číslo 275 březen 2013 Rekonstrukce školky začala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 275 březen 2013 Rekonstrukce školky začala"

Transkript

1 M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 275 březen 2013 Rekonstrukce školky začala Současný stav školky byl již kritický, z hlediska stavebního, i energetického. Foto A. Valsová Již dlouho očekávaná akce se skutečně rozjíždí. V pátek 1. března byla zahájena celková rekonstrukce objektu mateřské školy a do jednoho roku bychom se měli dočkat zcela proměněných prostor pro naše nejmenší. Generálním dodavatelem stavebních prací je firma S-B, s.r.o., Sedlčany, která zvítězila ve výběrovém řízení. Stavební úpravy objektu byly více než nutné. Současný stav školky byl již kritický, a to nejen z hlediska stavebního, ale také energetického. Pokud bychom k zásadní změně nepřistoupili, mohlo dojít k omezení provozu školky nebo dokonce k jejímu úplnému uzavření. A to by určitě nikdo nepřivítal. Školka je jedním ze základních pilířů občanské vybavenosti a předpokladem, že v našem městě bude i do budoucna fungovat také škola. Celá akce je finančně velice náročná a zatíží městský rozpočet na dva roky. Celkové náklady stavebních úprav, které počítají nejen s novým venkovním a vnitřním opláštěním, zateplením objektu, výměnou oken, dveří, střešní krytiny, ale také rozvodů vody, elektřiny, odpadů, tepla, podlahových krytin, vybavením a rozšířením sociálních zařízení, jsou ve výši cca 23 milionů korun. Z vlastního rozpočtu by město úhradu nákladů nezvládlo, a proto byly předloženy dvě žádosti o poskytnutí dotace. Přesto, že jsme žádali o vyšší příspěvek, než nám byl nakonec přiznán, snížila se spoluúčast města na cca 12,5 milionu korun, které budou hrazeny z rozpočtu města na roky 2013 a Dotační prostředky ve výši téměř 5,7 milionů korun nám přiznala Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy a dalších 5 milionů korun poskytne Středočeský kraj. Rekonstrukce objektu školky bude probíhat v etapách. Od března do srpna 2013 budou opraveny dvě třídy a středový pavilon a následně do dubna 2014 zbývající prostory. Od září 2013 se část školky, po provedení dílčí kolaudace, uvede do normálního provozu a ve zbývající části budou pokračovat stavební práce. Jsme si vědomi, že celá akce bude klást zvýšené nároky na pracovnice školky, děti i rodiče, protože realizace stavebních prací s sebou přinese omezení pohybu v areálu školky i přilehlé zahradě. Bude samozřejmě nutné respektovat zřízené staveniště a věnovat pozornost pohybu stavební mechanizace. Přesto věříme, že ze strany veřejnosti budou omezení přijata s pochopením a stavební práce proběhnou bez zásadních problémů, právě s ohledem na nutnost jejich provedení a zlepšení stavu mateřské školy. -mj- Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný Na přelomu března a dubna vyvrcholí druhý nejkrásnější svátek v roce Velikonoce. I když naše moderní doba dává přednost Vánocům, už proto, že je s nimi spojena vánoční nadílka a konec roku, pro věřící jsou tím nejdůležitějším svátkem v roce Velikonoce. Oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Knihovna sídlí na nové adrese V únoru letošního roku se Městská knihovna Sedlec-Prčice stěhovala do náhradních prostor. Důvodem stěhování je celková rekonstrukce objektu Mateřské školy Sedlec-Prčice, ve kterém sídlí i městská knihovna. O stěhování samotném, provizorním sídle knihovny i novém režimu výpůjček jsem se bavila s knihovnicí Alenou Lukašíkovou. Odkdy a na jaké adrese vás čtenáři nově najdou? Přestěhovali jsme se do bývalého školního bytu, který je součástí budovy základní školy ve Školní ulici číslo popisné 325. Sídlíme v přízemí, Tradice Velikonoc prošla dlouhým vývojem. Z původních pohanských oslav jarní rovnodennosti a začátku zemědělských prací, přes židovský svátek nekvašeného chleba Pesach a křesťanský což bude výhodné zejména pro seniory a pohybově znevýhodněné čtenáře. Jak dlouho stěhování knihovny trvalo? pokračování na str. 4 příběh o ukřižování a nanebevstoupení Ježíše Krista nabyly Velikonoce dnešní podoby. Staly se svátkem nastupujícího jara, nového života, květů, radosti, slunce a barev. V Našem domově se každý rok věnujeme Velikonocům z jiného úhlu. Probrali jsme staré lidové tradice i nejznámější velikonoční symboly, přiblížili jsme si Velikonoce jako největší křesťanský svátek, podívali jsme se také na složitý výpočet data Velikonoc a naposledy jsme si řekli více o půstu a tradičních velikonočních pokrmech. Tentokrát se blíže zaměříme na jeden z nejdůležitějších symbolů velikonočních svátků velikonoční vajíčko čili kraslici. pokračování na str. 7 V tomto čísle najdete: proběhne Hodina Země...3 Děti ve školce čeká stěhování...5 Toulava by měla být značkou kvality...6 Bud s Pánem Bohem, Františku-Diane!... 7 Mrak přiveze Vodnickou pohádku Obchodní akademie v Sedlčanech slaví 20 let..13 Zveme vás na fotbal... 15

2 INFORMACE Z RADNICE O čem jednala rada města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Potvrdila: stanovisko ze dne ve věci Návrhu na opravu geometrického a polohového určení nemovitosti v místní části Horní Matějov (požadavek na odkoupení části pozemku pč. 778/2 v k. ú. Kvasejovice pro vyřešení situace z hlediska širších vztahů) Schválila: poskytnutí finančního příspěvku Kč z rozpočtu města na rok 2013 Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska dobu odpisování bytový dům čp. 90 v Prčici 50 let, požární zbrojnice čp. 7 v Šanovicích 40 let připojení Města Sedlec-Prčice k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet výměnu přímotopů v budově MěÚ v Sedlci- -Prčici v celkové hodnotě cca Kč z kap. správa čerpání investičního fondu příspěvkové organizace ZUŠ Sedlec-Prčice ve výši Kč zpracování a předložení žádosti SDH Sušetice na opravu hasičského domu v rámci výzvy MAS Krajina srdce, opatření č. 10. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícím v umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na pozemcích ve vlastnictví města v rámci stavby Šanovice, knn pro parc. č. 49/12-17 za jednorázová úhradu Kč + DPH včetně požadavku města na připoložení kabelu veřejného osvětlení v rámci stavby a realizaci zděných pilířů v zastavěné části obce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění, vedení a provozování distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 1301/4 a 1297/4 v k.ú. Kvasejovice, za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH včetně podmínky realizace části stavby podvrtáním pod místní komunikací na pozemku pč. 1301/4 a požadavku města na připoložení kabelu veřejného osvětlení v rámci stavby ČEZ jednotlivá ustanovení smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu vedení, oprav a údržby veřejné kanalizace na pozemku parc. č. 45 v k.ú. Prčice přijetí daru elektronického klavíru v hodnotě Kč na základě darovací smlouvy nákup příslušenství k elektronickému klavíru z rozpočtu města ve výši Kč Doporučila: zveřejnit záměr výpůjčky i pronájmu pozemků města parc. č. PK 408 a 409, k.ú. Měšetice zastupitelům schválit vstup Města Sedlec-Prčice do o. p. s. Toulava oslovit vlastníka pozemku 48/1 v k. ú. Divišovice a projektanta ve věci rozšíření veřejného osvětlení Pověřila: starostku a vedoucího společnosti Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., vyhodnocením komunikací v Bolechovicích a v Divišovicích a navržením oprav Odložila: žádost o odkoupení pozemku parc. č. 910/3 v k.ú. Dvorce u Sedlce Vydala: vyjádření města ke stavbě rekonstrukce NN pro čp. 37 v Jetřichovicích - číslo stavby IV výměna stávajícího vrchního vedení z hlediska inženýrských sítí ve vlastnictví města, jako orgánu správy místních komunikací s požadavkem na připoložení kabelu veřejného osvětlení v rámci stavby ČEZ kladné stanovisko k žádosti o. s. Bělozářka týkající se realizace tůní na pozemcích města pč. PK 408 a 409 v k.ú. Měšetice s tím, že žádá o předložení podrobnějších informací k projektu a průběžné konzultování přípravy a realizace Revokovala: své usnesení č. 1/2013 ze dne ve věci čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Sedlec- -Prčice za účelem opravy dvou učeben v max. výši Kč Vzala na vědomí: poděkování Českobratrské církve evangelické v Sedlci-Prčici za poskytnutí daru informace starostky o realizaci přívodu vody do hasičské zbrojnice v Bolechovicích informace o plánované stavbě v rámci posílení distribuční soustavy ČEZ v místní části Jetřichovice č. stavby IV Informujeme naše občany o výši a termínech splatnosti místních poplatků na rok 2013: Místní poplatek za odvoz domovního odpadu je stanoven ve výši: 600 Kč za dospělou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu 400 Kč za dítě do 16 let, studující osoby do 26 let věku (u studentů nutno doložit potvrzením o studiu) přihlášené v obci k trvalému pobytu 600 Kč za stavby určené k rekreaci a nemovitosti, kde není hlášena osoba k trvalému pobytu Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Schválila: návrh příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na rozdělení zisku z hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši , 69 Kč následovně: fond odměn Kč, rezervní fond ,69 Kč, bez navýšení investičního fondu poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města z kap. klubové zařízení občanskému sdružení Klubu přátel dlouhých kilometrů Sedlec-Prčice na rok 2013 ve výši Kč poskytnutí finančního příspěvku z kap. klubové zařízení místní organizaci Českého rybářského svazu na rok 2013 ve výši Kč zpracování nového lesního hospodářského plánu na období od do včetně knihy textové části, hospodářské knihy a lesnických map za cenu 350 Kč/ha a předložený návrh smlouvy o dodávce lesního hospodářského plánu udělení plné moci za Město Sedlec-Prčice k jednání a hlasování o přičlenění obecních pozemků do Honebního společenstva Přestavlky u Sedlce postup pro zveřejnění veřejné zakázky a oslovení šesti subjektů s informací o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služby veřejná zakázka č. 01/2013 zajištění sběru, svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu Doporučila: zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 910/3 v k. ú. Dvorce u Sedlce Vzala na vědomí: zprávu lesního hospodáře o hospodaření v obecních lesích v roce 2012 poděkování radě a zastupitelstvu města za příspěvek poskytnutý v roce 2012 na opravu části hospodářských budov (střecha) v areálu Ateliér Prčice pozvání na maškarní ples pořádaný SDH Přestavlky informace starostky k aktualizaci stanoviska odboru Životního prostředí a zemědělství krajského úřadu k rozšíření vodovodní sítě změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje informace starostky ke stavu kanalizační sítě v Prčici Vítkova ulice nabídku na zapojení Základní školy a Mateřské školy Sedlec-Prčice do projektu Den vašeho města Jednala: o průběhu stěhování knihovny, o termínech rekonstrukce mateřské školky a o zateplení budovy ZŠ. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Pověřila: starostku, místostarostu a vedoucí ekonomického odboru k podepisování dokumentů pro styk s ČNB a předložení podpisových vzorů v souladu s požadavky banky pro zřízení a provozování účtu starostku zajištěním informací o možnostech na zpracování projektové dokumentace na vyčištění nádrže v Sedlci včetně zajištění dalších minimálně dvou nabídek na zpracování žádosti o dotaci včetně příloh dle podmínek poskyto- pokračování na str. 3 Nenechávejte platbu místních poplatků na poslední chvíli Poplatky za psa jsou dle platných sazeb: 80 Kč pro psa chovaného na osadách 100 Kč pro psa chovaného ve městě Sedlec- -Prčice 250 Kč za psa chovaného v bytovém domě. Poplatky hraďte na pokladně MěÚ Sedlec-Prčice. Všechny poplatky jsou splatné k Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků obecní úřad navýší o procenta z prodlení. Jitka Pišková pokladna MěÚ Sedlec-Prčice 2 strana Náš domov číslo 275, březen 2013

