ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium Nymburk Komenského 779

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium Nymburk Komenského 779"

Transkript

1 Gymnázium Nymburk Komenského 779 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2010/11 Každé lidské společenství potřebuje pravidla pro jednání a chování všech jeho členů. Jasný řád a pravidla vytvářejí podmínky pro realizaci cílů, které si toto společenství stanovilo. Pro nymburské gymnázium platí tento školní řád, který shrnuje pravidla chování studentů, jejich práva a povinnosti. Od studentů se očekává, že budou dodržovat zásady společenského chování a že budou na veřejnosti i ve škole vystupovat tak, aby nepoškodili dobré jméno nymburského gymnázia. Rozhodnutí každého studenta studovat na gymnáziu je dobrovolné. Přijetí ke studiu proto na jedné straně zavazuje všechny studenty k plnění povinností stanovených tímto školním řádem, na straně druhé jim zaručuje dodržení všech jejich práv v tomto řádu vymezených.

2 1. Práva studentů 1.1 Studenti mají právo být na počátku studia seznámeni v nezbytném rozsahu a přiměřeně jejich věku s obecnými předpisy a vyhláškami, které se týkají resortu školství, školním vzdělávacím programem, s učebním plánem školy, s klasifikačním řádem a s ostatními vnitřními předpisy školy, které mají bezprostřední vztah ke studiu a provozu školy. Studenti mají právo vyžadovat plnění ustanovení v těchto předpisech uvedených. 1.2 Studenti mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého studia. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají právo i zákonní zástupci nezletilých i zletilých studentů, popřípadě osoby, mající vyživovací povinnost vůči studentovi. 1.3 Zletilí studenti mají právo volit a být voleni do školské rady. 1.4 Studenti mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo odpovídajícího poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Školského zákona 561/2004 Sb. 1.5 Každý student má právo na korektní jednání a chování ze strany vyučujících. 1.6 Studenti mají možnost v odůvodněných případech přerušit studium na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na dva roky. 1.7 Studenti mohou vznášet své náměty, stížnosti a požadavky osobně nebo prostřednictvím studentského parlamentu k vedení školy a mají právo na jejich řádné projednání. 1.8 Studenti mají právo v rámci školy zakládat samosprávné orgány a jejich prostřednictvím se obracet s návrhy na vedení školy. 1.9 Studenti mají možnost přestoupit v průběhu studia na jinou střední školu Studenti mají možnost navrhnout své spolužáky na odměnu třídnímu učiteli nebo prostřednictvím studentského parlamentu řediteli školy. Studenti mají právo na řádné projednání návrhu. 2. Organizace školy, povinnosti studentů Organizaci vzdělávání ve školách upravuje zákon č. 561/2004 Sb. a v zákonu uvedené prováděcí právní předpisy MŠMT. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna. Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Organizace školního roku je stanovena prováděcím právním předpisem MŠMT (termíny zahájení a ukončení školního roku, termíny prázdnin, termín vydání vysvědčení ). 2.1 Povinnosti studentů školy vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění Studenti jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat Studenti jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni Studenti jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 2.2 Organizační opatření k zajištění výuky a povinnosti studentů s nimi spojené Budova školy se denně otevírá v 7,00 hodin a uzavírá v 17,00 hod. Pro vstup do budovy mají studenti k dispozici čip. Jeho ztrátu jsou povinni hlásit okamžitě zástupci ředitele Po příchodu do školy se studenti přezouvají a převlékají v šatnách, kde odkládají kabáty, bundy, boty,... v šatnových skříňkách nebo v šatnových kójích. Po dobu pobytu ve škole jsou studenti vždy přezuti, vnášet obuv do učeben není dovoleno. Povinnost přezouvat se vztahuje i na přesuny studentů budovou ZŚ. Za stav i obsah skříněk odpovídají studenti, kteří skříňku užívají. Třídy, které využívají šatny v přízemí budovy, odkládají své věci v těchto šatnách Při vhodném počasí je studentům o přestávkách a volných hodinách k dispozici školní dvůr. Není však dovoleno s výjimkou polední přestávky na oběd a volných hodin opouštět areál školy. Provoz na školním dvoře se řídí zvláštním řádem společným pro studenty gymnázia i žáky ZŠ. Studenti dbají na to, aby svou činností na školním dvoře nepoškodili jeho zařízení, ani budovy gymnázia a základní školy. Zejména není dovoleno využívat pro míčové hry jiné prostory než tartanové hřiště. Každou závadu a poškození hlásí studenti bez prodlení v kanceláři gymnázia K uložení jízdních kol slouží studentům pouze stojany na nádvoří školy. Studenti jsou povinni kola uzamykat. Při vjezdu do areálu dvora dbají studenti zvýšené opatrnosti. Není dovoleno přejíždět na kole tartanové hřiště. Studentům není dovoleno ukládat kola do stojanů před hlavním vchodem a do stojanů v zahrádce školníka. Vzhledem k dopravnímu značení v okolí školy není dovoleno studentům vjíždět na dvůr motorovými dopravními

