Dej2 Průmyslová revoluce. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dej2 Průmyslová revoluce. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí"

Transkript

1 Dej2 Průmyslová revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Průmyslová revoluce a zrod industriální společnosti velký technický a společenský převrat způsobený hromadným zaváděním strojů do výroby ekonomika založená na manuální práci byla nahrazena průmyslovou (manufaktura továrna) technologická, sociálněekonomická změna

3 kolébkou průmyslové revoluce byla Anglie ( tehdy nejvyspělejší země světa) proběhla zde v letech způsobila změny ve způsobu práce i obživy podstatné části populace tovární výroba růst výroby díky masovému nasazení strojů (zboží se vyrábí ve velkém pro anonymního odběratele nejen na zakázku jako předtím u manufakturní výroby) změna tváře krajiny ( továrny, průplavy, železnice, rozšiřování měst atd.) parní stroj běţným pohonem v průmyslu i dopravě

4 Předpoklady PR mohutný rozvoj vědy a techniky v 18. stol. ( rychlé zavádění vynálezů do praxe zejména v Anglii) volný finanční kapitál ( investice do nově zakládaných továren, budování železnic atd.) dostatek pracovní síly ( dostatek bezzemků na venkově - ohrazování ) zdroje nerostných surovin a energií ( voda, dřevo, uhlí, železná ruda aj.) rozsáhlé trhy ( kolonie: Kanada, Indie, Austrálie aj. odbyt anglického zboţí) výhodná zeměpisná poloha Britských ostrovů ( křižovatka důležitých námořních cest, největší loďstvo světa aj.) houţevnatost a vytrvalost ( protestantská víra Přičiň se, a Bůh ti pomůže ) namáhavou práci usnadňovalo vyuţití parního stroje nová hnací síla ( dříve: člověk odkázán na zvířecí sílu, vodní proud či sílu větru malý výkon, závislost na počasí)

5 JAMES WATT zdokonalení parního stroje (1765) (nedokonalé a velmi rozměrné parní stroje už dříve používány k čerpání vody ze zaplavených dolů tzv. ohňový stroj = přítel horníků rozvoj hornictví) po úpravě skotského mechanika parní stroj pracoval rovnoměrně, byl výkonnější a jeho provoz byl levnější došlo k jeho masovému nasazení v dolech, hutích, při válcování železa, posléze i k tažení vozů a k pohonu lodí

6

7

8

9 Vznik a průběh PR nejdříve v TEXTILNÍ VÝROBĚ: tradice plátenické a soukenické výroby zavádění strojů mnohem lacinější než v těžkém průmyslu práce snadno naučitelná, není třeba velké fyzické síly zaměstnávání žen a dětí ( nižší mzdy růst zisků) dobrý odbyt levně strojově vyráběných látek ( např. v koloniích) (Angličané jako první pochopili důležitou poučku, že výrobek je tím lacinější, čím méně práce a času bude třeba k jeho zhotovení)

10 Nejbouřlivější rozvoj v bavlnářství - bez omezení cechovními předpisy (jako u soukenictví a plátenictví), navíc dovoz levné bavlny z jižních států USA ( bílé zlato ) k jejímu zpracování nutné nové technické postupy mechanizace = strojní spřádání a tkaní: JOHN KAY - tkalcovský létající člunek (1763) zdvojnásobení výkonu tkalce až 20 přadlen nedostatek příze ( malá produkce z kolovratů) podnětem ke zdokonalení spřádacího stroje:

11 Spřádací stroje JAMES HARGREAVES Jenny (1764) původně osm, později až osmdesát vřeten, mnohem efektivnější než kolovrat příze se ale trhala, byla tenká a nepevná poháněn ještě lidskou silou

12 RICHARD ARKWRIGHT water frame (1769) poháněn už vodním kolem

13 SAMUEL CROMPTON spojil přednosti obou předchozích typů spřádacích strojů: mule ( kříţenec, 1779) jemná, tenká, ale zároveň už i dostatečně pevná příze jako pohon parní stroj na jednom stroji až 2000 vřeten zaostávání tkaní: EDMUND CARTWRIGHT mechanický tkalcovský stav (1784) poháněn také parním strojem