3 INFORMACE Z RADNICE dokončení ze str. 2 vatele dotace při vyhlášení výzvy k předkládání žádostí Schválila: bezplatnou praxi 4-5 studentů na MěÚ Sedlec- -Prčice a v organizačních složkách města s tím, že budou koordinováni tajemnicí dle potřeb a možností městského úřadu bez nároku na stravenky smlouvu o výpůjčce pozemků parc. č. 194/7, parc. č. 194/8 a parc. č. 194/5, vše v k. ú. Šanovice kompenzací bezúplatné výpůjčky je údržba pozemků. Doba trvání smlouvy je 10 let, výpovědní lhůta 1 rok s podmínkami, že nedojde k oplocení dotčených pozemků, pozemky nebudou zatíženy žádnou stavbou a jakékoliv úpravy pozemků mohou proběhnout pouze se souhlasem vlastníka smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice č. II/121 rozšíření veřejného osvětlení v Sedlci směrem na Sušetice, na pč. 753 a pč. 341/3, vše k. ú. Sedlec u Votic, za jednorázovou úhradu Kč + 21 % DPH realizaci elektropřípojky ke studni na pč. 592/ 1, k. ú. Vrchotice dle projektové dokumentace zpracované Krásnohorskou elektro, s.r.o., za nabídkovou cenu Kč bez DPH od společnosti Elektrokovo Votice smlouvu o výkonu autorského dozoru při realizaci stavby Rekonstrukce mateřské školy Sedlec-Prčice a její uzavření s firmou KOM- BATECH, s.r.o., Kodicilova 413, Sedlčany, cena Kč vč. DPH udělení plné moci k jednání a hlasování za Město Sedlec-Prčice jako vlastníka pozemků zařazených do honitby na valné hromadě Honebního společenstva Kvasejovice smlouvu o dílo se společností Rota Group, s.r.o., Plzeň, na zpracování a předložení žádosti o podporu projektu Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice v souladu s pravidly výzvy Operačního programu životní prostředí za cenu Kč vč. DPH a v případě přiznání dotace doplatek ve výši 2,8 % + DPH z poskytnuté dotace Doporučila: zveřejnit záměr výpůjčky pozemků parc. č. 322 a 321 v k. ú. Vrchotice předat žádost o přidělení obecního bytu k zaevidování do pořadníku žadatelů o obecní byt Vydala: vyjádření ke stavbě el. pilíře a přesmyčkování přívodu z pozemku pč. 37/8 k pozemku pč. 337/24 k.ú. Sedlec u Votic, č. stavby IV s upozorněním na vedení místní kanalizace Vzala na vědomí: informace o nabídce na partnerství města při vyžívání prostor prčického zámku návrh dohody mezi městem a majitelem pozemku pč. 1178/2 v k. ú. Divišovice o umožnění průjezdu osadou Chotětice po dobu realizace projektu na rozšíření a rekonstrukci místní komunikace informace starostky o jednání se zástupcem České pošty, s. p. Jednala: jako valná hromada společnosti Služby Sedlec- -Prčice, s.r.o. o nabídce společnosti Allowance, s.r.o., Praha, na zpracování a podání žádosti o dotaci na vyčistění víceúčelové vodní nádrže v Sedlci Zamítla: nabídku společnosti Vydavatelství IPR, s.r.o., na propagaci města Sedlec-Prčice. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Schválila: uzavření smlouvy o záboru veřejného prostranství při Farmářských trzích konaných v roce 2013 výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZUŠ Sedlec-Prčice za rok 2012 finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 osadnímu výboru Lidkovice ve výši Kč náklady na terénní úpravy pozemku parc.č. 276, k.ú. Prčice z kapitoly lesní hospodářství ve výši 7-8 tisíc Kč uzavření dohody o užívání majetku vodovodní přípojky k budově čp. 53 (bývalé radiokomunikace) na pozemku parc. č. stpč. 99, k.ú. Měšetice mezi Městem Sedlec-Prčice a Ministerstvem vnitra ČR objednávku panelů pro zajištění průjezdu osadou Chotětice po pozemku pč. 1178/2 k. ú. Divišovice s tím, že osazení provede vlastník pozemku na vlastní náklady a kompenzací za užití pozemku budou panely ponechány vlastníku pozemku podpis dohody s vlastníkem pozemku pč. 1178/2 v k. ú. Divišovice o zajištění průjezdu osadou Chotětice po dobu rekonstrukce místní komunikace a pověřila starostku vyřešením podrobností Vydala: stanovisko ve věci žádosti o vyřešení dopravní situace v osadě Jetřichovice, kdy konstatovala, že v současné době nemůže Město Sedlec-Prčice zvýšení bezpečnosti a omezení průjezdu řešit Nevydala: souhlas příspěvkové organizaci ZUŠ Sedlec- -Prčice, aby byla část rezervního fondu použita k posílení investičního fondu Doporučila: projednat na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2013 informace zástupce České pošty, s.p., o dalším fungování poštovní pobočky v Prčici Vzala na vědomí: stanovisko Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru ve veřejné správě, o posouzení zákonnosti OZV č. 3/2012 a 4/2012 přehled pohledávek evidovaných k v účetnictví města informace starostky o výši přidělené dotace z Ministerstva kultury ČR na rok 2013 na opravu střechy kostela sv. Jeronýma v Sedlci zprávu o činnosti Sdružení obcí Čertovo břemeno oznámení o vyhlášení termínu příjmu žádosti o účelové dotace pro rok 2014 na opravy požární techniky informace starostky o veřejném vodovodu v Sušeticích a doporučení České inspekce životního prostředí Praha řešit tuto záležitost na vodoprávním úřadě v Sedlčanech Jednala: o možnosti navýšení spoluúčasti města k dotaci od Ministerstva kultury ČR na rok 2013 na opravu střechy kostela sv. Jeronýma v Sedlci, o navýšení příspěvku z prostředků Římskokatolické farnosti a o etapizaci oprav Zamítla: nabídku na zpracování optimalizace činnosti úřadu a snížení nákladů provozu úřadu v oblasti pojišťovnictví Odložila: rozhodnutí o rozšíření spisovny MěÚ do doby předložení návrhu ze strany projektanta. MěÚ Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podpoří celosvětovou akci Hodina Země Rada města Sedlec-Prčice rozhodla, že se i naše město připojí dne k akci s názvem Hodina Země. Hodina Země je největší celosvětový happening současnosti. Vznikl z naděje, že můžeme zlepšit svět, ve kterém žijeme. Je globální demonstrací snahy lidí po celém světě o šetrnější přístup k životnímu prostředí. Do happeningu se můžete zapojit snadno. Stačí, když v sobotu na jednu hodinu ( ) zhasnete světla. Přidáte se tak k milionům lidí z více než 7000 měst ve 152 zemích světa ležících napříč všemi sedmi kontinenty. V České republice se v roce 2012 k akci připojilo 162 obcí, 120 firem a tisíce jednotlivců. Hodina Země je ale mnohem víc než jen hodinovým symbolickým zhasnutím. Je sílícím hnutím poukazujícím na nutnost změny. I proto má letošní ročník Hodiny Země podtitul Změňte svůj svět. Zdůrazňuje tak dva hlavní principy nového směřování kampaně snahu o přesah od hodinového zhasínání ke skutečným změnám v každodenním životě. Město Sedlec-Prčice podpoří akci tím, že v sobotu na jednu hodinu v čase od 2030 do 2130 hodin bude vypnuto veřejné osvětlení. Nepůjde však o žádnou poruchu, ale o záměr města. Více informací o akci získáte na stránkách www. hodinazemě.cz red. číslo 275, březen 2013 Náš domov 3 strana

4 INFORMACE Z RADNICE Z REGIONU Finanční úřad informuje veřejnost Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Sedlčanech informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2012 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci územního pracoviště přítomni dne: od do hod. na Městském úřadu v Sedlci-Prčici. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet daňovou složenku pro případné zaplacení daně. Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách Finanční správy České republiky Ucelený přehled informací o elektronickém podání daňového přiznání je k dispozici také na stránkách Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se dotázat na informačních telefonních linkách: ÚP v Sedlčanech tel. čísla: , a nebo FÚ pro Středočeský kraj tel. číslo: Informační linky budou v provozu v termínu: od do VZP bude poskytovat některé své služby také v Sedlci-Prčici Jak jsme vás již informovali v únorovém čísle Našeho domova, pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR budou každé první pondělí v měsíci na MěÚ v Sedlci-Prčici poskytovat našim občanům své služby. Najdete je v přízemí budovy Městského úřadu Sedlec-Prčice (kancelář přestupků), můžete zde s nimi řešit následující problémy: informace o zdravotním pojištění, zajištění průkazu pojištěnce, přebírání dokladů, přebírání návrhů na lázeňskou péči, poukazů na PZT a dokladů Po, St.: hod., Út, Čt: hod., Pá: hod.. Pracovníci finanční správy budou rádi, když využijete nabízené služby, a věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění vašich daňových povinností. Předem děkují za spolupráci a těší se na její další pokračování. Dále Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Sedlčanech informuje, že ve dnech a bude podatelna otevřena následovně: 8,00-18,00 hod. a daňová pokladna otevřena následovně: 8,00-11,30 hod. a 12,30-15,30 hod. Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Sedlčanech k proplacení cestovních náhrad pacientů, dále vydávání přehledu o vykázané zdravotní péči nebo informace o výhodách a příspěvcích pro klienty VZP ČR. Termín březnové návštěvy je , kdy tu budou také pracovnice finančního úřadu, a dále pak (jako náhrada za velikonoční pondělí). Další termín by měl být , pro vyplnění a odevzdání přehledů. red. Z REGIONU Knihovna sídlí na nové adrese zájem. Zbytek fondu je uložen v příručním skladě ve škole. Pokud bude čtenář vyžadovat některou knihu z tohoto skladu (odborné, klasika, poezie apod.), udělá objednávku buďto osobně, telefonicky či em a já mu knihu připravím. Až čas V náhradních prostorách bude knihovna asi jeden rok. Foto A. Valsová ukáže, které knihy ještě z příručního pokračování ze str. 1 skladu přesuneme do prostor knihovny Stěhování probíhalo od 1. února vlastně celý a naopak. měsíc. První tři týdny byly opravdu velmi hektické, nyní (26. února pozn. red.) už jen doděláváme poslední Knihovna je přechodně umístěna v bytovém úpravy. Už je zapojena technika a většina domě, kde se také bydlí. Bude se hlavní vchod knih už je také na svých místech. zamykat? S nájemníky jsme se dohodli na tom, že v dnech, kdy bude knihovna otevřena, zůstanou vchodové dveře odemčené. V pondělí a ve čtvrtek, kdy je výpůjční doba prodloužena do 18 hodin, bude v zimních měsících cirka od 16 hodin zamčeno a čtenáři si budou muset zazvonit, přijdu jim odemknout. Je to kompromis, na kterém jsme se s nájemníky domu dohodli, ale věřím, že nebude nikoho výrazně omezovat. Odkdy bude knihovna v náhradním prostoru otevřena veřejnosti a jak bude probíhat výpůjční systém? V pátek 1. března budeme otevírat. Výpůjční doba bude v takových dnech a časech, jak byli čtenáři doposud zvyklí. (Viz přiložený přehled, pozn. red.) Výpůjční systém bude probíhat jako dosud. Samozřejmě, že se do náhradních prostor nevešel celý knižní fond. Přestěhovali jsme sem proto jen ty knihy, o kterých se domníváme, že o ně bude největší Přestěhovat veškerý knižní fond, nábytek i techniku nebylo asi nic lehkého. Bylo to náročné, jako každé stěhování. S balením a vybalováním knih mi pomáhala brigádnice, která zná knižní fond a pomohla mi, i navzdory tomu zmatku, udržet ve všem pořádek. Se stěhováním beden a dalšího těžkého zařízení pak vypomohli pracovníci Služeb Sedlec-Prčice. Spolupráce s nimi byla opravdu velmi dobrá a vše probíhalo hladce. Chtěla bych touto cestou Službám moc poděkovat. Poděkování ale patří i vedení školy, že nám umožnilo část knižního fondu uskladnit v prostorách školy, a také panu Peškovi, který nám zapůjčil dostatečné množství krabic od ovoce na stěhování knih. Jak dlouho budete sídlit v náhradních prostorách? Zatím se předběžně počítá asi s jedním rokem, vše bude záležet na rychlosti stavebních prací. A až bude vše hotovo, ve které části školky bude knihovna nastálo umístěna? Vrátí se do objektu, kde už knihovna kdysi bývala, tedy do prostředního pavilonu předního traktu (počítáno z ulice). Výhodou této polohy bude, že bude knihovna čtenářům lépe dostupná z ulice, nevýhodou o něco menší prostory, než měla dosud. Ale k dispozici bude velký příruční sklad a projekt nové knihovny byl upraven podle našich požadavků, takže se vrátíme do hezkého a kulturního prostředí. O knižní fond i o čtenáře bude dobře postaráno. Otevírací doba knihovny: dopoledne odpoledne Pondělí 8-11 hod hod. Úterý 8-11 hod hod. Středa zavřeno zavřeno Čtvrtek 8-11 hod hod. Pátek 8-11 hod :30 hod. Připravila Alice Valsová 4 strana Náš domov číslo 275, březen 2013

5 Z REGIONU Velikonoční Prčický farmářský trh se koná na konci března V sobotu 30. března 2013 od 9 do 14 hodin se bude na náměstí v Prčici konat letošní první Prčický farmářský trh na téma Jaro a Velikonoce. A je to opět tady. Farmářské trhy na náměstí v Prčici budou probíhat i letos. A i v tomto roce nás na jaře čekají rovnou dva. Ten první farmářský trh, na téma Jaro a Velikonoce, se bude konat v sobotu 30. března v době od 9 do 14 hodin. A protože to bude takzvaně Bílá sobota, bude to hlavně velikonoční trh. Vítáni proto budou zejména výrobci a prodejci tradičních jarních a velikonočních dekorací pomlázek, kraslic, řehtaček, stuh, svíček, věnečků, květinových vazeb a dalšího velikonočního tovaru. Samozřejmě, že by trh neměl být ochuzen ani o tradiční domácí potravinářské produkty, jako jsou nejrůznější druhy pečiva, uzenin, ryb, vajec, medu a medových výrobků, koření, mléčných výrobků a podobně. A vítáni budou i výrobci a prodejci tradičních domácích potřeb z proutí, keramiky, skla, kovu, dřeva, Děti ve školce čeká stěhování vlny atd. I tentokrát platí, že prodávat může přijít opravdu každý, i bez živnostenského listu (pokud půjde pouze o vlastní domácí výrobu). Druhý jarní Prčický farmářský trh, tentokrát na téma Zahrádkář, kutil, chovatel, bude následovat za měsíc, konkrétně v sobotu 27. dubna. Na tomto trhu by měly být k dostání, kromě ustáleného sortimentu, již také sazenice, semínka, stromky, keře, první zelenina, potřeby pro zahrádkáře, kutily a chovatele a další. Bližší informace pro prodejce o obou dvou trzích podá organizátorka akce paní Jaroslava Trpková, tel.: , Prčické trhy jsou tu pro vás, využijte možnosti k dobrému nákupu nebo výdělku. Alice Valsová Přesné datum přesunu dětí z této třídy bude oznámeno rodičům osobním rozhovorem. Informace budou ale k dispozici také na nástěnce a webu školy. Jak bude pokračovat náhradní režim školky? Druhá etapa rekonstrukce začne začátkem května. Půjde o přestavbu prostředního, takzvaně spojovacího, pavilonu. Zde vznikne zázemí pro novou knihovnu. V této době se děti ze třídy číslo jedna rozdělí do druhé a třetí třídy mateřské školy nebo se přestěhují do připravených prostor v Základní škole Sedlec-Prčice. Vše se rozhodne na základě postupu prací. V červenci a srpnu bude celá školka uzavřena. Učitelky zatím dětem o tom, co je v nejbližší době čeká, nic neříkaly. Foto A. Valsová Dlouho očekávaná akce rekonstrukce Mateřské školy Sedlec-Prčice se přiblížila. Jak se na přechodné období připravuje personál školky a v jakém režimu a kde bude probíhat výuka, na to jsem se již zeptala vedoucí školky, paní Jitky Sládkové. Kdy začnou práce na rekonstrukci mateřské školy? Přestavba Mateřské školy Sedlec- Prčice proběhne ve třech etapách, v době od března 2013 do dubna Práce nejprve začnou v objektu nynější knihovny a třídy číslo jedna mateřské školy. To znamená, že tato třída musí být do začátku jarních prázdnin, to je , kompletně vyklizena. Kam budou děti z této třídy provizorně přemístěny? Děti z této třídy budou chodit do provizorně vybavených prostor bývalých jeslí. To je pavilon hned vlevo vedle třídy číslo jedna. Odkdy budou děti do náhradní třídy chodit? Kurzy vaření prozradí, co možná ještě o těchto surovinách nevíte O kurzech vaření, které připravila MAS Krajina srdce, jsme toho už napsali dost a dost. Připomenu jen, že kurzy vede skutečný mistr ve svém oboru, Karel Stuparin, který 36 let vařil pro ministerstvo zahraničí v Česku i v cizině a všude tam, kde již kurzy proběhly, se setkaly s velkým ohlasem. Nyní se dostávají i k nám, do Sedlce-Prčice. První kurz na téma Pokrmy z drůbeže včetně vykostění a porcování proběhne v náhradním termínu: čtvrtek v hasičské klubovně SDH Sedlec, ul. Družstevní 333, 1. patro. Druhý kurz na téma Brambory - co o nich ještě nevíte... pak bude následovat o týden později, tedy ve čtvrtek 4. 4., opět v klubovně SDH Sedlec, ul. Družstevní 333, 1. patro. Kdy se děti poprvé podívají do nových tříd? Od 1. září 2013 bude pro děti v provozu nová třída číslo jedna ve svých původních prostorech a nová třída číslo dvě, která bude na místě nynější knihovny. Děti ze třídy číslo tři zahájí školní rok v opraveném spojovacím pavilonu, kde se v provizorních podmínkách i ony dočkají své nové třídy. Je to náročná akce a jistě vám přinese mnoho starostí. Jistě, to máte pravdu. Budeme se snažit, aby vše proběhlo hladce, děti dopad stěhování pocítily pokud možno co nejméně a rekonstrukce školky přinesla všem jen radost. Proto prosíme rodiče o velké pochopení při změnách v organizaci provozu školky. Zejména pak prosíme, aby všichni věnovali zvýšenou opatrnost při pohybu na školní zahradě i při pohybu v prostorách mateřské školy. red. Lektor předvede přípravu 2 předkrmů a polévky dle zahraniční receptury, a dále hlavní jídlo a moučník dle tradiční receptury české nebo moravské kuchyně. Pohovoří také o etice stolování a předvede prostření tabule. Na závěr kurzu účastníci mohou připravené speciality ochutnat, a proto doporučujeme, aby si přinesli vlastní talířek a vidličku. Kurzy se vždy konají od 18 do 21 hodin a jsou zdarma. Na jednotlivé kurzy je dobré se předem přihlásit na internetových stránkách nebo telefonicky. Veškeré termíny najdete na a na red. číslo 275, březen 2013 Náš domov 5 strana

