KVANTIFIKACE A DOPADY KORUPCE NA BOHATSTVÍ ZEMĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVANTIFIKACE A DOPADY KORUPCE NA BOHATSTVÍ ZEMĚ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KVANTIFIKACE A DOPADY KORUPCE NA BOHATSTVÍ ZEMĚ The quantification of a corruption and its consequences on wealth of a country Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Luděk BENADA Autor: Bc. Tomáš HERŮDEK BRNO 2014

2 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Tomáš Herůdek Kvantifikace a dopady korupce na bohatství země The quantification of a corruption and its consequences on wealth of a country financí Ing. Luděk Benada Rok obhajoby: 2015 Anotace Cílem mé diplomové práce Kvantifikace a dopady korupce na bohatství země je zjistit, zda existuje vztah mezi korupcí a bohatstvím vybrané ekonomiky. V první částí dochází k teoretické analýze problematiky, literární rešerši a tvorbě teoretického modelu výnosu z korupce. Druhá část je praktická a v ní formuluji několik hypotéz vytvořených na základě teoretického modelu a provádím jejich potvrzení či vyvrácení na základě ekonometrické analýzy ekonomických ukazatelů. V závěru prezentuji výsledky mých zjištění. Annotation The goal of submited thesis Quantification of curruption and its consequences on wealth of country is to examine, if there exists relationship between corruption and wealth of choosen economics. In first part is concentrated theoretical analysis, literature analysis and creation of theoretical corruption yield model. The next part is practical and based on my theoretical model I formulate few hypothesis and then examine them with econometrics models based on economic indicators. In the end I present found results. Klíčová slova Korupce, HDP na osobu, efektivita justice, efektivita vládního prostředí, úplácení Keywords Corruption, GDP per capita, justice effeciency, goverment effeciency, bribery 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Kvantifikace a dopady korupce na bohatství země vypracoval samostatně pod vedením Ing. Luďka Benady a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 24. prosince 2014 vlastnoruční podpis autora 3

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Luďku Benadovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. 4

5 OBSAH ÚVOD VYMEZENÍ POJMŮ... 7 CO JE TO KORUPCE... 7 Definice dle Transparency International... 7 Definice dle Světové banky... 9 Definice dle MVČR... 9 Definice dle Nadačního Fondu Proti Korupci... 9 Definice dle českého právního řádu Definice dle autora CO JE TO BOHATSTVÍ ZEMĚ TEORETICKÉ PŘÍSTUPY KE ZKOUMÁNÍ PROBLEMATIKY MĚŘENÍ KORUPCE KORUPCE A LITERATURA MŮJ TEORETICKÝ MODEL KORUPCE Rozdělení korupce na zjevnou a skrytou Kdy se korupce zúčastněným stranám vyplatí OVĚŘENÍ TEORETICKÝCH PŘÍSTUPŮ NA REÁLNÝCH DATECH KVANTIFIKACE KORUPCE CPI Corruption Perception Index BPI Bribe Payers Index ICRG Corruption Index IMD Corruption Index Výběr vhodného indexu POTVRZENÍ TEORETICKÉHO MODELU NA ZÁKLADĚ STATISTICKÝCH DAT Popis dat jež budeme využívat Hypotéza 1 Vztah mezi CPI a HDP Hypotéza 2 CPI je ne vždy určeno jen pomocí HDP Hypotéza 3 Vliv efektivnosti justice má vliv na vnímání korupce Hypotéza 4 Důsledek růstu HDP je pokles vnímané korupce Hypotéza 5 Pokles vnímané korupce je důsledek zlepšení podnikatelského prostředí vytvářeného vládou Hypotéza 6 Zvýšení státních výdajů vede k větší skryté korupci Analýza korupce na rozsáhlém množství ekonomických dat Shrnutí ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ VĚDECKÉ PRÁCE INTERNETOVÉ ZDROJE SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

