ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ"

Transkript

1 ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: SZ MMHK/181055/2012 ST2/Fej MMHK/003025/2013 ST2/Fej Ing. Marcela Fejková DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: Výroková část: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) a 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle 84 aţ 91 a 109 aţ 114 stavebního zákona ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a ţádost o stavební povolení, které dne podal Tomáš Brandejs, nar , Na Potoce 529/20, Hradec Králové, kterého zastupuje Kamila Plocová, nar , K Cikánu 1802, Hradec Králové (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání v souladu s 78 odst. 1 stavebního zákona ve spojeném řízení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y " Zahradní přístřešek s krytou terasou a zahradním skladem u novostavby rodinného domu; zpevněné plochy; napojení zahradního přístřešku na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii z novostavby rodinného domu; v obci Třesovice " (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 145/5 v katastrálním území Třesovice. Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Druh a účel umisťované stavby: Stavba zahradního přístřešku s krytou terasou a zahradním skladem, s napojením na sítě technického vybavení na novostavbu rodinného domu - doplňková stavba k rodinnému domu. Zpevněné plochy kolem zahradního přístřešku a jejich napojení na zpevněné plochy u rodinného domu.

2 Č.j. MMHK/003025/2013 ST2/Fej str Umístění stavby: a) parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje: pozemek: druh: výměra: parc. č. 145/5 orná půda 754 m 2 v katastrálním území Třesovice, který je ve vlastnictví ţadatele. b) umístění stavby na pozemku včetně vzdáleností od hranice pozemků a sousedních staveb: Stavba zahradního přístřešku s krytou terasou a zahradním skladem, s napojením na sítě technického zařízení budov a zpevněné plochy bude umístěna na pozemku parc. č. 145/5 v katastrálním území Třesovice, tak jak je zakresleno ve výkrese koordinační situace v měřítku 1 : 250, který je připojen k tomuto rozhodnutí, tj.: - stavba zahradního přístřešku s krytou terasou a zahradním skladem bude umístěna ve východní části pozemku u východního rohu stavby rodinného domu ve vzdálenosti 3,728 od východního rohu rodinného domu, ve vzdálenosti min. 0,805 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 145/7 v k.ú. Třesovice a na společné hranici s pozemkem parc. č. 390/2 v k.ú. Třesovice (komunikace). - zpevněná plocha bude umístěna severovýchodně od rodinného domu, při severovýchodní straně pozemku parc. č. 145/5 v katastrálním území Třesovice. 3. Určení prostorového řešení stavby: - Zahradní přístřešek s krytou terasou a zahradním skladem Zahradní přístřešek s krytou terasou a zahradním skladem o zastavěné ploše 37,85 m². Jedná se o přízemní novostavbu samostatně stojící půdorysného tvaru do písmene L o maximálních půdorysných rozměrech 9,4 x 5 m, krytou šikmou střešní krytinou, tvořenou dřevěnými vazníky, se sklonem 12 a 22, nejvyšší úroveň střešní konstrukce bude ve výšce 3,9 m od úrovně podlahy. Stavba bude dispozičně rozdělena na uzavřenou část zahradního skladu (o ploše 16,8 m²) a na navazující částečně obezděnou krytou zahradní terasu s krbem (o ploše 21,05 m²). Stavba plní doplňkovou funkci rodinného domu. Zahradní přístřešek bude svým výrazem korespondovat se stavbou rodinného domu. Zaloţení stavby bude provedeno základovými pasy, svislé nosné konstrukce budou z cihelných tepelněizolačních (případně pórobetonových) tvárnic. Úpravy povrchů a materiálové řešení bude stavba zahradního přístřešku korespondovat se stavbou rodinného domu, tj. úprava fasády bude provedena dle fasády na rodinném domě (tj. jemné zrnitosti a v bílém lomeném odstínu); na soklu, kolem okna a dveří a na vnitřní straně zastřešené terasy budou pouţity cihelné obkladové pásky (v červenohnědém odstínu); okno a dveře budou dřevěné z europrofilů v hnědém odstínu; klempířské výrobky budou ze ţárově zinkovaného plechu; střešní krytina bude z betonových tašek v provedení shodném jako na rodinném domě. Pohledové dřevěné konstrukce v otevřené části přístřešku se zahradním krbem budou opatřeny nátěrem v hnědém odstínu. V uzavřené části zahradního skladu, bude provedena keramická dlaţba, v zastřešené terase a na navazujících betonových plochách bude betonová zámková dlaţba. - Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: - přístup a příjezd - je zajištěn z místní komunikace na pozemku parc. č. 390/2 v k.ú. Třesovice a dále po vlastním pozemku. Jako součást stavby zahradního přístřešku budou provedeny zpevněné plochy kolem přístřešku a jejich napojení na zpevněné plochy před a za objektem rodinného domu o celkové zastavěné ploše 198,15 m². - elektro - napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno z rodinného domu, vedené po pozemku stavby parc.č. 145/5 k.ú. Třesovice. - vodovod - napojení objektu na vodovod bude provedeno z rodinného domu, vedené po pozemku stavby parc.č. 145/5 k.ú. Třesovice.

