Charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika školy"

Transkript

1 Charakteristika školy ZŠ Štefánikova je škola s dlouholetou tradicí, slavnostní zahájení provozu bylo 1. září Od roku 1994 je právním subjektem. Škola má třídy prvního i druhého stupně, počet tříd se trvale pohybuje mezi 25-27, v ročnících jsou většinou dvě až tři paralelní třídy. Celkem školu navštěvuje zhruba 550 žáků. V historické budově sídlí ZŠ, IZO V roce 2002 proběhla generální oprava budovy v Malé ulici, kde je umístěna školní družina, IZO , školní jídelna,izo Původní budova prošla v letech rozsáhlou rekonstrukcí. Vzhledem ke stáří budovy nejsou některé prostory zcela vyhovující nelze např. odvětrávat žákovské šatny. Ve škole jsou čtyři moderní PC pracovny, dvě odborné pracovny na výuku dílen a cvičná kuchyňka.kvůli nedostatku prostor jsou poloodborné učebny Př,Ch,Hv a částečně i Vv využívány jako kmenové třídy. Proto většina pomůcek není umístěna zde, ale v přilehlých kabinetech. Pokud by se snížil počet dětí, a tím i počet tříd, počítá se do budoucna s dovybavením odborných pracoven těchto předmětů a využitím jen pro odbornou výuku. Umístění školy ve středu města neumožňuje vybudovat odpovídající hřiště, využívat lze jen vyasfaltovaný dvůr, a ani tělocvičny neodpovídají požadavkům na moderní výuku TV. Do budoucna však nelze tyto nedostatky řešit bez významnějších investic, proto se výuka TV přizpůsobuje daným možnostem. Především 1. stupeň využívá v zimním období veřejnou ledovou plochu na zimním stadionu v Pardubicích. Na prvním stupni probíhá výuka plavání. Dalším nedostatkem, který pramení z omezených prostor školy, je nedostačující velikost školní knihovny. Přestože je velmi dobře zásobená knihami všech žánrů, provozní podmínky neumožňují přeměnit ji na informační centrum s připojením na internet a s přístupem během vyučování. Na škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor, vedení školy usiluje o maximální aprobovanost a o příznivé věkové složení. Ze současných více než 40 vyučujících obou stupňů je více než třem čtvrtinám nad 35 let, učí u nás 3 muži ti jsou však jen na 2. stupni. Do budoucna se vedení školy bude snažit o zvýšení podílu učitelů mužů, jejich zařazení i do nižších tříd a podle možností s omlazením sboru. Pedagogičtí pracovníci si v rámci DVPP doplňují znalosti ve svých oborech o nové poznatky, udržují kontakt s vývojem jak v předmětu, tak i v obecně pedagogické problematice. Vyučující jazyků mají většinou státní zkoušku. Všichni vyučující procházejí školeními zaměřenými na využití moderních didaktických pomůcek. V tomto trendu vedení školy chce pokračovat i v dalších letech. Důležitou podmínkou přijetí je i ochota uchazeče dále se vzdělávat, přijímat podněty ostatních učitelů.vedle začínajících učitelů působí zkušení pedagogové. Odbornou stránku výuky mají na starost metodické orgány jednotlivých předmětů a jejich vedoucí. Ti jsou garantem odbornosti, dbají na doplňování vzdělání a rozšiřování kvalifikace učitelů na kursech a školeních pořádaných akreditovanými pracovišti. Na škole pracují dva školní metodici prevence, pro 1. a pro 2. stupeň. Účastní se pravidelných školení a pracovních setkání metodiků prevence z celého kraje a připravují adaptační pobyty žáků 6. tříd, podle potřeby i dalších ročníků. Obe kolegyně úzce spolupracují s výchovou poradkyní, která s nimi řeší problémy s chováním i prospěchem žáků, má na starosti přijímací řízení žáků devátých a pátých ročníků, vede profesní poradenství pro žáky i jejich rodiče. Na škole pracuje na plný úvazek i školní psycholožka.

