Finanční zprostředkování a poradenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční zprostředkování a poradenství"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční zprostředkování a poradenství Diplomová práce Autor: Marek Balcar Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha březen 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Praha 1. března 2011 Marek Balcar

3 Poděkování: Děkuji především Ing. Zbyňku Kalabisovi za trpělivé vedení mé diplomové práce. Poděkování patří téţ všem zainteresovaným finančním poradcům a manaţerům z finančně poradenských společností, od kterých jsem obdrţel mnohé cenné informace. V neposlední řadě děkuji knihovně ČNB za zapůjčení studijních materiálů a odborné literatury. Velký dík, patří Ingrid Raszkové, která podrobila diplomovou práci korektuře.

4 Anotace práce: Diplomovou práci jsem vypracoval na téma finanční zprostředkování a poradenství. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola popisuje největší finančně poradenské společnosti v ČR. Druhá kapitola pojednává o tom, jak můţe finanční poradce dosahovat ve finančním poradenství a zprostředkování úspěchu pomocí dovedností, schopností a vlastností. Třetí kapitola srovnává na základě různých kritérií čtyři vybrané poradenské společnosti dle způsobu, jakým vedou přijímací pohovory. Závěrečná kapitola popisuje mé vlastní zkušenosti ve dvou poradenských společnostech. Annotation work: In my diploma I focused on the topic of financial intermediation and advisory services. The diploma work is divided in four chapters. The first chapter describes the biggest financial consulting services in the Czech Republic. The second chapter deals with how can a financial consultant reach success with his/her skills, abilities and character in financial consulting services and intermediation. The third chapter compares four chosen consulting services on the basis of four criteria according to the way of the employment interview. The final chapter describes my own experience in two consulting services.

5 Obsah: Úvod Finanční poradenské společnosti v ČR Společnosti na trhu finančního poradenství v ČR OVB Allfinanz, a.s Partners For Life Planning, a.s Fincentrum, a.s AWD Česká republika s.r.o Broker consulting, a.s Unie a sdružení společností USF AFIZ Profesní sdruţení European Financial Planning Association Právní úprava finančního poradenství v ČR Oblast zprostředkování pojištění Oblast zprostředkování investic MiFID Novela zákona č. 42/1994 Sb Produkty a sluţby poskytované dle zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání Jak dosáhnout úspěchu ve finančním zprostředkování a poradenství Finanční poradce práce s klienty Získávání klientů Příprava na telefonický rozhovor Komunikační dovednosti Time management Obchodní rozhovor Finanční poradce cesta k úspěchu Finanční poradce manažer Koučování Motivace Přijímací pohovor Týmová spolupráce Finanční poradce manaţer a jeho cesta k úspěchu Srovnání vybraných finančních poradenských společností Pohovor u společnosti OVB Pohovor u společnosti AWD Pohovor u společnosti Broker Consulting Pohovor u společnosti Partners Srovnání přijímacích pohovorů Zhodnocení pohovoru u společnosti OVB Zhodnocení pohovoru u společnosti AWD Zhodnocení pohovoru u společnosti Broker Consulting Zhodnocení pohovoru u společnosti Partners Celkové hodnocení dle pěti kritérií Vlastní zkušenost ve finančně poradenské společnosti Pohovor u společnosti DataLife Začátky u společnosti OVB Finanční a subvenční analýza

6 4.2.2 Poradenství a servis Spolupráce se společností OVB Obchodní jednání s klienty konkrétní příklady Spolupráce se společností Fincentrum a ukončení spolupráce Závěry a doporučení Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek, obrázků a tabulek