3 prostředky, parkování jednostopých motorových vozidel je studentům umožněno v prostoru u zadního vchodu do suterénních šaten. Při parkování aut dbají studenti na dodržování obecných dopravních předpisů, místo pro parkování aut není školou vyhrazeno Nosit do školy cennosti a větší obnosy peněz se nedoporučuje. Za jejich ztrátu škola neodpovídá. V nutných případech mají studenti možnost požádat pokladní paní Hejdukovou o úschovu cenných předmětů v trezoru v kanceláři školy Používání mobilních telefonů během vyučovacích hodin není dovoleno. Před hodinou studenti vypínají zvonění a vibrace Vyučování začíná v 745. Studenti přicházejí do školy včas, aby nejpozději 5 minut před zahájením výuky byli ve třídě. Vyučování a přestávky jsou stanoveny v souladu s hygienickými předpisy takto : 1. hod. : hod. : hod. : hod. : hod. : hod. : hod. : hod. : hod. : Rozvrh suplování je vyvěšen s dostatečným předstihem na nástěnce v 1. patře. Studenti rozvrh sledují a řídí se jím. Případné nejasnosti vyřizuje třídní služba se zástupcem ředitele. Suplování na každý den je aktualizováno a vyvěšováno na www stránkách školy Po poslední hodině v každé učebně zvedají studenti židle na lavice, zavřou okna a uklidí po sobě. Třídní služba odpovídá za smazání tabule. Po poslední hodině vyučující učebny zamyká. Výjimkou je učebna č. 21, která se nezamyká. Slouží studentům i v době mimo jejich vyučování Na hodiny tělesné výchovy se studenti převlékají do cvičebního úboru a přezouvají se do sportovní obuvi. Na výuku plavání se na základě dohody školy a rodičů studenti přemísťují samostatně. Do haly ZŠ se studenti přemísťují přes budovu ZŠ samostatně bez dozoru vyučujícího. Během přesunů se chovají tak, aby nerušili vyučování v ZŠ. V šatnách haly a v hale dodržují studenti pokyny správce haly Studentům je k dispozici bufet v prostorách ZŠ Komenského. Bufet mohou využívat o hlavní přestávce a během volných hodin. Do bufetu studenti chodí přes budovu ZŠ nebo přes školní dvůr. Cestu přes dvůr mohou studenti využívat pouze za vhodného počasí Studenti mají možnost stravovat se v jídelně SOŠ a SOU Nymburk. Stravenky si kupují včas podle rozpisu. Oběd je možné odhlásit nejpozději do 8.00 daného dne vhozením podepsaného lístku do schránky před kanceláří pro prodej obědů. Na oběd se studenti přemisťují na základě dohody školy a rodičů samostatně po chodníku v Resslově ulici V případě nemoci není podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování dovoleno s výjimkou prvního dne nemoci odebírat z jídelny obědy do přinesených nádob. Není současně dovoleno využívat stravenky jinými osobami. V případě nemoci jsou studenti nebo zákonní zástupci studentů povinni odběr stravy odhlásit. 2.3 Činnost služeb V průběhu roku jsou studenti pověřováni službami. Třídní službu určuje třídní učitel (TU). Kromě toho může TU jmenovat i jiné služby, které považuje za potřebné k zajištění třídnické práce (např. pokladník, nástěnkář, služba na třídní knihu,...). Povinnosti těchto služeb stanovuje třídní učitel po dohodě se studenty Třídní služba má zpravidla především tyto povinnosti: hlásí na začátku hodiny vyučujícímu chybějící studenty odpovídá za přenášení třídní knihy mezi skupinami při dělených hodinách a o přestávkách do nové učebny maže tabuli a připravuje křídu v učebnách s tabulemi pro psaní křídou kontroluje pořádek ve třídě před odchodem (uzavření oken, zvednutí židlí, smazání tabule,...) v případě, že se vyučující do 5 minut po začátku hodiny nedostaví do třídy, nahlásí tuto skutečnost zástupcům ředitele nebo v kanceláři školy.

