Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S"

Transkript

1 Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S 2007/09

2 2

3 Obsah Důležité informace 1. Všeobecné pokyny Hodnocení shody Všeobecné pokyny Likvidace přístroje Instrukce k zdravotnickém výrobku Použití k určenému účelu Použití neodpovídající určenému účelu Použití přídavných přístrojů Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Výstražné pokyny a symboly Typový štítek Objem dodávky Příslušenství Speciální příslušenství Technické údaje Sací jednotka VSA 300 S Podmínky prostředí Popis funkce Způsob práce Přípojka plivátka Měření stavu naplnění Provozní porucha...9 Montáž 7. Instalace Prostor pro instalaci Možnosti instalace Výplachová jednotka Potrubní materiál Hadicový materiál Instalace hadic a potrubí Hadicové přípojky Přípojení vody pro výplachovou jednotku Tryska přídavného vzduchu Elektrická přípojka Údaje k připojovacím vedením Přípojka VSA 300 S s řídicí jednotkou Indikační modul Uvedení do provozu Servisní program Start / Stop Test kontrolek (1) Snímání úrovně sedimentu (2) Start - brzdění motoru funkcí tlakového vypínače (3) Vstupní a výstupní signály (4) Nastavení doby doběhu (5) Roční kontrola Kontrolky indikačního modulu Odsávání Vizuální kontrola Kontrola bezvadného stavu po 5 letech...18 Použití 16. Kontrolky V provozní pohotovosti Sběrná nádoba naplněna na 95% Sběrná nádoba naplněna na 100% Sběrná nádoba je vyjmuta Porucha motoru Hlášení kontroly brzdění Údržba sacího zařízení Výměna sběrné nádoby amalgámu Likvidace sběrné nádoby amalgámu Údržba...21

4 Důležité informace 1. Všeobecné pokyny 1.1 Hodnocení shody Výrobek byl podroben hodnocení shody podle směrnice. Evropské unie 93/42/EHS a splňuje zásadní požadavky určené tímto ustanovením. 1.2 Všeobecné pokyny Návod k montáži a použití je součástí přístroje. Tento musíte dát uživateli k dispozici na přístupném místě. Dodržení návodu k montáži a použití je předpokladem pro použití k určenému účelu a správnou obsluhu přístroje, nové zaměstnance musíte instruovat.. Návod k montáži a použití předejte následnému uživateli. Bezpečnost obsluhy a bezporuchový provoz přístroje jsou zaručeny pouze za použití originálních dílů přístroje. Kromě toho smíte použít pouze příslušenství uvedené v návodu k montáži a použití nebo k tomu účelu vysloveně schválené firmou Dürr Dental. Jestliže použijete jiné příslušenství, nemůže firma Dürr Dental převzít záruku za bezpečný provoz a funkci. Veškeré nároky na náhradu takto vzniklých škod jsou vyloučeny. Firma Dürr Dental odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a funkci přístroje pouze v tom případě, že byly montáž, nová nastavení, změny, úpravy a opravy provedeny firmou Dürr Dental nebo firmou Dürr Dental k tomu pověřeným servisem a pokud je práce s přístrojem a jeho použití v souladu s návodem k montáži a použití. Návod k montáži a použití odpovídá provedení přístroje a technické úrovni v době prvního uvedení do oběhu. Vyhrazujeme si veškerá ochranná práva na uvedené obvody, metody, názvy, software a přístroje. Překlad návodu k montáži a použití byl proveden s nejlepším vědomím. Za chyby v překladu však ručit nemůžeme. Směrodatná je přiložená německá verze tohoto návodu k montáži a použití. Pořízení kopie návodu k montáži a použití, i jeho částí, je povoleno pouze s písemným souhlasem firmy Dürr Dental. Uschovejte originální obal pro případné vratné zásilky. Obal uschovejte mimo dosah dětí. Optimální ochrana přístroje během transportu je zaručena pouze v originálním obalu.. Je-li během záruční lhůty nutné vrácení přístroje, pak firma Dürr Dental neručí za poškození vzniklé během transportu v důsledku nedostatečného obalu! 1.3 Likvidace přístroje Sacími hadicemi jsou mimo jiné odsávány i těžké kovy a amalgámový prach z vyvrtaných výplní zubů. Ke snížení zatížení odpadní vody ze stomatologických zařízení těžkými kovy musíte odpadní vodu odvádět v souladu s příslušně platnými rámcovými předpisy o odpadních vodách dané země. Díly s ulpělým amalgámem jako jsou síta, filtry, hadice apod. musíte rovněž tak likvidovat podle národních předpisů. Zabudovanou řídicí jednotku, elektronickou platinu a komponenty likvidujte jako elektronický odpad. 1.4 Instrukce k zdravotnickém výrobku Výrobek je přístrojem zdravotnické techniky a smí jej používat pouze osoby, které na základě své kvalifikace nebo znalostí zaručují odborné zacházení. 4

