Dej2 Průmyslová revoluce. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dej2 Průmyslová revoluce. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí"

Transkript

1 Dej2 Průmyslová revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Průmyslová revoluce a zrod industriální společnosti velký technický a společenský převrat způsobený hromadným zaváděním strojů do výroby ekonomika založená na manuální práci byla nahrazena průmyslovou (manufaktura továrna) technologická, sociálněekonomická změna

3 kolébkou průmyslové revoluce byla Anglie ( tehdy nejvyspělejší země světa) proběhla zde v letech způsobila změny ve způsobu práce i obživy podstatné části populace tovární výroba růst výroby díky masovému nasazení strojů (zboží se vyrábí ve velkém pro anonymního odběratele nejen na zakázku jako předtím u manufakturní výroby) změna tváře krajiny ( továrny, průplavy, železnice, rozšiřování měst atd.) parní stroj běţným pohonem v průmyslu i dopravě

4 Předpoklady PR mohutný rozvoj vědy a techniky v 18. stol. ( rychlé zavádění vynálezů do praxe zejména v Anglii) volný finanční kapitál ( investice do nově zakládaných továren, budování železnic atd.) dostatek pracovní síly ( dostatek bezzemků na venkově - ohrazování ) zdroje nerostných surovin a energií ( voda, dřevo, uhlí, železná ruda aj.) rozsáhlé trhy ( kolonie: Kanada, Indie, Austrálie aj. odbyt anglického zboţí) výhodná zeměpisná poloha Britských ostrovů ( křižovatka důležitých námořních cest, největší loďstvo světa aj.) houţevnatost a vytrvalost ( protestantská víra Přičiň se, a Bůh ti pomůže ) namáhavou práci usnadňovalo vyuţití parního stroje nová hnací síla ( dříve: člověk odkázán na zvířecí sílu, vodní proud či sílu větru malý výkon, závislost na počasí)

5 JAMES WATT zdokonalení parního stroje (1765) (nedokonalé a velmi rozměrné parní stroje už dříve používány k čerpání vody ze zaplavených dolů tzv. ohňový stroj = přítel horníků rozvoj hornictví) po úpravě skotského mechanika parní stroj pracoval rovnoměrně, byl výkonnější a jeho provoz byl levnější došlo k jeho masovému nasazení v dolech, hutích, při válcování železa, posléze i k tažení vozů a k pohonu lodí

6

7

8

9 Vznik a průběh PR nejdříve v TEXTILNÍ VÝROBĚ: tradice plátenické a soukenické výroby zavádění strojů mnohem lacinější než v těžkém průmyslu práce snadno naučitelná, není třeba velké fyzické síly zaměstnávání žen a dětí ( nižší mzdy růst zisků) dobrý odbyt levně strojově vyráběných látek ( např. v koloniích) (Angličané jako první pochopili důležitou poučku, že výrobek je tím lacinější, čím méně práce a času bude třeba k jeho zhotovení)

10 Nejbouřlivější rozvoj v bavlnářství - bez omezení cechovními předpisy (jako u soukenictví a plátenictví), navíc dovoz levné bavlny z jižních států USA ( bílé zlato ) k jejímu zpracování nutné nové technické postupy mechanizace = strojní spřádání a tkaní: JOHN KAY - tkalcovský létající člunek (1763) zdvojnásobení výkonu tkalce až 20 přadlen nedostatek příze ( malá produkce z kolovratů) podnětem ke zdokonalení spřádacího stroje:

11 Spřádací stroje JAMES HARGREAVES Jenny (1764) původně osm, později až osmdesát vřeten, mnohem efektivnější než kolovrat příze se ale trhala, byla tenká a nepevná poháněn ještě lidskou silou

12 RICHARD ARKWRIGHT water frame (1769) poháněn už vodním kolem

13 SAMUEL CROMPTON spojil přednosti obou předchozích typů spřádacích strojů: mule ( kříţenec, 1779) jemná, tenká, ale zároveň už i dostatečně pevná příze jako pohon parní stroj na jednom stroji až 2000 vřeten zaostávání tkaní: EDMUND CARTWRIGHT mechanický tkalcovský stav (1784) poháněn také parním strojem