14 následně i v dalších odvětvích: - pro výrobu textilních strojů (kovových součástí) STROJÍRENSTVÍ (dovršení průmyslové revoluce stroje vyráběny opět stroji) i dopravních prostředků potřeba stále více materiálu, zejména železa HUTNICTVÍ ŢELEZA A OCELI TĚŢBA UHLÍ A ŢELEZNÉ RUDY DOPRAVA (silnice a vodní cesty k přepravě surovin a zboží splavňování řek a budování vodních kanálů)

15 rodina Darbyů od r výroba ţeleza ve vysokých pecích za pomoci černouhelného koksu místo dřevěného uhlí, způsob odlévání do pískových forem (předtím se užívaly hliněné formy) ve větším množství i vyšší kvalitě: ocel, litina (lukrativní výroba zbraní, zejména hlavní děl) Světová produkce železa

16 První litinový most na světě - Ironbridge u Coalbrookdale, v roklině Shropshire, na břehu řeky Severn, severozápadně od Birminghamu vybudoval Abraham Darby III., majitel Coalbrookdale Company (1779)

17 Hutnictví a ţelezárenství 1783 pudlování uhlí nahrazeno koksem 1855 bessemerování kyslík vháněn do konvektoru 1879 thomasování zásaditá vyzdívka britský inženýr Henry Bessemer vynalezl technologii výroby kvalitní a levné oceli, v nádobě hruškovitého tvaru se protlačoval tekutým surovým železem vzduch, aby se ze železa odstranil uhlík za 20 minut se vyrobilo tolik oceli, kolik starší technologií za den Bessemerův konvertor mohli obsluhovat běžně vyučení dělníci ocel byla dále využívána při stavbě železnic, lodí a zbraní vrchol ocelářství nastal ve 2. pol. 19. stol.

18

19 Důsledky hospodářský liberalismus požadavek mít vedle osobní, náboženské a politické nezávislosti i úplnou svobodu podnikání a obchodování ( Adam Smith: Bohatství národů) pro něj bída otázkou individuálních schopností a morálky do pol. 19. stol. prosazeno jako první ve Velké Británii dílna světa (původně si ostrovní království svůj technologický předstih žárlivě střežilo vývoz technických novinek či vystěhování odborníků pod přísnými tresty zakázáno hrozil i trest smrti)

20 rozšíření do Evropy (ale i do USA) zejména po napoleonských válkách (habsburská monarchie 40. léta 19. stol., směrem na východ se zpožděním Rusko až na konci 19. stol.) průmyslové oblasti u zdrojů surovin a energií s velkým množství dělnictva (= průmyslové aglomerace) (Manchester, Birmingham, Sheffield, Leeds, Liverpool,Glasgow, Paříž, Lyon, Brusel, Lutych, Porýní Porúří (Essen), Sasko, Horní Slezsko (Ostrava), Kladno, Vídeň, Štýrský Hradec)

21 hnutí rozbíječů strojů (luddismus) dělníci byli přesvědčení, že je stroje připravují o práci, nejvíce v letech v Anglii, vynesení mnoha trestů smrti a nucených odsunů (deportací do trestanecké kolonie) demografická revoluce ohromný přírůstek počtu obyvatel díky pokroku lékařských věd ( pokles úmrtnosti) růst měst jako středisek průmyslu, obchodu a peněžnictví lidé z venkova do měst za prací (= urbanizace) (např. Birmingham 1770: , 1871: obyv.) revoluce v dopravě uplatnění parního stroje symbolem průmyslové revoluce

22 Revoluce v dopravě jediná možnost rozvoje průmyslu nejprve využití koňské sily počátky železniční dopravy kolejnicová železniční doprava - vagóny tažené koňmi

23 Ţeleznice 1814 GEORGE STEPHENSON (Angličan) první funkční lokomotiva (= parní stroj umístěný na koleje) zdokonalováním: s Raketou zvítězil v prestižním závodu lokomotiv v Rainhillu (1829) 46 km/hod Rocket (1829)

24 Stephensonova Raketa

25 železniční tratě v mílích (1= cca 1,6 km)

26 1825 první pravidelné ţelezniční spojení na světě otevřeno mezi anglickými městy Stockton Darlington, první vlak s 33 vozy táhl stroj nazvaný Locomotion (1830 v Evropě 121 km železnic, km, ve Velké Británii tolik jako ve zbytku Evropy dohromady) 1830 Liverpool Manchester, první osobní vlaky železniční mánie mil. pasažérů za rok mil. pasažérů za rok mil. pasažérů za rok v pol. 19. stol. Británie má ¼ světové železniční sítě Rakousko z Vídně do Haliče Severní dráha císaře Ferdinanda 1845 Olomouc Praha 1848 Vídeň Bratislava