7 Úvod Na trhu finančního poradenství je velké mnoţství poradenských společností, se kterými spolupracují finanční poradci. Ve své práci bych chtěl popsat pětici největších poradenských společností, tak, jak se prezentují veřejnosti, v jakých uniích se sdruţují a jakými zákony je finanční poradenství regulováno. Mezi největší finančně poradenské společnosti v ročním obratu, počtu poradců a partnerských společností v ČR patří společnosti: AWD, Broker Consulting, Fincentrum, OVB a Partners. Dále se tato práce bude zabývat schopnostmi a dovednostmi finančního poradce, který chce dosáhnout úspěchu ve finančním poradenství. Jedním z cílů této diplomové práce je návod, jak dosáhnout úspěchu ve finančním zprostředkování a poradenství. Dosáhnout úspěchu stojí hodně úsilí, konkurence je mezi poradci veliká a pro úspěch ve finančním poradenství poradce potřebuje celou řadu schopností a dovedností. Manaţeři ve finančně poradenských společnostech musí umět jak práci s klienty, tak všechny manaţerské dovednosti, efektivně pracovat s týmem, umět řešit problémy, povzbuzovat a řídit tým tak, aby byl úspěšný. Pro člověka, který chce pracovat ve finančním poradenství, vyvstává otázka, s kterou poradenskou společností spolupracovat. Racionálně uvaţující člověk, který chce ve finančním poradenství pracovat, si zpravidla vybere jednu z pěti největších, jiţ výše zmiňovaných, finančně poradenských společností. Mnoho začínajících finančních poradců zprvu ani netuší, co trh finančního poradenství obnáší. Některé poradenské společnosti přijímají poradce bez ohledu na dovednosti, znalosti a osobnostní vlastnosti uchazeče. Lidem často bývá finanční poradenství představováno jako velmi jednoduchá činnost, kterou můţe dělat kaţdý a dostane za ni nadstandardní finanční ohodnocení. Člověk, který projde přijímacím pohovorem a začne spolupracovat s poradenskou společností, někdy aţ po několika měsících zjišťuje, ţe tato práce je úplně jiná, neţ mu bylo řečeno na přijímacím pohovoru. Dalším cílem tedy je srovnání vybraných finančních poradenských společností, jak vedou přijímací pohovory, a zhodnotit, která společnost, na základě různých kritérií, vede přijímací pohovor tím správným způsobem, aby se potenciální finanční poradce dozvěděl pouze objektivní informace a dle pravdivých a reálných informací se mohl rozhodnout pro práci ve finančním poradenství s takovou společností, která poradci dokáţe nabídnout to, co slibuje. Osobně jsem pracoval ve dvou poradenských společnostech, ve společnostech OVB a Fincentrum. V závěru práce popíši, jakým způsobem spolupráce ve společnostech probíhala 7

8 a co se musí začínající poradce u společnosti OVB naučit. Objasním, jak probíhala obchodní jednání s klienty, kteří měli o nabízené sluţby finančního poradenství zájem, a vylíčím své důvody ukončení spolupráce ve finančním poradenství. 8

9 1 Finanční poradenské společnosti v ČR Finanční poradenství je sluţba poskytována fyzickým a právnickým osobám, zahrnující rady, jak nakládat s finančními prostředky. Cílem finančního poradenství je splnit klientovi jeho poţadavky a přání prostřednictvím finančního konceptu. Finanční trh v České republice nabízí širokou škálu finančních produktů a sluţeb. Člověk v průběhu ţivota řeší finančními produkty nejrůznější potřeby. Více neţ znalost jednotlivých produktů je pro člověka důleţitější potřeba, kterou konkrétním produktem bude řešit. Mezi ty nejrozšířenější produkty finančního trhu patři: spoření, úspory a jejich rozvoj, pojištění zdravotní, majetkové, ţivotní, penzijní připojištění, hypoteční financování, úvěrové zdroje a jiné. Kaţdý si můţe vybrat, jakou instituci za dosaţením potřeby osloví. Nyní nastává otázka, jakou finanční instituci za dosaţením určité potřeby vybrat. Jednotlivé instituce v ČR se pohybují ve velice konkurenčním prostředí. Finanční instituce se stále více snaţí zvyšovat trţní podíl tím, ţe nabízejí komplexní produkty a jejich kombinace. Aby bylo jednání společností ve finančním poradenství z hlediska zákonného správné, jsou všichni činitelé regulováni ČNB. 1 Člověk, který nepracuje ve finanční sféře a nemá dostatek času shromaţďovat informace o jednotlivých finančních produktech na českém trhu, potřebuje poradit, který produkt by s vidinou dosaţení určité potřeby byl pro něho nejvhodnější. Na finančním trhu se nachází velké mnoţství finančních institucí, které se starají o finanční prostředky svých klientů a nabízejí jim produkty finančního trhu. Jednou z moţností, jak naplnit lidské finanční potřeby v České republice, jsou sluţby bankovního sektoru. Bankovní poradenství poskytují banky, které mají své dceřiné společnosti. Jsou to stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční společnosti, pojišťovny a další. Velkou výhodou je, ţe banka díky dceřiným společnostem můţe svému klientovi nabídnout komplexní řešení finančních potřeb. Jednou z nevýhod je, ţe toto komplexní řešení nemusí vyhovovat kaţdému. Banka nabízí pouze své produkty a produkty svých dceřiných společností, které představují svým klientům jako to nejlepší a jediné moţné řešení, co banka můţe nabídnout. Naproti bankám stojí společnosti zabývající se finančním poradenstvím. Tedy další moţností na finančním trhu je kontaktovat nezávislého finančního poradce, který není vázán na poskytování jednoho moţného řešení, ale má k dispozici široké portfolio produktů, tím, ţe zastupuje jednotlivé finanční ústavy. Finanční poradenství je sluţba poskytovaná fyzickým a právnickým osobám, 1 OK finanční konzultace [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 9