14 následně i v dalších odvětvích: - pro výrobu textilních strojů (kovových součástí) STROJÍRENSTVÍ (dovršení průmyslové revoluce stroje vyráběny opět stroji) i dopravních prostředků potřeba stále více materiálu, zejména železa HUTNICTVÍ ŢELEZA A OCELI TĚŢBA UHLÍ A ŢELEZNÉ RUDY DOPRAVA (silnice a vodní cesty k přepravě surovin a zboží splavňování řek a budování vodních kanálů)

15 rodina Darbyů od r výroba ţeleza ve vysokých pecích za pomoci černouhelného koksu místo dřevěného uhlí, způsob odlévání do pískových forem (předtím se užívaly hliněné formy) ve větším množství i vyšší kvalitě: ocel, litina (lukrativní výroba zbraní, zejména hlavní děl) Světová produkce železa

16 První litinový most na světě - Ironbridge u Coalbrookdale, v roklině Shropshire, na břehu řeky Severn, severozápadně od Birminghamu vybudoval Abraham Darby III., majitel Coalbrookdale Company (1779)

17 Hutnictví a ţelezárenství 1783 pudlování uhlí nahrazeno koksem 1855 bessemerování kyslík vháněn do konvektoru 1879 thomasování zásaditá vyzdívka britský inženýr Henry Bessemer vynalezl technologii výroby kvalitní a levné oceli, v nádobě hruškovitého tvaru se protlačoval tekutým surovým železem vzduch, aby se ze železa odstranil uhlík za 20 minut se vyrobilo tolik oceli, kolik starší technologií za den Bessemerův konvertor mohli obsluhovat běžně vyučení dělníci ocel byla dále využívána při stavbě železnic, lodí a zbraní vrchol ocelářství nastal ve 2. pol. 19. stol.

18

19 Důsledky hospodářský liberalismus požadavek mít vedle osobní, náboženské a politické nezávislosti i úplnou svobodu podnikání a obchodování ( Adam Smith: Bohatství národů) pro něj bída otázkou individuálních schopností a morálky do pol. 19. stol. prosazeno jako první ve Velké Británii dílna světa (původně si ostrovní království svůj technologický předstih žárlivě střežilo vývoz technických novinek či vystěhování odborníků pod přísnými tresty zakázáno hrozil i trest smrti)

20 rozšíření do Evropy (ale i do USA) zejména po napoleonských válkách (habsburská monarchie 40. léta 19. stol., směrem na východ se zpožděním Rusko až na konci 19. stol.) průmyslové oblasti u zdrojů surovin a energií s velkým množství dělnictva (= průmyslové aglomerace) (Manchester, Birmingham, Sheffield, Leeds, Liverpool,Glasgow, Paříž, Lyon, Brusel, Lutych, Porýní Porúří (Essen), Sasko, Horní Slezsko (Ostrava), Kladno, Vídeň, Štýrský Hradec)

21 hnutí rozbíječů strojů (luddismus) dělníci byli přesvědčení, že je stroje připravují o práci, nejvíce v letech v Anglii, vynesení mnoha trestů smrti a nucených odsunů (deportací do trestanecké kolonie) demografická revoluce ohromný přírůstek počtu obyvatel díky pokroku lékařských věd ( pokles úmrtnosti) růst měst jako středisek průmyslu, obchodu a peněžnictví lidé z venkova do měst za prací (= urbanizace) (např. Birmingham 1770: , 1871: obyv.) revoluce v dopravě uplatnění parního stroje symbolem průmyslové revoluce

22 Revoluce v dopravě jediná možnost rozvoje průmyslu nejprve využití koňské sily počátky železniční dopravy kolejnicová železniční doprava - vagóny tažené koňmi

