b) chronické krvácení opakované epistaxe, spontánní tvorba hematomů, petechiální krvácení, menoragie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "b) chronické krvácení opakované epistaxe, spontánní tvorba hematomů, petechiální krvácení, menoragie."

Transkript

1 KLINICKÁ HEMATOLOGIE je klinicky laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných orgánů a jejich chorobami nebo syndromy. Krvetvorná tkáň je diseminovaná po celém organizmu. Klinická hematologie je interdisciplinárním oborem. Hemostáza je jeden z mechanismů udržujících integritu vnitřního prostředí. Na hemostatické rovnováze se podílí (kromě dalších součástí krve) cévní stěna, trombocyty, systém plazmatických koagulačních faktorů, fibrinolytický systém, aktivátory a inhibitory krevního srážení. Narušení hemostatické rovnováhy v důsledku poruchy některého z hemostatických mechanismů se může projevit krvácivými nebo trombotickými a trombofilními stavy. Krvácivé stavy: jsou charakterizovány spontánními krvácivými projevy nebo krvácením, které je neúměrné stavům nebo podnětům je vyvolávajícím. Normální hemostáza představuje základní soubor a sled mechanismů: lokální vazokonstrikce, interakcí mezi trombocyty a cévní stěnou vzniká destičková hemostatická zátka, interakcí mezi plazmatickými koagulačními faktory vzniká fibrinová síť, přiměřená fibrinolytická aktivita. Život ohrožující krvácení může být akutní i chronické. Krvácení se obvykle projevuje na více místech: a) akutní krvácení tvorba petechií a sufuzí,krvácením ze sliznice nosu, dutiny ústní, GIT, urogenitálního traktu, při porodu, krvácením z místa venepunkce nebo kanylace, ze zubního lůžka po extrakci zubu, z operační plochy, krvácením do svalů, kloubů, tkání, CNS. b) chronické krvácení opakované epistaxe, spontánní tvorba hematomů, petechiální krvácení, menoragie. Při velké akutní ztrátě krve je pacient ohrožen hypovolémií a šokem. Nutné je zastavit krvácení nebo likvidovat jeho zdroj. Život ohrožující je rychlá krevní ztráta asi 2,0 2,5 l krve během 3 hodin. Projevy rychlé krevní ztráty: pocení, pocit nedostatku kyslíku, neklid, zrychlení tepové a dechové frekvence, pokles KT, křeče v končetinách, rozšířené zornice, zrakové poruchy, psychické poruchy, bezvědomí. Při velkých akutních ztrátách krve se jedná o problém hemodynamický oběhový- až následně hematologický. Zařazuje se do skupiny akutních posthemoragických anémií. Velké snížení objemu cirkulující krve vede k hypovolemickému šoku až k úmrtí. Příčiny akutní velké ztráty krve mohou být: úrazy, jícnové varixy, perforované žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, rozsáhlé peroperační krvácení aj. Zastavit krvácení, doplnit objem náhradními roztoky a dle krevní ztráty náhrada koncentráty erytrocytů. Monitorovat hodnoty krevního obrazu a krevního srážení (možnost rozvoje DIK). Při velkých akutních ztrátách krve se jedná o problém hemodynamický oběhový- až následně hematologický. Krvácivé stavy z cévních příčin (purpury)- stavy u kterých je patogenetickýcm mechanismem porucha interakce cévní stěny a destiček. Mohou být vrozené nebo získané. Zvýšená propustnost cévní stěny. Zánětlivé a alergické změny drobných cév, změny v důsledku stáří, infekcí např. spála, streptokoková sepse, urémie, vrozené cévní patologie atd. Krvácení je nejčastěji kožní nebo slizniční závažnost je dána vyvolávající příčinou a lokalizací. Na kůži nebo sliznicích jasně červené krevní výrony, petechie, sufuze. Většinou stavy postihující celý organismus Krvácivé stavy z poruchy krevních destiček trombocytopenie, trombocytóza, trombocytémie, trombocytopatie.