10 zahrnující rady, jak nakládat s finančními prostředky. Cílem finančního poradenství je splnit klientovi jeho poţadavky a přání prostřednictvím finančního konceptu. Finančně poradenské společnosti mají své analytické týmy, které se snaţí vybrat ty nejvýhodnější a nejkvalitnější produkty od bank, pojišťoven, stavebních spořitelen, penzijních fondů, investičních a úvěrových společností a dalších společností nabízejících produkty finančního trhu. Finanční poradce dokáţe svému klientovi nabídnout špičkové produkty pro naplnění jakýchkoli finančních potřeb časem se měnících. Finanční poradenské společnosti prostřednictvím svých finančních poradců jsou schopny nabídnout oproti bance vhodnější řešení, protoţe disponují širším portfoliem produktů. Finanční poradci jsou povinni dodrţovat etický předpis chování, který upravuje Etický kodex finančních trhů ČNB a etické kodexy profesních sdruţení, jsou to asociace AFIZ a USF. 1.1 Společnosti na trhu finančního poradenství v ČR Finanční poradenské společnosti se na území České republiky začaly objevovat v roce Jednou z prvních poradenských společností byla OVB Allfinanz. Mezi pětici největších a nejúspěšnějších poradenských společnosti patří OVB Allfinanz, Partners, Fincentrum, AWD a Broker Consulting. Tyto společnosti deklarují vysoké standardy, jejich sluţby jsou profesionální a svým klientům nabízejí plnohodnotné finanční poradenství. Výše zmíněné společnosti jsou v této kapitole stručně charakterizovány. Popsány jsou základní informace o společnosti, jejím působení, způsobu, jak přistupuje ke klientům, jaké má hodnoty, s jakými partnerskými společnostmi spolupracuje a jakým aktivitám a projektům se věnuje OVB Allfinanz, a.s. Název společnosti: OVB Allfinanz, a.s. 2 Sídlo: Praha 4, Baarova 1026/2 Datum vzniku: Právní forma: akciová společnost 2 Dále jen OVB 10

11 Společnost OVB byla zaloţena roku 1970 v německém Kolíně nad Rýnem. Po dvaceti letech svého působení začala expandovat do Evropy a roku 1992 byla zaloţena její dceřiná společnost OVB v České republice, jeţ od počátku dbá na kvalitu poskytovaných sluţeb, chce klientovi nabídnout jistotu, zbavit ho strachu a vybudovat mezi poradcem a klientem dlouholetou důvěru. OVB působí ve 14 zemích Evropy, prostřednictvím svých poradců nabízí nezávislé finanční poradenství, které připraví finance klientů na jakoukoli situaci, která můţe v průběhu ţivota přijít. Přístup ke klientům je vţdy individuální a objektivní. OVB klade velký důraz na rozvoj a vzdělání svých poradců, člověk v této společnosti rozvíjí nejen znalosti z finančních trhů, ale také manaţerské a obchodní dovednosti, veškeré vzdělání v rámci OVB je bezplatné. Společnost OVB vyzdvihuje své hodnoty, kterými jsou: Nezávislost OVB si vybírá z takřka produktů od těch nejvýznamnějších finančních společností. Etika poradenství své poradenské sluţby se poradci OVB snaţí poskytovat zodpovědně a korektně. Odbornost úroveň finančního poradenství ve společnosti nestojí pouze na kvalitním produktu, ale převáţně na finančních poradcích. Otevřenost poradci respektují přání klientů a naslouchají jim. Důvěra OVB chce svým klientům poskytovat finanční poradenství dlouhodobě, proto chce být pro své klienty spolehlivým partnerem. Komplexnost OVB chce naplnit veškeré potřeby svých klientů, které zohledňuje v individuálním finančním plánu. Společenská odpovědnost dalším směrem, kam OVB zaměřuje svou pozornost, jsou charitativní a vzdělávací programy Partnerské společnosti OVB poskytuje svým klientům profesionální finanční sluţby, které jsou zaloţeny na individuálním přístupu a 40letých zkušenostech na finančním trhu. OVB sleduje celý finanční trh a spolupracuje pouze s těmi nejvýznamnějšími společnostmi, které mají nejlepší produkty a sluţby na českém trhu. Škála nabízených produktů je vskutku dostatečně široká na to, aby byl poradce schopen splnit klientovi veškerá přání, sny, potřeby a cíle. Analytické centrum OVB zajišťuje aktuální data a informace z finančního trhu, finanční poradce tedy má neustále aktuální produktové nabídky svých partnerských společností. Ta nejlepší řešení pro 11