5 1.5 Použití k určenému účelu Kombinované sací jednotka VSA 300 S je generátor vakua s integrovanou separací a odlučováním amalgámu. Sací výkon tohoto stroje vystačí pro jedno pracoviště. VSA 300 S musíte zabudovat nebo montovat u stomatologických pracovišť s aplikací amalgámu. VSA 300 S přitom splňuje požadavky EU podle předpisu o čištění odpadních vod DIN EN ISO a národního předpisu v Německu. Stupeň účinnosti odloučení činí více než 95% při průtoku zhruba 5 l/min.. Amalgámový kal se zachytí ve sběrné nádobě VSA 300 S. V závislosti na množství musíte sběrnou nádobu amalgámu vyměnit každých 6-9 měsíců. 1.6 Použití neodpovídající určenému účelu Jiné použití nebo použití přesahující stanovený rámec platí za použití neodpovídající určenému účelu. Za takto vzniklé škody výrobce neručí. Riziko nese sám uživatel. S přístrojem nesmíte pracovat v operačních místnostech. 1.7 Použití přídavných přístrojů Přístroje smíte propojit mezi sebou nebo s částmi zařízení pouze tehdy, je-li zajištěno, že tímto spojením není ohrožena bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí.. Jestliže není bezpečné spojení z údajů o přístroji zřejmé, musí uživatel např. konzultací zúčastněných výrobců nebo odborníka zjistit, zda plánovaný spojením nebude omezena bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí. 2. Bezpečnost 2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Přístroj byl firmou Dürr Dental vyvinut a konstruován tak, že jsou ohrožení při jeho použití k určenému účelu téměř vyloučena. Přesto považujeme za nutné popsat následující bezpečnostní opatření, aby tak mohla být vyloučena zbytková nebezpečí. Při práci s přístrojem dodržujte zákony a předpisy platné v místě použití!. Provádět přestavby nebo změny na přístroji není povoleno. Firma Dürr Dental nepřebírá záruku a ručení za přestavěné nebo změněné přístroje. V zájmu bezpečného využití a aplikace přístroje odpovídají provozovatel a uživatel za dodržení předpisů a ustanovení. Instalaci musí provést odborník. Uživatel se musí před každým použitím přístroje přesvědčit o jeho spolehlivé funkci a řádném stavu. Uživatel musí být seznámen s obsluhou přístroje. Výrobek není určen pro provoz v pásmech ohrožených výbuchem, resp. v atmosféře podporující hoření. Pásma ohrožená výbuchem mohou vzniknout použitím hořlavých anestetik, kyslíku, prostředků k čistění a dezinfekci pokožky. 2.2 Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Před připojením přístroje musíte zkontrolovat, zda jsou síťové napětí a frekvence, uvedené na přístroji, v souladu s hodnotami zásobovací sítě. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou přístroj nebo vedení poškozeny. Poškozená vedení a zástrčky musíte neprodleně vyměnit. Nikdy se nedotýkejte současně pacienta a volných konektorů přístroje. Při práci na přístroji musíte dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy pro elektrotechnická zařízení. 5

6 3. Výstražné pokyny a symboly V návodu k montáži a použití jsou pro zvláště důležité údaje použity následující názvy resp. symboly: Údaje resp. příkazy a zákazy k odvrácení škod na zdraví osob nebo rozsáhlých hmotných škod. Speciální údaje týkající se ekonomického použití přístroje a jiné pokyny Dodržujte návod k použití Varování před nebezpečným elektrickým napětím Horký povrch Automaticky rozběh Obsluha musí při práci na zařízení nosit ochranné rukavice 3.1 Typový štítek Typový štítek je umístěn na zadní straně zařízení, uprostřed REF objedn.č. / typové č. SN sériové č. 1 Dodržujte pokyny v průvodních dokladech! Datum výroby 6

7 4. Objem dodávky Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S typu / V AC, 50 Hz Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S typu / V AC, 50 Hz. s integrovanou výplachovou jednotkou 4.1 Příslušenství Návod k montáži a použití /30 Provozní deník Sada přípojek Sada přípojek pouze VSA 300 S s. výplachovou jednotkou Sací hadice LW 30, šedá Hadice LW Hadice LW 30, hliník Recyklační box OroCup Speciální příslušenství Zvukově izolační skříňka Bakteriologický filtr s. příslušenstvím Výplachová jednotka Recyklační box Recyklační box (jen A + CH) Sada dovybavení výplachové. jednotky pro typ

8 5. Technické údaje 5.1 Sací jednotka VSA 300 S Typ Napětí V 230 / / / 1 Síťová frekvence Hz Příkon proudu A 2,9 2,9-3,7 3,7 Rozběhový proud A cca 9 cca 9-10 cca 10 Elektrický výkon W Otáčky min Max. průtok kapaliny l/min 5 Spotřeba vzduchu l/min max. 400 Tlak při V=0 hpa cca -170 až -195 cca -170 až -195 cca -170 až -195 (při 50 Hz = -10%) Max. počet pracovišť 1 Užitečný objem sběrné nádoby ccm cca 150 Interval výměny měsíce 6-9 Hmotnost kg cca 14 Rozměry (VxŠxH, cm) 48 x 31 x 31 Hladina zvuku* bez skříňky. se skříňkou Doba zapnutí 8 db(a), ±1,5. db(a), ±1, S1 Druh ochrany IP 21 Ochranná třída i Přípojka vakua DürrConnect Special. (hadice, vnitřní ø 30 mm) Přípojka odpadního vzduchu DürrConnect Special. (hadice, vnitřní ø 30 mm, hliník) Přípojka odtoku DürrConnect System. (hadice, vnitřní ø 20 mm) Ochranné malé napětí V 24 ~ Výkon VA 4 Spínací kontakt ve stomatologické soupravě 24 V AC / 10 ma * podle EN ISO 1680 Emise zvuku ve vzduchu; měřeno ve zvukově izolované místnosti.. V místostech odrážejících zvuk mohou být hodnoty vyšší. 5.2 Podmínky prostředí Mějte na zřeteli vliv prostředí. Přístroj nepoužívejte ve vlhkém a mokrém prostředí. Skladování a transport teplota:...15 C až +60 C. rel. vlhkost vzduchu:... max. 95% Provoz teplota: C až +40 C rel. vlhkost vzduchu:... max. 70%