27

28 LOKOMOTIVA UDĚLALA PRO SJEDNOCENÍ ČLOVĚČENSTVA VÍC NEŽ DOSUD VŠICHNI FILOZOFOVÉ, BÁSNÍCI, POLITIKOVÉ A PROROCI OD POČÁTKU SVĚTA (H. T. Buckle,ang.historik) zlevnění a zrychlení přepravy (dovoz surovin a rozvoz zboží na velkou vzdálenost a v mnohem větším objemu) konec lokálních trhů ( jednotný vnitřní trh jednotlivých států a celosvětový trh), zvýšení konkurence, zmenšení světa (větší pohyb obyvatel a i informací)

29 Říční a námořní doprava parníky nejprve používány ve vnitrokontinentální dopravě později transatlantické plavby

30 ROBERT FULTON Clermont (1807) r byl pověřen Napoleonem Bonapartem navrhnout první ponorku v historii Nautilus

31

32 1807 ROBERT FULTON (Američan) první funkční paroloď: Clermont (provoz na řece Hudson, první cesta z New Yorku do Albany 250 km) 1819 první parník přes Atlantik: Savannah (kvůli šetření paliva poháněn ještě převážně plachtami) běţná doprava přes oceán aţ o několik desetiletí později čajové klipry ( dokonalé plachetnice k přepravě úrody čaje z Asie do Evropy a Ameriky) Čajový klipr The Cutty Sark 1838 pravidelná doprava mezi Británií a New Yorkem 60. léta doprava osob a zboží

33 Zemědělská revoluce růst nároků na výživu zvýšením počtu obyvatel ( nové průmyslové aglomerace) tlak na zemědělce na zvýšení produkce místo trojpolního (úhorového) zaveden střídavý systém hospodaření s celoročním ustájením dobytka ( zkvalitnění půdy hnojením), rozšíření pěstování střídavě pícnin, okopanin (brambory), technických plodin (len, konopí, chmel) atd., pouţití strojů (např. secí stroje, parní mlátičky apod.)

34 změna tváře původní zemědělské krajiny ničení přírody vznik nové početné společenské skupiny tovární dělníci (= proletariát) nelítostný přístup k lidem jen pracovní síla (jako každé jiné zboží) o její ceně rozhodoval vztah nabídky a poptávky ( vyšší tlak na pokles mezd), vztah zaměstnanec zaměstnavatel (kapitalista) pouze věcí jejich svobodné dohody ( téměř bez zásahů státu) Přírůstek obyvatel VB město-venkov

35 Společenské důsledky PR ohromný přírůstek počtu obyvatelstva rostou města jako střediska obchodu a průmyslu poč. 19. stol. většina obyvatel žije ještě na venkově ve městech chudinké čtvrti urbanizace Philipp Jakob Loutherbourg ml.: Coalbrookdale v noci, 1801

36 Manchester okolo r. 1820

37 Těţké pracovní i ţivotní podmínky dělníků hnutí rozbíječů strojů (luddismus) dělníci byli přesvědčení, že je stroje připravují o práci sdruţování Charles Dickens ( za jejich zoufalé životní podmínky nenesou odpovědnost stroje, ale jejich zaměstnavatelé) do odborových organizací stávky a demonstrace Londýnské sdružení pracujících (1836) petice dělníků Charta lidu (= chartisté) bez úspěchu předkládali anglickému parlamentu v pol.19. stol. vznikají odbory (TRADE UNIONS) první samostatná dělnická organizace - vedle hospodářských (např. zkrácení pracovní doby, zajištění péče o nemocné a přestárlé aj.) i požadavky politické (např. všeobecné volební právo)