3 Č.j. MMHK/003025/2013 ST2/Fej str. 3 - splašková kanalizace splašková kanalizace z objektu zahradního přístřešku bude napojena na čističku odpadních vod rodinného domu na pozemku stavby parc.č. 145/5 k.ú. Třesovice. - dešťová kanalizace - dešťové vody ze stavby zahradního přístřešku budou svedeny do stávající dešťové kanalizace u rodinného domu na pozemku stavby parc.č. 145/5 k.ú. Třesovice. 4. Vymezení území dotčeného vlivy stavby (stavební pozemek): Stavební pozemek k zastavění se určuje v severovýchodní části pozemku parc. č. 145/5 v katastrálním území Třesovice, severovýchodně od rodinného domu, v rozsahu umísťované stavby zahradního přístřešku s krytou terasou a zpevněných ploch. V terénu se stavební pozemek vymezuje hranicemi uvedeného pozemku. Na nezastavěných plochách stavebního pozemku bude zřízena zahrada. Na nezastavěných plochách stavebního pozemku se musí zachovat a chránit zeleň. Ochrana zemědělského půdního fondu: Orgán ochrany ZPF - Magistrát města Hradec Králové, odbor ŢP vydal dne pod zn.:sz MMHK/138264/2012/ŢP2/Mar, č.j.: MMHK/157317/2012 souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro výstavbu zahradního přístřešku a zpevněných ploch na pozemku parc. č. 145/5 (orná půda) v katastrálním území Třesovice na výměru 94 m 2 s těmito podmínkami: a) Odnímaná plocha bude zaměřena podle situace ověřené v územním řízení. b) Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky 25 cm a 59 m 3 zeminy bude uloţeno na pozemku parc. č. 145/5 v katastrálním území Třesovice a bude pouţita po dostavbě k ozelenění a umocnění kulturních vrstev na zahradě. c) Finanční odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu budou předepsány v rozhodnutí vydaném orgánem ochrany zemědělského půdního fondu po nabytí právní moci územního nebo stavebního povolení. d) Po dokončení stavby bude odboru ţivotního prostředí MM HK předloţeno skutečné zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. II. Vydává podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na stavbu: s t a v e b n í p o v o l e n í " Zahradní přístřešek s krytou terasou a zahradním skladem u novostavby rodinného domu v obci Třesovice " (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 145/5 v katastrálním území Třesovice. Popis stavby: - Zahradní přístřešek s krytou terasou a zahradním skladem Zahradní přístřešek s krytou terasou a zahradním skladem o zastavěné ploše 37,85 m². Jedná se o přízemní novostavbu samostatně stojící půdorysného ve tvaru písmene L o maximálních půdorysných rozměrech 9,4 x 5 m, krytou šikmou střešní krytinou tvořenou dřevěnými vazníky se sklonem 12 a 22, nejvyšší úroveň střešní konstrukce bude ve výšce 3,9 m od úrovně podlahy. Stavba bude dispozičně rozdělena na uzavřenou část zahradního skladu (o ploše 16,8 m²) a na navazující částečně obezděnou krytou zahradní terasu s krbem (o ploše 21,05 m²). Stavba plní doplňkovou funkci rodinného domu. Zahradní přístřešek bude svým výrazem korespondovat se stavbou rodinného domu. Zaloţení stavby bude provedeno základovými pasy, svislé nosné konstrukce budou z cihelných tepelněizolačních (případně pórobetonových) tvárnic. Úpravy povrchů a materiálové řešení bude