6 ÚVOD Korupce se zdá být stále více přítomnější a dostává se do popředí zájmu vlád, medií či občanů. Paradoxem však je, že prací, jež zkoumají dopad korupce na bohatství ekonomiky není nikterak velký počet. Zájem o tuto problematiku odstartoval Mauro 1 v roce 1995 se svojí přelomovou prací, kde jasně ukazuje negativní vztah mezi korupcí a hospodářským růstem. Většina dalších autorů přichází k podobným výsledkům, nicméně v pracích často absentuje snaha o hlubší vysvětlení podstaty korupce a určení kuzalit a jsou obvykle omezené na tvorbu jednoduchých regresních modelů. Ve své práci se snažím nabídnout ucelenější pohled na věc. Nejdříve provedu literární rešerši. Poté rozdělím korupci na skrytou a zřejmou, a na základě mnou vytvořeného teoretického modelu budu vysvětlovat, kdy k oběma formám korupce dochází a jaké má dopady na bohatství země. Následně přejdu k praktické části práce, kde formuluji několik hypotéz, jejichž potvrzením se budu snažit dokázat platnost teoretického modelu. Budu využívat ekonometrickou analýzu ekonomických dat buď ve formě panelových řad nebo ročních průřezů. Na základě nich vytvořím několik ekonometrických modelů, kde budu zkoumat dopady korupce na bohatství ekonomiky v praxi. V konečné části práce představím na základě shrnutí výsledků vztah mezi korupcí a bohatstvím ekonomiky a nastíním možnosti jak snížit míru korupce ve vybrané ekonomice. Cílem mé diplomové práce je zjistit, zda existuje vztah mezi korupcí a bohatstvím vybrané ekonomiky. K naplnění hlavního cíle jsme se rozhodl vytvořit několik cílů dílčích. Nejdříve přistoupím k definicí pojmů korupce a bohatství ekonomiky. Následně pak vytvořím teoretický model rentability korupční transakce, který mi umožní predikovat dopady korupce na bohatství země. Poté na základě teoretického modelu formuluji několik hypotéz, které se pokusím potvrdit na ekonomických datech. Splnění těchto parciálních cílů mi umožní odhalit vztah mezi korupcí a bohatství ekonomiky, který bude prezentován v závěru. 1 MAURO, P.; Corruption and Growth. The Quarterly Journal of Economics , vol. 110, issue 3, pages

7 1 VYMEZENÍ POJMŮ Cílem práce je zjistit, zda existuje vztah mezi korupcí a bohatstvím vybrané ekomoniky. Aby mohl být tento cíl naplněn, je zapotřebí v úvodu definovat pojmy o kterých bude tato diplomová práce dále pojednávat, a to jsou korupce a bohatství země. Co je to korupce V médiích se korupce propírá v podstatě denodenně a často se pod toto slovo schovávají i činy, které pravou korupcí ve skutečnosti nejsou. Jen málo kdo je schopen bez přemýšlení vyřknout jasnou definici co to korupce znamená, a jak je dále zmíněno, občas má s definicí korupce problém i instituce, která se přímo výzkumem korupce zaobírá. Definice dle Transparency International Transparency International je nezisková organizace, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívá k jejímu omezování 2. Dovolím si malou vsuvku, tato informace ve mně vyvolala podezření, že pro Transparency International zřejmě lidé nebudou hlasovat peněženkou. Podrobil jsem tedy jejich výroční zprávu 3 analýze, a zjistil jsem že je organizace financována následovně: 2 Kdo jsme. Transparency International. [online]. [cit ]. Dostupné z: 3 Výroční zpráva Transparency International [online]. [cit ]. Dostupné z: V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-za-rok-2013-TRnas.pdf 7

8 Obrázek 1 Zdroje financování TI pramen: výroční zpráva TI, poznámka 2 Pramen: Výroční zpráva TI 4 Čili jen 15,04 procent příjmů pramení z vlastní činnosti organizace. Podívejme se tedy, co si pod pojmem vlastní činnost organizace představit: Obrázek 2 vlastní činnost TI Pramen: výroční zpráva TI 5 Jakým údivem pro mne bylo, že všechny zakázky byly realizovány výhradně pro státní sektor. A zajímavá je také částka přesahující 1 milion korun, za provoz telefonní linky a sběr elektronických podmětů. Dle mého názoru by se paradoxně mohlo jednat o takzvanou skrytou korupci, kterou budu definovat v práci dále. 4 Výroční zpráva Transparency International [online]. [cit ]. Dostupné z: V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-za-rok-2013-TRnas.pdf 5 Výroční zpráva Transparency International [online]. [cit ]. Dostupné z: V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-za-rok-2013-TRnas.pdf 8

