Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S"

Transkript

1 Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S 2007/09

2 2

3 Obsah Důležité informace 1. Všeobecné pokyny Hodnocení shody Všeobecné pokyny Likvidace přístroje Instrukce k zdravotnickém výrobku Použití k určenému účelu Použití neodpovídající určenému účelu Použití přídavných přístrojů Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Výstražné pokyny a symboly Typový štítek Objem dodávky Příslušenství Speciální příslušenství Technické údaje Sací jednotka VSA 300 S Podmínky prostředí Popis funkce Způsob práce Přípojka plivátka Měření stavu naplnění Provozní porucha...9 Montáž 7. Instalace Prostor pro instalaci Možnosti instalace Výplachová jednotka Potrubní materiál Hadicový materiál Instalace hadic a potrubí Hadicové přípojky Přípojení vody pro výplachovou jednotku Tryska přídavného vzduchu Elektrická přípojka Údaje k připojovacím vedením Přípojka VSA 300 S s řídicí jednotkou Indikační modul Uvedení do provozu Servisní program Start / Stop Test kontrolek (1) Snímání úrovně sedimentu (2) Start - brzdění motoru funkcí tlakového vypínače (3) Vstupní a výstupní signály (4) Nastavení doby doběhu (5) Roční kontrola Kontrolky indikačního modulu Odsávání Vizuální kontrola Kontrola bezvadného stavu po 5 letech...18 Použití 16. Kontrolky V provozní pohotovosti Sběrná nádoba naplněna na 95% Sběrná nádoba naplněna na 100% Sběrná nádoba je vyjmuta Porucha motoru Hlášení kontroly brzdění Údržba sacího zařízení Výměna sběrné nádoby amalgámu Likvidace sběrné nádoby amalgámu Údržba...21

4 Důležité informace 1. Všeobecné pokyny 1.1 Hodnocení shody Výrobek byl podroben hodnocení shody podle směrnice. Evropské unie 93/42/EHS a splňuje zásadní požadavky určené tímto ustanovením. 1.2 Všeobecné pokyny Návod k montáži a použití je součástí přístroje. Tento musíte dát uživateli k dispozici na přístupném místě. Dodržení návodu k montáži a použití je předpokladem pro použití k určenému účelu a správnou obsluhu přístroje, nové zaměstnance musíte instruovat.. Návod k montáži a použití předejte následnému uživateli. Bezpečnost obsluhy a bezporuchový provoz přístroje jsou zaručeny pouze za použití originálních dílů přístroje. Kromě toho smíte použít pouze příslušenství uvedené v návodu k montáži a použití nebo k tomu účelu vysloveně schválené firmou Dürr Dental. Jestliže použijete jiné příslušenství, nemůže firma Dürr Dental převzít záruku za bezpečný provoz a funkci. Veškeré nároky na náhradu takto vzniklých škod jsou vyloučeny. Firma Dürr Dental odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a funkci přístroje pouze v tom případě, že byly montáž, nová nastavení, změny, úpravy a opravy provedeny firmou Dürr Dental nebo firmou Dürr Dental k tomu pověřeným servisem a pokud je práce s přístrojem a jeho použití v souladu s návodem k montáži a použití. Návod k montáži a použití odpovídá provedení přístroje a technické úrovni v době prvního uvedení do oběhu. Vyhrazujeme si veškerá ochranná práva na uvedené obvody, metody, názvy, software a přístroje. Překlad návodu k montáži a použití byl proveden s nejlepším vědomím. Za chyby v překladu však ručit nemůžeme. Směrodatná je přiložená německá verze tohoto návodu k montáži a použití. Pořízení kopie návodu k montáži a použití, i jeho částí, je povoleno pouze s písemným souhlasem firmy Dürr Dental. Uschovejte originální obal pro případné vratné zásilky. Obal uschovejte mimo dosah dětí. Optimální ochrana přístroje během transportu je zaručena pouze v originálním obalu.. Je-li během záruční lhůty nutné vrácení přístroje, pak firma Dürr Dental neručí za poškození vzniklé během transportu v důsledku nedostatečného obalu! 1.3 Likvidace přístroje Sacími hadicemi jsou mimo jiné odsávány i těžké kovy a amalgámový prach z vyvrtaných výplní zubů. Ke snížení zatížení odpadní vody ze stomatologických zařízení těžkými kovy musíte odpadní vodu odvádět v souladu s příslušně platnými rámcovými předpisy o odpadních vodách dané země. Díly s ulpělým amalgámem jako jsou síta, filtry, hadice apod. musíte rovněž tak likvidovat podle národních předpisů. Zabudovanou řídicí jednotku, elektronickou platinu a komponenty likvidujte jako elektronický odpad. 1.4 Instrukce k zdravotnickém výrobku Výrobek je přístrojem zdravotnické techniky a smí jej používat pouze osoby, které na základě své kvalifikace nebo znalostí zaručují odborné zacházení. 4