2 Trombocytopenie (snížení počtu), trombocytopatie (funkční nedostatečnost) vrozené, získané. Krvácení po drobných úrazech nebo spontánní krvácení do kůže nebo sliznic. Krvácení z nosu, ze střev, žaludku, kožní, z dělohy. Získané mohou být z různých příčin: z působení chemických látek, fyzikálních příčin, při virových infekcích, působením protilátek autoprotilátky (ITP), aloprotilátky (TTP, HUS, HIT heparinem indukovaná trombocytopenie). Trombocytóza, trombocytémie stavy u kterých jsou zvýšené počty trombo v obvodové krvi nad horní fyziologickou hranici. Trombocyzózy u infekcí nebo zánětlivých onemocnění, po splenektomii, při krvácení (za hod po masivním krvácení), u nádorů, při fyzické námaze a psychickém vypětí - přechodné stavy. Trombocytémie zvýšení počtu u maligních onemocnění (nadprodukce trombo). Poruchy plazmatických faktorů - koagulopatie Výsledkem aktivace plazmatických faktorů krevního srážení je vytvoření stabilní fibrinové sítě. Příčinou krvácení je snížená koncentrace nebo aktivita plazmatických faktorů krevního srážení. Většinou mají typický obraz krvácení spontánní do tkání, kůže, hematomy, sufuze. Stupeň krvácení dle poklesu koagulační aktivity faktoru. Koagulopatie vrozené, získané. Vrozené koagulopatie (vrozené krvácivé stavy)- vzácné defekty buď jednoho nebo více faktorů. Hemofilie dědičná choroba způsobena chyběním nebo nedostatečnou funkcí faktoru VIII hemofilie A, nebo faktoru IX hemofilie B. Přenos je vázán na pohlavní chromozom X. Matky jsou přenašečky, onemocní synové. Výskyt onemocnění: nemocných na 1 mil obyvatel. Více je hemofilie A než B. Rozdělení dle tíže onemocnění závislé na F VIII nebo IX. Aktivita F VIII a IX: těžká forma méně než 1%, středně těžká forma 1 5%, lehká forma 5 25%, subhemofilie 25 50%. Těžká hemofilie krvácivé projevy již v prvním roce života, nejčastěji když dítě začíná chodit, někdy se projeví již při porodu. Často spontánní krvácení do kloubů a svalů a krvácení ze sliznic. Krvácení do velkých kloubů kolenní, hlezenní, kyčelní, loketní, ramenní. V důsledku krvácení dochází k deformacím, snížené hybnosti a částečnou až úplnou imobilizací nemocných osob. Prvním příznakem krvácení je bolest a zduření kloubu, kůže nad kloubem je teplá, hybnost je omezená. Často je i krvácení do CNS velmi závažné, do GIT, hematurie, tvorba modřin, krvácení po extrakci zubů (u všech typů hemofilie). Po úrazech a operačních zákrocích může dojít ke zvýšenému až život ohrožujícímu krvácení. U dětí už ve třech letech krvácení do kloubů. Středně těžká forma spontánní krvácení je vzácné, mohou být kloubně svalová krvácení po drobných úrazech. Dg může být stanovena až ve vyšším věku. Lehká forma krvácení se často projeví až po úrazu nebo stomatologickém výkonu. Zřídka krvácení z nosu a kožní petechie. Laboratorní vyšetření u hemofilie: aptt prodloužený, PT v normě, DK v normě, kvantitativní stanovení F VIII, IX. Léčba: kauzální léčba neexistuje (vrozené onemocnění), substituce koncentráty chybějícího faktoru. Podpůrná léčba antifibrinolytiky (Pamba, Exacyl) ne u hematurie. U lehkých forem analog antidiuretického hormonu (vazopresinu) DDAVT. Koncentráty faktorů vysoce purifikovaných nebo

3 rekombinantních (vyšší cena). Nutno opakovaně podávat krátký poločas, 8 12 hodin. Při výrobě krevních derivátů dochází k inaktivaci virů. Koncentráty F VIII: Fanhdi (Grifols), Immunate (Baxter), Octanate (Octapharma) Rekombinantní přípravky Recombinate, Advate F IX Immunine, Octanine Rekombinantní BeneFix, AlphaNine Důležité: nepodávat injekce intramuskulárně (krvácení do svalů), nedávat léky, které interferují s funkcí trombocytů např. aspirin, pyrazolony, nesteroidní antirevmatika. Nutná předoperační příprava koncentráty faktorů. Domácí léčba. Genetické poradenství určení přenašečství. Komplikace hemofilie Tvorba alloprotilátek - inhibitoru proti F VIII nebo F IX. Vytvářejí se asi u 5 25% těžkých hemofiliků po léčbě koncentráty faktorů. Větší výskyt je u hemofilie A. přítomnost inhibitoru se projevuje rezistencí na substituční léčbu koncentráty faktorů. Krvácení je život ohrožující. Léčba obtížná. NovoSeven (rekombinantní přípravek, aktivovaný F VII) nebo preparát FEIBA aktivovaný protrombinový komplex. Získaná hemofilie Vzácné krvácivé onemocnění. Vzniká spontánní tvorbou inhibitoru (FVIII, FIX). Nedostatek faktorů vede k závažnému krvácení, manifestuje se jako prokrvácení kůže a svalů. Vznik protilátek: neznámá (idiopatická příčina), těhotenství, vyšší věk, autoimunní poruchy, nádorová onemocnění. Léčba: velmi obtížná. Von Willebrandova choroba Nejčastější vrozené krvácivé onemocnění není závislé na pohlavním chromozomu. Existuje i získaná forma. Nedostatek nebo funkční defekt vwf v plazmě nebo trombo. Těžký typ je vzácný. Klinické projevy závisí na tíži postižení vwf a sekundárním postižení F VIII. Častěji jsou postiženy ženy. Projevy krvácení: slizniční z nosu, dásní, kožní hematomy, krvácení při poranění. Při současném defektu F VIII krvácení jako u hemofiliků U žen silné menstruační krvácení. Nositelé krevní skupiny O mají nižší hladinu vwf než non O - zvýšená krvácivost. Léčba je závislá na typu vwch (Typ 1,2,3) a klinických projevech krvácení. Koncentráty FVIII/vWf, DDAVP (typ I),dříve kryoprotein, biologický poločas vwf je 6 8 hod. Všechny koncentráty FVIII neobsahují vwf. U metroragie antifibrinolytika. Ostatní vrozené krvácivé stavy Jsou velmi vzácné, tíže krvácení závisí na stupni poklesu koagulační aktivity faktoru. Může se jednat o defekt jednoho faktoru nebo kombinaci faktorů. Mírnění krvácení: podávají se koncentráty příslušného faktoru nebo plazma.