9 Nicméně zpět k tématu, Transparency International korupci definuje takto: Korupci lze definovat jako zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu 6 Dle mého názoru se jedná o dobrou definici, schopnou pojmout většinu případů. Definice dle Světové banky Světová Banka definuje korupci následovně the abuse of public office for private gain 7. Český překlad by mohl znít jako zneužití veřejné funkce pro privátní zisk. Dle mého názoru je tato definice zavádějící, protože korupce se může vyskytovat nejen ve veřejné sféře, kde je bohužel ze své podstaty nejčastější, ale i ve sféře soukromé. A Světová Banka tímto celou soukromou sféru v podstatě ze své definice vyřadila. Definice dle MVČR Ministerstvo Vnitra definuje korupci následovně: Korupci lze charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta. 8 Dle mého názoru se jedná opět o definici schopnou pojmout většinu případů. Definice dle Nadačního Fondu Proti Korupci NFPK je mediálně známý projekt českého miliardáře Karla Janečka. Jedná se o fond, jehož cílem je potírání korupce. Jeho definici uvádím jako zástupce těch nepříliš povedených: Korupce je zneužití postu či pravomocí v politice a veřejné správě pro dosažení nezaslouženého soukromého zisku a - alespoň z pohledu NFPK - jde o nejhorší formu krádeže. Krádeže, která se stala společensky přijatelným zločinem bez rizika 9 6 Co to je korupce. Transparency International. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank. World Bank [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm 8 Definice korupce. MVČR [online]. [cit ]. Dostupné z: 9 Definice korupce. NFPK [online]. [cit ]. Dostupné z: 9

10 V podstatě celá definice je špatně. Opět ignoruje korupci v soukromé sféře. Navíc fakt, že je korupce společensky přijatelná, není ničím podložen, a dále korupce není nikdy bez rizika. Definice dle českého právního řádu Náš právní řád nezná přímo pojem korupce, ale disponuje celou kapitolou zvanou úplatkářství, která korupci vystihuje. Definice úplatku je následující: Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. 10 S úplatkem se pak dále pojí dva trestné činy, přijetí úplatku 11 a podplácení. 12 Definice dle autora Je téměř pravidlem, že kdykoliv se někdo vyjadřuje o korupci, vyjadřuje se o ní jako o něčem negativním, nemorálním a často až s podivem, že vůbec existuje. Mnoho lidí proti ní chce bojovat, tvrdě ji trestat a nejlépe ji okamžitě zakázat. Přitom málokdo si uvědomí, že korupce je přirozená vlastnost našeho ekonomického systému a podobně jako plíseň, také potřebuje určité podmínky pro svůj výskyt, potažmo růst. Pokud se na mediální humbuk podíváme optikou tohoto tvrzení, naráz nám zákazy korupce připadnou nejspíše stejně absurdní jako zákazy plísně. Můžeme uzákonit že plíseň se vyskytovat nesmí, ale navzdory tomu bude stále přítomna. Aby se korupce mohla vůbec vyskytnout, musí být splněna hlavní zásad, a to že je někde naakumulováno velké množství aktiv, o nichž rozhoduje někdo jiný, než jejich vlastník. Pojmem Aktivum nyní nemyslím klasické ekonomické aktivum, ale širší spektrum věcí. Určitě sem můžeme bezpečně zařadit peníze. V soukromé sféře můžeme najít příklad v nákupním oddělení firmy, které lidé disponují penězi firmy a za ně nakupují služby či zboží od dodavatelů. Ve státní sféře pak opět nákupy zásob, materiálů či jiné veřejné zakázky. Dále pak majetek. V soukromé a státní sféře například rozprodej majetku za podezřelých okolností. A konečně moc. V soukromé sféře například váš nadřízený a jeho moc zvýšit vám plat. Ve státní sféře například policista a jeho moc nezaznamenat přestupek. 10 Trestní zákon č40/2009 Sb., trestní zákoník, paragraf 334, odstavec 1 11 Trestní zákon č40/2009 Sb., trestní zákoník, paragraf Trestní zákon č40/2009 Sb., trestní zákoník, paragraf