9 6. Popis funkce 6.1 Způsob práce Úkolem kombinované sací jednotky VSA 300 S je plynulé generování podtlaku k odsávání při vrtání, broušení atd. s následnou separací nasávaného vzduchu a odlučování amalgámu z odpadní vody stomatologické soupravy. Vypínačem v odložení hadice a relé sacích strojů ve stomatologické soupravě se zapne motor VSA 300 S. Ve vstupním hrdle se odsátá směs odpadní vody/vzduchu zrychlí a tangenciálně přivádí do cyklonového odlučovače. V cyklonovém odlučovači se pomocí usměrňovačů uvede do spirálového pohybu. Vzniklými odstředivými silami jsou odsáté částečky metány na vnější stěnu. Vzduch se plynule odděluje od odpadní vody a uniká přes otáčející se rotor k sací jednotce. Rotor poháněný motorem zajistí jako druhý separační stupeň, že odpadní voda resp. zpěněná krev nejsou strženy do sací jednotky. Odpadní voda vzniklá v pásmu separace je plynule přiváděna do odstředivky, kde jsou odloučeny částice amalgámu. Odstředěná kapalina je odpadním ventilem a výstupním hrdlem čerpána do kanalizační sítě. Pod odstředivkou je instalová vyměnitelná sběrná nádoba, do které jsou po zastavení motoru vyplachovány odloučené částice amalgámu. Čidlo kontroluje stav naplnění ve sběrné nádobě, jakmile je tato plná, je na indikačním modulu signalizováno, že musí být vyměněna. V závislosti na způsobu práce a zachyceném množství musíte sběrnou nádobu vyměnit po cca 6-9 měsících. Spolehlivý uzávěr usnadní výměnu a uzavření sběrné nádoby. Čerpadlo spojené s odstředivkou udržuje konstatntní úroveň hladiny kapaliny ve sběrné nádobě. Tím se při výměně sběrné nádoby zabrání rozlití. Jestliže odsávací prvky opět zavěsíte od odložení hadice a ani v plivátku není odpadní voda, pak se po uplynutí nastavené doby doběhu (8s/30s) odstředivka vypne. Motor při vypnutí brzdí, čímž vodní kruh rotující v důsledku setrvačnosti vypláchne odloučené částice z odstředivky dolů do sběrné nádoby. 6.2 Přípojka plivátka Odpadní voda z plivátka s částicemi amalgámu musí být rovněž tak zpracována v odlučovači amalgámu. O to se rovněž postará VSA 300 S, pokud je mezi odtokem plivátka a vstupním hrdlem VSA 300 S speciální ventil. Tento ventil musí být vybaven kontaktem, který je připojen paralelně ke spínacím kontaktům odložení a navíc splnit následující požadavky: Ventil musí odtok plivátka během odsávání odsávacími prvky uzavřít, aby v plivátku nedocházelo ke zvukům způsobeným sáním. Ventil by se měl otevřít jen v případě, že je v plivátku voda. Dalším úkolem ventilu je při výskytu vody z plivátka spuštění a opětné zastavení VSA 300 S, aby byla tato voda odvedena do odstředivky a odloučen amalgám. V bezproudovém stavu musí být ventil zavřen. 6.3 Měření stavu naplnění Stav naplnění sběrné nádoby je kontrolován měřicím čidlem při každém zapnutí hlavního vypínače. Zůstane-li zařízení zapojeno v síti, opakuje se zkoužka automaticky vždy po cca 24 hodninách. Magnetická cívka vyvolá snímání, přičemž čidlo gravitací klesne dolů. Stav naplnění je měřen světelnou závorou a při dosažení naplnění nad 95% signalizován na indikačním modulu. Při naplnění sběrné nádoby amalgámovým kalem na 95% se na indikačním modulu zobrazí vedle zelené kontrolky navíc nepřetržitě svíticí žlutá kontrolka. Kromě toho zazní akustická signalizace, kterou můžete stisknutím servisní klávesy vypnout. Poté je zařízení opět " V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI". Prezence žluté světelné kontrolky Vám připomíná informaci. Po každém zapnutí hlavního vypínače se indikace naplnění opakuje a denně Vás upozorňuje na nutnou výměnu sběrné nádoby. Při stavu naplnění na 100% zelená kontrolka zhasne. Nepřetržitě svítící žlutá a blikající oranžová kontrolka pak svítí a zazní akustická signalizace. Akustickou signalizaci již vypnout nemůžete, takže je VSA 300 S až do zasazení nové sběrné nádoby momo funkci. Po výměně se zobrazí zelená kontrolka a zařízení je opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" 6.4 Provozní porucha Není-li VSA 300 S v důsledku technického defektu v provozní pohotovosti, je aktivováno hlášení poruchy. V tomto případě bliká na indikačním modulu oranžová kontrolka "PORUCHA". Navíc zazní akustická signalizace, kterou můžete vypnout stisknutím servisní klávesy. Hlášení "PORUCHY" je u defektního motoru vyvoláno podtlakovým spínačem a nebo v případě, že nebyla zasazena sběrná nádoba, mikrospínačem v uložení sběrné nádoby. 9