5 1.5 Použití k určenému účelu Kombinované sací jednotka VSA 300 S je generátor vakua s integrovanou separací a odlučováním amalgámu. Sací výkon tohoto stroje vystačí pro jedno pracoviště. VSA 300 S musíte zabudovat nebo montovat u stomatologických pracovišť s aplikací amalgámu. VSA 300 S přitom splňuje požadavky EU podle předpisu o čištění odpadních vod DIN EN ISO a národního předpisu v Německu. Stupeň účinnosti odloučení činí více než 95% při průtoku zhruba 5 l/min.. Amalgámový kal se zachytí ve sběrné nádobě VSA 300 S. V závislosti na množství musíte sběrnou nádobu amalgámu vyměnit každých 6-9 měsíců. 1.6 Použití neodpovídající určenému účelu Jiné použití nebo použití přesahující stanovený rámec platí za použití neodpovídající určenému účelu. Za takto vzniklé škody výrobce neručí. Riziko nese sám uživatel. S přístrojem nesmíte pracovat v operačních místnostech. 1.7 Použití přídavných přístrojů Přístroje smíte propojit mezi sebou nebo s částmi zařízení pouze tehdy, je-li zajištěno, že tímto spojením není ohrožena bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí.. Jestliže není bezpečné spojení z údajů o přístroji zřejmé, musí uživatel např. konzultací zúčastněných výrobců nebo odborníka zjistit, zda plánovaný spojením nebude omezena bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí. 2. Bezpečnost 2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Přístroj byl firmou Dürr Dental vyvinut a konstruován tak, že jsou ohrožení při jeho použití k určenému účelu téměř vyloučena. Přesto považujeme za nutné popsat následující bezpečnostní opatření, aby tak mohla být vyloučena zbytková nebezpečí. Při práci s přístrojem dodržujte zákony a předpisy platné v místě použití!. Provádět přestavby nebo změny na přístroji není povoleno. Firma Dürr Dental nepřebírá záruku a ručení za přestavěné nebo změněné přístroje. V zájmu bezpečného využití a aplikace přístroje odpovídají provozovatel a uživatel za dodržení předpisů a ustanovení. Instalaci musí provést odborník. Uživatel se musí před každým použitím přístroje přesvědčit o jeho spolehlivé funkci a řádném stavu. Uživatel musí být seznámen s obsluhou přístroje. Výrobek není určen pro provoz v pásmech ohrožených výbuchem, resp. v atmosféře podporující hoření. Pásma ohrožená výbuchem mohou vzniknout použitím hořlavých anestetik, kyslíku, prostředků k čistění a dezinfekci pokožky. 2.2 Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Před připojením přístroje musíte zkontrolovat, zda jsou síťové napětí a frekvence, uvedené na přístroji, v souladu s hodnotami zásobovací sítě. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou přístroj nebo vedení poškozeny. Poškozená vedení a zástrčky musíte neprodleně vyměnit. Nikdy se nedotýkejte současně pacienta a volných konektorů přístroje. Při práci na přístroji musíte dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy pro elektrotechnická zařízení. 5

6 3. Výstražné pokyny a symboly V návodu k montáži a použití jsou pro zvláště důležité údaje použity následující názvy resp. symboly: Údaje resp. příkazy a zákazy k odvrácení škod na zdraví osob nebo rozsáhlých hmotných škod. Speciální údaje týkající se ekonomického použití přístroje a jiné pokyny Dodržujte návod k použití Varování před nebezpečným elektrickým napětím Horký povrch Automaticky rozběh Obsluha musí při práci na zařízení nosit ochranné rukavice 3.1 Typový štítek Typový štítek je umístěn na zadní straně zařízení, uprostřed REF objedn.č. / typové č. SN sériové č. 1 Dodržujte pokyny v průvodních dokladech! Datum výroby 6

7 4. Objem dodávky Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S typu / V AC, 50 Hz Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S typu / V AC, 50 Hz. s integrovanou výplachovou jednotkou 4.1 Příslušenství Návod k montáži a použití /30 Provozní deník Sada přípojek Sada přípojek pouze VSA 300 S s. výplachovou jednotkou Sací hadice LW 30, šedá Hadice LW Hadice LW 30, hliník Recyklační box OroCup Speciální příslušenství Zvukově izolační skříňka Bakteriologický filtr s. příslušenstvím Výplachová jednotka Recyklační box Recyklační box (jen A + CH) Sada dovybavení výplachové. jednotky pro typ