4 Č.j. MMHK/003025/2013 ST2/Fej str. 4 stavba zahradního přístřešku korespondovat se stavbou rodinného domu, tj. úprava fasády bude provedena dle fasády na rodinném domě (tj. jemné zrnitosti a v bílém lomeném odstínu); na soklu, kolem okna a dveří a na vnitřní straně zastřešené terasy budou pouţity cihelné obkladové pásky (v červenohnědém odstínu); okno a dveře budou dřevěné z europrofilů v hnědém odstínu; klempířské výrobky budou ze ţárově zinkovaného plechu; střešní krytina bude z betonových tašek v provedení shodném jako na rodinném domě. Pohledové dřevěné konstrukce v otevřené části přístřešku se zahradním krbem budou opatřeny nátěrem v hnědém odstínu. V uzavřené části zahradního skladu, bude provedena keramická dlaţba, v zastřešené terase a na navazujících betonových plochách bude betonová zámková dlaţba. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Petr Vágner, autorizovaný inţenýr pro pozemní stavby (ČKAIT ) v 07/2012; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 3. Stavba bude dokončena do 31. prosince Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) závěrečná kontrolní prohlídka stavby po dokončení stavby - při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloţeny, i mimo jiné doklady, zejména písemné doklady s vyhovujícími výsledky o odborném provedení stavby včetně instalací, vytyčovací protokol, geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí, doklady o ověření poţadovaných vlastností výrobků ( 156 stavebního zákona), ve smyslu ustanovení 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební výrobky, a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. Dále doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., a navazujících předpisů, u stavby prováděné dodavatelsky je nutné přiloţit předávací protokol podepsaný oprávněnou osobou zodpovědnou za odborné vedení stavby, který bude obsahovat potvrzení, ţe stavba je provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ţe byly dodrţeny obecné technické poţadavky na výstavbu, dále bude obsahovat prohlášení o splnění poţadavků dle zákona č. 22/1997 Sb., na výrobky zabudované ve stavbě. 5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným v souladu s podmínkami pro umístění stavby. 6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montáţních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby podle 160 stavebního zákona. 7. Štítek "STAVBA POVOLENA" musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a tam ponechán aţ do dokončení stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné. 8. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

5 Č.j. MMHK/003025/2013 ST2/Fej str Při stavbě budou dodrţena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavbu, která upravuje poţadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy. 10. Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů, záznam o pouţití těchto materiálů bude proveden do stavebního deníku, popřípadě jednoduchého záznamu o stavbě. Doklady stavebník předloţí při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, před započetím uţívání stavby. 11. Veškeré stávající inţenýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrţeny podmínky jejich ochranných pásem. 12. Dodrţení podmínek souhrnného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí ze dne , zn.: SZ MMHK/138263/2012/ŢP2/Hlav, MMHK/140885/2012, zejména: - Investor (stavebník) zabezpečí přednostní vyuţití odpadů, které při stavební činnosti (demolici, terénních úpravách) vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. - Doklady o vyuţití, nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloţeny k závěrečné kontrolní prohlídce. 13. Doklady o vyuţití, nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloţeny k závěrečné kontrolní prohlídce. 14. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 15. Organizace výstavby musí být řešena tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěţování okolí stavby emisemi, při realizaci stavby nesmí být dotčen veřejný zájem, zájmy sousedů, pro stavbu budou pouţívány pouze pozemky ve vlastnictví stavebníka, výkopy budou řádně zajištěny, na staveniště bude vhodným způsobem zamezen přístup nepovolaných osob, skládka stavebního materiálu a výkopového materiálu bude realizována výhradně na vlastním pozemku. 16. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu ţivota a zdraví osob nebo zvířat, ochranu ţivotního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství. 17. Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení 119 stavebního zákona uţívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (ustanovení 120 stavebního zákona). Ochrana veřejných zájmů: a) Stavebník je ve smyslu 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní památkové péči), povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (popřípadě i oprávněné organizaci, např. muzeu) svůj záměr a umoţnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. b) Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologického výzkumu, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči nejpozději do druhého dne nejbliţšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