38 proletariát = dělníci X podávají svou pracovní sílu podnikateli název proletariát pochází od K. Marxe nekvalifikovaní pracují v dolech, hutích, na stavbách železnic ženy a děti v textilním průmyslu, ale i v dolech, mají poloviční mzdy, než muži mzda umožňuje jen přežít => děsivé životní podmínky, alkoholismus kvalifikovaní mají šanci na společenský vzestup (např. mistři, železniční dělníci, typografové dělnická aristokracie) burţoazie = velkostatkáři (šlechta) skupuje půdu a věnuje se intenzivnímu chovu ovcí a zemědělství, zásobuje město podnikatelé (nižší šlechta) prodává tovární výrobky a služby aby uspěla v konkurenci na volném, neregulovaném trhu, musí zboží neustále vylepšovat, snižovat náklady, zvyšovat produktivitu práce a přizpůsobovat nabídku poptávce

39 Práce ţen a dětí v textilní továrně

40 nejmladší děti v textilních továrnách byly obvykle zaměstnány jako uklízeči, měly vyzvednout volnou bavlnu zpod stroje,což bylo velmi nebezpečné, stroje byly stále v chodu děti, které pracovaly dlouhé hodiny v textilních továrnách byly velmi unavené, a obtížně udržely rychlost požadovanou tkalcovskými mistry děti byly obvykle bity řemenem, aby pracovaly rychleji v některých továrnách děti ponořovaly po hlavě do vody kádí, jestliže byly ospalé děti byly také potrestány za pozdní příchod do práce a za komunikaci s ostatními dětmi učni, kteří utekli z továrny byli v nebezpečí poslání do vězení děti, které byly považovány za potenciální utečence byly umístěny v želízkách Věk pracovníků v přádelnách bavlny v Lancashire v roce 1833 Věk Muţi Ţeny mladší než až až až až až až až až až až Thomas Savage ve vězení ve Wandsworthu

41 Vládní zásahy pro zlepšení ţivotních a pracovních podmínek ţen a dětí v VB děti mladší 16 let maximálně 12 hodinová pracovní doba x nebyli inspektoři, kteří by na to dohlíželi děti mladší 9 let nesmí pracovat 9-13 let 9 hodinová pracovní doba + 2 hodiny školy inspektoři dohlíží na dodržování tohoto zákona povinná registrace narození a úmrtí ženy a děti do 10 let nesmí pracovat v dolech děti mladší 8 let nesmí pracovat 8-13 let max. 6.5 hodin denně ženy max.12 hodinová pracovní doba ženy max.10 hodinová pracovní doba Školství před r neexistoval v Británii žádný státní systém vzdělávání od r vznikaly nedělní školy církevní školy od r. 1833, placeny ze státního rozpočtu x nedostatečný počet Zákon o vzdělávání s pomocí vlády stavěno více škol povinná školní docházka pro děti od 5 do 10 let bezplatná školní docházka

42 Leeds je město na severu Anglie, je součástí metropolitního hrabství West Yorkshire. Městem protéká řeka Aire. Leeds: Leeds: Věk Procento úmrtí Věk Procento úmrtí Průmyslová revoluce způsobila raketový nárůst počtu obyvatel Leedsu, v r.1840 měl již obyvatel. Rozvoj průmyslu v Leedsu byl podmíněn výstavbou Aire & Calder Navigation roku 1699, Leeds and Liverpool Canal r a železnice r Mezi hlavní obory rozvíjené v té době ve městě patřily mimo jiné výroba tkacích strojů, strojních nástrojů a parních motorů. Město těžilo i z rozsáhlých zásob uhlí ve svém okolí a první komerční železnice Middleton Railway (provozovaná do dnešní doby), dopravovala toto uhlí do Leedsu Pokuste se odůvodnit procento úmrtnosti v uvedených obdobích.

43 zakládání dělnických stran (= sociálně demokratické) 1864 I. internacionála = organizace mezinárodního dělnického hnutí: K. Marx, B. Engels výzva k dělnictvu: Proletáři všech zemí, spojte se snaha řady myslitelů (revoluční vzdělanci) o zlepšení postavení dělníků, vytvoření nové sociálně spravedlivé a humánnější společnosti návrhy řešení dělnické či sociální otázky:

44 Utopičtí socialisté chtěli prosadit své představy dohodou, vlastním příkladem, přesvědčováním (vlivných tohoto světa o správnosti svého modelu společnosti), nikoliv násilím sny utopistů o možnostech nápravy společnosti neuskutečnitelné ( podle díla Thomase Mora Utopie ) např. zrušení soukromého vlastnictví, rovnost lidí apod.