8 5. Technické údaje 5.1 Sací jednotka VSA 300 S Typ Napětí V 230 / / / 1 Síťová frekvence Hz Příkon proudu A 2,9 2,9-3,7 3,7 Rozběhový proud A cca 9 cca 9-10 cca 10 Elektrický výkon W Otáčky min Max. průtok kapaliny l/min 5 Spotřeba vzduchu l/min max. 400 Tlak při V=0 hpa cca -170 až -195 cca -170 až -195 cca -170 až -195 (při 50 Hz = -10%) Max. počet pracovišť 1 Užitečný objem sběrné nádoby ccm cca 150 Interval výměny měsíce 6-9 Hmotnost kg cca 14 Rozměry (VxŠxH, cm) 48 x 31 x 31 Hladina zvuku* bez skříňky. se skříňkou Doba zapnutí 8 db(a), ±1,5. db(a), ±1, S1 Druh ochrany IP 21 Ochranná třída i Přípojka vakua DürrConnect Special. (hadice, vnitřní ø 30 mm) Přípojka odpadního vzduchu DürrConnect Special. (hadice, vnitřní ø 30 mm, hliník) Přípojka odtoku DürrConnect System. (hadice, vnitřní ø 20 mm) Ochranné malé napětí V 24 ~ Výkon VA 4 Spínací kontakt ve stomatologické soupravě 24 V AC / 10 ma * podle EN ISO 1680 Emise zvuku ve vzduchu; měřeno ve zvukově izolované místnosti.. V místostech odrážejících zvuk mohou být hodnoty vyšší. 5.2 Podmínky prostředí Mějte na zřeteli vliv prostředí. Přístroj nepoužívejte ve vlhkém a mokrém prostředí. Skladování a transport teplota:...15 C až +60 C. rel. vlhkost vzduchu:... max. 95% Provoz teplota: C až +40 C rel. vlhkost vzduchu:... max. 70%