4 Nedostatek fibrinogenu - F I hypofibrinogenémie a afibrinogenémie velmi vzácné. U žen zvýšený výskyt spontánních potratů v I. trimestru. U léčby koncentráty fibrinigenu nutná velká opatrnost, mají vysoký trombogenní potenciál ( možnost až anafylaktické reakce) nebo FFP(čerstvá zmrazená plazma) % nemocných mají projevy žilní a tepenné trombózy. Zhoršené hojení ran. Nedostatek F VII velmi vzácné. Homozygoti těžké krvácivé projevy, heterozygoti střední až lehké. Méně než 1% F VII krvácení jako u těžké hemofilie (klouby, CNS). Asi u 16% dětí s deficitem F VII je krvácení do CNS při porodu. Léčba koncentráty F VII, rekombinantní F VII, faktory protrombinového komplexu. Nedostatek F XIII u homozygotů krvácení většinou hned po porodu z pupečníku, časté je krvácení do CNS, do kloubů. Špatné hojení ran abnormální jizvy. U žen časté spontánní potraty. Léčba koncentráty F XIII nebo FFP. Získané poruchy krevního srážení Syndrom diseminované intravaskulární koagulace (DIK, DIC) Není samostatnou jednotkou, ale stav, který doprovází jinou chorobu. Dochází k systémové aktivaci koagulace (tkáňový faktor tromboplastin), k intravaskulární tvorbě a ukládání fibrinu, ke vzniku trombů v mikrocirkulaci a následně k orgánové ischemii až k multiorgá -novému selhání. Po vyčerpání koagulačních faktorů a krevních destiček a trvající aktivaci koagulace těžké krvácivé projevy. Komplikací je hyperfibrinolýza, inhibice fibrinolýzy. Souběžně jsou trombotické a hemoragické projevy. Závažný, život ohrožující stav. Možné příčiny DIK: Masivní tkáňové poškození operační zákroky, trauma, popáleniny, použití mimotělního oběhu. Gynekologie, porodnictví. Intravaskulární hemolýza infekce, inkompatibilní transfuze, toxiny. Šok. Nádorová onemocnění. Zánět slinivky břišní. Septické stavy. Orgánová destrukce těžká pankreatitida. Imunitní reakce anafylaktická reakce (léky). Cévní poruchy Klinický obraz závisí od základního onemocnění a od stádia DIK a akutního stavu hemostázy. Chronický DIK, subakutní, akutní. Akutní DIK masivní podněty, rychlý průběh, např. sepse, embolizace plodovou vodou, předčasné odlučování placenty, masivní tkáňové poškození. Chronický např. maligní onemocnění. Hyperkoagulační stádium, hypokoagulační stádium, aktivace fibrinolýzy. Léčba: je náročná, závisí na klinických projevech, vyvolávající příčině a stádiu DIK. Léčba je vždy přísně individuální. Odstranění vyvolávající příčiny. Zajištění vitálních funkcí. Získané koagulopatie Nedostatek vitaminu K (faktory závislé na K vitaminu K dependentní, II, VII, IX, X, protein C, S, Z). K vitamin je vstřebáván v tenkém střevě, je syntetizován střevní florou, také je ve svalech, kůži. Nedostatek vitamínu K je způsoben nedostatečný příjem, porucha resorpce ve střevě, porucha

5 transportu, poškození jaterních buněk. Terapie: Vitamin K, faktory protrombinového komplexu, plazma. Jaterní postižení porucha syntézy plazmatických faktorů, nedostatek faktorů při zvýšené spotřebě. Cirkulující antikoagulant cirkulující IgG inhibující účinek různých koagulačních faktorů. Plazmocytom, lymfoproliferativní onemocnění, choroby pojiva. Trombofilní a trombotické stavy Trombofilie vrozená nebo získaná porucha hemostatického mechanismu, je pravděpodobnou příčinou zvýšeného sklonu k trombóze. Výskyt trombofilie je asi 5 x větší než výskyt hemofilie. Trombofilie (zahrnuje i projevy trombembolické nemoci) je tedy zvýšená náklonnost k tvorbě krevních sraženin. Příčinou trombózy je buď porucha cévní stěny, krevního toku nebo látek přítomných v krvi. Rizikové faktory trombofilních stavů jsou: a)dědičné vrozené stavy, které jsou náchylnější k tvorbě trombóz: Leidenská mutace (F V), nedostatek AT III, nedostatek proteinu C a S, dysfibrinogenémie. Prevence: lehká forma antikoagulancia (heparin v rizikových situacích). Těžká forma celoživotní aplikace nefrakcionovaného a nízkomolekulárního heparinu a kumarinových preparátů. Osoby s krevní skupinou non - O (tj. A, B, AB) mají asi 2x vyšší riziko trombózy než osoby s KS O. b) získané vznikají kdykoliv v průběhu života: rizikové faktory- myeloprolifarativní onemocnění, malignity, pooperační období, nefrotický syndrom,těhotenství, poporodní období, jaterní selhání, antifosfolipidové protilátky,trombocytémie, zpomalení toku krve, úraz, imobilizace, dlouhé cesty (letecky), hormonální antikoncepce, věk na 45 let, obezita, autoimunní onemocnění, chronické střevní záněty, c) smíšené etiologie působení vrozených a získaných abnormalit: např. hyperhomocysteinémie a nedostatek vitaminu B 12 a kyseliny listové. Současným působením více faktorů s trombofilním potenciálem vzniká trombembolická nemoc (TEN). Rozdíl mezi trombofilním stavem a trombembolickou nemocí: trombofilní stav klinické příznaky ještě nejsou, trombembolická nemoc již příznaky trombózy. Příznaky trombembolické nemoci: Hluboká žilní trombóza zpravidla v dolních končetinách, bolest v postižené oblasti, otok, pocit napětí, modravý nádech ale teplá, nalité žíly pod povrchem kůže, nemocná končetina silnější než zdravá. Komplikace: tromby z hlubokých žil utržení a ucpání cévy emboly. Nejzávažnější plicní embolie. Komplikace tromby z hlubokých žil utržení a ucpání cévy emboly. Arteriální trombóza uplatňuje se především poškození endotelu a zvýšená agregabilita trombocytů. Léčba ASA, inhibitory destičkových funkcí.