6 Č.j. MMHK/003025/2013 ST2/Fej str. 6 III. Stanoví podle 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") o d k l a d n ý ú č i n e k n a b y t í p r á v n í m o c i výrokové části II. rozhodnutí, týkající se stavebního povolení, nejdříve na den, kdy se stane pravomocnou výroková část I. rozhodnutí, týkající se umístění stavby. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Nebyly, nerozhodovalo se. Účastníci řízení podle 27 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Tomáš Brandejs, nar , Na Potoce 529/20, Hradec Králové Odůvodnění: Dne podal stavebník ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a ţádost o stavební povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení pro shora uvedenou stavbu. Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební zkoumal svojí věcnou příslušnost k rozhodnutí v dané věci. Skutečnost, ţe je Magistrát města Hradec Králové příslušným stavebním úřadem, vyplývá z 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, podle kterého obecným stavebním úřadem je mimo jiné i magistrát statutárního města. Skutečnost, ţe obecným stavebním úřadem je Magistrát města Hradec Králové vyplývá i ze sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, zkoumal svojí příslušnost k rozhodnutí v dané věci na území obce Třesovice podle poţadavku ustanovení 190 odst. 1 stavebního zákona. V této věci odkazuje na rozhodnutí Okresního úřadu v Hradci Králové č. 85/RR/95 ze dne , kterým byl na základě dohody dotčených obcí odsouhlasen výkon působnosti Magistrátu města Hradec Králové jako stavebního úřadu i pro mimo jiné obec Třesovice a její související části. Stavební úřad posoudil předloţené ţádosti zejména v souladu s ustanoveními 37 a 45 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), 169, 86 a 110 stavebního zákona, 3 přílohy č. 3 a 4 vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 4 přílohy č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zároveň přezkoumal záměr z pohledu 90 a 111 stavebního zákona a z pohledu 78 odst. 1 stavebního zákona a zjistil, ţe byly splněny podmínky pro vydání územního rozhodnutí o umístění shora uvedené stavby a stavebního povolení ve spojeném řízení. Stavební úřad dne spojil územní řízení se stavebním řízením podle 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s 140 odst. 1 správního řádu, usnesením podle 140 odst. 4 správního řádu. Stavební úřad dne oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Veřejnost byla o zahájeném řízení informována vyvěšením oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové, Obecního úřadu Třesovice, a dále vyvěšením informace o záměru v místě stavby. K projednání ţádosti současně stavební úřad nařídil veřejné ústní jednání na den , o jehoţ výsledku byl sepsán protokol. Dne stavebník podal ţádost o povolení výjimek z obecných poţadavků na vyuţívání území pro územní řízení, konkrétně z ustanovení 21 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znění pozdějších předpisů, týkající se umístění zahradního přístřešku pro grilování a uskladnění zahradních potřeb o celkové zastavěné ploše

7 Č.j. MMHK/003025/2013 ST2/Fej str. 7 37,85 m 2 a z ustanovení 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znění pozdějších předpisů, týkající se sníţení vzdálenosti stavby zahradního přístřešku s grilováním a uskladněním zahradních potřeb na pozemku rodinného domu od společné hranice s pozemkem parc. č. 145/7 v katastrálním území Třesovice na 0,805 m a na společné hranici s pozemkem parc. č. 390/2 v katastrálním území Třesovice. Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební vedl na základě ţádosti řízení o výjimkách, a rozhodnutím ze dne pod zn: SZ MMHK/139541/2012 ST1/Řič, č.j.: /2012 ST1/Řič, MMHK/153409/2012 ST2/Fej povolil výjimky z ustanovení 21 odst. 6 a 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí povolení výjimek nabylo právní moci dne Část - územní rozhodnutí: Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení podle 85 stavebního zákona. Při posuzování přímého dotčení vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, a dospěl k závěru, ţe účastníky územního řízení jsou: účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona Tomáš Brandejs, nar , Na Potoce 529/20, Hradec Králové účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona Kateřina Tobolková, Třesovice č.p. 52, Nechanice Vendulka Čapková, Třesovice č.p. 10, Nechanice Petr Pavelka, Třesovice č.p. 2, Nechanice Stanislav Kosnar, Třesovice č.p. 1, Nechanice Irena Kováčová, Třesovice č.p. 1, Nechanice ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Vzhledem k tomu, ţe se stavba umísťuje v území obce Třesovice, která má vydaný územní plán, doručuje se účastníkům řízení uvedených v 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, a účastníkům řízení uvedených v 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. V předmětném opatření stavební úřad ţadatele upozornil na jeho zákonnou povinnost o tom, ţe musí zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, ţe podal ţádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném, veřejně přístupném místě u pozemku, kterého se záměr týká, a to do doby konání veřejného ústního jednání podle 87 odst. 2 stavebního zákona. Před zahájením ústního jednání stavební úřad ověřil u ţadatele, ţe naplnil svou povinnost uloţenou mu ustanovením 87 odst. 2 stavebního zákona. Ţadatel stavebnímu úřadu předloţil fotografie vyvěšení záměru a zároveň do protokolu uvedl, ţe splnil svou povinnost. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloţenou ţádost z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, a zjistil, ţe jejím uskutečněním nebo uţíváním nejsou ohroţeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby po povolení výše uvedených výjimek vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţívání území. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - územním plánem sídelního útvaru Třesovice změna č. 1, kterou schválilo zastupitelstvo obce Třesovice na svém zasedání dne 16,12,2010. Stanoviska sdělili: - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, Nábřeţí U Přívozu č.p. 122/4, Hradec Králové závazné stanovisko ze dne 3,9,2012, č.j.: HSHK- 1299/OP 2012/b,