10 Zobrazí-li na indikačním modulu oranžová světelná kontrolka "PORUCHA", můžete stisknutím servisní klávesy (min. 2 sek.), VSA 300 S spustit manuálně. Jestliže se po opakovaném stisknutí servisní klávesy zobrazení hlášení poruchy vždy opakuje, resp.se Vám stisknutím servisní klávesy nepodaří VSA 300 S spustit, pak se jedná o technický defekt. 10

11 Montáž 7. Instalace 7.1 Prostor pro instalaci Teplota místnosti nesmí klesnout pod + 10 C a vystoupit nad + 40 C.. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 70%. Instalaci v účelových místnostech, např. topných prostorách, musíte předem vyjasnit po stránce stavebních předpisů. Instalace v mokrých místnostech je nepřípustná. Při instalaci ve skříni nebo ve strojovně musíte připravit otvory pro přívod a odvod vzduchu. Při nedostatečném větrání musíte zabudovat ventilátor, přičemž musí být k dispozici příslušný výřez pro přívod studeného vzduchu. 7.2 Možnosti instalace Na podlaží ordinace. Ve větrané skříni (např. Dürr PTS 105/195). V Dürr zvukově izolační skříňce v prodloužení stomatologické soupravy na přípojnou zásuvkou v podlaze. Na níže situovaném podlaží. Při instalaci VSA 300 S ve sklepě nebo podobných místnostech, musíte zařízení montovat na podstavci nebo na stěnu ve výši minimálně 30 cm nad podlahou. 7.3 Výplachová jednotka Není-li u stomatologické soupravy plivátková mísa a nebo zabudovaná výplachová jednotka, pak musíte výplachovou jednotku připojit k VSA 300 S. Mimoto je u chirurgických zákroků a při aplikaci Airflow nutnost výplachové jednotky ve stomatologické soupravě předepsána, která přivádí systému při odsávání malé množství vody. Takto zředěný sekret je tím lépe dopravován. 7.4 Potrubní materiál Používat smíte pouze následující potrubní materiál: hermetické odpadní trubky z prolypropenu (PP, polypropylen), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), neměkčeného polyvinylchloridu (PVC- U) a polyetylénu (PEh). Používat nesmíte: trubky z akryl-butadien-styrolu (ABS) a směsi styrol-kopolymeru (např. SAN+PVC). 7.5 Hadicový materiál Pro odpadní a sací vedení smíte použít pouze pružné spirálové hadice z PVC se zabudovanou spirálou nebo hadice stejné jakosti. Používat nesmíte: hadice, které nejsou odolné vůči dezinfekčním prostředkům a chemikáliím, používaným v zubních ordinacích, tak jako gumové hadice nebo hadice z neděleného PVC s nedostatečnou pružností. 7.6 Instalace hadic a potrubí Vedení odpadního vzduchu od zařízení musíte instalovat ven mimo budovu. Pokud to není možné, musíte použít bakteriologický filtr odpadního vzduchu. Při nedostatečné dezinfekci může i navzdory bakteriologickému filtru odpadního vzduchu dojít k obtěžování pachy. Odpadní potrubí instalujte vždy podle platných předpisů příslušné země. Spojení mezi potrubím a přípojkou na sací jednotce proveďte prostřednictvím dodané ohebné hadice a to co nejkratší, přímé a bez oblouku. Tím je možno zamezit přenosu vibrací na potrubní systém. 11

12 8. Hadicové přípojky Zde zobrazená možnost připojení je jen jednou z mnoha variant, které mohou být v závislosti na instalačních podmínkách nepatrně pozměněné. 1 spojka 30/36 1a O-kroužek 30x2 2 hadicová spona ø30mm 3 hadice odpadního vzduchu (hliník), vnitřní ø30mm 4 koleno DN 30 5 kroužek O 30x2 6 pojistný kroužek 7 spojka, vnější ø36mm 8 kroužek O 20x2,0 9 pojistný kroužek 10 ucpávka hadice ø20mm 11 hadicová spona ø28mm 12 sací hadice vnitřní ø30mm 13 objímka na hadice 14 odpadní hadice, vnitřní ø20mm 12

13 9. Přípojení vody pro výplachovou jednotku Pouze pro variantu /002 s instalovanou výplachovou jednotkou Vodu můžete připojit různým způsobem: Přímo na vodovodní kohoutek s přípojkou R 3/4 (obr. 2.1). T-kusem na hadici Tecalan o Ø 4 mm nebo Ø 6 mm (obr. 2.2). Hadici Tecalan s zásuvným pouzdrem, dvojitým klínovým kroužkem a přesuvnou maticí (obr.3) přišroubujte pevně na vodním ventilu výplachové jednotky. Zkontrolujte tlak vody pro výplachovou jednotku. Tlak vody by měl činit 2-4 bary.. Tlak nižší než 2 bary je pro spolehlivý provoz nedostačující. Při tlaku vyšším než 4 bary musíte předřadit redukční ventil.. Po instalaci sacího stroje proveďte zkoušku funkce výplachové jednotky Tryska přídavného vzduchu Tryska přídavného vzduchu (8) má dvě funkce: Tryska přídavného vzduchu zajišťuje přívod chladicího vzduchu k zařízení navíc. Regulačním šroubem (9) v tělese turbíny, se při montáži nastaví max. podtlak zařízení. Regulační šroub je zapečetěn lakem a nesmí být přestaven

