Protikorupční program ČUZZS Z 003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protikorupční program ČUZZS Z 003"

Transkript

1 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Protikorupční program ČUZZS Z 003 Účinnost od: Tento předpis vydává v rámci své pravomoci: Ing. Milan Kukla předseda úřadu

2 ČUZZS Z 003 Strana 2 (celkem 14) OBSAH Preambule Rámcový rezortní protikorupční program Hlavní úkoly Strategie vlády - plnění RRIPP: Definice korupce a cíl Protikorupčního programu Definice korupce Cíl protikorupčního programu... 4 I. Prevence rizik, riziková místa a hodnocení rizik Prevence rizik Povinnosti zaměstnavatele Povinnosti vedoucích zaměstnanců: Povinnosti zaměstnance: Identifikace hlavních rizikových míst v činnosti ČÚZZS Nakládání s financemi a majetkem (vnější) Nakládání s financemi a majetkem (vnitřní) Rozhodování ve správním řízení Personální práce Auditní a kontrolní činnost Poskytování informací o činnosti ČÚZZS Hodnocení rizik Hodnoty rizik Pravděpodobnost/Dopad Stanovení Významnosti rizika... 7 II. POSTUP Podnět Příprava definování rizika Definování rizika Rozhodnutí Postup při zjištění korupčního jednání Rozhodnutí o závažnosti korupčního jednání Nápravné opatření Stanovení postupu ČUZZS Přijetí stanoviska ČUZZS Zhodnocení postupu Protikorupčního programu Aktualizace Protikorupčního programu III. Přílohy Příloha č. 1: Organizační struktura ČÚZZS Příloha č. 2: Kontakty na vedoucí zaměstnance ČÚZZS Příloha č. 3: Trvalé úkoly přijaté v souladu s Protikorupčním programem

3 ČUZZS Z 003 Strana 3 (celkem 14) PREAMBULE 1. RÁMCOVÝ REZORTNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Rámcový rezortní protikorupční program (dále jen RRIPP ), byl vytvořen na základě plnění úkolu č Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č RRIPP je soubor protikorupčních opatření, jejichž cílem je minimalizovat korupční příležitosti (rizika) a zamezit vzniku možného korupčního prostředí. Rámcový rezortní protikorupční program je členěn do následujících oblastí Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Transparentnost - zveřejňování informací o veřejných prostředcích Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatřeních Efektivní systém oznamovacích mechanismů Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Postupy při podezření na korupci a následná opatření Vyhodnocování interního protikorupčního programu 1.1. HLAVNÍ ÚKOLY STRATEGIE VLÁDY - PLNĚNÍ RRIPP: Zákon o úřednících v gesci Ministerstva vnitra (protikorupční efekt: jasné vymezení základních povinností úředníka, odpolitizování veřejné správy, snížení rizika korumpovatelnosti úředníků a zaměstnanců veřejné správy), Zákon o střetu zájmů v gesci předsedy vlády (protikorupční efekt: zvýšení transparentnosti majetkových poměrů veřejných funkcionářů a eliminace střetu zájmů), Zákon o svobodném přístupu k informacím v gesci Ministerstva vnitra (protikorupční efekt: rychlejší a snadnější přístup veřejnosti k informacím, zvýšení veřejné kontroly nad rozhodováním orgánů veřejné moci, usnadnění identifikace případů vyvolávajících podezření na korupci, kdy majetkové poměry úředníků a zaměstnanců veřejné správy jsou ve zjevném nepoměru k jejich platům), Rozkrývání konečných vlastníků v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (protikorupční efekt: zprůhlednění právních vztahů, ve kterých na jedné straně je orgán veřejné moci a na druhé straně soukromoprávní subjekt ucházející se o veřejnou zakázku), Ochrana oznamovatelů v gesci předsedy vlády (protikorupční efekt: zvýšená ochrana osob, které oznamují trestnou činnost), Finanční kontrola a audit v gesci Ministerstva financí (protikorupční efekt: zvýšená vymahatelnost práva při plnění zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, zkvalitnění kontroly finančního řízení (managementu), zkvalitnění řídící kontroly, zkvalitnění interního auditu a zajištění úplné funkční nezávislosti interního auditu), Vlastnická politika státu v gesci Ministerstva financí a ostatních rezortů (protikorupční efekt: znemožnění realizace zakázek, projektů a záměrů spojených s korupčním jednáním a nepřiměřeně vysokými riziky korupce ze strany státních podniků a společností vlastněných státem), Strategie a metodika veřejného nakupování v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (protikorupční efekt: zprůhlednění nakládání s veřejnými prostředky, včetně jejich předvídatelné alokace), Zákon o státním zastupitelství v gesci Ministerstva spravedlnosti (protikorupční efekt: vyšší nezávislost a odpovědnost státních zástupců v trestních věcech), Protikorupční program v gesci Ministerstva vnitra (protikorupční efekt: systematické analyzování stavu korupce v ČR). 3