6 Antitrombotická léčba snižuje zvýšenou tendenci ke krevnímu srážení. antikoagulační léčba ( snižuje koagulační potenciál, provázena větším rizikem krvácení), antitrombotická léčba, antiagregační léčba (zasahuje do procesu primární hemostázy) má význam u tepenných trombóz, trombolytická léčba při nutnosti rozpuštění koagula u akutních cévních uzávěrů (nese s sebou rizika). Mikroangiopatické hemolytické anémie Intravaskulární hemolýza fragmentací ery v malých cévách. Mechanické poškození ery způsobeno depozity fibrinu na vnějším povrchu cév. Hemolýza, uvolnění tromboplastiny aktivních látek může dojít k rozvoji DIK. TTP (trombotická trombocytopenická purpura) vzácná, příčina není známa, v patogenezi se uplatňuje poškození endotelu cév se vznikem četných trombů v drobných cévách. Vzácná, ale vážná choroba postihuje dospělé mladší jedince. Projevy: hemolytická anémie, horečka, trombocytopenie, nestálé neurologické příznaky a poškození ledvin, postižení CNS, smrtelné nebezpečí po ischemickém poškození všech orgánů. Rozsáhlé poškození arteriol s následným trombotickým uzávěrem.. Plazmaferéza, náhrada plazmy. Odstranění vyvolávající příčiny. HUS (hemolyticko uremický syndrom) patogeneze jako u TTP. Klinicky jako postižení akutní ledvin s hypertenzí, hemolytická anémie, trombocytopenie. Začátek náhlý, teplota, gastrointestinální a dýchací potíže. Nejednou selhání ledvin a porucha elektrolytické rovnováhy. Prognóza příznivější než u TTP. Nejednou nutná dialýza. Anémie ze zvýšené ztráty Červená krvinka přežívá v oběhu 120 dní, pak následuje její rozpad. 90% erytrocytů se rozpadá mimo cévní řečiště - extravaskulárně hlavně ve slezině a 10% v cévním řečišti intravaskulární rozpad. Za patologických stavů, které mohou být přímo v červené krvince nebo mimo červenou krvinku dochází k předčasnému zániku ery. Vrozené poruchy červených krvinek korpuskulární anémie z předčasného zániku. Při náhlém rozpadu většího množství erytrocytů, erytropoéza není schopna nahradit ztráty a je-li omezena erytropoetická kapacita kostní dřeně dochází k anémii. Předčasný rozpad erytrocytů = hemolýza. Porucha může být přímo v červené krvince porucha membrány, porucha metabolismu v ery, patologické hemoglobiny = korpuskulární anémie ze zvýšené ztráty. Za fyziologických stavů má kostní dřeň schopnost zvýšit svoji kapacitu na desetinásobek produkce erytrocytů. Komplikace: období hyperhemolýzy hemolytické krize náhlý rozvoj anémie a méně často aplastická krize (útlum KD). Léčba u jednotlivých typů korpuskulárních anémií je odlišná. Např. splenektomie, transfuzní přípravky. Extrakorpuskulární hemolytické anémie autoimunní hemolytické anémie (AIHA). Jsou to získané HA, způsobené protilátkami, které jsou namířené proti vlastním červeným krvinkám. Zvýšená destrukce erytrocytů je ve slezině, játrech, vzácněji přímo v cévním řečišti. V KD je zvýšená tvorby krvinek kompenzační mechanismy. Nejčastěji vznik na základě autoimunního procesu.

7 Protilátky tepelné, chladové dle tepelného optima při kterém reagují. Vznik při autoimunních onemocněních, lymfoproliferativních onemocněních, po lécích (např. metyldopa). Infekční onemocnění infekční mononukleóza, TBC, lues, maligní lymfomy.. Akutní hemolýza může být i po inkompatibilní transfuzi jako potransfuzní reakce. HA neimunitního charakteru mechanické poškození ery v mikrocirkulaci. Klinický obraz závisí od rychlosti hemolýzy. V dospělosti nejčastěji chronický průběh, postupný rozvoj anémie, hepatosplenomegálie a ikterické zbarvení kůže. Mladší jedinci bývá akutní průběh, rychlý vznik anémie, ikterus, bolesti břicha, někdy teploty, zmatenost (viróza, trauma). Léčba kortikoidy a imunosupresiva, TP?? Hemolytické anémie vznikají jestliže kostní dřeň není schopna kompenzovat zvýšený zánik erytrocytů. Hemolytická krize je provázena prohloubením žloutenky (z nadměrného rozpadu ery uvolnění Hb ), větším poklesem hemoglobinu, bolestmi břicha, zvracením a vzestupem počtu retikulocytů. Aplastické krize vznikají u některých hemolytických anémiích při infekcích (zvláště parvoviry). Anémie z útlumu krvetvorby Aplastická anémie dřeňový útlum, selhání hemopoetické kmenové buňky hypocelularita KD, periferní cytopenie pokles ery (anémie), leukocytů (snížená obranyschopnost), trombocytů (krvácivé projevy). Příčiny aplastických anémií: 43% neznámá příčina idiopatická AA. Léky chloramfenokol, streptomycin, penicilin, sloučeniny zlata, cytostatika). Chemické látky benzen, toluen, insekticidy. Virové infekce hepatitidy A,B,C, EB virus, parvovirus. Fyzikální vlivy záření. Léčba: vychází z odstranění vyvolávající noxy, těžké stavy imunosupresivní léčba. Léčba TP snižuje na úspěšnou transplantaci KD. V případě nutnosti ne od příbuzných. U těžkých stavů intenzivní hematologická péče, sterilní prostředí. Zpracovaly: Stanislava Lexová, RNDr. Magda Popelová Použitá literatura: Miloslava Matýšková: Hematologie 2. Díl Krevní srážení Miroslav Pecka: Laboratorní hematologie v přehledu, Fyziologie a patofyziologie hemostázy Stanislava Lexová a kol., hematologie, část A. Bulikové Anémie H. Poul: Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromembolické nemoci Příbalové letáky ke krevním derivátům Internet

Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048. Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s.

Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048. Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s. Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048 Hemofilie MUDr. Alena Vašková, MUDr. Jiří Libiger Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí n.l. Hemofilie

Více

Rehabilitace u pacientů s vrozeným krvácivým onemocněním - zkušenosti CCC FN Ostrava. R. Hrdličková D. Polcarová Š. Blahutová Z.

Rehabilitace u pacientů s vrozeným krvácivým onemocněním - zkušenosti CCC FN Ostrava. R. Hrdličková D. Polcarová Š. Blahutová Z. Rehabilitace u pacientů s vrozeným krvácivým onemocněním - zkušenosti CCC FN Ostrava R. Hrdličková D. Polcarová Š. Blahutová Z. Čermáková Vrozené poruchy koagulace které jsou nejčastější v našem regionu?

Více

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba.

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba. DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus je dnes jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 7 %, pravděpodobně

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

Hemofilie Zdeňka Hajšmanová Proces krevního srážení Obr. č. 1 Poranění cévy Vasokonstrikce Primární destičková zátka Fibrinová síť Definice hemofilie Nevyléčitelná vrozená krvácivá choroba s nedostatkem

Více

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Autor: Mitašová M Zánět plic je akutní onemocnění postihující plicní alveoly (sklípky), respirační bronchioly (průdušinkysoučást dolních dýchacích

Více

Co byste měli vědět o přípravku

Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku RoActemra Nalezení té pravé léčby revmatoidní artritidy (RA) je velmi důležité. S dnešními léky na RA najde mnoho lidí úlevu, kterou potřebují.

Více

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa, hrozba moderní doby PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa je stav, kdy se tělu nedostávají základní živiny. Příčin je řada. Podobně jako obezita i podvýživa se stává strašákem moderního věku

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Akutní a chronické selhání ledvin Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá,, PhD. Selhání ledvin Patofyziologický stav, kdy ledviny nejsou schopny a) vylučovat

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. PAMBA tablety (acidum aminomethylbenzoicum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. PAMBA tablety (acidum aminomethylbenzoicum) sp.zn. sukls63940/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele PAMBA tablety (acidum aminomethylbenzoicum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Autor: Aneta Balejová Jde o velmi závažné nádorové onemocnění s vysokou úmrtností. Slinivka břišní je vnitřní orgán dlouhý 18-20cm. Nachází se v zadní

Více

Alopecie (plešatost) Trichologie info@trichologie.eu www.trichologie.eu

Alopecie (plešatost) Trichologie info@trichologie.eu www.trichologie.eu Alopecie (plešatost) Ztráta vlasů známá jako plešatost je poměrně obvyklá. Projevuje se postupným řídnutím vlasového porostu až jeho rozsáhlou ztrátou. Můžeme ztratit 20-60 vlasů a může to být stav normální.

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ MOCI V PSYCHIATRII Malý R 1, Masopust J 2, Konupčíková K 2 1 I. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Vojáček,

Více

Tab. 1. Výskyt rizikových faktorů TEN ve sledovaném souboru.

Tab. 1. Výskyt rizikových faktorů TEN ve sledovaném souboru. Úprava algoritmu prevence žilního tromboembolizmu. Úpravu algoritmu prevence žilního tromboembolizmu (TEN) jsme provedli na základě klinických zkušeností a nových dat z literatury. Prospektivně jsme sledovali

Více

Co to jsou srůsty? Jak vznikají?

Co to jsou srůsty? Jak vznikají? Jestli se srůsty týkají i vás můžete zjistit na webu srusty.cz, kde je k dispozici odborníky sestavené samovyšetření. Je třeba tuto problematiku nepodceňovat, protože vedle výše zmíněných obtíží jsou pooperační

Více

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ)

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ) OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ) REGRESIVNÍ ZMĚNY 1. Obecné mechanismy buněčného poškození 2. Zánik buňky: nekróza, apoptóza 3. Adaptace tkání a orgánů - definice, příklady 4.

Více

Bronzový Standard SANATORY I. Zdravotnické minimum. Zdravotnické minimum:

Bronzový Standard SANATORY I. Zdravotnické minimum. Zdravotnické minimum: Bronzový Standard SANATORY I. Zdravotnické minimum Zdravotnické minimum: Funkce lidského těla se zaměřením na geriatrii (anatomie, fyziologie, patologie) Nejčastější patologické stavy seniorů Vymezení

Více

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha HISTORICKÝ PŘEHLED 1844-1850 popsány první případy postižení skeletu s ložisky plazmatických buněk 1873 Dr. Rustizky zavádí označení mnohočetný myelom

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hyperlipoproteinemie (HLP) hladina lipidů a lipoproteinů v plazmě Metabolická onemocnění Významný faktor

Více

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT.