4 2.4 Postup při uvolňování z vyučování a omlouvání absencí Uvolňování z vyučování Předem známou nebo očekávanou absenci projedná student nebo jeho zákonní zástupci s TU. O uvolnění z vyučování žádá v tomto případě zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta písemně s dostatečným předstihem. V žádosti je nutné vždy uvést, z jakého důvodu zletilý student nebo zákonný zástupce o uvolnění žádá. Zletilí studenti přikládají k žádosti o uvolnění ve všech případech propustku, v níž uvedou důvod předpokládané absence Na odborná vyšetření a rehabilitace se všichni studenti snaží objednávat na dobu mimo vyučování Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje studenty příslušný vyučující. Student předem informuje i třídního učitele Třídní učitel uvolňuje studenta na dobu nejvýše tří dnů Na dobu delší než tři dny uvolňuje studenty pouze ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele. K žádosti studenta nebo k žádosti zákonných zástupců nezletilého studenta o uvolnění se v tomto případě předem vyjádří třídní učitel. Součástí vyjádření TU je počet zameškaných hodin v předcházejícím období a informace o prospěchu studenta. 2.5 Postup při doložení důvodu absence a jejím omlouvání V případě absence, kterou nebylo možné předem očekávat, je zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta povinen nejpozději do tří dnů doložit důvody nepřítomnosti ve škole. Doložení důvodů absence je možné provést písemně dopisem, elektronickou poštou na adresu školy či třídního učitele, případně telefonicky na číslo Pokud tak nebude učiněno do pěti vyučovacích dnů, bude zletilý student nebo zákonní zástupci nezletilého studenta vyzvání školou doporučeným dopisem, aby doložili důvody studentovy nepřítomnosti. Za odeslání výzvy ihned po uplynutí uvedené lhůty odpovídá TU studenta Pro doložení důvodu nepřítomnosti studenta je v tomto případě stanoven zákonem termín 10 dnů od doručení výzvy V případě, že zletilý student, který má ukončenou povinnou školní docházku, nebo zákonní zástupci takového nezletilého studenta nedoloží do 10 dnů od doručení výzvy důvod studentovy nepřítomnosti ve škole, posuzuje se, jako by vzdělání zanechal. Tento student přestává být žákem školy k poslednímu dni desetidenní lhůty V případě studenta plnícího na gymnáziu povinnou školní docházku informuje ředitel sociální odbor MěÚ v místě trvalého bydliště studenta Nepřítomnost ve škole omlouvá student neprodleně po příchodu do školy písemně třídnímu učiteli. K zápisu omluvenky používá student výhradně studijní průkaz nebo žákovskou knížku. Každá omluvenka musí mít podpis rodičů, i když se jedná o omluvenku od lékaře, a musí v ní být jasně uvedeno, kolik hodin (dnů) student zameškal. Absence ze zdravotních důvodů delší než tři dny musí být vždy omluvena lékařem Absenci na volitelném semináři omlouvá student vyučujícímu daného semináře. Student je povinen omlouvat i absence na nepovinném předmětu, na který se dobrovolně přihlásil Zletilí studenti omlouvají svou absenci ve škole sami zápisem do studijního průkazu. Návštěvu lékaře doloží zletilý student lékařem potvrzenou propustkou. Absence ze zdravotních důvodů, která je delší než 3 dny, bude doložena potvrzením ošetřujícího lékaře Pokud student svou absenci řádně neomluví do pěti vyučovacích dnů po návratu do školy, je absence považována za neomluvenou se všemi důsledky. Na pozdější omluvu nebere učitel ani ředitel ohled. V případě následné další absence, která započala v průběhu výše uvedené lhůty pěti vyučovacích dnů, není tato další absence důvodem k prodloužení lhůty pro omluvu předcházející absence Při řešení neomluvené absence škola postupuje dle metodického pokynu MŠMT ČR čj / z 11/3/2002.