23 Ţeleznice 1814 GEORGE STEPHENSON (Angličan) první funkční lokomotiva (= parní stroj umístěný na koleje) zdokonalováním: s Raketou zvítězil v prestižním závodu lokomotiv v Rainhillu (1829) 46 km/hod Rocket (1829)

24 Stephensonova Raketa

25 železniční tratě v mílích (1= cca 1,6 km)

26 1825 první pravidelné ţelezniční spojení na světě otevřeno mezi anglickými městy Stockton Darlington, první vlak s 33 vozy táhl stroj nazvaný Locomotion (1830 v Evropě 121 km železnic, km, ve Velké Británii tolik jako ve zbytku Evropy dohromady) 1830 Liverpool Manchester, první osobní vlaky železniční mánie mil. pasažérů za rok mil. pasažérů za rok mil. pasažérů za rok v pol. 19. stol. Británie má ¼ světové železniční sítě Rakousko z Vídně do Haliče Severní dráha císaře Ferdinanda 1845 Olomouc Praha 1848 Vídeň Bratislava

27

28 LOKOMOTIVA UDĚLALA PRO SJEDNOCENÍ ČLOVĚČENSTVA VÍC NEŽ DOSUD VŠICHNI FILOZOFOVÉ, BÁSNÍCI, POLITIKOVÉ A PROROCI OD POČÁTKU SVĚTA (H. T. Buckle,ang.historik) zlevnění a zrychlení přepravy (dovoz surovin a rozvoz zboží na velkou vzdálenost a v mnohem větším objemu) konec lokálních trhů ( jednotný vnitřní trh jednotlivých států a celosvětový trh), zvýšení konkurence, zmenšení světa (větší pohyb obyvatel a i informací)

29 Říční a námořní doprava parníky nejprve používány ve vnitrokontinentální dopravě později transatlantické plavby

30 ROBERT FULTON Clermont (1807) r byl pověřen Napoleonem Bonapartem navrhnout první ponorku v historii Nautilus

31

32 1807 ROBERT FULTON (Američan) první funkční paroloď: Clermont (provoz na řece Hudson, první cesta z New Yorku do Albany 250 km) 1819 první parník přes Atlantik: Savannah (kvůli šetření paliva poháněn ještě převážně plachtami) běţná doprava přes oceán aţ o několik desetiletí později čajové klipry ( dokonalé plachetnice k přepravě úrody čaje z Asie do Evropy a Ameriky) Čajový klipr The Cutty Sark 1838 pravidelná doprava mezi Británií a New Yorkem 60. léta doprava osob a zboží

33 Zemědělská revoluce růst nároků na výživu zvýšením počtu obyvatel ( nové průmyslové aglomerace) tlak na zemědělce na zvýšení produkce místo trojpolního (úhorového) zaveden střídavý systém hospodaření s celoročním ustájením dobytka ( zkvalitnění půdy hnojením), rozšíření pěstování střídavě pícnin, okopanin (brambory), technických plodin (len, konopí, chmel) atd., pouţití strojů (např. secí stroje, parní mlátičky apod.)

34 změna tváře původní zemědělské krajiny ničení přírody vznik nové početné společenské skupiny tovární dělníci (= proletariát) nelítostný přístup k lidem jen pracovní síla (jako každé jiné zboží) o její ceně rozhodoval vztah nabídky a poptávky ( vyšší tlak na pokles mezd), vztah zaměstnanec zaměstnavatel (kapitalista) pouze věcí jejich svobodné dohody ( téměř bez zásahů státu) Přírůstek obyvatel VB město-venkov

35 Společenské důsledky PR ohromný přírůstek počtu obyvatelstva rostou města jako střediska obchodu a průmyslu poč. 19. stol. většina obyvatel žije ještě na venkově ve městech chudinké čtvrti urbanizace Philipp Jakob Loutherbourg ml.: Coalbrookdale v noci, 1801