2 Všichni vyučující spolupracují s pedagogicko psychologickou poradnou, školní psycholog i sociální pracovník mají pravidelné konzultační hodiny pro vyučující, rodiče i žáky. Od roku 2001 je volena Žákovská rada, členy si vybírají žáci od pátého ročníku v každé třídě sami. Jejich zástupci se podílejí na chodu školy, mohou vznášet připomínky i návrhy na zlepšení, spoluorganizují celoškolní akce např. sběrové dny, charitativní akce, diskotéky, soutěž Nám nuda nehrozí, spolurozhodují o využití finančních prostředků získaných aktivitami žáků. Vedení školy se snaží motivovat učitele k vytváření projektů, které by probíhaly jednak v rámci jednotlivých ročníků nebo předmětů, jednak napříč ročníky s využitím mezipředmětových vztahů. S těmito aktivitami ještě nemáme tolik zkušeností, proto se vyučující nechávají inspirovat na školeních a seminářích zaměřených na tuto problematiku. Také se snažíme využívat operačních programů a na základě kvalitních projektů získat dotace u EU. Budeme se také snažit navázat spolupráci s některými zahraničními školami, především v anglicky, německy a rusky mluvících zemích. Učitelé jazyků vyhledávají podobné nabídky a podle možností je využívají. Učitelé ve svém volném čase pro žáky organizují celou řadu kroužků od přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 5. a 9. ročníků, přes sportovní a jazykové až po výtvarný a dramatický. V roce 2006 byla jmenována Rada školy, která se pravidelně a aktivně podílí na chodu školy. Spolupráce se zákonnými zástupci je tradičně na velmi dobré úrovni, pravidelně se konají třídní schůzky a konzultační odpoledne, pokud se ve třídě objeví problémy, je svolána třídním učitelem nebo vedením školy mimořádná schůzka zákonných zástupců a vyučujících. Tyto schůzky jsou svolávány i z podnětu zákonných zástupců. Rozhovory se zákonnými zástupci nejsou omezeny pouze na hodnocení prospěchu, ale učitelé spolupracují s rodinou i v oblasti využívání volného času dětí, na základě jejich talentu doporučují vhodné volněčasové aktivity, popř. upozorňují zákonné zástupce na problémy dětí v kolektivu, ve vztahu k autoritám, nedůslednost či nejednotnost působení rodiny a školy apod. Celkově se zvyšuje zapojení zákonných zástupců do života školy, což je příznivě hodnoceno jak se strany školy, tak ze strany rodiny. Školní družina má vlastní vzdělávací program.

3 Charakteristika ŠVP Zaměření školy Naše škola ve svém ŠVP vychází z tradičního pojetí výuky, klade důraz na obecně uznávané hodnoty týkající se vzdělání i chování. Chce navázat do stávající kvalitu přípravy absolventů, která rozvíjí a upevňuje pozitivní a aktivní přístup k životu. Snaží se nabízet vedle všeobecných znalostí a dovedností i určitou profilaci. Rodiče si mohou zvolit, zda dítě zapíší do třídy, ve které je od 1. ročníku vyučován cizí jazyk a další cizí jazyk od 5. ročníku, nebo do standardní třídy, kde je cizí jazyk vyučován od 3.ročníku a hodinově jsou zvýhodněny hodiny českého jazyka a matematiky. Od 6. třídy školní učební plán nabízí volitelné předměty podle zaměření žáka žáci orientovaní na jazyky pokračují v dalším cizím jazyce, žáci se zájmem o IT si mohou zvolit počítačovou grafiku, ostatní mají zařazené procvičující hodiny cvičení z českého jazyka a matematiky, semináře z PŘ, ZE, D apod. Samozřejmostí je prostupnost jednotlivých směrů v závislosti na vývoji žáka, jeho přání a výsledcích. Chceme: - předkládat žákům méně encyklopedických poznatků, propojovat znalosti s jejich praktickým využitím - motivovat žáky k samostudiu a ochotě vyhledávat samostatně fakta a potřebné údaje pro splnění konkrétních úkolů - vedle tradičních metod výuky zavádět skupinové a individuální metody práce, vést žáky k týmové práci a zodpovědnosti za výsledek, vzájemné pomoci i respektování různosti zájmů, schopností a osobnostních rysů členů skupiny - udržet, popř. i zlepšit stávající kvalitu výuky cizích jazyků (Aj a Nj, Rj) - vést žáky k zodpovědné volbě povolání. Prostřednictvím nabídky VP pomoci každému žákovi vybrat obor, pro který má schopnosti a ve kterém bude mít předpoklady být úspěšný - podporovat využívání internetu a počítačů jak přímo ve výuce, tak při zpracovávání individuálních prací, naučit žáky využívat různých informačních zdrojů, pracovat s prameny, analyzovat je a samostatně zpracovávat při konkrétních úkolech - vštěpovat žákům úctu k dospělým i vrstevníkům, respekt k odlišnosti ostatních a být jim osobním příkladem - důslednou prevencí a taktním výchovným působením předcházet nežádoucímu chování ve škole i mimo ni Profil absolventa - rozhoduje samostatně a zodpovědně - je schopen pracovat ve skupině i samostatně - je aktivní při řešení problémů, je schopen vyhledat informace a zpracovat je přiměřeně věku a schopnostem - zodpovědně a svědomitě plní zadané úkoly - aktivně naslouchá a kultivovaně diskutuje - chová se zodpovědně ke svému zdraví i zdraví spolužáků - rozpozná a odmítá negativní jevy ve svém okolí - podle svého zaměření je schopen a ochoten vzdělávat se v oboru, který si zvolil, uvědomuje si význam vzdělání - respektuje a dodržuje společenské a morální normy a zákony