11 Tam kde se splní tento předpoklad, musí dále dojít k nalezení dvou osob, jež budou mít zájem uskutečnit korupční transakci. Prvního z nich budu nazývat korumpovaný, a je to člověk, který má pod kontrolou výše zmíněná aktiva. Může s nimi tedy nakládat v závislosti na vlastním uvážení, a měl by s nimi obvykle nakládat tak, aby přinesl majiteli aktiv užitek. Druhá osoba je korumpující, tedy osoba, jež má zájem o výše zmíněná aktiva. Rád bych poznamenal, že i když slovo korumpovaný značí pasivitu a korumpující aktivitu, nelze z této definice jednoznačně stanovit, že úplatek vždy nabízí korumpující. Také si o něj může říct korumpovaný. Na základě výše popsaných podmínek jsem tedy vytvořil následující definici: Při korupci buď existuje velké množství aktiv, o kterých rozhoduje korumpovaný, jež není jejich vlastníkem, a nebo má korumpovaný status ze kterého plyne moc. Korumpovaný má o svěřených aktivech či na základě svěřené moci rozhodovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ve prospěch svěřovatele. Ale rozhoduje vědomě ve prospěch korumpujícího a tudíž ve většině případů v neprospěch svěřovatele. Za toto jednání korumpovaný může a nemusí dostat odměnu. Co je to bohatství země Jedná se o velice abstraktní pojem. Můžeme hodiny diskutovat, jestli zde zařadit výrobní faktory, domácí úspory, vzdělanost populace (která teoreticky přispívá k větší efektivitě a tudíž produktivitě), zdravotní péči, edukační systém a podobně. Pro provádění ekonometrického výzkumu je však potřeba, aby bylo bohatství měřitelné. Nejlépe se pro můj účel hodí indikátory světové banky s názvem World Development Indicators 13. Zahrnují nepřeberné množství dat, od počtu dětí, jež jsou léčeny antimalariky, až po počet uživatelů internetu na 100 obyvatel. Jedná se celkem o 1340 indexů a po jejich důkladné analýze jsem odhalil, že stejně většina indexů je více či méně pevně spjatá s HDP na osobu. V souladu s ostatními ekonometrickými studiemi jsem tedy zvolil ukazatel HDP na osobu. 13 World Development Indicators. World Bank[online]. [cit ]. Dostupné z: 11

12 2 TEORETICKÉ PŘÍSTUPY KE ZKOUMÁNÍ PROBLEMATIKY 2.1 Měření korupce Při korupčním jednání jsou zúčastněné strany většinou vystaveny riziku postihu, tudíž není v ničím zájmu zveřejňovat podrobnosti proběhlých korupčních transakcí a tedy transakce většinou proběhnou bez povšimnutí. Čili získat tvrdá data výskytu korupce je v podstatě nemožné. Nejblíže tomuto přístupu je výzkum Petera Neumanna, který v roce 1994 sestavil svůj korupční index na základě dotazů německých exportérů 14. Můžeme tedy měření korupce rozdělit do následujících metod. 15 Expertní odhad odhadnutí míry korupce Dotazníkové šetření klasický dotazník, kdy respondenti jsou obvykle obyvatelé dané země či zaměstnanci firem Kompilát kombinuje v sobě přístupy 1 a 2. Na základě nich poté vytvoří nějaký odhad korupce Tvrdá data přesné měření korupce - nereálné Na základě expertního odhadu funguje index International Country Risk Guide (ICRG), na základě dotazníkové metody index Bribe Payers Index. Kompilát výzkumů je pak Corruption Perception Index a zástupce tvrdých dat je zřejmě jenom výše zmínění Neumannův index. Při měření korupce těmito způsoby vzniká jeden zásadní problém, a to že je zde zahrnuta pouze korupce zjevná, nikoliv skrytá. Podívejme se tedy na následující 2 příklady: Policista si řekne o úplatek jedná se o zjevnou korupci Při státním nákupu tanku dojde k cílenému předražení zakázky jedná se o korupci skrytou 14 WEI, S.; Corruption in economic transition and development: grease or sand?, unpublished, presented at the UNECE Spring Seminar, May, Geneva page 6 15 WEI, S.; Corruption in economic transition and development: grease or sand?, unpublished, presented at the UNECE Spring Seminar, May, Geneva