14 11. Elektrická přípojka Elektrické zařízení pro napájecí napětí musíte provést podle normy pro ordinace a kliniky příslušné země. Při zapojení na elektrickou napájecí síť musíte do proudového obvodu zabudovat všepolové odpojovací zařízení (vypínač všech polů nebo všepolový jistič vedení (pojistku)) s minimálním rozevřením kontaktů 3 mm. Jištění proudového obvodu: vypínač LS 16 A, charakteristika B podle EN Zapojení na elektrickou napájecí síť pomocí vidlice s ochranným kontaktem nebo vidlice CCE není povoleno 11.1 Údaje k připojovacím vedením Připojovací vedení 230 V (síťová přípojka, instalovaná napevno): NYM-J 3 x 1,5 mm² Připojovací vedení 230 V (síťová přípojka, pružná ): Spojení mezi ovládací skříní a sací jednotkou nebo mezi přístrojovou připojovací zásuvkou a sací jednotkou proveďte pomocí hadicového vedení z PVC:. H05 VV-F 3G1,5 mm². nebo gumových vedení: H05 RN-F 3G1,5 mm² / H05 RR-F 3G1,5 mm² 24 V řídicí vedení, für VSA 300 S Ochranné malé napětí pro: držák hadice ventil volby místa ventil plivátka Pružná instalace: PVC vedení pro přenos dat. LiYY 3 x 0,5 mm². objedn.č Přípojka VSA 300 S s řídicí jednotkou 1/N/PE AC 230 V, s řídicí jednotkou integrována do zvukově tlumené skříňe. X1 výplachová jednotka X2 výstup napětí 24V a spínací kontakt sacího stroje ve stomatologické soupravě X3 / X13 indikační modul Připojit můžete pouze jeden indikační modul buď na X3 nebo na X13 angeschlossen werden X4 světelné závory čidla sedimentu X5 zvedací magnet čidla sedimentu X6 bezpečnostní vypínač sběrné nádoby X7 přípojka motoru X8 síťová přípojka F1 hlavní pojistka F2 jištění brzdy S1 tlakový spínač kontroly motoru H1 výplachová jednotka H2 červená kontrolka (jako indikační modul) H3 žlutá kontrolka (jako indikační modul) H4 zelená kontrolka (jako indikační modul) 4 14

15 11.3 Indikační modul Při použití VSA 300 S s DÜRR skříňkou zamontujete indikační modul do víka skříňky. Při zabudování např. ve spodní skříni musíte indikační modul umístit tak, aby byl pro ošetřující dobře viditelný. 12. Uvedení do provozu Zapněte hlavní vypínač zařízení nebo ordinace. Zkontrolujte funkci přístroje a těsnost přípojek. Bezpečnostní kontrolu elektrických zařízení proveďte podle předpisů příslušné země a výsledek patřičně zaznamenejte např. do technické zprávy. Zkontrolujte, zda je instalován hrubý filtr (např. v plivátku). Se sací jednotkou nesmíte pracovat bez hrubého filtru, poněvadž by větší částice jako úlomky zubu nebo výplně zubů mohly zapřičinit poruchu. 15

16 13. Servisní program Ke kontrolu různých funkcí VSA 300 S můžete aktivovat servisní program. Program zahrnuje následující kroky: test kontrolek (1) snímání úrovně sedimentu(2) start a brzdění motoru funkcí tlakového vypínače (3) vstupní a výstupní signály (4) nastavení doby doběhu (5) Dvojnásobným stisknutím servisní klávesy můžete přecházet do jednotlivých kroků programu. Jedním stisknutím servisní klávesy krok programu opakujete. Stisknutí servisní klávesy je provázeno akustickou signalizací Start / Stop Ke startu servisního programu stiskněte nejprve servisní klávesu na indikačním modulu a poté zapnětě zásobení VSA 300 S napětím. Jakmile uslyšíte melodii signálu, můžete servisní klávesu pustit. Na indikačním modulu (test indikace) svítí tři kontrolky a servisní program je aktivován. Servisní program opustíte (Stop=kontrolka vyp) vypnutím zásobení VSA 300 S napětím Test kontrolek (1) Testem indikace, který je aktivován již zapnutím servisního programu, se testují světelné kontrolky na indikačním modulu. Všechny tři kontrolky musí svítit. Mimoto zazní melodie signálu, kterou můžete vypnout stisknutím servisní klávesy. nastavení doběhu v níže uvedeném textu). Tento krok můžete opakovat vždy jedním stitknutím servisní klávesy. V tomto kroku programu se podtlakovým spínačem navíc zkontroluje chod motoru. Kontrolka se při zrychlení mění z oranžové na zelenou a při doběhu ze zelené na oranžovou.. ORANŽOVÁ kontrolka:. žádný nedo příliš nízký podtlak (motor neběží, je v rozběhu anebo dobíhá). ZELENÁ kontrolka:. podtlak je k dispozici (motor běží) 13.5 Vstupní a výstupní signály (4) Po aktivování bodu programu bliká žlutá kontrolka a na přípojce pro výplachovou jednotku (X1) můžete měřit taktované stejnosměrné napětí (cca 22-30V). Vyjmutím sací hadice z odložení hadice svítí navíc zelená kontrolka. Jestliže vyšroubujete sběrnou nádobu, svítí oranžová kontrolka Nastavení doby doběhu (5) Podle potřeby můžete v tomto bod menu pohybovat v rozsahu předem nastavené doby doběhu (cca 8s nebo cca 30s). K tomu stisknete jedenkrát servisní klávesu, na indikační modulu se pak zobrazí následující stavy: 8s oranžová a žlutá kontrolka bliká, 30s zelená kontrolka svítí, oranžová a zelená kontrolka bliká. Změnu doby doběhu zkontrolujte ještě jednou v normálním provozu Snímání úrovně sedimentu (2) Snímáním sedimentu můžete zkontrolovat funkci sondy sedimentu a světelných diod. Každým stisknutím servisního tlačítka klesne čidlo sedimentu dolů. Jestliže přitom použijete zkušební nádobu, můžete snímat různé stavy naplnění a zobrazit je na indikačním modulu Start - brzdění motoru funkcí tlakového vypínače (3) Hnací motor se spustí a po uplynutí doby doběhu automaticky zabrzdí. Stisknete-li v průběhu doběhu servisní klávesu, pak se motor zabrzdí okamžitě. (Viz též bod 16

