Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí"

Transkript

1 Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: , Veřejná vyhláška Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení Dne podal Ondřej Marek, nar , Štúrova 536/25, Praha 4 - Lhotka, kterého v řízení zastupuje Ing. Pavel Aujeský, IČO , Družstevní 120, Pardubice, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení ( dále jen rozhodnutí o umístění stavby ) a stavebního povolení na stavbu pro bydlení vedenou pod názvem - rodinný dům na p.p.č. 397/7 v k.ú. Hrádek u Nechanic a stavby související (dále jen stavba ). Jedná se o soubor staveb. Stavební úřad usnesením ze dne rozhodl o spojení územního a stavebního řízení. Dnem podání bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. Městský úřad v Nechanicích, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, /dále jen stavební zákon / podle 84 až 90 stavebního zákona posoudil žádost o umístění stavby, kterou podal Ondřej Marek, nar , Štúrova 536/25, Praha 4 - Lhotka účastník řízení dle 27 odst.1 správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( dále jen stavebník ) a na základě tohoto posouzení I. vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, územní rozhodnutí o umístění stavby pro bydlení, vedenou pod názvem - rodinný dům na p.p.č. 397/7 (orná půda) v k.ú. Hrádek u Nechanic a stavby související. II. přezkoumal podle 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení a podle 115 stavebního zákona a podle 5 a 6 vyhl.č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydává stavební povolení na stavbu pro bydlení, vedenou pod názvem - rodinný dům na p.p.č. 397/7 (trvalý travní porost ) v k.ú. Hrádek u Nechanic a stavby související. Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Druh a účel umísťované stavby ( soubor staveb) : Novostavba rodinného domu - stavba pro bydlení - rodinný dům o 1 bytové jednotce s garáží a přístřeškem pro odstavení 2 osobních vozidel. Stavby související : - zpevněné plochy pochozí a pojezdové s místem odstavení 2 osobních vozidel, sjezd a nepodstatné úpravy terénu. - nepropustná jímka (žumpa) o obsahu 15m 3 s kanalizačním připojením z RD 1

2 - hlavní domovní vedení elektro - zemní registr se sací šachtou (pro vytápění a větrání RD) - odvod dešťových vod trativodem (zasakování na pozemku RD) - vodovodní přípojka z vodovodu pro veřejnou potřebu - plot Stavbou dotčené pozemky: p.p.č. 397/7 (trvalý travní porost), p.p.č. 399/1 (orná půda), p.p.č. 379/1 (orná půda), p.p.č. 496 ( ostatní plocha silnice) v k.ú. Hrádek u Nechanic. Umístění stavby bude v souladu s celkovou situací stavby, měř. 1:250, výkres č. C2, datum 9/2012, zpracovaný Ing. Pavel Aujeský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT , která jsou součástí ověřené dokumentace. Rodinný dům ( dále jen RD ) bude dvoupodlažní, částečně podsklepený, s přistavěnou garáží pro 1 osobní automobil, která je propojená s RD zastřešeným stáním pro 2 osobní vozidla, 2.NP je pouze ve středním traktu RD, půdorysný tvar RD bude nepravidlený obdélník o maximálních rozměrech 26,1m x 16,5m, zastavěná plocha je 281,60m 2, střecha nad 1.NP RD, včetně garáží, bude rovná s atikou, zvýšená část do 2.NP RD bude pultová o sklonu 3, výška stavby bude +7,033m nad 0,000 = podlaha 1.NP = 261,65mnm. Materiálově bude stavba zděná, stropy keramické, okna a dveře hliníková, střešní krytina - asfaltový pás. Vytápění RD budou zajišťovat elektrické topné rohože a krbová vložka na dřevo. - odstupy RD: od p.p.č. 397/4 2,0 m, od p.p.č. 397/8 1,0m - přístup na pozemek rodinného domu bude ze silnice III/ p.p.č. 496 v k.ú. Hrádek u Nechanic - jako stavební pozemek se vymezují pozemkové parcely č. 397/7 a 399/1 v k.ú. Hrádek u Nechanic Přípojky na sítě technického vybavení: - Splaškové vody budou svedeny do jímky na vyvážení (žumpy). Žumpa je navržena plastová o obsahu 15m 3 a bude umístěna ve vzdálenosti 1,0 m před RD směrem k silnici. Dešťové vody budou svedeny do zasakovacích drenáží na pozemku RD. - Pitná voda bude zajištěna novou vodovodní přípojkou PE 32 x 4,4 mm. Přípojka bude ukončena v RD na zdi do skladu v 1.PP. - Připojení RD na el.energii bude ze stávající elektropřípojky. Hlavní domovní vedení pro RD bude napojeno v elektroměrovém rozvaděči, který je umístěn v pilíři v oplocení. Do RD bude veden kabelový přívod do domovního rozvaděče. Hlavní jistič 3 x 32A. - Zpevněné plochy budou tvořit - přístupový chodník, přístup ke garáži, okapový chodník, terasa. Zpevněné plochy budou připojeny ke státní silnici novým sjezdem. Na pozemku stavby budou provedeny úpravy terénu v rozmezí od 0,2m 1,4m. - Stavební pozemek bude oplocen. Plot bude proveden z pletiva, pouze severozápadní část plotu bude betonová - od ER k rohu kolárny. Vjezd nebude oplocen, plot bude veden až od rohu garáže na SV. Výška plotu bude 150cm. Při hranici s p.p.č. 397/8 bude provedena opěrná zedˇ výšky od 0,9m 1,4m. 2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení, jejíž nedílnou součástí je požárně bezpečnostní řešení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 3. Stavebník zajistí před zahájením stavebních prací vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Poloha stavby musí být v souladu s vydaným uzemním rozhodnutím a stavebním povolením. Vytyčení stavby musí být ověřeno úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry. 4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území s přihlédnutím na příslušné technické normy. 5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních právních předpisů. Nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebník nahlásí stavebnímu úřadu název a adresu stavebního podnikatele, včetně jeho oprávnění k provádění staveb. 2