45 ROBERT OWEN britský průmyslník, myslitel a sociální reformátor zisky z podnikání pouţil k zlepšení ţivota dělníků ve své továrně (např. zřizoval sociální instituce, stavěl domy a staral se o jejich vzdělávání) chtěl prosadit v celé zemi odpor podnikatelů, parlamentu i vlády neúspěšný pokus o vytvoření vzorné osady New Harmony ve státě Indiana v Americe (např. bezpeněžní hospodářství)

46 CHARLES FOURIER Francouz budoucnost podle něj ve velkých zemědělských družstvech falangy kaţdý měl pracovat podle svých sil a schopností, podřídit se zájmu celku sociální pojištění dělníků dělení výsledků společné práce

47 CLAUDE HENRI DE SAINT-SIMON francouzský hrabě ideálem společnost, v jejímž čele vláda sloţená z vědců, majitelů továren i dělníků a obchodníků, organizující výrobu k uspokojení potřeb všech hnací silou pokroku rozvoj vědy a morálky v práci viděl ušlechtilost a velikost (příživníky opovrhoval)

48 Marxisté (komunisté) přesvědčení: společenský pokrok se v dějinách prosazuje jen třídním bojem cíl: zespolečenštění výrobních prostředků (odstranění majetkové nerovnosti mezi lidmi) a uchopení moci dělnickou třídou program: Komunistický manifest (1848) komunisté (z lat. communis = společný) prostředek: socialistická revoluce (násilné převzetí moci) změnit vlastnické vztahy, odstranit vykořisťování a ukončit třídní boj ( zápas mezi majiteli výrobních prostředků kapitalisty a vykořisťovanými proletariát)

49 KAREL (KARL) MARX A BEDŘICH (FRIEDRICH) ENGELS němečtí filozofové

50 pokus přenést toto učení do politické praxe organizují či ideově inspirují vznik dělnických sociálně demokratických stran v celé Evropě ( u nás až od 60. let 19. stol. s dovršením průmyslové revoluce) neúspěšné pokusy: např. Pařížská komuna (1871) realizovali v roce 1917 bolševici v Rusku ( V. I. Lenin)

51 Habsburská monarchie české země na poč. 18. stol. hospodářsky nejrozvinutější oblastí monarchie nejčastěji uplatňovány manufaktury založené na jednoduché dělbě práce textilnictví mělo nejvýznamnější postavení, v r zaměstnávalo až půl milionu pracovníků nejvíce lidí pracovalo v plátenictví (Jesenicko, Šumpersko, Turnovsko, Jilemnicko, Liberecko) v r zde žilo necelých obyvatel (v Čechách 5 mil.), v r již obyvatel (v Čechách 6 mil.) zlepšilo se technické vzdělání, rozvoj techniky

52 Johann Leitenberg představil koncem 18. stol. první strojní továrnu na spřádání ve Verneřicích u Děčína vznikaly cukrovary, pivovary, sklářství a porcelánky textilní výroba - v Severních Čechách (Liberecko, Jablonecko, Českolipsko); v Praze, Brně první moderní strojírenské dílny založeny anglickými a německými odborníky v Brně, Praze a v Liberci v pol. 19. stol vytvořil Emil Škoda podnik evropského významu (auta Tatra r.1898) těžba kamenného uhlí, výroba železa Ostravsko, r vznikla první koksovací vysoká pec v monarchii železniční, říční doprava v českých zemích byla nejnižší zaměstnanost v zemědělství v rámci monarchie rozvoj Čech závisel na odstranění zbytků středověkých překážek i na národní emancipaci

53 František Josef Gerstner významný český matematik a fyzik a průkopník železnice - projekt koněspřežné železnice první parní stroj v českých zemích zkonstruoval v letech vynikající odborník v oboru vodního, mostního i železničního stavitelství František Antonín Gerstner inženýr, profesor praktické geometrie (geodezie) Polytechnického ústavu ve Vídni a průkopník stavby železnic v Čechách, Rakousku a Rusku vybudoval nejstarší koněspřeţnou ţeleznici České Budějovice Linec

54 Koněspřeţná ţeleznice České Budějovice Linec

55 Josef Boţek český mechanik a konstruktér 1815 sestrojil první parou poháněný automobil na našem území 1817 sestrojil parník věnoval se i konstrukci čerpadel a později i vagónů pro koněspřežnou železnici z Českých Budějovic do Lince vyráběl pohyblivé protézy konstruoval i hodiny pro účely výuky i pro speciální použití (v r pro hvězdárnu Klementinum, používány do r. 1984)