6 Z REGIONU Toulava by měla být značkou kvality a prosperity V pondělí 18. února se na Městském úřadě v Táboře setkali na své první společné koordinační schůzce zástupci turistických a informačních center nové turistické oblasti Toulava. Setkání svolal ředitel obecně prospěšné společnosti Toulava Jaroslav Krejčí starší, vedoucí Odboru kulturního a cestovního ruchu Tábor Jana Lorencová a místostarostka města Tábor Lenka Horejsková. Do historického Tábora dorazili pracovníci informačních center Chýnov, Vysoký Chlumec, Sedlčany, Bechyně, Tábor, Milevsko a Sedlec-Prčice. Nejprve Jaroslav Krejčí informoval pracovníky informačních center o smyslu nové turistické oblasti, proč vzniká, kdo se na jejím založení podílí a v jakém stadiu se projekt nachází. Nezapomněl připomenout, co už bylo v rámci Toulavy uděláno, na čem se právě pracuje a co by mělo být v nejbližší době rozjeto. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že spolupráce a zvýšená kvalita služeb je jedinou cestou k udržení ekonomické stability území, uvedl mimo jiné Jaroslav Krejčí. Místostarostka města Tábor Lenka Horejsková následně shrnula proces založení obecně prospěšné společnosti Toulava. Ta byla zaregistrovaná v roce 2012 a jejími členy jsou zástupci měst a obcí, neziskové sféry a hlavně podnikatelé. Minulý rok probíhala jednání se zástupci jednotlivých územních částí a dnes už je Toulava kompaktním celkem. Tvoří ho regiony Táborsko, Sedlčansko, Český Merán, Bechyňsko, Soběslavsko, Mladovožicko, Chýnovsko a okolí Milevska. Votice zatím zůstávají součástí regionu Posázaví. V současné době získala Toulava o.p.s. významný grant na rozjezd první vlny propagační kampaně, která zahrnuje mimo jiné vznik kvalitních webových stránek Toulavy, masovou kampaň v médiích a zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu území Toulavy. Byl již také zaregistrován termín Regionální produkt Toulava, který umožní udělovat regionální certifikovanou značku Toulava všem tradičním výrobkům a službám pocházejícím z této oblasti. Přirozeným centrem turistické oblasti je historický Tábor, kde by měla být v budoucnu otevřena kancelář Toulavy. Náklady na provoz kanceláře budou hrazeny z finančních prostředků obecně prospěšné společnosti. Proto jsou nyní oslovováni významní podnikatelé v regionu, kteří by se Křížová cesta zve na procházku malebným Jistebnickem Krajinu netvoří pouze horstva, lesy, louky, rybníky apod. Její součástí jsou i výtvory civilizace té současné, na něž nebývá vždy ten nejkrásnější pohled, ale i té minulé ne tak gigantické, mnohdy až miniaturní. S jistou nostalgií často upoutávají právě takové skromné objekty oko vnímavého pozorovatele a dovedou i potěšit, neboť krajinu jakoby přátelsky zlidšťují, aniž by rušily svou přítomností. V jihočeské krajině k takovým patří kapličky, kamenné kříže nebo celé křížové cesty. Tato slova jsem si vypůjčil od RNDr. Františka Síbrta, jistebnického patriota, středoškolského profesora, později vědeckého pracovníka a místního nadšeného historika. Byl Informační panel byl zhotoven v rámci projektu Zkvalitňování zelených stezek Greenways Čertovo břemeno. Projekt byl podpořen Místní akční skupinou Krajina srdce z Fiche č. 6: II.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu a byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova - v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. stali přispívajícími členy o.p.s. Toulava s právem ovlivňovat směr rozvoje společnosti. Jaroslav Krejčí se s prosbou o spolupráci obrátil i na pracovníky infocenter, kteří tvoří nedílnou součást tohoto projektu. Jsou to právě oni, kteří znají svůj region nejlépe a jsou také v každodenním kontaktu s jeho návštěvníky a obyvateli. I s jejich pomocí by vznikala databáze zajímavých míst a důležitých informací o oblasti Toulava. Jak řekl duchovní otec Toulavy a současný ředitel obecně prospěšné společnosti Jaroslav Krejčí: Jsme schopni našim návštěvníkům poskytnout široký výběr kvalitních služeb, máme zachovalé a atraktivní přírodní bohatství, historická centra, disponujeme církevními, technickými i archeologickými památkami, z naší oblasti pochází řada významných osobností, koná se zde řada zajímavých akcí, můžeme poskytnout kulturní zážitky, lázeňství a wellness péči, lyžování, golf, turistiku pěší, na kolech i vodáckou, adrenalinové zážitky, máme zde zoo, farmy a rybolov, kvalitní ubytování ve všech cenových kategoriích a další potřebný servis, ale musíme se naučit toto vše nabídnout našim zákazníkům. A bez spolupráce to nepůjde. Přišli na to už v tradičních turistických zemích a my se musíme z jejich poznatků učit. Toulava, to je nové jméno pro tradiční regiony, které doposud bojovaly se zájmem návštěvníků, spletitostí zákonů, dotační politikou i konkurencí samy za sebe. Nyní se spojily a věří, že společnými silami se Toulava stane značkou kvality a prosperity. Nebude to hned, ale první a nejdůležitější krok už byl udělán. Připravila Alice Valsová to právě on, kdo v roce 2000 podrobně popsal historii a stav jistebnické křížové cesty. Jistebnická křížová cesta vedoucí od konce Milevské ulice ke kapli sv. Máří Magdalény vznikla v 19. století. Jednotlivá zastavení jsou rozmístěna v nepravidelných rozestupech podél staré úvozové cesty. Před začátkem křížové cesty stojí kamenná kaplička. Dle vyprávění místních pamětníků se u ní shromažďovali účastníci různých procesí a v jejím výklenku byla vystavována slavnostně oděná soška Panny Marie. Místu se říkalo Getsemanská zahrada podle jeruzalémské Getsemanské zahrady, kde se noc před svým zatčením modlil Ježíš. Od padesátých let 20. století křížová cesta postupně chátrala, některé kříže byly pobořeny a některé kamenné části křížů se ztratily zcela. V devadesátých letech 20. století byla torza žulových křížů stavebně zrekonstruována a místní farníci odstranili okolní bujnou zeleň. V roce 2005 byly kříže převážně z grantu Jihočeského kraje odborně zrestaurovány. Křížová cesta v délce cca 750 m vás dovede na vrch dříve zvaný Vyšehrad, kde od roku 1861 stojí novorománská kaple sv. Máří Magdalény. Byla postavena na místě dřevěného kostelíka založeného v první polovině 14. století Petrem z Rožmberka. Traduje se, že na tomto návrší stávalo kdysi hradiště. V sousedství kaple stávala v 17. století poustevna. Žil v ní jistebnický měšťan Matěj Dušek, který se vzdal světského života. Za dobré viditelnosti je možné od kaple dohlédnout až k vrcholkům Šumavy. Zastavení křížové cesty i kaple sv. Máří Magdalény jsou registrovanými kulturními památkami České republiky. Přijměte je jako pozvánku k příjemné procházce malebným Jistebnickem. Zdeněk Sedláček, pečovatel-poradce Společenství obcí Čertovo břemeno 6 strana Náš domov číslo 275, březen 2013

7 Z REGIONU Bud s Pánem Bohem, Františku-Diane! V úterý 29. ledna přišla ze sedlčanské nemocnice moc smutná zpráva: Ve věku osmdesáti devíti let zde zemřel profesor František Mika. Osobnost, které naše město má být za co vděčné. A se kterou bychom se chtěli rozloučit krátkým ohlédnutím za jeho činností v Sedlci-Prčici a několika osobními vzpomínkami. Prof. František Mika, foto Martin Divíšek 1. díl František žil v Sedlci trvale až od konce osmdesátých let. Už v té době se účastnil schůzek vlastivědného spolku a v polovině devadesátých let byl u zrodu sborníku Český Merán. Spoluzaložil Klub mladých, který se zaměřoval na práci s mládeží a pro mládež a který také vydával knížky s vlastivědnou tematikou. Například vydáním reprintu Starých jihočeských chalup pomohl vzkřísit povědomí o jejich autorovi, sedleckém rodákovi Jaroslavu Spirhanzlu-Durišovi. Založil a držel při životě místní středisko Junáka, které v čase své největší slávy sdružovalo přes osmdesát skautů a skautek a v létě pořádalo samostatný tábor. Po roce 2000 připravoval na přijímací zkoušky uchazeče o výtvarné obory na uměleckých školách. Zapojoval se také do aktivit klubu Lukášek při Městské knihovně Sedlčany. Už z tohoto stručného a neúplného výčtu je patrný důležitý rys Františkovy povahy: František odmítal žít jenom pro sebe či pro svoji rodinu a daroval svoje síly, svoje schopnosti a svůj čas druhým. Proto mi přijde příznačné, že jeho výtvarnou prací, kterou si můžeme každý den prohlédnout, je v průčelí domu Na Rychtě domovní znamení v podobě slunce. (Tomáš Míka) Není v životě člověka mnoho lidí, kteří zásadním způsobem ovlivní jeho budoucí směřování. Bylo to někdy v roce 1995 nebo 1996, kdy jsem při cestě vlakem z Prahy potkal Františka. Pozval mne do tohoto kraje a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1997 jsem v Prčici organizoval první mezinárodní dobrovolnický tábor pro mládež, na kterém jsem mimochodem potkal manželku, v roce 1999 jsem se zde zapojil do příprav rozvojových projektů vznikajícího mikroregionu Čertovo břemeno, v roce 2001 jsem zde začal pracovat a v roce 2003 jsem koupil zchátralý dům na náměstí v Prčici. A čas plynul. Františka jsem občas navštěvoval nebo ho potkával při různých příležitostech. Myslím, že vždy uměl být na tom správném místě, ve správný čas a se správnými myšlenkami. Nikdy nepřestanu věřit na osudová setkání a na Františka budu vždy v dobrém vzpomínat. (Zdeněk Sedláček) Je toho opravdu mnoho, co stojí za připomenutí při vzpomínce na Františka Miku alias Diana, tedy na Františka Miku jakožto skautského vedoucího a činovníka. Dovolte mi možná jen malý postřeh. Byl to právě Dian, kterému se v devadesátých letech minulého století povedlo v našem městečku a jeho okolí něco, na tehdejší dobu a poměry, naprosto unikátního a obdivuhodného. Nenásilným a nijak vtíravým způsobem kolem sebe dokázal seskupit děti a mladé, které učil nejen zásadám správného táboření a života v přírodě, ale především zásadám správného života jako takového. Ojedinělý byl pak jeho přístup, kterým toto vše činil. Nejednalo se totiž o striktně direktivní vedení typu dělalo se to tak vždycky - dělej to také tak, nýbrž o ponechané volné pole působnosti pro všechny mladé vedoucí a rádce družin. Oni sami připravovali program na schůzky svých družinek, oni sami uspořádávali výlety a výpravy, na jejich bedrech ležela značná Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný pokračování ze str. 1 Nadpřirozená moc kraslic Vejce obecně je vnímáno jako symbol nového života, vždyť samotné už zárodek života obsahuje. Proto se také stalo synonymem plodnosti a zdraví. Odtud už jen krůček k obřadu pojídání vajec, neboť lidé odpradávna věřili, že snědením se všechna blahodárná síla vejce přenese do lidského těla. Vejci byla přisouzena nadpřirozená moc, kterou bylo možno přenést na jiné bytosti, či předměty. Vejce v lidových obřadech měla zabezpečit růst vegetace, příchod jara či trvalé zdraví a štěstí. Jeden lidový zvyk například říká, že: O jedno velikonoční vejce část organizace různých společenských akcí. Dian, dobře si vědom toho, že tato forma výchovy připraví mladé na život mnohem lépe než poučky a příkazy, vše bedlivě monitoroval, byv připraven zasáhnout při sebemenších problémech a potížích. Tento, tehdy velmi progresivní, přístup k vedení mládeže byl jistě jedním z hlavních důvodů, proč během pár let své existence sdružoval sedlecko- -prčický oddíl Junáka přes osmdesát dětí najednou, což je vzhledem k počtu obyvatel naší obce a také k faktu, že zde skauting začal svoji činnost takřka na zelené louce, číslo velice vysoké. Dian se později vždy upřímně těšil z každého úspěchu kteréhokoliv ze svých mladých a dětských svěřenců, z nichž postupem času vyrostli dospělí lidé zakládající vlastní rodiny. S dojetím pak sledoval, jak se tyto rodiny rozrůstají, a žertem k tomu poznamenával, že míval skautů osmdesát, ale teď jich má třikrát tolik. Někteří z Dianových chráněnců pokračují i nyní v práci s mládeží v oddíle TOM Gaudium, který zde vyrostl právě na základech někdejšího junáckého oddílu. I toto pokračování, byť nepřímé, svědčí o dobré a úspěšné misi, kterou tu František Mika Dian uskutečnil na sklonku minulého století. Diane, děkujeme! (Helena Vopatová) Ať se snažím, jak chci, tak si na nějakou konkrétní táborovou historku s Dianem nevzpomenu. Maximálně velice mlhavě pár okamžiků. Asi je to do velké míry dáno tím, že nejsem vůbec kronikářský typ. A asi také tím, že on byl spíše tím, kdo tam byl někde v pozadí, který to celé rozhýbal a zaštiťoval (hlavní vedoucí) a díky němuž jsme tam mohli být. Ale jednotlivé každodenní akce spíše probíhaly s našimi skupinkovými vedoucími. Myslím ale, že udělal hrozně moc právě tím, že ty tábory a vůbec celý sedlecký skautský oddíl rozjel. Hodně mi to obojí dalo a myslím, že nejsem sám. Ještě mám jednu poznámku: Téměř každý den jsme Diana s dědou potkávali za městem, když jsme pásli krávy, nebo když jsme tam něco dělali na poli. On tam chodil venčit psy a často jsme se dali do řeči. Nevzpomínám si ale ani na jeden okamžik, kdy by toto setkání vyznělo pesimisticky, kdyby na něco nadával. On dokázal smýšlet pozitivně a dobrou náladou nakazit i své okolí. Zpětně viděno, to je vlastnost, ze které bychom si mnozí mohli vzít příklad. (Jirka Pejša) Připravil Tomáš Míka se má každý rozdělit jednu polovičku sníst sám, druhou jinému dát. Vzpomene-li si, když zabloudí, s kým vajíčko jedl, najde cestu. Finská legenda zase vypráví příběh, v němž Země vznikla z vajíčka, které snesl Velký pták na kolena boha Kaimana. Ten je hodil do vody, kde se rozpadlo. Z dolní poloviny skořápky se stal svět, z horní obloha, ze žloutku Měsíc, z bílku Slunce a ze skořápek pak hvězdy. V křesťanské symbolice se vajíčko stalo symbolem života a vzkříšení, předmětem obřadním i obětním. Je ale také symbolem zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, tedy symbolem nesmrtelnosti. Velikonoční vajíčka neměla ale jen mystický význam. Ve středověku museli sedláci před velikonočními svátky odvádět své vrchnosti vejce jako pokračování na str. 8 číslo 275, březen 2013 Náš domov 7 strana