12 klienta vybírá OVB z těchto partnerských společností: 3 Allianz pojišťovna, a.s., Allianz penzijní fond, a.s., Amcico pojišťovna a.s., MetLife Amcico, Alico Funds Central Europe, Conseq Investment Management, a.s., C-QUADRAT Investment AG, Česká pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a.s., Deutscher Ring, pobočka pro Českou republiku, Penzijní fond České pojišťovny, a.s., ČP Invest, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., ČSOB pojišťovna, a.s., Česká spořitelna, a.s. - hypoteční úvěry, Generali penzijní fond, a.s., Generali pojišťovna, a.s., ING Bank N.V. a.s., ING Penzijní fond, a.s., ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, Hypoteční banka, a.s., IAD Investment, správ. spol., a.s., Komerční banka, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., mbank BRE Bank SA, člen skupiny Commerzbank, Privatbanka, a.s., Raiffeisenbank, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., SFM Group, s.r.o., Uniqa pojišťovna, a.s., Unicredit Bank, a.s., Volksbank, a.s., Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s., Wüstenrot hypoteční banka, a.s., Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s., Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku, a.s Aktivity a projekty Společnost OVB má pozitivní postoj k veřejnému dění. Dlouhodobě podporuje charitativní projekty a společensky prospěšné činnosti. Je to například: 4 - Zlatá koruna OVB je hlavním partnerem soutěţe o nejlepší finanční produkty roku. - OVB Vstřícná banka OVB je generální partner projektu prvního českého nezávislého a objektivního ratingu bank v ČR, kdy OVB Vstřícná banka poskytuje objektivní a kvalitní informace o bankách v ČR. - Czech CFA Society OVB je nejvýznamnějším sponzorem společnosti certifikovaných finančních analytiků. - Moje familie OVB vede vzdělávací projekt, který má za úkol zvýšit finanční gramotnost ţáků základních škol Partners For Life Planning, a.s. Název společnosti: Partners For Life Planning, a.s. 5 Sídlo: Praha 4, Stýblova 253/13 Datum vzniku: Právní forma: akciová společnost 3 OVB [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ovb.cz/ospole%c4%8dnosti/partne%c5%99i.aspx>. 4 OVB poradci [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 5 Dále jen Partners 12

13 Společnost Partners působí v České republice od července roku 2007, kdy zahájila nabídku sluţeb finančního poradenství a zprostředkování finančních produktů. Vznikla ze společnosti OVB, kterou opustili nespokojení spolupracovníci společnosti OVB. Zakladateli společnosti byli Kateřina Palková, Pavel Kohout, Tomáš Prouza a Jan Majer. Partners se drţí svého sloganu Finanční poradenství jinak a pouţívá ho pro svou pracovní strategii. Svým klientům předává nejaktuálnější informace o finančních trzích a poskytuje jim řadu dalších podkladů k objektivnímu rozhodování tak, aby nedocházelo k informační asymetrii. Klienti Partners mají dostatek informací k tomu, aby mohli posoudit výhodnost či nevýhodnost navrhovaných finančních produktů. Finanční poradci mají zajištěnou kvalitní podporu a servis silného analytického týmu, aby byli schopni dávat klientům co nejlepší rady. Kaţdý poradce zároveň absolvuje rozsáhlý systém školení a seminářů, ale také zkoušek. Partners si své spolupracovníky pečlivě vybírá a dohlíţí na kvalitu nabízených sluţeb a korektnost práce svých spolupracovníků. Jejich sluţby jsou nabízeny jak fyzickým osobám, tak právnickým. Partners také publikuje v českých médiích, vydává finanční magazín s názvem Finmag a provozuje vlastní finanční web Finmag.cz. Velkou konkurenční výhodou, oproti jiným nabídkám na trhu, jsou u Partners niţší poplatky a vyšší efektivita. Filosofií společnosti je celoţivotní partnerství mezi klientem a společností Partners, prostřednictvím finančního poradce. Vize Partners: Jsme symbolem novodobého finančního plánování. Měníme dějiny finančního poradenství. Jsme hrdi, ţe jsme Partners. 6 Pravidla práce ve společnosti Partners upravuje etický kodex, který má deset bodů: 1. Usilovat o tu nejlepší pomoc klientům, zabezpečit jejich rodiny, naplnit jejich cíle a být kompetentní ve všech otázkách k plné spokojenosti klienta. 2. Zajímat se o klienta, tak aby byl tou hlavní prioritou nadřazenou všem ostatním zájmům. 3. Dělat vše pro to, aby Partners poskytovala poctivé finanční poradenství, poškození klienta je pro společnost jedním z největších přestupků. 4. Poskytovat sluţby objektivně a čestně s orientací na zájem klienta. 5. Vysvětlit klientovi plně, jasně a srozumitelně dopad všech hrozeb jeho rozhodnutí ve vztahu k magickému trojúhelníku likviditě, riziku a výnosnosti. 6. Aktivně komunikovat s klienty a pokaţdé dodrţet své sliby. 7. Zajišťovat veškerou péči a servis podle potřeb klienta. 6 Partners.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.partners.cz/files/tiskovezpravy/vyrocni-zprava-2009/>. 13