36 Manchester okolo r. 1820

37 Těţké pracovní i ţivotní podmínky dělníků hnutí rozbíječů strojů (luddismus) dělníci byli přesvědčení, že je stroje připravují o práci sdruţování Charles Dickens ( za jejich zoufalé životní podmínky nenesou odpovědnost stroje, ale jejich zaměstnavatelé) do odborových organizací stávky a demonstrace Londýnské sdružení pracujících (1836) petice dělníků Charta lidu (= chartisté) bez úspěchu předkládali anglickému parlamentu v pol.19. stol. vznikají odbory (TRADE UNIONS) první samostatná dělnická organizace - vedle hospodářských (např. zkrácení pracovní doby, zajištění péče o nemocné a přestárlé aj.) i požadavky politické (např. všeobecné volební právo)

38 proletariát = dělníci X podávají svou pracovní sílu podnikateli název proletariát pochází od K. Marxe nekvalifikovaní pracují v dolech, hutích, na stavbách železnic ženy a děti v textilním průmyslu, ale i v dolech, mají poloviční mzdy, než muži mzda umožňuje jen přežít => děsivé životní podmínky, alkoholismus kvalifikovaní mají šanci na společenský vzestup (např. mistři, železniční dělníci, typografové dělnická aristokracie) burţoazie = velkostatkáři (šlechta) skupuje půdu a věnuje se intenzivnímu chovu ovcí a zemědělství, zásobuje město podnikatelé (nižší šlechta) prodává tovární výrobky a služby aby uspěla v konkurenci na volném, neregulovaném trhu, musí zboží neustále vylepšovat, snižovat náklady, zvyšovat produktivitu práce a přizpůsobovat nabídku poptávce

39 Práce ţen a dětí v textilní továrně

40 nejmladší děti v textilních továrnách byly obvykle zaměstnány jako uklízeči, měly vyzvednout volnou bavlnu zpod stroje,což bylo velmi nebezpečné, stroje byly stále v chodu děti, které pracovaly dlouhé hodiny v textilních továrnách byly velmi unavené, a obtížně udržely rychlost požadovanou tkalcovskými mistry děti byly obvykle bity řemenem, aby pracovaly rychleji v některých továrnách děti ponořovaly po hlavě do vody kádí, jestliže byly ospalé děti byly také potrestány za pozdní příchod do práce a za komunikaci s ostatními dětmi učni, kteří utekli z továrny byli v nebezpečí poslání do vězení děti, které byly považovány za potenciální utečence byly umístěny v želízkách Věk pracovníků v přádelnách bavlny v Lancashire v roce 1833 Věk Muţi Ţeny mladší než až až až až až až až až až až Thomas Savage ve vězení ve Wandsworthu

41 Vládní zásahy pro zlepšení ţivotních a pracovních podmínek ţen a dětí v VB děti mladší 16 let maximálně 12 hodinová pracovní doba x nebyli inspektoři, kteří by na to dohlíželi děti mladší 9 let nesmí pracovat 9-13 let 9 hodinová pracovní doba + 2 hodiny školy inspektoři dohlíží na dodržování tohoto zákona povinná registrace narození a úmrtí ženy a děti do 10 let nesmí pracovat v dolech děti mladší 8 let nesmí pracovat 8-13 let max. 6.5 hodin denně ženy max.12 hodinová pracovní doba ženy max.10 hodinová pracovní doba Školství před r neexistoval v Británii žádný státní systém vzdělávání od r vznikaly nedělní školy církevní školy od r. 1833, placeny ze státního rozpočtu x nedostatečný počet Zákon o vzdělávání s pomocí vlády stavěno více škol povinná školní docházka pro děti od 5 do 10 let bezplatná školní docházka

42 Leeds je město na severu Anglie, je součástí metropolitního hrabství West Yorkshire. Městem protéká řeka Aire. Leeds: Leeds: Věk Procento úmrtí Věk Procento úmrtí Průmyslová revoluce způsobila raketový nárůst počtu obyvatel Leedsu, v r.1840 měl již obyvatel. Rozvoj průmyslu v Leedsu byl podmíněn výstavbou Aire & Calder Navigation roku 1699, Leeds and Liverpool Canal r a železnice r Mezi hlavní obory rozvíjené v té době ve městě patřily mimo jiné výroba tkacích strojů, strojních nástrojů a parních motorů. Město těžilo i z rozsáhlých zásob uhlí ve svém okolí a první komerční železnice Middleton Railway (provozovaná do dnešní doby), dopravovala toto uhlí do Leedsu Pokuste se odůvodnit procento úmrtnosti v uvedených obdobích.