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT. Strana 1 (celkem 6 Strana 1 (celkem 6) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Oxid uhelnatý: základní informace

Oxid uhelnatý: základní informace Oxid uhelnatý: základní informace LIFEPAK 15, jehož uvedení na trh Physio-Control připravuje, bude mimo jiné umožňovat neinvazivní diagnostiku SpCO. Čím může být významná dostupnost rychlé, neinvazivní

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

Předmět: Ošetřovatelství. Obor: Zdravotnický asistent 4.D

Předmět: Ošetřovatelství. Obor: Zdravotnický asistent 4.D Předmět: Ošetřovatelství 4.D 1. Ošetřovatelská péče o nemocného s akutním infarktem myokardu 2. Ošetřovatelská péče o nemocného s CHOPN 3. Ošetřovatelská péče o nemocného s flebotrombózou 4. Ošetřovatelská

Více

Otázka: Cévní soustava, krev. Předmět: Biologie. Přidal(a): Petra. Krev. funkce - vede dýchací pliny. - rozvádí živiny, odvádí zplodiny

Otázka: Cévní soustava, krev. Předmět: Biologie. Přidal(a): Petra. Krev. funkce - vede dýchací pliny. - rozvádí živiny, odvádí zplodiny Otázka: Cévní soustava, krev Předmět: Biologie Přidal(a): Petra Krev funkce - vede dýchací pliny - rozvádí živiny, odvádí zplodiny - rozvádí hormony - podílí se na udržování stálé tělesné teploty - obrana

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Sp.zn. sukls201931/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Souhrn údajů o přípravku Influvac Injekční suspenze (vakcína proti chřipce, povrchový antigen, inaktivovaná) Sezóna 2013/2014 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Ceník wellness služeb

Ceník wellness služeb Ceník wellness služeb AROMA KOUPEL Z KAČENČINÝCH HOR voňavá lázeň v přírodní dřevěné vaně, při svíčkách a se zdravým občerstvením 20 minut.. 250 Kč HORSKÁ KOZÍ SAUNA Pro ubytované v Kozím chlívku 60 minut

Více

vylučování odpadních látek (tělo by bylo schopno samo sebe otrávit) vylučování odpadu v těle

vylučování odpadních látek (tělo by bylo schopno samo sebe otrávit) vylučování odpadu v těle Ledviny Odpadní látky vylučování odpadních látek (tělo by bylo schopno samo sebe otrávit) vylučování odpadu v těle kůže (soli a minerální látky) plíce (CO 2, H 2 O v podobě páry) vnitřnosti nestrávené

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls97770/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku Vitamin A - SLOVAKOFARMA 2. Kvalitativní a kvantitavní složení retinoli acetas 1 500 000 m.j./g, 0,0200 g, co je 30 000 m. j. v 1 tobolce

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls92805/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paramax Combi 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. IMMUNINE BAXTER 1200 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční nebo infuzní roztok

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. IMMUNINE BAXTER 1200 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční nebo infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IMMUNINE BAXTER 1200 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční nebo infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: factor IX coagulationis

Více

Zápal plic - pneumonie

Zápal plic - pneumonie Zápal plic - pneumonie Autor: Silvia Cveková Výskyt (incidence a prevalence) Pneumonie jsou v rozvinutých zemích nejčastější příčinou úmrtí mezi všemi infekčními chorobami. Jsou třetí nejčastější příčinou

Více

vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu;

vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu; Biologie G5 1) Opakování Geologie VÝSTUP porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy; využívá vybrané metody identifikace minerálů; vyhodnotí bezpečnost ukládání

Více

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Terapie život ohrožujícího krvácení Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Osnova fyziologie krevního srážení monitorace definice ŽOK terapie ŽOK PPH guedeliness závěry pro praxi Koagulační kaskáda

Více

Nové léčebné možnosti u. J.Šlechtová Hematologický úsek ÚKBH FN a LF UK v Plzni

Nové léčebné možnosti u. J.Šlechtová Hematologický úsek ÚKBH FN a LF UK v Plzni Nové léčebné možnosti u hemofilie a von Willebrandovy choroby J.Šlechtová Hematologický úsek ÚKBH FN a LF UK v Plzni Hemofilie Co je hemofilie? Hemofilie A nedostatek koagulačního č faktoru VIII (kofaktoru

Více

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis)

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Autor: Macek Výskyt Aneuryzma abdominální aorty (AAA) je definováno jako lokalizované rozšíření břišního úseku aorty o více než 50 % (čili alespoň 1,5krát,

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

Juvenilní dermatomyozitida

Juvenilní dermatomyozitida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní dermatomyozitida Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Liší se nemoc u dětí od dermatomyozitidy u dospělých? U dospělých může dermatomyozitidu provázet

Více

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie Spirometrie Spirometrie je funkční vyšetření plic, které má důležitou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Spirometrie je indikována především u přetrvávajícího kašle, dušnosti nebo u

Více

sp.zn.sukls18558/2015

sp.zn.sukls18558/2015 sp.zn.sukls18558/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE STREPFEN flurbiprofenum pastilky Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Autor: Jakub Vaněk, Školitel: MUDr. Milada Hobzová, Ph.D. Výskyt Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) neboli syndrom zástavy dechu ve spánku je