14 8. Aktivně se vzdělávat, aby byli pro klienty těmi nejlepšími rádci. 9. S veškerými informacemi nakládají s největší opatrností a povaţují je za důvěryhodné. 10. Mezi hlavní hodnoty společnosti řadí disciplínu, individuální přístup ke klientům, jednání ve shodě s dobrými mravy a zodpovědnost Partnerské společnosti Hlavní činností společnosti Partners je zprostředkování obchodu a sluţeb. Poradci Partners mají aktuální informace z finančních trhů, které předávají svým klientům s materiály pro nejobjektivnější rozhodnutí. Vedle běţných produktů finančního trhu mají poradci společnosti Partners k dispozici exkluzivní produkty, které vyvíjejí společně s předními finančními ústavy. Obchodními partnery společnosti Partners jsou: 7 Společnosti poskytující penzijní připojištění AEGON Penzijní fond, a.s., AXA penzijní fond a.s., ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., Generali penzijní fond, a.s., ING Penzijní fond, a.s., Penzijní fond České spořitelny, a.s., Penzijní fond Komerční banky, a.s. Společnosti poskytující ţivotní pojištění AEGON Pojišťovna, a.s., Aviva ţivotní pojišťovna, a.s., AXA ţivotní pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., Generali Pojišťovna, a.s., ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, Pojišťovna České spořitelny, a.s., Triglav pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s. Společnosti poskytující neţivotní pojištění Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., AXA pojišťovna a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., Generali Pojišťovna, a.s., Triglav pojišťovna, a.s., společnosti poskytující hypoteční a spotřebitelské úvěry, Česká spořitelna, a.s., Hypoteční banka, a.s., Komerční banka, a.s., LBBW Bank CZ a.s., Raiffeisenbank, a.s., UniCredit Bank Czech Republic a.s., Volksbank CZ, a.s. Společnosti poskytující stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření 7 Partners.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.partners.cz/files/kariera.pdf>. 14

15 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Společnosti poskytující leasingy a úvěry na auto ESSOX s.r.o. Společnosti zabývající se investicemi a spořicími účty AXA investiční společnost a.s., CONSEQ Investment Management, a.s., HSBC Bank plc, ING Bank N.V., a.s., Investiční společnost České spořitelny, a.s., Pioneer investiční společnost, a.s., REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., Safina, a.s. Společnosti zabývající se získáváním dotací z EU a státního rozpočtu Finep CZ, a.s., Grant Help, s.r.o, NRZP Aktivity a projekty Partners podporuje české vysoké školství a plánuje otevřít vlastní vysokou školu. Jedním z přínosných konkurenčních kroků je spolupráce Partners s Unicredit Bank bankovní sluţby, která začala v dubnu roku Partners bankovní sluţby nabízejí svým klientům veškeré základní bankovní sluţby. Koncem roku 2010 zaloţili vlastní investiční firmu v čele s Pavlem Kohoutem a investičním analytikem Alešem Tůmou, která bude svým klientům nabízet vlastní fondy společnosti Partners. Partners chtějí zaplnit mezeru na trhu a svým klientům nabízet kompletní spektrum investic jiţ od malého měsíčního vkladu. Nejrychleji rostoucí webový portál o osobních financích penize.cz koupila společnost Partners v prosinci roku Dále společnost Partners plánuje expandovat mimo svůj domácí trh, do dalších zemí Evropy Fincentrum, a.s. Název společnosti: Fincentrum, a.s. 8 Sídlo: Praha 8, Pobřeţní 620/3 Datum vzniku: Právní forma: akciová společnost 8 Dále jen Fincentrum 15

