Dej2 Průmyslová revoluce. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dej2 Průmyslová revoluce. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí"

Transkript

1 Dej2 Průmyslová revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Průmyslová revoluce a zrod industriální společnosti velký technický a společenský převrat způsobený hromadným zaváděním strojů do výroby ekonomika založená na manuální práci byla nahrazena průmyslovou (manufaktura továrna) technologická, sociálněekonomická změna

3 kolébkou průmyslové revoluce byla Anglie ( tehdy nejvyspělejší země světa) proběhla zde v letech způsobila změny ve způsobu práce i obživy podstatné části populace tovární výroba růst výroby díky masovému nasazení strojů (zboží se vyrábí ve velkém pro anonymního odběratele nejen na zakázku jako předtím u manufakturní výroby) změna tváře krajiny ( továrny, průplavy, železnice, rozšiřování měst atd.) parní stroj běţným pohonem v průmyslu i dopravě

4 Předpoklady PR mohutný rozvoj vědy a techniky v 18. stol. ( rychlé zavádění vynálezů do praxe zejména v Anglii) volný finanční kapitál ( investice do nově zakládaných továren, budování železnic atd.) dostatek pracovní síly ( dostatek bezzemků na venkově - ohrazování ) zdroje nerostných surovin a energií ( voda, dřevo, uhlí, železná ruda aj.) rozsáhlé trhy ( kolonie: Kanada, Indie, Austrálie aj. odbyt anglického zboţí) výhodná zeměpisná poloha Britských ostrovů ( křižovatka důležitých námořních cest, největší loďstvo světa aj.) houţevnatost a vytrvalost ( protestantská víra Přičiň se, a Bůh ti pomůže ) namáhavou práci usnadňovalo vyuţití parního stroje nová hnací síla ( dříve: člověk odkázán na zvířecí sílu, vodní proud či sílu větru malý výkon, závislost na počasí)

5 JAMES WATT zdokonalení parního stroje (1765) (nedokonalé a velmi rozměrné parní stroje už dříve používány k čerpání vody ze zaplavených dolů tzv. ohňový stroj = přítel horníků rozvoj hornictví) po úpravě skotského mechanika parní stroj pracoval rovnoměrně, byl výkonnější a jeho provoz byl levnější došlo k jeho masovému nasazení v dolech, hutích, při válcování železa, posléze i k tažení vozů a k pohonu lodí

6

7

8

9 Vznik a průběh PR nejdříve v TEXTILNÍ VÝROBĚ: tradice plátenické a soukenické výroby zavádění strojů mnohem lacinější než v těžkém průmyslu práce snadno naučitelná, není třeba velké fyzické síly zaměstnávání žen a dětí ( nižší mzdy růst zisků) dobrý odbyt levně strojově vyráběných látek ( např. v koloniích) (Angličané jako první pochopili důležitou poučku, že výrobek je tím lacinější, čím méně práce a času bude třeba k jeho zhotovení)

10 Nejbouřlivější rozvoj v bavlnářství - bez omezení cechovními předpisy (jako u soukenictví a plátenictví), navíc dovoz levné bavlny z jižních států USA ( bílé zlato ) k jejímu zpracování nutné nové technické postupy mechanizace = strojní spřádání a tkaní: JOHN KAY - tkalcovský létající člunek (1763) zdvojnásobení výkonu tkalce až 20 přadlen nedostatek příze ( malá produkce z kolovratů) podnětem ke zdokonalení spřádacího stroje:

11 Spřádací stroje JAMES HARGREAVES Jenny (1764) původně osm, později až osmdesát vřeten, mnohem efektivnější než kolovrat příze se ale trhala, byla tenká a nepevná poháněn ještě lidskou silou

12 RICHARD ARKWRIGHT water frame (1769) poháněn už vodním kolem

13 SAMUEL CROMPTON spojil přednosti obou předchozích typů spřádacích strojů: mule ( kříţenec, 1779) jemná, tenká, ale zároveň už i dostatečně pevná příze jako pohon parní stroj na jednom stroji až 2000 vřeten zaostávání tkaní: EDMUND CARTWRIGHT mechanický tkalcovský stav (1784) poháněn také parním strojem