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

S O UH R N Ú D AJ Ů O P ŘÍPR AVK U

S O UH R N Ú D AJ Ů O P ŘÍPR AVK U sp. zn. sukls223864/2013 S O UH R N Ú D AJ Ů O P ŘÍPR AVK U 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml perorálního roztoku obsahuje ambroxoli hydrochloridum

Více

Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění

Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění Autor: Jana Števková, Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D. Antitrombotická terapie Antitrombotická terapie je součásti léčby mnohých kardiovaskulárních

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

Pavlína Kyjovská 386415

Pavlína Kyjovská 386415 Pavlína Kyjovská 386415 patří mezi klasické narkomanie, vytváří typické farmakologické i psychické závislosti Farmakologicky účinnou látkou je alkaloid nikotin (obsažen v tabáku). Na nervový systém může

Více

Předmluva 10. A Teoretické principy manuální lymfodrenáže 11

Předmluva 10. A Teoretické principy manuální lymfodrenáže 11 Obsah Předmluva 10 A Teoretické principy manuální lymfodrenáže 11 1 Anatomie a fyziologie krevního oběhu 13 1.1 Krev 13 1.1.1 Červené krvinky (erytrocyty) 14 1.1.2 Bílé krvinky (leukocyty) 14 1.1.3 Krevní

Více

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči Svazek 1 Tabelární seznam nemocí KAPITOLA XXI Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 Z99) Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem

Více

Zlomeniny Agility Dogdancing Dogfrisbee Dostihy & Coursing Flyball Mushing & Dogtrekking Obedience Pasení Sportovní kynologie Záchranáři

Zlomeniny Agility Dogdancing Dogfrisbee Dostihy & Coursing Flyball Mushing & Dogtrekking Obedience Pasení Sportovní kynologie Záchranáři 02 2013 ROČNÍK 7 Cena49 Kč / 2,44, pro předplatitele 41,30 Kč / 2 rozhovory Igor Lengvarský Zsófi Bíró Helena Kovš Pavel Kos STREČINK PSA ŠEDIVÁČKŮV LONG Cena výtisku: 49 Kč 1,96 Zlomeniny Agility Dogdancing

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Amizolmet 500 mg/ml injekční roztok. Metamizolum natricum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Amizolmet 500 mg/ml injekční roztok. Metamizolum natricum monohydricum Sp.zn.sukls195561/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Amizolmet 500 mg/ml injekční roztok Metamizolum natricum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum) sp. zn. sukls168363/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 1. CO JE FMF 1.1 Co je to? Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) patří

Více

Imunogenetika imunologie. imunity imunitních reakcí antigenů protilátek. imunogenetika. erytrocytárních antigenů histokompatibilitních antigenů

Imunogenetika imunologie. imunity imunitních reakcí antigenů protilátek. imunogenetika. erytrocytárních antigenů histokompatibilitních antigenů Imunogenetika Vědní odvětví zabývající se imunitním systémem obratlovců, který je výrazně odlišuje od nižších organizmů se nazývá imunologie. Její náplní je zejména studium imunity mechanizmů stálosti

Více

Transfuzní přípravky

Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky lidská krev a její složky zpracované pro podání transfuzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci erytrocyty, trombocyty, granulocyty, plazma. Jedná se o individuálně

Více

Příbalová informace. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie

Příbalová informace. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! INFANRIX Vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární) (injekční suspenze) Výrobce GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l Institut

Více

Marocké zlato ARGANOVÝ ARGAN OLEJ

Marocké zlato ARGANOVÝ ARGAN OLEJ Marocké zlato ARGANOVÝ OLEJ ARGANOVÝ OLEJ ZEMĚ PŮVODU Stromy Argania Spinosa rostou v jihozápadním Maroku Arganový olej, který Vám přinášíme, pochází z produkce regionu Agadir ARGANIA SPINOSA SVATÝ STROM

Více

Močopohlavní soustava

Močopohlavní soustava Močopohlavní soustava Do močopohlavní soustavy zařazujeme dvě samostatné soustavy vylučovací a pohlavní. Anatomie mužské vylučovací soustavy Vylučovací soustava Pro tělo jsou důležité nejen soustavy, které

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky vysoce toxické

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky vysoce toxické Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky vysoce toxické Azid sodný, NaN 3 T+ R:28-32 S: (1/2-)28-45 Bílá krystalická látka, hořlavá,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls22547/2008 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Braunol Kožní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 g roztoku obsahuje

Více

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží LÉKÁRNIČKA Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. stanovuje, že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky.

Více

Psi: Snížení mortality a klinických příznaků parvovirózy (enterické formy) psů od 1 měsíce věku.

Psi: Snížení mortality a klinických příznaků parvovirózy (enterické formy) psů od 1 měsíce věku. 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Virbagen Omega 5 MU pro psy a kočky Virbagen Omega 10 MU pro psy a kočky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Lahvička s lyofilizátem : Léčivá látka Balení

Více

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim LYMFODRENÁŽ A JEJÍ CHARAKTER Lymfatické masáže (lymfodrenáže) aktivují tok lymfy v lymfatickém systému, který je významnou součástí

Více

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM IRDRG název 00011 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC 00012 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC 00013 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC 00021 TRANSPLANTACE JATER BEZ CC 00022 TRANSPLANTACE JATER

Více

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení Slovník pojmů z oblasti krizového řízení Aktuální toxicita je krátkodobé působení vyšší dávky jedovaté (toxické) látky na zdraví člověka nebo jiných živých organismů. Může se projevit při havárii s toxickou

Více

sp.zn.sukls73280/2013

sp.zn.sukls73280/2013 sp.zn.sukls73280/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ONCOZOL 2,5 MG, potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Absorpce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Absorpce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Absorpce Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Definice Absorpce je fáze farmakokinetiky, kdy dochází

Více

Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml

Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 100 ml Popis zboží: 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Kelacyl 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Přípravek s indikačním omezením 2.