8 Č.j. MMHK/003025/2013 ST2/Fej str. 8 - Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, Československé armády č.p. 408, Hradec Králové souhrnné stanovisko ze dne , zn.: SZ MMHK/138263/2012/ŢP2/Hlav, MMHK/140885/2012, - Magistrátu města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, Československé armády č.p. 408, Hradec Králové souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne , pod zn.: SZ MMHK/138264/2012/ŢP2/Mar, MMHK/157317/2012, - Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408, Hradec Králové závazné stanovisko ze dne , zn.: SZ MMHK/137993/2012/PP/MEJ, MMHK/146386/2012 PP/MEJ, Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek územního rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku územního rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci územního řízení podle 27 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, další dotčené osoby: Kateřina Tobolková, Třesovice č.p. 52, Nechanice Vendulka Čapková, Třesovice č.p. 10, Nechanice Petr Pavelka, Třesovice č.p. 2, Nechanice Stanislav Kosnar, Třesovice č.p. 1, Nechanice Irena Kováčová, Třesovice č.p. 1, Nechanice ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků územního řízení: - Účastníci územního řízení neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Veřejnost připomínky neuplatnila. Vypořádání s vyjádřeními účastníků územního řízení k podkladům územního rozhodnutí: - Účastníci územního řízení se k podkladům územního rozhodnutí nevyjádřili. Část stavební povolení: Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků stavebního řízení podle 109 stavebního zákona. Při posuzování přímého dotčení vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, ţe účastníky stavebního řízení jsou: Tomáš Brandejs, nar , Na Potoce 529/20, Hradec Králové Obec Třesovice, IDDS: y7da8uj Kateřina Tobolková, Třesovice č.p. 52, Nechanice Vendulka Čapková, Třesovice č.p. 10, Nechanice Petr Pavelka, Třesovice č.p. 2, Nechanice Stanislav Kosnar, Třesovice č.p. 1, Nechanice Irena Kováčová, Třesovice č.p. 1, Nechanice ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloţenou ţádost z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona a zjistil, ţe jejím uskutečněním nebo uţíváním nejsou ohroţeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje technické poţadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

9 Č.j. MMHK/003025/2013 ST2/Fej str. 9 Stanoviska sdělili: - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, Nábřeţí U Přívozu č.p. 122/4, Hradec Králové závazné stanovisko ze dne 3,9,2012, č.j.: HSHK- 1299/OP 2012/b, - Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, Československé armády č.p. 408, Hradec Králové souhrnné stanovisko ze dne , zn.: SZ MMHK/138263/2012/ŢP2/Hlav, MMHK/140885/2012, - Magistrátu města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, Československé armády č.p. 408, Hradec Králové souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne , pod zn.: SZ MMHK/138264/2012/ŢP2/Mar, MMHK/157317/2012, - Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408, Hradec Králové závazné stanovisko ze dne , zn.: SZ MMHK/137993/2012/PP/MEJ, MMHK/146386/2012 PP/MEJ, Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí - stavebního povolení. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí stavebního povolení, za pouţití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci stavebního řízení podle 27 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, další dotčené osoby: Kateřina Tobolková, Třesovice č.p. 52, Nechanice Vendulka Čapková, Třesovice č.p. 10, Nechanice Petr Pavelka, Třesovice č.p. 2, Nechanice Stanislav Kosnar, Třesovice č.p. 1, Nechanice Irena Kováčová, Třesovice č.p. 1, Nechanice ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků stavebního řízení: - Účastníci stavebního řízení neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků stavebního řízení k podkladům rozhodnutí stavebního povolení: - Účastníci stavebního řízení se k podkladům rozhodnutí stavebního povolení nevyjádřili. Část odkladný účinek nabytí právní moci: Ve spojeném územním a stavebním řízení se vydává společné rozhodnutí obsahující dva oddělené výroky, jeden pro územní rozhodnutí, včetně podmínek pro umístění a rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení, a druhý pro stavební povolení, včetně stanovení podmínek pro provedení stavby, popř. pro její uţívání, a rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení. Vzhledem k tomu, ţe se tyto výroky vzájemně podmiňují, má odvolání proti územnímu rozhodnutí odkladný účinek proti stavebnímu povolení, coţ je navazující výrok. Územní rozhodnutí se totiţ stává podmiňujícím rozhodnutím, tzn., ţe jeho autoritativní část je rozhodující pro stavební povolení, které bez předchozího územního rozhodnutí není schopno samostatné existence. V případě podaného odvolání, které napadá pouze územní rozhodnutí, nabývá stavební povolení právní moci dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí. Jestliţe dojde ke zrušení nebo změně územního rozhodnutí v rámci odvolacího řízení, pak je toto ze zákona důvodem pro obnovu řízení podle 100 správního řádu, a to buď na ţádost účastníka řízení, nebo z moci úřední.