4 ČUZZS Z 003 Strana 4 (celkem 14) 2. DEFINICE KORUPCE A CÍL PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU 2.1. DEFINICE KORUPCE Korupce je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je obecné zneužití pravomoci úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoli druhu pro ně samé nebo pro jiné (dosažení neoprávněné výhody, prospěchu, ale i dosažení oprávněné výhody či prospěchu ve zkráceném čase). Korupce trestné povahy: - přijetí úplatku, - podplácení, - nepřímé úplatkářství, - trestné činy hospodářské, proti majetku, - zneužití pravomoci úřední osoby, - maření úkolu úřední osoby z nedbalosti CÍL PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU - odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen ČÚZZS ), - vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce; v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci, - průběžně přijímanými opatřeními vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování, - sledovat úkoly vyplývající z usnesení vlády, která jsou přijímána v oblasti strategie boje s korupcí, a zabezpečit jejich rozpracování v rámci ČÚZZS určenými zaměstnanci. I. PREVENCE RIZIK, RIZIKOVÁ MÍSTA A HODNOCENÍ RIZIK 1. PREVENCE RIZIK 1.1. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE - jednoznačně určit kompetence - vymezit pravomoci a odpovědnosti za činnosti s možným korupčním jednáním (např. oddělit evidenci podaných žádostí od výkonu správního řízení u agend, kde je možnost zvýhodňování klientů antidatováním přijetí žádosti a přednostním vydáním rozhodnutí), - proškolovat zaměstnance v oblasti Protikorupčního jednání a Etiky, - dávat veřejnosti maximum možných informací o rozhodovacích procesech ČÚZZS, - zajistit otevřený a rovný přístup k informacím, - důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci. 4