4 Výchovné a vzdělávací strategie - vychází z postupů vedoucích k rozvíjení klíčových kompetencí - definuje metody a formy práce - je závazná pro vytváření VV strategie jednotlivých předmětů Konkretizace výstupů jednotlivých klíčových kompetencí Kompetence k učení Žák: - čte s porozuměním funkční gramotnost - samostatně pracuje s textem samostudium, oprava chyb, doplňování údajů - vyhledává informací z různých informačních zdrojů - zpracovává rozsáhlejší práce pravidelně (ročníkové? absolventské? oborové?), témata volí přiměřená věku a svým schopnostem individuální přístup - aktivně přistupuje k dalším akcím předkládá návrhy na exkurze, výlety, pomáhá při zajištění, organizaci - aktivně se zúčastňuje soutěží a olympiád podle zvolených oborů Učitel: - motivuje úspěšným splněním přiměřených úkolů - zadává úkoly a témata tak, aby byla pro děti zajímavá a přiměřená, individuální přístup k žákům - vede žáky k samostatnému plánování učení, posouzení vlastních schopností, hodnocení svých výsledků a samostatnému odstraňování nedostatků práce s chybou - seznamuje žáky s fakty ve vzájemných vztazích a souvislostech - nabízí žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů - učí je samostatně formulovat hypotézy - vede je k samostatné práci a kritickému hodnocení zdrojů - zařazuje metody, při kterých žáci docházejí k řešení a závěrům sami - zadává úkoly, které mají různá řešení a vyžadují různé postupy - věnuje maximální pozornost práci s textem a čtení s porozuměním - rozlišuje proces učení a hodnocení - systematicky opakuje a prohlubuje základní informace - vede žáky k samostatnému ověřování správnosti - zadává týmové projekty Kompetence k řešení problémů Žák: - vyhledává a třídí informace z různých zdrojů - pochopí problém a navrhuje řešení - ověří si správnost svého řešení, diskutuje o dalších způsobech - zpracovává miniprojekty přiměřené svému věku a schopnostem - podle svých zájmů přispívá do časopisu Roztrhák - je schopen spoluorganizovat a účastnit se soutěží ve škole i mimo ni