56 Párou poháněný automobil

57 Josef Ressel ( ) z Chrudimi 1826 vynález lodního šroubu V r se dohodl s bohatým obchodníkem Ottaviem Fontanou, že zaplatí stavbu lodi Civetta, na níž se lodní šroub vyzkouší, nechal ve strojírně v Paříži vyrobit lodní součásti, byl při těchto jednáních příliš důvěřivý, prozradil celou podstatu svého vynálezu dřív, než uzavřel smlouvu; ve Francii a Anglii se objevila řada falešných vynálezců, kteří si šroub přisvojili; spor o prvenství se pak vlekl dlouhá desetiletí.

58 Bratranci František a Václav Veverkové ( ) ( ) rolník a kovář z Rybitví u Pardubic 1827 vynalezli ruchadlo vhodně tvarovaný a na kolečkách upevněný pluh půdu odkrajoval, rozrušoval, drolil (ruchal) a obracel, hloubka orby se dala řídit

59 Otázky 1.Ve kterém odvětví začíná průmyslová revoluce? 2.Proč byly v manufakturách hojně zaměstnávány ženy a děti? 3.Co znamená urbanizace? 4.Co to byl luddismus? Datujte jeho největší vlny. 5.Kdy byla otevřena první železnice v Rakousku? A kam vedla? 6.Kde se plavila první parní loď? 7.Kdy přeplul první parník Atlantik? Jak se jmenoval? 8.Kde se v Rakousku soustředila textilní výroba? 9.Kdo a kdy vybudoval nejstarší koněspřežnou železnici Budějovice Linec? 10.Co chtěli marxisté? Odpovědi 1.V textilním průmyslu. 2.Protože dostávaly nižší mzdy (= nižší náklady => vyšší zisky). 3.Stěhování lidí z venkova do měst. 4.Rozbíjení strojů (vzaly lidem práci). Nejvíce v letech Roku Z Vídně do Haliče Severní dráha císaře Ferdinanda. 6.Po řece Hudson do New Yorku. 7.Roku 1818; Savannah. 8.Na Liberecku, Jablonecku a Českolipsku. 9.František Antonín Gerstner, r Změnit vlastnické vztahy, odstranit vykořisťování a ukončit třídní boj.

60 Dej 2 Průmyslová revoluce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pouţity materiály, obrázky z www stránek: Hlavačka, M. (2006): Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ, novověk. SPN, Praha, 175 s. Sochrová, Marie: Dějepis v kostce pro střední školy II., FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1997 wikimedia.org cs.wikipedia.org obrázky.cz spartacus.schoolnet.co.uk/irpunishments.htm bbc.co.uk/history/interactive/animations/blast_furnace bbc.co.uk/history/interactive/animations/rocket

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 30. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Hospodářství habsburské monarchie Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011. Část 3 16. - 18.století

Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011. Část 3 16. - 18.století Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011 Část 3 16. - 18.století Rekapitulace a reflexe dosavadních informací (témata 1 a 2) Historie SP? Důraz na dobu způsob ţivota Pravěk,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část II. (od počátku tzv. dlouhého 19. století po současnost)

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část II. (od počátku tzv. dlouhého 19. století po současnost) HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY část II. (od počátku tzv. dlouhého 19. století po současnost) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA za vzdáleného předchůdce kolejové dopravy doprava v kolejích (vyjeté či vyryté koleje v zemi) ve

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

Králové Velké Británie a Irska, kurfiřti a králové Hannoveru. Jiří III.. (1760-1820) Jiří IV. (1820-1830) Vilém IV. (1830-1837) Viktorie (1837 1901)

Králové Velké Británie a Irska, kurfiřti a králové Hannoveru. Jiří III.. (1760-1820) Jiří IV. (1820-1830) Vilém IV. (1830-1837) Viktorie (1837 1901) Anglie 1760-1840 Králové Velké Británie a Irska, kurfiřti a králové Hannoveru Jiří III.. (1760-1820) Jiří IV. (1820-1830) Vilém IV. (1830-1837) Viktorie (1837 1901) Jiří I. Hannoverský král 1714 1727