3 6. Stavba bude dokončena do Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Výjezdem ze staveniště nesmí docházet ke znečišťování přilehlé komunikace. 8. Při realizaci stavby provést taková opatření (např.použití mechanizmů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní bytové zástavbě (hlučnost, prašnost). 9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm zůstaly čitelné po celou dobu stavby. 10. Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby týkající se provádění stavby a stavební deník, do kterého se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. 11. Magistrát města Hradec Králové, odbor ŽP, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydal dne souhlas s trvalým vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu rodinného domu s garáží na pozemku p.č. 397/7, o celkové výměře odnímané plochy 0,0700 ha v kultuře trvalý travní porost v katastrálním území Hrádek u Nechanic. Podmínky souhlasu : a/ Odnímaná plocha bude zaměřena podle situace ověřené v územním popřípadě stavebním řízení. b/ Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky 20 cm a získaných 140 m 3 zeminy bude ponecháno na p.p.č. 397/7 v k.ú. Hrádek u Nechanic a bude použita po dostavbě k ozelenění. c/ Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebudou odvody předepsány, protože dle 11, odst.6, zákona se na uvedenou stavbu odvody nevztahují. 12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky: - závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude oznámena stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby. K závěrečné prohlídce stavby stavebník zajistí doklady a zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy, zejména: protokol o vytyčení stavby s vyznačenými odstupy od hranic, geometrický plán pro zaměření obvodu budovy, revize na elektrorozvody, spalinové cesty a bleskosvod, případně revize dalších technických instalací, doklady o využití nebo nezávadném odstranění odpadů vzniklých při stavbě, potvrzené oprávněnými příjemci, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, doklady o splnění požadavků vyplývajících z požárně bezpečnostního řešení, stavební deník (jednoduchý záznam o provádění stavby), doklad stavebního podnikatele (stavbyvedoucího) o souladu skutečného provedení stavby s ověřenou projektovou dokumentaci, atd. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků řízení nebyly podány. Odůvodnění: Dne podal Ondřej Marek, nar , Štúrova 536/25, Praha 4 - Lhotka, kterého v řízení zastupuje Ing. Pavel Aujeský, IČO , Družstevní 120, Pardubice, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení ( dále jen rozhodnutí o umístění stavby ) a stavebního povolení na stavbu pro bydlení vedenou pod názvem - rodinný dům na p.p.č. 397/7 v k.ú. Hrádek u Nechanic a stavby související. Jedná se o soubor staveb. Stavební úřad usnesením ze dne rozhodl o spojení územního a stavebního řízení. Dnem podání bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. Při posouzení žádostí a jejich příloh se stavební úřad zabýval nejprve otázkou příslušnosti k vedení řízení a konstatoval, že Městský úřad vnechanicích, odbor výstavby a ŽP, je obecným stavebním úřadem dle 13 odst 1 písm.f) i písm. g) a dále 84 stavebního zákona. Místní příslušnost mu je dána dle 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, místní příslušnost orgánu je určena v řízeních týkajících se nemovitostí místem, kde se nemovitost nachází. 3

4 Stavebníci požádali současně o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu rodinného domu, včetně doprovodných staveb s žádostí o spojení územního a stavebního řízení. Stavební úřad usnesením ze dne rozhodl o spojení územního a stavebního řízení. Podle 4 odst.1 stavebního zákona pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní. Stavbu rodinného domu určil stavební úřad jako stavbu hlavní, neboť pro stavbu rodinného domu je pozemek určen územním plánem k zastavění. Stavby doprovodné na základě výše uvedeného ustanovení projednal současně. Žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení byla doložena v souladu s 86 stavebního zákona a 5 vyhl.č.503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a 110 stavebního zákona a 4 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Okruh účastníků řízení byl vymezen ve smyslu 85 a 109 stavebního zákona v návaznosti na 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ). Právní postavení účastníka řízení podle 85 a 109 stavební zákona a 27 odst,1, písm.a) správního řádu bylo přiznáno žadateli stavebníkovi. Účastníkem územního řízení podle 85 odst.1 je též obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj Obec Hrádek. Právní postavení účastníka řízení podle 85 odst.2 a 109 stavební zákona a 27 odst.2,3 bylo přiznáno osobám, které mají vlastnická či jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a dále k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato by mohla být povolením přímo dotčena, a to zejména umístěním stavby, prováděním stavebních prací, prachem, hlukem. Těmi jsou MUDr. Milan Vošmik, RNDr. Hana Vošmiková, Ing. Miloš Kalenský, Královéhradecká provozní, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Správa silnic Královéhradeckého kraje, Čepro a.s. Okruh účastníků řízení byl určen pro územní i stavební řízení shodně. Dne stavební úřad oznámil zahájení územního řízení a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti o umístění stavby veřejné ústní projednání na den Veřejnost se projednání nezúčastnila. Projednání stavebního řízení časově následovalo za projednáním územním. Námitky účastníků řízení v územním a stavebním řízení nebyly podány. Podány nebyly ani připomínky veřejnosti při projednání územního řízení. Žadateli, obci, dotčeným orgánům a účastníkům stavebního řízení se doručuje na doručenku. Ve věci územního řízení se účastníkům řízení a veřejnosti doručuje veřejnou vyhláškou, neboť pro území je vydán územní plán, ( dle 87 odst.1 stavebního zákona). V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v 90 a 111 stavebního zákona a posoudil shromážděna stanoviska. Dále je projednal s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním a užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydané k jeho provedení a zvláštními předpisy. Záměr je v souladu s územním plánem obce Hrádek, schváleným dne , včetně změny č.1 účinné ode dne , Pozemek je součástí funkční plochy: Plochy nízkopodlažního bydlení městského charakteru, kdy jeden z hlavních závazných regulativů hlavního využití jsou rodinné domy. Pro stavbu byl vydán souhlas s vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Na základě předloženého posudku radonového rizika je pozemek zařazen do kategorie s nízkým rizikem. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku, dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Pro umístění stavby nebyla vydána žádná výjimka z OTP. Stavební úřad zajistil soulad předložených závazných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (dále jen OTP). Projektové dokumentace byly zpracován oprávněným subjektem. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Výrok územního rozhodnutí je podmiňujícím výrokem vůči navazujícímu výroku o povolení stavby. Žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení byla doložena těmito doklady: 3x projektovou dokumentaci, doklad o vlastnictví a informace KN a současný snímek mapy KN, smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a obcí Hrádek, smlouva o podmínkách zřízení 4

5 stavby mezi stavebníkem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, posudek radonového indexu pozemku, souhlas s vynětím půdy ze ZPF, stanoviska - Královéhradecká provozní a.s., HK ze dne , čj.1044/td-12, ČEZ Distribuce, a.s. ze dne , zn , příloha č.2 podmínky pro připojení, součást smlouvy ze dne , Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne , čj.16095/12, Čepro, a.s., stanovisko (závazné, koordinované) Magistrát města Hradec Králové, odbor ŽP ze dne , č.j.sz MMHK/121776/2012/ŽP/Čer, Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta ze dne , č.j /2012/2/HA/Ja, Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, rozhodnutí pro připojení sjezdu ze dne , č.j. MMHK/138283/2012, ČR Státní enegetická inspekce HK ze dne , čj. 1066/12/52.103/UI, HZS Královéhradeckého kraje, čj. HSHK-1203/OP- 2012/b. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 odst.1 správního řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Nechanice, odboru výstavby a životního prostředí.odvolání má odkladný účinek. Podle 140 odst.7 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem. Podle 82 odst.1) správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Podle 82 odst.2) správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí a které věci se to týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. otisk úředního razítka Dana Rollová vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Upozornění pro stavebníka ( povinnosti ze zvláštních předpisů): - Bude zajištěno nezávadné odstranění odpadů, které vzniknou při stavbě dle zákona č.185/ 2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. Dle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, nesmí být okolí stavby nadměrně zatěžováno zápachem, prachem a hlukem. - Při stavbě budou použity pouze výrobky, které splňují požadavky zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - Dojde-li k archeologickému nálezu oznámí toto stavebníci ve smyslu 23 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.stavebník je povinen podle 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, oznámit Archeologickému ústavu AVČR, případně i oprávněné organizaci (např.muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách 5