5 - aktivně se zapojuje do celoškolní akce NNN, podílí se na vytvoření systému hodnocení - zapojuje se do dění na škole prostřednictvím Žákovské rady Učitel: - vyhledává situace, které jsou pro žáky zajímavé, a překládá jim je k hodnocení - aktualizuje úkoly, upozorňuje na využití v praktickém životě - snaží se o spojení výuky se životem žáků mimo školu přiměřeně věku a schopnostem žáků - naslouchá a reaguje na podněty ze strany žáků - sám respektuje právo žáků na jiný názor nebo odlišné řešení - aktivizuje žáky k uvažování o problému a možných řešeních ( dialog, kooperace ) - vede je ke kritickému hodnocení textů a med. Sdělení - učí je správně formulovat problémy - podporuje žáky v porovnávání různých odborných názorů a mediálních sdělení - rozvíjí v žácích potřebu klást sobě i ostatním otázky, jasně je formulovat a hledat odpovědi - využívá názorné pomůcky - podněcuje osobním příkladem žáky k samostatnému rozvoji poznávání - pracuje s chybou jako příležitostí nacházet správnou cestu - vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými informacemi Kompetence komunikativní Žák: - respektuje pravidla slušného chování vůči vrstevníkům i dospělým ve škole i mimo ni - vhodně využívá verbálních i neverbálních složek komunikace - je schopen obhájit svůj názor, vhodně argumentovat, ale také naslouchat a respektovat názor druhých - využívá školního časopisu či stránek školy k vhodné prezentaci svých návrhů a názorů - podporuje přátelskou atmosféru ve třídách, v rámci PVP a celoškolních akcí i mezi třídami a ročníky - je schopen komunikovat v cizím jazyce přiměřeně věku a schopnostem - ví kam, jak a na koho se obrátit v případě problému, na který nestačí, dokáže vyhodnotit naléhavost rychlého a odborného zásahu Učitel: - vede žáky k solidaritě se slabšími vhodně volenými tématy prací, exkurzemi, příklady z médií (KÚ Veská, Adopce na dálku, projekt UNICEF Panenka, charit. sbírky v případě živelných pohrom apod.) - osobním příkladem vede žáky k toleranci - využívá aktuální situace k výchovnému působení - je důsledný v prevenci nežádoucích jevů i při jejich řešení - poradí, kam a jak se obrátit pro odbornou pomoc - pomáhá hledat cestu k aktivnímu naslouchání, vyjednávání, respektování rolí apod - rozvíjí dovednosti komunikativní obrany proti manipulaci a agresi - vybízí žáky, aby sdělovali své pocity - podporuje vzájemnou pozitivní komunikaci mezi žáky i mezi žáky a učitelem - trvá na užívání správné symboliky a terminologie - vyžaduje odevzdávání některých úkolů elektronickou formou - vede žáky k dodržování komunikačních konvencí a pravidel - rozvíjí dovednost výstižné argumentace

6 - umožňuje získávat komunikační zkušenosti i v cizích jazycích prostřednictvím rodilých mluvčích, nedabovaných filmů, originálních tiskovin apod. Kompetence personální a sociální Žák: - respektuje dohodnutá pravidla chování, podílí se na jejich tvorbě - cítí zodpovědnost za výsledek celé skupiny, na úspěchu je osobně zainteresován přiměřeně věku a schopnostem - je schopen přijmout a plnit ve skupině různé role - pozitivně vnímá sám sebe, je si vědom svých schopností, dokáže je ve skupině přiměřeně prosadit Učitel: - využívá skupinových metod práce, podporuje vzájemnou pomoc při učení i plnění úkolů - podporuje pozitivní vazby ve skupinách i napříč třídami a ročníky - skupiny obměňuje a sleduje střídání rolí - vede žáky k odmítání negativních jevů, je důsledný při prevenci i represi - podporuje pozitivní vnímání každého žáka, kladně motivuje pochvalou - dbá na přiměřenost zadaných úkolů tak, aby každý žák mohl být úspěšný - vytváří předpoklady osvojit si dovednosti potřebné pro řešení problémů z hlediska různých sociálních rolí - vede žáky k toleranci, vstřícnosti a solidárnosti bez ohledu na jejich sociální, kulturní, etnickou či náboženskou příslušnost - trvá na dodržování pravidel slušného chování Kompetence občanské Žák: - aktivně se účastní na chodu školy, třídní i školní samosprávě, přípravě i realizaci akcí - respektuje rozdíly mezi lidmi vrstevníky i dospělými - chová se zodpovědně vůči přírodě i památkám - v rámci průřezových témat zpracovává projekty vedoucí ke znalosti práv a povinností dětí i dospělých - vyhledává a aktivně se účastní akcí a projektů vedoucích k větší toleranci a solidaritě - správně vyhodnocuje a reaguje na krizové situace - chápe a respektuje zákony, společenské i mravní normy( vč. školní řádu a pravidel slušného chování) - odmítá všechny formy násilí - chrání a oceňuje historické i kulturní tradice národa i lidstva Učitel: - jde osobním příkladem občanského i lidského postoje k problémům společnosti - toleruje jiné názory - volí takové formy zadávání prací, které žáky zaujmou - akceptuje aktuální problémy společnosti a citlivě na ně reaguje - témata projektů a exkurzí vycházejí z návrhů žáků - pomáhá utvářet pozitivní postoje ke kulturní i společenské rozmanitosti

