Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S"

Transkript

1 Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S 2007/09

2 2

3 Obsah Důležité informace 1. Všeobecné pokyny Hodnocení shody Všeobecné pokyny Likvidace přístroje Instrukce k zdravotnickém výrobku Použití k určenému účelu Použití neodpovídající určenému účelu Použití přídavných přístrojů Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Výstražné pokyny a symboly Typový štítek Objem dodávky Příslušenství Speciální příslušenství Technické údaje Sací jednotka VSA 300 S Podmínky prostředí Popis funkce Způsob práce Přípojka plivátka Měření stavu naplnění Provozní porucha...9 Montáž 7. Instalace Prostor pro instalaci Možnosti instalace Výplachová jednotka Potrubní materiál Hadicový materiál Instalace hadic a potrubí Hadicové přípojky Přípojení vody pro výplachovou jednotku Tryska přídavného vzduchu Elektrická přípojka Údaje k připojovacím vedením Přípojka VSA 300 S s řídicí jednotkou Indikační modul Uvedení do provozu Servisní program Start / Stop Test kontrolek (1) Snímání úrovně sedimentu (2) Start - brzdění motoru funkcí tlakového vypínače (3) Vstupní a výstupní signály (4) Nastavení doby doběhu (5) Roční kontrola Kontrolky indikačního modulu Odsávání Vizuální kontrola Kontrola bezvadného stavu po 5 letech...18 Použití 16. Kontrolky V provozní pohotovosti Sběrná nádoba naplněna na 95% Sběrná nádoba naplněna na 100% Sběrná nádoba je vyjmuta Porucha motoru Hlášení kontroly brzdění Údržba sacího zařízení Výměna sběrné nádoby amalgámu Likvidace sběrné nádoby amalgámu Údržba...21

4 Důležité informace 1. Všeobecné pokyny 1.1 Hodnocení shody Výrobek byl podroben hodnocení shody podle směrnice. Evropské unie 93/42/EHS a splňuje zásadní požadavky určené tímto ustanovením. 1.2 Všeobecné pokyny Návod k montáži a použití je součástí přístroje. Tento musíte dát uživateli k dispozici na přístupném místě. Dodržení návodu k montáži a použití je předpokladem pro použití k určenému účelu a správnou obsluhu přístroje, nové zaměstnance musíte instruovat.. Návod k montáži a použití předejte následnému uživateli. Bezpečnost obsluhy a bezporuchový provoz přístroje jsou zaručeny pouze za použití originálních dílů přístroje. Kromě toho smíte použít pouze příslušenství uvedené v návodu k montáži a použití nebo k tomu účelu vysloveně schválené firmou Dürr Dental. Jestliže použijete jiné příslušenství, nemůže firma Dürr Dental převzít záruku za bezpečný provoz a funkci. Veškeré nároky na náhradu takto vzniklých škod jsou vyloučeny. Firma Dürr Dental odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a funkci přístroje pouze v tom případě, že byly montáž, nová nastavení, změny, úpravy a opravy provedeny firmou Dürr Dental nebo firmou Dürr Dental k tomu pověřeným servisem a pokud je práce s přístrojem a jeho použití v souladu s návodem k montáži a použití. Návod k montáži a použití odpovídá provedení přístroje a technické úrovni v době prvního uvedení do oběhu. Vyhrazujeme si veškerá ochranná práva na uvedené obvody, metody, názvy, software a přístroje. Překlad návodu k montáži a použití byl proveden s nejlepším vědomím. Za chyby v překladu však ručit nemůžeme. Směrodatná je přiložená německá verze tohoto návodu k montáži a použití. Pořízení kopie návodu k montáži a použití, i jeho částí, je povoleno pouze s písemným souhlasem firmy Dürr Dental. Uschovejte originální obal pro případné vratné zásilky. Obal uschovejte mimo dosah dětí. Optimální ochrana přístroje během transportu je zaručena pouze v originálním obalu.. Je-li během záruční lhůty nutné vrácení přístroje, pak firma Dürr Dental neručí za poškození vzniklé během transportu v důsledku nedostatečného obalu! 1.3 Likvidace přístroje Sacími hadicemi jsou mimo jiné odsávány i těžké kovy a amalgámový prach z vyvrtaných výplní zubů. Ke snížení zatížení odpadní vody ze stomatologických zařízení těžkými kovy musíte odpadní vodu odvádět v souladu s příslušně platnými rámcovými předpisy o odpadních vodách dané země. Díly s ulpělým amalgámem jako jsou síta, filtry, hadice apod. musíte rovněž tak likvidovat podle národních předpisů. Zabudovanou řídicí jednotku, elektronickou platinu a komponenty likvidujte jako elektronický odpad. 1.4 Instrukce k zdravotnickém výrobku Výrobek je přístrojem zdravotnické techniky a smí jej používat pouze osoby, které na základě své kvalifikace nebo znalostí zaručují odborné zacházení. 4