9 6. Popis funkce 6.1 Způsob práce Úkolem kombinované sací jednotky VSA 300 S je plynulé generování podtlaku k odsávání při vrtání, broušení atd. s následnou separací nasávaného vzduchu a odlučování amalgámu z odpadní vody stomatologické soupravy. Vypínačem v odložení hadice a relé sacích strojů ve stomatologické soupravě se zapne motor VSA 300 S. Ve vstupním hrdle se odsátá směs odpadní vody/vzduchu zrychlí a tangenciálně přivádí do cyklonového odlučovače. V cyklonovém odlučovači se pomocí usměrňovačů uvede do spirálového pohybu. Vzniklými odstředivými silami jsou odsáté částečky metány na vnější stěnu. Vzduch se plynule odděluje od odpadní vody a uniká přes otáčející se rotor k sací jednotce. Rotor poháněný motorem zajistí jako druhý separační stupeň, že odpadní voda resp. zpěněná krev nejsou strženy do sací jednotky. Odpadní voda vzniklá v pásmu separace je plynule přiváděna do odstředivky, kde jsou odloučeny částice amalgámu. Odstředěná kapalina je odpadním ventilem a výstupním hrdlem čerpána do kanalizační sítě. Pod odstředivkou je instalová vyměnitelná sběrná nádoba, do které jsou po zastavení motoru vyplachovány odloučené částice amalgámu. Čidlo kontroluje stav naplnění ve sběrné nádobě, jakmile je tato plná, je na indikačním modulu signalizováno, že musí být vyměněna. V závislosti na způsobu práce a zachyceném množství musíte sběrnou nádobu vyměnit po cca 6-9 měsících. Spolehlivý uzávěr usnadní výměnu a uzavření sběrné nádoby. Čerpadlo spojené s odstředivkou udržuje konstatntní úroveň hladiny kapaliny ve sběrné nádobě. Tím se při výměně sběrné nádoby zabrání rozlití. Jestliže odsávací prvky opět zavěsíte od odložení hadice a ani v plivátku není odpadní voda, pak se po uplynutí nastavené doby doběhu (8s/30s) odstředivka vypne. Motor při vypnutí brzdí, čímž vodní kruh rotující v důsledku setrvačnosti vypláchne odloučené částice z odstředivky dolů do sběrné nádoby. 6.2 Přípojka plivátka Odpadní voda z plivátka s částicemi amalgámu musí být rovněž tak zpracována v odlučovači amalgámu. O to se rovněž postará VSA 300 S, pokud je mezi odtokem plivátka a vstupním hrdlem VSA 300 S speciální ventil. Tento ventil musí být vybaven kontaktem, který je připojen paralelně ke spínacím kontaktům odložení a navíc splnit následující požadavky: Ventil musí odtok plivátka během odsávání odsávacími prvky uzavřít, aby v plivátku nedocházelo ke zvukům způsobeným sáním. Ventil by se měl otevřít jen v případě, že je v plivátku voda. Dalším úkolem ventilu je při výskytu vody z plivátka spuštění a opětné zastavení VSA 300 S, aby byla tato voda odvedena do odstředivky a odloučen amalgám. V bezproudovém stavu musí být ventil zavřen. 6.3 Měření stavu naplnění Stav naplnění sběrné nádoby je kontrolován měřicím čidlem při každém zapnutí hlavního vypínače. Zůstane-li zařízení zapojeno v síti, opakuje se zkoužka automaticky vždy po cca 24 hodninách. Magnetická cívka vyvolá snímání, přičemž čidlo gravitací klesne dolů. Stav naplnění je měřen světelnou závorou a při dosažení naplnění nad 95% signalizován na indikačním modulu. Při naplnění sběrné nádoby amalgámovým kalem na 95% se na indikačním modulu zobrazí vedle zelené kontrolky navíc nepřetržitě svíticí žlutá kontrolka. Kromě toho zazní akustická signalizace, kterou můžete stisknutím servisní klávesy vypnout. Poté je zařízení opět " V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI". Prezence žluté světelné kontrolky Vám připomíná informaci. Po každém zapnutí hlavního vypínače se indikace naplnění opakuje a denně Vás upozorňuje na nutnou výměnu sběrné nádoby. Při stavu naplnění na 100% zelená kontrolka zhasne. Nepřetržitě svítící žlutá a blikající oranžová kontrolka pak svítí a zazní akustická signalizace. Akustickou signalizaci již vypnout nemůžete, takže je VSA 300 S až do zasazení nové sběrné nádoby momo funkci. Po výměně se zobrazí zelená kontrolka a zařízení je opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" 6.4 Provozní porucha Není-li VSA 300 S v důsledku technického defektu v provozní pohotovosti, je aktivováno hlášení poruchy. V tomto případě bliká na indikačním modulu oranžová kontrolka "PORUCHA". Navíc zazní akustická signalizace, kterou můžete vypnout stisknutím servisní klávesy. Hlášení "PORUCHY" je u defektního motoru vyvoláno podtlakovým spínačem a nebo v případě, že nebyla zasazena sběrná nádoba, mikrospínačem v uložení sběrné nádoby. 9

10 Zobrazí-li na indikačním modulu oranžová světelná kontrolka "PORUCHA", můžete stisknutím servisní klávesy (min. 2 sek.), VSA 300 S spustit manuálně. Jestliže se po opakovaném stisknutí servisní klávesy zobrazení hlášení poruchy vždy opakuje, resp.se Vám stisknutím servisní klávesy nepodaří VSA 300 S spustit, pak se jedná o technický defekt. 10