7 - vede žáky k ohleduplnosti ke druhým a respektu - pomáhá vytvářet pozitivní postoje k životnímu i městskému prostředí - umožňuje žákům zapojit se do soutěží, olympiád, akcí školy i města - požaduje od žáků zpětnou vazbu - seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony - vede žáky k šetrnému využívání energií, k posuzování efektivity zdrojů a upřednostňování obnovitelných zdrojů - motivuje k zájmu o kulturní dědictví - posiluje v žácích pocit sounáležitosti s mikroregionem, zemí i Evropou Kompetence pracovní Žák: - snaží se poznat sám sebe, své schopnosti, zájmy, morálně-volní předpoklady pro výkon konkrétního povolání - zodpovědně si vybírá své budoucí povolání - spolupracuje s TU,VP i ÚP - aktivně se účastní akcí a tématických exkurzí podle svého zaměření, navrhuje je a podílí se na jejich organizaci - sleduje nabídky dní otevřených dveří, účastní se jich a seznamuje spolužáky se svými dojmy - je schopen pracovat s různými materiály - zvládá jednoduché opravy a domácí práce - zná a respektuje pravidla bezpečnosti při práci s různými materiály a nástroji Učitel: - individuálně přistupuje ke každému žákovi - spolupracuje s rodiči i se žáky při volbě profesní orientace - pomáhá při volbě PVP předmětů s ohledem na zájmy a schopnosti žáka - sleduje dlouhodobě žákův vývoj a snaží se pomoci a poradit v případě pochybností - seznamuje žáky i rodiče s možností odborných konzultací v PPP, ÚP - vyžaduje přiměřenou kvalitu odevzdané práce - dbá na dodržování dohodnutých termínů plnění práce - probouzí v žácích chuť získávat zkušenosti i v cizině - požaduje dodržování termínů, kvality, postupů apod. - zařazuje do výuky co nejrozmanitější praktické činnosti - důsledně vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel, bezpečnostních předpisů - průběžně kontroluje systematickou přípravu žáků

8 Žáci se speciálními potřebami Žáci poruchami učení Ve spolupráci s PPP bývá u části žáků diagnostikována některá specifická porucha učení. Nejčastěji je to dyslexie a dysortografie. Díky péči třídních učitelek na 1. stupni platí, že tyto poruchy jsou objeveny včas a okamžitě po potvrzení diagnózy jsou zahájena nápravná opatření. Výchovná poradkyně vede evidenci těchto žáků a řídí následnou péči o ně. V případě, že pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení podle par. 18 Školského zákona, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno odpovědného pedagoga, který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k doporučení poradenského zařízení. Společně s dyslektickou asistentkou se žák pokouší o nápravu problémových oblastí (zrakové vnímání, sluchové vnímání, grafomotorika, nácvik čtení), procvičují probírané učivo a vytváří různé pomůcky, které mohou použít při běžné výuce. Dyslektická asistentka také úzce spolupracuje s třídními učiteli i se zákonnými zástupci. Pravidelně s nimi konzultuje možnosti jejich nápravy, způsob školní i domácí práce. Většina vyučujících na 1. stupni a někteří učitelé českého jazyka na 2. stupni absolvovali kurzy pro dyslektické asistentky. Žáci jsou integrováni do běžných tříd a je jim bez ohledu na věk věnována individuální péče. Součástí péče o tyto žáky musí být spolupráce s zákonnými zástupci. Vedle instrukcí o způsobech nápravných cvičení klademe důraz na to, že porucha znamená více práce ( ale účelné, nepřetěžovat rozsahem a nesprávnými formami ), ne výmluvu a následnou rezignaci na jakýkoli, byť drobný pokrok. Vzdělávání žáků s jinými poruchami nebo zdravotním postižením je řešeno individuálně podle typu problému. Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola není bezbariérová, nemáme integrované žáky, kteří by měli takové postižení, aby bylo nutné hodnotit je podle jiných kritérií než ostatní. Pokud by v budoucnu byli takoví žáci na naši školu přijati, jejich hodnocení by se řídilo platnými právními předpisy, doporučením PPP, výchovné poradkyně a dohodou s vyučujícími a zákonnými zástupci. Žáci s poruchami chování Žáci s poruchami chování se vzdělávají podle učebního plánu školy. Tito žáci bývají hyperaktivní, nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní. Učitel ve spolupráci se školní psycholožkou musí stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Je třeba dodržovat správný model jednání, výchovu k práci a ke spolupráci ve třídě. V případě výskytu sociálně negativních jevů spolupracuje škola se zákonnými zástupci, se střediskem výchovné péče a s dalšími odborníky.