5 1.5 Použití k určenému účelu Kombinované sací jednotka VSA 300 S je generátor vakua s integrovanou separací a odlučováním amalgámu. Sací výkon tohoto stroje vystačí pro jedno pracoviště. VSA 300 S musíte zabudovat nebo montovat u stomatologických pracovišť s aplikací amalgámu. VSA 300 S přitom splňuje požadavky EU podle předpisu o čištění odpadních vod DIN EN ISO a národního předpisu v Německu. Stupeň účinnosti odloučení činí více než 95% při průtoku zhruba 5 l/min.. Amalgámový kal se zachytí ve sběrné nádobě VSA 300 S. V závislosti na množství musíte sběrnou nádobu amalgámu vyměnit každých 6-9 měsíců. 1.6 Použití neodpovídající určenému účelu Jiné použití nebo použití přesahující stanovený rámec platí za použití neodpovídající určenému účelu. Za takto vzniklé škody výrobce neručí. Riziko nese sám uživatel. S přístrojem nesmíte pracovat v operačních místnostech. 1.7 Použití přídavných přístrojů Přístroje smíte propojit mezi sebou nebo s částmi zařízení pouze tehdy, je-li zajištěno, že tímto spojením není ohrožena bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí.. Jestliže není bezpečné spojení z údajů o přístroji zřejmé, musí uživatel např. konzultací zúčastněných výrobců nebo odborníka zjistit, zda plánovaný spojením nebude omezena bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí. 2. Bezpečnost 2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Přístroj byl firmou Dürr Dental vyvinut a konstruován tak, že jsou ohrožení při jeho použití k určenému účelu téměř vyloučena. Přesto považujeme za nutné popsat následující bezpečnostní opatření, aby tak mohla být vyloučena zbytková nebezpečí. Při práci s přístrojem dodržujte zákony a předpisy platné v místě použití!. Provádět přestavby nebo změny na přístroji není povoleno. Firma Dürr Dental nepřebírá záruku a ručení za přestavěné nebo změněné přístroje. V zájmu bezpečného využití a aplikace přístroje odpovídají provozovatel a uživatel za dodržení předpisů a ustanovení. Instalaci musí provést odborník. Uživatel se musí před každým použitím přístroje přesvědčit o jeho spolehlivé funkci a řádném stavu. Uživatel musí být seznámen s obsluhou přístroje. Výrobek není určen pro provoz v pásmech ohrožených výbuchem, resp. v atmosféře podporující hoření. Pásma ohrožená výbuchem mohou vzniknout použitím hořlavých anestetik, kyslíku, prostředků k čistění a dezinfekci pokožky. 2.2 Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Před připojením přístroje musíte zkontrolovat, zda jsou síťové napětí a frekvence, uvedené na přístroji, v souladu s hodnotami zásobovací sítě. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou přístroj nebo vedení poškozeny. Poškozená vedení a zástrčky musíte neprodleně vyměnit. Nikdy se nedotýkejte současně pacienta a volných konektorů přístroje. Při práci na přístroji musíte dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy pro elektrotechnická zařízení. 5

6 3. Výstražné pokyny a symboly V návodu k montáži a použití jsou pro zvláště důležité údaje použity následující názvy resp. symboly: Údaje resp. příkazy a zákazy k odvrácení škod na zdraví osob nebo rozsáhlých hmotných škod. Speciální údaje týkající se ekonomického použití přístroje a jiné pokyny Dodržujte návod k použití Varování před nebezpečným elektrickým napětím Horký povrch Automaticky rozběh Obsluha musí při práci na zařízení nosit ochranné rukavice 3.1 Typový štítek Typový štítek je umístěn na zadní straně zařízení, uprostřed REF objedn.č. / typové č. SN sériové č. 1 Dodržujte pokyny v průvodních dokladech! Datum výroby 6