16 Společnost Fincentrum je nezávislým subjektem v oboru poskytování sluţeb finančního poradenství. Společnost byla zaloţena roku 2001 Martinem Nejedlým a Petrem Stuchlíkem. Fincentrum je poskytovatelem profesionálních sluţeb finančního poradenství, napomáhá jedincům i společnostem dělat správná rozhodnutí o jejich finančních prostředcích. Poradci společnosti Fincentrum nabízí svým klientům přímé finanční poradenství, klienti se prostřednictvím poradců dozvědí aktuální informace z oblasti finančního trhu. Klientům dále poskytují podrobnou analýzu finančních produktů společností, které je nabízí. Společnost Fincentrum má svou vizi, a tou je: stát se významnou poradenskou společností ve střední a východní Evropě, která poskytuje kvalitní finanční poradenství a má dobré a respektované jméno. 9 Společnost má čtyři hodnoty, těmi jsou: dlouhodobost, dynamika, důvěryhodnost a dobré jméno. Dlouhodobost je společností Fincentrum myšlena tak, ţe společnost je budována na mnoho desítek let, úspěšně se rozvíjí uţ od roku 2000 a dává přednost dlouhodobému přínosu před krátkodobým ziskem. Dynamika a inovace rozvíjejí společnost kupředu, je to mladá společnost, která se nebojí dělat změny dle potřeb klientů. Důvěryhodnost kterékoliv společnosti ve finančním poradenství je klíčová. Fincentrum se snaţí vţdy vystupovat jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Dobré jméno si společnost upevňuje a velmi jí na něm záleţí. Společnost Fincentrum a její obchodní činnosti jsou respektovanou a důvěryhodnou značkou. Velký důraz klade Fincentrum na systém vzdělávání. Poradci společnosti podstupují základní a povinné oblasti vzdělávání dle jejich kariérního růstu, jsou povinni stále prohlubovat a zvyšovat svou kvalifikaci. Ve společnosti probíhá také výuka anglického jazyka. Společnost Fincentrum pečuje o své zaměstnance, kterým nabízí řadu benefitů. Hodnotné finanční poradenství nelze vykonávat bez kompletní nabídky produktů. Fincetrum se ve svém portfoliu můţe pochlubit více neţ 40 bankami, pojišťovnami a dalšími finančními institucemi. 9 Fincentrum.com: naše poslání hodnoty a vize [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.fincentrum.com/o-fincentru/nase-poslani-hodnoty-a-vize.html>. 16

17 Partnerské společnosti Společnost Fincentrum má jedno z nejširších portfolií partnerských společností v ČR. Poradci tedy mají v rukou takové produkty, které dokáţou klientovi pomoci téměř v jakékoliv situaci. Partnerskými společnostmi Fincentra jsou: 10 Penzijní fondy AEGON Penzijní fond, Allianz penzijní fond, AXA penzijní fond, ČSOB Penzijní fond Progres, ČSOB Penzijní fond Stabilita, Generali penzijní fond, ING Penzijní fond, Penzijní fond České pojišťovny, Penzijní fond České spořitelny, Penzijní fond Komerční banky Pojišťovny Allianz pojišťovna, Amcico pojišťovna MetLife Amcico, AXA pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Generali Pojišťovna, ING Ţivotní pojišťovna, Komerční pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny, UNIQA pojišťovna, Wüstenrot pojišťovna Banky Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Hypoteční banka, Komerční banka, LBBW Bank CZ, Oberbank AG, Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank, UniCredit Bank CR, Volksbank CZ, Wűstenrot hypoteční banka Stavební spořitelny Modrá pyramida stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Wűstenrot stavební spořitelna Investiční společnosti ATLANTIK, Conseq Investment Management, CYRRUS, Česká spořitelna, ČP Invest, IKS Komerční banky, ING Bank, Pioneer, SFM Group 10 Petr Tomeš Fincentrum.com: partneři [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://petrtomes.fincentrum.com/partneri>. 17