8 Z REGIONU pokračování ze str. 7 daň z pronajaté půdy. Ta totiž na jaře ještě neplodila a vejce byla to jediné, co ještě měli. Ve spojitosti s lidovou tradicí vznikl také zvyk jarní vajíčko jako zdroj síly a zdraví zdobit a někomu darovat. A i tento zvyk lidová fantazie opředla množstvím pověr. Jednou z nich je i tato krásná legenda z Královéhradecka: Bylo to toho dne, kdy Ježíš spolu se svatým Petrem chodili po světě. Navečer došli ke statku, kde požádali hospodyni o nocleh. Ráno hospodyně nevěděla, čím by pocestné uctila, když vtom zakdákala slepice. Hospodyně zaběhla do kurníku a našla vejce. To upekla v popelu a nabídla pocestným. Když se Ježíš s Petrem najedli, poděkovali a odešli. Žena chtěla smést ze stolu skořápky, ale místo nich tam ležely kousky zlata. Od té doby v tento den, na památku návštěvy těch pocestných, hostila každého vajíčky. Kraslice patří k magickým předmětům prastarého původu. Vyskytují se nejen na našem území, ale i po celé Evropě. Pestrými barvami, ornamenty i technikami zdobili vajíčka už přibližně před lety Číňané. Staří Egypťané, stejně jako všechny další generace, považovali vejce za symbol plodnosti a přisuzovali jim nadpřirozenou moc, která se obarvením nebo připojením ornamentu ještě zvyšovala. Zdobila se především bílá slepičí vejce s pevnou skořápkou z jarní snůšky. Jen výjimečně se zdobila vejce husí, kachní, vejce slepic liliputek a vejce holubí. Barvením se tajemná moc vajíčka násobila, přičemž samy barvy měly svůj osobitý význam. Význam mělo ale i zdobení a popisování vajíčka, bylo-li vejce sneseno v určitý den od určitých ptáků, když byla vejce barvena v určité denní době, například před východem slunce a samozřejmě také církevní svěcení. Hanácké kraslice zdobené slámou Ve shodě s představou o jejich životodárné schopnosti se v obřadech užívalo vajec syrových, vařením by se v nich tato schopnost zničila. Uvařena byla pouze vejce určená ke společnému snědení. Teprve až za první světové války se začaly malovat jen skořápky nebo plná vejce, která se dodatečně vyfukovala. Zručné ženy na nich uplatňovaly tradiční místní dekory i vlastní invenci, která se dále rozvíjela. Kraslice pak dál vyměňovaly za naturálie a později, od konce 19. století, je prodávaly za peníze. Zdobení vajec pro trh však znamenalo zánik mnoha zvyklostí spojených právě se zdobením kraslic. Například Bulharky v minulosti skrývaly vejce před uhrančivýma očima do kotonů bource morušového. Na Huculsku se zase při zdobení nesmělo mluvit o mrtvých, aby se neuškodilo živým, jimž budou kraslice darovány. Vejce malovaná, leptaná i vyrývaná Výraz kraslice nalézáme už v nejstarších českých slovnících ze 14. století. V Polsku je barevné vejce doloženo dokonce již ve 13. století. Slovo kraslice pochází ze slova krásný, což v překladu znamená červený. Existují však i regionální označení zdobených velikonočních vajec. Na Chrudimsku a v okolí Plzně se kraslicím s vyškrabovaným vzorem říká rejsky, na Chodsku dělají voskem malované straky, na Hané zas slaměnky, které jsou polepeny slámou. Na Moravě, ve Slezsku a na západním Slovensku se k pojmenování velikonočních vajec užívá názvu malovaná vajca a na východním Slovensku je obvyklý název pisanky nebo písané jajo. Ke zdobení kraslic se užívala řada technik, nejznámější je malování včelím voskem Pro zdobení kraslic se užívalo různých technik. Za tradiční způsoby jsou u nás považovány barvení vajec bez dalšího zdobení nebo zdobení kresbou, dále batikování malování roztaveným včelím voskem a následné barvení s variantou leptání slanou vodou z kysaného zelí, okurek nebo octovou vodou. Glavírování vyškrabávání vzoru na obarvených vejcích, polepování obarvených vajec slámou, duší ze stonků sítiny jezerní nebo černého bezu, polepování rybími šupinami, plastické zdobení vajec přepáleným včelím voskem nebo barevným parafínem (reliéfní), leptání obarvených vajec kyselinami (dusičnou nebo solnou), ovazování vajec rostlinami a ponoření do barvy. Moderní doba pak přinesla i další způsoby výroby a zdobení kraslic, některé jsou vkusné, ba přímo umělecké, jiné už o něco méně a některé jsou vyloženě konzumní a kýčovité: Soustruhování vajec ze dřeva, vejce vyrobená ze skla, kamene, plastu a podobně. Kraslice malované perem, štětcem, postříkané spreji s rozetřenými barvami (mramorování), olepené papírem, vystřihovánkami, obtisky, barevnou vlnou, flitry, korálky, kůží, plstí nebo jinými materiály. Vejce obháčkovaná, proděravělá vrtačkami a pilníky (takzvané richelieu), oplétaná měděným nebo jiným barevným drátem, dokonce vejce kovaná. Barvení kraslic a významy barev V dřívějších dobách se vajíčka barvila pouze přírodními barvivy získanými jak z říše živočišné (kožešiny, ocasy, drápy, zuby, lastury), tak rostlinné (stálá zeleň, květy, nadzemní i podzemní části rostlin, plody), ale i z podzemí (barevné i lesklé kamínky, hlinky apod.). Koncem 19. století byla přírodní barviva nahrazena umělými, hlavně anilinovými barvami a nakonec tovární výroba barviv zcela převládla. Barevná paleta se rozšířila například o modrou barvu. Z tradičních barev se udrželo barvení vajec v cibulových slupkách, mladém obilí a černé kávě. Přírodní barvení však získává znovu na oblibě, zejména mezi příznivci biopotravin. Nejstarší exponáty barevných kraslic v muzeích pocházejí až z druhé poloviny minulého století, o starší barevnosti se toho moc neví. Podle zmínek v písních, říkadlech a záznamech bývala v Čechách většina kraslic červená. Pro Valašsko byly typické barvy tmavé: hnědá, fialová, černá, naopak slovácké kraslice jsou nejpestřejší. Červená barva byla a je považována za nejkrásnější. Je barvou veselosti a radosti, ale i barvou krve, ohně, nebeských těles a dozrálého ovoce. Červené byla připisována ochranná moc a setkáváme se s ní u všech evropských národů. Malířky červené barvivo získávaly přidáním octu do odvaru ze slupek červené cibule, ze šťávy z červeného zelí nebo z červené řepy. Z dovážených přírodních barviv se uplatnily třísky fernambukového červeného dřeva rostoucího ve Střední a Jižní Americe. Obsahuje barvivo brazilin, které se lehce rozpouští ve vodě. Tím vznikla karmínově červená barva, která u nás zdomácněla již od 19. století. Po pomlázce si chlapec vždy třídil vajíčka podle barev. Převládala-li u něj červená, měl v budoucnosti přislíbeno bohatství, štěstí a zdraví. Mohlo to ale také znamenat, že se brzy ožení a dostane pracovitou, chytrou a hodnou ženu s velkým věnem. Žlutá barva. Tato barva byla soustavně využívána už od paleolitu. Přirovnáváme ji k barvě vosku a medu, zralého obilí, zlata a jantaru, ke slunci, k měsíci a ke hvězdám. Symbolizovala bohatství. Vyráběla se z kručinky barvířské (Genista tinctoria). Barvivo tohoto druhu bylo známo jak v Evropě, tak i v Asii. Mělo mnoho odstínů, od smetanové po sytě zlatou. Žlutá se dala získat i barven m vajec v kůře plané jabloně, v kmínu, v lipovém květu, v šafránu, v záz oru nebo v čaji. Posloužily i rozdrcené bobule jalo ce nebo kurkuma. Který koledník si přinesl domů plný koš ček žlutých vajec, nemusel se bát budoucnosti. Měl však dát dobrý pozor na svůj ostrý jazýček. Zelená barva byla přirovnávána k barvě stromu pře stavujícího mládí, zdraví, růst, štěstí a odolnost. V lidové představě byla synonymem svatby nevěsty mívaly zelený živůtek a na Moravě nosily ženy při narozeninových obřadech a velkých svátcích zelenou sukni. Zelenou barvu vytvoříme z odvaru jarního osení, jeteliny, listů jasanu, petržele, šťovíku, kopřiv, břízy, rozmarýnu, jmelí. Zelená vejce v košíku slibovala pevné zdraví a hodně práce. Takový mládenec dostal za ženu pilnou a rozumnou dívku, která každý groš v ruce dvakrát obrátila, než ho utratila. S malováním vajíček rády pomáhají děti Bílá barva je dnes obecně považována za barvu dne a světla, původně však byla barvou smrti. Sen o bílém motýlu, bílém koni nebo labutích znamenal v lidové víře vždy nemoc, úmrtí nebo trápení. Zemřelí byli zpravidla oblékáni bíle a odíváni bílou plachtou. Teprve v baroku nastal zvrat a bílá začala symbolizovat čistotu, pokoru a chudobu. pokračování na str. 9 8 strana Náš domov číslo 275, březen 2013