Více

Hospodářský rozvoj v českých zemích

Hospodářský rozvoj v českých zemích Hospodářský rozvoj v českých zemích Rozvoj vědy a technické vynálezy způsobily v průběhu 19. století mnoho změn v životě celé společnosti. Největší změny nastaly ve výrobě v průmyslu. Byly tak bouřlivé,

Více

Učebnice Alter Obrazy z novějších českých dějin Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice Alter Obrazy z novějších českých dějin Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_7 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Průmyslové revoluce technickovědecká revoluce

Průmyslové revoluce technickovědecká revoluce Průmyslové revoluce technickovědecká revoluce Pokroky v zemědělství Zemědělství přešlo ke střídavému způsobu hospodaření. jař jař vojtěška brambory úhor ozim ozim Pokroky v zemědělství Více dobytka, který

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Socialistické teorie

Socialistické teorie Socialistické teorie Co nás čeká Utopický socialismus Socialismus na přelomu 18. a 19. století včetně H. Saint-Simon Karel Marx Marxovi součastnicí a následovníci Výzvy socialismu v 21. století Utopický

Více

23. Průmyslová revoluce

23. Průmyslová revoluce 23. Průmyslová revoluce Na počátku 19. století byla Evropa ještě převážně zemědělská, za pouhých sto let se přeměnila v industriální společnost. Mohutný rozmach vědy a techniky v 18. století způsobil kromě

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_449 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

19. století - doba českých vynálezců

19. století - doba českých vynálezců Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Pracovní list číslo:16 Název: 19. století doba českých vynálezců Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Práce s textem, doplňování, orientace v historických

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

1.Historie a současnost nejen. dopravy

1.Historie a současnost nejen. dopravy 1.Historie a současnost nejen automobilové dopravy Definice a rozdělení dopravy Doprava je cílevědomá, účelně organizovaná činnost lidí, zaměřená na přemísťování osob, věcí a pošty. K její realizaci se

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 33 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V. B Datum: 15. 11. 2013 Vynálezy

Více

Velká Británie a Francie po roce 1848

Velká Británie a Francie po roce 1848 Velká Británie a Francie po roce 1848 výukový materiál Velká Británie Viktorie královna Anglie a Irska (1837 1901), císařovna indická (1876 1901) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/queen_victoria_throne_hi.jpg

Více

V tomto století dřevo muselo ustoupit oceli a parní stroj nahradil práci lidských rukou. Mluvíme o letech, během nichž se výroba nejrozmanitějšího

V tomto století dřevo muselo ustoupit oceli a parní stroj nahradil práci lidských rukou. Mluvíme o letech, během nichž se výroba nejrozmanitějšího Anna Křivková V tomto století dřevo muselo ustoupit oceli a parní stroj nahradil práci lidských rukou. Mluvíme o letech, během nichž se výroba nejrozmanitějšího zboží přesunula z domácích dílen, vybavených

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA OBYVATELSTVO VELKÉ BRITÁNIE A IRSKA Mgr. Iva Svobodová VELKÁ BRITÁNIE historie ve starověku keltské a germánské kmeny 15.

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Za sociální teorie 19. století lze považovat chartismus, utopický socialismus, anarchismus a marxismus.

Za sociální teorie 19. století lze považovat chartismus, utopický socialismus, anarchismus a marxismus. Otázka: Sociální teorie 19. století Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Himymum Za sociální teorie označujeme takové sociálně- filozofické myšlení, které směřovalo k nápravě společenských poměrů

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P04. Pořadové číslo: 4. Datum vytvoření: Datum ověření: 30.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P04. Pořadové číslo: 4. Datum vytvoření: Datum ověření: 30.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P04 Pořadové číslo: 4. Datum vytvoření: 22.4.2012 Datum ověření: 30.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_451 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Klasická politická ekonomie

Klasická politická ekonomie Klasická politická ekonomie Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná Dne: VY_32_Inovace/8_445

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná Dne: VY_32_Inovace/8_445 Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná Dne: 2. 11. 2011 VY_32_Inovace/8_445 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje ţáky se vznikem manufaktur, prvních továren, vynlálezy tehdejší doby (parní stroj, ruchadlo, belskosvod

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II.