13 Měření dokáže zachytit první případ, protože se s ním dostali lidé do styku. Druhý případ však nepostihne. 2.2 Korupce a literatura Zřejmě nejznámějším (a rozhodně nejcitovanějším) výzkumníkem na poli korupce je Paolo Mauro. Jeho první práce z roku 1995 se jmenuje Corruption and Growth 16, a objevuje zde negativní vztah mezi korupcí a růstem hrubého domácího produktu na osobu. Jako data používá The Economist Intelligence Unit 17, jejichž index korupce byl šetřen dotazníkovou metodou. V další své práci z roku 1998, jménem Corruption and the composition of government expenditure 18 přichází se zjištěním, že čím je v zemi větší korupce, tím menší má země výdaje na školství. Tento fakt je vysvětlen tím, že ve školství je málo potenciálních korupčních příležitostí, na rozdíl třeba od armády, a proto jsou prostředky alokovány do oblastí v nichž je snadnější korumpovat. Jako index korupce používá ICRG corruption index 19, který je sestavován expertními odhady. Dále je zde práce Influence of corruption on economic growth rate and foreign investment 20, která nachází signifikantní vztah mezi HDP na osobu a indexem CPI od Transparency International. Doslova uvádí, že průměrný nárůst indexu CPI o jeden bod (čili pokles měřené korupce o jedno procento, protože 100 bodů mají nejméně zkorumpované země) vede v průměru s zvýšení HDP na osobu o 1,7 procentního bodu. Také by bylo hodno zmínit práci Corruption, growth and political regimes: cross country evidence 21. Která nachází nepřímou úměru mezi hodnotou korupce a HDP na osobu. Dále pak říká, že nenašla žádný vztah mezi výškou vládních výdajů a korupcí. Všechny statistické operace byly provedeny za pomocí indexů CPI, ICRG a IMD. 16 MAURO, P.; Corruption and Growth. The Quarterly Journal of Economics , vol. 110, issue 3, pages The Economist Intelligence Unit. The Economist [online]. [cit ]. Dostupné z: 18 MAURO, P.; Corruption and the composition of government expenditure, Journal of Public Economics Volume 69, Issue 2, 1 June 1998, Pages ICRG Index [online]. [cit ]. Dostupné z: https://epub.prsgroup.com/index.php/products/icrg 20 PODOBNIK, B., SHAO, J., NJAVRO,.D,IVANOV P. and H. E. STANLEY. Influence of corruption on economic growth rate and foreign investment. The European Physical Journal B. 2008, vol. 63, issue 4, s MENDEZ, F. and SEPULVEDA, F.; "Corruption, growth and political regimes: Cross-country evidence," European Journal of Political Economy, Elsevier, vol. 22(1), March 2006, pages

14 V neposlední řadě je zde nejaktuálnější práce A question of causality between political corruption, economic freedom and economic growth in Europe 22, která nachází nepřímou úměru mezi korupcí a ukazatelem HDP na osobu. Také existuje zajímavá práce Does economic growth reduce corruption? theory and evidence from vietnam 23. Tato práce je úzce zaměřená na Vietnam. Říká, že s růstem HDP se snižuje korupce protože vlády extrahují úplatky z firem v menší míře, protože firmy by se jinak mohly přestěhovat do jiného okrsku, kde jsou úplatky menší. Vysvětlení o stěhování firem mi na první pohled přijde poněkud neuspokojivé, protože myslím, že stěhování firem je velmi nákladný proces a nejedná se o nic běžného. Shrnutí Většina ekonometrických studií přistupuje k měření korupce tak, že se snaží vysvětlit HDP na obyvatele pomocí indexu korupce, zahraničních investic, růstu populace, vládního zřízení a podobných věcí. Potom téměř všechny studie dojdou k závěru, že s klesající mírou korupce se zvyšuje HDP na obyvatele, a klesající míra korupce tedy způsobuje větší ekonomický růst. Většina studií se nijak odborně nevypořádá s faktem co je příčina a co následek a ani korupci nikterak nestudují do hloubky. Navíc žádná studie nenašla vztah mezi velikostí vládních výdajů a mírou korupce, což je přinejmenším podivné, protože tento vztah je logicky očekáván. Protože tam kde dochází k přerozdělování většího množství peněz lze předpokládat, že ztráty při tomto přerozdělování budou větší. 2.3 Můj teoretický model korupce V této práci kladu důraz na teoretický model korupce, jež jsem vytvořil a který by měl pomoci vysvětlovat tento fenomén hlouběji. V další části práce se budu snažit tento model potvrdit pomocí statistických dat Rozdělení korupce na zjevnou a skrytou Začal bych zásadním faktem, který většina předchozích studií vůbec nebere v potaz, a to vypovídací schopnost současných nástrojů pro měření korupce. Tyto nástroje obvykle zaznamenávají vnímání korupce, nikoliv skutečné korupční transakce. Aby toto vnímání 22 OANA-RAMONA, A. K. and TOPCU, L. M.; A question of causality between political corruption, economic freedom and economic growth in Europe BAI J, JAYACHANDRAN S., MALESKY E., and OLKEN B.,; Does Economic Growth Reduce Corruption? Theory And Evidence From Vietnam, Bureau for Research and Economic Analysis of Development, Apr.14,