9 Z REGIONU OKÉNKO DO PŘÍRODY dokončení ze str. 8 Měl-li mládenec většinu vajíček bílých jako padlý sníh, čekal na něj sňatek z čisté lásky, ale s dívkou chudou jak kostelní myš. Černá barva. U velké části evropských národů byla barvou noci, země, tajemného podzemního světa, jemuž vládne zlá, silná moc pohlcující dokonce i slunce. S černou barvou bylo spojováno zlo. V přeneseném slova smyslu se už ve středověku tato barva spojovala se zločinem, existovaly černé knihy, které obsahovaly vyznání zločinců. Ne nadarmo je i současné zpravodajství o neštěstích nazýváno černou kronikou. Černá se získává vařením olšové kůry se zelenou skalicí nebo obarvením v černé kávě, či vařením v roztoku sazí s rezavými hřebíky. Velikonoční pomlázka na obrázku Josefa Lady Modrá barva připomínala lidem modřiny zbili ho domodra. Obecně se věřilo, že kde se nebožtík dotkl živého, tam mu způsobil modřiny. Na Moravě ještě na sklonku minulého století ukládali zemřelé mladé lidi do modře natřené rakve a téměř na celé Moravě a ve východních Čechách se věřilo tomu, že kdyby si nevěsta oblékla k vdavkám jakoukoliv část šatů modrou, stržila by v manželství modřiny. Na modrém šeříku se také oběsil Kristův zrádce Jidáš. Modrá barva naháněla strach a později byla spojována i s hrůzami moru. Vlivem křesťanství se význam barvy změnil a modrá se stala znamením naděje. Modrá barva se získává odvarem z květu chrpy a borůvkových plodů. Hnědá barva se připodobňuje k ovčí vlně. Ovce s šedohnědou vlnou se nazývají burky (burá vlna). Všechny barevné odstíny hnědé jsou odvozeny z přírody. Svobodné a mladé ženy v minulém století nosily šátky červené, zato ženy starší mívaly na hlavách hnědé, či černé. Hnědá vzniká z odvaru dubové nebo olšové kůry, smíchané s kůrou březovou. Lze ji také získat odvarem listí a kůry ořechu, z lístků cibule, louhováním v čaji. Fialová barva vznikne pomocí odvaru z lipového květu, kmínu, šafránu nebo černého bezu. Jak na to Ať už hodláte použít pro obarvení vašich velikonočních kraslic barvy přírodní, či ty umělé, měli byste dbát několika základních zásad. Ta hlavní je, že použitá vejce nesmějí být úplně čerstvá, neboť se pak barva na ně hůře chytá. Po uvaření vejce vložíme do studené vody, aby se lépe loupala. Před barvením vejce dobře omyjeme v teplé vodě s octem nebo sodou. Na skořápku saháme co nejméně, abychom ji neumastili. Když vejce barvíme v horké lázni, opatrně je otáčíme dřívkem, aby na sobě neměla žádnou skvrnu a barva byla stejnoměrně nanesená. Totéž děláme po vyjmutí z barvy. Odkládáme je na hadřík a opatrně jimi otáčíme, než uschnou. Obarvená vejce potíráme kůží ze slaniny, olejem nebo sádlem, aby se leskla. Kuriozity Fabergého vejce Fabergého vejce jsou šperky ve tvaru velikonočního vejce, které vytvořil ruský zlatník Carl Peter Fabergé a jeho spolupracovníci v rodinné klenotnické dílně v Petrohradu v období let Většina těchto šperkových vajec byla vyrobena přímo na zakázku carské rodiny, takzvaná carská velikonoční vejce. Po jednom vejci vlastnili také například anglická vévodkyně z Marlborough, ruský kníže Jusupov, bankéř Rothschild a olejářský magnát Emanuel Nobel. Mnoho Fabergého vajec se dá rozebrat a některé z nich v sobě skrývají nějaký důmyslný mechanismus, figurku nebo stavbu. Pro svou vysokou uměleckou hodnotu, špičkovou kvalitu výroby, důmyslné technické řešení a vysokou hodnotu použitých materiálů patří tato šperková vejce k nejvzácnějším klenotům na světě a dodnes jsou celosvětově uznávána jako symbol špičkového klenotnického umění a synonymum luxusu. OKÉNKO DO PŘÍRODY Tiskové kazety a náplně pošlete znovu do kola Ekorada na březen: Každý rok se ve světě vyhodí zhruba 500 milionů cartridgí. Málokdo ví, že při výrobě tiskové kazety (cartridge) se během výrobního procesu spotřebuje přibližně 3,5 litru ropy. Recyklací cartridgí a tonerů (náplň do inkoustové tiskárny) můžete tedy nejen snížit objem odpadu vyhozeného na skládky, ale ušetřit i značné množství důležitého neobnovitelného zdroje. Pokud bychom všechny cartridge a tonery vyhozené za rok poskládali vedle sebe, obepnou 3x rovník. Plasty, z kterých jsou cartridge a tonery vyrobeny, se rozkládají v rozmezí let. Dobrá věc, kterou můžete udělat, je nechat si vyprázdněnou tiskovou kazetu znovu naplnit. Je to levnější a ekologičtější řešení než kupovat vždy novou. Výrobci sice tento postup příliš Febergého vejce Kraslice byly, jsou a snad i nadále budou nepostradatelnou součástí tradičních českých Velikonoc. Navzdory tomu, že čerstvá slepičí vejce jsou stále dražší a v současné uspěchané době je i čím dál méně času na malování a barvení kraslic, věřím, že i u vás doma se tato tradice ještě stále drží. Že ji ještě nevytlačila čokoládová kinder vajíčka a figurky zvířátek nevalné kvality ze supermarketu. Připravila Alice Valsová, zdroj: internetová encyklopedie Wikipedia, články Velikonoce kraslice a Zdobení vajec barvou, autor Mgr. Martina Lahovská Měsíčník Náš domov přeje všem svým čtenářům Veselé a šťastné Velikonoce roku nedoporučují, ale činí tak často jen kvůli svým obchodním zájmům. Školy, obecní úřady a jiné veřejné instituce se mohou bezplatně zapojit do jednoduchého systému recyklace cartridgí a tonerů a zřídit sběrný box pro veřejnost, který umístí na viditelném frekventovaném místě. Dávají tím zároveň veřejnosti najevo, že si váží životního prostředí a nepřímo tím ovlivňují i chování jiných. PhDr. Roman Andres - ekoporadce Rady pro eko logické nakládání s náplněmi tiskáren: 1. Použité cartridge a tonery můžete bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci u prodejců. 2. Veřejné instituce (úřady, školy aj.) se stejně jako firmy mohou bezplatně zapojit do jednoduchého systému recyklace cartridgí a tonerů na adrese www. cart4future.cz. 3. Nebojte se používat repasované cartridge a tonery. Kvalitou jsou srovnatelné s originály, jsou levnější a mají menší dopad na životní prostředí. číslo 275, březen 2013 Náš domov 9 strana

10 Z KULTURY V prčickém kostele vystoupí Oboroh Postní období, které právě probíhá, by mělo být časem ztišení a přemýšlení nad morálními a duchovními aspekty našeho života. Jako inspiraci k tomuto rozjímání přijměte pozvánku na koncert východočeské rockové formace Oboroh, který se uskuteční v pátek v kostele sv. Vavřince v Prčici od 18 hod. Na programu budou především pašijové písně vydané na zatím posledním albu Oborohu nazvaném Šel přes potok Cedron k hoře. Koncert pořádá Římskokatolická farnost Sedlec-Prčice. red. Mrak přiveze Vodnickou pohádku V neděli 24. března od 15 hodin bude na nejmenší diváky čekat v divadelním sále základní školy Vodnická pohádka v podání divadélka Mrak z Havlíčkova Brodu. Divadélko Mrak jsme u nás už jednou přivítali, bylo to loni, kdy nám představilo loutkový příběh o Andulce, Pepičce a velikonočních tradicích. Dětem se představení moc líbilo, proto jsme nápadité a veselé divadélko pozvali zas. A opět vám můžeme slíbit představení plné kouzel, pestrých kostýmů, nápaditých dekorací a pěkných písniček. Na jevišti nebudou chybět ani krásné velké loutky nebo, jak je u tohoto divadélka zvykem, pořádná obluda. Pohádka vypráví o vodníku Šplouchalovi, který odmítl topit lidi a před trestem vodnického krále se i se svou vdavekchtivou dcerou ukryje u opuštěného mlýna. Naneštěstí ale mlýn koupí lakomá mlynářka rozhodnutá najít v něm zakopaný poklad. Šplouch zpočátku mlynářce splní všechna přání, ale když dostane rozkaz, aby zneužil svých vodnických kouzel ve prospěch její hamižnosti, rozzlobí se a chce mlynářku začarovat. Ta ale jeho úmysl prohlédne a nakonec kouzelným proutkem promění vodníka v žabáka. V té době k mlýnu zabloudí potulný pocestný Pepa, který se zamiluje do vodnické dcerky a objeví se i sám vodnický král. Vrátí se nakonec Šplouchalovi jeho podoba a bude lakotná mlynářka potrestána? Na to už odpoví Vodnická pohádka. Představení, které bylo oceněno cenou dětského diváka, cenou za výpravu, herecký výkon i cenou odborné poroty, trvá 50 minut a je vhodné pro předškolní děti a žáky 1. stupně základní školy. Vstupné je 40 korun za osobu, vstupenky zakoupíte před představením ve vestibulu školy. Alice Valsová, foto archiv divadla Putování s básníkem na podporu osvěty o autismu, přidejte se i vy V pondělí 18. března se bude v Ateliéru Prčice konat beseda s putujícím autistickým básníkem Pavlem Hlušičkou alias Mnoháčkem Zgublačenkem o autismu. Celkem 610 kilometrů po svých se chystá ujít básník Pavel Hlušička alias Mnoháček Zgublačenko. Na své pouti hodlá v období od 1. do 31. března obejít zhruba na čtyři desítky měst a obcí, ve kterých chce besedovat se všemi zájemci na téma autismus. K tomuto činu ho vede fakt, že sám má diagnostikován Aspergerův syndrom a dobře ví, s jakými problémy se musí takto handicapovaný člověk v životě potýkat. Číslo 610 rozhodně není jen tak nahodilé, dne 2. dubna 2013 uplyne totiž hodin ode dne, kdy vyšla práce rakouského psychiatra Dr. Hanse Aspergera s názvem Die Autistischen Psychopathen im Kindesalter, ve které poprvé popsal příznaky takzvaného Aspergerova syndromu. Básník tak symbolicky ujde za každou uplynulou hodinu metr trati. To nejdůležitější na svém putování vidí Pavel Hlušička v komunikaci s lidmi, že se s nimi může podělit o své zkušenosti a dodat naději těm, kteří si myslí, že s autismem není možné vést plnohodnotný život. Svým entuziazmem naopak přesvědčuje, že ačkoliv je autismus bezesporu životní průšvih, může přinést do života i obohacení a rozhodně nejsou pro tyto lidi všude dveře jen zavřené. V pondělí 18. března 2013 dorazí Pavel Hlušička i do Sedlce-Prčice. Beseda s Pavlem Hlušičkou proběhne od 18 hodin v Ateliéru Prčice. Vítán bude každý, kdo bude mít o toto téma zájem, ale i ti, kteří se budou chtít k putování připojit. S autismem se dnes rodí už každé sté dítě, což rozhodně není zanedbatelné číslo, a právě proto je osvěta o autismu nesmírně důležitá. Když porozumíme lidem s autismem a oni budou mít šanci porozumět světu, uleví se tak mnohým rodinám a hlavně dětem. Putováním s básníkem budou zahájeny Dny osvěty autismu, které se konají každoročně na přelomu dubna a směřují k datu 2. 4., které vyhlásila OSN Světovým dnem pro porozumění autismu. Jste srdečně zváni. red. 10 strana Náš domov číslo 275, březen 2013