14 následně i v dalších odvětvích: - pro výrobu textilních strojů (kovových součástí) STROJÍRENSTVÍ (dovršení průmyslové revoluce stroje vyráběny opět stroji) i dopravních prostředků potřeba stále více materiálu, zejména železa HUTNICTVÍ ŢELEZA A OCELI TĚŢBA UHLÍ A ŢELEZNÉ RUDY DOPRAVA (silnice a vodní cesty k přepravě surovin a zboží splavňování řek a budování vodních kanálů)

15 rodina Darbyů od r výroba ţeleza ve vysokých pecích za pomoci černouhelného koksu místo dřevěného uhlí, způsob odlévání do pískových forem (předtím se užívaly hliněné formy) ve větším množství i vyšší kvalitě: ocel, litina (lukrativní výroba zbraní, zejména hlavní děl) Světová produkce železa

16 První litinový most na světě - Ironbridge u Coalbrookdale, v roklině Shropshire, na břehu řeky Severn, severozápadně od Birminghamu vybudoval Abraham Darby III., majitel Coalbrookdale Company (1779)

17 Hutnictví a ţelezárenství 1783 pudlování uhlí nahrazeno koksem 1855 bessemerování kyslík vháněn do konvektoru 1879 thomasování zásaditá vyzdívka britský inženýr Henry Bessemer vynalezl technologii výroby kvalitní a levné oceli, v nádobě hruškovitého tvaru se protlačoval tekutým surovým železem vzduch, aby se ze železa odstranil uhlík za 20 minut se vyrobilo tolik oceli, kolik starší technologií za den Bessemerův konvertor mohli obsluhovat běžně vyučení dělníci ocel byla dále využívána při stavbě železnic, lodí a zbraní vrchol ocelářství nastal ve 2. pol. 19. stol.

18

19 Důsledky hospodářský liberalismus požadavek mít vedle osobní, náboženské a politické nezávislosti i úplnou svobodu podnikání a obchodování ( Adam Smith: Bohatství národů) pro něj bída otázkou individuálních schopností a morálky do pol. 19. stol. prosazeno jako první ve Velké Británii dílna světa (původně si ostrovní království svůj technologický předstih žárlivě střežilo vývoz technických novinek či vystěhování odborníků pod přísnými tresty zakázáno hrozil i trest smrti)

20 rozšíření do Evropy (ale i do USA) zejména po napoleonských válkách (habsburská monarchie 40. léta 19. stol., směrem na východ se zpožděním Rusko až na konci 19. stol.) průmyslové oblasti u zdrojů surovin a energií s velkým množství dělnictva (= průmyslové aglomerace) (Manchester, Birmingham, Sheffield, Leeds, Liverpool,Glasgow, Paříž, Lyon, Brusel, Lutych, Porýní Porúří (Essen), Sasko, Horní Slezsko (Ostrava), Kladno, Vídeň, Štýrský Hradec)

21 hnutí rozbíječů strojů (luddismus) dělníci byli přesvědčení, že je stroje připravují o práci, nejvíce v letech v Anglii, vynesení mnoha trestů smrti a nucených odsunů (deportací do trestanecké kolonie) demografická revoluce ohromný přírůstek počtu obyvatel díky pokroku lékařských věd ( pokles úmrtnosti) růst měst jako středisek průmyslu, obchodu a peněžnictví lidé z venkova do měst za prací (= urbanizace) (např. Birmingham 1770: , 1871: obyv.) revoluce v dopravě uplatnění parního stroje symbolem průmyslové revoluce

22 Revoluce v dopravě jediná možnost rozvoje průmyslu nejprve využití koňské sily počátky železniční dopravy kolejnicová železniční doprava - vagóny tažené koňmi

23 Ţeleznice 1814 GEORGE STEPHENSON (Angličan) první funkční lokomotiva (= parní stroj umístěný na koleje) zdokonalováním: s Raketou zvítězil v prestižním závodu lokomotiv v Rainhillu (1829) 46 km/hod Rocket (1829)

24 Stephensonova Raketa

25 železniční tratě v mílích (1= cca 1,6 km)