6 archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeolog.pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Nechanicích a Obecním úřadě obce Hrádek, 15. den je dnem doručení rozhodnutí. Datum vyvěšení:.. Datum sejmutí:... Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující sejmutí Účastníci řízení dle 85 odst.1písm.a, 109 odst.1 stavebního zákona a 27 odst.1 správního řádu, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (doručí se jednotlivě) - Ondřej Marek, nar , Štúrova 536/25, Praha 4 - Lhotka žadatel zmocněnec pro zastupování: Ing. Pavel Aujeský, IČO , Družstevní 120, Pardubice Účastníci řízení dle 85 odst. 1 písm..b), 109 odst.1 stavebního zákona a 27 odst.2 a 3 správního řádu, (doručí se jednotlivě) - Obec Hrádek, IČO , Hrádek čp.42, Nechanice Účastníci řízení dle 85 odst.2, 109 odst.1 stavebního zákona a 27 odst.2 a 3 správního řádu, tj. osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech, nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon (územní řízení se doručí veřejnou vyhláškou, stavební řízení na doručenku) - MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., Jana Masaryka 1357/7, Hradec Králové - RNDr. Hana Vošmiková, Jana Masaryka 1357/7, Hradec Králové - Ing. Miloš Kalenský, Hrádek 39, Nechanice - Královéhradecká provozní, a.s.,víta Nejedlého 893, Hradec Králové - ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha - Čepro a.s., Dělnická 12, čp.213, Praha 7 - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Plačice 59,50004 Hradec Králové Dotčené orgány doručí se jednotlivě: - Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, odbor životního prostředí, odbor hlavního architekta Úřad územního plánování, odbor dopravy, třída ČSA č.p.408, Hradec Králové - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu č.p.122, HK Stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení obdrží: - 1 x ověřenou projektovou dokumentaci a štítek stavba povolena Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 odst.1/g) sazebníku zákona č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši Kč, zaplaceno dne , č.d Příloha: situace 6

7 7

8 Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: , Veřejná vyhláška Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení Dne podal Ondřej Marek, nar , Štúrova 536/25, Praha 4 - Lhotka, kterého v řízení zastupuje Ing. Pavel Aujeský, IČO , Družstevní 120, Pardubice, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení ( dále jen rozhodnutí o umístění stavby ) a stavebního povolení na stavbu pro bydlení vedenou pod názvem - rodinný dům na p.p.č. 397/7 v k.ú. Hrádek u Nechanic a stavby související (dále jen stavba ). Jedná se o soubor staveb. Stavební úřad usnesením ze dne rozhodl o spojení územního a stavebního řízení. Dnem podání bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. Městský úřad v Nechanicích, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, /dále jen stavební zákon / podle 84 až 90 stavebního zákona posoudil žádost o umístění stavby, kterou podal Ondřej Marek, nar , Štúrova 536/25, Praha 4 - Lhotka účastník řízení dle 27 odst.1 správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( dále jen stavebník ) a na základě tohoto posouzení I. vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, územní rozhodnutí o umístění stavby pro bydlení, vedenou pod názvem - rodinný dům na p.p.č. 397/7 (orná půda) v k.ú. Hrádek u Nechanic a stavby související. II. přezkoumal podle 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení a podle 115 stavebního zákona a podle 5 a 6 vyhl.č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydává stavební povolení na stavbu pro bydlení, vedenou pod názvem - rodinný dům na p.p.č. 397/7 (trvalý travní porost ) v k.ú. Hrádek u Nechanic a stavby související. Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Druh a účel umísťované stavby ( soubor staveb) : Novostavba rodinného domu - stavba pro bydlení - rodinný dům o 1 bytové jednotce s garáží a přístřeškem pro odstavení 2 osobních vozidel. Stavby související : - zpevněné plochy pochozí a pojezdové s místem odstavení 2 osobních vozidel, sjezd a nepodstatné úpravy terénu. - nepropustná jímka (žumpa) o obsahu 15m 3 s kanalizačním připojením z RD 1

9 - hlavní domovní vedení elektro - zemní registr se sací šachtou (pro vytápění a větrání RD) - odvod dešťových vod trativodem (zasakování na pozemku RD) - vodovodní přípojka z vodovodu pro veřejnou potřebu - plot Stavbou dotčené pozemky: p.p.č. 397/7 (trvalý travní porost), p.p.č. 399/1 (orná půda), p.p.č. 379/1 (orná půda), p.p.č. 496 ( ostatní plocha silnice) v k.ú. Hrádek u Nechanic. Umístění stavby bude v souladu s celkovou situací stavby, měř. 1:250, výkres č. C2, datum 9/2012, zpracovaný Ing. Pavel Aujeský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT , která jsou součástí ověřené dokumentace. Rodinný dům ( dále jen RD ) bude dvoupodlažní, částečně podsklepený, s přistavěnou garáží pro 1 osobní automobil, která je propojená s RD zastřešeným stáním pro 2 osobní vozidla, 2.NP je pouze ve středním traktu RD, půdorysný tvar RD bude nepravidlený obdélník o maximálních rozměrech 26,1m x 16,5m, zastavěná plocha je 281,60m 2, střecha nad 1.NP RD, včetně garáží, bude rovná s atikou, zvýšená část do 2.NP RD bude pultová o sklonu 3, výška stavby bude +7,033m nad 0,000 = podlaha 1.NP = 261,65mnm. Materiálově bude stavba zděná, stropy keramické, okna a dveře hliníková, střešní krytina - asfaltový pás. Vytápění RD budou zajišťovat elektrické topné rohože a krbová vložka na dřevo. - odstupy RD: od p.p.č. 397/4 2,0 m, od p.p.č. 397/8 1,0m - přístup na pozemek rodinného domu bude ze silnice III/ p.p.č. 496 v k.ú. Hrádek u Nechanic - jako stavební pozemek se vymezují pozemkové parcely č. 397/7 a 399/1 v k.ú. Hrádek u Nechanic Přípojky na sítě technického vybavení: - Splaškové vody budou svedeny do jímky na vyvážení (žumpy). Žumpa je navržena plastová o obsahu 15m 3 a bude umístěna ve vzdálenosti 1,0 m před RD směrem k silnici. Dešťové vody budou svedeny do zasakovacích drenáží na pozemku RD. - Pitná voda bude zajištěna novou vodovodní přípojkou PE 32 x 4,4 mm. Přípojka bude ukončena v RD na zdi do skladu v 1.PP. - Připojení RD na el.energii bude ze stávající elektropřípojky. Hlavní domovní vedení pro RD bude napojeno v elektroměrovém rozvaděči, který je umístěn v pilíři v oplocení. Do RD bude veden kabelový přívod do domovního rozvaděče. Hlavní jistič 3 x 32A. - Zpevněné plochy budou tvořit - přístupový chodník, přístup ke garáži, okapový chodník, terasa. Zpevněné plochy budou připojeny ke státní silnici novým sjezdem. Na pozemku stavby budou provedeny úpravy terénu v rozmezí od 0,2m 1,4m. - Stavební pozemek bude oplocen. Plot bude proveden z pletiva, pouze severozápadní část plotu bude betonová - od ER k rohu kolárny. Vjezd nebude oplocen, plot bude veden až od rohu garáže na SV. Výška plotu bude 150cm. Při hranici s p.p.č. 397/8 bude provedena opěrná zedˇ výšky od 0,9m 1,4m. 2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení, jejíž nedílnou součástí je požárně bezpečnostní řešení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 3. Stavebník zajistí před zahájením stavebních prací vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Poloha stavby musí být v souladu s vydaným uzemním rozhodnutím a stavebním povolením. Vytyčení stavby musí být ověřeno úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry. 4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území s přihlédnutím na příslušné technické normy. 5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních právních předpisů. Nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebník nahlásí stavebnímu úřadu název a adresu stavebního podnikatele, včetně jeho oprávnění k provádění staveb. 2