11 Z KULTURY Staré fotografie nikdy neomrzí Na informačním centru v Prčici je k vidění pokračování výstavy starých fotografií. Výstavu s názvem Odhalená krása starých fotografií II můžete zhlédnout v rámci provozních hodin střediska. Staré fotografie snad nikdy neomrzí, je na ně hezký pohled, umí potěšit i poučit. Toho jsme si vědomi, a proto jsme vás znovu požádali, abyste zapátrali ve svých domácích archivech. Udělali jste to a nám se opět sešla celá řada opravdu zajímavých snímků. Dokumentují nejen život v Sedlci, Prčici a okolí před padesáti, sedmdesáti a více lety, ale ukazují i místní lidi obyčejné řadové občany i významné osobnosti. Jsou mezi nimi fotografie zachycující proměny města, práci, sport i odpočinek. Nezapomněli jsme ani na vaše školní a jiné skupinové fotografie. Ty mají mezi návštěvníky pokaždé velký ohlas. Je milé podívat se na známé tváře, jak vypadaly zamlada. Výstava na infocentru bude otevřena vždy v rámci provozních hodin střediska, a to až do konce dubna, kdy ji vystřídají fotografie současných fotografů. red. Březnové kalendárium zemřel ve věku 79 let doc. MU- Dr. Bedřich Placák, DrSc, vynikající chirurg. Po návratu z Koreje, kde v roce 1953 velel čs. polní nemocnici, byl náčelníkem chirurgického oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Pro nesouhlas s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy byl v roce 1970 z vedoucího místa vyhozen a směl pracovat jen na nejnižších místech lékařského žebříčku. Po podpisu Charty 77 mu bylo dokonce zcela zabráněno vykonávat lékařskou profesi, z plukovníka byl degradován na vojína a odebrali mu vojenská vyznamenání tedy před 35 lety startoval do vesmíru první český kosmonaut Vladimír Remek. Letěl s Vladimírem Gubarevem v kosmické lodi Sojuz 28. Po úspěšném osmidenním letu se vrátili zemřel ve věku 84 let František Ladislav Rieger, významný český politik patřící k tzv. staročechům. Někteří odborníci ho považují za tvůrce českého národohospodářského názvosloví. Několik desetiletí byl hlavním účastníkem všech důležitých událostí v Čechách. Vystudoval práva na pražské univerzitě. Byl velmi aktivním poslancem v rakouském ústavodárném sněmu a získal si i evropskou pověst. A tuhle znáte? Do řeznictví vběhne pes, ukradne několik buřtů a uteče. Rozčilený řezník však psa pozná. Je to pes jednoho ze stálých zákazníků místního právníka. Odpoledne zajde řezník k právníkovi a zeptá se ho: Když mi vběhne do řeznictví pes a ukradne svazek špekáčků, mám nárok na finanční náhradu od majitele psa? Ano, samozřejmě, odpoví právník. V tom případě mi dlužíte 120 korun, říká řezník, byl to totiž váš pes. Právník si povzdechne, vytáhne šekovou knížku a napíše šek na 120 korun. Ale když je řezník na odchodu, právník ho zadrží: Ještě moment! Tady je ještě účet na 500 korun. A za co? diví se řezník. Za konzultaci zahynul v Osvětimi Bedřich Václavek, literární teoretik a kritik, člen Devětsilu. Studoval germanistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Soustavně byl veřejně činný. Byl nejvýznamnějším představitelem levice v literární vědě. Za okupace se zapojil do protifašistického odboje, byl zatčen, převezen do koncentračního tábora v Osvětimi a pravděpodobně usmrcen injekcí. Bylo mi 45 let zemřel ve věku 74 let Josif Vissarionovič Stalin, vlastním jménem Džugašvili, vládce Sovětského svazu, jeden z nejkrutějších novodobých diktátorů. Na matčino přání vstoupil do pravoslavného semináře, studia však nedokončil a již na přelomu století byl hledán jako zločinec a levicový radikál známý svou brutalitou. V roce 1902 byl zatčen a poslán na Sibiř. Po dvou letech ze Sibiře utekl a vrátil se do Tbilisi. Následovalo několikeré zatčení a několikerý útěk. Celých dalších deset let pak pracoval pro bolševickou stranu, organizoval po celém carském Rusku nové bolševické buňky a víceméně teroristickými loupežnými činy, které sám plánoval a podílel se na jejich realizaci, pomáhal bolševikům získávat hmotné prostředky na zajištění činnosti strany. V roce 1912 se Stalin dostává do centra nově vzniklé bolševické strany Lenin si jej vybírá do jejího ústředního výboru. Zároveň se, ještě se jménem Džugašvili, stává šéfredaktorem stranického listu Pravda. Záhy poté přijímá své původně krycí jméno, pod nímž pak bude znám po zbytek života Stalin. Po převzetí moci bolševiky Stalin působí postupně na několika postech lidového komisaře (ministra), v roce 1922 je pak Leninem prosazen do funkce generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany. Po smrti V. I. Lenina v roce 1924 Stalin svoji pozici prvního muže komunistické strany uhájil. Po XVII. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu v roce 1934 nastalo období tzv. moskevských procesů, během nichž bylo souzeno mnoho stranických funkcionářů a příslušníků velitelského sboru Rudé armády obviněných z vlastizrady a dalších těžkých zločinů. Podle odhadů padlo Stalinově násilné kolektivizaci a následným čistkám třicátých let za oběť až 25 miliónů lidí. V zahraniční politice se Stalin snažil již od počátku své vlády prolomit mezinárodní izolaci, v níž se Sovětský svaz té doby nacházel zprvu spolupracoval s výmarovským Německem, na začátku třicátých let, po neúspěšných jednáních s A. Hitlerem, pak navázal styky se Západem. Ale na konci třicátých let se Stalin opět vrátil k jednání s Hitlerem. Výsledkem byl 23. srpna 1939 tzv. pakt Molotov-Ribbentrop, v němž se obě mocnosti zavázaly k politice vzájemného neútočení. Poté začal Stalin sledovat vlastní imperiální cíle Sovětský svaz zabral část Polska a Rumunska, Pobaltí a po tzv. zimní válce i Finsko. 22. června roku 1941 Německo mírovou smlouvu porušilo a jeho vojska vtrhla do Sovětského svazu. Čistkami zdecimovaný velitelský sbor Rudé armády nebyl zpočátku schopen vést účinnou obranu. Na konci vítězné války pak Stalin, jehož kult osobnosti budovaný již od poloviny třicátých let dosahoval vrcholu, byl národním spasitelem a hrdinou. Ale tento spasitel začíná další období teroru. Celé národy z evropské části Sovětského svazu jsou údajně na jeho příkaz deportovány do Asie, jsou odhalovány stále nové zločiny a sabotáže vůči stalinskému zřízení. Zároveň Stalinův režim expanduje za hranice své veleříše daří se mu ovládnout celou východní a střední Evropu, kde jsou nastoleny komunistické režimy podřízené Moskvě. Brzy vzniká železná opona a začíná studená válka mezi Východem a Západem. Počátkem roku 1953 dal příkaz k budování dalších gulagů pro čtvrt milionu lidí. Nové čistky však již nenásledovaly: Josif Vissarionovič Stalin zemřel údajně na krvácení do mozku. Kolem jeho smrti ale vůbec není jasno zemřel Antonín Čermák, starosta Chicaga. Do USA se Čermák, kladenský rodák, dostal se svými rodiči jako roční dítě. Čermák byl pyšný na svůj český původ a mluvil plynně česky. V roce 1932 navštívil Československo a mj. se sešel i s Masarykem, kterého za první světové války podpořil došlo k bitvě u Sokolova vesnice poblíž ukrajinského Charkova, kde se prvně do bojů proti hitlerovcům zapojily samostatné československé armádní jednotky. V komunistickém Československu byla bitva využívána k propagandě věčného a nerozborného přátelství Československa se Sovětským svazem. Názory účastníků bitvy, které narušily propagandistický obraz o bitvě, mohly být publikovány až po pádu komunismu bylo v Angole uneseno 66 Čechoslováků protivládní organizací UNITA. Po 111 dnech únosci propustili ženy, děti a 7 nemocných mužů. Zbylých 20 zajatců se vrátilo do Československa až 23. června zemřel ve věku 56 let Klement Gottwald, od československý prezident. Po vzniku Komunistické strany Československa v roce 1921 se stal jejím členem. Roku 1929 na V. sjezdu KSČ se Gottwald dostal do vedení strany pokračování na str. 12 číslo 275, březen 2013 Náš domov 11 strana

12 Z KULTURY dokončení ze str. 11 a byl jedním z nejskalnějších stoupenců směrnic Kominterny, a tím sovětské zahraniční politiky. Dne 21. prosince 1929 Gottwald vystoupil v poslanecké sněmovně Národního shromáždění a mj. řekl: A my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry...přejde vás smích! Mezinárodní poměry a vývoj války umožnily Gottwaldovi a jeho skupině zásadním způsobem ovlivnit poválečné uspořádání Československa. 26. května 1946 komunisté vyhráli v Československu demokratické volby a 2. července se Gottwald stal předsedou vlády. Po únoru 1948 byla v Československu pod Gottwaldovým vedením nastolena prakticky diktatura, ze které brzy přešel smích i mnohým z těch, kteří 25. února 1948 nadšeně Gottwaldovi tleskali. Do země začali přicházet sovětští poradci. Jejich zájem se soustředil hlavně na bezpečnost, armádu, prokuraturu, soudy a v Československu našli mnoho učenlivých žáků. Podle zákona na ochranu lidově demokratické republiky č. 231/1948 Sb., bylo pak vykonáno přes 230 rozsudků smrti a kolem občanů bylo odsouzeno k mnohaletým trestům vězení. Bez soudů bylo během pěti let deportováno do táborů nucených prací na osob. Kárnými jednotkami PTP prošly desítky tisíc protistátních živlů. Nakonec Gottwald poslal na šibenici i jedenáct ze svých nejbližších předních komunistických funkcionářů v čele s R. Slánským. Gottwald zemřel 9 dní po návratu ze Stalinova pohřbu. Vyrojily se různé fámy o příčině jeho smrti, ale je jisté, že její bezprostřední příčinou byla prasklá výduť srdeční aorty zemřel ve věku 83 letý Oldřich Nový, herec s nepřekonatelnou noblesou a osobitým humorem, který byl také filmovým režisérem. Ve svých filmových rolích vytvořil typ elegantního světáka. Snad nejznámější je jeho věta z filmu Kristián: Zavřete oči, odcházím zemřel Václav Hájek z Libočan, kněz, kronikář a spisovatel. V roce 1541 byla vydána jeho Kronika česká, která zpracovává naše národní dějiny od nejstarších dob přes praotce Čecha až po nástup prvního Habsburka, tj. do roku Je psaná česky, je čtivá a poutavá, proto byla také čtenářsky velmi oblíbená, a to především v době národního obrození. Jejím hlavním nedostatkem je, že místo faktů někdy předkládá smyšlenky. Přesto byla Hájkova kronika stále vydávána a čtena a stala se i bohatým zdrojem inspirace pro mnohá literární a výtvarná díla novodobé české kultury zemřel Jan Nepomucký, český kněz, generální vikář pražského arcibiskupa, později prohlášený za svatého. Bylo mu kolem 50 let, byl mučen a následně utopen údajně na příkaz krále Václava IV., protože mu dle legendy nechtěl prozradit, z čeho se zpovídala královna, Václavova manželka. Jan Nepomucký byl prohlášen svatým , je českým a bavorským zemským patronem a dále patronem kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, ledařů a poutníků, ochráncem proti povodním a proti pomluvám. Jeho atributy jsou kanovnické roucho, pět hvězd kolem hlavy, Moudro na tento měsíc: Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. Otto František Babler krucifix v pravici, palma, kniha, prst na ústech. Projevem lidové úcty a vážnosti k jeho osobě jsou stovky soch umístěných převážně na mostech nejen v našich zemích, ale i v zahraničí začala invaze do Iráku. Skutečné příčiny války jsou dodnes předmětem sporů. Spolu se Spojenými státy americkými byla k útoku zformována mezinárodní koalice čtyř desítek zemí, jejíž vojenskou sílu tvořilo 17 divizí o síle mužů, přičemž Američané a Britové tvořili 98%. Ve válce byli i čeští vojáci. V konečné fázi se pak invaze soustředila na hlavní město Iráku Bagdád. Ten padl do rukou koaličních vojsk 9. dubna, kdy došlo k odstranění sochy Saddáma Husajna a obsazení jeho paláců. Samotný Saddám uprchnul. Až 13. prosince byl zajat, po dalších třech letech byl odsouzen a 30. prosince 2006 oběšen byl Antonín Zápotocký, dosavadní předseda československé vlády, zvolen Národním shromážděním prezidentem republiky. Jeho nejkontroverznějším krokem byla měnová reforma v červnu ve Spojených státech amerických skončila prohibice, která trvala od roku Účinek prohibice byl ovšem přesně opačný, než se očekávalo; místo snížení zločinnosti a abstinence se začalo pít ještě víc a zločinnost narůstala nevídaným tempem zemřel ve věku 65 let baron Karel Drahotín Villani, liberální politik a básník, český vlastenec, jehož předkové přišli do Čech z Itálie během třicetileté války. Oženil se s bohatou nevěstou a za její velké věno koupili statek Střížkov u Benešova, který se tak stal jejich rodinným sídlem. Po roce 1846 žil střídavě v Praze a Střížkově a zapojil se do českého obrozeneckého hnutí. Stal se členem Měšťanské besedy v Praze a sblížil se s vlasteneckou společností na Benešovsku. Jeho dcera Helena se provdala za barona Šlechtu a žila s ním pět let ( ) u nás, v Lidkovicích zemřel v pouhých 27 letech Bohumil Hanč, vyučený zedník, který zasvětil svůj život lyžování. Sedmkrát se stal mistrem Království českého. Během mezinárodního závodu v běhu na lyžích na 50 km v Krkonoších ale přecenil své síly a podcenil počasí. Tragicky s ním zahynul i jeho kamarád Václav Vrbata. Na jejich památku je 24. březen slaven jako Den Horské služby zemřela Alžběta I., královna Anglie a Irska z rodu Tudorovců. Bylo jí 69 let, královnou byla čtyřicet čtyři let. Její vládě se říká Zlatý věk Anglie. Už během svého života se stala legendou. Pod její vládou získal anglický národ sebevědomí a pocit svrchovanosti, které Angličanům zůstaly. Alžběta vládla v souladu s míněním parlamentu, šlechty a svých rádců. Až do současné doby je považována za jednoho z největších panovníků Anglie zemřel v USA Sergej Rachmaninov, ruský hudební skladatel, dirigent a geniální klavírista pozdně romantického období zemřel Ota Pavel, vlastním jménem Otto Popper, český prozaik a novinář. Byl znám především jako sportovní novinář. Své reportáže a povídky shrnul do pěti knížek, které zaujaly jeho přístupem ke sportu. Nešlo mu jen o rekordy a úspěch, ale vedle fyzických dovedností zkoumal povahovou a mravní kvalitu člověka. Velkou pozornost vzbudily Pavlovy autobiografické vzpomínkové prózy, ve kterých vypráví o svém dětství a dospívání, o životních osudech svého otce, velkého snílka a dobrodruha, o krásách krajiny kolem Berounky. Na motivy Pavlových povídek vznikl roku 1979 televizní film Zlatí úhoři a celovečerní film Smrt krásných srnců, který v roce 1986 natočil režisér Karel Kachyňa. Výročí některých událostí u nás: , v neděli, se v Sedlci konala ustavující schůze Hasičské župní jednoty Sedlecké. Svými delegáty na ní byly zastoupeny SDH Sedlce, Prčice, Jetřichovic, Kvasejovic, Květuše, Přestavlk, Ředic, Smrkova, Střezimíře a Vorlova (Orlova). Župním starostou byl zvolen Josef Šourek ze Sedlce v březnovém Našem domově byl mj. článek Zdeňka Kratochvíla o pánech z Mitrovic v březnu bylo v Našem domově mj. napsáno, že se v roce 2002 v naší obci snížil počet trvale bydlících obyvatel na 2821, to bylo o 40 méně než v předchozím roce dvakrát zasahovali naši hasiči z JPO II u požárů vzniklých nedbalostí občanů při vypalování trávy. Dopoledne toho dne hořela louka u Veletína a v půl druhé odpoledne se vzňala louka také Mrákoticích. -MK- Soutěžíme s Naším domovem Co myslíte, vážení a milí, je už po zimě? Jistě se už také těšíte na svěží jarní travičku, na teplé sluneční paprsky, zpěv ptáků a první kytičky. Až budeme moci zase zabořit ruce do kypré hlíny a začít sázet. Však nás brzy čekají Velikonoce a pak už to všechno poletí tryskem. Snad vám na jaře zbude také trocha času na pěknou vycházku po okolí, ostatně inspirovat se můžete i našimi hádankami. Ale nejprve vám dlužím odpověď na únorovou otázku. Nebyla lehká, vím. Pravdu měli ti, kteří odpověděli, že se jedná o zvoničku ve Dvorcích. Z vašich odpovědí jsem opět vylosovala jednoho výherce, který tradičně získává hrneček s motivem města. A je jím tentokrát paní Jana Pištěková ze Sedlce. Srdečně gratuluji. A nyní již k nové hádance. Opět jsem vybrala zvoničku a opět stojí v centru jedné z našich osad. Možná, že vám více napoví její typické vzezření a možná i objekty, které jsou vidět za ní. Už tušíte, o jakou zvoničku se jedná tentokrát? Vaše správné odpovědi čekám do konce měsíce na známých telefonních číslech nebo přímo na informačním centru v Prčici. Alice Valsová 12 strana Náš domov číslo 275, březen 2013