9 Žáci mimořádně nadaní Ve škole se snažíme přirozeně rozvíjet talent a mimořádné nadání žáků. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Na žádost zákonných zástupců je školním poradenským pracovištěm a na základě doporučení PPP nebo jiného odborného pracoviště žákům vypracován individuální vzdělávací plán. V českém jazyce žáci např. řeší náročnější úkoly, kde si ověřují propojení mluvnice, komunikačních a slohových cvičení i znalosti z literatury. Jsou na ně kladeny větší nároky v četbě s porozuměním, interpretaci literárního textu a vlastní tvořivé práci. V rámci vyučování matematiky nabízíme těmto žákům k řešení problémové úlohy, umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy) apod. V dalších předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Zúčastňují se olympiád. V každé třídě probíhá průběžná individualizace výuky, každý učitel své děti zná a zadává jim úkoly tak, aby je byly schopny plnit, ale zároveň aby se rozvíjely optimálně jejich možnosti. Využívá se především skupinové práce, popř. se učitel nadaným žákům věnuje individuálně - zadáváním samostatných prací a jejich prezentací. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, zúčastňují se úspěšně výtvarných soutěží. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční bývají ve výuce pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do kroužků a sportovních soutěží. Mimořádně nadaní žáci mohou být po dohodě s zákonnými zástupci, školní psycholožkou a vyučujícími přeřazeni do vyššího ročníku.. Žáci se sociálním a kulturním znevýhodněním Na žáky, kteří pocházejí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, upozorní většinou třídní učitel. O situaci žáka informuje vedení školy, školní psycholožku a výchovného poradce, popřípadě pedagogický sbor na pedagogické radě. Těmto dětem je věnována větší pozornost především při kontrole plnění domácích úkolů. Pokud to situace vyžaduje, domácí příprava se zčásti odehrává ve škole za přítomnosti učitele daného předmětu. Jestliže ekonomická situace rodiny nedovoluje pořízení dražších pomůcek nebo zaplacení kroužku, řeší se individuální žádostí ředitelce školy o prominutí poplatku nebo zakoupení pomůcek z jiných zdrojů.

10 Zařazení průřezových témat - průřezová témata jsou integrována do jednotlivých předmětů a ročníků Tabulka průřezových témat -1.stupeň OSV 1 Č,Prv,VV A,Prv A, Prv M 2 Prv 3 Prv TV PČ 4 Č Vl 5 Č,VV Inf,PČ 6 Č,Prv A 7 Č Č,Prv,PČ M,PČ,CJ 8 A Č,A Č,A, Č,VV Inf,PČ,CJ 9 VV,PČ 10 M M 11 Č,A Č,M 12 VDO 1 Č,M,Prv Vl 2 Vl 3 Č 4 Vl VMGES

11 1 M Č,A Č,A,Prv A A.HV,CJ 2 M Vl,CJ 3 Vl,CJ MK 1 Č Č Č Č,Vl 2 Prv Č,HV,TV Č Č,A,PČ Č,A,CJ 3 Př Vl 4 A,Prv A,VV TV 5 Př EV 1 VV Prv, VV Př Př 2 PČ PČ Prv Př 3 PČ PČ PČ M,PČ M,PČ,Př 4 M, Prv Prv Př, VV, PČ M. PČ MV 1 Č Č, AJ Č 2 Č Č Č 3 Inf 4 HV 5 Př Č 6 Inf 7 Č