7 4. Objem dodávky Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S typu / V AC, 50 Hz Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S typu / V AC, 50 Hz. s integrovanou výplachovou jednotkou 4.1 Příslušenství Návod k montáži a použití /30 Provozní deník Sada přípojek Sada přípojek pouze VSA 300 S s. výplachovou jednotkou Sací hadice LW 30, šedá Hadice LW Hadice LW 30, hliník Recyklační box OroCup Speciální příslušenství Zvukově izolační skříňka Bakteriologický filtr s. příslušenstvím Výplachová jednotka Recyklační box Recyklační box (jen A + CH) Sada dovybavení výplachové. jednotky pro typ

8 5. Technické údaje 5.1 Sací jednotka VSA 300 S Typ Napětí V 230 / / / 1 Síťová frekvence Hz Příkon proudu A 2,9 2,9-3,7 3,7 Rozběhový proud A cca 9 cca 9-10 cca 10 Elektrický výkon W Otáčky min Max. průtok kapaliny l/min 5 Spotřeba vzduchu l/min max. 400 Tlak při V=0 hpa cca -170 až -195 cca -170 až -195 cca -170 až -195 (při 50 Hz = -10%) Max. počet pracovišť 1 Užitečný objem sběrné nádoby ccm cca 150 Interval výměny měsíce 6-9 Hmotnost kg cca 14 Rozměry (VxŠxH, cm) 48 x 31 x 31 Hladina zvuku* bez skříňky. se skříňkou Doba zapnutí 8 db(a), ±1,5. db(a), ±1, S1 Druh ochrany IP 21 Ochranná třída i Přípojka vakua DürrConnect Special. (hadice, vnitřní ø 30 mm) Přípojka odpadního vzduchu DürrConnect Special. (hadice, vnitřní ø 30 mm, hliník) Přípojka odtoku DürrConnect System. (hadice, vnitřní ø 20 mm) Ochranné malé napětí V 24 ~ Výkon VA 4 Spínací kontakt ve stomatologické soupravě 24 V AC / 10 ma * podle EN ISO 1680 Emise zvuku ve vzduchu; měřeno ve zvukově izolované místnosti.. V místostech odrážejících zvuk mohou být hodnoty vyšší. 5.2 Podmínky prostředí Mějte na zřeteli vliv prostředí. Přístroj nepoužívejte ve vlhkém a mokrém prostředí. Skladování a transport teplota:...15 C až +60 C. rel. vlhkost vzduchu:... max. 95% Provoz teplota: C až +40 C rel. vlhkost vzduchu:... max. 70%

