejvyšší standardy. - V Evropě má AWD více neţ 2 miliony stálých klientů. - Poradenský software AWD je pravidelně aktualizován univerzitními odborníky z oblasti financí a informačních technologií. 13 Společnost AWD neuvádí své partnerské společnosti a portfolio produktů. 19

20 Aktivity a projekty AWD poskytuje zájemcům zdarma klientský web magazín společnosti AWD privátní finance online, kde jsou aktuální informace z oblasti financí. Společnost AWD zvítězila ve dvou významných testech finančních poradců. Prvně v roce 2008, kdy společnost Ipsos Tambor provedla sedmiměsíční průzkum, ve kterém se AWD umístila na prvním místě. Druhý test proběhl v roce 2010, provedl jej magazín Mladá fronta Dnes a AWD obsadila tu nejvyšší příčku. Pro AWD není důleţitá pouze spokojenost klientů, ale také sociální pomoc. Součástí společnosti je nadace AWD, která se účastní mnoha charitativních projektů. V roce 2009 nadace AWD podpořila více neţ 20 různých projektů částkou přesahující 1,7 milionu korun Broker consulting, a.s. Název společnosti: Broker Consulting, a.s. 14 Sídlo: Jiráskovo nám. 2, Plzeň Datum vzniku: Právní forma: akciová společnost Společnost Broker Consulting byla zaloţena roku 1998 jako nezávislá zprostředkovatelská a konzultační společnost s ručením omezeným a akciovou společností se stala Uţ od počátku je známá jako dynamicky se rozvíjející společnost, a to nejen objemem klientů, ale zejména také kvalitou poskytovaných sluţeb. Broker Consulting není vázána k ţádné konkrétní finanční instituci, stojí mezi nabídkou produktů a sluţeb finančních institucí a poptávkou, kterou tvoří klienti jak fyzické, tak právnické osoby se svými přáními, potřebami a cíli. Jejich činnost tedy spočívá ve zprostředkování obchodu mezi oběma stranami. Broker Consulting vnímá za svůj nejdůleţitější úkol být efektivním rádcem k dosaţení finanční nezávislosti a přinášet svým klientům více peněz. Vizí společnosti je budeme vedoucím finančním konzultantem v České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Rumunsku i Evropské unii díky svým aktivitám, efektivitě, inovacím, jednotě, skvělé image a férovému přístupu. 15 Společnost vlastní unikátní software pro komplexní finanční plánování, který společnost několik let vyvíjí a zdokonaluje. Poradce Broker Consulting nejprve zjistí finanční 14 Dále jen Broker Consulting 15 Broker Consulting: Kdo je Broker Consulting? [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.bcas.cz/o-nas/kdo-jsme/>. 20

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. USF se představuje

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. USF se představuje Unie společností finančního zprostředkování a poradenství USF se představuje 1. Základní fakta o Unii 2. Ochrana obchodních modelů 3. Etika a ochrana spotřebitelů 4. Komunikační platforma 5. Podpora při

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury 1) Ducháčková, E., Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. Vyd. Praha EKOPRESS, s. r. o. 216 s. 2) Hanzlová, Š, a kol.. Základy bankovnictví, 3. Vyd. Praha: Bankovní institut

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit!

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit! ING Bank N.V. Česká republika 2011 1Media Kit! Duben 2011 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Bank v České republice 2 4. Organizační struktura 3 5. Společenská odpovědnost ING Bank

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

P Ř Í K A Z. t e d y. z a c o ž s e j í

P Ř Í K A Z. t e d y. z a c o ž s e j í NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. září 2014 Č.j.: 2014 / 40259 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/253/573 Počet stran: 5 ŽIVOTOPIS VZOR, s.r.o. IČO 26945282 Příkop 843/4

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Tisková konference 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Účastníci tiskové konference Šárka Samková Petr Koblic Martin Fuchs vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT člen představenstva AKAT, předseda správní rady

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Tisková konference. 8. února 2006

Tisková konference. 8. února 2006 Tisková konference 8. února 2006 Účastníci tiskové konference 1. část Martin Fuchs předseda představenstva AKAT Martin Burda předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů 100 900 lidí hlasovalo v anketě o nejoblíbenější finanční produkt roku Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů Praha, 21. května 2014 Běžný účet Equa bank zvítězil v Ceně veřejnosti

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma 62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013 Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma Praha, 27. května 2013 Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví to jsou

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna

Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna Tisková zpráva Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna Praha, 11. března 2013 11. ročník soutěže Zlatá koruna startuje letos symbolicky 11. března. Od dnešního dne mohou finanční společnosti

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Soutěž Zlatá koruna vstoupila do finále, v němž se rozhodne o vítězích

Soutěž Zlatá koruna vstoupila do finále, v němž se rozhodne o vítězích Tisková zpráva Soutěž Zlatá koruna vstoupila do finále, v němž se rozhodne o vítězích Součástí tiskové zprávy jsou Výsledky exkluzivního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu Praha, 7. dubna 2010 Dnes

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ ÚVOD... XI I. ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ... 1 1.1 Zprostředkovatelská činnost v pojiš ovnictví... 1 1.2 Kategorizace (typy) pojiš ovacích zprostředkovatelů... 3 1.2.1

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a dodavatele SAP Společnost RESPECT Profil společnosti RESPECT se od svého založení v roce 1993 řadí mezi

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Brno-městoJihomoravský kraj Okres Brno-venkovJihomoravský kraj. Okres BruntálSeveromoravský kraj Okres BřeclavJihomoravský kraj

Brno-městoJihomoravský kraj Okres Brno-venkovJihomoravský kraj. Okres BruntálSeveromoravský kraj Okres BřeclavJihomoravský kraj rychle půjčky přes sms děčín město cheb. Název okresuúzemní kraj Okres BenešovStředoč BerounStředočeský kraj Okres BlanskoJihomoravský kraj Okres Brno-městoJihomoravský kraj Okres Brno-venkovJihomoravský

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

nezaměstnanostidůchodová kalkulačkadaňové formulářevýpočet "v likvidaci" - IČO: 47974737Vyhlášena likvidaceostrava, Moravská

nezaměstnanostidůchodová kalkulačkadaňové formulářevýpočet v likvidaci - IČO: 47974737Vyhlášena likvidaceostrava, Moravská půjčky obchodní akademie ostrava. "v likvidaci" - IČO: 47974737Vyhlášena likvidaceostrav Ostrava, Nádražní, PSČ 702 00Zainteresované osoby: Jiří KrchBývalé zainteresované osoby: Jan Kahle, Jiří Krch, Jiří

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

Základní údaje. Údaje o povinné osobě k 31.12.2008

Základní údaje. Údaje o povinné osobě k 31.12.2008 Údaje o povinné osobě k 31.12.2008 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČ 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní identifikační údaje, statutární orgány... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str.

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více