43 zakládání dělnických stran (= sociálně demokratické) 1864 I. internacionála = organizace mezinárodního dělnického hnutí: K. Marx, B. Engels výzva k dělnictvu: Proletáři všech zemí, spojte se snaha řady myslitelů (revoluční vzdělanci) o zlepšení postavení dělníků, vytvoření nové sociálně spravedlivé a humánnější společnosti návrhy řešení dělnické či sociální otázky:

44 Utopičtí socialisté chtěli prosadit své představy dohodou, vlastním příkladem, přesvědčováním (vlivných tohoto světa o správnosti svého modelu společnosti), nikoliv násilím sny utopistů o možnostech nápravy společnosti neuskutečnitelné ( podle díla Thomase Mora Utopie ) např. zrušení soukromého vlastnictví, rovnost lidí apod.

45 ROBERT OWEN britský průmyslník, myslitel a sociální reformátor zisky z podnikání pouţil k zlepšení ţivota dělníků ve své továrně (např. zřizoval sociální instituce, stavěl domy a staral se o jejich vzdělávání) chtěl prosadit v celé zemi odpor podnikatelů, parlamentu i vlády neúspěšný pokus o vytvoření vzorné osady New Harmony ve státě Indiana v Americe (např. bezpeněžní hospodářství)

46 CHARLES FOURIER Francouz budoucnost podle něj ve velkých zemědělských družstvech falangy kaţdý měl pracovat podle svých sil a schopností, podřídit se zájmu celku sociální pojištění dělníků dělení výsledků společné práce

47 CLAUDE HENRI DE SAINT-SIMON francouzský hrabě ideálem společnost, v jejímž čele vláda sloţená z vědců, majitelů továren i dělníků a obchodníků, organizující výrobu k uspokojení potřeb všech hnací silou pokroku rozvoj vědy a morálky v práci viděl ušlechtilost a velikost (příživníky opovrhoval)

48 Marxisté (komunisté) přesvědčení: společenský pokrok se v dějinách prosazuje jen třídním bojem cíl: zespolečenštění výrobních prostředků (odstranění majetkové nerovnosti mezi lidmi) a uchopení moci dělnickou třídou program: Komunistický manifest (1848) komunisté (z lat. communis = společný) prostředek: socialistická revoluce (násilné převzetí moci) změnit vlastnické vztahy, odstranit vykořisťování a ukončit třídní boj ( zápas mezi majiteli výrobních prostředků kapitalisty a vykořisťovanými proletariát)

49 KAREL (KARL) MARX A BEDŘICH (FRIEDRICH) ENGELS němečtí filozofové

50 pokus přenést toto učení do politické praxe organizují či ideově inspirují vznik dělnických sociálně demokratických stran v celé Evropě ( u nás až od 60. let 19. stol. s dovršením průmyslové revoluce) neúspěšné pokusy: např. Pařížská komuna (1871) realizovali v roce 1917 bolševici v Rusku ( V. I. Lenin)

51 Habsburská monarchie české země na poč. 18. stol. hospodářsky nejrozvinutější oblastí monarchie nejčastěji uplatňovány manufaktury založené na jednoduché dělbě práce textilnictví mělo nejvýznamnější postavení, v r zaměstnávalo až půl milionu pracovníků nejvíce lidí pracovalo v plátenictví (Jesenicko, Šumpersko, Turnovsko, Jilemnicko, Liberecko) v r zde žilo necelých obyvatel (v Čechách 5 mil.), v r již obyvatel (v Čechách 6 mil.) zlepšilo se technické vzdělání, rozvoj techniky