11 Montáž 7. Instalace 7.1 Prostor pro instalaci Teplota místnosti nesmí klesnout pod + 10 C a vystoupit nad + 40 C.. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 70%. Instalaci v účelových místnostech, např. topných prostorách, musíte předem vyjasnit po stránce stavebních předpisů. Instalace v mokrých místnostech je nepřípustná. Při instalaci ve skříni nebo ve strojovně musíte připravit otvory pro přívod a odvod vzduchu. Při nedostatečném větrání musíte zabudovat ventilátor, přičemž musí být k dispozici příslušný výřez pro přívod studeného vzduchu. 7.2 Možnosti instalace Na podlaží ordinace. Ve větrané skříni (např. Dürr PTS 105/195). V Dürr zvukově izolační skříňce v prodloužení stomatologické soupravy na přípojnou zásuvkou v podlaze. Na níže situovaném podlaží. Při instalaci VSA 300 S ve sklepě nebo podobných místnostech, musíte zařízení montovat na podstavci nebo na stěnu ve výši minimálně 30 cm nad podlahou. 7.3 Výplachová jednotka Není-li u stomatologické soupravy plivátková mísa a nebo zabudovaná výplachová jednotka, pak musíte výplachovou jednotku připojit k VSA 300 S. Mimoto je u chirurgických zákroků a při aplikaci Airflow nutnost výplachové jednotky ve stomatologické soupravě předepsána, která přivádí systému při odsávání malé množství vody. Takto zředěný sekret je tím lépe dopravován. 7.4 Potrubní materiál Používat smíte pouze následující potrubní materiál: hermetické odpadní trubky z prolypropenu (PP, polypropylen), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), neměkčeného polyvinylchloridu (PVC- U) a polyetylénu (PEh). Používat nesmíte: trubky z akryl-butadien-styrolu (ABS) a směsi styrol-kopolymeru (např. SAN+PVC). 7.5 Hadicový materiál Pro odpadní a sací vedení smíte použít pouze pružné spirálové hadice z PVC se zabudovanou spirálou nebo hadice stejné jakosti. Používat nesmíte: hadice, které nejsou odolné vůči dezinfekčním prostředkům a chemikáliím, používaným v zubních ordinacích, tak jako gumové hadice nebo hadice z neděleného PVC s nedostatečnou pružností. 7.6 Instalace hadic a potrubí Vedení odpadního vzduchu od zařízení musíte instalovat ven mimo budovu. Pokud to není možné, musíte použít bakteriologický filtr odpadního vzduchu. Při nedostatečné dezinfekci může i navzdory bakteriologickému filtru odpadního vzduchu dojít k obtěžování pachy. Odpadní potrubí instalujte vždy podle platných předpisů příslušné země. Spojení mezi potrubím a přípojkou na sací jednotce proveďte prostřednictvím dodané ohebné hadice a to co nejkratší, přímé a bez oblouku. Tím je možno zamezit přenosu vibrací na potrubní systém. 11

12 8. Hadicové přípojky Zde zobrazená možnost připojení je jen jednou z mnoha variant, které mohou být v závislosti na instalačních podmínkách nepatrně pozměněné. 1 spojka 30/36 1a O-kroužek 30x2 2 hadicová spona ø30mm 3 hadice odpadního vzduchu (hliník), vnitřní ø30mm 4 koleno DN 30 5 kroužek O 30x2 6 pojistný kroužek 7 spojka, vnější ø36mm 8 kroužek O 20x2,0 9 pojistný kroužek 10 ucpávka hadice ø20mm 11 hadicová spona ø28mm 12 sací hadice vnitřní ø30mm 13 objímka na hadice 14 odpadní hadice, vnitřní ø20mm 12

13 9. Přípojení vody pro výplachovou jednotku Pouze pro variantu /002 s instalovanou výplachovou jednotkou Vodu můžete připojit různým způsobem: Přímo na vodovodní kohoutek s přípojkou R 3/4 (obr. 2.1). T-kusem na hadici Tecalan o Ø 4 mm nebo Ø 6 mm (obr. 2.2). Hadici Tecalan s zásuvným pouzdrem, dvojitým klínovým kroužkem a přesuvnou maticí (obr.3) přišroubujte pevně na vodním ventilu výplachové jednotky. Zkontrolujte tlak vody pro výplachovou jednotku. Tlak vody by měl činit 2-4 bary.. Tlak nižší než 2 bary je pro spolehlivý provoz nedostačující. Při tlaku vyšším než 4 bary musíte předřadit redukční ventil.. Po instalaci sacího stroje proveďte zkoušku funkce výplachové jednotky Tryska přídavného vzduchu Tryska přídavného vzduchu (8) má dvě funkce: Tryska přídavného vzduchu zajišťuje přívod chladicího vzduchu k zařízení navíc. Regulačním šroubem (9) v tělese turbíny, se při montáži nastaví max. podtlak zařízení. Regulační šroub je zapečetěn lakem a nesmí být přestaven