5 ČUZZS Z 003 Strana 5 (celkem 14) 1.2. POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ: - vytvářet takové pracovní podmínky, aby možnost korupčního jednání byla minimalizována, - zajišťovat protikorupční proškolení zaměstnanců vykonávajících vzhledem ke korupci rizikové činnosti, - důsledně kontrolovat práci podřízených zaměstnanců, - důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE: - nevytvářet potenciální podmínky pro možnou korupci, ale naopak jim svým jednáním a chováním předcházet, - jednat a rozhodovat nestranně, dodržovat platné právní předpisy, - dodržovat Etický kodex ČÚZZS, - v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody s výjimkou těch, které poskytuje zaměstnavatel, - jednání s potenciální možností pokusu o korupci provádět za přítomnosti dalšího zaměstnance, - odmítat nabídky požitků, kdy nabízející prozatím žádnou protislužbu nepožaduje, ale cíleně u přijímajícího vyvolává pocit závazku, který využije až s odstupem času, - pokud možno neudržovat soukromé styky se subjekty, ve vztahu k nimž ČÚZZS vykonává činnosti s potenciální možností korupce, - neprodleně oznámit přímému nadřízenému skutečnost, že jsou ve vyřizované věci podjatí, nebo by u nich mohlo dojít ke střetu zájmů, - nevyhovovat případnému nevhodnému nátlaku nadřízených, ani občanů (např. na přednostní vyřízení jejich záležitosti), - upozornit přímého nadřízeného, pokud se domnívají, že existuje možnost korupce z důvodu nesprávného pracovního postupu, nebo nedostatečné kontroly, - neprodleně oznámit přímému nadřízenému (v případě podezření na korupční jednání přímého nadřízeného jeho přímému nadřízenému) úplné informace o případném podezření z korupčního jednání, - nezneužívat informace získané v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného. 2. IDENTIFIKACE HLAVNÍCH RIZIKOVÝCH MÍST V ČINNOSTI ČÚZZS 2.1. NAKLÁDÁNÍ S FINANCEMI A MAJETKEM (VNĚJŠÍ) Jedná se činnost, při které dochází ke kontaktu mezi zaměstnancem ČÚZZS a zástupcem jiného subjektu v souvislosti s peněžním nebo majetkovým vztahem: - nákup zboží nebo služeb, - zadávání zakázek, - poplatky, penále, pokuty NAKLÁDÁNÍ S FINANCEMI A MAJETKEM (VNITŘNÍ) Jedná se o činnost, při které dochází ke kontaktu mezi zaměstnanci ČÚZZS: - neoprávněné čerpání rozpočtových položek, 5

6 ČUZZS Z 003 Strana 6 (celkem 14) umožnění využívání majetku ČÚZZS zaměstnancem mimo plnění pracovních povinností ROZHODOVÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ - rozhodování o vyhovění či zamítnutí žádosti, - předností vyřízení správních řízení, - nesprávný pracovní postup nebo nedostatečná kontrola, - rozhodování o řádných nebo mimořádných opravných prostředcích, - vedení správních řízení zahájených ČÚZZS z moci úřední PERSONÁLNÍ PRÁCE - přijímání nových zaměstnanců, - zvýhodňování rodinných příslušníků, příbuzných a známých AUDITNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST - realizace auditní nebo kontrolní činnosti neobjektivně ve prospěch auditovaného (kontrolovaného) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ČINNOSTI ČÚZZS - jednání nebo činnost, kdy se jeden subjekt může poskytnutím informací získat zvýhodnění oproti jiným subjektům. 3. HODNOCENÍ RIZIK Hodnocení rizik v rámci činností ČÚZZS je stanoveno ukazateli v rozsahu 1 až 5. Tyto ukazatele hodnotí pravděpodobnost výskytu možného protikorupčního jednání a dopadu na činnosti ČÚZZS. Hodnotitelem jednotlivých rizikových oblastí je ukazatel Významnost rizika. Základní stanovení je nastaveno dle Hodnocení rizik, provedené v souvislosti s přípravou Protikorupčního programu. Ukazatelé 1 až 5 stanovují závažnost Výskytu a Dopadu na činnosti ČÚZZS. Významnost rizika je součinem těchto hodnot v rozsahu 1 až 25, kdy čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziková oblast pro účely jejich sledování HODNOTY RIZIK PRAVDĚPODOBNOST/DOPAD HODNOTA PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU 1 Velmi malá 2 Malá 3 Střední 4 Vysoká 5 Velmi vysoká 6