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie ministerský předseda: David Cameron

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VELKÁ BRITÁNIE. rozloha 245 000 km 2 počet obyvatel 60 mil. úřední jazyk angličtina hlavní město Londýn britská libra státní zřízení monarchie

VELKÁ BRITÁNIE. rozloha 245 000 km 2 počet obyvatel 60 mil. úřední jazyk angličtina hlavní město Londýn britská libra státní zřízení monarchie Západní Evropa VELKÁ BRITÁNIE rozloha 245 000 km 2 počet obyvatel 60 mil. úřední jazyk angličtina hlavní město Londýn měna britská libra státní zřízení monarchie Charakteristika oficiální název: Spojené

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.22.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy

Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP dokáže charakterizovat druhou etapu průmyslové revoluce v jejích základních rysech, zařadí vynálezy k jejich objevitelům

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/02 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa

Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa VY_52_INOVACE_51 Benelux Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa Prosinec 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k doplnění informací základního učiva Ukázka současného života v zemích Beneluxu na základě

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Vznik USA

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Vznik USA Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

EVROPA PO NAPOLEONSKÝCH VÁLKÁCH 1815-1848

EVROPA PO NAPOLEONSKÝCH VÁLKÁCH 1815-1848 EVROPA PO NAPOLEONSKÝCH VÁLKÁCH 1815-1848 Evropa po napoleonských válkách období zdánlivého klidu bez významnějších konfliktů (Svatá aliance) navzdory zdánlivému klidu výrazné společenské změny Evropa

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část I. (do konce 18. století)

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část I. (do konce 18. století) HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY část I. (do konce 18. století) Jaké jsou dle vašeho názoru nejdůležitější mezníky ve vývoji dopravy? zprvu výhradně doprava pěší s minimální úpravou stezek 4000 př. n. l. domestikace

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, ANEŽKY ČESKÉ 702/17, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝUKOVÝ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, ANEŽKY ČESKÉ 702/17, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 NÁZEV PROJEKTU: UČÍME LÉPE A MODERNĚJI OP VK 1.4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, ANEŽKY ČESKÉ 702/17, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝUKOVÝ MATERIÁL Název DUMu: VY_52_INOVACE_02_6_Státy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Severní Evropa - hospodářství

Severní Evropa - hospodářství Severní Evropa - hospodářství Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Sexta, 2. ročník VG Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 01. Rozdělení a historie inž. staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Historické kořeny levicových hnutí a ideologií Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Průmyslová revoluce v 17. a 18. století vynálezy, hospodářské a sociální změny Průmyslová revoluce přinesla

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO - ekonomika jedna z nejbohatších zemí světa celosvětově se řadí mezi

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POLITICKÉ IDEOLOGIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

HOSPODÁŘSTVÍ EVROPY NEROSTNÉ SUROVINY PRŮMYSL

HOSPODÁŘSTVÍ EVROPY NEROSTNÉ SUROVINY PRŮMYSL HOSPODÁŘSTVÍ EVROPY NEROSTNÉ SUROVINY PRŮMYSL Evropa průmysl a těžba Evropa dlouhá tradice průmyslu, rozmach od 18. století, počátek ve Velké Británii, odtud se šířil dál do Evropy. Hospodářství Evropy

Více

Zrození moderní doby. Přečti si text a postupuj podle pokynů.

Zrození moderní doby. Přečti si text a postupuj podle pokynů. 1. Přečti si text a postupuj podle pokynů. Těšínská komora se v XIX. století prudce rozvíjela, založila např. šachtu u Ostravy v obci Petřvald (1858), zakoupila šachtu v Karviné, postavila šachtu Albrecht.

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z  Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_31 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Charakteristické rysy a základní principy industriální společnosti

Charakteristické rysy a základní principy industriální společnosti Téma 4: Charakteristické rysy a základní principy industriální společnosti Lidstvo dosáhlo ve svých dějinách bodu, kdy musí přehodnotit, kam jde a jak se tam dostane. Za posledních 350 let lidé budovali

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 25. 08. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 10. přednáška Nový Zéland Nový Zéland obecně podobná historie, hospodářská specializace i problémy jako Austrálie periferní poloha 2000 km od Austrálie původní

Více

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 9 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Západní Evropa Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_24_Emil Škoda Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/! http://one.arch.tamu.edu/news/2012/1/9/locomotive-rails-1896/ Zdokonalený parní stroj skotského vynálezce Jamese Watta byl nejprve užit pi oderpávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více