12 Tabulka průřezových témat - 2. stupeň OSV Č,A,VV Č,VV Č,VV,VZ Č,VV,VZ 2 A,N,VV, TV N,F,VV, TV, VZ Č,A,N, VV, TV,, VO Č,A,N,VV,TV,VZ, 3 N,VV,TV N,F,VV,TV,VZ Č,F,VV,TV,,VO Č,VV,TV,VZ 4 VV VZ VV,, VO A, VV, VZ 5 Č, VO, VV Č, VV Č, VV Č, VV 6 Č, A, VV Č, VV, VZ Č, VV Č 7 Č, A, N, VV A, F, TV, VZ Č, A, VV, TV,, VO Č, VV, TV, VZ 8 Č, N, VV Č, N, VV, TV, VZ Č, N, VV, TV, VO Č, TV, VZ 9 F A VZ, A, vo A 10 Č, VV Č, VV, TV, VZ Č, VV, TV, Č, VV, TV, VZ 11 Č, A, VU, VV Č, F, VV, VZ Č, A, VV,, VO Č, A, D, VV, VZ, 12 VV VV Č,A,N, VV, TV,, VO Č, A, VV, VDO 1 A, D, VO VV, TV VV, TV TV 2 D, VO A, VO Inf, D, VV, VO 3 D M, Z, VO D Č 4 D, TV Z, TV, VO Č, D, TV, VO Č, D, TV VMGES 1 A, N A, N, D, Př, Z, M Č, A, N, Inf Č, A, N, D, 2 A, N, VV Č, A, N, Z, VV Č, A, VV Č, A, N,

13 3 A A, Z A, VV F, VV, MK 1 A, N, D, VV, TV Č, A, D, VV, TV, VO Č, VV, TV, Č, TV, 2 Č, A, N, VV Č, VV Č, VV, VO VV, VZ, 3 VO Z, TV, VO Př VV, 4 Č, A, VV Z, VV, VO Č, A A, N, D, VV, 5 VO, VV VZ VV, VZ, EV 1 Př, Z, VV VV VV M, VV 2 Z, VV F, VV F, Ch, VV F, Ch, Př, VV, 3 Z, VV F, VZ, PČ A, Inf,F, Ch, Př, VV A, Ch, Z, VV, 4 MV D, VO, Z, VV, TV N, VV, TV, VZ N, F, Ch, Př, VV, TV,, PČ N, D, Ch, Z, VV, TV, VZ, 1 Č VZ, VO Č, Inf Č, Z 2 VV, TV, VO Inf,TV Č, M, Z, TV 3 Č VZ Inf Č, INF, Z 4 Č, Z, 5 VV VZ Č, A, Z, VV, 6 Č, VV Ch, VV Inf, Z 7 VV A A Inf, Ch, Z, VV

14

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1042/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1042/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1042/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 Sídlo Vršovická 43, 101 00 Praha 10 E-mail právnické osoby mailbox@shs.cz IČ

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1276/11-A Název právnické osoby Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vykonávající činnost školy: Sídlo: Kubelíkova 37, 130 00

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace se vyučuje v předmětu matematika v 6. až 9.

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Český jazyk vážně i nevážně...6 Seminář z českého jazyka...

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-3/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60816929 Identifikátor 600008347 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem je naplňování očekávaných

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIL-31/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, 460 14

Více

Porada ředitelů škol a školských zařízení

Porada ředitelů škol a školských zařízení Porada ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Ivana Blažková školní inspektorka Pardubického inspektorátu Ústupky u Seče Hotel Jezerka, 2. 12. 2015 Porada ředitelů škol a školských zařízení Plán hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-701/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Sídlo: Náchodská 18, 543

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 8, Burešova 14 Adresa: Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Identifikátor školy: 600 039 749 Zřizovatel: Městská

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Mgr. Hana Mičkalová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary Organizační řád Změna k datu 28.08.2015 V Jáchymově, dne 28.08.2015.... Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP škola Železnice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP škola Železnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP škola Železnice 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-101/12-M Název kontrolované osoby: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice IČO: 61986038

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Historie spolupráce mezi školou a firmou

Historie spolupráce mezi školou a firmou Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední zdravotnická škola odborného zaměření. Studijní obory: asistent zubního technika, laboratorní asistent, masér sportovní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více