10 6. Stavba bude dokončena do Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Výjezdem ze staveniště nesmí docházet ke znečišťování přilehlé komunikace. 8. Při realizaci stavby provést taková opatření (např.použití mechanizmů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní bytové zástavbě (hlučnost, prašnost). 9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm zůstaly čitelné po celou dobu stavby. 10. Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby týkající se provádění stavby a stavební deník, do kterého se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. 11. Magistrát města Hradec Králové, odbor ŽP, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydal dne souhlas s trvalým vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu rodinného domu s garáží na pozemku p.č. 397/7, o celkové výměře odnímané plochy 0,0700 ha v kultuře trvalý travní porost v katastrálním území Hrádek u Nechanic. Podmínky souhlasu : a/ Odnímaná plocha bude zaměřena podle situace ověřené v územním popřípadě stavebním řízení. b/ Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky 20 cm a získaných 140 m 3 zeminy bude ponecháno na p.p.č. 397/7 v k.ú. Hrádek u Nechanic a bude použita po dostavbě k ozelenění. c/ Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebudou odvody předepsány, protože dle 11, odst.6, zákona se na uvedenou stavbu odvody nevztahují. 12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky: - závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude oznámena stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby. K závěrečné prohlídce stavby stavebník zajistí doklady a zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy, zejména: protokol o vytyčení stavby s vyznačenými odstupy od hranic, geometrický plán pro zaměření obvodu budovy, revize na elektrorozvody, spalinové cesty a bleskosvod, případně revize dalších technických instalací, doklady o využití nebo nezávadném odstranění odpadů vzniklých při stavbě, potvrzené oprávněnými příjemci, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, doklady o splnění požadavků vyplývajících z požárně bezpečnostního řešení, stavební deník (jednoduchý záznam o provádění stavby), doklad stavebního podnikatele (stavbyvedoucího) o souladu skutečného provedení stavby s ověřenou projektovou dokumentaci, atd. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků řízení nebyly podány. Odůvodnění: Dne podal Ondřej Marek, nar , Štúrova 536/25, Praha 4 - Lhotka, kterého v řízení zastupuje Ing. Pavel Aujeský, IČO , Družstevní 120, Pardubice, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení ( dále jen rozhodnutí o umístění stavby ) a stavebního povolení na stavbu pro bydlení vedenou pod názvem - rodinný dům na p.p.č. 397/7 v k.ú. Hrádek u Nechanic a stavby související. Jedná se o soubor staveb. Stavební úřad usnesením ze dne rozhodl o spojení územního a stavebního řízení. Dnem podání bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. Při posouzení žádostí a jejich příloh se stavební úřad zabýval nejprve otázkou příslušnosti k vedení řízení a konstatoval, že Městský úřad vnechanicích, odbor výstavby a ŽP, je obecným stavebním úřadem dle 13 odst 1 písm.f) i písm. g) a dále 84 stavebního zákona. Místní příslušnost mu je dána dle 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, místní příslušnost orgánu je určena v řízeních týkajících se nemovitostí místem, kde se nemovitost nachází. 3

11 Stavebníci požádali současně o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu rodinného domu, včetně doprovodných staveb s žádostí o spojení územního a stavebního řízení. Stavební úřad usnesením ze dne rozhodl o spojení územního a stavebního řízení. Podle 4 odst.1 stavebního zákona pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní. Stavbu rodinného domu určil stavební úřad jako stavbu hlavní, neboť pro stavbu rodinného domu je pozemek určen územním plánem k zastavění. Stavby doprovodné na základě výše uvedeného ustanovení projednal současně. Žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení byla doložena v souladu s 86 stavebního zákona a 5 vyhl.č.503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a 110 stavebního zákona a 4 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Okruh účastníků řízení byl vymezen ve smyslu 85 a 109 stavebního zákona v návaznosti na 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ). Právní postavení účastníka řízení podle 85 a 109 stavební zákona a 27 odst,1, písm.a) správního řádu bylo přiznáno žadateli stavebníkovi. Účastníkem územního řízení podle 85 odst.1 je též obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj Obec Hrádek. Právní postavení účastníka řízení podle 85 odst.2 a 109 stavební zákona a 27 odst.2,3 bylo přiznáno osobám, které mají vlastnická či jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a dále k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato by mohla být povolením přímo dotčena, a to zejména umístěním stavby, prováděním stavebních prací, prachem, hlukem. Těmi jsou MUDr. Milan Vošmik, RNDr. Hana Vošmiková, Ing. Miloš Kalenský, Královéhradecká provozní, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Správa silnic Královéhradeckého kraje, Čepro a.s. Okruh účastníků řízení byl určen pro územní i stavební řízení shodně. Dne stavební úřad oznámil zahájení územního řízení a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti o umístění stavby veřejné ústní projednání na den Veřejnost se projednání nezúčastnila. Projednání stavebního řízení časově následovalo za projednáním územním. Námitky účastníků řízení v územním a stavebním řízení nebyly podány. Podány nebyly ani připomínky veřejnosti při projednání územního řízení. Žadateli, obci, dotčeným orgánům a účastníkům stavebního řízení se doručuje na doručenku. Ve věci územního řízení se účastníkům řízení a veřejnosti doručuje veřejnou vyhláškou, neboť pro území je vydán územní plán, ( dle 87 odst.1 stavebního zákona). V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v 90 a 111 stavebního zákona a posoudil shromážděna stanoviska. Dále je projednal s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním a užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydané k jeho provedení a zvláštními předpisy. Záměr je v souladu s územním plánem obce Hrádek, schváleným dne , včetně změny č.1 účinné ode dne , Pozemek je součástí funkční plochy: Plochy nízkopodlažního bydlení městského charakteru, kdy jeden z hlavních závazných regulativů hlavního využití jsou rodinné domy. Pro stavbu byl vydán souhlas s vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Na základě předloženého posudku radonového rizika je pozemek zařazen do kategorie s nízkým rizikem. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku, dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Pro umístění stavby nebyla vydána žádná výjimka z OTP. Stavební úřad zajistil soulad předložených závazných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (dále jen OTP). Projektové dokumentace byly zpracován oprávněným subjektem. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Výrok územního rozhodnutí je podmiňujícím výrokem vůči navazujícímu výroku o povolení stavby. Žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení byla doložena těmito doklady: 3x projektovou dokumentaci, doklad o vlastnictví a informace KN a současný snímek mapy KN, smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a obcí Hrádek, smlouva o podmínkách zřízení 4