7 ČUZZS Z 003 Strana 7 (celkem 14) HODNOTA DOPAD 1 Velmi malý 2 Malý 3 Střední 4 Vysoký 5 Velmi velký 3.2. STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIKA Korupční riziko Pravděpodobnost Dopad Významnost rizika Personální práce - ovlivnění výběru zaměstnanců 3,8 3,6 13,7 Poskytování informací o činnosti ČÚZSS - vynášení 3,5 3,7 13 interních informací, poskytování neveřejných informací Nakládání s financemi a majetkem - úmyslné 3 3,6 10,8 opomenutí a nečinnost při vymáhání plnění z uzavřených smluv, dluhů a sankcí Nakládání s financemi a majetkem - ovlivnění 3,2 3,3 10,6 rozhodnutí o nákupu materiálu, majetku a služeb Nakládání s financemi a majetkem - ovlivnění 2,9 3,6 10,4 smluvních podmínek a obsahu smlouvy včetně dodatků na úkor zadavatele Nakládání s financemi a majetkem - ovlivnění výběru 3 3,4 10,2 dodavatele Rozhodování ve správním řízení - ovlivnění vydání, 2,9 3,1 9 nevydání, pozastavení platnosti, odejmutí atd. rozhodnutí, oprávnění, osvědčení, povolení, certifikátu atd. Vedení správního řízení úmyslné průtahy ve vedení správního řízení Auditní a kontrolní činnost - ovlivnění výsledků auditu 2,5 3,2 8 7

8 ČUZZS Z 003 Strana 8 (celkem 14) II. POSTUP 8

9 ČUZZS Z 003 Strana 9 (celkem 14) 1. PODNĚT Korupční jednání je klasifikováno jako mimořádná událost. Popis základních oblastí možného výskytu korupčního jednání je stanoven v preambuli tohoto dokumentu a výčet dalších možných oblastí bude aktualizován na základě výsledků hodnocení Protikorupčního programu. Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno na vzniklá podezření zaměstnanci i vedoucími zaměstnanci a tím minimalizována související rizika. Podnět podaný ze strany veřejnosti: - osobně, - písemně, - telefonicky, - faxem, - prostřednictvím u, - prostřednictvím datové schránky Podnět podaný ze strany zaměstnance: - zaměstnanec ohlásí korupční jednání nebo podezření na takové jednání bezprostředně po jeho zjištění nadřízenému zaměstnanci; v případě podezření u svého nadřízeného zaměstnance ohlásí toto jednání přímému nadřízenému svého nadřízeného, - všechny případy podezření na korupční jednání musí být neprodleně hlášeny předsedovi a řešeny ve spolupráci s právní podporou, při dodržení platných právních předpisů tak, aby uplatněné postupy vedly k minimalizaci následků vzniklého jednání a měly preventivní účinky. 2. PŘÍPRAVA DEFINOVÁNÍ RIZIKA Vedoucí zaměstnanec přijme záznam od zaměstnance a zajistí veškeré podklady týkající se mimořádné události. 3. DEFINOVÁNÍ RIZIKA Vedoucí zaměstnanec vyhodnotí záznam a další podkladové materiály a ve spolupráci s právní podporou přijme okamžitá opatření pro zajištění minimalizace případného korupčního jednání. Při šetření musí být zachováván princip presumpce neviny a je dbáno na ochranu osobních údajů osob, u nichž došlo k podezření, ale ještě ne k prokázání provinění korupcí. Počáteční šetření musí být provedeno diskrétně a co nejrychleji. 4. ROZHODNUTÍ a) Pokud závěr šetření zkonstatuje, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude předána písemná zpráva předsedovi ČÚZZS. b) Pokud závěr šetření přímo prokáže možnost korupce, nebo ji přímo neprokazuje, ale zjištění ve vzájemné souvislosti nasvědčují tomu, že ke korupčnímu jednání mohlo dojít, bude podána písemná informace právní podpoře. 9