9 6. Popis funkce 6.1 Způsob práce Úkolem kombinované sací jednotky VSA 300 S je plynulé generování podtlaku k odsávání při vrtání, broušení atd. s následnou separací nasávaného vzduchu a odlučování amalgámu z odpadní vody stomatologické soupravy. Vypínačem v odložení hadice a relé sacích strojů ve stomatologické soupravě se zapne motor VSA 300 S. Ve vstupním hrdle se odsátá směs odpadní vody/vzduchu zrychlí a tangenciálně přivádí do cyklonového odlučovače. V cyklonovém odlučovači se pomocí usměrňovačů uvede do spirálového pohybu. Vzniklými odstředivými silami jsou odsáté částečky metány na vnější stěnu. Vzduch se plynule odděluje od odpadní vody a uniká přes otáčející se rotor k sací jednotce. Rotor poháněný motorem zajistí jako druhý separační stupeň, že odpadní voda resp. zpěněná krev nejsou strženy do sací jednotky. Odpadní voda vzniklá v pásmu separace je plynule přiváděna do odstředivky, kde jsou odloučeny částice amalgámu. Odstředěná kapalina je odpadním ventilem a výstupním hrdlem čerpána do kanalizační sítě. Pod odstředivkou je instalová vyměnitelná sběrná nádoba, do které jsou po zastavení motoru vyplachovány odloučené částice amalgámu. Čidlo kontroluje stav naplnění ve sběrné nádobě, jakmile je tato plná, je na indikačním modulu signalizováno, že musí být vyměněna. V závislosti na způsobu práce a zachyceném množství musíte sběrnou nádobu vyměnit po cca 6-9 měsících. Spolehlivý uzávěr usnadní výměnu a uzavření sběrné nádoby. Čerpadlo spojené s odstředivkou udržuje konstatntní úroveň hladiny kapaliny ve sběrné nádobě. Tím se při výměně sběrné nádoby zabrání rozlití. Jestliže odsávací prvky opět zavěsíte od odložení hadice a ani v plivátku není odpadní voda, pak se po uplynutí nastavené doby doběhu (8s/30s) odstředivka vypne. Motor při vypnutí brzdí, čímž vodní kruh rotující v důsledku setrvačnosti vypláchne odloučené částice z odstředivky dolů do sběrné nádoby. 6.2 Přípojka plivátka Odpadní voda z plivátka s částicemi amalgámu musí být rovněž tak zpracována v odlučovači amalgámu. O to se rovněž postará VSA 300 S, pokud je mezi odtokem plivátka a vstupním hrdlem VSA 300 S speciální ventil. Tento ventil musí být vybaven kontaktem, který je připojen paralelně ke spínacím kontaktům odložení a navíc splnit následující požadavky: Ventil musí odtok plivátka během odsávání odsávacími prvky uzavřít, aby v plivátku nedocházelo ke zvukům způsobeným sáním. Ventil by se měl otevřít jen v případě, že je v plivátku voda. Dalším úkolem ventilu je při výskytu vody z plivátka spuštění a opětné zastavení VSA 300 S, aby byla tato voda odvedena do odstředivky a odloučen amalgám. V bezproudovém stavu musí být ventil zavřen. 6.3 Měření stavu naplnění Stav naplnění sběrné nádoby je kontrolován měřicím čidlem při každém zapnutí hlavního vypínače. Zůstane-li zařízení zapojeno v síti, opakuje se zkoužka automaticky vždy po cca 24 hodninách. Magnetická cívka vyvolá snímání, přičemž čidlo gravitací klesne dolů. Stav naplnění je měřen světelnou závorou a při dosažení naplnění nad 95% signalizován na indikačním modulu. Při naplnění sběrné nádoby amalgámovým kalem na 95% se na indikačním modulu zobrazí vedle zelené kontrolky navíc nepřetržitě svíticí žlutá kontrolka. Kromě toho zazní akustická signalizace, kterou můžete stisknutím servisní klávesy vypnout. Poté je zařízení opět " V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI". Prezence žluté světelné kontrolky Vám připomíná informaci. Po každém zapnutí hlavního vypínače se indikace naplnění opakuje a denně Vás upozorňuje na nutnou výměnu sběrné nádoby. Při stavu naplnění na 100% zelená kontrolka zhasne. Nepřetržitě svítící žlutá a blikající oranžová kontrolka pak svítí a zazní akustická signalizace. Akustickou signalizaci již vypnout nemůžete, takže je VSA 300 S až do zasazení nové sběrné nádoby momo funkci. Po výměně se zobrazí zelená kontrolka a zařízení je opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" 6.4 Provozní porucha Není-li VSA 300 S v důsledku technického defektu v provozní pohotovosti, je aktivováno hlášení poruchy. V tomto případě bliká na indikačním modulu oranžová kontrolka "PORUCHA". Navíc zazní akustická signalizace, kterou můžete vypnout stisknutím servisní klávesy. Hlášení "PORUCHY" je u defektního motoru vyvoláno podtlakovým spínačem a nebo v případě, že nebyla zasazena sběrná nádoba, mikrospínačem v uložení sběrné nádoby. 9

10 Zobrazí-li na indikačním modulu oranžová světelná kontrolka "PORUCHA", můžete stisknutím servisní klávesy (min. 2 sek.), VSA 300 S spustit manuálně. Jestliže se po opakovaném stisknutí servisní klávesy zobrazení hlášení poruchy vždy opakuje, resp.se Vám stisknutím servisní klávesy nepodaří VSA 300 S spustit, pak se jedná o technický defekt. 10