12 stavby mezi stavebníkem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, posudek radonového indexu pozemku, souhlas s vynětím půdy ze ZPF, stanoviska - Královéhradecká provozní a.s., HK ze dne , čj.1044/td-12, ČEZ Distribuce, a.s. ze dne , zn , příloha č.2 podmínky pro připojení, součást smlouvy ze dne , Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne , čj.16095/12, Čepro, a.s., stanovisko (závazné, koordinované) Magistrát města Hradec Králové, odbor ŽP ze dne , č.j.sz MMHK/121776/2012/ŽP/Čer, Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta ze dne , č.j /2012/2/HA/Ja, Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, rozhodnutí pro připojení sjezdu ze dne , č.j. MMHK/138283/2012, ČR Státní enegetická inspekce HK ze dne , čj. 1066/12/52.103/UI, HZS Královéhradeckého kraje, čj. HSHK-1203/OP- 2012/b. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 odst.1 správního řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Nechanice, odboru výstavby a životního prostředí.odvolání má odkladný účinek. Podle 140 odst.7 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem. Podle 82 odst.1) správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Podle 82 odst.2) správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí a které věci se to týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. otisk úředního razítka Dana Rollová vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Upozornění pro stavebníka ( povinnosti ze zvláštních předpisů): - Bude zajištěno nezávadné odstranění odpadů, které vzniknou při stavbě dle zákona č.185/ 2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. Dle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, nesmí být okolí stavby nadměrně zatěžováno zápachem, prachem a hlukem. - Při stavbě budou použity pouze výrobky, které splňují požadavky zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - Dojde-li k archeologickému nálezu oznámí toto stavebníci ve smyslu 23 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.stavebník je povinen podle 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, oznámit Archeologickému ústavu AVČR, případně i oprávněné organizaci (např.muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách 5

13 archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeolog.pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Nechanicích a Obecním úřadě obce Hrádek, 15. den je dnem doručení rozhodnutí. Datum vyvěšení:.. Datum sejmutí:... Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující sejmutí Účastníci řízení dle 85 odst.1písm.a, 109 odst.1 stavebního zákona a 27 odst.1 správního řádu, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (doručí se jednotlivě) - Ondřej Marek, nar , Štúrova 536/25, Praha 4 - Lhotka žadatel zmocněnec pro zastupování: Ing. Pavel Aujeský, IČO , Družstevní 120, Pardubice Účastníci řízení dle 85 odst. 1 písm..b), 109 odst.1 stavebního zákona a 27 odst.2 a 3 správního řádu, (doručí se jednotlivě) - Obec Hrádek, IČO , Hrádek čp.42, Nechanice Účastníci řízení dle 85 odst.2, 109 odst.1 stavebního zákona a 27 odst.2 a 3 správního řádu, tj. osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech, nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon (územní řízení se doručí veřejnou vyhláškou, stavební řízení na doručenku) - MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., Jana Masaryka 1357/7, Hradec Králové - RNDr. Hana Vošmiková, Jana Masaryka 1357/7, Hradec Králové - Ing. Miloš Kalenský, Hrádek 39, Nechanice - Královéhradecká provozní, a.s.,víta Nejedlého 893, Hradec Králové - ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha - Čepro a.s., Dělnická 12, čp.213, Praha 7 - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Plačice 59,50004 Hradec Králové Dotčené orgány doručí se jednotlivě: - Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, odbor životního prostředí, odbor hlavního architekta Úřad územního plánování, odbor dopravy, třída ČSA č.p.408, Hradec Králové - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu č.p.122, HK Stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení obdrží: - 1 x ověřenou projektovou dokumentaci a štítek stavba povolena Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 odst.1/g) sazebníku zákona č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši Kč, zaplaceno dne , č.d Příloha: situace 6

14 7

15 Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: , Veřejná vyhláška Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení Dne podal Ondřej Marek, nar , Štúrova 536/25, Praha 4 - Lhotka, kterého v řízení zastupuje Ing. Pavel Aujeský, IČO , Družstevní 120, Pardubice, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení ( dále jen rozhodnutí o umístění stavby ) a stavebního povolení na stavbu pro bydlení vedenou pod názvem - rodinný dům na p.p.č. 397/7 v k.ú. Hrádek u Nechanic a stavby související (dále jen stavba ). Jedná se o soubor staveb. Stavební úřad usnesením ze dne rozhodl o spojení územního a stavebního řízení. Dnem podání bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. Městský úřad v Nechanicích, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, /dále jen stavební zákon / podle 84 až 90 stavebního zákona posoudil žádost o umístění stavby, kterou podal Ondřej Marek, nar , Štúrova 536/25, Praha 4 - Lhotka účastník řízení dle 27 odst.1 správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( dále jen stavebník ) a na základě tohoto posouzení I. vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, územní rozhodnutí o umístění stavby pro bydlení, vedenou pod názvem - rodinný dům na p.p.č. 397/7 (orná půda) v k.ú. Hrádek u Nechanic a stavby související. II. přezkoumal podle 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení a podle 115 stavebního zákona a podle 5 a 6 vyhl.č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydává stavební povolení na stavbu pro bydlení, vedenou pod názvem - rodinný dům na p.p.č. 397/7 (trvalý travní porost ) v k.ú. Hrádek u Nechanic a stavby související. Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Druh a účel umísťované stavby ( soubor staveb) : Novostavba rodinného domu - stavba pro bydlení - rodinný dům o 1 bytové jednotce s garáží a přístřeškem pro odstavení 2 osobních vozidel. Stavby související : - zpevněné plochy pochozí a pojezdové s místem odstavení 2 osobních vozidel, sjezd a nepodstatné úpravy terénu. - nepropustná jímka (žumpa) o obsahu 15m 3 s kanalizačním připojením z RD 1