10 ČUZZS Z 003 Strana 10 (celkem 14) Spis z šetření podezření na korupční jednání bude ukládán u právníka ČÚZZS (bude obsahovat zejména původní podání, dokladovatelný způsob šetření a výstup z šetření). Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou nadřízenými zaměstnanci přijata opatření. 5. POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ Postupy ČÚZZS při zjištění korupčního jednání jsou řešeny s ohledem na závažnost a dopad na činnost ČÚZZS. Postup je řešen individuálně v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na závažnost korupčního jednání. 6. ROZHODNUTÍ O ZÁVAŽNOSTI KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ Viz. bod 6 vývojového diagramu. 7. NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ Viz. bod 7 vývojového diagramu. 8. STANOVENÍ POSTUPU ČUZZS Viz. bod 8 vývojového diagramu. 9. PŘIJETÍ STANOVISKA ČUZZS Viz. bod 9 vývojového diagramu. 10. ZHODNOCENÍ POSTUPU PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU Postupy vyhodnocování jsou závazné, se stanovenou konkrétní zodpovědností. Jsou časově nastaveny tak, aby korespondovaly s termínem 30. září, kdy je podle schválené Strategie vlády v boji s korupcí stanoven termín pro každoroční pravidelné vyhodnocení Protikorupčního programu, jeho aktualizaci a zveřejnění na internetových stránkách. Odpovědní zaměstnanci jsou v souvislosti s vyhodnocením Protikorupčního programu povinni: - průběžně hodnotit plnění Protikorupčního programu, předat informaci o porušování, neplnění, včetně návrhu aktualizace Protikorupčního programu předsedovi ČÚZZS a manažerovi kvality, Manažer kvality: - vyhodnotí předané informace odpovědných zaměstnanců, zpracuje je a zařadí do Roční zprávy o plnění Protikorupčního programu, - vyhodnotí plnění jednotlivých částí Protikorupčního programu za ČÚZZS, včetně nápravných opatření v případě zjištění nedostatků: 10

11 ČUZZS Z 003 Strana 11 (celkem 14) 1. Pokud bylo zjištěno pochybení, je nutno zjistit osobu zodpovědnou za pochybení. 2. Zjistit, zda nešlo o systémovou chybu nebo o selhání lidského faktoru. 11. AKTUALIZACE PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU Na základě vyhodnocení plnění Protikorupčního programu v souladu s RRIPP se k 31. září kalendářního roku uveřejněna aktualizace, která reaguje na: - zjištěné nedostatky a přijatá nápravná opatření, - aktuální znění protikorupční strategie vlády, případně další usnesení vlády týkající se boje s korupcí. 11

12 ČUZZS Z 003 Strana 12 (celkem 14) III. PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČÚZZS 12

13 ČUZZS Z 003 Strana 13 (celkem 14) PŘÍLOHA Č. 2: KONTAKTY NA VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE ČÚZZS 13

14 ČUZZS Z 003 Strana 14 (celkem 14) PŘÍLOHA Č. 3: TRVALÉ ÚKOLY PŘIJATÉ V SOULADU S PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM PČ Úkol Termín Zodpovídá 1 Na vyžádání předat útvaru interního auditu a systémů řízení kvality seznam zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti, které jsou v tomto Protikorupčním programu uvedeny jako hlavní rizikové, s ohledem na možnou korupci. Na vyžádání 2 Zajištění školení zaměřené na prevenci korupce. 1x ročně Při tvorbě zákonů, vyhlášek a interních předpisů bránit vzniku možného korupčního prostředí. Prokazatelně seznamovat zaměstnance se všemi interními předpisy a dbát na dodržování Protikorupčního programu. Vést centrální evidenci smluvních vztahů uzavíraných jménem ČÚZZS. V rámci podmínek pro zadávání veřejných zakázek v seznamu členů komisí neuvádět jejich kontaktní údaje. Zavést trvalý monitorovací systém procesu zadávání veřejných zakázek a vždy k každého kalendářního roku vyhodnocovat transparentnost zadávacích řízení a přijímat odpovídající opatření ke zjištěným nedostatkům. Provádět pravidelně obměnu členů výběrových komisí při dodržení odbornosti komisí. Dávat veřejnosti maximum možných informací o rozhodovacích procesech ČÚZZS tak, aby bylo transparentní, že rozhodovací procesy v rámci ČÚZZS jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy; zajistit otevřený přístup k informacím. Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doplnit o informaci o zjištěném korupčním nebo obdobném chování na základě podkladů, předaných útvarem interního auditu a systémů řízení kvality. Důsledně ohlašovat útvaru interního auditu a systémů řízení kvality podněty signalizující na podezření na korupci. Vést centrální evidenci případů podezření na korupci v rámci ČÚZZS., vyhodnocení k každého kalendářního roku každého kalendářního roku Vedoucí zaměstnanci Vedoucí kanceláře úřadu Předseda úřadu Vedoucí zaměstnanci Právník Vedoucí ekonomickoprovozního referátu Vedoucí ekonomickoprovozního referátu Vedoucí ekonomickoprovozního referátu Manažer kvality Manažer kvality, právník Vedoucí zaměstnanci Právník 13 Provádět vyhodnocení vyřizování oznámení o podezření z korupce. Manažer kvality 14 Aktualizovat Protikorupční program Manažer kvality 14