17 17

18 14. Roční kontrola 14.1 Kontrolky indikačního modulu Vypněte síť. Vyjměte sběrnou nádobu amalgámu, zasaďte zkušební nádobu a nastavte stav naplnění na 95%. Zapněte síť. Čidlo sedimentu aktivováno. Po skončení snímání se na indikačním modulu zobrazí stav naplnění na 95% (zelená kontrolka, žlutá kontrolka a melodie akustického signálu). Stiskněte servisní klávesu. Aktustická signalizace zmizí a svítí zelená a žlurá kontrolka. Pokud neuslyšíte zvuk snímání čidlem sedimentu, zkontrolujte snímání a je-li nutno vyměňte. Vypněte síť. Zkušební nádobu nastavte na 100% stav naplnění. Zapněte síť. Čidlo sedimentu aktivováno. Po skončení snímání se na indikačním modulu zobrazí stav naplnění na 100% (blikající oranžová kontrolka, žlutá kontrolka a melodie akustického signálu). Oranžovou blikající kontrolku a akustický signál stisknutím servisní klávesy již vypnout nemůžeze. 15. Kontrola bezvadného stavu po 5 letech Podle Vyhlášky o odpadních vodách, příloha 50 (stomatologické ošetření) bod 2.2.5, musíte v souladu s národním právem kontrolovat bezvadný stav VSA 300 S v intervalech, které nepřekročí 5 let. Vyjměte sběrnou nádobu. Přitom musí blikat oranžová kontrolka na indikačním modulu a zaznět akustický signál. Zasaďte zkušební nádobu. Stiskněte servisní klávesu na indikačním modulu (zelená kontrolka "v provozní pohotovosti" opět svítí) Odsajte cca 1 l vody. Jakmile se stroj vypne, vyjměte zkušební nádobu a vylejte obsah vody do měrky.. Při obsahu vyšším než 70ml:. je zařízení v pořádku Při obsahu nižším než 70ml vyčistěte buben odstředivky nebo zkontrolujte fukci zařízení Odsávání Vyjměte odsávací prvek. Stroj se spustí. Zavěste hadici. Po cca 30 sek. se stroj musí vypnout (motor se zabrzdí v průběhu 5 min. pouze jednou). V případě, že brzda nefunguje, zkontrolujte přípojky a změřte napětí. Jestliže jste nezjistili žádnou chybu, odpojte stroj od napětí, pak jej opět zapněte a opakujte kontrolu odsávání. Pokud se chyba stále ještě opakuje, zkontrolujte pojistku F2 (F 5,0 AH) na elektronice a podle potřeby ji vyměňte Vizuální kontrola Zkontrolujte těsnost přípojek, hadic a přístroje a příp. opravte. Výsledky zkoušky zaznamenejte do provozního deníku. 18

19 Použití 16. Kontrolky 16.1 V provozní pohotovosti ZELENÁ kontrolka svítí Sběrná nádoba naplněna na 95% ZELENÁ kontrolka svítí ŽLUTÁ kontrolka svítí a zazní melodie aktustického signálu. Při stavu naplnění na 95% můžete akustický signál vypnout stistknutím servisní klávesy. Poté se zobrazí ZELENÁ kontrolka "v provozní pohotovosti" a s VSA 300 S můžete pracovat. ŽLUTÁ kontrolka svítí jako upozornění na nutnou výměnu sběrné nádoby Sběrná nádoba naplněna na 100% ŽLUTÁ kontrolka svítí ORANŽOVÁ kontrolka bliká a zazní melodie akustického signálu. Při stavu naplnění na 100% již akustickou signalizaci a oranžovou kontrolku stisknutím servisní klávesy vypnout nemůžete. Teprve po výměně sběrné nádoby je stroj opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" 16.4 Sběrná nádoba je vyjmuta ORANŽOVÁ kontrolka bliká a zazní akustická signalizace. Krátkým stisknutím servisní klávesy můžete vypnout akustickou signalizaci, oranžová kontrolka však bliká dále. Po zasazení sběrné nádoby je stroj opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" 19