26 1825 první pravidelné ţelezniční spojení na světě otevřeno mezi anglickými městy Stockton Darlington, první vlak s 33 vozy táhl stroj nazvaný Locomotion (1830 v Evropě 121 km železnic, km, ve Velké Británii tolik jako ve zbytku Evropy dohromady) 1830 Liverpool Manchester, první osobní vlaky železniční mánie mil. pasažérů za rok mil. pasažérů za rok mil. pasažérů za rok v pol. 19. stol. Británie má ¼ světové železniční sítě Rakousko z Vídně do Haliče Severní dráha císaře Ferdinanda 1845 Olomouc Praha 1848 Vídeň Bratislava

27

28 LOKOMOTIVA UDĚLALA PRO SJEDNOCENÍ ČLOVĚČENSTVA VÍC NEŽ DOSUD VŠICHNI FILOZOFOVÉ, BÁSNÍCI, POLITIKOVÉ A PROROCI OD POČÁTKU SVĚTA (H. T. Buckle,ang.historik) zlevnění a zrychlení přepravy (dovoz surovin a rozvoz zboží na velkou vzdálenost a v mnohem větším objemu) konec lokálních trhů ( jednotný vnitřní trh jednotlivých států a celosvětový trh), zvýšení konkurence, zmenšení světa (větší pohyb obyvatel a i informací)

29 Říční a námořní doprava parníky nejprve používány ve vnitrokontinentální dopravě později transatlantické plavby

30 ROBERT FULTON Clermont (1807) r byl pověřen Napoleonem Bonapartem navrhnout první ponorku v historii Nautilus

31

32 1807 ROBERT FULTON (Američan) první funkční paroloď: Clermont (provoz na řece Hudson, první cesta z New Yorku do Albany 250 km) 1819 první parník přes Atlantik: Savannah (kvůli šetření paliva poháněn ještě převážně plachtami) běţná doprava přes oceán aţ o několik desetiletí později čajové klipry ( dokonalé plachetnice k přepravě úrody čaje z Asie do Evropy a Ameriky) Čajový klipr The Cutty Sark 1838 pravidelná doprava mezi Británií a New Yorkem 60. léta doprava osob a zboží

33 Zemědělská revoluce růst nároků na výživu zvýšením počtu obyvatel ( nové průmyslové aglomerace) tlak na zemědělce na zvýšení produkce místo trojpolního (úhorového) zaveden střídavý systém hospodaření s celoročním ustájením dobytka ( zkvalitnění půdy hnojením), rozšíření pěstování střídavě pícnin, okopanin (brambory), technických plodin (len, konopí, chmel) atd., pouţití strojů (např. secí stroje, parní mlátičky apod.)

34 změna tváře původní zemědělské krajiny ničení přírody vznik nové početné společenské skupiny tovární dělníci (= proletariát) nelítostný přístup k lidem jen pracovní síla (jako každé jiné zboží) o její ceně rozhodoval vztah nabídky a poptávky ( vyšší tlak na pokles mezd), vztah zaměstnanec zaměstnavatel (kapitalista) pouze věcí jejich svobodné dohody ( téměř bez zásahů státu) Přírůstek obyvatel VB město-venkov

35 Společenské důsledky PR ohromný přírůstek počtu obyvatelstva rostou města jako střediska obchodu a průmyslu poč. 19. stol. většina obyvatel žije ještě na venkově ve městech chudinké čtvrti urbanizace Philipp Jakob Loutherbourg ml.: Coalbrookdale v noci, 1801

36 Manchester okolo r. 1820

37 Těţké pracovní i ţivotní podmínky dělníků hnutí rozbíječů strojů (luddismus) dělníci byli přesvědčení, že je stroje připravují o práci sdruţování Charles Dickens ( za jejich zoufalé životní podmínky nenesou odpovědnost stroje, ale jejich zaměstnavatelé) do odborových organizací stávky a demonstrace Londýnské sdružení pracujících (1836) petice dělníků Charta lidu (= chartisté) bez úspěchu předkládali anglickému parlamentu v pol.19. stol. vznikají odbory (TRADE UNIONS) první samostatná dělnická organizace - vedle hospodářských (např. zkrácení pracovní doby, zajištění péče o nemocné a přestárlé aj.) i požadavky politické (např. všeobecné volební právo)