10 Č.j. MMHK/003025/2013 ST2/Fej str. 10 Z výše uvedených důvodů stavební úřad ve výrokové části III. rozhodnutí ve smyslu ustanovení 74 odst. 1 správního řádu stanovil odkladný účinek právní moci výrokové části II. rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliţe stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehoţ územního obvodu se umístění stavby týká, neníli sám stavebním úřadem, popřípadě téţ speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam aţ do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Opatření dotčených orgánů, samostatně vydaná ke stavbě formou správních rozhodnutí, jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto územním rozhodnutí. Upozorňuje se na plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, a navazujících předpisů. Pro stavbu lze pouţít pouze výrobky, jejichţ vlastnosti byly ověřeny ( 156 stavebního zákona). Jedná se především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební výrobky, a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. Upozorňuje se na skutečnost, ţe se stavba nachází v prostoru, kde by mohlo dojít k významným archeologickým nálezům, jedná se o území s archeologickými nálezy. Po dokončení stavby je třeba mít k dispozici doklad o písemném oznámení Archeologickému ústavu AV ČR (případně i organizaci oprávněné provádět archeologický výzkum) o záměru, o zahájení zemních a stavebních prací na území s archeologickými nálezy, případně doklad o realizování archeologického výzkumu v souladu s 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto nálezce nebo osoba odpovědná z provádění prací ve smyslu 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbliţšímu muzeu osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu. Dokončenou stavbu lze uţívat jen na základě oznámení záměru započít s uţíváním stavby stavebnímu úřadu ve smyslu 120 stavebního zákona.

11 Č.j. MMHK/003025/2013 ST2/Fej str. 11 Rozhodnutí stavební povolení nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby. Ing. Marcela Fejková oprávněná úřední osoba referentka státní správy na úseku stavebního úřadu otisk úředního razítka Příloha: kopie koordinační situace v měřítku 1:500 (Č. přílohy: C.2) Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích poloţky 17 odst. 1 písm. d) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne Rozdělovník: Obdrží: účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky do vlastních rukou a prostřednictvím veřejné datové sítě) doručováno jednotlivě v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona Kamila Plocová, K Cikánu č.p. 1802, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Obec Třesovice, IDDS: y7da8uj účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona Kateřina Tobolková, Třesovice č.p. 52, Nechanice Vendulka Čapková, Třesovice č.p. 10, Nechanice Petr Pavelka, Třesovice č.p. 2, Nechanice Stanislav Kosnar, Třesovice č.p. 1, Nechanice Irena Kováčová, Třesovice č.p. 1, Nechanice ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 dotčené orgány územního řízení (dodejky) doručováno jednotlivě v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: yvfab6e Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, Hradec Králové 3 Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, Hradec Králové 3 účastníci stavebního řízení podle 109 stavebního zákona (dodejky do vlastních rukou a prostřednictvím veřejné datové sítě) Kamila Plocová, K Cikánu č.p. 1802, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Obec Třesovice, IDDS: y7da8uj Kateřina Tobolková, Třesovice č.p. 52, Nechanice Vendulka Čapková, Třesovice č.p. 10, Nechanice