13 ŠKOLY Obchodní akademie v Sedlčanech slaví dvacet let od svého založení U příležitosti 20. výročí založení Obchodní akademie v Sedlčanech, jediného školního zařízení s ekonomickým zaměřením v regionu, jsem hovořila s ředitelem školy Zdeňkem Šimečkem i jedním z absolventů školy Radkem Kelichem. V regionu chyběla ekonomická škola Obchodní akademii v Sedlčanech je letos dvacet let, měřeno věkem lidským by to už měla být dospělá, na život připravená žena. Ale začátky zas tak snadné nebyly. Po roce 1989 jsme si uvědomili, že v regionu chybí odborná škola. Zájemci o ekonomické vzdělání museli dojíždět do Příbrami, Benešova nebo do Prahy. Proto jsme pro ministerstvo školství zpracovali studii, která byla schválena, a od přibyl ke čtyřletému a víceletému gymnáziu v Sedlčanech i nový obor obchodní akademie, vzpomíná ředitel školy Zdeněk Šimeček a dodává: V každém ročníku máme jednu třídu. Do dnešního dne na naší obchodní akademii maturovalo 428 studentů. Za dvacet let je už čím se pochlubit Obchodní akademie si záhy získala dobrou pověst a o studium na ní byl mezi mladými lidmi z regionu zájem. A začaly se dostavovat i úspěchy studentů. Těžko vybrat ty největší. Každý rok téměř všichni studenti 3. ročníku úspěšně skládají státní zkoušku z písemné a elektronické komunikace. Certifikát z této zkoušky je ve firmách ceněný, protože dovednost psát všemi deseti na klávesnici velmi zrychlí práci s počítačem. Studenti mají možnost skládat i zkoušku FCE z anglického jazyka a Zertifikat Deutsch z německého jazyka, což jsou prestižní mezinárodní zkoušky. Úspěšní absolventi těchto zkoušek pak dostávají bonusové body v přijímacím řízení na vysoké školy. Studenti 3. ročníku v rámci předmětu práce ve fiktivní firmě soutěží každý rok na mezinárodním veletrhu v Praze. V konkurenci firem z celého světa jsou naši studenti v posledních letech velmi úspěšní. V roce 2009 vyhrála firma Vltavaráj soutěž o nejlepší reklamní spot a firma Goalpine byla druhá. O rok později obhájila Goalpine svým reklamním spotem 2. místo a Vltavaráj měla druhý nejlepší katalog. V roce 2011 s reklamním spotem Goalpine zvítězila a velmi cenná je i stříbrná medaile firmy Vltavaráj v roce 2012 v celkovém pořadí firem. V celorepublikové soutěži v účetnictví pravidelně náš tým končí v první třetině mezi všemi obchodními akademiemi z celé republiky, vyjmenovává úspěchy svých studentů ředitel Zdeněk Šimeček. Jedno eso má však stále ještě schované v rukávu: Největšího úspěchu za dvacet let existence školy ale dosáhla Martina Podzimková. Na Mistrovství světa v profesionálním zpracování textu v Římě získala stříbrnou medaili. Se školou do ciziny, na hory i k moři O GOA Sedlčany se všeobecně ví, že se tu dbá nejen na úspěšné zvládnutí učiva, ale že se zde podporují i mimočasové aktivity. Nová sportovní hala, která je součástí areálu školy, dává prostor k velké nabídce sportovních kroužků (florbal, fotbal, volejbal, basketbal, badminton, stolní tenis, zumba). Kromě toho škola nabízí i kurzy keramiky, výtvarné výchovy, sborový zpěv nebo přípravné kurzy na přijímací zkoušky na vysokou školu z matematiky a jazyků. Mimořádně oblíbené jsou také lyžařské kurzy na českých horách i v cizině, sportovní kurzy, jazykové zájezdy do anglicky či německy mluvících zemí a výměnné pobyty žáků se školami ve francouzském městě Taverny. Pro nově přijaté žáky pořádáme seznamovací kurz, který letos proběhne u moře v Itálii, a díky příspěvku ze SRPŠ za velmi dobrou cenu, říká hrdě Zdeněk Šimeček. Státní maturity dopadly dobře V loňském roce se v souvislosti se středním školstvím asi nejvíce hovořilo a psalo o formě, a pak i o výsledcích státních maturit. Skládali je samozřejmě i studenti obchodní akademie v Sedlčanech. Podle nového modelu maturitní zkoušky maturovali všichni studenti zatím dvakrát. Maturita se skládá ze dvou částí: státní a školní. Obě probíhají ve škole. Ve státní části všichni studenti povinně maturují z českého jazyka a jako druhý předmět si volí buď angličtinu, nebo matematiku. Zadání připravuje centrálně ministerstvo školství. Ve školní části se na obchodní akademii maturuje ze třech odborných předmětů. S výsledky našich studentů jsme byli velice Pohled na průčelí budovy GOA Sedlčany, foto archiv školy spokojeni, protože všichni žáci u maturitní zkoušky prospěli, říká hrdě pan ředitel Šimeček. A nelze se divit, ne všechny školy takto výborně uspěly. V současné době je zřejmě nejtěžší pro absolventy středních škol získat uplatnění v praxi. Někteří pokračují ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, někteří nastoupí do zaměstnání. Za dobu existence obchodní akademie jsme získali zajímavý poznatek: Předměty na obchodní akademii vedou studenty k pečlivosti a soustavné práci. Získané vlastnosti jsou výborným předpokladem k úspěšnému ukončení dalšího studia i ke kariérnímu růstu v práci, uzavírá Zdeněk Šimeček. Pohled na obchodku i z druhého břehu Jinak ale možná vidí svou školu pan ředitel, a jinak její žáci. Proto jsem prostor pro vyjádření dala i jednomu z absolventů obchodní akademie, Radku Kelichovi. A hned první otázkou jsem ho možná trochu zaskočila: Proč ses rozhodl studovat právě obchodní akademii? Chtěl jsem mít nějaké konkrétní zaměření a líbilo se mi, že mě obchodní akademie připraví dobře i v jazycích i v účetnictví a ekonomii, kde je pak docela široká možnost uplatnění. Taky je zde nepřeberné množství zájmových a sportovních kroužků, kde je možnost potkat se a kamarádit se spoustou vrstevníků i z gymnázia. Zarazilo mne, že mezi studenty obchodní akademie je řada chlapců, vždy jsem se domnívala, že obchodka je ryze dívčí školou. Proto mne zajímalo, co bude Radek Kelich pokládat za největší pozitiva školy. Na prvním místě musím říci, že umím psát všemi deseti na počítači. To je dnes naprostá nezbytnost a škola tomu také dává patřičný důraz a čas. Taky se mi líbilo, jak pečlivě škola připravuje na ekonomické zaměření v případě pokračování na vysoké škole. Ale stejně asi nejlepší na celé škole byl ten sladký život studentský, ne? Moc rád vzpomínám na celoškolní výlet do Itálie, mám odsud spoustu skvělých zážitků. Nebo když jsme jeli na veletrh fiktivních firem do Prahy a na lyžařský kurz, na to se nedá zapomenout. Studenti obchodní akademie mívají někdy problémy s matematikou. Výjimkou nebyl ani Radek. Trochu mi problémy dělala. Uvítal jsem proto, že škola připraví žáka v matematice na vysokou školu, ale zase na druhou stranu netlačí na pilu, když některý ze studentů s matematikou vyloženě válčí. A co kantoři, Radku, prozraďte něco na ně Skvěle škola připraví v jazycích. Protože stejní kantoři učí na gymnáziu i na obchodní akademii, jsou tedy trochu přísnější, ale zase na kvalitě je to dost znát. Později na VOŠ jsem nemusel otevřít učebnice, jak dobré jsem měl základy. Radek si nakonec studium na vysoké škole nezvolil. Nejprve jsem zkoušel ekonomicko-právní uplatnění jako asistent daňového poradce, tady se mi hodil předmět právo, který jsem se učil na obchodce. Nebyl to ale můj šálek kávy, a tak jsem zkusil účetnictví v jedné menší firmě. Teď jsem investičním bankéřem, a i tady mi jistě obchodní akademie pomohla. Připravila Alice Valsová číslo 275, březen 2013 Náš domov 13 strana

14 ŠKOLY Žáci umělecké školy Sedlec-Prčice uspěli v okresním kole Národní soutěže ZUŠ Třetí únorový týden letošního roku patřil okresnímu kolu soutěží ZUŠ. Žáci hudebního oboru naší školy se účastnili okresního kola ve hře na akordeon a ve hře na elektronické klávesové nástroje. Pořadatelem okresního kola soutěže ZUŠ byla Základní umělecká škola Sedlčany, kam se vydali dva naši žáci spolu se svými učiteli nést svou kůži na trh. A rozhodně se svými výsledky mezi ostatními soutěžícími neztratili. Výborným výsledky svých žáků v okresním kole se mohou pochlubit učitelé J. Přasličáková a J. Neužil. Filip Vavřička získal ve své kategorii ve hře na elektronické klávesové nástroje první místo s postupem do krajského kola a stal se absolutním vítězem soutěže. Krásné první místo s postupem do krajského kola získala i další soutěžící Anna Pflegerová, a to ve hře na akordeon. K úspěchu našim žákům blahopřejeme a děkujeme nejen jim, ale i jejich učitelům za přípravu. V. Sosnovcová, ZUŠ Sedlec-Prčice Filip Vavřička se stal absolutním vítězem soutěže, foto ZUŠ Sedlec-Prčice Únor v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice V pondělí 4. února mělo 50 žáků prvního stupně možnost vyzkoušet si kreslení vypalovacími barvami na smaltované hrníčky. Byla to pro ně určitě zajímavá zkušenost a z výsledků své práce měli určitě radost. V první polovině února žila škola projektem Masopust. Děti si povídaly o masopustu, kreslily karnevaly, vyráběly masky, nacvičovaly písně. Vše vyvrcholilo v úterý 12. února. V lavicích na I. tupni seděly pohádkové postavy a učily se. Došlo samozřejmě i na malou diskotéku a ochutnávku masopustních koblih. Druháci si zahráli vybíjenou masek. Před polednem se oblékli do masek a žáci II. stupně a někteří čtvrťáci vyrazili do masopustního průvodu. Nazdobený kůň s vozíkem byl určen pro hudbu harmonikářku a houslistu za vydatné pomoci jednoho z tatínků, pana Vaníka, s jeho mandolínou. Za vozíkem se seřadily masky a průvod se vydal na cestu městem. Zastavil se u MŠ, u zdravotního střediska a před městským úřadem. Pak pokračoval do Prčice. Nejdelší zastávka byla na náměstí a kolem LDN se pak průvod vrátil zpět. Všude si děti zazpívaly, zatančily, pozlobily kolemjdoucí a přihlížející diváky. Ve škole pak masky dostaly tradiční masopustní odměnu koblihy, které pro ně napekly jejich učitelky. Překvapením byly paní kuchařky, které navařily masopustní jídlo a vydávaly oběd také v maskách. Akce se všem zúčastněným líbila. Snad se ji podaří v příštím roce zopakovat. O masopustním úterý připravili žáci a učitelé 2. stupně ZŠ masopustní rej. Veselý průvod došel až do Prčice. Foto A. Valsová O tom, že poezie není odstrašující a zastaralé slovo, nás jako každoročně přesvědčila recitační soutěž, která se konala 13. února za účasti 35 žáků. Repertoár soutěžících byl pestrý, obsahoval básně klasiků naší literatury, básně současných autorů i texty z internetových stránek, ve dvou případech se za autorstvím básně skrývali rodiče. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Porota vybrala nejlepší recitátory, kteří byli odměněni diplomem a sladkostmi. A jaké byly výsledky? V I. kategorii (2., 3. třída) získala 1. místo trojice dívek Z. Dušková, A. Křížková, H. Mošničková (3. třída), 2. místo patřilo K. Pištěkové (2. třída) a 3. místo M. Starostové (2. třída). Ve II. kategorii (4., 5. třída) zvítězil M. Vnenčák (5. třída), 2. místo získaly Z. Jankovská a N. Kadlecová (4. třída), 3. místo L. Pomahačová a V. Vandělíková (4. třída). III., nejpočetněji obsazená kategorie (6., 7. třída) byla pro porotu tvrdým oříškem. Nakonec se rozhodla udělit prvenství M. Pištěkové (7. A), 2. místo V. Váňové (6. třída) a 3. místo M. Všetečkové (6. třída). Ve IV. kategorii (8., 9. třída) byla překvapením převaha soutěžících chlapců. 1. místo ovšem získala dívka, a to A. Zoulová z 9. třídy, 2. místo K. Hocke (8. třída) a 3. místo R. Halaš (9. třída). Všem zúčastněným přejeme, aby je láska k poezii provázela i po opuštění školních lavic. Vítězům patří naše gratulace. Program Zdravé zuby Již několik let se žáci naší školy účastní Programu Zdravé zuby podporovaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Jedná se o komplexní preventivní program zubního zdraví, který je určen k výuce na prvním stupni základních škol. Hlavním cílem tohoto programu je důkladná péče o chrup a zlepšení zubního zdraví u dětí a mládeže. Snahou je vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Učitelé naší školy zapojují tento program především do předmětů prvouka a přírodověda. Žáci mají k dispozici pracovní listy přiměřené jejich věku, ve kterých postupně plní úkoly. Od vyučujících dále obdrží soutěžní kartičky, které při preventivní prohlídce v zubní ambulanci předloží k potvrzení. Po odeslání této kartičky se mohou zapojit do soutěže o zajímavé a hodnotné ceny. Škola si uvědomuje důležitost vzdělávání žáků v tomto tématu, nutnost apelovat na pravidelnou preventivní prohlídku a nenechávat tak návštěvu zubního lékaře pouze pro případ, že již něco bolí. Více informací o programu naleznete na internetových stránkách: ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice 14 strana Náš domov číslo 275, březen 2013