5 3 Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a jiná ocenění, dále pak kázeňská opatření. Informace o všech výchovných opatřeních se zapisují do třídního výkazu a do evidence vedené v Bakalářích. Za zápis a udělení nižších opatření odpovídá TU, u vyšších to je zástupce ředitele a ředitel školy. 3.1 Pochvaly a jiná ocenění: Pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitel školy. Pochvalou jsou oceněny zejména výborné studijní výsledky, práce nad rámec běžných studentských povinností, úspěšná reprezentace školy v soutěžích, mimořádný čin, Studenti, kteří prospívali po celou dobu studia včetně maturitní zkoušky s vyznamenáním, mají nárok na jednorázové stipendium ve výši 500,- Kč Věcným darem jsou odměněni studenti, kteří v průběhu studia reprezentovali školu, či se jiným způsobem zasloužili o šíření dobrého jména školy. Návrh na odměnění studentů podle tohoto odstavce mohou dát studenti, rodiče prostřednictvím školské rady a pedagogičtí pracovníci. Návrhy posuzuje pedagogická rada. 3.2 Kázeňská opatření: Kázeňským opatřením je podmínečné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia, a další kázeňská opatření, která nemají pro studenta právní důsledky: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy Napomenutím třídního učitele jsou trestány menší přestupky proti školnímu řádu, tedy např. pozdní příchod, nedoložení důvodu absence v souladu se ŠŘ, zapomínání pomůcek, nepřezutí, Třídní důtku uděluje třídní učitel za opakované drobné přestupky a za vážnější přestupky, tedy např. za nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, opouštění areálu školy o přestávkách, neplnění povinností služeb, za neomluvenou absenci menšího rozsahu, ztrátu studijního průkazu, Důtka ředitele školy je udělována v případě, že třídní důtka neměla žádoucí výchovný účinek a student i nadále nerespektuje ustanovení školního řádu. Důtkou ředitele školy může být potrestána neomluvená absence většího rozsahu, kouření ve škole nebo na akcích pořádaných či spolupořádaných školou, vážné prohřešky proti zásadám slušného chování Udělení důtky ředitele není podmíněno předchozím udělením důtky třídního učitele Podmínečným vyloučením až na dobu jednoho roku, resp. vyloučením ze studia se trestají zejména případy zvláště hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků studenta vůči pracovníkům školy, dále distribuce a požívání drog, účast ve výuce pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, konzumace alkoholu zletilými i nezletilými studenty ve škole a na akcích pořádaných a spolupořádaných školou, vnášení zbraní do školy, spáchání trestného činu, šikana, projevy rasismu a xenofobie, Podmínečným vyloučením může být také potrestána opakovaná vysoká neomluvená absence a svévolné ničení zařízení školy Vyloučení ze studia je krajním a výjimečným trestem. Uplatní se zejména při hrubém porušení školního řádu v průběhu podmínečného vyloučení ze studia Kázeňským opatřením je postihováno též neplnění či zanedbávání studijních povinností. V závislosti na závažnosti přestupku či jeho opakování může být za přestupek udělen trest dle bodu Informace o udělení kázeňského opatření s výjimkou napomenutí třídního učitele jsou zasílána doporučeným dopisem rodičům studenta. Návrh na podmínečné vyloučení musí být vždy projednán v pedagogické radě. Podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia je správním rozhodnutím a řídí se správním řádem Snížená klasifikace chování není kázeňským opatřením. Hodnotí se jí chování studenta v průběhu celého pololetí a klasifikace není závislá na předchozím udělení některého kázeňského trestu. 4. Organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k ochraně studentů před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, a povinnosti studentů s nimi spojené 4.1 Na začátku každého školního roku jsou studenti poučeni třídním učitelem v potřebném rozsahu o pravidlech BOZP. Třídní učitel seznámí studenty také s tímto školním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem, zásadami první pomoci. O poučení je učiněn zápis, který studenti podepisují. Zápis je uložen v třídním výkaze. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, pedagogickým pracovníkům je k dispozici ve sborovně a na PC sborovně. Školní řád je všit do třídní knihy, kde k němu mají průběžně přístup studenti. 4.2 V úvodních hodinách tělesné výchovy jsou studenti seznámeni vyučujícími se zásadami bezpečnosti při tělesné výchově.