11 Montáž 7. Instalace 7.1 Prostor pro instalaci Teplota místnosti nesmí klesnout pod + 10 C a vystoupit nad + 40 C.. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 70%. Instalaci v účelových místnostech, např. topných prostorách, musíte předem vyjasnit po stránce stavebních předpisů. Instalace v mokrých místnostech je nepřípustná. Při instalaci ve skříni nebo ve strojovně musíte připravit otvory pro přívod a odvod vzduchu. Při nedostatečném větrání musíte zabudovat ventilátor, přičemž musí být k dispozici příslušný výřez pro přívod studeného vzduchu. 7.2 Možnosti instalace Na podlaží ordinace. Ve větrané skříni (např. Dürr PTS 105/195). V Dürr zvukově izolační skříňce v prodloužení stomatologické soupravy na přípojnou zásuvkou v podlaze. Na níže situovaném podlaží. Při instalaci VSA 300 S ve sklepě nebo podobných místnostech, musíte zařízení montovat na podstavci nebo na stěnu ve výši minimálně 30 cm nad podlahou. 7.3 Výplachová jednotka Není-li u stomatologické soupravy plivátková mísa a nebo zabudovaná výplachová jednotka, pak musíte výplachovou jednotku připojit k VSA 300 S. Mimoto je u chirurgických zákroků a při aplikaci Airflow nutnost výplachové jednotky ve stomatologické soupravě předepsána, která přivádí systému při odsávání malé množství vody. Takto zředěný sekret je tím lépe dopravován. 7.4 Potrubní materiál Používat smíte pouze následující potrubní materiál: hermetické odpadní trubky z prolypropenu (PP, polypropylen), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), neměkčeného polyvinylchloridu (PVC- U) a polyetylénu (PEh). Používat nesmíte: trubky z akryl-butadien-styrolu (ABS) a směsi styrol-kopolymeru (např. SAN+PVC). 7.5 Hadicový materiál Pro odpadní a sací vedení smíte použít pouze pružné spirálové hadice z PVC se zabudovanou spirálou nebo hadice stejné jakosti. Používat nesmíte: hadice, které nejsou odolné vůči dezinfekčním prostředkům a chemikáliím, používaným v zubních ordinacích, tak jako gumové hadice nebo hadice z neděleného PVC s nedostatečnou pružností. 7.6 Instalace hadic a potrubí Vedení odpadního vzduchu od zařízení musíte instalovat ven mimo budovu. Pokud to není možné, musíte použít bakteriologický filtr odpadního vzduchu. Při nedostatečné dezinfekci může i navzdory bakteriologickému filtru odpadního vzduchu dojít k obtěžování pachy. Odpadní potrubí instalujte vždy podle platných předpisů příslušné země. Spojení mezi potrubím a přípojkou na sací jednotce proveďte prostřednictvím dodané ohebné hadice a to co nejkratší, přímé a bez oblouku. Tím je možno zamezit přenosu vibrací na potrubní systém. 11

12 8. Hadicové přípojky Zde zobrazená možnost připojení je jen jednou z mnoha variant, které mohou být v závislosti na instalačních podmínkách nepatrně pozměněné. 1 spojka 30/36 1a O-kroužek 30x2 2 hadicová spona ø30mm 3 hadice odpadního vzduchu (hliník), vnitřní ø30mm 4 koleno DN 30 5 kroužek O 30x2 6 pojistný kroužek 7 spojka, vnější ø36mm 8 kroužek O 20x2,0 9 pojistný kroužek 10 ucpávka hadice ø20mm 11 hadicová spona ø28mm 12 sací hadice vnitřní ø30mm 13 objímka na hadice 14 odpadní hadice, vnitřní ø20mm 12

13 9. Přípojení vody pro výplachovou jednotku Pouze pro variantu /002 s instalovanou výplachovou jednotkou Vodu můžete připojit různým způsobem: Přímo na vodovodní kohoutek s přípojkou R 3/4 (obr. 2.1). T-kusem na hadici Tecalan o Ø 4 mm nebo Ø 6 mm (obr. 2.2). Hadici Tecalan s zásuvným pouzdrem, dvojitým klínovým kroužkem a přesuvnou maticí (obr.3) přišroubujte pevně na vodním ventilu výplachové jednotky. Zkontrolujte tlak vody pro výplachovou jednotku. Tlak vody by měl činit 2-4 bary.. Tlak nižší než 2 bary je pro spolehlivý provoz nedostačující. Při tlaku vyšším než 4 bary musíte předřadit redukční ventil.. Po instalaci sacího stroje proveďte zkoušku funkce výplachové jednotky Tryska přídavného vzduchu Tryska přídavného vzduchu (8) má dvě funkce: Tryska přídavného vzduchu zajišťuje přívod chladicího vzduchu k zařízení navíc. Regulačním šroubem (9) v tělese turbíny, se při montáži nastaví max. podtlak zařízení. Regulační šroub je zapečetěn lakem a nesmí být přestaven