52 Johann Leitenberg představil koncem 18. stol. první strojní továrnu na spřádání ve Verneřicích u Děčína vznikaly cukrovary, pivovary, sklářství a porcelánky textilní výroba - v Severních Čechách (Liberecko, Jablonecko, Českolipsko); v Praze, Brně první moderní strojírenské dílny založeny anglickými a německými odborníky v Brně, Praze a v Liberci v pol. 19. stol vytvořil Emil Škoda podnik evropského významu (auta Tatra r.1898) těžba kamenného uhlí, výroba železa Ostravsko, r vznikla první koksovací vysoká pec v monarchii železniční, říční doprava v českých zemích byla nejnižší zaměstnanost v zemědělství v rámci monarchie rozvoj Čech závisel na odstranění zbytků středověkých překážek i na národní emancipaci

53 František Josef Gerstner významný český matematik a fyzik a průkopník železnice - projekt koněspřežné železnice první parní stroj v českých zemích zkonstruoval v letech vynikající odborník v oboru vodního, mostního i železničního stavitelství František Antonín Gerstner inženýr, profesor praktické geometrie (geodezie) Polytechnického ústavu ve Vídni a průkopník stavby železnic v Čechách, Rakousku a Rusku vybudoval nejstarší koněspřeţnou ţeleznici České Budějovice Linec

54 Koněspřeţná ţeleznice České Budějovice Linec

55 Josef Boţek český mechanik a konstruktér 1815 sestrojil první parou poháněný automobil na našem území 1817 sestrojil parník věnoval se i konstrukci čerpadel a později i vagónů pro koněspřežnou železnici z Českých Budějovic do Lince vyráběl pohyblivé protézy konstruoval i hodiny pro účely výuky i pro speciální použití (v r pro hvězdárnu Klementinum, používány do r. 1984)

56 Párou poháněný automobil

57 Josef Ressel ( ) z Chrudimi 1826 vynález lodního šroubu V r se dohodl s bohatým obchodníkem Ottaviem Fontanou, že zaplatí stavbu lodi Civetta, na níž se lodní šroub vyzkouší, nechal ve strojírně v Paříži vyrobit lodní součásti, byl při těchto jednáních příliš důvěřivý, prozradil celou podstatu svého vynálezu dřív, než uzavřel smlouvu; ve Francii a Anglii se objevila řada falešných vynálezců, kteří si šroub přisvojili; spor o prvenství se pak vlekl dlouhá desetiletí.

58 Bratranci František a Václav Veverkové ( ) ( ) rolník a kovář z Rybitví u Pardubic 1827 vynalezli ruchadlo vhodně tvarovaný a na kolečkách upevněný pluh půdu odkrajoval, rozrušoval, drolil (ruchal) a obracel, hloubka orby se dala řídit

59 Otázky 1.Ve kterém odvětví začíná průmyslová revoluce? 2.Proč byly v manufakturách hojně zaměstnávány ženy a děti? 3.Co znamená urbanizace? 4.Co to byl luddismus? Datujte jeho největší vlny. 5.Kdy byla otevřena první železnice v Rakousku? A kam vedla? 6.Kde se plavila první parní loď? 7.Kdy přeplul první parník Atlantik? Jak se jmenoval? 8.Kde se v Rakousku soustředila textilní výroba? 9.Kdo a kdy vybudoval nejstarší koněspřežnou železnici Budějovice Linec? 10.Co chtěli marxisté? Odpovědi 1.V textilním průmyslu. 2.Protože dostávaly nižší mzdy (= nižší náklady => vyšší zisky). 3.Stěhování lidí z venkova do měst. 4.Rozbíjení strojů (vzaly lidem práci). Nejvíce v letech Roku Z Vídně do Haliče Severní dráha císaře Ferdinanda. 6.Po řece Hudson do New Yorku. 7.Roku 1818; Savannah. 8.Na Liberecku, Jablonecku a Českolipsku. 9.František Antonín Gerstner, r Změnit vlastnické vztahy, odstranit vykořisťování a ukončit třídní boj.