20 16.5 Porucha motoru ORANŽOVÁ kontrolka a ZELENÁ kontrolka střídavě. blikají zazní akustická signalizace. Vyskytne se během spuštění stroje. Krátkým stisknutím servisní klávesy můžete vypnout akustickou signalizaci, kontrolky však blikají dále. Stroj je i nadále v provozní pohotovosti. Zavolejte technika! 16.6 Hlášení kontroly brzdění ORANŽOVÁ kontrolka a ZELENÁ kontrolka střídavě. blikají zazní akustická signalizace Vyskytne se při brzdění stroje. Krátkým stisknutím servisní klávesy můžete vypnout akustickou signalizaci, kontrolky však blikají dále. Dojde-li k této situaci několik dnů za sebou, měli byste stroj z důvodu nedostatečného brzdění nechat přezkoušet technikem. 17. Údržba sacího zařízení Po každém ošetření musíte z hygienických a funkčních důvodů odsát sklenku studené vody vždy velkou a malou hadicí - a to i v případě, že jste odsávali pouze savkou. Při odsávání velkou sací hadicí je nasáváno velké množství vzduchu (~300 l/min), čímž se značně zvýší čisticí efekt. Před polední přestávkou a po skončení ordinace musíte sací zařízení čistit a dezinfikovat nasátím vhodného a výrobcem doporučeného čisticího a dezifekčního prostředku např. OROTOL Ultra nebo OROTOL Plus. Nepoužívejte pěnivé prostředky jako jsou např. čističe pro domácnost, prostředky určené k dezinfekci nástrojů nebo abrazivní prostředky. Nepoužívejte prostředky s obsahem chlóru nebo rozpouštědla jako např. aceton. Tyto prostředky mohou poškodit materiál. Mohly by tím zaniknout nároky vyplývající ze záruky. Další informace najdete v návodu k použití "Dezinfekce a čištění sacích zařízení", objedn.č /... 1 x za týden musíte dezinfikovat a čistit povrch skříně odlučovače vhodným a výrobcem doporučeným dezinfekčním a čisticím prostředkem. 18. Výměna sběrné nádoby amalgámu V závislosti na zachyceném množství musíte sběrnou nádobu vyměnit 1-2 x za rok. Jakmile na indikačním modulu svítí žlutá a oranžová kontrolka a zadní akustická signalizace, musíte provést výměnu sběrné nádoby. Vypněte hlavní vypínač stomatologické soupravy. Vyjměte prázdnou z kartonu sběrnou nádobu a odšroubujte víko. K zamezení infekce musíte při výměně nádoby nosit rukavice nepropuštějící kapalinu. (VBG a 7) Uchopte plnou sběrnou nádobu VSA 300 S zespod, otáčejte ji ve směru šipky a vyjměte ji směrem dolů. Vyšroubujete-li sběrnou nádobu a stomatologická souprava není vypnuta, bliká oranžová kontrolka a zazní akustická signalizace. Tuto můžete vpnout stisknutím servisní klávesy. Po výměně sběrné nádoby stiskněte opět servisní klávesu, aby oranžová blikající kontrolka zhasla a zařízení hlásilo opět "V PROVOZNÍ POHOTO- VOSTI". Nalejte do sběrné nádoby dezinfekční prostředek. Viz Návod k použití, objedn.č

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k montáži a použití výplachové jednotky DÜRR

Návod k montáži a použití výplachové jednotky DÜRR Návod k montáži a použití výplachové jednotky DÜRR 7100-250-50 2003/09 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4

Více

Návod k montáži a použití V 250 / V 300 S / V 600 / V 900 / V 1200 Sací stroje

Návod k montáži a použití V 250 / V 300 S / V 600 / V 900 / V 1200 Sací stroje Návod k montáži a použití V 250 / V 300 S / V 600 / V 900 / V 1200 Sací stroje 2004/07 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k montáži a použití ventilu plivátka Dürr

Návod k montáži a použití ventilu plivátka Dürr Návod k montáži a použití ventilu plivátka Dürr 2003/12 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Upozornění k

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA 4

Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA 4 Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA 4 2006/06 Obsah Důležité informace 1. Všeobecné pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Likvidace přístroje... 4 1.4 Použití

Více

Návod k montáži a použití Vyvolávací automat rentgenových snímků XR 04

Návod k montáži a použití Vyvolávací automat rentgenových snímků XR 04 Návod k montáži a použití Vyvolávací automat rentgenových snímků XR 04 2007/01 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Návod k montáži a použití Tlakovzdušné stanice Dürr pro kliniky P 6000, P 9000

Návod k montáži a použití Tlakovzdušné stanice Dürr pro kliniky P 6000, P 9000 Návod k montáži a použití Tlakovzdušné stanice Dürr pro kliniky P 6000, P 9000 2004/12 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k montáži a použití Sací stroje Dürr pro klinické použití V 3000, V 6000, V 9000

Návod k montáži a použití Sací stroje Dürr pro klinické použití V 3000, V 6000, V 9000 Návod k montáži a použití Sací stroje Dürr pro klinické použití V 3000, V 6000, V 9000 9000-606- 15/ 32 2005/01 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny...

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Návod k montáži a použití uložení hadice DÜRR Comfort

Návod k montáži a použití uložení hadice DÜRR Comfort Návod k montáži a použití uložení hadice DÜRR Comfort 2005/03 Obsah Dùle ité informace 1. Pokyny... 3 1.1 Hodnocení shody... 3 1.2 Všeobecné pokyny... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny... 3 1.4 Upozornění

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu OHŘÍVAČE RBK NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z antikorozní oceli, plášť a skříň

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Jestliže je ohřívač v činnosti, je nutné zajistit minimální průtok vzduchu (viz. tabulka).