14 11. Elektrická přípojka Elektrické zařízení pro napájecí napětí musíte provést podle normy pro ordinace a kliniky příslušné země. Při zapojení na elektrickou napájecí síť musíte do proudového obvodu zabudovat všepolové odpojovací zařízení (vypínač všech polů nebo všepolový jistič vedení (pojistku)) s minimálním rozevřením kontaktů 3 mm. Jištění proudového obvodu: vypínač LS 16 A, charakteristika B podle EN Zapojení na elektrickou napájecí síť pomocí vidlice s ochranným kontaktem nebo vidlice CCE není povoleno 11.1 Údaje k připojovacím vedením Připojovací vedení 230 V (síťová přípojka, instalovaná napevno): NYM-J 3 x 1,5 mm² Připojovací vedení 230 V (síťová přípojka, pružná ): Spojení mezi ovládací skříní a sací jednotkou nebo mezi přístrojovou připojovací zásuvkou a sací jednotkou proveďte pomocí hadicového vedení z PVC:. H05 VV-F 3G1,5 mm². nebo gumových vedení: H05 RN-F 3G1,5 mm² / H05 RR-F 3G1,5 mm² 24 V řídicí vedení, für VSA 300 S Ochranné malé napětí pro: držák hadice ventil volby místa ventil plivátka Pružná instalace: PVC vedení pro přenos dat. LiYY 3 x 0,5 mm². objedn.č Přípojka VSA 300 S s řídicí jednotkou 1/N/PE AC 230 V, s řídicí jednotkou integrována do zvukově tlumené skříňe. X1 výplachová jednotka X2 výstup napětí 24V a spínací kontakt sacího stroje ve stomatologické soupravě X3 / X13 indikační modul Připojit můžete pouze jeden indikační modul buď na X3 nebo na X13 angeschlossen werden X4 světelné závory čidla sedimentu X5 zvedací magnet čidla sedimentu X6 bezpečnostní vypínač sběrné nádoby X7 přípojka motoru X8 síťová přípojka F1 hlavní pojistka F2 jištění brzdy S1 tlakový spínač kontroly motoru H1 výplachová jednotka H2 červená kontrolka (jako indikační modul) H3 žlutá kontrolka (jako indikační modul) H4 zelená kontrolka (jako indikační modul) 4 14

15 11.3 Indikační modul Při použití VSA 300 S s DÜRR skříňkou zamontujete indikační modul do víka skříňky. Při zabudování např. ve spodní skříni musíte indikační modul umístit tak, aby byl pro ošetřující dobře viditelný. 12. Uvedení do provozu Zapněte hlavní vypínač zařízení nebo ordinace. Zkontrolujte funkci přístroje a těsnost přípojek. Bezpečnostní kontrolu elektrických zařízení proveďte podle předpisů příslušné země a výsledek patřičně zaznamenejte např. do technické zprávy. Zkontrolujte, zda je instalován hrubý filtr (např. v plivátku). Se sací jednotkou nesmíte pracovat bez hrubého filtru, poněvadž by větší částice jako úlomky zubu nebo výplně zubů mohly zapřičinit poruchu. 15

16 13. Servisní program Ke kontrolu různých funkcí VSA 300 S můžete aktivovat servisní program. Program zahrnuje následující kroky: test kontrolek (1) snímání úrovně sedimentu(2) start a brzdění motoru funkcí tlakového vypínače (3) vstupní a výstupní signály (4) nastavení doby doběhu (5) Dvojnásobným stisknutím servisní klávesy můžete přecházet do jednotlivých kroků programu. Jedním stisknutím servisní klávesy krok programu opakujete. Stisknutí servisní klávesy je provázeno akustickou signalizací Start / Stop Ke startu servisního programu stiskněte nejprve servisní klávesu na indikačním modulu a poté zapnětě zásobení VSA 300 S napětím. Jakmile uslyšíte melodii signálu, můžete servisní klávesu pustit. Na indikačním modulu (test indikace) svítí tři kontrolky a servisní program je aktivován. Servisní program opustíte (Stop=kontrolka vyp) vypnutím zásobení VSA 300 S napětím Test kontrolek (1) Testem indikace, který je aktivován již zapnutím servisního programu, se testují světelné kontrolky na indikačním modulu. Všechny tři kontrolky musí svítit. Mimoto zazní melodie signálu, kterou můžete vypnout stisknutím servisní klávesy. nastavení doběhu v níže uvedeném textu). Tento krok můžete opakovat vždy jedním stitknutím servisní klávesy. V tomto kroku programu se podtlakovým spínačem navíc zkontroluje chod motoru. Kontrolka se při zrychlení mění z oranžové na zelenou a při doběhu ze zelené na oranžovou.. ORANŽOVÁ kontrolka:. žádný nedo příliš nízký podtlak (motor neběží, je v rozběhu anebo dobíhá). ZELENÁ kontrolka:. podtlak je k dispozici (motor běží) 13.5 Vstupní a výstupní signály (4) Po aktivování bodu programu bliká žlutá kontrolka a na přípojce pro výplachovou jednotku (X1) můžete měřit taktované stejnosměrné napětí (cca 22-30V). Vyjmutím sací hadice z odložení hadice svítí navíc zelená kontrolka. Jestliže vyšroubujete sběrnou nádobu, svítí oranžová kontrolka Nastavení doby doběhu (5) Podle potřeby můžete v tomto bod menu pohybovat v rozsahu předem nastavené doby doběhu (cca 8s nebo cca 30s). K tomu stisknete jedenkrát servisní klávesu, na indikační modulu se pak zobrazí následující stavy: 8s oranžová a žlutá kontrolka bliká, 30s zelená kontrolka svítí, oranžová a zelená kontrolka bliká. Změnu doby doběhu zkontrolujte ještě jednou v normálním provozu Snímání úrovně sedimentu (2) Snímáním sedimentu můžete zkontrolovat funkci sondy sedimentu a světelných diod. Každým stisknutím servisního tlačítka klesne čidlo sedimentu dolů. Jestliže přitom použijete zkušební nádobu, můžete snímat různé stavy naplnění a zobrazit je na indikačním modulu Start - brzdění motoru funkcí tlakového vypínače (3) Hnací motor se spustí a po uplynutí doby doběhu automaticky zabrzdí. Stisknete-li v průběhu doběhu servisní klávesu, pak se motor zabrzdí okamžitě. (Viz též bod 16