38 proletariát = dělníci X podávají svou pracovní sílu podnikateli název proletariát pochází od K. Marxe nekvalifikovaní pracují v dolech, hutích, na stavbách železnic ženy a děti v textilním průmyslu, ale i v dolech, mají poloviční mzdy, než muži mzda umožňuje jen přežít => děsivé životní podmínky, alkoholismus kvalifikovaní mají šanci na společenský vzestup (např. mistři, železniční dělníci, typografové dělnická aristokracie) burţoazie = velkostatkáři (šlechta) skupuje půdu a věnuje se intenzivnímu chovu ovcí a zemědělství, zásobuje město podnikatelé (nižší šlechta) prodává tovární výrobky a služby aby uspěla v konkurenci na volném, neregulovaném trhu, musí zboží neustále vylepšovat, snižovat náklady, zvyšovat produktivitu práce a přizpůsobovat nabídku poptávce

39 Práce ţen a dětí v textilní továrně

40 nejmladší děti v textilních továrnách byly obvykle zaměstnány jako uklízeči, měly vyzvednout volnou bavlnu zpod stroje,což bylo velmi nebezpečné, stroje byly stále v chodu děti, které pracovaly dlouhé hodiny v textilních továrnách byly velmi unavené, a obtížně udržely rychlost požadovanou tkalcovskými mistry děti byly obvykle bity řemenem, aby pracovaly rychleji v některých továrnách děti ponořovaly po hlavě do vody kádí, jestliže byly ospalé děti byly také potrestány za pozdní příchod do práce a za komunikaci s ostatními dětmi učni, kteří utekli z továrny byli v nebezpečí poslání do vězení děti, které byly považovány za potenciální utečence byly umístěny v želízkách Věk pracovníků v přádelnách bavlny v Lancashire v roce 1833 Věk Muţi Ţeny mladší než až až až až až až až až až až Thomas Savage ve vězení ve Wandsworthu

41 Vládní zásahy pro zlepšení ţivotních a pracovních podmínek ţen a dětí v VB děti mladší 16 let maximálně 12 hodinová pracovní doba x nebyli inspektoři, kteří by na to dohlíželi děti mladší 9 let nesmí pracovat 9-13 let 9 hodinová pracovní doba + 2 hodiny školy inspektoři dohlíží na dodržování tohoto zákona povinná registrace narození a úmrtí ženy a děti do 10 let nesmí pracovat v dolech děti mladší 8 let nesmí pracovat 8-13 let max. 6.5 hodin denně ženy max.12 hodinová pracovní doba ženy max.10 hodinová pracovní doba Školství před r neexistoval v Británii žádný státní systém vzdělávání od r vznikaly nedělní školy církevní školy od r. 1833, placeny ze státního rozpočtu x nedostatečný počet Zákon o vzdělávání s pomocí vlády stavěno více škol povinná školní docházka pro děti od 5 do 10 let bezplatná školní docházka

42 Leeds je město na severu Anglie, je součástí metropolitního hrabství West Yorkshire. Městem protéká řeka Aire. Leeds: Leeds: Věk Procento úmrtí Věk Procento úmrtí Průmyslová revoluce způsobila raketový nárůst počtu obyvatel Leedsu, v r.1840 měl již obyvatel. Rozvoj průmyslu v Leedsu byl podmíněn výstavbou Aire & Calder Navigation roku 1699, Leeds and Liverpool Canal r a železnice r Mezi hlavní obory rozvíjené v té době ve městě patřily mimo jiné výroba tkacích strojů, strojních nástrojů a parních motorů. Město těžilo i z rozsáhlých zásob uhlí ve svém okolí a první komerční železnice Middleton Railway (provozovaná do dnešní doby), dopravovala toto uhlí do Leedsu Pokuste se odůvodnit procento úmrtnosti v uvedených obdobích.

43 zakládání dělnických stran (= sociálně demokratické) 1864 I. internacionála = organizace mezinárodního dělnického hnutí: K. Marx, B. Engels výzva k dělnictvu: Proletáři všech zemí, spojte se snaha řady myslitelů (revoluční vzdělanci) o zlepšení postavení dělníků, vytvoření nové sociálně spravedlivé a humánnější společnosti návrhy řešení dělnické či sociální otázky:

44 Utopičtí socialisté chtěli prosadit své představy dohodou, vlastním příkladem, přesvědčováním (vlivných tohoto světa o správnosti svého modelu společnosti), nikoliv násilím sny utopistů o možnostech nápravy společnosti neuskutečnitelné ( podle díla Thomase Mora Utopie ) např. zrušení soukromého vlastnictví, rovnost lidí apod.