15 mohlo být zaznamenáno, je potřeba aby jednak korupční transakce proběhla a druhak, aby se s touto korupční transakcí dostal respondent do styku. Pokud tedy korupční transakce proběhne, ale respondent se s ní nedostane do styku, jednoduše nemůže být zaznamenána do vnímaní korupce, a je tedy skrytá, není kvantifikovaná, ale přesto se stala. Zřejmá korupce Obvykle je zde předmětem směny na jedné straně státní úředník či zaměstnanec a na druhé straně je důchod občana. Uvedu 4 příklady: 1. Policista požaduje úplatek aby nedošlo k zaznamenání přestupku překročení rychlosti 2. Doktor požaduje úplatek, aby byl pacient zařazen dopředu na listinu čekatelů na operaci 3. Státní úředník na stavebním úřadě požaduje úplatek, aby došlo ke kolaudaci stavby 4. Celník požaduje úplatek, aby nezamítl objednanou zásilku pro firmu Všechny příklady mají jedno společné, a to že se jedná o formu korupce, která se přímo dotýka daného respondenta a jeho důchodu. Vzhledem k tomu, že jde o jeho důchod, bude na tuto formu korupce velmi citlivý a proto ji bude možno pečlivě a přesně měřit pomocí indexů korupce. Skrytá korupce Tento typ je naprosto odlišný od korupce zřejmé, a dá se i trochu přirovnat k dobývání renty, nicméně ne vždy by tato definice byla platná. Ve většině případů se realizuje jako státní investice, jež je předražena o korupční přirážku. Opět uvádím 4 příklady: 1. Stavba dlouhého úseku dálnice 2. Stavba tunelu v Praze 3. Privatizace městského bytu Nákup nábytku do kanceláře Všechny výše uvedené případy jsou společné tím, že předmětem korupce není důchod občana, nýbrž státní majetek. Tyto transakce také nejsou nikde zaznamenány, a jsou tedy skryté. Jediná možnost, jak se o nich může respondent dotazníkového výzkumu dozvědět, 24 Extajemník Brna-střed odešel z úřadu se smlouvou na byt v centru města. Idnes.cz[online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z:http://brno.idnes.cz/extajemnik-pseja-a-novy-byt-v-brne-drf-/brnozpravy.aspx?c=a141208_ _brno-zpravy_daj 15

16 je většinou jen z médií. Jinak nemá tušení, že se něco takového vůbec děje a nemá ani motivaci skrytou korupci jakkoliv sledovat, protože z toho nemá žádný užitek Kdy se korupce zúčastněným stranám vyplatí Aby mohla korupční transakce proběhnout, musí z ní obě strany mít užitek, protože obě strany do této transakce vstupují dobrovolně. Vytvořil jsem tedy dva fiktivní příklady pro rozhodovací proces korupce zřejmé a skryté, podané formou příběhu, na kterém demonstruji faktory, jež rozhodují o tom, jestli se korupční transakce učiní. Jak probíhá korupční transakce zřejmá Řidič automobilu v nějaké chudší zemi překročil dovolenou rychlost o 40 kilometrů za hodinu a při tomto jednání byl přichycen policisty. Oběma je známo, že oficiální pokuta za tento čin odpovídá jednomu průměrnému měsíčnímu platu. Nejdříve si každý zúčastněný v podstatě vykalkuluje svůj výnos z korupční transakce. Pro řidiče je to výše oficiální pokuty (měsíční plat) mínus výše zaplaceného úplatku. Pro policistu je to výše přijmutého úplatku. Poslezé si každý sám začne vypočítávat náklady na korupční transakci. Začnou asi nejprve morálkou, tedy když uskutečním korupční transakci, budu špatný člověk? Oba nejpsíše dojdou pomocí racionalizace k odpovědi, že by to udělal na jejich místě každý. Poté budou hodnotit rizikovost transakce. Mohu druhému důvěřovat? Co když je to nastrčený agent? Pokud vyhodnotí důvěryhodnost pozitivně, přichází na řadu finanční aspekt korupce. Pokud by byl pan řidič chudý, rád úplatek zaplatí, protože mu ušetří peníze. Pokud by například vydělával 10 násobek průměrného měsíčního platu, jeho ochota zaplatit úplatek by klesala, protože dodatečné peníze by pro něj neměli až takovou hodnotu. Stejně jako pokud by pan policista byl chudý, bude mít větší tendenci úplatek příjmout. S růstem jeho platu se však ochota příjmat úplatky snižuje, protože z nich už nemá takový užitek jako předtím, ale potenciální problémy, kterým se vystaví, jsou pořád stejné. Tedy oba dva účastníci spočítají tyto faktory jako náklad. A pokud výnos z korupční transakce překoná náklady, transakce se pravděpodobně uskuteční. Jak probíhá korupční transakce skrytá Státní úředník a majitel stavební firmy vyjednávají o stavební zakázce v hodnotě 10 milonů korun. Majitel na základě předchozích zkušeností ví, že může dojít k vyslechnutí žádosti o úplatek. Úředník tuto žádost o úplatek sofistikovaně naťuká na display kalkulátoru, aby nemohl být zaznamenán při této činnosti. Jedná se o 1 milion korun. Oba dva projdou stejným 16