17 17

18 14. Roční kontrola 14.1 Kontrolky indikačního modulu Vypněte síť. Vyjměte sběrnou nádobu amalgámu, zasaďte zkušební nádobu a nastavte stav naplnění na 95%. Zapněte síť. Čidlo sedimentu aktivováno. Po skončení snímání se na indikačním modulu zobrazí stav naplnění na 95% (zelená kontrolka, žlutá kontrolka a melodie akustického signálu). Stiskněte servisní klávesu. Aktustická signalizace zmizí a svítí zelená a žlurá kontrolka. Pokud neuslyšíte zvuk snímání čidlem sedimentu, zkontrolujte snímání a je-li nutno vyměňte. Vypněte síť. Zkušební nádobu nastavte na 100% stav naplnění. Zapněte síť. Čidlo sedimentu aktivováno. Po skončení snímání se na indikačním modulu zobrazí stav naplnění na 100% (blikající oranžová kontrolka, žlutá kontrolka a melodie akustického signálu). Oranžovou blikající kontrolku a akustický signál stisknutím servisní klávesy již vypnout nemůžeze. 15. Kontrola bezvadného stavu po 5 letech Podle Vyhlášky o odpadních vodách, příloha 50 (stomatologické ošetření) bod 2.2.5, musíte v souladu s národním právem kontrolovat bezvadný stav VSA 300 S v intervalech, které nepřekročí 5 let. Vyjměte sběrnou nádobu. Přitom musí blikat oranžová kontrolka na indikačním modulu a zaznět akustický signál. Zasaďte zkušební nádobu. Stiskněte servisní klávesu na indikačním modulu (zelená kontrolka "v provozní pohotovosti" opět svítí) Odsajte cca 1 l vody. Jakmile se stroj vypne, vyjměte zkušební nádobu a vylejte obsah vody do měrky.. Při obsahu vyšším než 70ml:. je zařízení v pořádku Při obsahu nižším než 70ml vyčistěte buben odstředivky nebo zkontrolujte fukci zařízení Odsávání Vyjměte odsávací prvek. Stroj se spustí. Zavěste hadici. Po cca 30 sek. se stroj musí vypnout (motor se zabrzdí v průběhu 5 min. pouze jednou). V případě, že brzda nefunguje, zkontrolujte přípojky a změřte napětí. Jestliže jste nezjistili žádnou chybu, odpojte stroj od napětí, pak jej opět zapněte a opakujte kontrolu odsávání. Pokud se chyba stále ještě opakuje, zkontrolujte pojistku F2 (F 5,0 AH) na elektronice a podle potřeby ji vyměňte Vizuální kontrola Zkontrolujte těsnost přípojek, hadic a přístroje a příp. opravte. Výsledky zkoušky zaznamenejte do provozního deníku. 18