6 Vyučující informatiky a výpočetní techniky, chemie, fyziky a biologie seznámí studenty s laboratorními řády a řády odborných pracoven. O poučení je proveden zápis v třídní knize. 4.3 V úvodních třídnických hodinách nastupujících ročníků se studentům představí výchovný poradce a školní metodik prevence. Seznámí studenty s náplní své práce, s obsahem a realizací minimálního preventivního programu na škole a s umístěním svého kabinetu a s umístěním nástěnek výchovných poradců. 4.4 Studenti nebo jejich zákonní zástupci se mohou obrátit na TU, výchovného poradce či vedení školy v případě, že se cítí být ohroženi šikanou, vnímají projevy nepřátelství či zažívají násilí. Pokud nechtějí problém řešit ve škole, mohou se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu, K-centrum, SPC, či podobné zařízení. 4.5 Studenti mají po vlastní úvaze možnost využít anonymní schránku důvěry pro svá sdělení související s problémy alkoholu, drog, šikany, gamblerství, xenofobie, rasismu či násilí, vnášení zbraní a nebezpečných látek do školy. Schránku mohou studenti využít i pro svá sdělení o trestné činnosti nebo ničení školního majetku. Informace ze schránky jsou určeny výchovnému poradci. Schránka je umístěna u kabinetu chemie, přístup do schránky má pouze výchovná poradkyně prof. Stojarová. Kromě schránky důvěry mohou studenti i jejich rodiče v případě potřeby kontaktovat výchovnou poradkyni elektronickou poštou. 4.6 Před důležitými akcemi mimo školu jsou studenti poučeni v nezbytném rozsahu o pravidlech BOZP na akci třídním učitelem nebo vedoucím akce. Před odjezdem na vícedenní akce navíc podepisují studenti účastnící se akce osobní prohlášení o tom, že jsou připraveni dodržovat ustanovení školního řádu, pravidla BOZP v rozsahu, v němž byli proškoleni před akcí. Pokud byli studenti v období 14 měsíců před akcí kázeňsky potrestáni za prohřešky související s konzumací alkoholu na školních akcích či za prohřešky související se zneužíváním návykových látek, není jim účast na této akci z preventivních důvodů umožněna. O tomto opatření může rozhodnout pedagogická rada i v jiných případech, přičemž současně stanoví období, na které jim účast na akcích nebude umožněna. 4.7 Studenti, resp. zákonní zástupci nezletilých studentů, jsou povinni ohlásit TU změny v osobních a rodinných údajích (bydliště, telefonní spojení na zákonné zástupce, ) bezprostředně poté, co ke změně došlo. Stejně tak jsou studenti, resp. zákonní zástupci nezletilých studentů povinni informovat TU o změnách ve zdravotní způsobilosti studenta, zdravotních obtížích a o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4.8 Každý i drobný úraz je student povinen ohlásit vyučujícímu. Ten je povinen zapsat úraz do knihy úrazů, která je uložena v kanceláři školy, v den kdy se úraz stal a pokud to není možné, v nejbližším možném termínu. O úrazech, které se staly na školních akcích mimo školu je vedoucí akce povinen informovat telefonicky paní Hejdukovou. 4.9 Nedovoluje-li aktuální zdravotní stav studentu pokračovat ve výuce, škola zajistí odbornou lékařskou pomoc nebo škola informuje rodiče. Odchod studenta bez doprovodu rodičů nebo jimi pověřené osoby není školou umožněn. Osoby, které mohou studenta vyzvednout, jsou uvedeny v žákovské knížce nebo studijním průkazu Ve všech prostorách školy i v jejím nejbližším okolí (v době vyučování, o volných hodinách a přestávkách) je zakázáno kouření. Ve škole není zřízeno místo pro kouření. Zákaz kouření se vztahuje i na všechny akce pořádané školou nebo pořádané ve spolupráci se školou Požívání alkoholu ve škole a na školních akcích je zakázáno bez výjimky zletilým i nezletilým studentům. Studentům je zakázáno účastnit se výuky pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Toto ustanovení se vztahuje i na všechny akce pořádané ve spolupráci se školou Užívání drog a návykových látek je zakázáno bez výjimky zletilým i nezletilým studentům Škola má na základě dohody s rodiči právo v případě důvodného podezření na požití alkoholu nebo zneužití návykových látek provést u studenta orientační dechovou zkoušku nebo test. Odmítnutí dechové zkoušky nebo testu na přítomnost návykových látek je považována za pozitivní výsledek zkoušky, resp. testu Studentům není dovoleno vnášet do školy jakékoliv zbraně včetně nožů, výbušniny a jinak nebezpečné látky a předměty. Toto ustanovení se vztahuje i na všechny akce pořádané školou nebo pořádané ve spolupráci se školou. 5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů 5.1 K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá klasifikace. 5.2 Na konci prvního pololetí dostávají studenti výpis z klasifikace, na konci druhého pololetí se vydává studentům vysvědčení. Studentům, které nebylo možno na konci druhého pololetí klasifikovat, se vydává výpis z klasifikace. 5.3 Škola si vyhrazuje právo neklasifikovat studenta v případě, že jeho souhrnná absence překročí v hodnoceném pololetí 20%. Stejně tak si škola vyhrazuje právo neklasifikovat studenta v jednotlivých předmětech, pokud absence v daném předmětu překročí v hodnoceném pololetí 20%. Účast na školních akcích, zahraničních exkurzích nebo při reprezentaci školy se do souhrnné absence nezapočítává.