18 Aktivity a projekty Společnost Fincentrum působí nejen na území České republiky, ale od března 2007 i na Slovensku. V České republice dále působí společnost Fincentrum Media s.r.o., která zastřešuje aktivity divizí Event management a Media. 11 Event management zajišťuje společenské akce společnosti. Nejznámější společenskou akcí je Banka roku a Zaměstnavatel roku, které jiţ mají svoji letitou tradici. Divize Media zaměřuje své aktivity Fincentra na oblast internetu. Je provozovatelem webového portálu investujeme.cz, který se zaměřuje na oblast finančního poradenství, dále také vede portál hypoindex.cz AWD Česká republika s.r.o. Název společnosti: AWD Česká republika s.r.o. 12 Sídlo: Holandská 3, Brno Datum vzniku: 2005 Právní forma: společnost s ručením omezeným Společnost AWD působí v České republice od začátku roku 2005, byla zaloţena roku 1988 v Hannoveru. Společnost AWD patří mezi největší evropské společnosti poskytující finanční poradenství. Působí v osmi zemích Evropy, v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a v jiţ zmiňované České republice. Privátní poradenství společnosti AWD představuje přínos, jedinečnost, dostupnost a nezávislost. Přínosem je myšleno průměrné 10% navýšení ročního příjmu klientů. Jedinečnost představuje nejširší portfolio produktů, které je v oblasti finančních sluţeb jedno z nejkvalitnějších. Dostupnost je přirovnávána k vysoce kvalifikovaných finančních poradců v 8 evropských zemích. A jako poslední je nezávislost nezávislí privátní finanční poradci nemají ţádné přímé vazby na poskytovatele produktů ani ţádné vlastní produkty neposkytují. Díky tomu mohou vybrat pro svého klienta tu nejoptimálnější konkrétní nabídku. Společnost AWD zdůrazňuje pět hodnot: orientaci na zákazníka, kvalitu, profesionalitu, důvěru a týmového ducha. 11 Justice.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: c=e2a2c00c0ac5470a460dd90b3bc80eff>. 12 Dále jen AWD 18

19 Orientace na zákazníka pro finanční poradce z AWD znamená, ţe jejich činnost je přizpůsobená potřebám a přáním klientů, kladou důraz na dlouhodobou spokojenost klientů. Sluţby nechtějí klientům nabízet jednou či dvakrát, ale celoţivotně. Kvalita je jednou z nejdůleţitějších hodnot, kdy AWD poskytuje sluţby v těch nejvýše moţných standardech. Odpovídající kvalitu zajišťují vysoce kvalifikovaní poradci, kteří jsou podrobování víceúrovňové kontrole. Profesionalita, které prostřednictvím norem a standardů dosahují v poradenství úspěchu, je zdrojem, ze kterého těţí jak klienti, tak poradci. Důvěru v AWD neberou na lehkou váhu. Proto, co poradce slíbí, i dodrţí a slibuje pouze ty věci, které můţe dodrţet. Kaţdého ze zákazníků a poradců povaţuje společnost za partnera a jedná s ním otevřeně. Soukromí klientů bedlivě střeţí a pokládá ho za nedotknutelné. Týmový duch je poslední hodnotou. V AWD se lidé mezi sebou podporují, radují se z úspěchu kaţdého spolupracovníka. Aby společnost mohla dosahovat společných cílů, pevně si uvědomuje důleţitost týmové spolupráce. Dalšími důvody pro to, aby si klienti vybrali společnost AWD jsou: - AWD je nejúspěšnější poradenskou společností na trhu v Německu, Rakousku a Švýcarsku. - S AWD spolupracuje kvalifikovaných poradců ve více neţ 500 zastupitelstvích po celé Evropě a společnost dynamicky roste. - AWD sleduje pomocí novodobých nástrojů finanční poradenství komplexně a jejich klienti mají na výběr z velmi kvalitního portfolia Vzdělávací systém AWD Česká republika je odvozen od dlouhodobě vytvářeného know how mateřské společnosti AWD Holding a má ty nejvyšší standardy. - V Evropě má AWD více neţ 2 miliony stálých klientů. - Poradenský software AWD je pravidelně aktualizován univerzitními odborníky z oblasti financí a informačních technologií. 13 Společnost AWD neuvádí své partnerské společnosti a portfolio produktů. 19