45 ROBERT OWEN britský průmyslník, myslitel a sociální reformátor zisky z podnikání pouţil k zlepšení ţivota dělníků ve své továrně (např. zřizoval sociální instituce, stavěl domy a staral se o jejich vzdělávání) chtěl prosadit v celé zemi odpor podnikatelů, parlamentu i vlády neúspěšný pokus o vytvoření vzorné osady New Harmony ve státě Indiana v Americe (např. bezpeněžní hospodářství)

46 CHARLES FOURIER Francouz budoucnost podle něj ve velkých zemědělských družstvech falangy kaţdý měl pracovat podle svých sil a schopností, podřídit se zájmu celku sociální pojištění dělníků dělení výsledků společné práce

47 CLAUDE HENRI DE SAINT-SIMON francouzský hrabě ideálem společnost, v jejímž čele vláda sloţená z vědců, majitelů továren i dělníků a obchodníků, organizující výrobu k uspokojení potřeb všech hnací silou pokroku rozvoj vědy a morálky v práci viděl ušlechtilost a velikost (příživníky opovrhoval)

48 Marxisté (komunisté) přesvědčení: společenský pokrok se v dějinách prosazuje jen třídním bojem cíl: zespolečenštění výrobních prostředků (odstranění majetkové nerovnosti mezi lidmi) a uchopení moci dělnickou třídou program: Komunistický manifest (1848) komunisté (z lat. communis = společný) prostředek: socialistická revoluce (násilné převzetí moci) změnit vlastnické vztahy, odstranit vykořisťování a ukončit třídní boj ( zápas mezi majiteli výrobních prostředků kapitalisty a vykořisťovanými proletariát)

49 KAREL (KARL) MARX A BEDŘICH (FRIEDRICH) ENGELS němečtí filozofové

50 pokus přenést toto učení do politické praxe organizují či ideově inspirují vznik dělnických sociálně demokratických stran v celé Evropě ( u nás až od 60. let 19. stol. s dovršením průmyslové revoluce) neúspěšné pokusy: např. Pařížská komuna (1871) realizovali v roce 1917 bolševici v Rusku ( V. I. Lenin)

51 Habsburská monarchie české země na poč. 18. stol. hospodářsky nejrozvinutější oblastí monarchie nejčastěji uplatňovány manufaktury založené na jednoduché dělbě práce textilnictví mělo nejvýznamnější postavení, v r zaměstnávalo až půl milionu pracovníků nejvíce lidí pracovalo v plátenictví (Jesenicko, Šumpersko, Turnovsko, Jilemnicko, Liberecko) v r zde žilo necelých obyvatel (v Čechách 5 mil.), v r již obyvatel (v Čechách 6 mil.) zlepšilo se technické vzdělání, rozvoj techniky

52 Johann Leitenberg představil koncem 18. stol. první strojní továrnu na spřádání ve Verneřicích u Děčína vznikaly cukrovary, pivovary, sklářství a porcelánky textilní výroba - v Severních Čechách (Liberecko, Jablonecko, Českolipsko); v Praze, Brně první moderní strojírenské dílny založeny anglickými a německými odborníky v Brně, Praze a v Liberci v pol. 19. stol vytvořil Emil Škoda podnik evropského významu (auta Tatra r.1898) těžba kamenného uhlí, výroba železa Ostravsko, r vznikla první koksovací vysoká pec v monarchii železniční, říční doprava v českých zemích byla nejnižší zaměstnanost v zemědělství v rámci monarchie rozvoj Čech závisel na odstranění zbytků středověkých překážek i na národní emancipaci

53 František Josef Gerstner významný český matematik a fyzik a průkopník železnice - projekt koněspřežné železnice první parní stroj v českých zemích zkonstruoval v letech vynikající odborník v oboru vodního, mostního i železničního stavitelství František Antonín Gerstner inženýr, profesor praktické geometrie (geodezie) Polytechnického ústavu ve Vídni a průkopník stavby železnic v Čechách, Rakousku a Rusku vybudoval nejstarší koněspřeţnou ţeleznici České Budějovice Linec