16 - hlavní domovní vedení elektro - zemní registr se sací šachtou (pro vytápění a větrání RD) - odvod dešťových vod trativodem (zasakování na pozemku RD) - vodovodní přípojka z vodovodu pro veřejnou potřebu - plot Stavbou dotčené pozemky: p.p.č. 397/7 (trvalý travní porost), p.p.č. 399/1 (orná půda), p.p.č. 379/1 (orná půda), p.p.č. 496 ( ostatní plocha silnice) v k.ú. Hrádek u Nechanic. Umístění stavby bude v souladu s celkovou situací stavby, měř. 1:250, výkres č. C2, datum 9/2012, zpracovaný Ing. Pavel Aujeský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT , která jsou součástí ověřené dokumentace. Rodinný dům ( dále jen RD ) bude dvoupodlažní, částečně podsklepený, s přistavěnou garáží pro 1 osobní automobil, která je propojená s RD zastřešeným stáním pro 2 osobní vozidla, 2.NP je pouze ve středním traktu RD, půdorysný tvar RD bude nepravidlený obdélník o maximálních rozměrech 26,1m x 16,5m, zastavěná plocha je 281,60m 2, střecha nad 1.NP RD, včetně garáží, bude rovná s atikou, zvýšená část do 2.NP RD bude pultová o sklonu 3, výška stavby bude +7,033m nad 0,000 = podlaha 1.NP = 261,65mnm. Materiálově bude stavba zděná, stropy keramické, okna a dveře hliníková, střešní krytina - asfaltový pás. Vytápění RD budou zajišťovat elektrické topné rohože a krbová vložka na dřevo. - odstupy RD: od p.p.č. 397/4 2,0 m, od p.p.č. 397/8 1,0m - přístup na pozemek rodinného domu bude ze silnice III/ p.p.č. 496 v k.ú. Hrádek u Nechanic - jako stavební pozemek se vymezují pozemkové parcely č. 397/7 a 399/1 v k.ú. Hrádek u Nechanic Přípojky na sítě technického vybavení: - Splaškové vody budou svedeny do jímky na vyvážení (žumpy). Žumpa je navržena plastová o obsahu 15m 3 a bude umístěna ve vzdálenosti 1,0 m před RD směrem k silnici. Dešťové vody budou svedeny do zasakovacích drenáží na pozemku RD. - Pitná voda bude zajištěna novou vodovodní přípojkou PE 32 x 4,4 mm. Přípojka bude ukončena v RD na zdi do skladu v 1.PP. - Připojení RD na el.energii bude ze stávající elektropřípojky. Hlavní domovní vedení pro RD bude napojeno v elektroměrovém rozvaděči, který je umístěn v pilíři v oplocení. Do RD bude veden kabelový přívod do domovního rozvaděče. Hlavní jistič 3 x 32A. - Zpevněné plochy budou tvořit - přístupový chodník, přístup ke garáži, okapový chodník, terasa. Zpevněné plochy budou připojeny ke státní silnici novým sjezdem. Na pozemku stavby budou provedeny úpravy terénu v rozmezí od 0,2m 1,4m. - Stavební pozemek bude oplocen. Plot bude proveden z pletiva, pouze severozápadní část plotu bude betonová - od ER k rohu kolárny. Vjezd nebude oplocen, plot bude veden až od rohu garáže na SV. Výška plotu bude 150cm. Při hranici s p.p.č. 397/8 bude provedena opěrná zedˇ výšky od 0,9m 1,4m. 2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení, jejíž nedílnou součástí je požárně bezpečnostní řešení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 3. Stavebník zajistí před zahájením stavebních prací vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Poloha stavby musí být v souladu s vydaným uzemním rozhodnutím a stavebním povolením. Vytyčení stavby musí být ověřeno úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry. 4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území s přihlédnutím na příslušné technické normy. 5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních právních předpisů. Nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebník nahlásí stavebnímu úřadu název a adresu stavebního podnikatele, včetně jeho oprávnění k provádění staveb. 2

17 6. Stavba bude dokončena do Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Výjezdem ze staveniště nesmí docházet ke znečišťování přilehlé komunikace. 8. Při realizaci stavby provést taková opatření (např.použití mechanizmů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní bytové zástavbě (hlučnost, prašnost). 9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm zůstaly čitelné po celou dobu stavby. 10. Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby týkající se provádění stavby a stavební deník, do kterého se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. 11. Magistrát města Hradec Králové, odbor ŽP, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydal dne souhlas s trvalým vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu rodinného domu s garáží na pozemku p.č. 397/7, o celkové výměře odnímané plochy 0,0700 ha v kultuře trvalý travní porost v katastrálním území Hrádek u Nechanic. Podmínky souhlasu : a/ Odnímaná plocha bude zaměřena podle situace ověřené v územním popřípadě stavebním řízení. b/ Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky 20 cm a získaných 140 m 3 zeminy bude ponecháno na p.p.č. 397/7 v k.ú. Hrádek u Nechanic a bude použita po dostavbě k ozelenění. c/ Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebudou odvody předepsány, protože dle 11, odst.6, zákona se na uvedenou stavbu odvody nevztahují. 12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky: - závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude oznámena stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby. K závěrečné prohlídce stavby stavebník zajistí doklady a zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy, zejména: protokol o vytyčení stavby s vyznačenými odstupy od hranic, geometrický plán pro zaměření obvodu budovy, revize na elektrorozvody, spalinové cesty a bleskosvod, případně revize dalších technických instalací, doklady o využití nebo nezávadném odstranění odpadů vzniklých při stavbě, potvrzené oprávněnými příjemci, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, doklady o splnění požadavků vyplývajících z požárně bezpečnostního řešení, stavební deník (jednoduchý záznam o provádění stavby), doklad stavebního podnikatele (stavbyvedoucího) o souladu skutečného provedení stavby s ověřenou projektovou dokumentaci, atd. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků řízení nebyly podány. Odůvodnění: Dne podal Ondřej Marek, nar , Štúrova 536/25, Praha 4 - Lhotka, kterého v řízení zastupuje Ing. Pavel Aujeský, IČO , Družstevní 120, Pardubice, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení ( dále jen rozhodnutí o umístění stavby ) a stavebního povolení na stavbu pro bydlení vedenou pod názvem - rodinný dům na p.p.č. 397/7 v k.ú. Hrádek u Nechanic a stavby související. Jedná se o soubor staveb. Stavební úřad usnesením ze dne rozhodl o spojení územního a stavebního řízení. Dnem podání bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. Při posouzení žádostí a jejich příloh se stavební úřad zabýval nejprve otázkou příslušnosti k vedení řízení a konstatoval, že Městský úřad vnechanicích, odbor výstavby a ŽP, je obecným stavebním úřadem dle 13 odst 1 písm.f) i písm. g) a dále 84 stavebního zákona. Místní příslušnost mu je dána dle 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, místní příslušnost orgánu je určena v řízeních týkajících se nemovitostí místem, kde se nemovitost nachází. 3

18 Stavebníci požádali současně o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu rodinného domu, včetně doprovodných staveb s žádostí o spojení územního a stavebního řízení. Stavební úřad usnesením ze dne rozhodl o spojení územního a stavebního řízení. Podle 4 odst.1 stavebního zákona pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní. Stavbu rodinného domu určil stavební úřad jako stavbu hlavní, neboť pro stavbu rodinného domu je pozemek určen územním plánem k zastavění. Stavby doprovodné na základě výše uvedeného ustanovení projednal současně. Žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení byla doložena v souladu s 86 stavebního zákona a 5 vyhl.č.503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a 110 stavebního zákona a 4 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Okruh účastníků řízení byl vymezen ve smyslu 85 a 109 stavebního zákona v návaznosti na 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ). Právní postavení účastníka řízení podle 85 a 109 stavební zákona a 27 odst,1, písm.a) správního řádu bylo přiznáno žadateli stavebníkovi. Účastníkem územního řízení podle 85 odst.1 je též obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj Obec Hrádek. Právní postavení účastníka řízení podle 85 odst.2 a 109 stavební zákona a 27 odst.2,3 bylo přiznáno osobám, které mají vlastnická či jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a dále k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato by mohla být povolením přímo dotčena, a to zejména umístěním stavby, prováděním stavebních prací, prachem, hlukem. Těmi jsou MUDr. Milan Vošmik, RNDr. Hana Vošmiková, Ing. Miloš Kalenský, Královéhradecká provozní, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Správa silnic Královéhradeckého kraje, Čepro a.s. Okruh účastníků řízení byl určen pro územní i stavební řízení shodně. Dne stavební úřad oznámil zahájení územního řízení a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti o umístění stavby veřejné ústní projednání na den Veřejnost se projednání nezúčastnila. Projednání stavebního řízení časově následovalo za projednáním územním. Námitky účastníků řízení v územním a stavebním řízení nebyly podány. Podány nebyly ani připomínky veřejnosti při projednání územního řízení. Žadateli, obci, dotčeným orgánům a účastníkům stavebního řízení se doručuje na doručenku. Ve věci územního řízení se účastníkům řízení a veřejnosti doručuje veřejnou vyhláškou, neboť pro území je vydán územní plán, ( dle 87 odst.1 stavebního zákona). V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v 90 a 111 stavebního zákona a posoudil shromážděna stanoviska. Dále je projednal s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním a užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydané k jeho provedení a zvláštními předpisy. Záměr je v souladu s územním plánem obce Hrádek, schváleným dne , včetně změny č.1 účinné ode dne , Pozemek je součástí funkční plochy: Plochy nízkopodlažního bydlení městského charakteru, kdy jeden z hlavních závazných regulativů hlavního využití jsou rodinné domy. Pro stavbu byl vydán souhlas s vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Na základě předloženého posudku radonového rizika je pozemek zařazen do kategorie s nízkým rizikem. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku, dle požárně bezpečnostního řešení stavby. Pro umístění stavby nebyla vydána žádná výjimka z OTP. Stavební úřad zajistil soulad předložených závazných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (dále jen OTP). Projektové dokumentace byly zpracován oprávněným subjektem. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Výrok územního rozhodnutí je podmiňujícím výrokem vůči navazujícímu výroku o povolení stavby. Žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení byla doložena těmito doklady: 3x projektovou dokumentaci, doklad o vlastnictví a informace KN a současný snímek mapy KN, smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a obcí Hrádek, smlouva o podmínkách zřízení 4