12 Č.j. MMHK/003025/2013 ST2/Fej str. 12 Petr Pavelka, Třesovice č.p. 2, Nechanice Stanislav Kosnar, Třesovice č.p. 1, Nechanice Irena Kováčová, Třesovice č.p. 1, Nechanice ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy dotčené orgány stavebního řízení (dodejky) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: yvfab6e Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, Hradec Králové 3 Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, Hradec Králové 3 K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408/51, Hradec Králové Obecní úřad Třesovice, Třesovice č.p. 30, Nechanice V území je vydán územní plán. Obec Třesovice má schválený územní plán. Podle 92 odst. 3 stavebního zákona se územní rozhodnutí, účastníkům územního řízení uvedených v 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou. Podle 20 stavebního zákona doručení veřejnou vyhláškou se provede vyvěšením písemnosti na úřední desce odboru stavebního Magistrátu města Hradec Králové a úřední desce Obecního úřadu Třesovice. Písemnost bude též zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup a Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Vyvěšeno na úřední desce dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce. Vyvěšeno na elektronické úřední desce:.. Sejmuto dne: Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umoţňujícím dálkový přístup.

13 Č.j. MMHK/003025/2013 ST2/Fej str. 13

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/172591/2012 ST2/Več MMHK/204863/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 198190/2010 ST2/Zim MMHK/010405/2011 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 18.1.2011 Výroková

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/025742/2013 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/00317/2012/On MeUSM/00712/2012 Marek Ondříšek 572 416

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/536/11 V Semilech dne 9.3.2011 Zn.: SÚ 160/11-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 262/11/V/Pa Ve Kdyni, dne 8.9.2011 Vyřizuje: Palečková, 379 413 528 E-mail: paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková část:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 001319/2010 ST2/Vos MMHK/109046/2010 Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.6.2010

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4136/2010/Ba Č. J.: 4878/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Baar TEL.: 547 427 415 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/2107/12 V Semilech dne 23.7.2012 Zn.: SÚ 1527/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování. Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování. Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 3656/12-LIH ve Vlašimi, dne 26. března 2012 Sp.zn.: VYST/891/2012-LIH Oprávněná

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D Č E R N I L O V stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D Č E R N I L O V stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D Č E R N I L O V stavební úřad Černilov č.p 310, 503 43 Černilov Spis.zn. Č.j: Skart. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: SÚ/1409/12/St 1776/12/SÚ 328.3 A/5 Iva Stehlíková 495 431 031

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/02922/11/H 03510/11/SÚ Hofmanová

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05913/2012/K MeUSM/00832/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: -- 2012-06-27 MCBORE/459/2012 SZ MCBORE/373/2012 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257 541 237

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 8/2013/MPo Č.J.: LIT 8790/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 9.5.2013 Podsedníková, oprávněná úřední osoba

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 28, 294 41 DOBROVICE SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst. 1409/2012/Au Výst/1892/2012/Au Augustinová, oprávněná úřední

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 1896/10/Pa 2241/10/SÚ Nebeská Pavlína Ing. Pácaltová Hana 384 371 328 pnebeska@meu.vcelnice.cz DATUM: 15.12.2010

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 4369/10/Ne 0087/11/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1600/11/Vl Mnichovice : 26.10.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby Benešova 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Tom/33805/2011 Nýřany, dne 12.3.2012 Č.J.: OV-Tom/5904/2012 Vyřizuje: Tomanová Telefon: 377 832 321 Fax: 377

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3377/2010/Ka Č. J.: 4112/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 22944/2012/Vř 32741/2012-MURI/OSÚ/00496

Více

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb,

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb, Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6564/276-B/2011/Kr Trhové Sviny, dne 22.4.2011 Vyřizuje : František Kříha 12171/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, 21.11. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0002832/VÝST/2012/JPi

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/092383/2015 ST1/Kru MMHK/228469/2015 ST1/Kru Ing. Jana Krušinová 495 707 865 jana.krusinova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram, tel.: 318 402 211 mail: e-podatelna@pribram-city.cz, ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132 VÁŠ DOPIS ZN: SPIS. ZNAČKA:

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 9576/2012/243Vá Č.j.:SÚ4934/13/243 / SÚ 9576/2012/243Vá Kyjov, dne 28.1.2013 Vyřizuje: Vávrová Simona, tel. 518 697 544, e-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 4289/11/VYS/Oud V Sušici dne:6.2.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Č.j.: výst. 241/08/F Čelákovice, dne 31.3.2008 Vyřizuje: Fottová, tel. 326/929134 ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015 *MUJCX00NLSQO* MUJCX00NLSQO Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Ú ř a d M ě s t y s u K ř i v o k l á t S t a v e b n í o d b o r Dr. Miroslava Tyrše 93, 270 23 Křivoklát telefon: 313 558 982, 313 558 276 Spis. zn.: SO 328.3-0957/2012/Sa-56 Křivoklát dne: 20.6.2012