7 5.4 Nelze-li studenta klasifikovat na konci klasifikačního období, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby klasifikace za první pololetí byla provedena nejpozději do 2 měsíců po skončení prvního pololetí a klasifikace za druhé pololetí do konce září následujícího školního roku. 5.5 Způsob doplnění klasifikace, tedy rozsah a obsah prověřovaného učiva a formu zkoušky, stanoví ředitel školy s přihlédnutím k doporučení pedagogické rady. 5.6 Pravidla hodnocení v jednotlivých předmětech jsou stanovena vnitřním klasifikačním řádem, s nímž jsou studenti seznámeni na začátku školního roku. Vnitřní klasifikační řád je součástí Školního řádu. 5.7 Nesouhlasí-li student s klasifikací na pololetním nebo ročníkovém vysvědčení, může se proti klasifikaci odvolat k řediteli školy. Ten stanoví termín pro jeho komisionální přezkoušení. Obsahem komisionální zkoušky je v tomto případě vždy látka za celé pololetí. 6. Klasifikační řád Klasifikační řád upravuje pro podmínky Gymnázia Nymburk ustanovení Školského zákona č. 561/2004 Sb. Zohledňuje učební plán školy, rozložení disponibilních hodin, počty hodin každého předmětu ve všech ročnících a charakter vyučovacích předmětů. Klasifikační řád sjednocuje podmínky pro klasifikaci ve všech předmětech, upravuje nezbytný minimální počet známek, který musí student pro klasifikaci z předmětu získat. Je závazný pro všechny vyučující i pro studenty. 6.1 Klasifikace v českém jazyce Výsledná klasifikace bude vycházet zejména ze známek z ústního zkoušení, ze známek z písemných prací stanovených osnovami ( slohových prací, diktátů,...) a dále z testů a pravopisných cvičení. 2 známky z ústního projevu 4 známky z písemného prověřování Ve známkách z písemných zkoušek musí být obsažena 1 kontrolní práce jazyková, kontrolní slohová práce a 1 diktát. 3 známky z písemných testů 1 známka za samostatnou práci Ve známkách z písemných testů musí být obsažena 1 známka z kontrolní jazykové práce, 1 známka z kontrolní slohové práce a 1 známka z kontrolního literárního testu. Během školního roku je student povinen odevzdat zadanou samostatnou práci (referát, prezentace, ), ve druhém pololetí jsou všichni studenti povinni absolvovat ročníkovou zkoušku. 6.2 Klasifikace v matematice Výsledná klasifikace bude vycházet zejména ze známek ze čtvrtletních kontrolních prací, ústního zkoušení a testů. 2 známky z čtvrtletních písemných kontrolních prací 5 známek z dílčích písemných testů 1 známka ústního zkoušení 2 čtvrtletní písemné kontrolní práce 3 známky z dílčích písemných testů 6.3 Klasifikace v cizích jazycích Výsledná klasifikace bude vycházet zejména ze známek z ústního zkoušení, ze známek z písemných prací stanovených osnovami a z testů. 2 známky z ústního zkoušení 5 známek z písemných prací a testů 4 známky z písemných prací a testů Ve třídách, v nichž učí jednu hodinu i zahraniční lektor, bude v celkové klasifikaci přihlédnuto i k hodnocení lektora, pokud bude podloženo nejméně 2 známkami z ústního nebo písemného zkoušení.

8 6.4 Klasifikace v humanitních předmětech předměty s dvouhodinovou dotací: Výsledná klasifikace bude vycházet zejména ze známek z ústního zkoušení, testů, referátů a písemné pololetní práce. 1 písemná práce na závěr pololetí 4 testy 1 referát 1 písemná práce na závěr pololetí 3 testy 1 referát předměty s jednohodinovou dotací : V těchto předmětech se výsledná klasifikace bude opírat o : 1 známku z ústního zkoušení 2 známky z testů Při stanovení známky může být zohledněna práce studentů na referátech. Rodinná výchova realizovaná jako součást občanské nauky v Pedagogicko-psychologické poradně se neklasifikuje. 6.5 Klasifikace v přírodovědných předmětech s dvouhodinovou dotací Výsledná klasifikace bude vycházet zejména ze známek z ústního zkoušení, z testů a z laboratorních prací. teoretické hodiny : 4 známky z testů zařazených zejména na závěr tematických celků nebo ucelených částí praktická cvičení : Předseda PK po dohodě s PK určí v tématických plánech ty laboratorní práce, které budou klasifikovány. Známka z LP zhodnotí praktickou zručnost, správnost odpovědí na otázky, grafickou úpravu, případně zajištění potřebného materiálu. Do celkové klasifikace se započítá 1 známka jako výsledné hodnocení činnosti studenta při laboratorních pracích. Tato známka bude mít stejnou váhu jako známka z ústního zkoušení. Laboratorní práce ze zeměpisu a z biologie se neznámkují v prvním pololetí primy. Laboratorní práce z fyziky se neznámkují v prvním pololetí sekundy. teoretické hodiny : 3 známky z testů zařazených zejména na závěr tematických celků nebo ucelených částí praktická cvičení : Předseda PK po dohodě s PK určí v tématických plánech ty laboratorní práce, které budou klasifikovány. Známka z LP zhodnotí praktickou zručnost, správnost výsledků a závěrů, grafickou úpravu, teoretickou přípravu, případně zajištění potřebného materiálu. Do celkové klasifikace se započítá 1 známka jako výsledné hodnocení činnosti studenta při laboratorních pracích. Tato známka bude mít stejnou váhu jako známka z ústního zkoušení.