60 Dej 2 Průmyslová revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pouţity materiály, obrázky z www stránek: Hlavačka, M. (2006): Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ, novověk. SPN, Praha, 175 s. Sochrová, Marie: Dějepis v kostce pro střední školy II., FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1997 wikimedia.org cs.wikipedia.org obrázky.cz spartacus.schoolnet.co.uk/irpunishments.htm bbc.co.uk/history/interactive/animations/blast_furnace bbc.co.uk/history/interactive/animations/rocket

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

23. Průmyslová revoluce

23. Průmyslová revoluce 23. Průmyslová revoluce Na počátku 19. století byla Evropa ještě převážně zemědělská, za pouhých sto let se přeměnila v industriální společnost. Mohutný rozmach vědy a techniky v 18. století způsobil kromě

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

19. století - doba českých vynálezců

19. století - doba českých vynálezců Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Pracovní list číslo:16 Název: 19. století doba českých vynálezců Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Práce s textem, doplňování, orientace v historických

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Historické kořeny levicových hnutí a ideologií Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Průmyslová revoluce v 17. a 18. století vynálezy, hospodářské a sociální změny Průmyslová revoluce přinesla

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. ÚLOHA 2: Doplň následující tabulku hlavních změn životního stylu obyvatel během průmyslové revoluce?

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. ÚLOHA 2: Doplň následující tabulku hlavních změn životního stylu obyvatel během průmyslové revoluce? PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE ÚLOHA 1: Co si představíte pod pojmem průmyslová revoluce? Je použití termínu revoluce opodstatněné? Přečtěte si následující úryvek a rozhodněte, které změny způsobené industrializací

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/! http://one.arch.tamu.edu/news/2012/1/9/locomotive-rails-1896/ Zdokonalený parní stroj skotského vynálezce Jamese Watta byl nejprve užit pi oderpávání

Více

Obsah dokumentu. Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46

Obsah dokumentu. Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46 Obsah dokumentu Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46 Pořádáš novoroční oslavu roku 1600. Od každého hráče

Více

K HISTORII PRŮMYSLU A TECHNIKY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU III.

K HISTORII PRŮMYSLU A TECHNIKY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU III. Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky pořádá dvoudenní odborný seminář na téma K HISTORII PRŮMYSLU

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

Dej2 Vznik USA. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Vznik USA. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Vznik USA Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí . Vzestup Velké Británie od r. 1707 Spojené království Velké Británie období

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 9 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Západní Evropa Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. vybrané kapitoly

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. vybrané kapitoly HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY vybrané kapitoly zprvu výhradně doprava pěší s minimální úpravou stezek 4000 př. n. l. domestikace zvířat a jejich využití jako tažné síly 3500 př. n. l. Mezopotámie první existující

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Kolejová doprava

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A IRSKA Mgr. Iva Svobodová VELKÁ BRITÁNIE - ekonomika kolébka průmyslové revoluce do konce 19.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř 5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř SJEDNOCENÉ NĚMECKO II. ETAPA PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE www.wikipedia.org, www.google.cz/imgres www.wikipedia.org 1871 Po vítězství Pruska nad Francií bylo Německo sjednoceno ve federaci

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 10. přednáška Nový Zéland Nový Zéland obecně podobná historie, hospodářská specializace i problémy jako Austrálie periferní poloha 2000 km od Austrálie původní

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

OBSAH* K. MARX A B. ENGELS 1875-1883

OBSAH* K. MARX A B. ENGELS 1875-1883 ---------------...... OBSAH* Pfedmluva 7-2(t. K. MARX A B. ENGELS 1875-1883 B. ENGELS, *Dopis Bebelovi K. MARX, Kritika gothajskeho programu * Dopis Brackovi Poznamky k programu nemeck6 delnick6 strany