54 Koněspřeţná ţeleznice České Budějovice Linec

55 Josef Boţek český mechanik a konstruktér 1815 sestrojil první parou poháněný automobil na našem území 1817 sestrojil parník věnoval se i konstrukci čerpadel a později i vagónů pro koněspřežnou železnici z Českých Budějovic do Lince vyráběl pohyblivé protézy konstruoval i hodiny pro účely výuky i pro speciální použití (v r pro hvězdárnu Klementinum, používány do r. 1984)

56 Párou poháněný automobil

57 Josef Ressel ( ) z Chrudimi 1826 vynález lodního šroubu V r se dohodl s bohatým obchodníkem Ottaviem Fontanou, že zaplatí stavbu lodi Civetta, na níž se lodní šroub vyzkouší, nechal ve strojírně v Paříži vyrobit lodní součásti, byl při těchto jednáních příliš důvěřivý, prozradil celou podstatu svého vynálezu dřív, než uzavřel smlouvu; ve Francii a Anglii se objevila řada falešných vynálezců, kteří si šroub přisvojili; spor o prvenství se pak vlekl dlouhá desetiletí.

58 Bratranci František a Václav Veverkové ( ) ( ) rolník a kovář z Rybitví u Pardubic 1827 vynalezli ruchadlo vhodně tvarovaný a na kolečkách upevněný pluh půdu odkrajoval, rozrušoval, drolil (ruchal) a obracel, hloubka orby se dala řídit

59 Otázky 1.Ve kterém odvětví začíná průmyslová revoluce? 2.Proč byly v manufakturách hojně zaměstnávány ženy a děti? 3.Co znamená urbanizace? 4.Co to byl luddismus? Datujte jeho největší vlny. 5.Kdy byla otevřena první železnice v Rakousku? A kam vedla? 6.Kde se plavila první parní loď? 7.Kdy přeplul první parník Atlantik? Jak se jmenoval? 8.Kde se v Rakousku soustředila textilní výroba? 9.Kdo a kdy vybudoval nejstarší koněspřežnou železnici Budějovice Linec? 10.Co chtěli marxisté? Odpovědi 1.V textilním průmyslu. 2.Protože dostávaly nižší mzdy (= nižší náklady => vyšší zisky). 3.Stěhování lidí z venkova do měst. 4.Rozbíjení strojů (vzaly lidem práci). Nejvíce v letech Roku Z Vídně do Haliče Severní dráha císaře Ferdinanda. 6.Po řece Hudson do New Yorku. 7.Roku 1818; Savannah. 8.Na Liberecku, Jablonecku a Českolipsku. 9.František Antonín Gerstner, r Změnit vlastnické vztahy, odstranit vykořisťování a ukončit třídní boj.

60 Dej 2 Průmyslová revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pouţity materiály, obrázky z www stránek: Hlavačka, M. (2006): Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ, novověk. SPN, Praha, 175 s. Sochrová, Marie: Dějepis v kostce pro střední školy II., FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1997 wikimedia.org cs.wikipedia.org obrázky.cz spartacus.schoolnet.co.uk/irpunishments.htm bbc.co.uk/history/interactive/animations/blast_furnace bbc.co.uk/history/interactive/animations/rocket

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 1 VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE Radim Lokoč Michaela Lokočová Miroslava Kolářová Šulcová 2 3 texty Radim Lokoč, Michaela Lokočová, 2010 grafický design a ilustrace Miroslava

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. vybrané kapitoly

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. vybrané kapitoly HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY vybrané kapitoly zprvu výhradně doprava pěší s minimální úpravou stezek 4000 př. n. l. domestikace zvířat a jejich využití jako tažné síly 3500 př. n. l. Mezopotámie první existující

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta Vysoká škola polytechnická Jihlava Dějiny turismu Vysokoškolská skripta RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. 2014 Dějiny turismu 1. Vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2014

Více

Branko Remek. Grada Publishing

Branko Remek. Grada Publishing Branko Remek 1885 1886 1908 1964 2005 Branko Remek Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv

DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv 1 ÚVOD Pod pojmem > zahrnujeme veškeré stavby související s dopravou a zařízení pro dopravu. Zahrnujeme

Více

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra Zemědělské Techniky a Služeb Analýza možností zmírnění

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků Nástup Habsburků 23. 10. 1526 české stavy volí českým králem Ferdinanda I. Habsburského (manţelka - sestra zemřelého Ludvíka Jagellonského) byl králem Uherským, arcivévodou rakouským = personální unie

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby

Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby 1 Vydal Liberální Institut 1992 Copyright Liberální Institut, 1992 Translation Pavel a Vladimír Vrecionovi ISBN 80-85467-85-2 2 Obsah Předmluva k českému vydání...