20 Aktivity a projekty AWD poskytuje zájemcům zdarma klientský web magazín společnosti AWD privátní finance online, kde jsou aktuální informace z oblasti financí. Společnost AWD zvítězila ve dvou významných testech finančních poradců. Prvně v roce 2008, kdy společnost Ipsos Tambor provedla sedmiměsíční průzkum, ve kterém se AWD umístila na prvním místě. Druhý test proběhl v roce 2010, provedl jej magazín Mladá fronta Dnes a AWD obsadila tu nejvyšší příčku. Pro AWD není důleţitá pouze spokojenost klientů, ale také sociální pomoc. Součástí společnosti je nadace AWD, která se účastní mnoha charitativních projektů. V roce 2009 nadace AWD podpořila více neţ 20 různých projektů částkou přesahující 1,7 milionu korun Broker consulting, a.s. Název společnosti: Broker Consulting, a.s. 14 Sídlo: Jiráskovo nám. 2, Plzeň Datum vzniku: Právní forma: akciová společnost Společnost Broker Consulting byla zaloţena roku 1998 jako nezávislá zprostředkovatelská a konzultační společnost s ručením omezeným a akciovou společností se stala Uţ od počátku je známá jako dynamicky se rozvíjející společnost, a to nejen objemem klientů, ale zejména také kvalitou poskytovaných sluţeb. Broker Consulting není vázána k ţádné konkrétní finanční instituci, stojí mezi nabídkou produktů a sluţeb finančních institucí a poptávkou, kterou tvoří klienti jak fyzické, tak právnické osoby se svými přáními, potřebami a cíli. Jejich činnost tedy spočívá ve zprostředkování obchodu mezi oběma stranami. Broker Consulting vnímá za svůj nejdůleţitější úkol být efektivním rádcem k dosaţení finanční nezávislosti a přinášet svým klientům více peněz. Vizí společnosti je budeme vedoucím finančním konzultantem v České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Rumunsku i Evropské unii díky svým aktivitám, efektivitě, inovacím, jednotě, skvělé image a férovému přístupu. 15 Společnost vlastní unikátní software pro komplexní finanční plánování, který společnost několik let vyvíjí a zdokonaluje. Poradce Broker Consulting nejprve zjistí finanční 14 Dále jen Broker Consulting 15 Broker Consulting: Kdo je Broker Consulting? [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.bcas.cz/o-nas/kdo-jsme/>. 20

Finanční poradenství v ČR a ve světě

Finanční poradenství v ČR a ve světě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční poradenství v ČR a ve světě diplomová práce Autor: Bc. Petra Zvolská Finance Vedoucí práce: Ing. Musil Petr, Ph.D. Praha červen,

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2007...2 Zpráva o činnosti AFIZ...4 Zpráva o činnosti Etického výboru

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu Jana Sedlářová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kombinace bankovních a pojistných produktŧ

Více

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Diplomová práce Eva Fialová Duben 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

Firemní dobrovolnictví a dárcovství

Firemní dobrovolnictví a dárcovství VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE EXTERNÁ FORMA DETAŠOVANÉ PRACOVISKO ŢILINA II Firemní dobrovolnictví a dárcovství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Studijní program:

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

ANALÝZA VYBRANÝCH ASPEKTŮ DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU V ČR. Ministerstvo financí, sekce Finanční trh

ANALÝZA VYBRANÝCH ASPEKTŮ DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU V ČR. Ministerstvo financí, sekce Finanční trh ANALÝZA VYBRANÝCH ASPEKTŮ DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU V ČR Ministerstvo financí, sekce Finanční trh 4Q/2009 Seznam zkratek AČSS...Asociace českých stavebních spořitelen ADZ... Asociace družstevních záložen

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra podnikání a oceňování Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hotový Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora,

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Řízení bankovních rizik a jejich dopad na bankovní sektor Bc. Pospíchalová Veronika Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová Analýza povinného ručení Gabriela Balánová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je poskytnout obraz současné situace na českém pojistném trhu týkající se povinného ručení. Teoretická

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Monika Amentová Cizojazyčná kompetence pracovníků cestovních kanceláří Bakalářská práce 2014 Cizojazyčná kompetence pracovníků v cestovních kancelářích Bakalářská

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Posouzení úrovně finančního poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Viktor Musílek, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Stanislav Beran, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček,

Více

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit...

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit... Obsah 1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 1.1 Úvod do oblasti elektronické komerce... 1 1.2 Základní členění elektronické komerce podle subjektů... 2 1.3 Důvody pro elektronické

Více