Více

Karcinom endometria - prognosticky významné markery

Karcinom endometria - prognosticky významné markery Karcinom endometria - prognosticky významné markery Autor: Sabina Ondrová Mezi závažná gynekologická onemocnění řadíme zejména zhoubné nádory děložního těla, nádory vaječníku, endometriózy a v poslední

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237437/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237437/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237437/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cetixin 10 mg, potahované tablety cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína Atopický ekzém Co je to atopický ekzém atopický je slovo řeckého původu a znamená cizí, zvláštní, něco co vyvěrá na povrch. Atopický ekzém je zánětlivé onemocnění kůže, provázené svěděním a suchostí pokožky,

Více

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny ZAMYŠLENÍ NAD TĚHOTENSTVÍM A PORODEM Jaký věk ženy je nejvhodnější pro otěhotnění? Ve kterém věku je plodnost žen a mužů největší? Pečujte o správnou tělesnou hmotnost Co je to neplodnost a jak často se

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Na základě ustanovení 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

POSÍLENÍ IMUNITY (IMUNOMODULANCIA)

POSÍLENÍ IMUNITY (IMUNOMODULANCIA) POSÍLENÍ IMUNITY (IMUNOMODULANCIA) Imunita je nedílnou součástí našeho života. Ovlivňuje naše zdraví jak kladným, tak záporným způsobem. Musíme dbát na její rovnováhu a správnou funkci, abychom se cítili

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro kočky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro kočky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro kočky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum Pomocné

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls139835/2011

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls139835/2011 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls139835/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RHINO-STAS Galmed dávkovací nosní sprej 0,1% nosní sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování

Více

Pohlavní styk EREKCE orgasmus EJAKULACÍ Oplození vajíčka TĚHOTENSTVÍ

Pohlavní styk EREKCE orgasmus EJAKULACÍ Oplození vajíčka TĚHOTENSTVÍ Těhotenství a vývin člověka Pohlavní styk Při pohlavním styku neboli souloži (koitu) dochází ke spojení pohlavních orgánů muže a ženy. Při pohlavním vzrušení nastává u muže EREKCE penisu (ztopoření) v

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Clotrimazol AL 200 vaginální tablety clotrimazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Clotrimazol AL 200 vaginální tablety clotrimazolum sp. zn. sukls29510/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Clotrimazol AL 200 vaginální tablety clotrimazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls220171/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alpicort F 0,05 mg/ml+2 mg/ml+4 mg/ml Kožní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: estradioli benzoas, prednisolonum,

Více

Tělní tekutiny jsou roztoky anorganických a organických látek. Jejich základní složkou je voda. Tělní tekutiny zajišťují homeostázu a dělí se:

Tělní tekutiny jsou roztoky anorganických a organických látek. Jejich základní složkou je voda. Tělní tekutiny zajišťují homeostázu a dělí se: Otázka: Krev a krevní oběh člověka Předmět: Biologie Přidal(a): ChudyStudent Oběhová soustava zajišťuje oběh tělních tekutin. Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované

Více

PORUCHY PAMĚTI A SOUSTŘEDĚNÍ

PORUCHY PAMĚTI A SOUSTŘEDĚNÍ PORUCHY PAMĚTI A SOUSTŘEDĚNÍ S narůstajícím věkem se může snižovat výkonnost paměti a soustředění a může docházet k poruchám paměti. Ročně je v zemích Evropské unie nově diagnostikováno na 600 000 pacientů

Více

Předseda České společnosti pro a trombózu a hemostázu ČLS JEP.

Předseda České společnosti pro a trombózu a hemostázu ČLS JEP. Program kongresu Středa 19. listopadu 17.00 22.00 Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je Roche Diagnostics Division Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je Pfizer, zlatý

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls105812/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin PMCS 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Vaječník (ovarium) oocyty folikul estrogenu progesteronu Vejcovod

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Vaječník (ovarium) oocyty folikul estrogenu progesteronu Vejcovod Pohlavní soustava - žena Rozmnožování zajišťuje převod genetické informace, vznik jedince a zabezpečuje existenci člověka jako biologického druhu schopného přizpůsobovat se měnícím se životním podmínkám.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 1. Co je přípravek Biodroxil a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biodroxil užívat 3. Jak se přípravek Biodroxil užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

Souhrn údajů o přípravku. Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty 2)

Souhrn údajů o přípravku. Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty 2) Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Typherix, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Polysacharidová vakcína proti tyfu 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5 ml) vakcíny

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sp.zn.sukls105381/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Manoass 100 mg enterosolventní tablety acidum acetylsalicylicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

obou protichůdných hormonů je ve vzájemné vazbě: snížení hladiny glukosy v krvi, byť velmi

obou protichůdných hormonů je ve vzájemné vazbě: snížení hladiny glukosy v krvi, byť velmi Metabolismus sacharidů II Syntéza a odbourání glykogenu Je-li do buněk přiváděno dostatečné množství glukosy, může být její část, která není bezprostředně oxidována, ukládána ve formě glykogenu. Značnou

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2006 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2006 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více