19 stavby mezi stavebníkem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, posudek radonového indexu pozemku, souhlas s vynětím půdy ze ZPF, stanoviska - Královéhradecká provozní a.s., HK ze dne , čj.1044/td-12, ČEZ Distribuce, a.s. ze dne , zn , příloha č.2 podmínky pro připojení, součást smlouvy ze dne , Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne , čj.16095/12, Čepro, a.s., stanovisko (závazné, koordinované) Magistrát města Hradec Králové, odbor ŽP ze dne , č.j.sz MMHK/121776/2012/ŽP/Čer, Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta ze dne , č.j /2012/2/HA/Ja, Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, rozhodnutí pro připojení sjezdu ze dne , č.j. MMHK/138283/2012, ČR Státní enegetická inspekce HK ze dne , čj. 1066/12/52.103/UI, HZS Královéhradeckého kraje, čj. HSHK-1203/OP- 2012/b. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 odst.1 správního řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Nechanice, odboru výstavby a životního prostředí.odvolání má odkladný účinek. Podle 140 odst.7 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem. Podle 82 odst.1) správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Podle 82 odst.2) správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí a které věci se to týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. otisk úředního razítka Dana Rollová vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Upozornění pro stavebníka ( povinnosti ze zvláštních předpisů): - Bude zajištěno nezávadné odstranění odpadů, které vzniknou při stavbě dle zákona č.185/ 2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. Dle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, nesmí být okolí stavby nadměrně zatěžováno zápachem, prachem a hlukem. - Při stavbě budou použity pouze výrobky, které splňují požadavky zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - Dojde-li k archeologickému nálezu oznámí toto stavebníci ve smyslu 23 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.stavebník je povinen podle 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, oznámit Archeologickému ústavu AVČR, případně i oprávněné organizaci (např.muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách 5

20 archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeolog.pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Nechanicích a Obecním úřadě obce Hrádek, 15. den je dnem doručení rozhodnutí. Datum vyvěšení:.. Datum sejmutí:... Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující sejmutí Účastníci řízení dle 85 odst.1písm.a, 109 odst.1 stavebního zákona a 27 odst.1 správního řádu, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (doručí se jednotlivě) - Ondřej Marek, nar , Štúrova 536/25, Praha 4 - Lhotka žadatel zmocněnec pro zastupování: Ing. Pavel Aujeský, IČO , Družstevní 120, Pardubice Účastníci řízení dle 85 odst. 1 písm..b), 109 odst.1 stavebního zákona a 27 odst.2 a 3 správního řádu, (doručí se jednotlivě) - Obec Hrádek, IČO , Hrádek čp.42, Nechanice Účastníci řízení dle 85 odst.2, 109 odst.1 stavebního zákona a 27 odst.2 a 3 správního řádu, tj. osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech, nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon (územní řízení se doručí veřejnou vyhláškou, stavební řízení na doručenku) - MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., Jana Masaryka 1357/7, Hradec Králové - RNDr. Hana Vošmiková, Jana Masaryka 1357/7, Hradec Králové - Ing. Miloš Kalenský, Hrádek 39, Nechanice - Královéhradecká provozní, a.s.,víta Nejedlého 893, Hradec Králové - ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha - Čepro a.s., Dělnická 12, čp.213, Praha 7 - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Plačice 59,50004 Hradec Králové Dotčené orgány doručí se jednotlivě: - Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, odbor životního prostředí, odbor hlavního architekta Úřad územního plánování, odbor dopravy, třída ČSA č.p.408, Hradec Králové - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu č.p.122, HK Stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení obdrží: - 1 x ověřenou projektovou dokumentaci a štítek stavba povolena Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 odst.1/g) sazebníku zákona č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši Kč, zaplaceno dne , č.d Příloha: situace 6

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice SZ: Sp - Nech 0709 /2012, čj. Nech 0709/2012 Nechanice, 14. 8. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0779/2011 V Nechanicích dne 23. září 2011 spisová značka: Sp-Nech 0779/2011/6 oprávněná úřední

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

územní rozhodnutí o umístění

územní rozhodnutí o umístění MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem tel.: 495 592 065, fax.: 495 592 670 Úřední dny: pondělí a středa: 7.3O-11.30 hodin, 12.30-17.00

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS. Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 17434/2009/Ha Č.j.: 17434/2009-6 E-mail: Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 28, 294 41 DOBROVICE SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst. 1409/2012/Au Výst/1892/2012/Au Augustinová, oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 198190/2010 ST2/Zim MMHK/010405/2011 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 18.1.2011 Výroková

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Výst/03634/2009//Mi-19 Rožnov pod Radhoštěm, dne 23.11.2009 Č.j. dokumentu:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-1143/1728/09, VÚP 330-1142/1727/09 Ka- 25 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047

Více

O B E C N Í Ú Ř A D Č E R N I L O V stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D Č E R N I L O V stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D Č E R N I L O V stavební úřad Černilov č.p 310, 503 43 Černilov Spis.zn. Č.j: Skart. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: SÚ/1409/12/St 1776/12/SÚ 328.3 A/5 Iva Stehlíková 495 431 031

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_8454/2013/SU-15/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 26.7.2013 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dvůr Králové nad Labem, dne 18. listopadu 2009 Oprávněná

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/181055/2012 ST2/Fej MMHK/003025/2013 ST2/Fej Ing. Marcela Fejková 495 707 885 marcela.fejkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: VYŘIZUJE: OŽPV/1479/08/Kf Kaufmannová NOVÁ ROLE DNE 9.10.2008