9 6.6 Klasifikace v zeměpise 4 známky z testů zařazených zejména na závěr tematických celků nebo ucelených částí 1 známka z referátu praktická cvičení v těch ročnících, kam jsou dle učebního plánu zařazena : Do celkové klasifikace se započítá 1 známka jako výsledné hodnocení činnosti studenta. Tato známka bude mít stejnou váhu jako známka z ústního zkoušení. teoretické hodiny : 3 známky z testů zařazených zejména na závěr tematických celků nebo ucelených částí 1 známka z referátu 6.7. Klasifikace ve volitelných seminářích Celkové hodnocení práce studenta ve volitelných seminářích se bude opírat o jeho znalosti a dovednosti, které prokáže při ústní nebo písemné zkoušce minimálně 4 x za klasifikační období. V předmětech, jejichž charakter to dovoluje, mohou být 2 z těchto známek nahrazeny známkami z referátů nebo seminárních prací. V seminářích, v nichž se ve druhém pololetí opakuje k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ, je součástí celkové klasifikace i známka z opakování maturitních okruhů. Při celkovém hodnocení práce studenta v semináři se zohlední i účast na SOČ či jiných soutěžích a přehlídkách Klasifikace ve výchovných předmětech a) hudební výchova Výsledná klasifikace bude vycházet zejména: z celkového přístupu studenta k předmětu. ze známek, kterými budou ohodnoceny znalosti studenta s přihlédnutím k jeho předpokladům a snaze: 1 známka z dějin hudby 1 známka z hudební teorie (NG) nebo hudebních forem (VG) 1 známka ze znalostí textů písní z účasti na akcích souvisejících s HV pořádaných školou. b) výtvarná výchova Výsledná klasifikace bude vycházet zejména: z celkového přístupu studenta k předmětu. ze známek, kterými budou ohodnoceny znalosti studenta s přihlédnutím k jeho předpokladům a snaze: 1 známka teorie VV 3 známky z žákovských prací z účasti na akcích souvisejících s VV pořádaných školou. c) tělesná výchova Výsledná klasifikace bude vycházet zejména: z celkového přístupu studenta k předmětu. ze 4 známek, kterými budou ohodnoceny výsledky studenta v jednotlivých sportech (lehká atletika, plavání, hry, gymnastika) s přihlédnutím k jeho předpokladům a snaze. z účasti v reprezentačních výběrech školy z účasti na dobrovolných sportovních akcích pořádaných školou

10 6.9 Společná a závěrečná ustanovení klasifikačního řádu Známka z ročníkových zkoušek má stejnou váhu jako pololetní písemná práce. Na nižším gymnáziu musí vyučující vždy zapsat do žákovských knížek známky z ústního zkoušení a známky ze čtvrtletních a pololetních písemných prací, stejně jako známky z dílčích testů, diktátů, desetiminutovek Na vyšším gymnáziu zapíší TU všem studentům v prvním a třetím čtvrtletí dílčí hodnocení do studijních průkazů a překontrolují, že s ním rodiče nebo zákonní zástupci byli seznámeni. Každý vyučující je povinen zkoušet a známkovat průběžně po celý školní rok. Předpokladem ke zkoušení je dostatečné procvičení látky. Termín čtvrtletních a pololetních písemných prací oznámí vyučující studentům s týdenním předstihem. V jeden den může třída psát pouze jednu čtvrtletní nebo pololetní kontrolní práci. V případě, že hrozí možnost, že bude student klasifikován na pololetním nebo výročním vysvědčení známkou nedostatečný, musí vyučující informovat TU a prokazatelným způsobem - nejlépe doporučeným dopisem - i rodiče studenta. Stejným způsobem je třeba postupovat i v případě, že se student náhle a výrazně zhorší. Školská rada schválila školní řád dne. RNDr. Jiří Kuhn, ředitel školy. Ing. Tomáš Mach, předseda školské rady

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice (dále jen školní řád) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Č.j.: 831 / 2014 / 1314 ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Školní řád Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (dále jen školní řád) vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25.

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25. Škola Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 Školní řád Matičního gymnázia, Ostrava Č.j.: Účinnost od: 1. března 2015 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: Školní řád pro žáky Matičního gymnázia,

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A D Ě Č Í N

GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A D Ě Č Í N GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A D Ě Č Í N Pro Gymnázium v Děčíně platí tento školní řád, který shrnuje pravidla chování žáků, jejich práva a povinnosti. Od žáků

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2015 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

ŠKOLNÍ ŘÁD. (2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Gymnázia J. Seiferta o.p.s. vydává dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a navazujících vyhlášek MŠMT tento Školní řád, závazný a povinný bez výjimky pro všechny žáky, studenty

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D 1. Práva žáků 1. Mají právo v určených časech (uvedených v dalším bodě Školního řádu) využívat výpočetní techniku a internet. 2. Mají

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň Školní řád Sportovní a podnikatelská A. Základní povinnosti žáků 1. Začátek vyučování je v 7.50 (7.00) hodin. Žák musí přijít do školy tak, aby byl nejpozději 5 minut před začátkem vyučování v učebně.