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Brownfields revitalizace území

Brownfields revitalizace území Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Brownfields revitalizace území Diplomová práce Autor: Bc. Karolina Cichoňová Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD.

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika Vietnamská socialistická republika 1. Vietnamci a Vietnam: tradiční, ale neznámí příchozí a spoluobčané z neznámé země... 2 2. Geografie základní údaje... 3 Názvy... 3 Poloha... 3 Podnebí... 3 Počet obyvatel...

Více

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM Tento text vychází ve třech jazycích, v angličtině, češtině a francouzštině, a není to proto, že bychom byli tak výkonní překladatelé. Je to proto, že je výsledkem společné práce soudruhů z Kolektivně

Více

Meet Sandvik. Časopis skupiny Sandvik pro akcionáře a zaměstnance Leden 2012. Průkopníci včerejška Hrdinové dneška Výzvy budoucnosti

Meet Sandvik. Časopis skupiny Sandvik pro akcionáře a zaměstnance Leden 2012. Průkopníci včerejška Hrdinové dneška Výzvy budoucnosti Meet Sandvik Časopis skupiny Sandvik pro akcionáře a zaměstnance Leden 2012 Výroční vydání Průkopníci včerejška Hrdinové dneška Výzvy budoucnosti Komentář generálního ředitele 150 let je dobrý začátek

Více

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA A NOVÉ ČASY

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA A NOVÉ ČASY PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA A NOVÉ ČASY Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED 1781 1. listopadu byl vydán patent

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Baťa- podnikatel a manager století Bata-the entrepreneur and manager of Century Filip Kubín UnicornCollege 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

Technicko-ekonomické aspekty energetiky

Technicko-ekonomické aspekty energetiky Technicko-ekonomické aspekty energetiky JAN OSIČKA FILIP ČERNOCH PETR OCELÍK TOMÁŠ VLČEK Aktualizované vydání TECHNICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY ENERGETIKY Jan Osička Filip Černoch Petr Ocelík Tomáš Vlček Masarykova

Více

Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy

Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy Ekologie - Ernst Haeckel 1866: věda, zkoumá: "vztahy organismů k okolí a k tvorům, s nimiž žijí pohromadě" další významy od 60. let: problémy životního

Více

VELKÝ PŘÍBĚH. 120 let Králodvorské cementárny 1889 2009. Jaroslav Láník

VELKÝ PŘÍBĚH. 120 let Králodvorské cementárny 1889 2009. Jaroslav Láník 1 VELKÝ PŘÍBĚH VELKÝ PŘÍBĚH 120 let Králodvorské cementárny 1889 2009 Jaroslav Láník Autor PhDr. Jaroslav Láník, CSc., 2009 Vydal Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Závod Králův Dvůr-Radotín,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Miriam Borýsková Jančářová

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Miriam Borýsková Jančářová Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Miriam Borýsková Jančářová Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Marketing a management zahraničního obchodu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Radek POLEDNÍČEK SYSTÉM ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ V OKRESE PROSTĚJOV System of railways in Prostějov district Bakalářská práce v oboru

Více

Autor této publikace si nečiní nárok na vyčerpávající rozsah informací.

Autor této publikace si nečiní nárok na vyčerpávající rozsah informací. Ing. Václav Volf Tento soubor článků z Informačního zpravodaje MERO ČR, a. s., je určen pro vnitřní potřebu zaměstnanců této společnosti. Stručně seznamuje s historií komodity, se kterou se při své práci

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj ekonomického myšlení Diplomová práce Bc. Marek Hytha Duben 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Vývoj ekonomického

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Tereza Peichlová Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní

Více