14 11. Elektrická přípojka Elektrické zařízení pro napájecí napětí musíte provést podle normy pro ordinace a kliniky příslušné země. Při zapojení na elektrickou napájecí síť musíte do proudového obvodu zabudovat všepolové odpojovací zařízení (vypínač všech polů nebo všepolový jistič vedení (pojistku)) s minimálním rozevřením kontaktů 3 mm. Jištění proudového obvodu: vypínač LS 16 A, charakteristika B podle EN Zapojení na elektrickou napájecí síť pomocí vidlice s ochranným kontaktem nebo vidlice CCE není povoleno 11.1 Údaje k připojovacím vedením Připojovací vedení 230 V (síťová přípojka, instalovaná napevno): NYM-J 3 x 1,5 mm² Připojovací vedení 230 V (síťová přípojka, pružná ): Spojení mezi ovládací skříní a sací jednotkou nebo mezi přístrojovou připojovací zásuvkou a sací jednotkou proveďte pomocí hadicového vedení z PVC:. H05 VV-F 3G1,5 mm². nebo gumových vedení: H05 RN-F 3G1,5 mm² / H05 RR-F 3G1,5 mm² 24 V řídicí vedení, für VSA 300 S Ochranné malé napětí pro: držák hadice ventil volby místa ventil plivátka Pružná instalace: PVC vedení pro přenos dat. LiYY 3 x 0,5 mm². objedn.č Přípojka VSA 300 S s řídicí jednotkou 1/N/PE AC 230 V, s řídicí jednotkou integrována do zvukově tlumené skříňe. X1 výplachová jednotka X2 výstup napětí 24V a spínací kontakt sacího stroje ve stomatologické soupravě X3 / X13 indikační modul Připojit můžete pouze jeden indikační modul buď na X3 nebo na X13 angeschlossen werden X4 světelné závory čidla sedimentu X5 zvedací magnet čidla sedimentu X6 bezpečnostní vypínač sběrné nádoby X7 přípojka motoru X8 síťová přípojka F1 hlavní pojistka F2 jištění brzdy S1 tlakový spínač kontroly motoru H1 výplachová jednotka H2 červená kontrolka (jako indikační modul) H3 žlutá kontrolka (jako indikační modul) H4 zelená kontrolka (jako indikační modul) 4 14

15 11.3 Indikační modul Při použití VSA 300 S s DÜRR skříňkou zamontujete indikační modul do víka skříňky. Při zabudování např. ve spodní skříni musíte indikační modul umístit tak, aby byl pro ošetřující dobře viditelný. 12. Uvedení do provozu Zapněte hlavní vypínač zařízení nebo ordinace. Zkontrolujte funkci přístroje a těsnost přípojek. Bezpečnostní kontrolu elektrických zařízení proveďte podle předpisů příslušné země a výsledek patřičně zaznamenejte např. do technické zprávy. Zkontrolujte, zda je instalován hrubý filtr (např. v plivátku). Se sací jednotkou nesmíte pracovat bez hrubého filtru, poněvadž by větší částice jako úlomky zubu nebo výplně zubů mohly zapřičinit poruchu. 15

16 13. Servisní program Ke kontrolu různých funkcí VSA 300 S můžete aktivovat servisní program. Program zahrnuje následující kroky: test kontrolek (1) snímání úrovně sedimentu(2) start a brzdění motoru funkcí tlakového vypínače (3) vstupní a výstupní signály (4) nastavení doby doběhu (5) Dvojnásobným stisknutím servisní klávesy můžete přecházet do jednotlivých kroků programu. Jedním stisknutím servisní klávesy krok programu opakujete. Stisknutí servisní klávesy je provázeno akustickou signalizací Start / Stop Ke startu servisního programu stiskněte nejprve servisní klávesu na indikačním modulu a poté zapnětě zásobení VSA 300 S napětím. Jakmile uslyšíte melodii signálu, můžete servisní klávesu pustit. Na indikačním modulu (test indikace) svítí tři kontrolky a servisní program je aktivován. Servisní program opustíte (Stop=kontrolka vyp) vypnutím zásobení VSA 300 S napětím Test kontrolek (1) Testem indikace, který je aktivován již zapnutím servisního programu, se testují světelné kontrolky na indikačním modulu. Všechny tři kontrolky musí svítit. Mimoto zazní melodie signálu, kterou můžete vypnout stisknutím servisní klávesy. nastavení doběhu v níže uvedeném textu). Tento krok můžete opakovat vždy jedním stitknutím servisní klávesy. V tomto kroku programu se podtlakovým spínačem navíc zkontroluje chod motoru. Kontrolka se při zrychlení mění z oranžové na zelenou a při doběhu ze zelené na oranžovou.. ORANŽOVÁ kontrolka:. žádný nedo příliš nízký podtlak (motor neběží, je v rozběhu anebo dobíhá). ZELENÁ kontrolka:. podtlak je k dispozici (motor běží) 13.5 Vstupní a výstupní signály (4) Po aktivování bodu programu bliká žlutá kontrolka a na přípojce pro výplachovou jednotku (X1) můžete měřit taktované stejnosměrné napětí (cca 22-30V). Vyjmutím sací hadice z odložení hadice svítí navíc zelená kontrolka. Jestliže vyšroubujete sběrnou nádobu, svítí oranžová kontrolka Nastavení doby doběhu (5) Podle potřeby můžete v tomto bod menu pohybovat v rozsahu předem nastavené doby doběhu (cca 8s nebo cca 30s). K tomu stisknete jedenkrát servisní klávesu, na indikační modulu se pak zobrazí následující stavy: 8s oranžová a žlutá kontrolka bliká, 30s zelená kontrolka svítí, oranžová a zelená kontrolka bliká. Změnu doby doběhu zkontrolujte ještě jednou v normálním provozu Snímání úrovně sedimentu (2) Snímáním sedimentu můžete zkontrolovat funkci sondy sedimentu a světelných diod. Každým stisknutím servisního tlačítka klesne čidlo sedimentu dolů. Jestliže přitom použijete zkušební nádobu, můžete snímat různé stavy naplnění a zobrazit je na indikačním modulu Start - brzdění motoru funkcí tlakového vypínače (3) Hnací motor se spustí a po uplynutí doby doběhu automaticky zabrzdí. Stisknete-li v průběhu doběhu servisní klávesu, pak se motor zabrzdí okamžitě. (Viz též bod 16