17 rozhodovacím procesem jako v korupci zjevné, čili nejdříve zhodnotí morálnost transakce, posléze vyhodnotí rizikovost a nakonec zhodnotí finanční aspekt. Pokud vše výjde kladně, a výnosy překonají náklady, pak se korupční transakce uskuteční. Rozdílem oproti korupci zjevné je však hodnota korupční prémie, čili výnosu. V korupci zjevné se jednalo o zhruba půl měsíčního platu. V korupci skryté se jedná o 1 milion korun pro úředníka a zakázku za 10 milionů pro podnikatele. Je zřejmé, že úředník velice často nebude mít dostatečný příjem na to, aby byl od skryté korupční transakce odrazen pomocí finančního aspektu. Model rentability korupční transakce V předchozích příkladech jsem se snažili vystihnout rozhodovací model při vzniku korupční transakce. Zvolil jsem formu dvou krátkých příběhu, protože jsem názoru, že tyto příběhy mohou mít velkou vypovídací hodnotu a pomohou mi identifikovat klíčové aspekty, jež mají vliv na průběh korupční transakce.. Na základě předchozích příběhů předkládám jednoduchý model rentability korupční transakce: Obrázek 3Model rentability korupční transakce Pramen: vlastní práce autora Zelený (levý) sloupeček značí výnos z korupční transakce. Pravý sloupeček značí náklad. Osa Y má popisek bohatství. Výnosy a náklady totiž vždy nejsou vyjádřeny pouze v penězích, ale mohou být i v jiných veličinách (majetek, moc...). Výnos z korupční transakce z předchozích příkladů se může jednat třeba o hodnotu úplatku přijatého policistou aby nedošlo k zaznamenání přestupku. 17

18 Náklad na riziko korupční transakce každý účastník individuálně si vyhodnocuje riziko, například jako výšku trestu, když bude přichycen. Náklad na morálku z korupční transakce každý účastník si sám individuálně vyhodnocuje náklad na morálku Finanční náklad z korupční transakce jedná se tedy o nějakou minimální částku, kterou by měla korupční transakce přinést, aby jí daná osoba vůbec zvážila. Tento náklad je také individuální, ale bude silně pozitivně korelovat s příjmy dané osoby. Čím je osoba bohatší, tím je pro ní mezní užitek z dalších peněz menší, a tím pádem klesá počet korupčních transakcí, co jsou pro danou osobu zajímavé. Ekonomicky užitek výnosy náklady, ekonomický užitek každého zúčastněného. Musí být pozitivní, jinak transakce nemůže proběhnout. Na základě našeho modelu může dojít ke 3 situacím: Výnosy jsou větší než náklady korupční jednání tedy přináší ekonomický užitek a výše výnosu bude rovná výnosům poníženým o náklady. Výnosy jsou rovny nákladům korupční jednání přináší nulový ekonomický užitek. Výnosy jsou menší než náklady korupční jednání přináší ekonomickou ztrátu. Základní ekonomická premisa říká, že lidé se chovají racionálně. Za tohoto předpokladu tedy budou korupční transakce realizovány pouze tehdy, pokud budou přinášet ekonomický užitek, čili bude platit varianta jedna. Je však potřeba vzít v úvahu, že se nejedná o veličiny kardinální, a jejich velikost je u každé osoby silně odlišná. Například sociopati, vzhledem k absenci svědomí, mohou morální náklad směle vyloučit. U lidí, jež mají vysokou toleranci rizika bude náklad na riziko menší. U chudých bude finanční náklad menší, u bohatých větší. Vytvořil jsem model, kde je potenciálních korupčních transakcí více a potenciálních účastníků korupce taktéž. 18