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dělení dopravy. pevninská. vodní. letecká doprava zpráv. silniční železniční potrubní. vnitrozemská námořní

Dělení dopravy. pevninská. vodní. letecká doprava zpráv. silniční železniční potrubní. vnitrozemská námořní DOPRAVA Dopravní síť je soustava dopravních cest, které spojují různá místa doprava využívá dopravní cesty (silnice, železnice, splavné řeky,...), dopravní prostředky (vlaky, auta,...) a dopravní zařízení

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848. Paříková, oktáva

17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848. Paříková, oktáva 17. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ A REVOLUČNÍ ROK 1848 Paříková, oktáva Situace v českých zemích Vláda Františka II. a Ferdinanda I. Metternichův absolutismus Situace v českých zemích Situace v českých

Více

Kapitalistická společnost

Kapitalistická společnost KAPITALISTICKÁ SPOLEČNOST Klíčová slova: objevy a vynálezy doprava a spoje, elektřina, přírodní vědy, kinematografie, zemědělství; nové průmyslové obory, tovární velkovýroba, kapitalismus, kapitál, kapitalistická

Více

22. 22. Evropa po vídeňském kongresu (1815 1848)

22. 22. Evropa po vídeňském kongresu (1815 1848) 22. 22. Evropa po vídeňském kongresu (1815 1848) Na konci září 1814 se ve Vídni sešli zástupci téměř všech evropských států, aby jednali o budoucím uspořádání kontinentu po napoleonských válkách. Hlavním

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna B U R Z O V N Í O B C H O D Y Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna 1) Historie burzy 2) Globalizace světového hospodářství konsolidaci burzovních trhů 3) Historie českého burzovnictví

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.17 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

DUM č. 16 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země

DUM č. 16 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země projekt GML Brno Docens DUM č. 16 v sadě 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země Autor: Lukáš Plachý Datum: 18.06.2013 Ročník: 1C, 2AF, 2BF Anotace DUMu: Zemědělství: formy, vlastnictví, způsoby

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 41-45 - L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Třída: MZ2A Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky

Více

Svět v 19. stol. 1. S jakým vynálezem máš spojeny následující osobnosti: a) J. Watt b) George Stephenson c) Robert Fulton

Svět v 19. stol. 1. S jakým vynálezem máš spojeny následující osobnosti: a) J. Watt b) George Stephenson c) Robert Fulton Svět v 19. stol. 1. S jakým vynálezem máš spojeny následující osobnosti: a) J. Watt b) George Stephenson c) Robert Fulton 2. Vídeňský kongres: a) probíhal v letech 1814 1815 b) odmítl návrat starých dynastií

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Textilní výroba v českých zemích ve 13. 15. století. PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. brezinova@arup.cas.

Textilní výroba v českých zemích ve 13. 15. století. PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. brezinova@arup.cas. Textilní výroba v českých zemích ve 13. 15. století PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. brezinova@arup.cas.cz Poznání středověké textilní produkce Rozsáhlá a složitá problematika

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO 19. BURZY Zvláštní forma trhu, střetává se nabídka s poptávkou. Zvláštnostmi tohoto trhu jsou podstatné znaky burzy: 1. Obchody se uzavírají zastupitelnými předměty, se kterými je přípustné obchodovat.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů AUTOR Mgr. Helena Kopřivová ČÍSLO MATERIÁLU 11_D_Kop_01_6 DATUM VYTVOŘENÍ 10. 11. 2012 DRUH UČEBNÍHO

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového

Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového Historie Odborů Odbory se začaly utvářet v průběhu 19. století v souvislosti se sílícím hnutím především manuálně pracujících zaměstnanců. Jejich hlavními cíli byla tehdy především bezpečnost práce, omezování

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta HISTORIE DOPRAVY A SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ YSKL Část stavba pozemních komunikací Přednáška 1 ROZVOJ CEST - SILNIC Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Spalovací motor je mechanický tepelný

Více