17 17

18 14. Roční kontrola 14.1 Kontrolky indikačního modulu Vypněte síť. Vyjměte sběrnou nádobu amalgámu, zasaďte zkušební nádobu a nastavte stav naplnění na 95%. Zapněte síť. Čidlo sedimentu aktivováno. Po skončení snímání se na indikačním modulu zobrazí stav naplnění na 95% (zelená kontrolka, žlutá kontrolka a melodie akustického signálu). Stiskněte servisní klávesu. Aktustická signalizace zmizí a svítí zelená a žlurá kontrolka. Pokud neuslyšíte zvuk snímání čidlem sedimentu, zkontrolujte snímání a je-li nutno vyměňte. Vypněte síť. Zkušební nádobu nastavte na 100% stav naplnění. Zapněte síť. Čidlo sedimentu aktivováno. Po skončení snímání se na indikačním modulu zobrazí stav naplnění na 100% (blikající oranžová kontrolka, žlutá kontrolka a melodie akustického signálu). Oranžovou blikající kontrolku a akustický signál stisknutím servisní klávesy již vypnout nemůžeze. 15. Kontrola bezvadného stavu po 5 letech Podle Vyhlášky o odpadních vodách, příloha 50 (stomatologické ošetření) bod 2.2.5, musíte v souladu s národním právem kontrolovat bezvadný stav VSA 300 S v intervalech, které nepřekročí 5 let. Vyjměte sběrnou nádobu. Přitom musí blikat oranžová kontrolka na indikačním modulu a zaznět akustický signál. Zasaďte zkušební nádobu. Stiskněte servisní klávesu na indikačním modulu (zelená kontrolka "v provozní pohotovosti" opět svítí) Odsajte cca 1 l vody. Jakmile se stroj vypne, vyjměte zkušební nádobu a vylejte obsah vody do měrky.. Při obsahu vyšším než 70ml:. je zařízení v pořádku Při obsahu nižším než 70ml vyčistěte buben odstředivky nebo zkontrolujte fukci zařízení Odsávání Vyjměte odsávací prvek. Stroj se spustí. Zavěste hadici. Po cca 30 sek. se stroj musí vypnout (motor se zabrzdí v průběhu 5 min. pouze jednou). V případě, že brzda nefunguje, zkontrolujte přípojky a změřte napětí. Jestliže jste nezjistili žádnou chybu, odpojte stroj od napětí, pak jej opět zapněte a opakujte kontrolu odsávání. Pokud se chyba stále ještě opakuje, zkontrolujte pojistku F2 (F 5,0 AH) na elektronice a podle potřeby ji vyměňte Vizuální kontrola Zkontrolujte těsnost přípojek, hadic a přístroje a příp. opravte. Výsledky zkoušky zaznamenejte do provozního deníku. 18

19 Použití 16. Kontrolky 16.1 V provozní pohotovosti ZELENÁ kontrolka svítí Sběrná nádoba naplněna na 95% ZELENÁ kontrolka svítí ŽLUTÁ kontrolka svítí a zazní melodie aktustického signálu. Při stavu naplnění na 95% můžete akustický signál vypnout stistknutím servisní klávesy. Poté se zobrazí ZELENÁ kontrolka "v provozní pohotovosti" a s VSA 300 S můžete pracovat. ŽLUTÁ kontrolka svítí jako upozornění na nutnou výměnu sběrné nádoby Sběrná nádoba naplněna na 100% ŽLUTÁ kontrolka svítí ORANŽOVÁ kontrolka bliká a zazní melodie akustického signálu. Při stavu naplnění na 100% již akustickou signalizaci a oranžovou kontrolku stisknutím servisní klávesy vypnout nemůžete. Teprve po výměně sběrné nádoby je stroj opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" 16.4 Sběrná nádoba je vyjmuta ORANŽOVÁ kontrolka bliká a zazní akustická signalizace. Krátkým stisknutím servisní klávesy můžete vypnout akustickou signalizaci, oranžová kontrolka však bliká dále. Po zasazení sběrné nádoby je stroj opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" 19