19 Obrázek 4 Teoretický model korupce - minimální práh Pramen: ilustrace autora Z modelu je zřejmé, že existuje jakýsi minimální práh, který je roven nejmenším nákladům na korupci zúčastněného. Jakákoliv potenciální korupční transakce, jež nepřekročí tento práh, nepřináší ekonomický užitek z korupce, a tudíž nebude předmětem korupce. Na tomto modelu se jedná konkrétně o případy 7 a 8. Jako příklad bych zvolil třeba nákup kancelářských potřeb v hodnotě 100 korun na českém úřadě. Myslím, že by si nikdo nedal práci s korupčním jednáním, aby získal například 10 korun navíc. Závěr Korupce se vyplácí tehdy, pokud výnosy z korupční transakce překonají náklady pro obě strany a tím obě strany získají ekonomické užitek z dané transakce. Vliv výše trestu a objasnitelnosti na korupce na korupční jednání 19

20 Obrázek 5 Teoretický model korupce - vliv rizikové složky, Pramen: ilustrace autora Jedním z palety nástrojů boje proti korupce je i zvýšení trestu za korupce a nebo zvýšení objasnitelnosti korupčního jednání. Ukažme tedy na mém modelu, co se ve skutečnosti děje, když se zavedou vyšší tresty za korupci a jaký bude efekt tohoto opatření. Pokud tedy dojde ke zvýšení trestů za korupci, zvýší se potřebná kompenzace za rizikový faktor a tím pádem i náklad na rizika. Zvýšení nákladu na rizika nastane i pokud se zvýší objasnitelnost korupčního jednání. Princip tohoto děje lze vysvětlit na takzvané očekávané hodnotě. Mějme tedy korupční jednání, za které hrozí v případě přistižení trest ve výši 10 let. Objasnitelnost těchto korupčních činů je 20 procent. Pokud se osoba tohoto jednání dopustí, očekávaná hodnota trestu je 10 let * 20 procent, čili 2 roky. Riziková složka nákladu tedy musí vykompenzovat 2 roky trestu. Pokud se však změní trestní sazba na 15 let, naráz je očekávaná výše trestu 15 let * 20 procent, čili 3 roky. Riziková složka nákladu se zvýší, protože musí vykompenzovat 3 roky trestu. 20

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly 1) Vysvětlete logiku zákona jedné ceny a parity kupní síly. Jak by měla vypadat prezentovaná tabulka

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ing. Jan Pavel, Ph.D. Transparency International - Česká republika o.p.s Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor projektu:

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného PhDr. Martin Cejp, CSc. MCejp@iksp.justice.cz Institut pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminolologie.cz Definice Korumpující nabízí (většinou

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax.

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax. HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Helena Sůvová Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297,

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Aktualizovaná strategie řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu

Aktualizovaná strategie řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu Aktualizovaná strategie řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu 1. Úvod do problému Strategie řešení kursových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku a z dalších devizových příjmů

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Financování ochrany životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky Dny malých obcí Vyškov, Praha 1. a 3. listopadu 2011 Malé obce plní základní funkce ÚSC Zajišťování výkonu přenesené působnosti - rostoucí mandatorní

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

SVĚT FINANCÍ NA KONCI

SVĚT FINANCÍ NA KONCI SVĚT FINANCÍ NA KNCI ÉRY PAPÍRVÝCH PENĚZ Finanční trhy základem informační společnosti Autoři: Igor Mandík Jakub Šteinfeld Řízení moderního státu 1 1) Kam směřují měny, platby a jejich vypořádání? Jeden

Více