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Ú ř a d M ě s t y s u K ř i v o k l á t S t a v e b n í o d b o r Dr. Miroslava Tyrše 93, 270 23 Křivoklát telefon: 313 558 982, 313 558 276 Č.j.: SO 231.2 96/2010/Sa-74 Křivoklát dne: 10.5.2010 VEŘEJNÁ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 DIČ: CZ00252069 TEL. 381 477 010, fax 381 477 049 BANK. SPOJENÍ: Č.spořitelna Bechyně E-MAIL:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 6/výst./08 Vyřizuje: Roman Šára Dne: 11.3.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst. 3821/3805/08-Ř V Nové Bystřici dne 18.11.2008 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 Č.j.:VýstVýst/184/26/10/P Vyřizuje:Prchlík V Kostelci nad Labem 5.3.2010 Ing. Natalia Kadlecová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS. Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 17434/2009/Ha Č.j.: 17434/2009-6 E-mail: Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003ALBK* MUHTX003ALBK SPIS.ZN.: OVÚP/1466/2012/Šp Č.J.: MUHT 3855/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 782/11/VYS/Va V Sušici dne: 22.4.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.3055/3129/10-Ř V Nové Bystřici dne 22.9.2010 Č.j.: 4330/10/SU Vyřizuje: Tel.:

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1802/10-Ra HP - 2212/2010 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03548/2012/BN MeUSM/04591/2012 Marek Bartoň 572 416

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1185/11/Po Mnichovice : 19.9.2011 Vyřizuje: Podholová Marta telefon: 323 666 317 V E Ř E J N

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB13810/11/STAV/Bud

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB13810/11/STAV/Bud Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB13810/11/STAV/Bud Č. j. MUCB 6435/2012 Vyřizuje: Budská Radka Telefon: 321 612 133 Český Brod,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 15.06.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/73308/2011/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 43882/2012-Bi Č.j.: MUCK 49725/2012 Český Krumlov, dne 12.11.2012 Vyřizuje: Lukáš Bína

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01825/15/H 03144/15/MHo Hofmanová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/07120/2015/VÚP/Č MěÚ BnJ/00933/2016/VÚP

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/3827/2012/Fia Lysá nad Labem, dne 23.4.2012 Č.j.: SÚ/12995/12/Fia Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: VÚP/543/2012/Se V Přešticích dne : 13.3.2012 NAŠE ČÍSLO

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 2 3 3 2 1-2 0 1 5 / v n 778-2 0 1 5 / v n S p is. a s ka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice SZ: Sp - Nech 0709 /2012, čj. Nech 0709/2012 Nechanice, 14. 8. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Č.j. MUHT 1956/2012 str. 1 Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX0037C4D* MUHTX0037C4D SPIS.ZN.: OVÚP/312/2012/Ba Č.J.: MUHT

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/1193/2012/Ka Č. J.: 1648/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. A veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í. A veřejná vyhláška Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/816/2012/Ve v Dolanech 22.7.2013 SS: 1842/2013 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./3653/10-Gr HP - 4207/2010 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 23811/12-NoL Sp.zn.: VYST/3938/2012-NoL Vlašim, dne 11. ledna 2013 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 8692/OST/10 Vág V Rokycanech: 22.11.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 10657/OST/10 Miroslava

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

, v. stavební úřad. Tatenice 86,561 31 Tatenice. v,, \ti VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

, v. stavební úřad. Tatenice 86,561 31 Tatenice. v,, \ti VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ OBECNÍ, v URAD stavební úřad Tatenice 86,561 31 Tatenice TATENICE Č.j.: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: E-mail: OUT A 239/2013 aut As4521l2/SUII 7 Ing. Eva Tulisová 465381 230 ou@tatenice.cz Datum:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/156156/2012 ST2/Svo MMHK/195754/2012 ST2/Svo Vladimír Svoboda 495 707 886 Vladimir.Svoboda@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2910/10/My V Klatovech, dne : 28.5.2010 Č.j.: OVÚP/3920/10/My

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 349/10/V/Pa Ve Kdyni, dne 15.11.2010 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Spis. zn.: 19019/2010/SÚ-Šu Varnsdorf, dne 22.11.2010 Č.j.: MUVA 24749/2010 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Hana Šumová 412 372 241kl.: 131

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03498/2011/BN MeUSM/04509/2011 Marek Bartoň 572 416

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 8.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 28.6.2012 podal pan Tomáš Valtera, nar.

Více