20 16.5 Porucha motoru ORANŽOVÁ kontrolka a ZELENÁ kontrolka střídavě. blikají zazní akustická signalizace. Vyskytne se během spuštění stroje. Krátkým stisknutím servisní klávesy můžete vypnout akustickou signalizaci, kontrolky však blikají dále. Stroj je i nadále v provozní pohotovosti. Zavolejte technika! 16.6 Hlášení kontroly brzdění ORANŽOVÁ kontrolka a ZELENÁ kontrolka střídavě. blikají zazní akustická signalizace Vyskytne se při brzdění stroje. Krátkým stisknutím servisní klávesy můžete vypnout akustickou signalizaci, kontrolky však blikají dále. Dojde-li k této situaci několik dnů za sebou, měli byste stroj z důvodu nedostatečného brzdění nechat přezkoušet technikem. 17. Údržba sacího zařízení Po každém ošetření musíte z hygienických a funkčních důvodů odsát sklenku studené vody vždy velkou a malou hadicí - a to i v případě, že jste odsávali pouze savkou. Při odsávání velkou sací hadicí je nasáváno velké množství vzduchu (~300 l/min), čímž se značně zvýší čisticí efekt. Před polední přestávkou a po skončení ordinace musíte sací zařízení čistit a dezinfikovat nasátím vhodného a výrobcem doporučeného čisticího a dezifekčního prostředku např. OROTOL Ultra nebo OROTOL Plus. Nepoužívejte pěnivé prostředky jako jsou např. čističe pro domácnost, prostředky určené k dezinfekci nástrojů nebo abrazivní prostředky. Nepoužívejte prostředky s obsahem chlóru nebo rozpouštědla jako např. aceton. Tyto prostředky mohou poškodit materiál. Mohly by tím zaniknout nároky vyplývající ze záruky. Další informace najdete v návodu k použití "Dezinfekce a čištění sacích zařízení", objedn.č /... 1 x za týden musíte dezinfikovat a čistit povrch skříně odlučovače vhodným a výrobcem doporučeným dezinfekčním a čisticím prostředkem. 18. Výměna sběrné nádoby amalgámu V závislosti na zachyceném množství musíte sběrnou nádobu vyměnit 1-2 x za rok. Jakmile na indikačním modulu svítí žlutá a oranžová kontrolka a zadní akustická signalizace, musíte provést výměnu sběrné nádoby. Vypněte hlavní vypínač stomatologické soupravy. Vyjměte prázdnou z kartonu sběrnou nádobu a odšroubujte víko. K zamezení infekce musíte při výměně nádoby nosit rukavice nepropuštějící kapalinu. (VBG a 7) Uchopte plnou sběrnou nádobu VSA 300 S zespod, otáčejte ji ve směru šipky a vyjměte ji směrem dolů. Vyšroubujete-li sběrnou nádobu a stomatologická souprava není vypnuta, bliká oranžová kontrolka a zazní akustická signalizace. Tuto můžete vpnout stisknutím servisní klávesy. Po výměně sběrné nádoby stiskněte opět servisní klávesu, aby oranžová blikající kontrolka zhasla a zařízení hlásilo opět "V PROVOZNÍ POHOTO- VOSTI". Nalejte do sběrné nádoby dezinfekční prostředek. Viz Návod k použití, objedn.č

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k montáži a použití regenerační jednotky DÜRR RU 24 pro vyvolávací automaty XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova, XR 24 Pro

Návod k montáži a použití regenerační jednotky DÜRR RU 24 pro vyvolávací automaty XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova, XR 24 Pro Návod k montáži a použití regenerační jednotky DÜRR RU 24 pro vyvolávací automaty XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova, XR 24 Pro 2006/01 Obsah Důležité informace 1. Upozornění... 3 1.1 Označení CE... 3 1.2 Elektromagnetická

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj.

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508 AM 18-10 B1 Obj. číslo H 417 510 AM 18-13 B1 Obj. číslo H 417 513 AM 22-8 B1 Obj. číslo H 417 608 AM 22-10 B1 Obj. číslo H 417 610 AM 22-13 B1 Obj. číslo H 417 613 AM 30-8

Více