19 Použití 16. Kontrolky 16.1 V provozní pohotovosti ZELENÁ kontrolka svítí Sběrná nádoba naplněna na 95% ZELENÁ kontrolka svítí ŽLUTÁ kontrolka svítí a zazní melodie aktustického signálu. Při stavu naplnění na 95% můžete akustický signál vypnout stistknutím servisní klávesy. Poté se zobrazí ZELENÁ kontrolka "v provozní pohotovosti" a s VSA 300 S můžete pracovat. ŽLUTÁ kontrolka svítí jako upozornění na nutnou výměnu sběrné nádoby Sběrná nádoba naplněna na 100% ŽLUTÁ kontrolka svítí ORANŽOVÁ kontrolka bliká a zazní melodie akustického signálu. Při stavu naplnění na 100% již akustickou signalizaci a oranžovou kontrolku stisknutím servisní klávesy vypnout nemůžete. Teprve po výměně sběrné nádoby je stroj opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" 16.4 Sběrná nádoba je vyjmuta ORANŽOVÁ kontrolka bliká a zazní akustická signalizace. Krátkým stisknutím servisní klávesy můžete vypnout akustickou signalizaci, oranžová kontrolka však bliká dále. Po zasazení sběrné nádoby je stroj opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" 19

20 16.5 Porucha motoru ORANŽOVÁ kontrolka a ZELENÁ kontrolka střídavě. blikají zazní akustická signalizace. Vyskytne se během spuštění stroje. Krátkým stisknutím servisní klávesy můžete vypnout akustickou signalizaci, kontrolky však blikají dále. Stroj je i nadále v provozní pohotovosti. Zavolejte technika! 16.6 Hlášení kontroly brzdění ORANŽOVÁ kontrolka a ZELENÁ kontrolka střídavě. blikají zazní akustická signalizace Vyskytne se při brzdění stroje. Krátkým stisknutím servisní klávesy můžete vypnout akustickou signalizaci, kontrolky však blikají dále. Dojde-li k této situaci několik dnů za sebou, měli byste stroj z důvodu nedostatečného brzdění nechat přezkoušet technikem. 17. Údržba sacího zařízení Po každém ošetření musíte z hygienických a funkčních důvodů odsát sklenku studené vody vždy velkou a malou hadicí - a to i v případě, že jste odsávali pouze savkou. Při odsávání velkou sací hadicí je nasáváno velké množství vzduchu (~300 l/min), čímž se značně zvýší čisticí efekt. Před polední přestávkou a po skončení ordinace musíte sací zařízení čistit a dezinfikovat nasátím vhodného a výrobcem doporučeného čisticího a dezifekčního prostředku např. OROTOL Ultra nebo OROTOL Plus. Nepoužívejte pěnivé prostředky jako jsou např. čističe pro domácnost, prostředky určené k dezinfekci nástrojů nebo abrazivní prostředky. Nepoužívejte prostředky s obsahem chlóru nebo rozpouštědla jako např. aceton. Tyto prostředky mohou poškodit materiál. Mohly by tím zaniknout nároky vyplývající ze záruky. Další informace najdete v návodu k použití "Dezinfekce a čištění sacích zařízení", objedn.č /... 1 x za týden musíte dezinfikovat a čistit povrch skříně odlučovače vhodným a výrobcem doporučeným dezinfekčním a čisticím prostředkem. 18. Výměna sběrné nádoby amalgámu V závislosti na zachyceném množství musíte sběrnou nádobu vyměnit 1-2 x za rok. Jakmile na indikačním modulu svítí žlutá a oranžová kontrolka a zadní akustická signalizace, musíte provést výměnu sběrné nádoby. Vypněte hlavní vypínač stomatologické soupravy. Vyjměte prázdnou z kartonu sběrnou nádobu a odšroubujte víko. K zamezení infekce musíte při výměně nádoby nosit rukavice nepropuštějící kapalinu. (VBG a 7) Uchopte plnou sběrnou nádobu VSA 300 S zespod, otáčejte ji ve směru šipky a vyjměte ji směrem dolů. Vyšroubujete-li sběrnou nádobu a stomatologická souprava není vypnuta, bliká oranžová kontrolka a zazní akustická signalizace. Tuto můžete vpnout stisknutím servisní klávesy. Po výměně sběrné nádoby stiskněte opět servisní klávesu, aby oranžová blikající kontrolka zhasla a zařízení hlásilo opět "V PROVOZNÍ POHOTO- VOSTI". Nalejte do sběrné nádoby dezinfekční prostředek. Viz Návod k použití, objedn.č

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA 4

Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA 4 Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA 4 2006/06 Obsah Důležité informace 1. Všeobecné pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Likvidace přístroje... 4 1.4 Použití

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Montážní návod S10/15

Montážní návod S10/15 Montážní návod S10/15 CZ (součástí montážního návodu je záruční list, který je nutné v případě nárokování garanční opravy vyplnit) Stavba přístroje 1 Kontrolka provozu 2 Knoflík pro volbu teploty (pouze

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více