15 ŠKOLY ZE SPORTU VZPOMÍNÁME, DĚKUJEME V dubnu proběhne zápis dětí do mateřské školy Sedlec-Prčice Přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Sedlec-Prčice se bude konat ve středu od 12,30 do 16,00 hodin v budově školky, ve třídě č. 3. Přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Přijímají se děti ve věku tři až šest let. Kritéria pro přijetí dětí jsou: trvalý pobyt dítěte v Sedlci-Prčici nebo spádových obcích, docházka dítěte v posledním roce před zahájením školní docházky a děti podle věku od nejstarších po nejmladší do naplnění počtu dětí povolené kapacity naší mateřské školy, to je 84 dětí. ZE SPORTU Pojd te přivítat jaro, 43 ročník pochodu Čertova podkova už volá Klub přátel dlouhých kilometrů KČT Sedlec-Prčice srdečně zve na 43. ročník pochodu Čertova podkova, který se koná v sobotu 16. března 2013 na trasách 12, 26 a 36 km. Start pochodu je v Ateliéru Prčice na Vítkově náměstí v Prčici od 7 do 10 hod. Cíl pochodu opět v Ateliéru Prčice na Vítkově náměstí v Prčici do 16 hod. Při pochodu se lze orientovat dle map: Česká Sibiř KČT č. 41, Sedlčansko. Startovné pro děti do 15 let a členy KČT činí 15 Kč, pro ostatní 20 Kč. Připraveny jsou 3 trasy: Ü 12 km: Ateliér Prčice, Jetřichovice, Čertovo břemeno, Monínec, Jetřichovice, cíl Ateliér Prčice. Náš školní vzdělávací program Od podzimu do léta je zaměřen na získávání poznatků, zkušeností, dovedností a rozvoj osobnosti dítěte. V mateřské škole jsou v provozu tři třídy a děti jsou do nich rozděleny podle věku. Příspěvek na provoz mateřské školy je 200 Kč měsíčně. Stravné je 31 Kč denně. O děti pečuje 6 učitelek a 3 provozní zaměstnankyně. Jitka Sládková, vedoucí MŠ Ü 26 km: Ateliér Prčice, Jetřichovice, Čertovo břemeno, Cunkov, Ostrý, Červený Újezd, cíl Ateliér Prčice. Ü 36 km: Ateliér Prčice, Jetřichovice, Čertovo břemeno, Cunkov, Jistebnice, Borotín, Střezimíř, Červený Újezd, cíl- Ateliér Prčice. Součástí pochodu bude již tradiční Šiškyáda Aneb hod do tlamy čerta o bonbóny, proto šišky s sebou. Na Čertovu břemeni proběhne také losování o špekáčky a opékání na ohni. V cíli pak obdrží každý diplom a perníkovou podkovu. Nejstarší a nejvzdálenější účastník bude dekorován pravou nefalšovanou podkovou. Zdrávi došli. Za Klub přátel dlouhých kilometrů KČT -mfd- Zveme vás na fotbal Koncem března, jen co trochu oteplí a oschnou trávníky, se opět naplno rozjede fotbalová soutěž. Přinášíme rozlosování jarního kola. Přijďte povzbudit naše hráče. TJ Sokol Sedlec Prčice Muži A I. B třída skupina E 14. kolo SK Březnice :00 NE doma 15. kolo Spartak TOS Žebrák :00 SO venku 16. kolo SK Hostomice :30 NE doma 17. kolo Sokol Maršovice :30 NE venku Muži B III. tř., skup. A 14. kolo Sokol Nespeky B :00 NE venku 15. kolo Sokol Ostředek :00 NE doma 16. kolo Vltavan Křečovice :30 SO venku 17. kolo FK FERCOM Týnec n/sáz. B :30 NE doma Přípravka 12. kolo SK Votice B :15 NE venku 13. kolo FC Graffin Vlašim :30 SO doma Mladší žáci OP kolo SK Benešov B :15 SO doma 14. kolo FK FERCOM Týnec n/sáz :30 NE venku Starší žáci OP 14. kolo Sokol Trh. Štěpánov :15 NE venku 15. kolo SK Posázavan Poříčí n/sáz :00 SO doma Dorost OP 14. kolo SK Poříčí n/sáz :15 SO venku 15. kolo Start Lukavec :15 NE doma SK Přestavlky IV. tř., odd. B 14. kolo Sokol Miličín B :30 SO doma 15. kolo Sokol Jankov B :30 NE venku red. VZPOMÍNÁME, DĚKUJEME Dne tomu bude 33 let, co od nás odešel beze slůvka rozloučení pan Jiří Kortánek z Veletína a jsme vzpomněli jeho nedožitých 48. narozenin. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná maminka a sestry s rodinami. Rodina Mikova tímto děkuje všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s Prof. Františkem Mikou. Děkujeme také P. Františku Masaříkovi za slova útěchy. Dne tomu bylo 8 let, co od nás odešel beze slůvka rozloučení pan Jiří Kortánek z Veletína. Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami. SDH Přestavlky děkuje touto cestou všem sponzorům, kteří svými dary a příspěvky podpořili letošní hasičský ples. číslo 275, březen 2013 Náš domov 15 strana

16 PLACENÁ INZERCE Řádková inzerce KOUPÍM: u Koupím 2 stará dřevěná okna o rozměrech cca 125 x 80 cm (nejlépe šestidělená). Tel.: NABÍZÍM: u Pronajmu byt 3+1 v Heřmaničkách. Tel.: , DŘEVĚNÉ BRIKETY z tvrdého dřeva Vysoká výhřevnost, příznivá cena Balení 10 kg, paleta Vojkov budova špejcharu. Tel.: , strana Náš domov číslo 275, březen 2013

17 PLACENÁ INZERCE INFORMAČNÍ SERVIS PAVEL KONOPISKÝ PRODEJ ŠTĚRKU, PÍSKU, KAMENÍ Přestavlky 53 Sedlec-Prčice, Tel.: INFORMAČNÍ SERVIS Kino Sedlec-Prčice v měsíci dubnu uvádí: Pátek od 16 a 20 hodin 94 min., 36 Kč Mládeži přístupné Pátek od 20 hodin, LORAX Rodinný animovaný film v českém znění Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, ptáte se? Je to městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted a musí to dát do pořádku. SVATÁ ČTVEŘICE Česká komedie podle scénáře M. Viewegha 78 min., 40 Kč Mládeži do 15 let nevhodné Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala Viewegha. Ti spolu stvořili příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky poměrně originálním způsobem. To vše v exotickém prostředí karibského ostrova, kde se komedie Svatá čtveřice z velké části odehrává. Hrají: Jiří Langmajer, Marika Procházková, Hynek Čermák, Viktorie Čermáková, Luděk Munzar a další. Pátek od 20 hodin EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2 Akční thriller s českými titulky 103 min., 40 Kč Mládeži do 12 let nevhodné Stará známá banda Postradatelných se dá opět dohromady poté, co je tajný agent CIA povolá, aby jim zadal zdánlivě jednoduchou zakázku. K partičce se přidávají i noví členové. Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Liam Hemsworth, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, Terry Crews, Randy Couture, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris a další. Pátek od 20 hodin TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. část Fantastické drama s českými titulky 115 min., 40 Kč Mládeži do 12 let nevhodné Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní životy. Novorozená upírka Bella a její manžel Edward mohou být konečně navždy spolu a št astní, ale příchod jejich pozoruhodné dcery Renesmee uvede do pohybu nebezpečný řetězec událostí, které pro ně mohou skončit katastrofou. PŘIPRAVUJEME: Sněhurka a lovec, Můj pes Killer, Ve stínu, Croodsovi. Co se kde koná? VÝSTAVY A TRHY Ještě do 15. března můžete v městském muzeu Sedlčany vidět výstavu LOGA. Zora Sokolová představuje svou práci v oblasti grafického designu. Na konkrétních příkladech máte možnost se seznámit s detailním pohledem na tvorbu loga a všeho, co s ním souvisí. Od 25. března bude v koncertním sále KDJS ke zhlédnutí výstava obrazů a grafik HLAVA PLNÁ HUDBY, jejímž autorem je Milan Eberl. V malířské práci Milana Eberla se odráží jeho blízký vztah k hudbě, přírodě a kráse a jeho citový vztah k životu a lidem. Během své práce se Milan Eberl vypracoval v portrétní tvorbě k osobitému pojetí. K jeho nejzdařilejším patří portréty Paganiniho, Einsteina, J. Suka, V. Hudečka, J. Wericha, V. Brodského, V. Upíra Krejčího, A. Dvořáka, R. Hrušínského a dalších. Z jeho krajin dýchá pohoda a krása přírody i krásno vybudované lidskou rukou. Jeho zátiší uklidňují. Hudební motivy jsou plné muziky, obzvláště zajímavé jsou pro autora housle. Ve dnech 22. až 24. března proběhne v budově Úřadu městyse Vysokých Chlumec výstava fotografií manželů Míkových s názvem TOULKY PO SEDLČANSKU. Vernisáž se koná v pátek od 16 hodin. Až do bude v Muzeu umění a designu, Malé náměstí 74, Benešov, otevřena výstava JEDNO SVĚTLO, která spojuje dvě formy výtvarného projevu - rozměrné keramické objekty a velkoformátové fotografie proslulého českého fotografa Jindřicha Štreita. Do 31. března bude na Informačním centru ve Voticích otevřena výstava fotografií amatérského fotografa F. Malotína. Do v Muzeu umění a designu Benešov vystavuje své fotografie známý český hudebník Jiří Stivín. Momentky dokumentující běžný život jsou řazeny vedle portrétů osobností z domácí i světové scény. Vystavený soubor se tak stává jedinečným uměleckým dokumentem života známé osobnosti. pokračování na str. 18 číslo 275, březen 2013 Náš domov 17 strana

18 INFORMAČNÍ SERVIS dokončení ze str. 17 FARMÁŘSKÉ TRHY Nejbližší termíny Prčických farmářských trhů: na téma Jaro, Velikonoce na téma Zahrádkář, pěstitel, chovatel Další farmářské trhy: Farmářský trh na téma Jaro (Masarykovo náměstí Benešov). DIVADLA A KONCERTY 3. března od 19:30 hod. uvádí DS Svatopluk premiéru divadelního představení na motivy povídek O Henryho POCTIVÍ SPOLEČNÍCI. Režie: Bohumil Gondík. Prodej vstupenek na místě před představením. Městské divadlo Na Poště, Tyršova 163, Benešov. Důležitá telefonní čísla Univerzální tísňové volání pro hlášení nehod všeho druhu Hasiči místní pohotovost HZS Kladno Lékařská záchranná služba Policie ČR Obvodní oddělení Votice: Středočeská energetická pohotovost Středočeská plynárenská pohotovost Centrální ohlašovna poruch plyn Městský úřad Sedlec-Prčice podatelna: , mobil: Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. služby obyvatelům, vodovod a kanalizace: mobil: PLACENÁ INZERCE 14. března od 19:30 hod. vystoupí v KD Karlov, Benešov, PRVNÍ DÁMY ČESKÉHO FOLKU A COUNTRY. Na koncertu se společně představí Věra Martinová a Pavla Jíšová. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 230, Benešov, tel.: a V pondělí 18. března v 19:30 hod. proběhne v KDJS Sedlčany koncert VLASTY REDLA s kapelou. Vlasta Redl již dva roky téměř výhradně vystupuje se svojí novou doprovodnou skupinou. Repertoár tvoří písně nové i Redlovky, kterých se diváci na koncertě dožadují nejvíce Husličky, Smrti, Carpe Diem, Ej Bože můj, Příteli, A te Rehradice aj. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné je 220 Kč. Na neděli 24. března v 15 hod. bude v KDJS Sedlčany pro děti připravena pohádka s veselými písněmi KUBULA A KUBA KUBIKULA na motivy knihy Vladislava Vančury. Příběh vypráví o medvědáři Kubovi Kubikulovi a jeho nezbedném medvědovi Kubulovi, se kterým se toulá po světě a kterého straší strašidlem Barbuchou. V úterý 26. března v 19:30 hod. jste zváni do KDJS Sedlčany na TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ pořad oblíbeného imitátora Zdeňka IZERA. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Partnerkou Zdeňka Izera v novém programu je zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné je 180 Kč. 26. března od 19 hodin vystoupí v Divadle A. Dvořáka Příbram soubor HRADIŠŤAN. Ve dnech představí sedlčanští ochotníci své nastudování známé hry Vladislava Vančury NOC NA KARLŠTEJNĚ. VELIKONOČNÍ AKCE V pátek 22. března od 9 do 17 hod. a v sobotu 23. března od 9 do 12 hod. pořádá Městské muzeum Sedlčany další ročník DNŮ ŘEMESEL V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM. Během velikonočního Dne řemesel mohou návštěvníci muzea vidět malování kraslic, zdobení vajíček voskovou technikou, výrobu svíček, pletení košíků a pomlázek, ukázku tvorby ze šustí, pletení mašlovaček, domácí pečené dobroty, čaje a koření. Ve dnech 22. až 24. března proběhne v budově Úřadu městyse Vysoký Chlumec tradiční VELI- KONOČNÍ VÝSTAVA. NOCE A JEJICH SVÁTEČNÍ OKRUH. Výstava na téma Velikonoce a velikonoční zvyky. Ve dnech budou probíhat VELIKO- NOČNÍ PROHLÍDKY na zámku Dobříš. Od 18. do můžete v Hornickém muzeu na Březových Horách navštívit VELIKONOCE V HORNICKÉM DOMKU. Návštěvníci se tu mohou seznámit s podobou velikonočních svátků v hornické domácnosti na počátku 20. století a vlastnoručně si vyzkoušet pečení jidášů, zdobení kraslic nejrůznějšími technikami (vosk, vosková batika, vyškrabování, drátkování), zdobení perníčků, výrobu korálkových či textilních ozdob a samozřejmě i pletení pomlázek od 16:30 hodin se na Svaté Hoře u Příbrami koná VELIKONOČNÍ KONCERT Svatohorského chrámového sboru. Ve čtvrtek vystoupí v KDJS Sedlčany oblíbený písničkář KAREL PLÍHAL. Do můžete v Muzeu Podblanicka, Malé náměstí 74, Benešov, navštívit výstavu VELIKO- Uzávěrka dubnového čísla je v pátek 29. března 2013 v 11 hodin. Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel. PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V SEDLCI: Pondělí, středa Sobota hod hod. Náš domov, měsíčník Města Sedlec Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, , IČO: Šéfredaktor Alice Valsová, informace a příspěvky na čísle , mobil: , nebo přímo na infocentru. Cena 9 Kč včetně 15% DPH, evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 600 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce. Cena inzerce: zadní strana 12 Kč, vnitřní strany 10 Kč, inzertní strana 8 Kč/1 cm % DPH. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů. 18 strana Náš domov číslo 275, březen 2013

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Bartůněk František,

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postupy administrace opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané na Městský úřad Velké Meziříčí v roce 2015 1/ Žádost o poskytnutí informace

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2003 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2008 Mgr. Zdeněk Sedláček, Vítkovo nám. 6, 257 92 Sedlec-Prčice, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Opět uběhl rok v životě

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Hájek, Jaroslav Čech, Marcel

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více