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vyšší odborná škola, Volyně, Resslova 440. Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Vyšší odborná škola, Volyně, Resslova 440. Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Vyšší odborné školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Vyšší odborná škola ve Volyni poskytuje vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem v denní a dálkové formě v akreditovaném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Š k o l n í ř á d p l a t n ý p r o š k o l n í r o k 201 3 / 1 4

Š k o l n í ř á d p l a t n ý p r o š k o l n í r o k 201 3 / 1 4 Š k o l n í ř á d p l a t n ý p r o š k o l n í r o k 201 3 / 1 4 (respektuje Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jeho novelu, tj. Zákon č. 49/2009

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2. Školní řád. ( ú p l n é z n ě n í k e d n i 1. 2. 2 0 1 6 )

O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2. Školní řád. ( ú p l n é z n ě n í k e d n i 1. 2. 2 0 1 6 ) Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2 Školní řád ( ú p l n é z n ě n í k e

Více

Základní škola Rakovského v Praze 12

Základní škola Rakovského v Praze 12 Základní škola Rakovského v Praze 12 Š K O L N Í Ř Á D pro škol. rok 2009 2010 Škola je výchovná a vzdělávací instituce, kde se všichni zúčastnění chovají tak, aby mezi nimi nedocházelo k nedorozumění,

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Aleš Antl, ředitel školy Mgr. Aleš

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Školní řád HLUČÍN 2013 OBSAH 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 3 1.1 Práva žáků a zákonných zástupců žáků 3 1.2 Povinnosti žáků

Více

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 -

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 - Školní řád Vydaný dne 1.9. 2009-1 - Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Práva a povinnosti žáků... 2 Práva žáků...2 Povinnosti žáků...3 Docházka do školy...3 Režim výuky ve škole...4 Režim při akcích mimo

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

Školní řád Vnitřní řád č. 5

Školní řád Vnitřní řád č. 5 Školní řád Vnitřní řád č. 5 Název organizace: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa:, 792 01 Bruntál Název zřizovatele: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný na základě 30 zákona 561/2004 Sb.)

ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný na základě 30 zákona 561/2004 Sb.) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD (vydaný na základě 30 zákona 561/2004 Sb.) Preambule Školní řád vychází ze zákona č. 23/1991 Sb., kterým se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 360/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 5.6.2012

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická rada projednala dne: 31.8.2010 směrnice

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. Husova 1126/43, 30100 Plzeň IČ 018 11 193 Školní řád verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Tento školní řád vstupuje v platnost od 1.9.2014. razítko

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: Základní škola Sloupnice Školní řád základní školy Č.j.: 105/2009/RE Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B 10 / A 5 Počet příloh: 8 Změny: A. Školní řád dle 30 zákona 561/2004 Sb.... 1 1. Práva

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 18 Druh dokumentu: směrnice Identifikační označení: QS 75-01 Výtisk číslo: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád (verze platná od září 2015)

Školní řád (verze platná od září 2015) Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 Školní řád (verze platná od září 2015) Článek 1 Všeobecná ustanovení Tento školní řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SPŠAVOŠ KLADNO, J.PALACHA 1840

ŠKOLNÍ ŘÁD SPŠAVOŠ KLADNO, J.PALACHA 1840 Obsah: ŠKOLNÍ ŘÁD SPŠAVOŠ KLADNO, J.PALACHA 1840 SPŠaVOŠ Kladno, J.Palacha 1840 1 Úvodní ustanovení: 1 Čl. I. - Účel školního řádu 2 Čl. II. - Práva žáků a zákonných zástupců 2 Čl. III. Povinnosti žáků

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory VOŠS Zelená 40A, Ostrava-Moravská Ostrava ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak Č. j.: Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD Ř 1.1.3 č.1/11 A10 Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 22. 06. 2015 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŠKOLNÍ ŘÁD A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb. 21 a 22 o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Školní řád Gymnázia Sokolov

Školní řád Gymnázia Sokolov Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, 356 11 Sokolov Školní řád Gymnázia Sokolov I) Školní řád gymnázia vychází zejména z těchto obecně platných právních předpisů: a) zákon č. 561/2004 o předškolním, základním,

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy : Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace, č.345, 739 92 Návsí I. Práva žáků Žák má

Více

Školní řád na základě 30 zákona č. 561/2005 Sb.

Školní řád na základě 30 zákona č. 561/2005 Sb. Naše školní pravidla Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Školní řád na základě 30 zákona č. 561/2005 Sb. při všech činnostech dbáme na bezpečnost svoji i všech ostatních jsme slušní a přátelští

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 105 2007 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více