Více

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015 *MUJCX00NLSQO* MUJCX00NLSQO Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst./149/09/Ei Dolní Benešov, dne 19.1.2010 Vyřizuje : Eichlerová, oprávněná úřední osoba Tel. : 553 651 285 Obec Bohuslavice Lenka Kocurová Zahradní

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j.:STÚ 402/11-JS v Hodonicích dne 18.01.2012 Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz Žadatel:

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území I I. S T A V E B N Í P O V O L E N Í

R O Z H O D N U T Í. o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území I I. S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha telefon: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 002398/2012/OVUR/Br

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masar yk a 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.: VÚP/46671-09/484-2010/hoz Dvůr Králové nad Labem,

Více

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Spis. zn.: 19019/2010/SÚ-Šu Varnsdorf, dne 22.11.2010 Č.j.: MUVA 24749/2010 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Hana Šumová 412 372 241kl.: 131

Více

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: -- 2012-06-27 MCBORE/459/2012 SZ MCBORE/373/2012 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257 541 237

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03548/2012/BN MeUSM/04591/2012 Marek Bartoň 572 416

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Č.j.: MBE 40780/2011/VÝST-S V Berouně dne 25. srpna 2011 Spis zn.: 1295/2011/VÝST Vyřizuje: Svobodová Blanka, tel.: 311 654 257, e-mail.: vyst5@muberoun.cz Ing. Martin Řepík, Pod Lysinami č.p.470, Hodkovičky,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 DIČ: CZ00252069 TEL. 381 477 010, fax 381 477 049 BANK. SPOJENÍ: Č.spořitelna Bechyně E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 39991/2015/Ro P13-52398/2015 P802-Rsp Jarmila Rotová 235 011 300 235 011 438 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100. Doručenkou!

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100. Doručenkou! Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Doručenkou! Pan Milan Rezek Kasejovice 387 KASEJOVICE 335 44 Č.j. 57/2009/Výst. Zdeňka Kučerová

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 9576/2012/243Vá Č.j.:SÚ4934/13/243 / SÚ 9576/2012/243Vá Kyjov, dne 28.1.2013 Vyřizuje: Vávrová Simona, tel. 518 697 544, e-mail:

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE/41013/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 4. října 2012 Spis zn.: 8394/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: Ing. Aleš Rieger, 22.08.1979, Nad lesním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f Spisová zn. Výst. 704/2012/Ba Zábřeh, dne 13.7.2012 Č.j. 2012/704/SV-MUZB-10 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 830/11 Vrdy, dne: 1. 7. 2011 Spis zn: 136/2011mar Vyřizuje: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 327 397 148 su@obecvrdy.cz mggbq64

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ

Více

odbor výstavby a životního prostředí Komenského 41, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 ROZHODNUTÍ

odbor výstavby a životního prostředí Komenského 41, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Komenského 41, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 739 /2008/2300/9 Č.sp. 7444/2007/2300/9 V Letohradě : 25.1.2008 V

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/22/2011-12934/SK/Pr Č.J.: MUNO

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ 270/2010/OV, č.j. 269/2010,270/2010 Nechanice, 6. 8. 2010 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel. 498

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/172591/2012 ST2/Več MMHK/204863/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/585/10/HBo Mnichovice : 4.6.2010 Vyřizuje: Ing. Helena Bočková telefon: 323666321 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.9030/2009-Sl DATUM: 14.9.2009 Č.J.: MUZN 76687/2009 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing.Magda Slováčková 515 216 308

Více

II~I~I II~ II~I~ I~ I~I II~IhI~I ~ I~I II~ I~I~ I~ II~

II~I~I II~ II~I~ I~ I~I II~IhI~I ~ I~I II~ I~I~ I~ II~ MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE-STAVEBNÍ ÚŘAD Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 ~ e~mail: stavebni@hustopece..city.cz II~I~I II~ II~I~ I~ I~I II~IhI~I ~ I~I II~ I~I~ I~ II~ SOONXOORBDKB Č.j. MUH/

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB13810/11/STAV/Bud

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB13810/11/STAV/Bud Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB13810/11/STAV/Bud Č. j. MUCB 6435/2012 Vyřizuje: Budská Radka Telefon: 321 612 133 Český Brod,

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/138/2012/kol - 4 Polná, dne: 14.5.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/34703-10/3920-2010/lip Dvůr Králové nad Labem, dne 06. května

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice č.j. 546/1309/2009, 547/1310/2009 Nechanice, 23.12. 2009 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel. 498 773820,e-mail:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/10845-2012/ 1968-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 24. května

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Odbor výstavby a životního prostředí nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ODPOVĚDNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: VŽP/0188/2011/Hd

Více

Úřad městyse Křemže, odbor výstavby, stavební úřad

Úřad městyse Křemže, odbor výstavby, stavební úřad Úřad městyse Křemže, odbor výstavby, stavební úřad Náměstí 35, 382 03 Křemže tel. 380 741 205, 380 741 192 IČO 00245950 fax: 380 741 181 www.kremze.cz e-mail:stav.urad@kremze.terms.cz Č.j.: Výst/822/2011-Bü

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: VÚP/543/2012/Se V Přešticích dne : 13.3.2012 NAŠE ČÍSLO

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 8692/OST/10 Vág V Rokycanech: 22.11.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 10657/OST/10 Miroslava

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 2241/13/Kr/roz Zliv, dne 6.3.2013 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/305/2011/kou - 11 Polná, dne: 27.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2896/2010-4-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 21.10.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ. dle 92 stavebního zákona I. územní rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. dle 92 stavebního zákona I. územní rozhodnutí Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox003jjwx* MUPOX003JJWX Vaše zn.: ze

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/02922/11/H 03510/11/SÚ Hofmanová

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 1486/OST/12 May V Rokycanech: 11.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 4707/OST/12

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 430/2012 Ivanovice na Hané, dne 26.02.2013 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/361/2008/soch 3.2.2009 Ev.č. : 8808/2009 Havlíčkův Brod, dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst. 3821/3805/08-Ř V Nové Bystřici dne 18.11.2008 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Tel.: 377 915 477 Fax : 377 915 278 E-mail: jana.melicharova@vseruby.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD Č. j. : Stav. 427/2012 Všeruby 19.3.2013 R O Z H O D N U T Í ROZHODNUTÍ JE DORUČOVÁNO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 2 3 3 2 1-2 0 1 5 / v n 778-2 0 1 5 / v n S p is. a s ka

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/227/2015/padm SÚ/5064/2014/padm Ing. Markéta Padevětová telefon: 323

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 94 odst. 1) a 4) stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 94 odst. 1) a 4) stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 38662/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 10. září 2010 Spis zn.: 1272/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SO-22070/2011/Ma Neratovice dne 17.6.2011 Č.j.: MěÚN/33702/2011 Vyřizuje: Matějčková/315650346

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05913/2012/K MeUSM/00832/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-5631/2009-891/HH Rousínov, dne 2. listopadu 2009 Oprávněná

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1080/11/Za Mnichovice : 23.8.2011 Vyřizuje: Ing. Jitka Zákravská telefon: 323 666 322 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO OVŽP/1464/2015-9 Polná, dne: 25.5.2015 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více