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od

Více

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Interní protikorupční program České obchodní inspekce Strana 1 (celkem 10) ČI. 1 Úvod Interní protikorupční program České obchodní inspekce (dále jen

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Schválil: Ing. Pavel Bernáth Dne: 26. 09. 2014 ředitel Č.1 Úvod Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo na základě úkolu z usnesení

Více

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze Čl. 1 Úvod Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví

Více

Protikorupční program Puncovního úřadu

Protikorupční program Puncovního úřadu Protikorupční program Puncovního úřadu Pouze pro vnitřní potřebu Duben 2014 Obsah I. Úvod...3 II. Definice korupce...3 III. Cíl programu...4 IV. Identifikace rizikových činností v úřadu...4 V. Riziková

Více

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Obsah Čl. 1. Úvod Čl. 2. Definice korupce Čl. 3. Cíle interního protikorupčního programu Čl. 4. Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Příkaz ředitele FN Ostrava

Příkaz ředitele FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Příkaz ředitele FN Ostrava Název: Protikorupční příkaz FNO Evid. značka: Identifikace: PR-14-03 Nahrazuje: (zrušuje se VŘA) --- Revize

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 2014 I. Úvod Interní

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

v z UZIS 29. 09. 201' (~ >),..,,t.vl"f PŘÍKAZ ŘEDITELE Interní protikorupční program Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

v z UZIS 29. 09. 201' (~ >),..,,t.vlf PŘÍKAZ ŘEDITELE Interní protikorupční program Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ústav zdravotnických informací a statistiky české republiky Palackého nám. č 4, P.O.BOX 60, 128 01 Praha 2, IČ: 00 02 38 33 / UZIS PŘÍKAZ ŘEDITELE Číslo příkazu : 04 Verze: 2014 I 01 Účinnost od: 01. 1

Více

Aktualizace k 30. červnu 2015 -------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace k 30. červnu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------- Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 Čj.: MF-29882/2015/56-8 PID: MFCR5XKGHS R E Z O R T N Í I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M (Zpracován na základě usnesení vlády ČR č.

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014,

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-15 080/2014-606 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, kterým se vydává Interní protikorupční program Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Předmět úpravy (1) Závazný pokyn

Více

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Úvod Usnesením vlády ČR č. 752/2013 ve znění unesení vlády ČR č. 851/2013 bylo všem členům vlády uloženo vypracovat nebo aktualizovat

Více

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1 Obsah I.Úvod 3 II. Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE strana INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM JANA J DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Maltézské náměstí 8 Praha - Malá Stranaa V Praze dne 0..0 MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelkaa školy strana I. ÚVOD

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 4 Obsah a cíle předkládaného materiálu... 4 Co je korupce... 5 Korupce a její postih v českém trestním právu...

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik Závěrečná zpráva Květen 2011 Strana 1 OBSAH 1 Úvod...... 2 2 Seznam korupčních rizik... 5 3 Hodnocení významnosti korupčních

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz METODICKÝ POKYN č. MP-Řd-002-02 Interní protikorupční program Fakultní nemocnice 1. vydání ze dne: 30. 9. 2014 Skartační

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více