Jestliže je ohřívač v činnosti, je nutné zajistit minimální průtok vzduchu (viz. tabulka). OHŘÍČE RB NÁODY N MONTÁŽ, OBSLUHU ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z nerezové oceli, plášť a skříň z galvanizovaného

Více

El. ohřev RTI-EZ titanový

El. ohřev RTI-EZ titanový El. ohřev RTI-EZ titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Obj.-č. D 040 052 Stav k 06/00 G 880 355 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám a našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete s

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

NEVADA V633M NEVADA V640M

NEVADA V633M NEVADA V640M Průmyslové vysavače NEVADA V633M NEVADA V640M 06.02 Návod k obsluze Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SEG E.2.50B. Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SEG E.2.50B. Výrobní č.: Pozice Počet Popis 1 SEG.40.09.E.2.50B Výrobní č.: 96878506 Čerpadla Grundfos SEG AUTOADAPT jsou ponorná čerpadla s horizontálním výtlačným hrdlem, speciálně konstruovaná pro tlakové čerpání odpadní vody

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Více

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 71642 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.2552-0 E-Mail:

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list NÁVOD K POUŽITÍ Příprava Instalace Použití Údržba a čištění Tento návod k použití obsahuje záruční list Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Více

Návod k montáži a použití Nástroj Dürr Vector Pro Scaler

Návod k montáži a použití Nástroj Dürr Vector Pro Scaler Návod k montáži a použití Nástroj Dürr Vector Pro Scaler 2004/11 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 3 2. Informace o výrobku... 3 2.1 Použití nástroje Vector Scaler k určenému účelu... 3 2.2 Použití

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

Návod k montáži a použití PTS 200

Návod k montáži a použití PTS 200 Návod k montáži a použití PTS 00 005/0 Obsah Důležité informace. Pokyny.... Hodnocení shody.... Všeobecné pokyny.... Všeobecné bezpečnostní pokyny.... Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému

Více

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi Před instalací si prosím přečtěte návod. MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi Než započnete montáž, prostudujte si návod POZOR! Rohy skel

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FJO 604 FJO 904 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... TECHNICKÁ DATA... MONTÁŽ... 4 OBSUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 830 ACVATIX Elektromotorický pohon Pro zónové ventily a Kombiventily apájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál Ovládací síla 150 Přímá montáž převlečnou maticí M30 x 1,5 (není třeba žádné nářadí)

Více

Neutralizační zařízení. Brilon NEUTRA N 14, N 70, N210. Návod k instalaci a údržbě

Neutralizační zařízení. Brilon NEUTRA N 14, N 70, N210. Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení Brilon NEUTRA N 14, N 70, N210 Návod k instalaci a údržbě www.brilon.cz 1. Úvod Neutralizační zařízení je vhodné pro neutralizaci kondenzátu z kotlů se spalováním zemního plynu a

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ MiniDry 160 NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži MG Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 20 40 60 80 100 max. (m) m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000 1000

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ H y d r o S p i n NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ: Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace o bezpečnostních opatřeních, kterých je třeba dbát během montáže a spuštění. Je proto nezbytné,

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV

Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV Návod k montáži a použití 0678106030L20 1411V002 Obsah Důležité informace 1 K tomuto dokumentu 2 1.1 Výstražné pokyny a symboly 2 1.2 Upozornění

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Tlaková čerpadla BP 3 Garden Set Plus

Tlaková čerpadla BP 3 Garden Set Plus Tlaková čerpadla BP 3 Garden Set Plus BP 3 Garden Set Plus je díky sadě sacích a zahradních hadic okamžitě připravený k použití. Vysoce výkonné zahradní čerpadlo s dlouhou životností je vhodné pro zavlažování

Více

Montážní návod Skupina solárního čerpadla 10 /

Montážní návod Skupina solárního čerpadla 10 / CZ Skupina solárního čerpadla 1 / 2 26-28 Wolf GmbH Postfach 138 8448 Mainburg Tel. +498751/74- Fax +498751/7416 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 36472_2162 Änderungen vorbehalten Bezpečnostní pokyny

Více

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis funkce zařízení... 3 3. Činnost ovládacích prvků

Více

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz NR-AMXCT Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz NR-AMXCT je elektronická regulace pro konstantní teplotu přívodu pro podlahové topení, zařízení na pevná paliva

Více

Návod k montáži a použití Dürr RinsEndo

Návod k montáži a použití Dürr RinsEndo Návod k montáži a použití Dürr RinsEndo 2006/12 Obsah Důležité informace 1. Upozornění... 3 1.1 Hodnocení shody... 3 1.2 Všeobecné pokyny... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny... 3 1.4 Informace o výrobku

Více

Termostatická vodní lázeň

Termostatická vodní lázeň Termostatická vodní lázeň TVL 004 D Návod k obsluze Výrobce: INGOS s.r.o. K Nouzovu 2090 143 00 Praha 4 Modřany e-mail: pristroje@ingos.cz www: ingos.cz - 1 - Obsah 0. Úvod... 2 1. Technický popis... 2

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití ST230 500 ST230 1000 ST230 2000 (500 VA) (1000 VA) (2000 VA) Obsah 1. Popis zařízení 2 2. Popis hlavního panelu 2 3. Funkce zařízení 2 4. Instalace

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list

NÁVOD K POUŽITÍ. Příprava Instalace Použití. a čištění. Údržba. Tento návod k použití obsahuje záruční list NÁVOD K POUŽITÍ Příprava Instalace Použití Údržba a čištění Tento návod k použití obsahuje záruční list Před použití si pečlivě přečtěte návod k použití ZÁRUČNÍ LIST Typ zboží (dále též zařízení ): Výrobní

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Návod k obsluze odvlhčovače

Návod k obsluze odvlhčovače Odvlhčovač vzduchu Návod k obsluze odvlhčovače Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! Návod uchovejte pro případné další použití. VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní akustickým signálem s hlasitostí cca 85 db / 3 m na únik malého množství nebezpečného plynu. Zajistěte si včasnou ochranu

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více